Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

It

706 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

It

 1. 1. Спеціальність “Документознавство таінформаційна діяльність” КафедраІнформаційних технологій
 2. 2. Кафедра Випускова для спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” кафедра „Інформаційнітехнології” створена в 2001 році. Станом на 1 вересня 2012 року в складі кафедрипрацюють 8 викладачів на постійній основі. Зних – один доктор наук та 2 кандидати наук.
 3. 3. Усі викладачі кафедри мають відповіднувищу освіту, належний науковий таметодичний рівень для підготовкивисококваліфікованих фахівців зіспеціальності “Документознавство таінформаційна діяльність”, достатній стажнауково-педагогічної та викладацькоїроботи, регулярно підвищують своюкваліфікацію.
 4. 4. Кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Сохацький Федір Миколайович.Федір Миколайович закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського. Стаж роботи –34 роки. Опублікував понад 70 наукових праць. Викладає дисципліни математичного профілю.
 5. 5. Заступник завідуючого кафедри - доцент Ільницький Микола Петрович. Закінчив Київський політехнічний інститут. Стаж роботи в вузах – 40 років. Викладає дисципліни інформаційного профілю.Опублікував понад 30 наукових та біля 80навчально-методичних праць, в т. ч. 9 навчальнихпосібників (з них 2 – з грифом Міністерства освіти інауки України), має 2 авторські свідоцтва навинаходи.
 6. 6. Красиленко Володимир Григорович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор. Закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут та Тернопільську академію народного господарства.Має близько 300 опублікованих наукових праць,185 авторських свідоцтв та патентів СРСР,Російської Федерації та України. Отримав 3 медаліВДНГ СРСР та України. Видав 5 навчальнихпосібників. У 1988 р. визнаний найкращим молодимвинахідником України з врученням медалі. Єчленом редколегії міжнародного журналу.
 7. 7. Грабчак Олексій Васильович – кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Київський політехнічний інститут. Стаж науково- педагогічної роботи більше 40 років.Викладає дисципліни «Інформаційнітехнології», «Дизайн», «Основи теоріїінформації і кодування». Автор більше 70наукових праць, авторських свідоцтв танавчальних посібників.
 8. 8. Дубовий Василь Матвійович – старший викладач, викладає блок базових дисциплін для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Закінчив Харківський державний бібліотечний інститут.Автор 15 наукових праць. Керує науковою роботустудентів. Галузь наукових інтересів –інформаційна діяльність та інформаційнеобслуговування користувачів і забезпечення їхінформаційних потреб. Відмінник культури. ЧленНаціональної Спілки журналістів України. Авторбільше 100 статей документальної та літературноїтематики. Автор 5 поетичних книг.
 9. 9. Лободзінська Раїса Фадеївна – старший викладач. Закінчила Вінницький політехнічний інститут.Викладає дисципліни: системи відображенняінформації, організація науково-інформаційноїроботи та інші. Є автором шести навчальнихпосібників та методичних вказівок, 16 науковихпраць.
 10. 10. Лазарєва Марія В’ячеславівна – старший викладач. Закінчила з відзнакою Вінницький соціально- економічний інститут Університету «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Магістр».Є автором понад 20 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 навчальнихпосібників, 13 наукових публікацій, 5 методичнихвказівок.
 11. 11. Тріфонова Юлія Миколаївна – асистент кафедри. Закінчила Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». Отримала диплом спеціаліста. З січня 2010 року працює за сумісництвом на посаді асистента кафедри «Інформаційні технології». Є автором 7 наукових публікацій. З 2010 року працюєнад кандидатською дисертацією під керівництвом проф.Красиленко В.Г.
 12. 12. Шелепало (Крайнічук) Галина Василівна – асистент кафедри. Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнко.Автор 24 наукових праць. Викладає дисципліни“Розвиток логічного мислення”, “Вища математика”,“Математичні основи інформаційної діяльності”.Працює над кандидатською дисертацією підкерівництвом проф. Сохацького Ф.М.
 13. 13. Основні напрями наукової діяльності кафедри: - прикладні та фундаментальні дослідженнянових інформаційних систем та технологій уінформаційній сфері та документально-інформаційних комунікаціях; - розробка математичних та програмно-апаратних засобів захисту інформації; - розробка теорії і принципів побудови системрозпізнавання зображень; - розробка експертних нейро-нечітких системдіагностики, оцінювання та прогнозування.
 14. 14. Співробітниками кафедри за період їїіснування одержано 12 патентів на винахід,опубліковано понад 200 наукових праць,більше 20 навчальних посібників, у томучислі 7 посібників з грифом Міністерстваосвіти і науки України, зроблено більше 80доповідей на конференціях, у тому числібіля 20 на конференціях міжнародногорівня.
 15. 15. Більше 8 років на кафедрі функціонує підкерівництвом ст. викладача Дубового В.М.гурток “Кодекс” з проблемдокументознавства, в який залучаютьсястуденти старших курсів спеціальності„Документознавство та інформаційнадіяльність”.
 16. 16. Наукова проблемна група з дослідженьпроблем інформаційної діяльності, якоюкерує к. т. н., проф. Красиленко В. Г.,нараховує 5 студентів старших курсівспеціальності „Документознавство таінформаційна діяльність”.
