Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dsk bahasa malaysia sk thn 4

1,577 views

Published on

 • Be the first to comment

Dsk bahasa malaysia sk thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHBAHASA MALAYSIASEKOLAH KEBANGSAANTAHUN EMPAT2013DRAF
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR)BAHASA MALAYSIA(Sekolah Kebangsaan)TAHUN EMPATBAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGAN Muka SuratRUKUN NEGARA vFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viPENDAHULUAN 1TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2MATLAMAT 3OBJEKTIF 3FOKUS 3ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4Standard Kurikulum 4Kemahiran Bahasa 4Pendekatan Modular 5Sistem Bahasa 7Pengisian Kurikulum 8Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 9Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 15Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 19Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 22Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni Bahasa 26Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 29Glosari 32
 5. 5. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalamkalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satucara hidup demokratik; mencipta masyarakat yangadil bagi kemakmuran negara yang akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjaminsatu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 6. 6. viPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 7. 7. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 41PENDAHULUANDunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalamarus globalisasi. Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalamkurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysiamengambil inisiatif menyemak dan melakukan penambahbaikan dalamkurikulum.Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turutmelalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannyahingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Standard yangdiketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan StandardPembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yangmerangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajaridan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan.Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan RukunNegara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah PendidikanKebangsaan. Standard ini menjunjung peranan bahasa Melayu sebagaibahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara, bahasailmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard ini turut menitikberatkanpenggabungjalinan kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untukmemahami akal budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arahmelahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsibersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsipKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard ini mengetengahkanpendekatan berbentuk modular dan pembelajaran secara didik hibur bagimencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidang ilmupengetahuan. Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkankeupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasimenggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusila dalamsemua urusan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambilkira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama.Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran, minat dan kecerdasan yangberbeza dalam kalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktivitikokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagi membinakeyakinan diri, mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan,dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum jugaberupaya memantapkan penguasaan berbahasa murid serta menyokongpelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.
 8. 8. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 42TUNJANG KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAHStandard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang,iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; LiterasiSains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enamtunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satusama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yangseimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti yang terdapatdalam Rajah 1.Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan EnamTunjang
 9. 9. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 431.0 MATLAMATStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untukmembolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan bolehberkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperolehpengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea sertahubungan sosial dalam kehidupan harian.2.0 OBJEKTIFMurid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran StandardKurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk:i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyipersekitaran dengan teliti dan betul;ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,perkataan, frasa dan ayat dengan betul;iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkanarahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul;iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentangsesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal denganbetul secara bertatasusila;v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkarayang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yangjelas dan intonasi yang betul;vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatuperkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secarabertatasusila;vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatuperkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila;viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanisdengan sebutan dan intonasi yang betul;ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripadapelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasiyang betul;x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersiratdaripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul;xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yangterdapat dalam pelbagai bahan;xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa katadan maklumat untuk memupuk minat membaca;xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;xvi. menulis imlak dengan tepat;xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun;xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre denganbetul;xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripadapelbagai sumber;xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan,pembacaan dan penulisan; danxxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif,semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktivitiberbahasa.3.0 FOKUSPembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus padakemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-muridperlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca danmenulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas (back to basic)diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepadapembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didikhibur. Pada Tahap 2 pula, penekanan diberikan kepada pengukuhandan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiranbahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi denganlebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat
 10. 10. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 44meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca.Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu muridmenghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hiburdalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagaipendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan sertapenggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu muridmenguasai dan menghayati pembelajaran.4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM4.1 Standard KurikulumStandard Kurikulum Bahasa Malaysia SekolahRendah digubal dengan memberikan penekanan padaStandard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perludiketahui dan boleh dilakukan oleh murid. StandardKandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikanKemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong olehelemen Pengisian Kurikulum.Standard ini digubal dalam bentuk pernyataanStandard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perludikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalambentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unityang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilaimurni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid.Standard KandunganPernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dandapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahanyang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Standard PembelajaranPernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikankualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiapstandard kandungan.4.2 Kemahiran BahasaKemahiran bahasa merupakan teras kepada StandardKurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular.Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut:Kemahiran MendengarKemahiran BertuturKemahiran MembacaKemahiran Menulis4.3 Pendekatan ModularStandard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan denganmenggunakan pendekatan modular untuk memastikanpenguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatanmodular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam matapelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu ModulMendengar dan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis,Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa. Tiga modul yangpertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiranmendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dankemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan ModulTatabahasa menyokong modul-modul tersebut untukmengukuhkan kecekapan berbahasa murid.
