Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

управління процесом

1,691 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

управління процесом

 1. 1. Управління процесом формування ІК-компетентності педагогів школи семінар заступників директорів шкіл з навчальної роботи 06.12.2012 р.
 2. 2. Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні Норберт Вінер, американський вчений, математик і філософ
 3. 3. ХХI століття – ера інформаційних технологій Формування інформаційної компетентності – важлива задача освіти
 4. 4. ІТ у сучасному суспільстві
 5. 5. Навички ХХІ століття
 6. 6. Потреба в сучасних засобах навчання
 7. 7. Єдині стандарти та технології навчального процесу За наступними напрямами:  Стандарт на зміст Стандарт на технології, що затверджені у навчальному процесі   Стандарт кваліфікаційних вимог до учасників навчального процесу  7 Стандарт на ресурси
 8. 8. Істинним орієнтиром шкільних предметів– має бути не найбільш соціально значимих Педагог представник однієї з наука, не людських професій, праця якого спрямована на розвиток і література, не історія і не географія, а формування людини. Стрімке зростання обсягів інформації й упровадження інформаційних соціальна діяльність самої дитини технологій в усі сфери життєдіяльності людини висувають перед педагогами важливі завдання щодо підготовки молоді до життя й активної діяльності в Джон Дьюї умовах глобалізації, модернізації й інформатизації всього суспільства. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації для учителів та учнів, створює середовище, метою якого є підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві. Тому нині є Сучасний урок має змінитися! актуальною проблема формування і розвитку інформаційної компетентності вчителя.
 9. 9. Істинним орієнтиром шкільних предметів має бутиКОМПЕТЕНТНОСТІ не наука, не БАЗОВІ ПЕДАГОГІЧНОГО і не географія, а література, не історія ПРАЦІВНИКА соціальна діяльність самої дитини Джон Дьюї Фахова Соціальна Загальнокультурна Громадянська Сучасний урок має змінитися! Здоров’я зберігаюча Інформаційна
 10. 10. Істинним орієнтиром шкільних Інформаційна предметів має бути не наука, не Здатність до література, збереження і пошуку, обробки, географія, а не історія і інформаційних не створення ресурсів та обміну ними соціальна діяльність самої дитини Джон Дьюї Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці Застосовування інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності та повсякденному житті, раціональне використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням Сучасний урок має змінитися! Будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ
 11. 11. Проект Вчитель школи Проект Сайт школи Програма інформатизації школи Проект Матеріально-технічна база школи Проект Управління школою Проект Інформаційна культура випускників Проект Нова якість освітніх послуг
 12. 12. Проект Вчитель школи Мета: Підвищення ІКТ - компетентності вчителів школи Сприяти формуванню позитивного відношення і мотивації до підвищення ІКТ - компетентності у вчителів школи Розробити систему підвищення ІКТ компетентності вчителів Організувати діяльність консультативної служби за оцінкою ІКТ і пошуку шляхів їх впровадження в учбововиховний процес школи
 13. 13. Проект Вчитель школи Очікувані результати: Досягнуте позитивне відношення і створена мотивація педагогів до підвищення своєї ІКТкомпетентності Створена система підвищення ІКТ-компетентності вчителів, проведення курсів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних, адміністративних кадрів в області нових інформаційних технологій Надається методична і консультативна допомога педагогам по використанню ІКТ в педагогічному процесі школи До 2011 року довести відсоток вчителів, навчених в області ІКТ технологій, до 85% від загальної кількості ; підвищити відсоток уроків, на яких застосовуються ІКТ технології до 90%
 14. 14. Проект Сайт школи Мета: Розробка і створення сайту школи Очікувані результати: Розробити структуру сайту, створити і налаштувати сайт Організувати інформаційну підтримку сайту педагогами, адміністрацією Розроблена структура сайту, створений сайт і працює Організована підтримка сайту учнями, педагогами, адміністрацією
 15. 15. Проект Матеріально-технічна база школи Створити єдину локальну мережу школи Сформувати шкільну медіатеку Відновити комп'ютерну техніку в комп'ютерних класах Оснастити комп'ютерами робочі місця адміністрації Створити стаціонарні і мобільні медіакабінети
