Dsk pendidikan islam thn 4

547 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsk pendidikan islam thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHPENDIDIKAN ISLAMTAHUN EMPAT2013DRAF
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)PENDIDIKAN ISLAMTAHUN EMPATBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. K A N D U N G A NTajuk Muka surat1. Kandungan iii2. Rukun Negara v3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi4. Falsafah Pendidikan Islam vii5. Pendahuluan 16. Matlamat 27. Objektif 28. Fokus Mata Pelajaran 39. Organisasi Kandungan 310.Status 411.Peruntukan Waktu 512.Strategi Pembelajaran dan Pengajaran 513.Kreativiti Guru dalam Pembelajaran dan Pengajaran 714.Penilaian dan Pentaksiran 715.Kurikulum Standard Pendidikan Islam Tahun Dua 8iii
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalamkalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satucara hidup demokratik; mencipta masyarakat yangadil bagi kemakmuran negara yang akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjaminsatu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANv
 6. 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada TuhanUsaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungja ab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negaravi
 7. 7. Pendidikan Islam adalah satu usahaberterusan untuk menyampaikan ilmu,kemahiran dan penghayatan Islamberdasarkan Al- uran dan As-Sunnahbagi membentuk sikap, kemahiran,keperibadian dan pandangan hidupsebagai hamba Allah yang mempunyaitanggungja ab untuk membangun diri,masyarakat, alam sekitar dan negarake arah mencapai kebaikan di duniadan kesejahteraan abadi di akhiratvii
 8. 8.        1‫ﺑﺴﻢ‬‫ﺍﷲ‬‫ﺍﻟﺮﲪﻦ‬‫ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬‫ﺍﳊﻤﺪ‬‫ﷲ‬‫ﺭﺏ‬‫ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‬‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ‬‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﺳﻴﺪﻧﺎ‬‫ﳏﻤﺪ‬‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺁﻟﻪ‬‫ﻭﺻﺤﺒﻪ‬‫ﺃﲨﻌﲔ‬PENDAHULUANKurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara menyeluruh danbersepadu selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Pendidikan Islam sekolah rendahmemberikan penekanan kepada ilmu, nilai dan kemahiran asas syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam.Kurikulum ini merangkumi tujuh modul iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Proses pembelajaran danpengajaran hendaklah diolah dan disampaikan dengan berkesan melalui pelbagai kaedah dan teknik yang lebih menarik dan sentiasadikaitkan dengan pelbagai aspek ilmu dan amalan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Elemen merentas kurikulum juga diterapkanbagi melahirkan generasi yang mampu mendepani cabaran abad 21. Penilaian dan pentaksiran yang bersifat holistik dan autentik jugadijalankan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran.Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah diharapkan mampu membentuk murid-murid yang berilmu, beriman,berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa. Ia juga berupaya membentuk modal insan yangbercita-cita tinggi, berdaya tahan, bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri untuk menyumbang kepada tamadunbangsa dan negara.
 9. 9.        2MATLAMATMatlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal solehdan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang kearah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.OBJEKTIFMurid yang mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran melalui Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islamberkebolehan:i. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupanseharian;ii. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;iii. Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya;iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya;v. Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama;vi. Memahami dan mengamalkan asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardu ain dan fardu kifayah;vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda;viii. Memahami, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; danix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.
 10. 10.        3FOKUS MATA PELAJARANKurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam tahap satu memberikan penekanan kepada kemahiran membaca dan menghafazal-Quran, pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan adab serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan.Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam tahap dua memberikan penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiranmembaca dan menghafaz al-Quran, membaca dan memahami pengajaran hadis, pemantapan akidah, ibadah dan adab serta menjadikansirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan.Pada akhir pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu memahami tuntutan Fardu Ain danFardu Kifayah serta menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan.ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam dibangunkan dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan danstandard pembelajaran yang perlu diketahui serta boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan Pendidikan Islam sekolah rendahdibahagikan kepada tujuh modul iaitu:Modul al-QuranModul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid serta menghafaz danmemahami surah-surah pilihan dengan menghayati dan mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan.Modul HadisModul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca hadis, memahami pengertian dan huraian hadis secara umum sertamenghayati dan mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan.