 11. 11. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 454.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan BertuturModul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberipenekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur.Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan muridmendengar dengan teliti, memahami dan menghayatisecara lisan perkara yang didengar dalam pelbagaisituasi pengucapan, serta dapat memberikan respons.Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan muridberkomunikasi untuk menjalin hubungan danmenyampaikan maklumat, pendapat, perasaan sertaidea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasiyang betul secara sopan dan bertatasusila.Penggunaan tatabahasa yang betul diberikanpenekanan dalam kemahiran bertutur.4.3.2 Modul Kemahiran MembacaModul Kemahiran Membaca memberikan tumpuanpada kemahiran membaca di sampingpenggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain.Kemahiran membaca merujuk keupayaan muridmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dankelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan padaaspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahansecara kritis dengan menggunakan teknik-teknikmembaca. Di samping itu, melalui modul kemahiranmembaca murid juga berupaya menghayati teks yangdibaca.4.3.3 Modul Kemahiran MenulisModul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiranmenulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan muridmenulis perkataan dan melahirkan idea melaluipelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmupengetahuan dan pengalaman peribadi yang telahdilalui. Penekanan perlu diberikan pada penggunaanayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul,serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid jugadigalakkan menggunakan kreativiti mereka untukmenghasilkan penulisan berunsur pengetahuan danimaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperolehmelalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahanprosa, puisi dan grafik.4.3.4 Modul Seni BahasaModul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan,keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayuyang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.Penguasaan aspek seni bahasa merangkumikecekapan memahami, mengungkap dan menghayatibahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini,murid menghasilkan dan mempersembahkan karyakreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melaluivariasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa jugamenzahirkan pembelajaran yang menyeronokkansecara didik hibur..4.3.5 Modul TatabahasaModul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dansintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dandikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melaluipengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuaidan berkesan supaya murid memahami danmenggunakan tatabahasa dengan betul dan tepatdalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis.4.4 Sistem BahasaSistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan,
 12. 12. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 46sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa.Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan muridmenggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.4.4.1 TatabahasaKandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dansintaksis.1.1 MorfologiMorfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkajistruktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kataialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang(tulisan) yang menjadi unit bahasa yangbermakna. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasasama ada bentuk tunggal atau hasil daripadaproses pengimbuhan, pemajmukan danpenggandaan. Golongan kata pula ialah prosesmenjeniskan perkataan berdasarkan keserupaanbentuk atau fungsi dengan anggota yang laindalam golongan yang sama.a. Struktur kata merujuk pola suku katabagi:i. kata asli bahasa Melayuii. kata pinjaman bahasa Melayub. Bentuk kata terdiri daripada:i. kata tunggalii. kata terbitaniii. kata gandaiv. kata majmukc. Proses pembentukan kata meliputi:i. pengimbuhanii. penggandaaniii. pemajmukanAntara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini,yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu,penekanan hendaklah diberikan pada aspekpenggunaan imbuhan yang betul dari segi bentukdan makna termasuk aspek baharu dalam prosespengimbuhan.d. Golongan kata terdiri daripada:i. kata namaii. kata kerjaiii. kata adjektifiv. kata tugas1.2 SintaksisSintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkajibentuk, struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna,bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum ataurumus tatabahasa yang mendasari kaedahpenggabungan dan penyusunan perkataan ataukelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspeksintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yangberikut:a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa,kluasa dan aspek pembinaannya sertapembahagian subjek dan predikat.b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayatperintah dan ayat seruan.c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dansongsang.
