Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahPANDUAN GURUBAHASA MALAYSIA(Sekolah Kebangsaan)TAHUN 4Terbi...
Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana baha...
iiiA. BAHAGIAN 1PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU1. Pendahuluan 32. Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 4...
vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan se...
viPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan ...
BAHAGIAN 1PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 43Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik d...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 44Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tun...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 45Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal unt...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 46xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betu...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 47boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard P...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 48membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, inton...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 49tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4104.4.2 Sistem EjaanTanda baca penting dikuasai dalam komunika...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 411Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 412x Kebersihan fizikal dan mentalx Kejujuranx Kerajinanx Kerja...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 413membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 414PemulihanProgram pemulihan disediakan untuk membantu murid m...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 415PerpaduanTema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat ya...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4166.4.1 Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir diajarkan kepada ...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4176.4.7 Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah...
STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4186.5 Kepelbagaian Sumber BahanPenggunaan pusat sumber dan kom...
BAHAGIAN 2CADANGAN STRATEGI PENGAJARANDAN PEMBELAJARAN
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK21Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukanke...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK22Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur1.2.6 Mendengar, memaha...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK23Semasa merancang strategipengajaran dan pembelajaran bagikemahiran mendengar ...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK24TEMA KESIHATANTAJUK Faedah BersukanMASASTANDARDPEMBELAJARAN1.7.2Berbincang da...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK25STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBerso...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK26AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANmenggunakan ayat yanggramatis berpandukan...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK27AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANsoalan yang diberi.Pengayaan1. Murid meng...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK28Lampiran 1Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkanmelalui tayanga...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK29Lampiran 2(i)Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan ki...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK30Lampiran 2(ii)Kemukakan pendapat kamu berdasarkansoalan yang diberi dengan me...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK31Lampiran 2Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkanpetikan perenggan...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK32Lampiran 4Penilaian__________________________________________________________...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK33Lampiran 5PemulihanBincangkan pendapat kamu tentang:1. Nama permainan yang di...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK34Lampiran 6Pengayaan__________________________________________________________...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK35TEMA KESELAMATANTAJUK BanjirMASASTANDARDPEMBELAJARAN1.3.3Mendengar, memahami ...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK36STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANLihat...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK37AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN6. Guru dan murid lain memberirespons ter...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK38AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN1. Murid diminta menyampaikanpesanan untu...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK39Lampiran 1Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar.
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK40Lampiran 2Awas, banjir !Berikut ialah berita terkini tentang banjir…Orang ram...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK41Lampiran 3KAD PESANANKad Pesanan 1Tutup semua suis peralatan elektrik apabila...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK42Lampiran 4PenilaianTulis pesanan yang telah kamu dengar kemudiansampaikan pes...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK43Lampiran 5Pemulihan1. ..........................................................
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK44Lampiran 6PengayaanTulis pesanan untuk menjaga keselamatan diriberdasarkan ga...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK45TEMA KEMASYARAKATANTAJUK Budi Bahasa Amalan KitaMASASTANDARDPEMBELAJARAN1.4.2...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK46STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBerso...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK47AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANPerbincangan1. Murid dibahagikan kepadabe...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK48AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANPengayaan1. Murid berbual secaraberpasang...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK49Lampiran 1Tayangan Video Upin dan IpinPada Zaman Dahuluhttp://www.youtube.com...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK50Lampiran 2Kad SituasiSITUASI 1Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akau...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK51SITUASI 3Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk ProgramGo...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK52Lampiran 3PenilaianBina dialog dan berbual berdasarkan situasidalam gambar de...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK53Lampiran 4PemulihanEncik Hairi : Selamat pagi, puan.Puan Julia : Selamat pagi...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK54Lampiran 5PengayaanBina dialog berdasarkan kad gambar.Kemudian, lakonkan dial...
Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK55Lampiran 6Pengayaan1. Yang Berhormat_________________________________________...
Kemahiran MembacaTahun 456Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supayaberkebolehan membaca denga...
Kemahiran MembacaTahun 4572.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilangsubjek secar...
Kemahiran MembacaTahun 4582.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN KEMAHIRANMEMBACASemasa menyediakan strategipengajaran da...
Kemahiran MembacaTahun 459TEMA KESIHATANTAJUK Demam Denggi Wabak MembunuhMASASTANDARDPEMBELAJARAN 2.4.3Membaca dan memaham...
Kemahiran MembacaTahun 460STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANMembaca petikan1. Murid ...
Kemahiran MembacaTahun 461AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANtentang kitaran hidup nyamukmengikut urutan.Pemulihan1. Muri...
Kemahiran MembacaTahun 462Lampiran 1Baca dan fahami teks di bawah.Demam denggi bermula dengan demammengejut, sakit kepala ...
Kemahiran MembacaTahun 463Lampiran 2Jenis-jenis DemamDenggiTanda-tanda DemamDenggi----------------------------------------...
Kemahiran MembacaTahun 464Lampiran 3PenilaianKitaran HidupNyamukTeliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.
Kemahiran MembacaTahun 465Lampiran 3PenilaianNyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapahari...
Kemahiran MembacaTahun 466Lampiran 4Pemulihan1. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________.2. Cara peny...
Kemahiran MembacaTahun 467Lampiran 5PengayaanBaca dan jawab soalan-soalanpemahaman di bawah ini.1. Apakah yang dimaksudkan...
Kemahiran MembacaTahun 468OBJEKTIFPada akhir pengajaran murid dapat:i. membaca dialog secara mekanis dengan lancar, sebuta...
Kemahiran MembacaTahun 469STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANMembaca1. Guru memaparka...
Kemahiran MembacaTahun 470AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANPenilaian1. Murid membaca petikan dialogbersama-sama rakan d...
Kemahiran MembacaTahun 471Lampiran 1Sikap PemanduAmir : Eh, Hakim, lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Dia menunggangmoto...
Kemahiran MembacaTahun 472Lampiran 2PenilaianBaca dialog di bawah dengan sebutan yangjelas dan intonasi yang betul.Muthu :...
Kemahiran MembacaTahun 473PemulihanAsingkan pernyataan yang diberi di bawahMalek, kenapa kamuberjalan kaki kesekolah hari ...
Kemahiran MembacaTahun 474Lampiran 4PengayaanAhmad selalu berhati-hatiketika memandu di jalanraya.Ahmad sering memandu den...
Kemahiran MembacaTahun 475SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH...
Kemahiran MembacaTahun 476TEMA KEMASYARAKATANTAJUK Hidup BerjiranMASASTANDARPEMBELAJARAN2.2.3Membaca dan memahami ayat yan...
Kemahiran MembacaTahun 477STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBermain permainan “Susun...
Kemahiran MembacaTahun 478AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBeracun”1. Guru menyediakan sebuah kotakyang mengandungi kad...
Kemahiran MembacaTahun 479AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANtentang pengurusan wang( membeli keperluan yang pentingdi ru...
Kemahiran MembacaTahun 480Lampiran 1Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhanapitan.Encik Ammar baru berpindah...
Kemahiran MembacaTahun 481Lampiran 2Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan ApitanSenaraikan perkataan berimbuhan yang dip...
Kemahiran MembacaTahun 482Lampiran 3A. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan didalam ayat berikut.Jiran tersebut tel...
Kemahiran MembacaTahun 483Lampiran 4PenilaianBina ayat menggunakan perkataanberimbuhan apitan yang diberi.perumahanmenghab...
Kemahiran MembacaTahun 484Lampiran 4PemulihanB. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayatberikut.Jiran tersebut telah...
Kemahiran MembacaTahun 485Lampiran 5PengayaanBaca petikan di bawah dengansebutan dan intonasi yang betul.Jiran ialah orang...
Kemahiran MenulisTahun 486Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan danayat, serta...
Kemahiran MenulisTahun 4873.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu danbercapah dengan ...
Kemahiran MenulisTahun 4883.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULISSemasa menyediakan strategipengajaran d...
Kemahiran MenulisTahun 489OBJEKTIFPada akhir pengajaran murid dapat :i. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi p...
Kemahiran MenulisTahun 490STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITIPENGISIANKURIKULUMCATATANBacaan mentalis.1. Murid me...
Kemahiran MenulisTahun 491AKTIVITIPENGISIANKURIKULUMCATATANMengimlak1. Murid menulis imlak frasa yangmengandungi kata imbu...
Kemahiran MenulisTahun 492Lampiran 1Klinik 1MalaysiaKlinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkan...
Kemahiran MenulisTahun 493Lampiran 21. 7.2. 8.3. 9.4. 10.5. 11.6. 12.Imlak frasa yang disebut oleh guru.
Kemahiran MenulisTahun 494Lampiran 3PenilaianBacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid.1. Klinik 1Malaysia dikendalik...