 16. 16. Проект Матеріально-технічна база школи Створення єдиної локальної мережі школи, що охоплює комп'ютерні класи, бібліотеку,адміністрацію Оновлення сучасною комп'ютерною технікою комп'ютерних класів, придбання цифрового фотоапарата, проекторів Формування і поповнення шкільної медіатеки Створення стаціонарних і мобільних медіакабінетів для МО вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного циклів,бібліотеки
 17. 17. Проект Управління школою Створити БД школи «Обдаровані діти», «Медалісти», розробити системи більш частого оновлення БД Автоматизована система управління школою «1С: Хронографія. Школа» впроваджена і використовується в управлінні школою Впровадити автоматизовану систему управління школою (1С: Хронографія. Школа) БД розширена для управління персоналом, учбовим процесом, її оновлення відбувається не рідше 1 разів на тиждень
 18. 18. Мета :: Мета  Оновлення змісту навчання школярів, розширення  Оновлення змісту навчання школярів, розширення спектру освітніх послуг, зміна методів іі форм спектру освітніх послуг, зміна методів форм організації надання освітніх послуг організації надання освітніх послуг Задачі: Задачі:  використовувати електронні матеріали разом з  використовувати електронні матеріали разом з традиційними в навчанні, контролі, самонавчанні іі традиційними в навчанні, контролі, самонавчанні самоконтролі; самоконтролі;  впровадити інформаційні технології в освітню  впровадити інформаційні технології в освітню практику всіх освітніх областей; практику всіх освітніх областей;  активізувати інноваційну діяльність педагогів в ІКТ активізувати інноваційну діяльність педагогів в ІКТнасиченому освітньому середовищі: участь в насиченому освітньому середовищі: участь в конкурсах педагогічних ініціатив; конкурсах педагогічних ініціатив;  розвинути системи додаткової освіти для  розвинути системи додаткової освіти для максимального задоволення творчих запитів вчиться; максимального задоволення творчих запитів вчиться;  розширити застосування ІКТ в учбовому процесі;  розширити застосування ІКТ в учбовому процесі;  створити видавничий центр школи  створити видавничий центр школи
 19. 19. Очікувані Очікувані результати: результати:  в навчанні, контролі, самонавчанні іі самоконтролі  в навчанні, контролі, самонавчанні самоконтролі активно використовуються ЦОРи, інтерактивні активно використовуються ЦОРи, інтерактивні технології; технології;  кабінети інформатики, дистанційної освіти  кабінети інформатики, дистанційної освіти продуктивно використовуються для самопідготовки продуктивно використовуються для самопідготовки вчителів іі учнів; вчителів учнів;  створення банку цифрових освітніх ресурсів по  створення банку цифрових освітніх ресурсів по кожному предмету; кожному предмету;  участь вчителів в конкурсах педагогічних ініціатив;  участь вчителів в конкурсах педагогічних ініціатив;  організація роботи курсів іі факультативів по різним  організація роботи курсів факультативів по різним предметам предметам
 20. 20.  Підвищити якість навчання школярів за рахунок  Підвищити якість навчання школярів за рахунок освоєння інформаційних технологій, що освоєння інформаційних технологій, що забезпечують самостійність роботи кожного учня забезпечують самостійність роботи кожного учня Мета :: Мета Очікувані результати: Очікувані результати: Задачі: Задачі:  активна участь школярів в Інтернет-проектах,  активна участь школярів в Інтернет-проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях іі т.п. учбової олімпіадах, конкурсах, конференціях т.п. учбової діяльності з використанням ІКТ; діяльності з використанням ІКТ;  формувати уміння застосовувати інформаційні  формувати уміння застосовувати інформаційні технології в різних видах творчої (учбовій іі технології в різних видах творчої (учбовій позашкільній) діяльності; позашкільній) діяльності;  створення науково-дослідницьких суспільств учнів,  створення науково-дослідницьких суспільств учнів, визначення напрямів дослідницької визначення напрямів дослідницької  учні школи беруть участь в Інтернет-проектах, олімпіадах,  учні школи беруть участь в Інтернет-проектах, олімпіадах, конкурсах, конференціях по предметах; конкурсах, конференціях по предметах;  створені творчі об'єднання учнів, які активно використовують  створені творчі об'єднання учнів, які активно використовують ІКТ; ІКТ;  створені науково-дослідні суспільства учнів, які активно  створені науково-дослідні суспільства учнів, які активно використовують використовують