 17. 17. Спеціальність Отримання вищої освіти за галуззю знань”Культура” на сьогодні передбачаєфундаментальну наукову, загально-культурну тапрактичну підготовку фахівця з урахуванням йогоіндивідуальності. Становлення фахівця з напрямупідготовки “Документознавство та інформаційнадіяльність” передбачає підготовку висококва-ліфікованих спеціалістів на базі єдиногофундаменту професійних знань, умінь і навичок.
 18. 18. У сучасних умовах на фахівців здокументознавства та інформаційноїдіяльності покладене широке коло завданьу різних галузях суспільного життя. Цевиробнича сфера, органи державного імісцевого управління, засоби масовоїінформації, різні інформаційні центри,архіви, бібліотеки, комерційні структуритощо.
 19. 19. Студенти напряму підготовки “Документо-знавство та інформаційна діяльність” вивчаютьтакі сучасні дисципліни, як Інформаційнітехнології, Інформаційний менеджмент, Інтернеттехнології і ресурси, Документознавство,Архівознавство, Патентознавство, Стенографія,Машинопис, Електронні бібліотеки та електроннівидання, Системи інформаційно-правовогозабезпечення, Комп’ютерна графіка та створенняпрезентацій, Організація бізнесу, Теорія іпрактика зв’язків з громадськістю, Електроннеурядування та інші.
 20. 20. Успішні студенти спеціальності“Документознавство та інформаційна діяльність”: Коломієць Наталія (ліворуч)– студентка групи ДД-61-11 денної форми навчання, відмінниця навчання, староста групи з випускниками інституту попередніх років
 21. 21. Успішні студенти спеціальності“Документознавство та інформаційна діяльність”: Лебідь Галина – журналіст, відповідальний секретар газети ”Вінниччина”, відмінниця навчання, заочна форма навчання
 22. 22. Успішні студенти спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”: Ляшков ОлександрЖестова пісня у виконанні Олександра Ляшкова…
 23. 23. Успішні студенти спеціальності“Документознавство та інформаційна діяльність”: Ольшанська Марина … і Марини Ольшанської
 24. 24. Заступник зав. кафедри Ільницький М.П. таасистент Тріфонова Ю.М. з групою випускників(травень, 2012 р.)
 25. 25. Група студентів з вадами слуху ДД-31-10 зметодистом Присяжнюк Н. В.
 26. 26. На запрошення адміністрації інституту на конференціюз питань інклюзивної освіти нас відвідав професор зі США доктор Лайл КауфманУчасники конференції з питань інклюзивної освіти –студенти з вадами слуху та викладачі інституту – (назадньому плані в синій краватці – професор зі СШАдоктор Лайл Кауфман) Кауфман
 27. 27. Після отримання диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” здокументознавства та інформаційної діяльностіфахівець може обіймати такі посади: - керівник відділу інформаційного забезпечення; - менеджер з управління персоналом, менеджерінформаційної сфери; - референт-адміністратор, консультант зорганізації ділових переговорів; - прес-секретар керівника; - помічник керівників різних рівнів з аналізуінформації .
 28. 28. Спеціаліст – менеджер органів державноївлади та управління – може обіймати посади: - документознавець, фахівець у сфері документноїкомунікації (архіви, музеї, бібліотеки, інформаційні центри); - керівник служби документаційного забезпеченняуправління; - фахівець, менеджер в установах, пов’язаних зінформаційною діяльністю; - референт в органах державного управління чиустановах різних форм власності; - фахівець з впровадження новітніх інформаційнихтехнологій на підприємствах, установах; - керівник відділу зв’язків з громадськістю; - журналіст (газети, журнали, телебачення).
 29. 29. Магістр – менеджер з адміністративної роботи, викладач ВНЗ – крім вищезазначених посад дляспеціаліста може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах.
 30. 30. Наші кращі випускники спеціальності ”Документознавство та інформаційна діяльність”: - Ольга Миколаївна Касіяненко – викладач Вінницькогопедагогічного коледжу; - Марія В’ячеславівна Лазарева – викладач нашогоінституту; - Юлія Миколаївна Тріфонова – викладач нашогоінституту; - Людмила Ковтун – ст. бібліотекар Вінницької обласноїуніверсальної наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва;
 31. 31. Наші кращі випускники спеціальності ”Документознавство та інформаційна діяльність”: - Алла Василівна Безмощук – директорфілії бібліотеки для юнацтва м. Вінниця, внедавньому – викладач нашого інституту; - Інна Іванівна Мельник – державнийвиконавець відділу Державної виконавчоїслужби Подільського районного управлінняюстиції у м. Києві; - Тетяна Миколаївна Бурлак –документознавець приватного підприємства”Джерело” м. Вінниця;
 32. 32. Наші кращі випускники спеціальності ”Документознавство та інформаційна діяльність”: - Оксана Леонідівна Турапіна – журналіст,завідувач соціально-гуманітарною редакцієюВінницького державного телебачення; - Анна Валеріївна Турапіна – журналіст,редактор і ведуча ранкової програми. - Олександра Білецька – аспіранткаХмельницького національного університету;
 33. 33. Наші кращі випускники спеціальності ”Документознавство та інформаційна діяльність”: -Катерина Григорівна Недибалюк таСвітлана Дмитрівна Абу-Гтейш –працівники місьвиконкому Вінницькоїміської ради. Ми пишаємось такими випускниками.
 34. 34. З нового навчального року інститутрозпочинає готувати фахівців з галузі знань “Інформатика та комп’ютерна техніка” за напрямами підготовки: -Комп’ютерна інженерія; -Програмна інженерія; -Комп’ютерні науки. У Вас є чудова можливість стативисококваліфікованими фахівцями у галузі,яка в усьому цивілізованому світі визнаєтьсяяк найпріоритетніша.
 35. 35. Чекаємо Вас у стінах нашого інституту в числі студентів спеціальностей“Документознавство та інформаційна діяльність” і “Інформатика та комп’ютерна техніка”. Дякуємо за увагу.

×