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Bahasa malaysia kssr sk thn 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bahasa malaysia kssr sk thn 4

kssr bm tahun 4

 • Login to see the comments

Bahasa malaysia kssr sk thn 4

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKurikulum Standard Sekolah RendahPANDUAN GURUBAHASA MALAYSIA(Sekolah Kebangsaan)TAHUN 4TerbitanBahagian Pembangunan Kurikulum2013
 2. 2. Cetakan Pertama 2013© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengancara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau caralain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, BahagianPembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 3. 3. iiiA. BAHAGIAN 1PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU1. Pendahuluan 32. Tunjang Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 43. Matlamat 54. Objektif Umum 55. Fokus 66. Organisasi Kandungan Kurikulum 67. Pengisian Kurikulum 118. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 13B. BAHAGIAN 2CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Mendengar danBertutur 232. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Membaca 583. Strategi Standard Kandungan Kemahiran Menulis 884. Strategi Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa 1145. Strategi Standard Kandungan Aspek Tatabahasa 132C. BAHAGIAN 3PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN1. Tema: Kesihatan 1632. Tema: Keselamatan 1643. Tema: Kemasyarakatan 165D. BAHAGIAN 41. Daftar Kata 1692. Simpulan Bahasa 1853. Perumpamaan 1874. Bidalan 1885. Pepatah 1896. Kata-kata Hikmat 1907. Glosari 191KANDUNGAN
 4. 4. vRUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukungcita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adildan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kayadan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 5. 5. viPendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalahbertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 6. 6. BAHAGIAN 1PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU
 7. 7. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 43Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi.Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu,Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukanpenambahbaikan dalam kurikulum.Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui prosessemakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard KurikulumBahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan danStandard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumipengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolahkebangsaan.Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan Rukun Negara, DasarPendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard ini menjunjungperanan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduannegara, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard ini turut menitikberatkanpenggabungjalinan kemahiran bahasa, penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard KurikulumBahasa Malaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi, pemikiran dansosiobudaya penuturnya ke arah melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yangdikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan prinsip KurikulumBersepadu Sekolah Rendah. Standard ini mengetengahkan pendekatan berbentuk modular danpembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi murid untuk meneroka pelbagai bidangilmu pengetahuan. Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkan keupayaan danpenguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secaraberkesan dan bertatasusila dalam semua urusan.Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan mengambil kira pendekatanpengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran danpembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberipenekanan. Selain itu, aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagimembina keyakinan diri, mengetengahkan bakat, memupuk sifat kepemimpinan, dan ketokohanmurid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkan penguasaanberbahasa murid serta menyokong pelaksanaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.PENDAHULUAN
 8. 8. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 44Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika;dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokongantara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuandan berketerampilan seperti yang terdapat dalam Rajah 1.Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam TunjangTUNJANG STANDARD KURIKULUMBAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
 9. 9. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 45Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan muridberketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri,memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosialdalam kehidupan harian.Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa MalaysiaSekolah Rendah berkeupayaan untuk:i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran denganteliti dan betul;ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa danayat dengan betul;iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan danpertanyaan dengan betul;iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalamsituasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila;v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar, dibaca danditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagaisumber dengan tepat secara bertatasusila;vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagaisumber secara bertatasusila;viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan danintonasi yang betul;ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber denganlancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahanuntuk memberi respons dengan betul;xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagaibahan;xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untukmemupuk minat membaca;xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;1.0 MATLAMAT2.0 OBJEKTIF UMUM
 10. 10. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 46xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul;xvi. menulis imlak dengan tepat;xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang santun;xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul;xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber;xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan danpenulisan; danxxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dankewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi danaplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar,bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep kembali kepada asas (back to basic)diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yangmenyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap 2 pula, penekanandiberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa.Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalampelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, muriddapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaantatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif danberkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikanpelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaanpelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayatipembelajaran.4.1 Standard KurikulumStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikanpenekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan3.0 FOKUSORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUMORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM
 11. 11. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 47boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran iniberpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen PengisianKurikulum.Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan StandardPembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentukmodular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemenpengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid.Standard KandunganPernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalamsuatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.Standard PembelajaranPernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran danpencapaian murid bagi setiap standard kandungan.4.2 Kemahiran BahasaKemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia danpendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut:x Kemahiran Mendengarx Kemahiran Bertuturx Kemahiran Membacax Kemahiran Menulis4.3 Pendekatan ModularStandard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatanmodular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatanmodular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagaimodul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul iaitu Modul Mendengardan Bertutur, Modul Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa.Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar,kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa danModul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapanberbahasa murid.4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan BertuturModul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan pada kemahiranmendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan muridmendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yangdidengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan respons.Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalinhubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatifdan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila.Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.4.3.2 Modul Kemahiran MembacaModul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada kemahiran membacadi samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran
 12. 12. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 48membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda,dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahamandan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknikmembaca. Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid jugaberupaya menghayati teks yang dibaca.4.3.3 Modul Kemahiran MenulisModul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiranmenulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan ideamelalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan danpengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan padapenggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisanyang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti merekauntuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi.Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalampelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.4.3.4 Modul Seni BahasaModul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusandalam Bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaanaspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap danmenghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, muridmenghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisandan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa jugamenzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur..4.3.5 Modul TatabahasaModul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yangperlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melaluipengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supayamurid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalampelbagai konteks secara lisan dan bertulis.4.4 Sistem BahasaSistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa katadan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran BahasaMalaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku.Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.4.4.1 TatabahasaKandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.1.1 MorfologiMorfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongankata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan)yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah unit
 13. 13. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 49tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan,pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskanperkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang laindalam golongan yang sama.a. Struktur kata merujuk pola suku katabagi:i. kata asli bahasa Melayuii. kata pinjaman bahasa Melayub. Bentuk kata terdiri daripada:i. kata tunggalii. kata terbitaniii. kata gandaiv. kata majmukc. Proses pembentukan kata meliputi:i. pengimbuhanii. penggandaaniii. pemajmukanAntara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialahpengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaanimbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalamproses pengimbuhan.d. Golongan kata terdiri daripada:i. kata namaii. kata kerjaiii. kata adjektifiv. kata tugas1.2 SintaksisSintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaanayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumustatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataanatau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yangdiberikan tumpuan adalah seperti yang berikut:a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspekpembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat.b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan.c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang.e. Binaan ayat:i. ayat dasarii. ayat tunggaliii. ayat terbitan atau ayat majmukf. Proses ayat terbitan:i. proses penggantianii. proses pengguguraniii. proses penyusunan semulaiv. proses peluasan
 14. 14. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4104.4.2 Sistem EjaanTanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikankeselarasan dan juga makna yang tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakilihentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakiliintonasi dalam bacaan dan penulisan.Perkara yang diberikan penekanan ialah:i. Pola keselarasan huruf vokalii. Ejaan kata pinjamaniii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan4.4.3 Sebutan dan IntonasiSebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayatdengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialahkebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan danintonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat.a. SebutanSebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul.Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakansebutan bahasa Melayu baku.b. IntonasiIntonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yangberikut:i. ayat penyataii. ayat tanyaiii. ayat perintahiv. ayat seruanv. ayat terbalik atau songsangvi. ayat aktifvii. ayat pasif4.4.4 Kosa kataKosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perluditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buahfikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajaripada peringkat sekolah rendah.4.4.5 PeribahasaPeribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan,perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran BahasaMalaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian,dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.Nota:Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalampengajaran dan pembelajaran.
 15. 15. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 411Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserapdalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai tambah yangditerapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standardkandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilanmodal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut:5.1 IlmuIlmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains,dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiranbahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan olehguru dalam pengajaran dan pembelajaran.5.2 KemahiranDalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kemahiran mendengar, kemahiran bertutur,kemahiran membaca dan kemahiran menulis merupakan kemahiran yang mestidilaksanakan. Selain itu, kemahiran merentas kurikulum tidak diketepikan, malah turutditekankan dalam KSSR yang meliputi pelbagai kemahiran yang boleh membantumempertingkatkan pengetahuan dan potensi diri murid. Kemahiran menggunakan teknologimaklumat merupakan antara kemahiran merentas kurikulum yang diaplikasikan dalampengajaran bahasa Malaysia.5.3 Nilai MurniPenyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yangberketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murnidapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur.Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuksecara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murniialah:x Baik hatix Berdikarix Hemah tinggix Hormat-menghormatix Kasih sayangx Keadilanx Kebebasanx Keberanian5.0 PENGISIAN KURIKULUM
 16. 16. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 412x Kebersihan fizikal dan mentalx Kejujuranx Kerajinanx Kerjasamax Kesederhanaanx Kesyukuranx Rasionalx Semangat bermasyarakat5.4 PatriotismeElemen patriotisme dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukansemangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangatpatriotisme dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untukmelahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, sertameningkatkan komitmen individu terhadap negara.5.5 Peraturan SosiobudayaPeraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa,laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia.Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.5.6 Sains dan TeknologiPenerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakanmelalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah pengetahuansains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajarandan pembelajaran.5.7 Pendidikan Alam SekitarPendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alamsekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberikankesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.5.8 Kreativiti dan InovasiElemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaranKSSR bagi membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaanindividu murid. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatanatau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, sertakreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajarandan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan.5.9 KeusahawanElemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakankeusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilaimoral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
 17. 17. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 413membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalamkalangan murid.5.9 Teknologi Maklumat dan KomunikasiKemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikansupaya murid dapat belajar mengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan muridmenggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Murid juga belajar melaluiTMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK sepertiinternet dan lain-lain untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusankehidupan.6.1 Prinsip 5P6.1 Prinsip 5PDalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi pengajaran dan pembelajaran BahasaMalaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, penyerapan, penilaian,pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadudalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebutadalah seperti yang berikut:PenggabungjalinanPenggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran danpembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara inijuga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapatdigabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yangterdapat dalam standard kandungan.PenyerapanDalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dankemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmudan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia sertakemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran yang lain membolehkan muridmenguasai kemahiran secara bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa.PenilaianPenilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagimenentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulahdijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui prosespenilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapatdiambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan.6.1 Prinsip 5P6.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN
 18. 18. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 414PemulihanProgram pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yangbelum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiridaripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakansecara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaanprogram ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.PengayaanProgram pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat danminat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secarabersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad, permainan danbahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangkamasa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.6.2 Pendekatan Berpusatkan MuridStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslahberpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiranbelajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa.6.3 Pendekatan TematikPengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema.Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasadan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmudaripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini,perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, halpersendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti daninovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalahseperti yang berikut:KekeluargaanTema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluargaasas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agarmenghargai dan menghormati setiap ahli keluarga.KemasyarakatanTema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsauntuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuaidiajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlakmulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab.Kesihatan dan KebersihanTema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mentaldan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapatpendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidupsihat.KeselamatanTema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketikaberada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supayadapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.