 11. 11.        4Modul AkidahModul ini memberikan penekanan kepada kemahiran memahami dan menghayati konsep akidah serta mengaplikasikannya dalamkehidupan.Modul IbadahModul ini memberi penekanan kepada kemahiran memahami, menghayati dan mengamalkan konsep ibadah dalam kehidupan.Modul SirahModul ini memberikan penekanan kepada pemahaman sirah Rasulullah s.a.w. dan mengambil iktibar serta meneladaninya dalamkehidupan.Modul AdabModul ini memberikan penekanan kepada memahami, menghayati, mengamalkan tatacara dan hubungan manusia dengan Allah, sesamamanusia dan alam sekitar.Modul JawiModul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta asas seni khat.STATUSMata pelajaran Pendidikan Islam ialah mata pelajaran teras kepada murid Islam yang wajib diajarkan di institusi pendidikan yangmempunyai sekurang-kurangnya 5 orang murid Islam.
 12. 12.        5PERUNTUKAN WAKTUPeruntukan waktu Pendidikan Islam ialah sebanyak 6 waktu di sekolah kebangsaan, 4 waktu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina danTamil.Peruntukan masa bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan ialah 180 minit seminggu yang boleh dibahagikankepada 6 waktu dengan 30 minit setiap waktu, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil ialah sebanyak 120 minit semingguyang boleh dibahagikan kepada 4 waktu dengan 30 minit setiap waktu.STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANTransformasi kurikulum menegaskan penggunaan pelbagai strategi pembelajaran dan pengajaran yang memberikan penekanan kepadapembelajaran secara “hands-on learning”. Dalam konteks Pendidikan Islam, pembelajaran dan pengajaran memberikan penekanankepada kesepaduan ilmu dan amali. Strategi pembelajaran dan pengajaran yang dirancang merangkumi pendekatan, kaedah dan teknikbagi mencapai standard pembelajaran.Pendekatan dimaksudkan sebagai arah atau hala yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatan pengajaran merupakanhaluan atau aspek yang digunakan berasaskan teori-teori, model-model atau generalisasi yang tertentu untuk memulakan prosespengajaran sesuatu isi pelajaran atau kemahiran. Antara pendekatan yang dicadangkan dalam Pendidikan Islam adalah seperti berikut:1. Pendekatan Induktif dan Deduktif2. Pendekatan Berpusatkan Guru3. Pendekatan Berpusatkan Murid4. Pembelajaran Konstruktivisme5. Pembelajaran Kontekstual6. Pembelajaran Masteri7. Pembelajaran Akses Kendiri8. Pembelajaran Pengaturan Kendiri9. Kajian Masa Depan10. Teori Kecerdasan Pelbagai
 13. 13.        6Kaedah pengajaran merupakan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan tertentu dan sistematik bertujuan untukmencapai objektif pembelajaran dalam jangka masa pendek. Kaedah pengajaran menterjemahkan pendekatan pengajaran yangdipilih oleh guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Antara kaedah pengajaran yang dicadangkan adalah seperti:1. Talaqqi Musyafahah2. Bercerita3. Latih Tubi4. Main Peranan5. Perbincangan6. Permainan7. Penyelesaian Masalah8. Tasmik9. Kuiz10. Lakonan11. Soal Jawab12. Projek13. Sumbangsaran14. LawatanBagi memastikan sesuatu pembelajaran dan pengajaran berjaya dan mencapai objektif, guru perlu memahami standardpembelajaran yang hendak dicapai. Kemahiran guru mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pembelajaran danpengajaran Pendidikan Islam akan membantu guru mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang danmelaksanakan pentaksiran bagi mengesan standard pembelajaran telah dicapai.