 13. 13. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 47e. Binaan ayat:i. ayat dasarii. ayat tunggaliii. ayat terbitan atau ayat majmukf. Proses ayat terbitan:i. proses penggantianii. proses pengguguraniii. proses penyusunan semulaiv. proses peluasan4.4.2 Sistem EjaanTanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisanuntuk memastikan keselarasan dan juga makna yangtepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili hentiandalam pertuturan. Penggunaan tanda baca yang betuldapat mewakili intonasi dalam bacaan dan penulisan.Perkara yang diberikan penekanan ialah:i. Pola keselarasan huruf vokalii. Ejaan kata pinjamaniii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan4.4.3 Sebutan dan IntonasiSebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapatmenyebut perkataan dan ayat dengan betul sertamemahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankanialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagaiaspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapatmenyampaikan maksud dengan tepat.a. SebutanSebutan diajarkan supaya murid dapat menyebutsesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayuyang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakansebutan bahasa Melayu baku.b. IntonasiIntonasi ayat bahasa Melayu yang betulhendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut:i. ayat penyataii. ayat tanyaiii. ayat perintahiv. ayat seruanv. ayat terbalik atau songsangvi. ayat aktifvii. ayat pasif4.4.4 Kosa kataKosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaankosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar muriddapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selarasdengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yangdipelajari pada peringkat sekolah rendah.4.4.5 PeribahasaPeribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan,pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perludiajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihanperibahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian,dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.Nota:Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa peganganyang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.
 14. 14. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 485.0 Pengisian KurikulumPengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaituunsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. ElemenMerentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalamproses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalamstandard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untukmengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yangdihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masahadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkarayang berikut:5.1 IlmuIlmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnyailmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untukmemperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmulain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga bolehdipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.5.2 KemahiranDalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiranmendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dankemahiran menulis merupakan kemahiran yang mestidilaksanakan. Selain itu, kemahiran merentas kurikulum tidakdiketepikan, malah turut ditekankan dalam KSSR yang meliputipelbagai kemahiran yang boleh membantu mempertingkatkanpengetahuan dan potensi diri murid. Kemahiran menggunakanteknologi maklumat merupakan antara kemahiran merentaskurikulum yang diaplikasikan dalam pengajaran bahasaMalaysia.5.3 Nilai MurniPenyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysiabertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memilikiakhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murnidapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi danberkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilaimurni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secaralangsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat.Antara nilai murni ialah:Baik hatiBerdikariHemah tinggiHormat-menghormatiKasih sayangKeadilanKebebasanKeberanianKebersihan fizikal dan mentalKejujuranKerajinanKerjasamaKesederhanaanKesyukuranRasionalSemangat bermasyarakat5.4 PatriotismeElemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysiamengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akannegara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangatpatriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktivitikokurikulum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang
 15. 15. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 49mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, sertameningkatkan komitmen individu terhadap negara.5.5 Peraturan SosiobudayaPeraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysiamerangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasayang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia.Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dankeperibadian masyarakat Malaysia.5.6 Sains dan TeknologiPenerapan empat unsur sains dan teknologi dalam matapelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, aktiviti danbahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah pengetahuan sainsdan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologidalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.5.7 Pendidikan Alam SekitarPendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikapmencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktivitiberkaitan dengan alam sekitar boleh memberikan kesedaran danmembentuk etika murid untuk menghargai alam.5.8 Kreativiti dan InovasiElemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalampengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangun danmengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaanindividu murid. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakanpenghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasipula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, sertakreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perludigandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untukmembangunkan modal insan yang dihasratkan.5.9 KeusahawanElemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satupendekatan membudayakan keusahawanan. Proses inimelibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalannilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapanelemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri danamalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalamkalangan murid.5.9 Teknologi Maklumat dan KomunikasiKemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajarmengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan muridmenggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar.Murid juga belajar melalui TMK untuk mengakses maklumatdan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK sepertiinternet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmupengetahuan dalam urusan kehidupan.6.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN6.1 Prinsip 5PDalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategipengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlumenekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, penyerapan,penilaian, pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras denganusaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah
 16. 16. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 410Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran danpembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut:PenggabungjalinanPenggabungjalinan memainkan peranan penting dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapakemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapatmengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiranmendengar, bertutur, membaca dan menulis yang terdapatdalam standard kandungan.PenyerapanDalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsurilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah bolehdiserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dandisiplin daripada mata-mata pelajaran lain, nilai murnimasyarakat Malaysia serta kemahiran berfikir, kemahiranmenaakul dan kemahiran yang lain membolehkan muridmenguasai kemahiran secara bersepadu menerusipengalaman pembelajaran bahasa.PenilaianPenilaian dianggap sebagai sebahagian daripada prosespengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan suatuaktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagimenentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran danpembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secaraberterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapatdikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambilterhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihanatau pengayaan.PemulihanProgram pemulihan disediakan untuk membantu muridmenguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalamtempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiridaripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkatdaripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaanprogram ini adalah mengikut kadar kemampuan muridmenguasai sesuatu kemahiran.PengayaanProgram pengayaan disediakan untuk memantapkankebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Muridhendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakansecara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahanbacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti bolehdiberikan kepada murid yang telah menguasai kemahirandalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripadajangka masa yang ditentukan.6.2 Pendekatan Berpusatkan MuridStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaranBahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagimembolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiranbelajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapatmembina keyakinan berbahasa.6.3 Pendekatan TematikPengajaran dan pembelajaran mata pelajaran BahasaMalaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran danpembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajarantatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukandan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajarandan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini,perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi
 17. 17. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 411pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isukemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil dayakreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa.Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut:KekeluargaanTema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatukeluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluargakembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendahagar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga.KemasyarakatanTema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulandalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkankeharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema inisesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapatmelahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab.Kesihatan dan KebersihanTema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan darisegi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuaidiajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapatpendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dankesihatan, dan amalan gaya hidup sihat.KeselamatanTema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diridaripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran.Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapatmemberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.PerpaduanTema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yangterbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan pendudukMalaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalamusaha memupuk semangat perpaduan.Kebudayaan, Kesenian dan EstetikaTema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumielemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakatpelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya.Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan senibudaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asaspembentukan jati diri warga Malaysia.Jati diri, Patriotisme dan KewarganegaraanTema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujukkepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insanyang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohaniserta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorbandemi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untukmelahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangatkekitaan dan setia kepada negara.Sains, Teknologi dan InovasiTema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yangteratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannyadan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuaidiajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yangberupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yangberinovasi.Alam Sekitar dan Teknologi HijauTema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaanmurid menjaga dan mengurus alam sekitar untukkesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhanbagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Temaini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin sertabertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar danteknologi hijau.
 18. 18. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 412Pertanian dan PenternakanTema pertanian dan penternakan memberi muridpendedahan perihal asas-asas pertanian dan penternakansecara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkanuntuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidangbioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan.Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan KewanganTema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidangpeniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatandan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkanuntuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidangekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalamkehidupan.6.4 Kepelbagaian Kaedah dan TeknikProses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran BahasaMalaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaanpelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilihkaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengankebolehan murid. Keberkesanan pengajaran danpembelajaran bergantung pada pengolahan teknik danpenggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yangdapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasidan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.6.4.1 Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir diajarkan kepada murid melaluipelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritisdan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur,membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama adadari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikanmasalah, atau membuat keputusan adalah pentingdalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masahadapan.6.4.2 Didik HiburDidik hibur merupakan satu pendekatan dalam prosespengajaran dan pembelajaran yang menekankanpersekitaran pembelajaran yang menyeronokkansecara terancang. Unsur keseronokan akan wujudmelalui pembelajaran yang santai, menarik,menghibur, bermakna dan memikat yang dapatmembantu memperkukuh pemahaman danmendorong murid untuk belajar. Didik hiburdilaksanakan mengikut konteks isi kandungan matapelajaran serta menggunakan kepelbagaian strategidan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapatmenimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan,fantasi, kerjasama, persaingan sihat dan pengiktirafan.Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiranbahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,membaca, menulis, aspek seni bahasa dan aspektatabahasa6.4.3 Penyelesaian MasalahPenyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran danpembelajaran yang melibatkan masalah berbentukperkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuizatau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasisebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsipdan teori yang telah mereka pelajari untukmenyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah inimenggalakkan murid berfikir kritis dan kreatif.6.4.4 Pembelajaran Berasaskan ProjekMurid menggunakan maklumat lama dan baharu untukmenghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah inimelibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu,menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Ini