 19. 19. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 415PerpaduanTema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransidalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usahamemupuk semangat perpaduan.Kebudayaan, Kesenian dan EstetikaTema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumielemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yangmeliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan senibudaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia.Jati diri, Patriotisme dan KewarganegaraanTema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan muridmenzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohaniserta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuaidiajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangatkekitaan dan setia kepada negara.Sains, Teknologi dan InovasiTema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yangboleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema inisesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untukmenghasilkan sesuatu yang berinovasi.Alam Sekitar dan Teknologi HijauTema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurusalam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagikelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cintadan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau.Pertanian dan PenternakanTema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asas-asas pertaniandan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupukkesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalamkehidupan.Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan KewanganTema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanandalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untukmemupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan sikapkeusahawanan dalam kehidupan.6.4 Kepelbagaian Kaedah dan TeknikProses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendahmenggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilihkaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid.Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik danpenggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang danmenggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif daninovatif.
 20. 20. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4166.4.1 Kemahiran BerfikirKemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yangmemerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur,membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikanidea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalamkehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan.6.4.2 Didik HiburDidik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran danpembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkansecara terancang. Unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yangsantai, menarik, menghibur, bermakna dan memikat yang dapat membantumemperkukuh pemahaman dan mendorong murid untuk belajar. Didik hiburdilaksanakan mengikut konteks isi kandungan mata pelajaran serta menggunakankepelbagaian strategi dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapatmenimbulkan cabaran, rasa ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingansihat dan pengiktirafan. Pendekatan ini dilaksanakan merentas kemahiran bahasaiaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, aspek seni bahasa danaspek tatabahasa6.4.3 Penyelesaian MasalahPenyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkanmasalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz ataupenggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlumenggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untukmenyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikirkritis dan kreatif.6.4.4 Pembelajaran Berasaskan ProjekMurid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yangnyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat danmempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat membantu guru menilaiperkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi keranadapat menghasilkan sesuatu produk.6.4.5 Pembelajaran KoperatifKaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan muridbelajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untukmenyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, berkongsi idea, bahan danperalatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatifini dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksiantara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat.6.4.6 Kecerdasan PelbagaiKecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dankecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dankebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verballinguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal,intrapersonal dan naturalis.
 21. 21. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4176.4.7 Pembelajaran KontekstualPembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajarandengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan.Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuanbaharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalamkehidupan mereka.6.4.8 Pembelajaran KonstruktivismePembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yangberkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu merekasendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan muridlebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka.6.4.9 Kemahiran Belajar Cara BelajarKemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka pekaterhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran inimembolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untukmenghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkanpembelajaran seumur hidup.6.4.10 Kajian Masa DepanKajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agarlebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau,masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan,menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaatyang maksimum.6.4.11 Pembelajaran Akses KendiriPembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan muridbelajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberipeluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiriagar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik DarjahAktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang danberstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahamanmurid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberipengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkankemahiran sosial dan kerja berpasukan.6.4.13 Pembelajaran MasteriPembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajarandalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain.Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai.Murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaranyang baharu.
 22. 22. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHUN 4186.5 Kepelbagaian Sumber BahanPenggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, bukurujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakandalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.
 23. 23. BAHAGIAN 2CADANGAN STRATEGI PENGAJARANDAN PEMBELAJARAN
 24. 24. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK21Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukankeupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayatiperkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklumbalas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisanuntuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritisdan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Penekanan diberikanpada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan ungkapan yang dilafazkansecara bertatasusila.Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlumenetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan danStandard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur.Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan BertuturMurid patut mengetahui dan boleh:1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, sukukata, perkataan,frasa dan ayat dengan betul.1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan danpesanan yang didengar dengan betul.1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakansebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagaisumber dengan tepat secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagaisumber secara bertatasusila.1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARDPEMBELAJARAN KEMAHIRANMENDENGAR DAN BERTUTUR
 25. 25. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK22Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar Dan Bertutur1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat pelbagai jenis dengan struktur binaanayat yang betul dan tepat.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau geraklaku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanyasecara lisan dengan betul.1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesananyang betul mengikut urutan.1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakanayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalamsituasi tidak formal secara bertatasusila.1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kataganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secarabertatasusila.1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata danbahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yangbetul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatuperkara secara bertatasusila.1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalambentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagaisumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.
 26. 26. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK23Semasa merancang strategipengajaran dan pembelajaran bagikemahiran mendengar dan bertutur,guru perlu memberi pertimbanganaktiviti yang sesuai sebelum, semasadan selepas kemahiran mendengardan bertutur yang diajar. Pengajarandan pembelajaran kemahiran ini bolehdilaksanakan melalui pelbagai aktivitisecara terancang bagi mencapaiobjektif yang telah ditentukan. Guruboleh merancang strategi pengajarandan pembelajaran dengan pelbagaicara seperti dalam contoh rancanganmengajar yang disediakan ini.1.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN KEMAHIRANMENDENGAR DAN BERTUTUR
 27. 27. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK24TEMA KESIHATANTAJUK Faedah BersukanMASASTANDARDPEMBELAJARAN1.7.2Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatuperkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakanayat yang gramatis secara bertatasusila.OBJEKTIFPada akhir pengajaran murid dapat:i. berbincang tentang faedah bersukan menggunakan ayat yanggramatis secara bertatasusila.ii. mengemukakan pendapat tentang aktiviti sukan berdasarkangambar.PENGISIANKURIKULUMIlmu : Pendidikan Kesihatan, Celik KewanganNilai : Menjaga kesihatan, Toleransi, Bekerjasama, MenghargaiMasaEMK : Kreativiti dan Inovasi, TMKKB : Menjana IdeaTKP : Verbal Linguistik, InterpersonalSISTEM BAHASATatabahasa : SintaksisKosa Kata : Gejala, sosial, memudaratkan, toleransi, terjebakBAHAN BANTUBELAJARSlaid ‘power point’, petikan teks dan lembaran kerjaPENILAIANPENGAJARANDANPEMBELAJARANMurid memberi pendapat tentang faedah bersukan menggunakan ayatyang gramatis secara bertatasusilaREFLEKSI
 28. 28. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK25STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBersoal jawab1. Guru menayangkan slaiddan minta murid menyebutaktiviti sukan yang dilihat.Contoh:x badmintonx bolingx bola sepakx squashx berbasikal2. Guru bersoal jawabtentang pelbagai aktivitisukan tersebut.3. Murid menerangkan carauntuk mendapatkan wangbagi membeli peralatansukan yang merekaminati.Ilmu : PJKNilai : MementingkankesihatanEMK : TMKIlmu : Celik Kewangan.KB : MenjanaIdeaLampiran 1Membaca dan berbincang1. Murid membaca senyappetikan yang diedarkanuntuk mendapatkanmaklumat.2. Murid membaca tekssecara individu,berpasangan atauberkumpulan.3. Guru dan muridberbincang tentang aktivitisukan berdasarkan teksNilai : BekerjasamaEMK : KreativitiBCB : BcaanMekanisTKP : VerballinguistikLampiran 2(i),Lampiran 2(ii)N
 29. 29. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK26AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANmenggunakan ayat yanggramatis berpandukansoalan yang diberi.Menyampaikan pendapat1. Setiap kumpulan diberipetikan perenggan dandiminta berbincangtentang petikan tersebut.2. Wakil kumpulan dimintamengemukakan pendapattentang faedah bersukanmenggunakan ayat yanggramatis di hadapankelas.3. Murid lain memberirespons terhadappendapat yangdikemukakan denganbimbingan guru.TKP : InterpersonalLampiran 3Penilaian1. Murid berbincang tentanggambar yang diberi.2. Murid mengemukakanpendapat tentang aktivitisukan berdasarkangambar denganmenggunakan ayat yanggramatis.Nilai : Bekerjasama KP : VerbalLinguistikLampiran 4Pemulihan1. Murid menyatakanpendapat tentang aktivitisukan yang terdapatdalam gambar secaraberpandu berdasarkanLampiran 5
 30. 30. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK27AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANsoalan yang diberi.Pengayaan1. Murid mengemukakanpendapat secara bertulistentang sukan yangmereka minati.Lampiran 6
 31. 31. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK28Lampiran 1Bersoal jawab tentang aktiviti sukan yang dipaparkanmelalui tayangan slaid ‘powerpoint’ atau gambar.