 14. 14.        7KREATIVITI GURU DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANDaya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah pembangunan agama,masyarakat, bangsa dan negara. Guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran akan merangsang danmemotivasikan murid untuk meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilaikualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.Kreativiti dalam pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam akan merangsang murid untuk membuat kajian dan penyelidikan,penyelesaian masalah dalam kehidupan dan penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasi pengetahuan, pemahaman dan kemahiran.Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.PENILAIAN DAN PENTAKSIRANPelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang lebih autentik dan holistik. Pentaksiran formatifdijalankan secara berterusan semasa pembelajaran dan pengajaran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalampembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan melaluiaktiviti pengayaan. Di samping itu pentaksiran sumatif dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid.PENUTUPKandungan kurikulum ini digubal untuk memenuhi keperluan setiap Muslim dari segi fardhu ain dan fardhu kifayah bagi mencapaikebahagiaan di dunia dan akhirat, bersesuaian dengan peringkat dan keupayaan murid sekolah rendah.
 15. 15.        8âìÛìØí‰ì×@…‰†än@åÔí†í†äÏ@âýg @æìçbm@oÐßa@ @…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @1.@@æaõŠÔÛa@@ @1.1æõbbi‫ﺩﺍﻥ‬åÄÐy1.1.1„bj¾L@ÅÐzÌß@bmŠ@åØÜàÈÌß@ñ‰ì@LòljbÔÛa@ñ‰ì@pbí…bÈÛa@æa… ñ‰ì@òییÛa @ @1.1.1.1„bj¾@@æa…ÅÐzÌß ñ‰ì@òljbÔÛa@@Þìni@åË…æa…@@†í죊i@ @1.1.1.2¾„bj@@æa…ÅÐzÌß ñ‰ì@pbí…bÈÛa@@Þìni@åË…æa…@†í죊i@ @1.1.1.3„bj¾@@æa…ÅÐzÌß ñ‰ì@òییÛa@Þìni@åË…æa…@†í죊i1.1.1.4@åØÜàÈÌß@ñ‰ì@LòljbÔÛa@ñ‰ì@pbí…bÈÛa@æa… ñ‰ì@@bmŠ@ñý•@a…@òییÛaåÏë†îè×@åí‰bç1.2@@åàèÐ×@@ @1.2.1@ïàè¾æa…@ïmbîzÌß@@ê‰bvåãë‰ìäÏ@æaõŠÔÛa@1.2.1.1ÜväßåØ@oØÌíŠÏ@åãë‰ìäÏ@‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬@ @1.2.1.2å×bmbrß@êìÐàîm@åãë‰ìäÏ@‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬1.2.1.3å×bmbrß@åÌÜîi@ñ‰ì@@æa…@‫ﺟﺰﺀ‬1.2.1.4å×bmbrß@òía@æa…@ñ‰ì@âbmŠÏ@åØãë‰ìm…1.2.1.5åØí…bväß@æõbbjàÏ@‫ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ‬@ðb™bj@åÜàÇ@åí‰bç1.2.2ïàè¾L@ÝàÈÌß@æa…@mbîzÌßï@@ñ‰ìÕÜÐÛa@@@ @1.2.2.1å×bmbrß@åÜäÌÏ@ñ‰ì@ÕÜÐÛa@@ @1.2.2.2å×bmbrß@ïm‰a@òía٢@†Ï‰…@ñ‰ì@ÕÜÐÛa@ @1.2.2.3@åØËŠäßæŠubÌÏ@Íí@oÏa…Šm@a…@ñ‰ì@ÕÜÐÛa@@ @
 16. 16.        9…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @1.2.2.4åØÜàÈÌß@æa…@ïmbîzÌß@æŠubÌÏ@Íí@oÏa…Šm@a…@ñ‰ì@ÕÜÐÛa@ @1.2.3@@ïàè¾L@ÝàÈÌß@æa…@ïmbîzÌß@@ñ‰ì‫ﺍﻹ‬‫ﺧﻼﺹ‬@@@@@ @1.2.3.1å×bmbrß@åÜäÌÏ@ñ‰ì@‫ﺍﻹ‬‫ﺧﻼﺹ‬@@ @1.2.3.2å×bmbrß@@ïm‰a@òía٢@†Ï‰…@ñ‰ì@‫ﺍﻹ‬‫ﺧﻼﺹ‬@ @1.2.3.3@åØËŠäßæŠubÌÏ@Íí@oÏa…Šm@a…@ñ‰ì@‫ﺍﻹ‬‫ﺧﻼﺹ‬@ @1.2.3.4åØÜàÈÌß@æa…@ïmbîzÌß@æŠubÌÏ@Íí@oÏa…Šm@a…@ñ‰ì@‫ﺍﻹ‬‫ﺧﻼﺹ‬@ @1.3@@@†íì£Z@ @1.3.1@†ß@âìØy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@ @@ @@ @@ @1.3.1.1„bj¾@åËìmìÏ@òía@Íí@ïËë†ãbÌß@âìØy@†ß@´Û@åË…@Þìni@@ @1.3.1.2„bj¾@åËìmìÏ@òía@Íí@ïËë†ãbÌß@âìØy@†ß@‫ﻋﺎﺭﺽ‬‫ﻟﻠﺴﻜﻮﻥ‬@åË…@Þìni@ @1.3.1.3„bj¾@åËìmìÏ@òía@Íí@ïËë†ãbÌß@âìØy@Ý–nß@kuaë@†ß@åË…@Þìni@@ @1.3.1.4„bj¾@åËìmìÏ@òía@Íí@ïËë†ãbÌß@âìØy@†ß@‫ﺟﺎﺋﺰ‬‫ﻣﻨﻔﺼﻞ‬@åË…@Þìni@ @1.3.1.5„bj¾@åËìmìÏ@òía@Íí@ïËë†ãbÌß@âìØy@òÜíì@òÜ•@†ß@åË…@Þìni@ @1.3.1.6„bj¾@åËìmìÏ@òía@Íí@ïËë†ãbÌß@âìØy@@†ß‫ﻓﺮﻕ‬@åË…@Þìni@ @2.