 19. 19. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 413juga dapat membantu guru menilai perkembanganatau kualiti pembelajaran murid. Murid lebihbermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatuproduk.6.4.5 Pembelajaran KoperatifKaedah pengajaran dan pembelajaran dalamkumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu samalain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahlikumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan danperalatan untuk mencapai matlamat sendiri dankumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapatmenghasilkan satu tugasan kumpulan, di sampingmewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dansemangat berpasukan yang kuat.6.4.6 Kecerdasan PelbagaiKecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensikecerdasan, minat dan kecenderungan murid keranasetiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehanyang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumikecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik,kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonaldan naturalis.6.4.7 Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaranyang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalamanharian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.Pembelajaran berlaku apabila murid berupayamenghubungkaitkan pengetahuan baharu secarabermakna dan menghayati kerelevanan pembelajarandalam kehidupan mereka.6.4.8 Pembelajaran KonstruktivismePembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapatmelahirkan murid yang berkeupayaan untuk membinapemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiriberdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran inimenjadikan murid lebih faham, yakin dan seronokbelajar sepanjang hayat mereka.6.4.9 Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepadamurid supaya mereka peka terhadap teknikpembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiranini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan,cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang seringberubah dan berkeupayaan mengamalkanpembelajaran seumur hidup.6.4.10 Kajian Masa DepanKajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaranuntuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadapsesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masalampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna,murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat sertamenangani perubahan supaya mereka mendapatmanfaat yang maksimum.6.4.11 Pembelajaran Akses KendiriPembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu programyang membolehkan murid belajar secara kendiri melaluipenggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluangmemilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantaukemajuan mereka sendiri agar merekabertanggungjawab dan berdikari terhadap
 20. 20. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 414pembelajaran mereka.6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik DarjahAktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjahsecara terancang dan berstruktur serta berpusatkanmurid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahamanmurid terhadap konsep yang dipelajari semasa didalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajarandalam situasi yang sebenar, mengembangkankemahiran sosial dan kerja berpasukan.6.4.13 Pembelajaran MasteriPembelajaran Masteri memastikan semua muridmenguasai hasil pembelajaran dalam sesuatu unitsebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain.Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebihkecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai80% aras masteri sebelum berpindah ke unitpembelajaran yang baharu.6.5 Kepelbagaian Sumber BahanPenggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkandalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus,Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklahdigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untukbacaan ekstensif.
 21. 21. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 415STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURObjektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :i. mendengar, memahami dan memberi respons yang sesuai secara lisan dan gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayatperintah dan soalan dengan betul;ii. menyampaikan pesanan yang didengar mengikut urutan dengan betul;iii. bertutur dan berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat gramatis, kata gelarandan kata ganti nama diri dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila;iv. menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidakformal secara bertatasusila;v. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana, sebutan yangjelas, intonasi yang betul;vi. berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila;vii. menyampaikan maklumat dalam bentuk pengumuman tentang sesuatu perkara daripada media cetak menggunakan ayatgramatis secara bertatasusila; danviii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayatyang gramatis secara bertatasusila.
 22. 22. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 416STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.1 Asas mendengar dan memberi responsdengan betul terhadap pelbagai bunyidalam persekitaran.1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebutbunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut jenis-jenis ayatdengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalandan pesanan yang didengar dengan betul.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yangsesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahanberdasarkan ayat perintah dengan betul.1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadapsoalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons denganmenyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.1.4 Bertutur, berbual dan menyatakanpermintaan tentang sesuatu perkaradaripada pelbagai sumber dalam situasi1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumberdengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formaldan tidak formal secara bertatasusila.
 23. 23. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 417STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANformal dan tidak formal secarabertatasusila.1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaranyang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gantinama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betuldalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara denganmenggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalamsituasi tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatuperkara semula dengan tepatmenggunakan sebutan yang jelas danintonasi yang betul.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yangjelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yangmengandungi wacana.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditontondengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betulmenggunakan ayat yang mengandungi wacana.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumattentang sesuatu perkara daripada pelbagaisumber dengan tepat secara bertatasusila.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengantepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripadamedia cetak dalam bentuk pengumuman denganmenggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapattentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber secara bertatasusila.