 21. 21. постійно готувати вчителів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі, використовуючи різні форми методичної діяльності створити творчу групу вчителів з різних предметів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ методи навчання Управління діяльністю педагогічних кадрів спланувати методичним об’єднанням роботу консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів з використання ІКТ у навчальновиховному процесі, брати участь у спільних науково-освітніх проектах, Інтернет-комунікаціях розміщувати розроблені вчителями навчальні матеріали на власних веб-сайтах і сайті школи використовувати цифрові освітні ресурси: мультимедійні навчальні комплекси, електронні підручники, планшети, педагогічні програмні засоби, колекції мережі Інтернет у навчально-виховному процесі
 22. 22.         навчальна діяльність; навчальна діяльність; навчально-методична діяльність; навчально-методична діяльність; методична підтримка навчально-виховного процесу; методична підтримка навчально-виховного процесу; самостійна робота учасників навчально-виховного самостійна робота учасників навчально-виховного процесу процесу
 23. 23.                         тематичні педагогічні ради; тематичні педагогічні ради; підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та кваліфікаційної категорії кадрів; кваліфікаційної категорії кадрів; методична рада; методична рада; робота з новоприбулими фахівцями «Школа молодого вчителя»; робота з новоприбулими фахівцями «Школа молодого вчителя»; шкільні методичні об’єднання; шкільні методичні об’єднання; творча група педагогів; творча група педагогів; робота вчителів за темами самоосвіти; робота вчителів за темами самоосвіти; самоменеджмент педагога; самоменеджмент педагога; семінари-практикуми; семінари-практикуми; атестація; атестація; педагогічний моніторинг; педагогічний моніторинг; поширення педагогічного досвіду поширення педагогічного досвіду
 24. 24.           самоосвіта; самоосвіта; вивчення перспективного досвіду колег; вивчення перспективного досвіду колег; підтримка педагога з боку адміністрації; підтримка педагога з боку адміністрації; власний досвід інформаційної діяльності; власний досвід інформаційної діяльності; навчання за науково виваженою спеціальною програмою навчання за науково виваженою спеціальною програмою
 25. 25. Intel@ Навчання для майбутнього Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній освіті дасть змогу реалізувати низку актуальних завдань при переході до інформаційного суспільства. Якщо ми зосередимо зусилля суспільства і передусім освіти і науки на розвитку людини, на тому, аби створити всі передумови, щоб кожна особистість була здатна до самопізнання і саморозвитку, щоб у дорослому житті, у суспільнокорисному виробництві себе реалізувати, то матимемо і динамічний економічний розвиток, і щасливих людей. Василь Кремень, Президент АПН України
 26. 26. Проведення тренінгу за новим Основним очно-дистанційним курсом Intel@Навчання для майбутнього на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донецької області 11 педагогів школи виявили бажання пройти навчання за програмою Дистанційного курсу Intel@Навчання для майбутнього. Вони взяли участь у очних тренінгах, та завершили навчання. Всі портфоліо розміщені на вікі-сторінці тренінгу.  Басов А.І. Навчальний проект з біології  Беспалий А.О. Навчальний проект з інформатики  Буторіна Н.О. Навчальний проект з історії України  Кондратьєва Т.А. Навчальний проект зі світової літератури  Корнієнко С.А. Навчальний проект з математики  Кузьміна Р.П. Навчальний проект з основ здоров'я  Лях В.О. Навчальний проект з фізики  Сидоренко Л.А. Навчальний проект з української мови  Тамаза Р.Л. Навчальний проект з музики  Томнюк Л.М. Навчальний проект з географії  Федорова І.А. Навчальний проект з фізичної культури
 27. 27. Ось так ми починали На базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради для одинадцяти вчителів в червні 2012 року відбувся очний тренінг, на якому вчителі мали змогу ознайомитися з особливостями Дистанційного курсу Intel@Навчання для майбутнього.