@@@@‫ﺣﺪﻳﺚ‬ 2.1„bj¾@Lïàè¾@LÝàÈÌß@æa…@ïmbîzÌß@‫ﺣﺪﻳﺚ‬@ߊzÌßìßbnm@ @‫ﻗﺎﻝ‬‫ﺭﺳﻮﻝ‬‫ﺍﷲ‬‫ﺻﻠﻰ‬‫ﺍﷲ‬‫ﻋﻠﻴﻪ‬‫ﻭﺳﻠﻢ‬:َ‫ﻭ‬‫َﻦ‬‫ﻣ‬‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﺆ‬‫ﻳ‬‫ﺑ‬ِ‫ﷲ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫َﺍ‬‫ﻭ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﺍﻵ‬‫ﻡ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﹾ‬‫ﻜ‬‫ﻴ‬‫ﹶﻠ‬‫ﻓ‬‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻴ‬َ‫ﺿ‬                                                  )‫ﺭﻭﺍﻩ‬‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬‫ﻭﻣﺴﻠﻢ‬( 2.1.1@@@„bj¾‫ﺣﺪﻳﺚ‬@Þìni@åË…@ @2.1.2@å躊m@å×bmbrß‫ﺣﺪﻳﺚ‬@ @2.1.3å×bmbrß@å×bãbÔÜß@åÌînäÐ×@åmìnãìm@‫ﺣﺪﻳﺚ‬@ @2.1.4mbrßå×bîÛì¾@a‰b@å×b@ìßbnm@ @2.1.5å×bmbrß@òjÓbÇ@Ö†îm@å×bîÛì¾@ìßbnm@ @
 17. 17.        10…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @@Þì‰@a†ja@@óÜ•a@@áÜë@éîÜÇ@Z B@ð‰bç@æa…@a@†Ð×@æb¹aŠi@Íí@bÏbî@æa…‫ﺍﺧﲑﺓ‬@@Ùßìßbnm@å×bîÛì¾@éÜÓ†äçB@ @2.1.6ÝàÈÌß@æa…@ïmbîzÌß@åmìnãìm@@†Ï‰…‫ﺣﺪﻳﺚ‬@ @3.@@@ñ†îÔÇ 3.1ïàè¾@æa…@îÔîß@Ñîãì×@æb¹aŠi@†Ð×@‫ﻗﻀﺎﺀ‬@æa…@‰†Ó@ @3.1.1@@å×bmbrß´mŠÌÏ@‫ﻗﻀﺎﺀ‬@æa…@‰†Ó@ @3.1.2å×bmbrß@…ì–Ôß@æb¹aŠi@†Ð×@‫ﻗﻀﺎﺀ‬@æa…@‰†Ó@ @3.1.3@@mbrßå×b@ÝîÛ…@@ïÜÔãæa…@sîm‰a@@ @3.1.4åØËŠäß@å×@æb¹aŠi@†Ð×@‫ﻗﻀﺎﺀ‬@æa…@‰†Ó@ @3.1.5@@@åØËŠäß@òjÓbÇ@m@Ö†îæb¹aŠi@†Ð×@‫ﻗﻀﺎﺀ‬@æa…@‰†Ó@ @3.1.6@@‫ﻣﺮﺿﺎ‬@æaìnän×@ðõa@sãõb™ë…@¿…bèÌß@•@æa…3.2@@ïàè¾@æa…@îÔîß@‫ﺻﻴﻔﺖ‬a:a@Ši‫ﺻﻴﻔﺖ‬@òîãa†yëN@ @3.2.1å×bmbrß@´mŠÌÏ@òîãa†yë@ @3.2.2å×bmbrß@…ì–Ôß@îÔîßa@Ši‫ﺻﻴﻔﺖ‬@òîãa†yë@ @3.2.3mbrßå×b@ÝîÛ…@@ïÜÔãæa…@sîm‰a@ @3.2.4ØËŠäßå@å×@îÔîßa@Ši‫ﺻﻴﻔﺖ‬@òîãa†yë3.2.5åØËŠäß@òjÓbÇ@@Ö†îmîÔîßa@Ši‫ﺻﻴﻔﺖ‬@òîãa†yë3.2.6ïçëõbväß@a‰b׊Ï٢@Ùí‘ 3.3@@ïàè¾@æa…@@îÔîß‫ﺻﻴﻔﺖ‬@a@@Z@ @M@a@‫ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬@‫ﻗﺪﺭﺓ‬@ @3.3.1å×bmbrß@´mŠÌÏ@‫ﻗﺪﺭﺓ‬@@ @3.3.2å×bmbrß@…ì–Ôß@@îÔîß@a@‫ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬@‫ﻗﺪﺭﺓ‬@ @