 32. 32. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK29Lampiran 2(i)Bersukan merupakan satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita.Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidakbersukan, badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walaubagaimanapun, di negara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukanwalaupun kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan sukan.Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialaholahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, squash, dansebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat denganbersukan. Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadahsekurang-kurangnya dua kali seminggu.Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifat-sifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangattoleransi. Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian danperpaduan antara kaum di negara kita.Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kitadengan aktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kitadaripada terjebak dalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri,dan menagih dadah. Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu,kita perlu menjauhi gejala sosial yang akan memudaratkan kita.Kesimpulannya, kita haruslah menjadikan sukan sebagai satu daripadaaktiviti harian kita. Dengan bersukan, kita akan hidup sihat dan sejahtera. Badanyang sihat pula akan melahirkan minda yang cerdas.Baca petikan di bawah.
 33. 33. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK30Lampiran 2(ii)Kemukakan pendapat kamu berdasarkansoalan yang diberi dengan menggunakan ayatyang gramatis.2. Mengapakah aktiviti sukan menjadikan badan kita cergas dan kuat?1. Mengapakah kebanyakan orang tidak aktif bersukan walaupun kerajaan telahmenyediakan pelbagai kemudahan sukan?4. Apakah faedah yang diperolehi dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan?3. Bagaiamanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduanantara kaum di negara kita?
 34. 34. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK31Lampiran 2Bincangkan dan kemukakan pendapat kamu berdasarkanpetikan perenggan yang diberi menggunakan ayat yangtiBincangkan tentang aktiviti-aktiviti bersukan.Bersukan ada pelbagai jenis. Antara aktiviti sukan yang popular ialaholahraga, renang, badminton, bola sepak, berjoging, berjalan kaki, skuasy, dansebagainya. Anggota badan kita akan menjadi cergas dan kuat dengan bersukan.Justeru, kita harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan atau beriadah sekurang-KUMPULAN 2Bincangkan tentang kebaikan bersukan.Bersukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam kehidupan kita.Badan yang sihat terhasil daripada kerajinan kita bersukan. Jika kita tidak bersukan,badan kita akan lemah dan mudah diserang penyakit. Walau bagaimanapun, dinegara kita, masih banyak orang yang tidak aktif dalam sukan walaupun kerajaantelah menyediakan pelbagai kemudahan sukan.KUMPULAN 1Di samping itu, menerusi kegiatan sukan juga, kita dapat membentuk sifat-sifat yang mulia seperti bekerjasama, sabar, bertolak ansur, dan semangat toleransi.Malah, dengan bersukan juga dapat mewujudkan keharmonian dan perpaduanantara kaum di negara kita.KUMPULAN 3 Bincangkan tentang bagaimana perpaduan kaum dapatdiwujudkan melalui sukan.Penyertaan dalam bidang sukan juga dapat mengisi masa lapang kita denganaktiviti yang berfaedah. Bersukan dapat menghindarkan diri kita daripada terjebakdalam gejala yang tidak bermoral seperti melepak, mencuri, dan menagih dadah.Gejala sosial ini akan merosakkan diri kita. Lantaran itu, kita perlu menjauhi gejalasosial yang akan memudaratkan kita.KUMPULAN 4 Bincangkan tentang aktiviti berfaedah untuk mengisi masalapang
 35. 35. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK32Lampiran 4Penilaian________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Tulis pendapat kamu tentang aktiviti sukan dalamgambar.
 36. 36. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK33Lampiran 5PemulihanBincangkan pendapat kamu tentang:1. Nama permainan yang disukai / dipilih.2. Mengapakah kamu memilih permainan itu?3. Apakah yang kamu perlu lakukan untuk menjadi seorang pemain negara?4. Berapakah bilangan pemain yang sesuai untuk memainkan permainan itu?5. Bagaimanakah cara untuk menjadikan negara kita juara bagi permainantersebut?Pilih satu daripada permainan berikut.Kemukakan pendapat kamu tentang gambardipilih berdasarkan soalan yang diberi.
 37. 37. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK34Lampiran 6Pengayaan____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kemukakan pendapat tentang sukan yang kamuminati dan tulis pendapat kamu itu dalam satuperenggan.
 38. 38. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK35TEMA KESELAMATANTAJUK BanjirMASASTANDARDPEMBELAJARAN1.3.3Mendengar, memahami dan memberikan respons denganmenyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.OBJEKTIFPada akhir pengajaran, murid dapat:i. menyampaikan pesanan dengan betul mengikut urutanberdasarkan bahan yang didengar daripada pita rakaman.ii. menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan berdasarkankad yang diberi.PENGISIANKURIKULUMIlmu : Kajian Tempatan, Celik KewanganNilai : Berhati-hati, Patuh, BekerjasamaEMK : TMK, SimpananKB : Menjana Idea, Menyusun AturBCB : Mendengar dengan berkesan, mencatat nota, mengingatTKP : InterpersonalSISTEM BAHASA Tatabahasa : Ayat MajmukBAHAN BANTUBELAJARKad gambar, kad pesanan, pita rakaman dan lembaran kerjaPENILAIANPENGAJARANDANPEMBELAJARANMurid dapat menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutantentang bahan yang didengar daripada pita rakamanREFLEKSI
 39. 39. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK36STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANLihat dan ceritakan1. Murid melihat gambar yangditunjukkan dengan teliti.2. Murid menceritakan suasana dalamgambar.- rumah dan bangunan telahditenggelami air- penduduk berpindah ke tempatyang lebih selamat- murid menyatakan langkah-langkah menjaga keselamatanjika berlaku banjir- murid menyatakan kesan banjir.. kerugian.. terpaksa meminjam jika tiadasimpananIlmu : KajianTempatanNilai : Berhati-hatiIlmu : Celik KewanganKB : MenjanaIideaTKP : InterpersonalLampiran 1BBB :Kad GambarMendengar dan menyebut pesanan1. Murid dibahagikan kepada 4kumpulan.2. Guru memperdengarkan rakamanpetikan berita tentang banjir.3. Setiap ahli dalam kumpulandikehendaki mencatat pesananyang didengar melalui rakamantersebut.4. Setiap kumpulan akan berbincangtentang pesanan yang telah dicatat.5. Ketua kumpulan akanmenyampaikan pesanan yangdidengar kepada rakan sekelas.Nilai : PatuhEMK : TMKBCB : mendengardengan teliti,mencatat notaLampiran 2BBB :RadioN
 40. 40. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK37AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN6. Guru dan murid lain memberirespons terhadap hasilpembentangan.Bermain permainan bahasa “TelefonKarat”1. Murid dibahagikan kepada 4kumpulan.2. Ketua setiap kumpulan memilih kadpesanan dan membaca secarasenyap.3. Ketua kumpulan menyampaikanpesanan kepada salah seorang ahlikumpulan.4. Seterusnya murid tersebutmenyampaikan pesanan yangserupa kepada rakan dalamkumpulan sehingga semua ahlimenerima pesanan tersebut.5. Ahli kumpulan yang terakhir akanmelaporkan pesanan itu dihadapan kelas.Nilai : BekerjasamaEMK : KreativitiBCB : MengingatTKP :InterpersonalLampiran 3Penilaian1. Murid menyampaikan pesananyang telah didengar dan ditulispada lembaran kerja dengan jelasmengikut urutan yang betul.Lampiran 4Pemulihan1. Murid menyusun pesanan yangdiberi mengikut urutan yang betulkemudian menyampaikanmaklumat kepada rakan sekelas.KB : MenyusunAturLampiran 5Pengayaan
 41. 41. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK38AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN1. Murid diminta menyampaikanpesanan untuk menjagakeselamatan diri berdasarkangambar yang diberi kepada rakansekelas.KB - menjana ideaLampiran 6Kad Gambar
 42. 42. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK39Lampiran 1Lihat dan ceritakan tentang suasana dalam gambar.
 43. 43. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK40Lampiran 2Awas, banjir !Berikut ialah berita terkini tentang banjir…Orang ramai yang tinggal di kawasan rendah dan sering dinaiki air diingatkansupaya sentiasa berjaga-jaga berikutan hujan lebat pada masa ini. Setakat ini,beberapa buah kampung di daerah Batang Pinang telah dinaiki air. Antaranyatermasuklah Kampung Lembah Keramat, Kampung Lembah Beringin danKampung Tebing Rumbia.Penduduk kampung tersebut dinasihati supaya sentiasa berwaspada danmematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa. Utamakanlah keselamatandiri dan hargailah nyawa. Berpindahlah segera jika diarahkan berbuat demikiandan simpanlah dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat.Kanak-kanak pula dinasihati agar tidak bermain air. Ibu bapa hendaklahsentiasa mengawasi anak-anak kerana ‛malang tidak berbau’.Dengar rakaman berita tentang banjir dengan telitidan sampaikan pesanan mengikut urutan yangbetul.
 44. 44. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK41Lampiran 3KAD PESANANKad Pesanan 1Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjir berlaku.Kad Pesanan 2Pastikan dokumen–dokumen penting dibawa bersama-sama sekiranyadiarahkan berpindah.Kad Pesanan 3Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.Kad Pesanan 4Pastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelummeninggalkan rumah.Baca dan fahami situasi berikut. Kemudiansampaikan pesanan kepada rakan.
 45. 45. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK42Lampiran 4PenilaianTulis pesanan yang telah kamu dengar kemudiansampaikan pesanan tersebut kepada rakan kamu4.1.3.Persediaan Menghadapi Banjir2.