 24. 24. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 418STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatuperkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayatyang gramatis secara bertatasusila.
 25. 25. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 419STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACAObjektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :i. membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengansebutan yang betul;ii. membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul;iii. membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan,menjana idea dan membuat penilaian dengan betul;iv. membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkankepada bentuk puisi dengan betul; danv. membaca dan memahami bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif danmengenal pasti nilai murni.
 26. 26. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 420STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.1 Asas membaca dengan sebutan yangbetul.2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasadan ayat daripada pelbagai sumberdengan sebutan yang betul.2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataanberimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutanyang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaandengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenisayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal danayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumatyang tersurat dan tersirat daripadapelbagai bahan untuk memberi responsdengan betul.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pastiidea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagimembuat ramalan dengan tepat.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untukmenjana idea dengan betul.
 27. 27. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 421STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersiratdengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaiandengan betul.2.5 Membaca, memahami dan menaakuluntuk memindahkan maklumat yangterdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersiratdaripada bahan prosa dengan betul.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersuratdan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untukmemindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera danbukan sastera yang sesuai bagi memupukminat membaca.2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuaiuntuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sasterauntuk mengenal pasti nilai murni.
 28. 28. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 422STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULISObjektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :i. menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas;ii. menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas;iii. membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul;iv. membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul;v. menulis imlak perkataan, frasa dan ayat yang berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat;vi. mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber;vii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskankesantunan berbahasa;viii. menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasayang santun;ix. menghasilkan kerangka dan penulisan karangan berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul;x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan strukturayat; danxi. menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayatyang gramatis.
 29. 29. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 423STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENULISSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasadan ayat secara mekanis dengan betuldan kemas.3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betuldan kemas.3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisanberangkai dengan betul dan kemas.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasadan ayat dengan betul.3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkansoalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangandengan betul.
 30. 30. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 424STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaanyang tepat.3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhanpinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentangsesuatu perkara daripada pelbagaisumber.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untukmembuat carta daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumattentang sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang santun.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul denganmenggunakan idea utama dan idea sampingan sertamenegaskan kesantunan berbahasa.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat,laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasayang santun.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalampelbagai genre dengan betul.3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalampenulisan kreatif dengan betul.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dandeskriptif dengan betul.
 31. 31. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 425STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisandengan betul.3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspekejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan strukturayat.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahansastera dan bukan sastera yang didengar,ditonton atau dibaca dengan betul.3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar,ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasayang gramatis.
 32. 32. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 426STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASAObjektif Aspek Seni Bahasa untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :i. menyebut, memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai secara berpandu dan menyampaikannyasecara didik hibur;ii. mengujarkan ayat yang gramatis dan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta bahasabadan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur;iii. mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, bahasa badan yang sesuai dan memahaminyamelalui lakonan;iv. menghasilkan dialog daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran serta menyampaikannyamelalui lakonan dengan menggunakan bahasa badan yang sesuai secara didik hibur;v. mendeklamasi sajak dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajaktersebut; danvi. membina sajak secara terkawal dan memahaminya serta mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betuldan jelas secara didik hibur.
 33. 33. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 427STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.1 Menyebut dan memahami unsur senidalam lagu melalui nyanyian secara didikhibur.4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilaidan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyiansecara didik hibur.4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilaidan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melaluinyanyian secara didik hibur.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatifsemasa bercerita secara didik hibur.4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betuldan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasabercerita secara didik hibur.4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yang indahdan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuaisemasa bercerita secara didik hibur.4.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengankreatif melalui lakonan secara didik hibur.4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betuldan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonansecara didik hibur.4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahanrangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran denganbahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.4.4 Melafazkan dan memahami puisidengan intonasi yang betul menggunakanbahasa yang indah secara didik hibur.4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betuldan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajaktersebut.
 34. 34. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 428STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4.4.2 Membina dan memahami sajak secara terkawal danmendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betuldan jelas secara didik hibur.
