1 taklimat umum kssr

431 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 taklimat umum kssr

 1. 1. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia1
 2. 2. Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteridalam Perhimpunan Agung UMNO 2006menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberipenekanan kepada:Pembangunanmodal insanPenghasilan pelajarcelik mindaPembentukanwarga yangmenguasai ilmu,kemahiran danmaklumatProgrammembangunkanakal manusiadalammelahirkaninsan Ulul al-bab
 3. 3. Teras ke-2 PIPPDasarMatlamatMembangunkan modal insanyang mempunyai pengetahuandan kemahiran serta menghayatinilai-nilai murniMemastikan anak bangsa Malaysiadipupuk semangat menguasai ilmupengetahuan, kemahiran dankompetensi serta menerapkan nilai
 4. 4. Kurikulum kebangsaan perlu dikajisemula bagi memastikan kurikulumyang holistik dan sentiasa relevanuntuk melahirkan modal insanseimbang yang dapat menanganicabaran semasa dan masa depan
 5. 5. 1983199320032011•KurikulumBaruSekolahRendah(KBSR)•KurikulumBersepaduSekolahRendah(KBSR)• KurikulumStandardSekolahRendah(KSSR)• KBSR(Semakan)
 6. 6. “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUKKURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANGMERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DANKEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGANSESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGIJASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUKMENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORALYANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKANPENGETAHUAN”[ Akta Pendidikan 1996Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan)Pendidikan 1997 ]
 7. 7. Murid yang seimbang dari segiintelek, rohani, jasmani danemosiWarga Negara BertanggungjawabGlobal Player Pekerja Berilmu• Berilmu Pengetahuan• Berketrampilan• Percaya kepada Tuhan• Berakhlak Mulia• Berkeyakinan• Murid yang Berdikari• Berbudi• Bersatu padu• Patriotik• Adil• Penyayang• Berbakti• Inovatif• Kreatif• Dahagakan Ilmu• Menguasai KemahiranTeknologi Maklumat &Komunikasi• Pencipta Teknologi• Belajar SepanjangHayat• Daya Saing• Daya Tahan• KemahiranBerkomunikasi• Jati DiriTERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM• Falsafah PendidikanKebangsaan• Dasar Pendidikan Kebangsaan• Wawasan 2020• Rangka Rancangan JangkaPanjang• Cabaran Abad Ke-21• Model Baru Ekonomi (MBE)• Teori Pembelajaran• 4 Pillars of Education(UNESCO)• Sumber ilmu yang muktabar
 8. 8. Proses melakukan satu bentuk perubahanyang holistik kepada kurikulumpersekolahan sedia ada yang melibatkanperubahanbentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedahpentaksiran, bahan dan pengurusankurikulum di sekolah.
 9. 9. ORGANISASIBENTUKBAHAN KANDUNGANPEDAGOGIPENGURUSANKURIKULUMPERUNTUKANMASAPENTAKSIRAN
 10. 10. • Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan• Berasaskan Prinsip KBSR :PendekatanBersepaduPendidikanyang saksamauntuk semuamuridPerkembanganindividu secaramenyeluruhPendidikanseumurhidup
 11. 11. KOMUNIKASIKemahiran Asas(Membaca, Menulis & Mengira)BahasaMatematikMURIDPERKEMBANGAN DIRIINDIVIDUKesenian dan RekreasiMuzikSeni VisualPendidikan Jasmani &Pendidikan KesihatanKemahiran HidupKemahiran HidupMANUSIA DENGAN ALAMSEKELILINGNYAKerohanian, Nilai dan SikapPendidikan IslamPendidikan MoralPendidikan Sivik &KewarganegaraanKemanusiaan dan PersekitaranSainsKajian Tempatan
 12. 12. Tahap llSekolahRendah(Tahun 4– 6)pengukuhan dan aplikasi 3M danmenaakul, kemahiran asas TMK,perkembangan sosioemosi,kerohanian, fizikal, sikap dan nilaiTahap ISekolahRendah(Tahun 1–3)penguasaan kemahiran 3M dan menaakul,kemahiran asas TMK, perkembangansosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikapdan nilaiPrasekolahperkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif,sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahankemahiran 3M dan menaakul