 46. 46. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK43Lampiran 5Pemulihan1. ................................................................................................................................................................................................................................................................2. ................................................................................................................................................................................................................................................................3. ................................................................................................................................................................................................................................................................4. ..............................................................................................................................................................................................................................................................Dengar dan susun pesanan yang di beri mengikuturutan yang betul.PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIRPastikan tingkap dan pintu rumah ditutup dan dikunci sebelummeninggalkan rumah.Patuhi semua arahan pasukan penyelamat.Tutup semua suis peralatan elektrik apabila hujan lebat dan banjirberlaku.Pastikan dokumen-dokumen penting dibawa bersama-samasekiranya diarahkan berpindah.
 47. 47. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK44Lampiran 6PengayaanTulis pesanan untuk menjaga keselamatan diriberdasarkan gambar dan sampaikan pesanantersebut kepada rakan sekelas.
 48. 48. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK45TEMA KEMASYARAKATANTAJUK Budi Bahasa Amalan KitaMASASTANDARDPEMBELAJARAN1.4.2Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaranyang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.OBJEKTIFPada akhir pengajaran, murid dapat:i. berbual tentang amalan berbudi bahasa menggunakan kata gelaranyang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.PENGISIANKURIKULUMIlmu : Pendidikan Moral / SivikNilai : Berbudi bahasa, Hormat-menghormati, Berjimat cermatEMK : TMKSimpanan dan PelaburanKreativiti dan InovasiKB : Menghubung Kait, Menjana IdeaKMD : Membuat RamalanTKP : Verbal LinguistikSISTEM BAHASATatabahasa: Kata gelaranSebutan dan intonasiBAHAN BANTUBELAJARPetikan, kad gambar, video, lembaran kerja.PENILAIANPENGAJARANDANPEMBELAJARANMurid dapat menyatakan kata gelaran yang sesuai berdasarkangambar yang diberikan.REFLEKSI
 49. 49. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK46STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBersoal jawab1. Murid menontontayangan video/ melihatgambar yang dipaparkan.2. Murid diminta mencatatgelaran yang didengardan ditonton daripadawatak melalui tayanganvideo tersebut.3. Guru bersoal jawabberdasarkan video yangditonton atau gambaryang dilihat.Ilmu : PendidikanMoralNilai : MenghormatiEMK : TMKKP : VerbalLinguistikLampiran 1Slaid Video(Guru juga bolehmenggunakan bahanberbentuk gambar atauposter)Berlakon1. Murid dibahagikankepada beberapakumpulan.2. Setiap kumpulan dimintaberbincang untukmelakonkan semulawatak berdasarkan videoyang ditonton pada awalpembelajaran.3. Setiap kumpulan dimintaberlakon berdasarkanvideo yang ditontonmenggunakan katagelaran yang sesuai dihadapan kelas mengikutkreativiti masing-masing.Nilai: BekerjasamaEMK:Kreativiti dan inovasiKB : MenghubungKaitLampiran 1N
 50. 50. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK47AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANPerbincangan1. Murid dibahagikan kepadabeberapa kumpulan.2. Setiap kumpulan dimintaberbincang untukmelakonkan watak-watakberdasarkan kad situasisecara main peranan.3. Setiap murid dalamkumpulan diminta berbualmenggunakan katagelaran yang sesuaimengikut watak yangdiberi.Dialog contoh :Puan Yati : Encik,bagaimanakah cara untukmembuka akaun untukanak saya sebagaipersediaan pendidikannyapada masa hadapan?a. Encik Linggam : Puanperlu mengisi borangyang lengkap tentangbutir diri anak puan.Nilai: BekerjasamaBerjimat-cermatElemen :Simpanan dan PelaburanEMK : Celik KewanganKB : MenjanaIdeaKMD : MembuatRamalanLampiran 2Kad SituasiPenilaian1. Murid diminta berbualberdasarkan situasi yangterdapat dalam gambarmenggunakan kata gelaranyang sesuai.Nilai: Kerjasama TKP : VerbalLinguistikLampiran 3Kad GambarPemulihan1. Murid melakonkan watakberpandukan petikan dialogyang disediakan.Lampiran 4
 51. 51. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK48AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANPengayaan1. Murid berbual secaraberpasanganberdasarkan gambardengan menggunakankata gelaran yangsesuai secarabertatasusila.2. Murid membina dialogmenggunakan katagelaran yang diberi.TKP : VerbalLinguistikLampiran 5Lampiran 6
 52. 52. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK49Lampiran 1Tayangan Video Upin dan IpinPada Zaman Dahuluhttp://www.youtube.com/watchSenaraikan watak yang terdapat dalam video yangditayangkan.
 53. 53. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK50Lampiran 2Kad SituasiSITUASI 1Puan Yati pergi ke bank untuk membuka buku akaun untuk anaknya Aminsebagai persedian pendidikan pada masa hadapan. Mereka berurusan denganEncik Linggam.Arahan:Lakonkan watak Amin, Puan Yati dan Encik Linggam dengan menggunakangelaran yang sesuai.Gelaran: Amin (adik)Juruwang (Encik Linggam)Ibu Amin (Puan Yati)SITUASI 2Rosni, Ah Chin dan Ravi pergi ke rumah Haji Saleh untuk menjemputnyake Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah mereka. Merekaberjumpa Haji Saleh.Arahan:Lakonkan watak Rosni, Ah Chin, Ravi, Haji Salleh. Gunakan gelaran yangsesuai.Gelaran: Rosni dan Ah Chin (saudari)Ravi ( saudara )Haji Saleh (Tuan Haji)Lakonkan watak berpandukan situasi yang diberidengan menggunakan kata gelaran yang sesuai.
 54. 54. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK51SITUASI 3Encik Zaki dan Encik Zamri ahli jawatankuasa kampung untuk ProgramGotong-royong. Mereka diminta berbincang dengan wakil rakyat tentang programtersebut.Arahan:Lakonkan watak Encik Zaki, Encik Zamri dan YB Datuk Haji Kamal denganmenggunakan gelaran yang sesuai.Gelaran: Encik Zaki, Encik Zamri, Yang Berhormat Datuk Haji KamalSITUASI 4Cikgu Ani ingin berjumpa dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Medanuntuk berbincang tentang Program Amalan Berbudi Bahasa.Arahan:Lakonkan watak Cikgu Ani dan guru besar dengan menggunakan gelaran yangsesuai.Gelaran: Guru Besar ( Tuan Guru Besar )Cikgu Ani ( Cik Ani )
 55. 55. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK52Lampiran 3PenilaianBina dialog dan berbual berdasarkan situasidalam gambar dengan menggunakan kata gelaranyang sesuai.
 56. 56. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK53Lampiran 4PemulihanEncik Hairi : Selamat pagi, puan.Puan Julia : Selamat pagi, encik. Apa yang boleh saya bantu?Encik Hairi : Boleh saya berjumpa dengan Tuan Guru Besar?Puan Julia : Boleh, silakan encik.(Puan Julia mengiringi Encik Hairi ke bilik Guru Besar)Encik Hairi : Selamat pagi, Tuan Haji. Saya Hairi ingin mendaftar anak saya disekolah ini.Guru Besar : Selamat pagi, Encik Hairi. Sila duduk. Encik, tolong isi borang ini danserahkan kepada Puan Julia.Encik Hairi : Terima kasih, Tuan Haji.Guru Besar : Sama-sama.Lakonkan dialog di bawah.
 57. 57. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK54Lampiran 5PengayaanBina dialog berdasarkan kad gambar.Kemudian, lakonkan dialog menggunakankata gelaran yang sesuai.
 58. 58. Kemahiran Mendengar dan Bertutur Tahun 4 SK55Lampiran 6Pengayaan1. Yang Berhormat________________________________________________________________________________________________________________________________2. Puan Sri________________________________________________________________________________________________________________________________3. Tuan Haji________________________________________________________________________________________________________________________________4. Encik______________________________________________________________________________________________________________________________________Bina dialog menggunakan kata gelaranyang diberi.
 59. 59. Kemahiran MembacaTahun 456Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supayaberkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekananperlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan bahansastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, muridberupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan pembelajarankemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid denganmerujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.Standard Kandungan Kemahiran MembacaMurid patut mengetahui dan boleh:2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengansebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasiyang betul.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagaibahan untuk memberi respons dengan betul.2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapatdalam pelbagai bahan dengan betul.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupukminat membaca.Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitandaripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanisdengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.0 STANDARD KANDUNGAN DANSTANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRANMEMBACA
 60. 60. Kemahiran MembacaTahun 4572.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilangsubjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan ideasampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripadapelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosadengan betul.2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripadabahan prosa dengan betul.2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumatkepada bentuk puisi dengan betul.2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkandaya berfikir secara kreatif.2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilaimurni.
 61. 61. Kemahiran MembacaTahun 4582.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN KEMAHIRANMEMBACASemasa menyediakan strategipengajaran dan pembelajaran bagikemahiran membaca, guru perlumemberi pertimbangan aktiviti yangsesuai sebelum, semasa dan selepaskemahiran membaca yang diajar.Pengajaran dan pembelajarankemahiran ini boleh dilaksanakanmelalui pelbagai aktiviti secaraterancang bagi mencapai objektif yangtelah ditentukan. Guru bolehmerancang strategi pengajaran danpembelajaran dengan pelbagai caraseperti dalam contoh rancanganmengajar yang disediakan ini.