 18. 18.        11…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @3.3.3mbrßå×b@ÝîÛ…@ã@ïÜÔæa…@@sîm‰a@ @3.3.4åØËŠäß@å×@@îÔîß@a@‫ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬@‫ﻗﺪﺭﺓ‬@3.3.5åØËŠäß@òjÓbÇ@Ö†îm@@îÔîß@a@‫ﺑﺮﺻﻴﻔﺖ‬@‫ﻗﺪﺭﺓ‬3.3.6åØÜšÌîäß@‫ﺻﻴﻔﺖ‬@‰ìjØm3.4@@ïàè¾@æa…@îÔîß@@‫ﻧﺎﻡ‬٢@a@Z@ @M@BâýÛaB@ @3.4.13N4N1å×bmbrß@´mŠÌÏ@BâýÛaB@ @3.4.2å×bmbrß@…ì–Ôß@îÔîß@‫ﻧﺎﻡ‬a@BâýÛaB3.4.3mbrßå×b@ÝîÛ…@ïÜÔã@æa…@@sîm‰a@ @3.4.4åØËŠäß@å×@îÔîß@‫ﻧﺎﻡ‬a@BâýÛaB@ @3.4.5åØËŠäß@òjÓbÇ@Ö†îm@îÔîß@‫ﻧﺎﻡ‬a@BâýÛaB@ @3.4.6sèàØy@ðõbqìо@a@æõbnÐî@Òbîn@îÓbrßN3.5@@ïàè¾@æa…@îÔîß@@‫ﻧﺎﻡ‬٢@a@Z@ @M@Bð…baB3.5.1å×bmbrß@´mŠÌÏ@Bð…ba@BN@ @3.5.2@@å×bmbrß@Ôß…ì–@îÔîß@‫ﻧﺎﻡ‬ a@Bð…ba@BN3.5.3mbrßå×b@ÝîÛ…@@ïÜÔãæa…@@sîm‰a@ @3.5.4åØËŠäß@@å×ì×ü…@éîÛìi@Íí@bèëaÖìnãëa@åØnÏa†äß@òía†ç@a@ @3.5.5åØËŠäß@åèîjÜ×@Ήëa@Íí@oÏa†äß@òía†ç@a@ @3.5.6@åØËŠäß@òjÓbÇ@Ήëa@Íí@Ö†îm@oÏa†äß@òía†ç@a@ @3.5.7@@bînäæìçì¾@‫ﺗﻮﻓﻴﻖ‬@æa…@òía†ç@†Ï‰…@a@@ @
 19. 19.        12…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @3.6@@@ïàè¾@æa…@@îÔîßpbîÈ@a‰b׊Ï@Z@ @M@übèÏ@ @M@bë…@ @3.6.1@@å×bmbrß@´mŠÌÏ@übèÏ@bë…@æa…3.6.2å×bmbrß@Š‘٢@Öìnãëa@åØnÏa†äß@übèÏ@ @3.6.3å×bmbrß@a‰b٢@ïçëõbväß@†Ï‰…@å×ì×ýß@bë…@ @3.6.4@å×bmbrß@bÏõíê†@Ήëa@Íí@ÝîjàÌß@pŠi@Ínäm@übèÏ@æa…@bë…@ @3.6.5@aŠšŠi@å×ì×ýß@åÔíõbj×@æa…@åØÜšÌîäß@a‰b׊Ï٢ŠØäß@ @@ .4ñ…bjÇ@ @4.1@a‰b@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ïìŠi@î¬@†Ï‰…@Z@M@‫ﳐﻔﻔﺔ‬@ @M@òİìnß@@ @M@‫ﻣﻐﻠﻈﺔ‬@ @4.1.1@åØËŠäßî¬@ïm‰a@ @4.1.2@åØÜväß´mŠÌÏ@@î¬‫ﳐﻔﻔﺔ‬@æa…@òİìnß@L‫ﻣﻐﻠﻈﺔ‬@ @4.1.3a‰b@åØËŠäß٢@ïìŠi†Ï‰…@î¬@‫ﳐﻔﻔﺔ‬@æa…@òİìnß@L‫ﻣﻐﻠﻈﺔ‬@ @4.1.4a‰b@å×ì×ýß٢@@ïìŠi†Ï‰…@@î¬‫ﳐﻔﻔﺔ‬@æa…@òİìnß@L‫ﻣﻐﻠﻈﺔ‬@ @4.1.5bînä@bväß@@a…@åèî×åÏë†îè×@åí‰bè 4.2@ïàè¾@Ñîãì×@ð†äß@kuaë@ @4.2.1@å×bmbrß@ïm‰a@ð†äß@kuaë@ @4.2.2@ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾@ð†äß@kuaë@sîm‰a@æa…@ @4.2.3@åØía‰bärß@kj٢@ð†äß@kuaë@ @4.2.4@å×bmbrß@æì×ë‰@ð†äß@kuaë@ @4.2.5@a‰b@Öì¬ìm@å×ì×ýß@ð†äß@kuaë@@ @4.2.6@å×bmbrß@a‰b׊Ï@Íí@Ήü…@Ùîn×@‫ﺑﺮﺣﺪﺙ‬@Ši@ @4.2.7@å×bãbÔÜß@@åË…@kuaë@ð†äßbã‰ìÐ@ 