 13. 13. KSSR digubal berasaskan standard kandungandan standard pembelajaranStandard Kandungan Standard PembelajaranPenyataan spesifik tentangperkara yang murid patutketahui dan boleh lakukandalam suatu tempohpersekolahan merangkumiaspek pengetahuan,kemahiran dan nilai.Satu penetapan kriteriaatau indikator kualitipembelajaran danpencapaian yang bolehdiukur bagi setiapstandard kandungan.
 14. 14. Memastikan semua murid mencapaitahap yang ditetapkan dalam standardMembolehkan pengetahuan, kemahirandan nilai diukur dengan jelasMemberi fokus terhadapkeberkesanan pelaksanaan p&pMengenal pasti strategi penambahbaikan(assessment for learning)
 15. 15. BIL MODULMASA DALAM SEMINGGU (MINIT)SK SJKC SJKTMODUL TERAS ASAS1 Bahasa Malaysia 360 300 3002 Bahasa Inggeris 300 150 1503Bahasa Cina 360Bahasa Tamil 3604 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral 180 120 1205 Pendidikan Jasmani 60 60 606 Pendidikan Kesihatan 30 30 307 Matematik 180 180 180MODUL TERAS TEMA8Dunia Kesenian:• Dunia Seni Visual• Dunia Muzik60 60 6030 30 309 Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60MODUL ELEKTIF10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun 90 - -Perhimpunan 30 30 30Jumlah 1380 1380 1380
 16. 16. BIL MATA PELAJARANMASA DALAM SEMINGGU (MINIT)SK SJKC SJKTMATA PELAJARAN TERAS1 Bahasa Malaysia 300 270 2702 Bahasa Inggeris 300 150 1503Bahasa Cina - 300 -Bahasa Tamil - - 3004 Matematik 180 180 1805 Sains 120 120 1206 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral 180 150 1507 Pendidikan Jasmani 60 60 608 Pendidikan Kesihatan 30 30 309 Pend. Seni Visual 60 60 6010 Pend. Muzik 30 30 3011 Reka Bentuk & Teknologi/TMK 60 60 6012 Sejarah 60 60 60MATA PELAJARAN ELEKTIF13 B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai 90 - -Perhimpunan 30 30 30Jumlah 1500 1500 1500
 17. 17. KurikulumPendidikanKhas terdiridaripada:
 18. 18. Bahan Kurikulum• Dokumen Standard KurikulumBahan Sokongan Kurikulum• Buku Teks• Buku Panduan Pengajaran• Buku Panduan Kreativiti• Buku Panduan Keusahawanan• Buku Panduan TMK
 19. 19. BelajarCaraBelajarKemahiranBerfikirDalamP&PAplikasiTeoriKecerdasanPelbagaiDalam P&PPenggunaanTMKPengajaranBerasaskanKajian MasaDepanPembelajaranSecaraKonstruktivismePembelajaranSecaraKontekstualPembelajaranAkses KendiriPembelajaranMasteri
 20. 20. Menggunakankaedah penilianpelbagaiDijalankan secara berterusan untukmengesan perkembangan danpencapaian murid dalam pembelajaranBersifat autentik danholistik
 21. 21. • Komunikasi• Manusia dan Alam Kelilingnya• Perkembangan Diri IndividuLinear berasaskan 3 Bidang: Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi• Kerohanian, Sikap & Nilai• Kemanusiaan• Perkembangan Fizikal & Estetika• Sains dan Teknologi• Keterampilan DiriModular berasaskan 6 Tunjang:Bahan KurikulumSukatan PelajaranHuraian Sukatan PelajaranDokumen Standard KurikulumTahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan• Mata pelajaran Teras, Wajib &TambahanTahap II (Tahun 4, 5 & 6)• Mata pelajaran Teras, Wajib &TambahanOrganisasi KurikulumTahap I (Tahun 1, 2 & 3)• Modul Teras Asas, Modul TerasTema & Modul Elektif.Tahap II (Tahun 4, 5 & 6)• Mata pelajaran Teras & Elektif3M Fokus(Membaca, Menulis danMengira) 4M(Membaca, Menulis, Mengiradan Menaakul)ElemenElemen Kemahiran Berfikir SecaraKritis dan KreatifElemen Kreativiti dan Inovasi,Keusahawanan dan Teknologi Maklumat &Komunikasi (TMK) secara eksplisit
 22. 22. Meningkatkankualiti pendidikanrendah agar lebihrelevan dengancabaran masa kinidan abad ke-21;Guru memainkanperanan yangpenting bagimengupayakanP&P yangberkesan; danKejayaan transformasikurikulum memerlukankomitmen menyeluruhdaripada semua pihaktermasuk penggubal dasar,pengurus kurikulum, ibubapa serta pihakberkepentingan.
 23. 23. Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia27

×