 62. 62. Kemahiran MembacaTahun 459TEMA KESIHATANTAJUK Demam Denggi Wabak MembunuhMASASTANDARDPEMBELAJARAN 2.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersiratdengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuatpenilaian dengan betul.OBJEKTIFPada akhir pengajaran murid dapat:i. menyatakan maklumat yang tersurat dengan tepat daripada teksyang dibaca.ii. menulis maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat denganmengisi borang grafik daripada petikan teks yang disediakan.PENGISIANKURIKULUMIlmu : Sains, Pendidikan Kesihatan, Celik KewanganNilai : KebersihanEMK : Kreativiti dan InovasiKB : Menyusun Atur,BCB : Mencatat Nota, Bacaan IntensifTKP : Verbal LinguistikSISTEM BAHASASebutan dan intonasiKosa Kata: Metamorfosis, pupa, sifon, larvaBAHAN BANTUBELAJARLampiran petikan, lembaran kerjaPENILAIANPENGAJARANDANPEMBELAJARANMurid dapat menyatakan maklumat dengan tepat daripada teks yangdibaca.REFLEKSI
 63. 63. Kemahiran MembacaTahun 460STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANMembaca petikan1. Murid membaca petikan secarasenyap.2. Murid membaca teks secaramekanis dengan sebutan danintonasi yang betul secaraindividu, berkumpulan dan kelas.3. Guru dan murid berbincangtentang petikan yang dibaca.- punca demam denggi- tanda-tanda deman denggi- langkah pencegahan- kos rawatanIlmu: Sains danPendidikanKesihatanNilai: Cermat, KerjasamaIlmu: Celik KewanganBCB - BacaanIntensifTKP - VerbalLinguistikLampiran 1Membaca dan mencatat maklumat1. Dalam kumpulan muridmencatat maklumat denganbetul berdasarkan petikan.2. Murid mencatat hasilperbincangan pada lembarankerja (lakaran grafik) yangdisediakan.Nilai : Bekerjasama Lampiran 2Penilaian1. Murid membaca danmenyatakan maklumatberdasarkan gambar rajah yangdiberi.2. Murid menyusun pernyataanEMK :Kreativiti dan InovasiNilai : Kerjasama, BeraniKB : Menyusun AturBCB : MencatatLampiran 3
 64. 64. Kemahiran MembacaTahun 461AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANtentang kitaran hidup nyamukmengikut urutan.Pemulihan1. Murid melengkapkan ayatdengan perkataan yang betulberdasarkan petikan.Lampiran 4Pengayaan1. Murid menjawab soalanpemahaman yang diberi.Nilai : Teliti Lampiran 5
 65. 65. Kemahiran MembacaTahun 462Lampiran 1Baca dan fahami teks di bawah.Demam denggi bermula dengan demammengejut, sakit kepala teruk, sakit dibelakang bebola mata, sakit sendi dan ototserta gatal-gatal. Ciri-ciri keradangandemam denggi ialah bintik-bintik merahterang, dan biasanya muncul pada anggotabahagian bawah.Amalan pencegahan boleh dilakukandengan menjaga kebersihansekeliling rumah sama ada di dalamdan di luar rumah bagimenghindarkan pembiakan nyamuk.Cara untuk menghalang pembiakannyamuk adalah dengan,menggunakan penyembur racunserangga, memasukkan ubatpembunuh jentik-jentik ke dalambekas simpanan air, menutup bekassimpanan air untuk mencegahnyamuk daripada bertelur, sentiasamenukar air di dalam bekassimpanan air, jambangan bunga dankolah mandi setiap minggu sertagotong-royong membersihkankawasan persekitaran.Demam Denggi merupakan sejenispenyakit yang disebabkan oleh jangkitanvirus denggi yang disebar oleh nyamukAedes betina. Cara penyebarannya adalahmelalui gigitan nyamuk aedes. Terdapatdua jenis denggi yang paling berat iaituDemam Hemoragik Denggi dan SindromKejutan Denggi.Demam denggi merupakan penyakit yangsangat berbahaya dan mengancamkesejahteraan hidup serta masyarakatsetempat. Pihak berkuasa perlumelaksanakan penguatkuasaan berterusanyang lebih berkesan agar dapatmenghapuskan kawasan pembiakannyamuk. Sekiranya perkara inidilaksanakan secara berterusan sudahpasti masalah denggi dalam kalanganmasyarakat kita dapat dikawal dandikurangkan. Ingatlah “DenggiMembunuh”.
 66. 66. Kemahiran MembacaTahun 463Lampiran 2Jenis-jenis DemamDenggiTanda-tanda DemamDenggi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Langkah-langkah PencegahanDenggiTuliskan maklumat penting padalakaran grafik yang disediakan.
 67. 67. Kemahiran MembacaTahun 464Lampiran 3PenilaianKitaran HidupNyamukTeliti gambar rajah kitaran hidup nyamuk.
 68. 68. Kemahiran MembacaTahun 465Lampiran 3PenilaianNyamuk dewasa keluar daripada pupa apabila kulit terbuka selepas beberapahari. Nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja.Nyamuk - Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap. Nyamuk mengalamiempat peringkat perkembangan yang jelas. Empat peringkat itu ialah telur, larva,pupa dan nyamuk dewasa. Kitar hidup lengkap nyamuk mengambil masasebulan.Larva - Dalam masa seminggu, telur itu akan menetas dan menghasilkan larvaatau dipanggil jentik-jentik. Larva bernafas melalui tiub yang terkeluar padapermukaan air. Larva memakan bahagian kecil bahan organik yang terapungdan juga makan sesama sendiri. Seterusnya larva akan bertukar menjadi pupa.Pupa - Pupa tinggal berhampiran dengan permukaan air, bernafas melalui duatiub berbentuk seperti tanduk yang dipanggil sifon. Sifon terletak pada bahagianbelakang pupa. Pupa tidak makan.Telur - Selepas menghisap darah, nyamuk betina bertelur sekelompok iaitukelompok telur berbentuk rakit. Telur yang mengandungi 40 hingga 400 telurhalus yang berwarna putih terapung pada permukaan air bertakung atau air yangmengalir.Susun dan nomborkan pernyataan berikutmengikut urutan kitaran hidup nyamuk.
 69. 69. Kemahiran MembacaTahun 466Lampiran 4Pemulihan1. Demam denggi disebabkan oleh nyamuk _________________________.2. Cara penyebarannya ialah melalui ____________ gigitan nyamuk aedes.3. Salah satu daripada tanda kita dijangkiti deman denggi ialah ______________________________________________.4. Kita boleh mencegah pembiakan nyamuk aedes dengan _________________kawasan rumah.5. Sentiasa _______________________________ di dalam bekas simpanan airsupaya nyamuk tidakmembiak.Isi tempat kosong di bawah denganperkataan yang sesuai berdasarkan teks.
 70. 70. Kemahiran MembacaTahun 467Lampiran 5PengayaanBaca dan jawab soalan-soalanpemahaman di bawah ini.1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah metamorfosis?__________________________________________________________________________________________________________________________2. Berapa peringkatkah kitaran hidup nyamuk?3. Berapakah anggaran seekor nyamuk betina bertelur?4. Apakah nama pada peringkat kedua seekor nyamuk sebelummenjadi pupa?5. Nyatakan tentang proses kitaran hidup seekor nyamuk mengikuturutan yang betul.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 71. 71. Kemahiran MembacaTahun 468OBJEKTIFPada akhir pengajaran murid dapat:i. membaca dialog secara mekanis dengan lancar, sebutan yangjelas dan intonasi yang betul.ii. membina ayat yang gramatis menggunakan perkataan yangdiberi secara lisan.PENGISIANKURIKULUMIlmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya,Pengurusan wang, Celik KewanganNilai : Patuh, Bekerjasama, BerhemahEMK : TMKKB : Menjana IdeaTKP : Verbal Linguistik, InterpersonalBCB : Bacaan MekanisSISTEM BAHASASebutan dan intonasiKosa Kata: Mengancam, kecuaian, memotog, persimpanganBAHAN BANTUBELAJARPetikan dialog, lembaran kerja, slaid ‘power point’PENILAIANPENGAJARANDANPEMBELAJARANMurid dapat membaca dialog dengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.REFLEKSITEMA KESELAMATANTAJUK Sikap PemanduMASASTANDARDPEMBELAJARAN2.3.1Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenisayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.