 20. 20.        13…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @4.3ïàè¾@@åØÜàÈÌß@æa…æì×ë‰@ñý•@Z@ @M@Ó@æì×ë‰Ü@ @M@@æì×ë‰ïÜÈÏ@ @M@@æì×ë‰ïÛìÓ@ @ 4.3.1@å×bmbrßïm‰a@æì×ë‰@ñý•@ @4.3.2åØËŠäß@@ñý•@æì×ë‰@ @4.3.3@åØËŠäß´™bèjàÏ@@@ñý•@æì×ë‰@ @4.3.4å×ì×ýß@@@ñý•@æì×ë‰@åË…bã‰ìÐ@ @4.3.5@ñý•@å×ì×ýß@òßbÔna‫ﻓﺮﺽ‬ 4.4@ïàè¾@åØÜàÈÌß@æa…†y@ñ‰ìÇ@ @4.4.1@å×bmbrߊÌÏ´m@ñ‰ìÇ@ @4.4.2å×bmbrß@@sîm‰a@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…Òìmìäß@åÐîuaì×@p‰ìÇ4.4.3ßËŠäåØ@ñ‰ìÇ@†y4.4.4òßbÔna@ñ‰ìÇ@bväß5.ê@5.1ïàè¾@‰bjînÇa@ÝîjàÌß@æa…@@†Ï‰…aìîníŠÏ@åÌnääÏ@Ò…bçŠm@êìÇ…@Þì‰@‫ﺍﷲ‬@@N@ @5.1.1@å×bmbrß@@ÖìnäiåÌnääÏ@Ò…bçŠm@êìÇ…@Þì‰@‫ﺍﷲ‬@@ @5.1.2@@åØÜväßåÓ†äîm@Þì‰@‫ﺍﷲ‬@@Ò…bçŠm@åÌnääÏ@çìÇ…s@ @5.1.3íŠÏ@†Ï‰…@‰bjînÇa@åØÜväßn@aìîåÌnääÏ@…bçŠmÒ@êìÇ…@Þì‰@‫ﺍﷲ‬@5.1.4@¿…bèÌß@æŠib@êìÇ…Ši@åË…@éibm@ @5.2ïàè¾@ÝîjàÌß@æa…@‰bjînÇa@@†Ï‰…@aìîníŠÏ‫ﺍﺳﺮﺍﺀ‬@xaŠÈß@æa… 5.2.1@@@´mŠÌÏ@å×bmbrß‫ﺍﺳﺮﺍﺀ‬@xaŠÈß@æa…5.2.2@@@ïÜÔã@ÝîÛ…@„bj¾‫ﺍﺳﺮﺍﺀ‬@sîm‰a@bmŠ@xaŠÈß@æa…@ @5.2.3@@@âìÜj@aìîníŠÏ@åØËŠäß‫ﺍﺳﺮﺍﺀ‬@xaŠÈß@æa…@ @5.2.4@@a@b@aìîníŠÏ@åØËŠäß‫ﺳﺮﺍﺀ‬@xaŠÈß@æa…@ @
 21. 21.        14…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @5.2.5@@@aìîníŠÏ@†Ï‰…@‰bjînÇa@åØÜväß‫ﺍﺳﺮﺍﺀ‬@xaŠÈß@æa…5.2.6@@@ðŠi…@å×a@åmaìiŠÏ@Òbîn@îÔîß@æa…@æŠvä™åÛbi5.3ïàè¾@ÝîjàÌß@æa…@‰bjînÇa@†Ï‰…@aìîníŠÏ@uŠÏ´vä@òjÔÇ@ @M@´väuŠÏ@òjÔÇ@âbmŠÏ@ @M@´väuŠÏ@òjÔÇ@aë†×@ @@@@@@@@@@@@@@ @@ @5.3.1å×bmbrß@Lkj@‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬@æa…@åÌÜîi@Ήëa@Íí@ojîÛŠm@a…@´väuŠÏ@òjÔÇ@âbmŠÏ 5.3.2åØía‰bärß@ïía@´väuŠÏ@òjÔÇ@âbmŠÏ 5.3.3å×bmbrß@Lkj@‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬@æa…@åÌÜîi@Ήëa@Íí@ojîÛŠm@a…@´väuŠÏ@òjÔÇ@aë†× 5.3.4åØía‰bärß@ïía@´väuŠÏ@òjÔÇ@aë†× 5.3.5åØÜväß@‰bjînÇa@†Ï‰…@aìîníŠÏ@´väuŠÏ@òjÔÇ@âbmŠÏ@æa…@aë†×@ @5.3.6͚ϊi@†Ï@ïväu@Íí@aëbj¾@†Ð×@åÔíõbj×@ @5.4ïàè¾@ÝîjàÌß@æa…@†Ï‰…@‰bjînÇa@aìîníŠÏ@êŠvç@Þì‰@a@@òäí†à×N5.4.1@@å×bmbrß@´mŠÌÏ@êŠvç@ @5.4.2@@å×bmbrß@‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬‫ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺩﺍﻥ‬٢@ì×üŠi@êŠvç@Þì‰@a@@×òäí†à@ @5.4.3@@åØía‰bärß@aìîníŠÏ@âìÜj@æa…@b@êŠvç@ @5.4.4@@åØÜväß@‰bjînÇa@†Ï‰…@aìîníŠÏ@êŠvç 5.4.5@@Í®aŠß@åË…@îÜm@Òbîn@æõbuŠØÏ@Íí@Ö†äç@å×ì×ü…@ @6.l…a6.1ïàè¾@æa…@ÈÌß@Þëõb™Ši@l…a@åØÜà…a@‰aìÜ×@@@ @6.1.1@@´mŠÌÏ@å×bmbrß‰aìÜ×@ @6.1.2@ÜväßåØ@l…a@@Þëõb™Ši…a@‰aìÜ×@ @6.1.3@ßËŠäåØ@‫ﻓﺎ‬@ê†íõÈÌß…@Þëõb™Ši@l…a@åØÜàa@‰aìÜ×@ @6.1.4@ßËŠäåØ@òjÓbÇ@ÌßíbibåØ@…@Þëõb™Ši@l…aa@‰aìÜ×@ @
 22. 22.        15…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @6.1.5@@ÈÌß@Þëõb™Ši@l…a@åØÜà…a@‰aìÜ×6.2ïàè¾@æa…@ÈÌßæuŠi@l…a@åØÜà@ @6.2.1å×bmbrß@ïm‰a@æu@ @6.2.2ÜväßåØ@uŠi@l…aæ@ @@ @6.2.3ßËŠäåØ@àØyò@l…aŠi@åË…@æu@ @6.2.4ßËŠäåØ@òjÓbÇ@ÌßíbibåØ@l…a@Šiæu@ @6.2.5ÈÌßæuŠi@l…a@åØÜà@6.3ïàè¾@æa…@ÈÌßëa‰ì…@æa…@†vß…@l…a@åØÜà@6.3.1ÜväßåØ@ëa‰ì…@æa…@†vß…@l…a@ @6.3.2ßËŠäåØ@bÏ@ê†íõÈÌßl…a@åØÜà@ëa‰ì…@æa…@†vß…@@ @6.3.3ßËŠäåØ@ÓbÇòj@ÌßíbibåØ@l…aëa‰ì…@æa…@†vß…@ @6.3.4@æa…@„bj¾ÅÐzÌß‫ﺩﻋﺎﺀ‬@†vß@‰aìÜ×@æa…@Öìbß@ @6.3.5ÈÌßëa‰ì…@æa…@†vß…@l…a@åØÜà6.4ïàè¾@æa…@ÈÌßl…a@åØÜà@@ïÔíõbäßæõa‰†ä×@ @6.4.1ÜväßåØ@@l…a@ïÔíõbäßæõa‰†ä×@@ @6.4.2@æa…@„bj¾ÅÐzÌß‫ﺩﻋﺎﺀ‬@@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@ @6.4.3‰bärß@b@åØÔÜíc…@ìÛŠÏ@Íí@a‰b׊Ï@åØía@ïÔíõbäßæõa‰†ä×@ @6.4.4@@ßËŠäåØ@‫ﻓﺎ‬õ‫ﻳﺪﻩ‬@ÈÌß@@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@åØÜà@@ @6.4.5ßËŠäåØ@òjÓbÇ@ÌßíbibåØ@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@ @6.4.6ÈÌß@l…a@åØÜà@ïÔíõbäßæõa‰†ä×@ @
 23. 23.        16…‰†änåËë†ãb×@…‰†änæŠuýjàÏ@ @7@N@ðëbu@ @7.1@@L„bj¾@@bäîj¾@æa…@îÛìäß@@ðb™bjÜÏ@@îäu@@Ùîm@@…Šiå׊a@bàîmN@ @7.1.1@L„bj¾@bäîj¾@æa…@îÛìäß@ðb™bjÜÏ@îäu@Ùîm@@å׊a…Ši@bàîm@åË…@ÞìniN@ @@@@@@@@@êìnãìbàîm@Z@ @1.ìÛìäØîm™ï‫ﻣﺎﻱ‬@@@@@@@@@@@@ 2.æb‚äi@@bÇ@@@@@@@@@@ @@@ 3.æõbíaŠÏ@ @4.å×ì 5.åíb×bÏ 6.æaìîy@ @ 
 24. 24. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk

×