 35. 35. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 429STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASAObjektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan;i. memahami dan menggunakan kata nama am konkrit, penjodoh bilangan dan kata nama khas tak hidup dengan betulmengikut konteks;ii. memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk, kata kerja pasif, kata adjektif, kata penguat, kata hubung pancanganketerangan, kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks;iii. memahami dan menggunakan imbuhan akhiran -an, -kan, -i, imbuhan apitan dan imbuhan pinjaman pada kata kerja, katanama, kata adjektif dan dengan betul dalam pelbagai situasi; daniv. memahami dan membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat serta ayat aktif dan ayat pasif dengan betuldalam pelbagai situasi.
 36. 36. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 430STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASASTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit danpenjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidupdengan betul mengikut konteks.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk denganbetul mengikut konteks.5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betulmengikut konteks.5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguatdengan betul mengikut konteks.5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancanganketerangan dengan betul mengikut konteks.5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dankata pemeri dengan betul mengikut konteks.
 37. 37. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 431STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5.2 Memahami dan menggunakanpembentukan kata yang sesuai dalampelbagai situasi dengan betul.5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran –an, -kan, –i,imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektifserta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betuldalam pelbagai situasi.5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telahmantap dengan betul dalam pelbagai situasi.5.3 Memahami dan membina ayat yang betuldalam pelbagai situasi.5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjekdan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betuldalam pelbagai situasi.
 38. 38. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 432Bil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard1. aspek (aspék) segi, sudut, bahagian untuk diberikanperhatian dan sebagainya.2. ayat songsang susunan ayat yang berlawan daripadapola biasa yang mana predikatmendahului subjek. (Rujuk tata bahasadewan muka surat 436 – 437)3. bahan grafik bahan yang memuatkan maklumat ataupaparan yang terdiri daripada lukisan,gambar rajah, simbol dan lain-lain untukmenyatakan atau menyampaikan idea4. bahan prosa karangan yang ditulis dengan bahasabiasa tidak berbentuk puisi.5. berbicara bercakap untuk mengemukakanpendapat6. berbual-bual berborak atau beromong7. bercerita bercakap, berbual mengisahkan sesuatu8. bertatasusila adat sopan santun dan budi pekerti yangbaik9. bertutur bercakap atau berkata-kataBil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard10. deskriptif keterangan yang bertujuan memberigambaran11. diftong (lin) gabungan dua bunyi vokal yang disebutdalam satu suku kata akibat perubahankedudukan lidah seperti ai, au dan oi.12. digraf dua huruf berturut-turut yang mewakilisatu bunyi seperti ng, ny, sy13. diksi pemilihan dan penggunaan kata yangtepat dan berkesan untukmengungkapkan idea secara lisan danbertulis14. ekstensif (éksténsif) luas liputannya.15. frasa kumpulan kata yang membentuk unit –unit sintaksis sesuatu klausa16. gerak laku tingkah laku atau gerak geri, perbuatanatau kelakuan17. grafik maklumat atau paparan yang terdiridaripada lukisan, gambar rajah, simboldan lain-lain untuk menyatakan ataumenyampaikan ideaGLOSARI