 72. 72. Kemahiran MembacaTahun 469STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANMembaca1. Guru memaparkan slaid tentangdialog.2. Murid membaca senyap dialogyang dipaparkan.3. Murid membaca dialog secarakelas.4. Guru dan murid berbual tentangpetikan :- sikap pemandu- kos rawatan- kos membaiki kenderaanIlmu : PKJREMK : Celik KewanganNilai : Patuh, BerhemahSlaid dialogKB : Menjana IdeaBCB - BacaanMekanisMembaca dialog1. Murid membaca dialog dengansebutan dan intonasi yang betul.2. Guru membimbing murid dariaspek sebutan dan intonasi.Nilai : Bekerjasama TKP : VerbalLinguistik: IinterpersonalLampiran 1Mencari makna perkataan1. Murid mencari makna perkataanyang dihitamkan dalam dialog.2. Murid membina ayatmenggunakan perkataantersebut secara lisan.KB : MenganalisisLampiran 1
 73. 73. Kemahiran MembacaTahun 470AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANPenilaian1. Murid membaca petikan dialogbersama-sama rakan dengansebutan yang jelas dan intonasiyang betul.Nilai : Bekerjasama TKP : VerbalLinguistikLampiran 2Pemulihan1. Murid dibimbing membacapelbagai jenis ayat daripadapetikan dialog dengan sebutanyang jelas dan intonasi yangbetul.TKP : InterpersonalLampiran 3Pengayaan1. Murid membaca danmengasingkan pernyataan yangdiberi.Lampiran 4
 74. 74. Kemahiran MembacaTahun 471Lampiran 1Sikap PemanduAmir : Eh, Hakim, lihat tu! Berani sungguh pemuda itu. Dia menunggangmotosikal dengan laju dan memotong bas di hadapannya.Hakim : Ya, betul! Berani sungguh dia.Adli : Ini bukan soal berani atau tidak , Amir. Ini soal keselamatan .Perbuatan pemuda itu boleh membahayakan dirinya danmengancam nyawa pengguna jalan raya yang lain.Hakim : Betul kata awak, Adli. Sikap suka menunjuk-nunjuk segelintirpengguna jalan raya inilah yang mengakibatkan kemalangan jalanraya. Setiap hari, berita tentang kemalangan dilaporkan dalamtelevisyen dan surat khabar.Adli : Jalan raya bukanlah tempat untuk berlumba. Kita sepatutnya bersikapberhati- hati semasa di jalan raya supaya tidak ditimpa kemalangan.Amir : Ya, Hakim. Kemalangan jalan raya berlaku disebabkan oleh beberapafaktor. Antaranya, kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri.Hakim : Ya, selain itu, ada juga penunggang motosikal yang menjadikan jalanraya sebagai tempat berlumba.Amir : Sikap mereka ini akan menyusahkan diri sendiri, ibu bapa danpengguna jalan raya yang lain.Baca dan fahami petikan dialog di bawah.
 75. 75. Kemahiran MembacaTahun 472Lampiran 2PenilaianBaca dialog di bawah dengan sebutan yangjelas dan intonasi yang betul.Muthu : Kamu hendak tahu, Ah Meng dan Kamil? Semalam, saya melihatsebuah kereta terbalik di persimpangan jalan masuk ke tamanperumahan kita.Kamil : Oh, ya! Bagaimanakah keadaan pemandunya?Muthu : Pemandu kereta itu cedera parah. Dia dihantar ke hospital besar.Ah Meng : Itulah akibatnya jika cuai ketika memandu. Sepatutnya patuhilahundang-undang keselamatan jalan raya.Muthu : Betul tu Ah Meng. Selain itu, keadaan kenderaan seperti tidakberlampu dan sisitem brek yang rosak merupakan salah satupenyumbang utama kemalangan di jalan raya juga. Tetapi padapendapat awaklah, apakah punca utama berlakunya kemalanganjalan raya?Ah Meng : Kemalangan jalan raya yang kerap berlaku sejak akhir-akhir iniberpunca daripada sikap pemandu yang suka memandu melebihihad laju yang ditetapkan.Muthu : Ya, saya setuju dengan pendapat awak. Pemandu haruslahberhati-hati di jalan raya dan memandu mengikut had laju yangditetapkan. Bak kata pepatah, janganlah sudah terhantuk barutengadah kerana apabila sesuatu kecelakaan sudah berlaku, tiadaguna mengesalinya lagi kerana nasi sudah.Kamil : Awak sebut perkataan bubur, saya terus berasa lapar. Mari kitabalik.Ah Meng : Ayuh, berhati-hati menunggang basikal tu.Jumpa lagi esok disekolah.
 76. 76. Kemahiran MembacaTahun 473PemulihanAsingkan pernyataan yang diberi di bawahMalek, kenapa kamuberjalan kaki kesekolah hari ini?Ah Tan, basikal sayarosak. Breknya tidakberfungsi.Oh, ya ! Saya jugatidak berbasikalhari ini keranatayar basikal sayapula botak.Awak telahmelakukantindakan yangbijak. Kita tidaksepatutnyameungggangbasikal yangbolehmendatangkanbahaya kepadakita.Denganberjalan kakijuga kita dapatmenyihatkanb dMarilaj kita kesekolah. Nantilambat pula kitatiba.
 77. 77. Kemahiran MembacaTahun 474Lampiran 4PengayaanAhmad selalu berhati-hatiketika memandu di jalanraya.Ahmad sering memandu denganlaju di jalan raya.Ahmad berhenti ketikalampu isyarat berwarnamerah.Ahmad menggunakan telefonbimbit semasa memandu kereta.Ahmad selalu memotongkenderaan lain semasamemandu di jalan raya.Ahmad sentiasa memastikanlampu isyarat pada keretanyaberfungsi dengan baik.Asingkan pernyataan yang diberi di bawahke dalam petak yang sesuai.
 78. 78. Kemahiran MembacaTahun 475SIKAP BERHEMAH SIKAP TIDAK BERHEMAH...
 79. 79. Kemahiran MembacaTahun 476TEMA KEMASYARAKATANTAJUK Hidup BerjiranMASASTANDARPEMBELAJARAN2.2.3Membaca dan memahami ayat yang mengandungiperkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumberdengan sebutan yang betul.OBJEKTIFPada akhir pengajaran, murid dapat:i. membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitan dalamayat dengan sebutan yang betul.ii. membina ayat dengan perkataan berimbuhan apitan denganbetul.PENGISIANKURIKULUMElemen : Pendidikan Sivik, Celik KewanganNilai : Bekerjasama, PrihatinEMK : TMKTKP : Verbal Linguistik, KinestatikKB : Menjana Idea, MengecamBCB : Bacaan IntensifKontekstual : MengalamiSISTEM BAHASATatabahasa: Imbuhan ApitanSebutan dan IntonasiBAHAN BANTUBELAJARLampiran, radio, lembaran kerjaPENILAIANPENGAJARAN DANPEMBELAJARANMurid dapat membaca dan menyebut perkataan berimbuhan apitandalam ayat dengan sebutan yang betul.REFLEKSI
 80. 80. Kemahiran MembacaTahun 477STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBermain permainan “Susun Suai”1. Guru mengedarkan kotak yangberisi huruf.2. Murid menyusun semua hurufyang diambil membentukperkataan “Hidup Berjiran”.3. Murid membaca frasa yang telahdibina.4. Guru mengaitkan frasa dengantajuk.Nilai : Bekerjasama Bahan:Kad hurufTKP : VerbalLinguistikKB : Menjana IdeaKontekstual: MengalamiMembaca mekanis1. Murid membaca dengan sebutanyang betul petikan yang secaramekanis serta dibimbing olehguru.2. Murid membaca teks secarasenyap dengan menggunakanteknik bacaan mentalis.3. Murid dibimbing untuk mengenalpasti dan menggarisi perkataanberimbuhan apitan dalam petikan.4. Murid membaca perkataanberimbuhan apitan dengansebutan yang betul.Ilmu : Pendidikan Sivik BCB : Bacaan IntensifKB : MengecamLampiran 1Bermain permainan “ Kotak
 81. 81. Kemahiran MembacaTahun 478AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANBeracun”1. Guru menyediakan sebuah kotakyang mengandungi kad katadasar.2. Setiap murid diberi lembarankerja.3. Guru memperdengarkan laguuntuk permainan bahasa. Apabilamuzik dimainkan, Muridmengedarkan kotak tersebut dandiminta memilih kad kata dasardan membaca perkataan yangtertulis pada kad kata dasar itu.4. Murid membina dan menulisperkataan dengan menggunakanimbuhan apitan pada lembarankerja.5. Setelah selesai semua kata dasardikeluarkan daripada kotak itu,guru dan murid menyemakperkataan yang telah dibinamenggunakan kata dasar.6. Murid membaca senarai perkataanyang telah dibina dengan sebutanyang betul.Ilmu : Dunia MuzikNilai : BekerjasamaEMK :Kreativiti dan InovatifTMKTKP : KinestetikLampiran 2Membaca untuk menyemak1. Murid diminta membaca secarakuat ayat-ayat yang mengandungiperkataan berimbuhan apitan.2. Murid menggarisi perkataanberimbuhan apitan.3. Guru dan murid menyemakperkataan yang digarisi.4. Guru dan murid berbincangIlmu : Pendidikan SivikIlmu : Celik KewanganKB : MengecamTKP : VerbalLinguistikLampiran 3
 82. 82. Kemahiran MembacaTahun 479AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATANtentang pengurusan wang( membeli keperluan yang pentingdi rumah seperti pemadamkebakaran ) untuk membantusemasa berlaku kebakaran bagimengelakkan kerugian hartabenda dan nyawa.Penilaian1. Murid membina ayat yangmengandungi perkataanbeimbuhan apitan dengan betul.Lampiran 4Pemulihan1. Murid dibimbing membacaperkataan berimbuhan apitandengan betul.BCB – BacaanIntensifLampiran 3Pengayaan1. Murid membaca petikan yangmengandungi pelbagai perkataanberimbuhan apitan.EMK :Kreativiti dan InovatifBCB : BacaanLuncuranLampiran 5
 83. 83. Kemahiran MembacaTahun 480Lampiran 1Baca petikan di bawah dan garisi perkataan berimbuhanapitan.Encik Ammar baru berpindah rumah di sebuah taman perumahan. Dia tidaksuka bergaul dengan jiran-jiran baharunya. Selepas pulang dari tempat kerja,Encik Ammar akan menghabiskan masanya di rumah. Dia tidak berminat untukberkenalan atau beramah mesra dengan penduduk di taman perumahan tersebut.Dia beranggapan bergaul dan bercampur dengan jiran-jiran baharu hanyamembazirkan masanya.Pada suatu hari, bahagian dapur rumahnya terbakar. Mujurlah jiran-jirannya cepat bertindak. Mereka cuba memadamkan api yang sedang marak.Apabila Encik Ammar pulang ke rumah, dia mendapati bahagian dapur rumahnyahangus terbakar. Dia berterima kasih kepada jiran-jiran yang telah menolongmemadamkan kebakaran. Encik Ammar menyesal kerana bersikap sombongterhadap jiran-jirannya. Kini, dia sedar betapa pentingnya hidup berjiran.
