Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tavan hoshuu malin ashig shim

7,928 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tavan hoshuu malin ashig shim

 1. 1. Òàâàí õîøóó ìàëûí àøèã øèì
 2. 2. Òàâàí õîøóó ìàëûí àøèã øèìÀäóó – Àéðàã, øèð, õººâºð, äýë, ñ¿¿ë, óíàëàãàÒýìýý – Õîîðìîã, íîîëóóð, øèð, à÷àà òýýâýð, óíàëàãà ¯õýð – Ñ¿¿, øèð, øèéð, ýâýð, à÷àà òýýâýð Õîíü – Ñ¿¿, àðüñ, íîîñ, ìàõ, ºëºí ãýäýñßìàà – Ñ¿¿, íîîëóóð, àðüñ, ìàõ, ýâýð
 3. 3.     Òàâàí õîøóó ìàëûí àøèã øèì 
 4. 4.     Òàâàí õîøóó ìàëûí àøèã øèì Àäóó – Àéðàã, øèð, õººâºð, äýë, ñ¿¿ë, óíàëàãà Òýìýý – Õîîðìîã, íîîëóóð, øèð, à÷àà òýýâýð, óíàëàãà ¯õýð – Ñ¿¿, øèð, øèéð, ýâýð, à÷àà òýýâýð Õîíü – Ñ¿¿, àðüñ, íîîñ, ìàõ, ºëºí ãýäýñ ßìàà – Ñ¿¿, íîîëóóð, àðüñ, ìàõ, ýâýð 
 5. 5.     
 6. 6.     
 7. 7.     
 8. 8.     
 9. 9.     

×