 39. 39. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 433Bil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard18. gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa19. idea buah fikiran, gagasan20. idea sampingan idea dalam bentuk huraian dan contohbagi menyokong dan menerangkan ideautama21. idea utama buah fikiran yang penting menerangkanmaksud keseluruhan perenggan22. imaginatif tercipta daripada daya khayalan danimaginasi atau daya kreatif berasaskankhayalan23. jeda atauberjedaberhenti sebentar24. karanganberpandukarangan berpandu ialah satu penulisankarangan berdasarkan panduan guruatau murid bebas mengeluarkan ideadengan panduan atau batasan yangdiberi25. karanganterkawalkarangan terkawal ialah segala isi danbahasanya sedia terkawal oleh guru(menurut Salleh Akib, 1975:135) ataususunan dikawal ketat dan sedikit-sedikitdipimpin ke arah karangan bebasBil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard26. kata gelaran i. gelaran kehormat yang diberi keranajasa seseorang.ii. gelaran yang digunakan untukmerujuk keturunan/taraf.iii. rujukan kehormat yang digunakankepada gelaran kehormat.27. klasifikasi penyusunan mengikut kelas ataususunan sistematik ke dalam kumpulanmenurut kriteria yang ditetapkan28. konsep pengertian am atau idea yangmendasari sesuatu29. kreatif mempunyai kebolehan mengembangkansesuatu idea30. kritis tidak dengan begitu sahaja menerimaatau mempersetujui sesuatu(menimbangkan buruk baiknya terlebihdahulu)31. melakar melukis rangka secara kasar32. memurnikan membersihkan atau menulis semulaperkataan, frasa atau ayat yang betulhasil daripada pengeditan33. menaakul hal membuat pertimbangan danpenilaian dengan menggunakan akalatau tinjauan akal atau membuatpertimbangan dengan logik
 40. 40. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 434Bil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard34. menceritakan mengisahkan sesuatu kepada/mengkhabarkan/memberitahu/mengatakan35. mengajuk meniru36. mengecam kenal atau ingat sesuatu yang dilihatdan didengar37. mengedit menyunting atau menandai kesalahanpada perkataan, frasa atau ayat38. mengimlak menyebut atau membaca supaya ditulisoleh orang lain39. mengujarkan mengatakan, mengucapkan,menuturkan atau menyebutkan40. menjana idea menghasil, melahirkan, mengeluarkanbuah fikiran/idea.41. modul unit atau bahagian tersendiri yanglengkap dengan komponennya yangmelaksanakan fungsi tertentu dan dapatdirangkaikan dengan unit-unit lain dalamsesuatu yang lebih besarBil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard42. multimedia pelbagai media seperti media cetak danmedia elektronik atau bahan elektronikyang mengandungi pelbagai mediaseperti animasi, data, suara, gerakandan sebagainya yang bersifat interaktif43. naratif cerita peristiwa atau pengalaman44. pandangan anggapan, pendapat, tanggapan, fikiranpada sesuatu yang dilihat, dibaca dandidengar45. pendapat kesimpulan yang dibuat atau diperolehidaripada berfikir pada sesuatu yangdilihat, dibaca dan didengar46. pendekatanmodularpendekatan yang mana kurikulumdistrukturkan kepada struktur yang lebihkecil yang dinamakan sebagai modul47. pengumuman pemberitahuan kepada orang ramai48. penilaian perbuatan menilai sesuatu untukdijadikan ukuran atau bandingan.49. perasaan perihal merasa(i) dalam hati atau batin,hasil atau perbuatan merasa dalam hatiatau batin, sentimen suka, minat, ingintahu
 41. 41. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 435Bil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard50. pertautan idea pertalian atau perhubungan idea antaradua ayat atau dua perenggan51. pola ayat contoh atau model ayat yang dibina ataurangka dasar ayat. Terdapat 4 pola ayatdasar. (Rujuk tata bahasa dewan mukasurat 418 – 419)52. prinsip asas atau dasar yang menjadi pokoksesuatu pemikiran, kajian, tindakan,atau hukum sesuatu teori dan lain-lain53. prosa karangan yang bertulis dengan bahasayang biasa bukan dalam bentuk puisi54. ramalan Sesuatu yang diramalkan, dugaan,telahan dan tekaan.55. respons reaksi56. soalan bercapah soalan yang berpecah daripada sesuatutumpuan57. soalan bertumpu soalan yang memerlukan jawapan yangbersifat objektif dan dinyatakan dalamteks58. transformasi perubahan bentuk atau sifat, rupa,keadaan dan lain-lainBil. PerkataanMaksud Dalam Konteks DokumenStandard59. tulisan mekanis(mékanis)melakukan sesuatu tanpa perlu berfikirdan hanya meniru dan menyalin sahaja60. urutan susunan {kejadian) yang berturut-turut,susunan yang teratur, rentetan61.wacana a. Unit bahasa yang melebihi batasayat. Wacana boleh terdiri daripadaayat, ceraian, dialog dan sebagainya.b. kesatuan fikiran yang utuh dalambentuk lisan atau tulisan
 42. 42. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk

×