 84. 84. Kemahiran MembacaTahun 481Lampiran 2Perkataan Berimbuhan Kata Dasar Imbuhan ApitanSenaraikan perkataan berimbuhan yang diperolehidaripada permainan kotak beracun.
 85. 85. Kemahiran MembacaTahun 482Lampiran 3A. Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan didalam ayat berikut.Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjayaditangkap.Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telahdicerobohi oleh pencuri.Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnyadipenuhi dengan melayari internet.Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yangdianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya.Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainanberdekatan dengan tempat kerjanya.Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongantersebut.
 86. 86. Kemahiran MembacaTahun 483Lampiran 4PenilaianBina ayat menggunakan perkataanberimbuhan apitan yang diberi.perumahanmenghabiskanmemadamkanberkenalanmendapatiberanggapanmembazirkan
 87. 87. Kemahiran MembacaTahun 484Lampiran 4PemulihanB. Baca perkataan berimbuhan apitan di dalam ayatberikut.Jiran tersebut telah menghubungi pihak polis dan pencuri tersebut berjayaditangkap.Pada suatu hari, seorang jiran ternampak rumah Encik Ammar telahdicerobohi oleh pencuri.Encik Ammar tidak suka bergaul dengan jiran-jirannya. Masa lapangnyadipenuhi dengan melayari internet.Semenjak kejadian itu, dia insaf dan mula bergaul dan menyertai aktiviti yangdianjurkan oleh jiran-jiran di kawasan perumahannya.Encik Ammar baru berpindah ke rumah baru di sebuah taman permainanberdekatan dengan tempat kerjanya.Encik Ammar mengucapkan terima kasih kepada jirannya atas pertolongantersebut.
 88. 88. Kemahiran MembacaTahun 485Lampiran 5PengayaanBaca petikan di bawah dengansebutan dan intonasi yang betul.Jiran ialah orang yang tinggal paling hampirdengan tempat kediaman kita. Segala perkarayang berlaku pada diri kita terlebih dahuludiketahui oleh jiran. Oleh itu, jiran merupakanorang yang paling mudah memberikanpertolongan pada saat kita ditimpa bencana.Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukanpada masa kecemasan sementara menunggubantuan pihak berwajib atau sanak saudara.Jiran yang berbeza latar belakangpekerjaan, pendidikan,agama dan budaya akanmemberikan manfaat yang besar kepada kita.Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dankemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. Di samping itu, jiran yang sepakat danbersatupadu mampu menjamin keselamatansetempat daripada sebarang ancaman sepertikecurian, penyalahgunaan dadah dan budayasamseng.
 89. 89. Kemahiran MenulisTahun 486Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan danayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan denganilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tandabaca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkanmenggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untukmenghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis,guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk StandardKandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis.Standard Kandungan Kemahiran Menulis3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dankemas.3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.3.4 Menulis imlak dengan tepat.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang santun.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,ditonton atau dibaca dengan betul.Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betuldan kemas.3.0 STANDARD KANDUNGAN DANSTANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRANMENULIS
 90. 90. Kemahiran MenulisTahun 4873.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu danbercapah dengan betul.3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat.3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaandan tanda baca yang tepat.3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripadapelbagai sumber.3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utamadan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan berita denganjelas serta menggunakan bahasa yang santun.3.7.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif denganbetul.3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca,penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat.3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibacadengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis..
 91. 91. Kemahiran MenulisTahun 4883.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULISSemasa menyediakan strategipengajaran dan pembelajaran bagikemahiran menulis, guru perlumemberi pertimbangan aktiviti yangsesuai sebelum, semasa dan selepaskemahiran menulis yang diajar.Pengajaran dan pembelajarankemahiran ini boleh dilaksanakanmelalui pelbagai aktiviti secaraterancang bagi mencapai objektif yangtelah ditentukan. Guru bolehmerancang strategi pengajaran danpembelajaran dengan pelbagai caraseperti dalam contoh rancanganmengajar yang disediakan ini.
 92. 92. Kemahiran MenulisTahun 489OBJEKTIFPada akhir pengajaran murid dapat :i. menulis imlak 3 daripada 5 ayat yang mengandungi perkataanberimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.PENGISIANKURIKULUMIlmu : Pendidikan Kesihatan, Celik KewanganNilai : Bekerjasama, Peka, JujurEMK : Celik KewanganKB : Menjana Idea, MengecamBCB : Mendengar dengan berkesanSISTEM BAHASATatabahasa : Imbuhan PinjamanKosa kata : Jururawat, paramedik, prarawatanBAHAN BANTUBELAJARLampiran petikan, lembaran kerjaPENILAIANPENGAJARANDANPEMBELAJARANMurid dapat menulis imlak ayat yang mengandungi perkataanberimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda yang betul.REFLEKSITEMA KESIHATANTAJUK Klinik 1MalaysiaMASASTANDARDPEMBELAJARANMenulis imlak frasa dan ayat yang ada perkataan3.4.2 berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yangtepat.
 93. 93. Kemahiran MenulisTahun 490STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITIPENGISIANKURIKULUMCATATANBacaan mentalis.1. Murid membaca petikan “Klinik1Malaysia”.2. Guru bersoal jawab tentang petikan.3. Guru menerapkan ilmu pengurusankewangan.4. Murid mengimlak frasa yang disebutkanoleh guru;- Insuran Hayat- Insuran kesihatan dan lain-lain frasayang berkaitan dengan pengurusankewangan.5. Murid mengedit frasa yang dimlak olehrakan dengan bimbingan guru.Ilmu : PKNilai : BekerjasamaIlmu : CelikKewanganKB : Menjana IdeaLampiran 1Berbincang1. Guru membimbing murid memahamiperkataan berimbuhan pinjamandaripada aspek ejaan dan maknaberpandukan petikan yang dibaca.2. Murid mengimlak frasa yang adaperkataan berimbuhan pinjaman yangdisebutkan oleh rakan yang diambildaripada petikan yang dibaca.Nilai : Prihatin KB : Mengecam
 94. 94. Kemahiran MenulisTahun 491AKTIVITIPENGISIANKURIKULUMCATATANMengimlak1. Murid menulis imlak frasa yangmengandungi kata imbuhan pinjamanyang disebut oleh guru2. Guru membimbing murid menyemakdan membetulkan jawapan mereka.3. Murid bertukar jawapan sesama rakanuntuk menyemak ejaan.Nilai : Jujur Lampiran 2Penilaian1. Murid mengambil imlak ayat yangdisebut oleh guru.BCB : MendengardenganberkesanLampiran 3Pemulihan1. Murid dbimbing mengambil imlakperkataan dan frasa yang dibaca olehguru.Lampiran 4Pengayaan1. Murid menulis imlak ayat yang adaperkataan berimbuhan pinjaman secaraberpasangan berdasarkan satuperenggan petikan yang lain.Lampiran 5
 95. 95. Kemahiran MenulisTahun 492Lampiran 1Klinik 1MalaysiaKlinik 1Malaysia merupakan sebuah projek klinik yang telah dilancarkanoleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak di rumah pangsaKampung Kerinchi, Kuala Lumpur. Perasmian 50 klinik 1Malaysia di seluruhMalaysia memberi makna besar tanggungjawab kerajaan kepada golonganmarhaen.Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan 1Malaysia,Dr. Chandra Muzaffar menyatakan rakyat semakin yakin terhadap klinik1Malaysia. Klinik Malaysia akan beroperasi setiap hari bermula dari pukul10.00 pagi hinggga 10.00 malam dengan dikendalikan oleh kumpulanparamedik yang terdiri daripada Penolong Pegawai Perubatan (MA) danjururawat terlatih yang berpandukan tatacara yang tertentu. Kerajaan secaraautomatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan (MA) memberikanprarawatan secara formal dan ubat bagi sakit yang ringan seperti antibiotik.Antara sakit yang dirawat ialah demam, batuk dan menjalanipemeriksaan darah serta tahap kandungan gula. Akta Perubatan 1971membenarkan jururawat dan HA menjalankan prosedur surgeri kecil denganmenggunakaan alat surgeri spesifik.Baca dan garisi frasa dan ayat yang ada katapinjaman dalam petikan di bawah.
 96. 96. Kemahiran MenulisTahun 493Lampiran 21. 7.2. 8.3. 9.4. 10.5. 11.6. 12.Imlak frasa yang disebut oleh guru.
 97. 97. Kemahiran MenulisTahun 494Lampiran 3PenilaianBacakan ayat di bawah untuk diimlak oleh murid.1. Klinik 1Malaysia dikendalikan oleh kumpulan paramedik.2. Kumpulan paramedik terdiri daripada jururawat terlatih.3. Klinik 1Malaysia dikendalikan berpandukan tatacara tertentu.4. Kerajaan secara automatik membenarkan Penolong Pegawai Perubatan memberikanprarawatan secara formal.5. Akta Perubatan 1971 membenarkan jururawat menjalankan prosedur surgeri kecil.

×