 28. 28. енн домл Усві я их ральн й мо те іннос ц к то ьн и зв вал Ро на і ої ост із п н ив т ак Розвиток альн інтелекту их их і творч й здібносте Особ истіс ть уч ня Роль учителя: координатор, РР партнер, співавтор, консультант Зд са атн мо іс ре ть ал до са із мо ї, ац ми стій і сл но ен г ня о Р оз в’ ва н яз ж ж я ув л ан пр итт ив об єв их л их ем
 29. 29. Вчителі школи щорічно приймають участь у професійному Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»: •2010р. – Тамаза Р.Л. вчитель музики – переможець міського етапу в номінації «музика»; •2011р. – Кузьміна Р.П. вчитель образотворчого мистецтва – переможець міського етапу, лауреат обласного етапу в номінації «образотворче мистецтво»; •2011р. – Кондратьєв А.В. вчитель історії – переможець міського етапу в номінації «Історія»; •2011р. – Кондратьєва Т.А. вчитель світової літератури – ІІ місце у міському етапі в номінації «зарубіжна література»; •2011р. - Луніна Л.В. вчитель початкових класів – лауреат міського етапу конкурсу в номінації «вчитель початкових класів»; •2012р. – Нікуліна О.О. вчитель початкових класів – учасник конкурсу відео уроків «Педагогіка здоров’я Василя Сухомлинського: діалог поколінь» 30
 30. 30. • • • • • • • • • Для створення єдиного інформаційного простору школи впроваджується «Курс «Школа»». Педагогічні працівники школи навчалися на курсах підвищення кваліфікації в облІППО, а також на базі школи. Створена система електронного документообігу. Педагоги готують звіти та календарно-тематичне планування в електронному вигляді. Змінилась якість і кількість використання ІКТ в навчальновиховному процесі. В 2011-2012 навчальному році в шести класах встановлені комп'ютери, а також є точки доступу до мережі Internet, встановлено 4 проектори з екранами. Адміністрація школи використовує можливості Інтернету в управлінні школою по електронній пошті. Створено сайт школи. Збільшилась кількість працівників, які використовують комп'ютерну техніку і Інтернет в профільній діяльності. В школі стало нерідкісним поява самостійно розроблених цифрових ресурсів. Зросла кількість вчителів, які прийняли участь в конкурсах з використанням ІКТ. Поступово відбувається зростання часу, яке проводять за комп'ютером учні з освітньою метою, за рахунок організації дослідницької і проектної діяльності. 31
 31. 31. Володіння роботою на комп’ютері на більш високому рівні дало можливість учням прийняти участь в Інтернетолімпіадах та конкурсах. За результатами учні отримали сертифікати за участь у: •міжнародній грі з російської мови «Русский медвежонок – языкознание для всех» – 6; •Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» – 4; •VIII міжнародній олімпіаді з основ наук: математика – 10; фізика – 1; інформатика – 1; української мова – 2; історія – 1 32
 32. 32. В 2010 році учениці 10-Б класу: Роме Альона, Настечко Катерина, Ткачук Ганна переможці І етапу обласного конкурсу «Моя школа майбутнього» в номінації – Віртуальна подорож «Моя школа майбутнього». Протягом двох останніх років шкільний загін ЮІР приймає активну участь у обласному конкурсі відеороликів під час рейду «Увага – діти на дорозі!»: 2011рік - ІІІ місце; 2012 рік – отримали подячний лист від начальника ГУМВС України в Донецькій області генерала – майора міліції В.Б. Дубовика. Вчителі української мови та літератури Островерхова Н.В., Кондратьєва Т.А., Сидоренко Л.А, разом з учнями, взяли участь у конкурсі «Samsung назустріч знанням 2012» за участю компанії «Samsung Electronics Україна». Учні підготували есе на тему «Інноваційні технології – краще життя» і розмістили на сайті компанії «Samsung».
 33. 33. • Більш активне використання можливостей мережевого спілкування, участь в різних мережевих заходах, дистанційних конкурсах, вікторинах, олімпіадах. • Організація проектної діяльності з активною участю учнів в створенні проектно-дослідницьких робіт. • Недостатня забезпеченість навчального закладу сучасними електронними посібниками. Необхідне регулярне придбання ЦОРів для роботи педагогів. • Сильною ланкою школи є дистанційна освіта, але поки що недостатньо розвинута система участі педагогів в дистанційних семінарах, форумах, вебінарах, педрадах.
 34. 34. • Розробка ефективних способів використання Електронного журналу в кожному класі. • Змінна якості внутрішньошкільного документообігу. • Продовження навчання педагогів школи ефективним у роботі інструментам ІКТ. • Регулярне оновлення інформації на сайті школи. • Проведення декади інформатизації, в рамках якої вчителі проведуть для своїх колег відкриті уроки, позакласні заходи з використанням ІКТ. • Створення в школі умов для мотивації педагогів до створення блогів, сайтів, авторських ЦОРів. • Перспективне оновлення комп'ютерної техніки.
 35. 35. Тільки взаємодія всіх учасників системи може дати інноваційний результат  Держави  Експертів  Освітян  Батьків  Медиків  Розробників ЕЗНП  Інвесторів
 36. 36. Істинним орієнтиром шкільних предметів має бути не наука, не література, не історія і не географія, а соціальна діяльність самої дитини Джон Дьюї Сучасний урок має змінитися!

×