Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Особливості використання електронних посібників та практикумів

643 views

Published on

Презентація "Особливості використання електронних посібників та практикумів"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Особливості використання електронних посібників та практикумів

 1. 1. Особливості використання електронних посібників та практикумів Власенко Ю.М.
 2. 2. Електронні посібники - електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів. Прикладом електронного посібника є Педагогічний програмний засіб «Фізика». Головне меню програми містить перелік розділів посібника. Для переходу до ознайомлення зі змістом розділу потрібно вибрати його назву, яка є гіперпосиланням на початкову сторінку розділу. Власенко Ю.М.
 3. 3. Електронний посібник містить інформаційний блок з текстовим матеріалом з фізики. Кожна сторінка тексту ілюструється графічними зображеннями. Вибір гіперпосилань у тексті сторінок приводить до відкриття вікон, що містять додаткові зображення або відео фрагменти, які унаочнюють та доповнюють теоретичний матеріал. До кожної теми пропонується добірка тестових запитань для самоперевірки. Перейти до відповіді на запитання можна, вибравши кнопку Самоперевірка . У кожному тестовому запитанні передбачається вибір одного варіанту відповіді з кількох запропонованих. Після відповіді на всі запитання потрібно вибрати кнопку Перевірити тест для отримання результату. При виборі кнопки Правильні відповіді встановлюються позначки поруч з правильними відповідями. Власенко Ю.М.
 4. 4. Також учням пропонується розв’язати задачі з теми. Вікно з умовами задач можна відкрити, вибравши кнопку Задачі . Умова кожної задачі також супроводжується наочними матеріа- лами. Після виконання завдань можна перевірити правильність результатів, вибравши кнопку Перевірити Якщо для розв’язування задачі потрібно провести деякі обчислення, то можна скористатися вбудованим калькуля- тором. Для його виклику потрібно вибрати кнопку Калькулятор у нижньому лівому куті вікна програми вікна. У Довідці містяться формули для обчислення значень фізичних величин, таблиці зі значеннями властивостей об’єктів вивчення, одиниці вимірювання фізичних величин, основні історичні відомості про вчених- фізиків, означення понять, що вивчаються в курсі фізики. Виклик Довідки здійснюється вибором кнопки Допомога у верхньому правому куті вікна або натисненням клавіші F1. Власенко Ю.М.
 5. 5. Після опрацювання матеріалів розділу можна виконати лабораторну роботу, інструкція до якої наведена у посібнику. Для переходу до виконання лабораторної роботи потрібно вибрати кнопку Експеримент у нижньому рядку вікна. Обладнання та хід лабораторної роботи моделюється на комп’ютері та демонструється з використанням анімації. При потребі, демонстрацію можна повторювати з іншими значеннями властивостей об’єктів дослідження. Власенко Ю.М.
 6. 6. Електронні (віртуальні) практи- куми - електронні навчальні збір- ки практичних завдань і вправ. Розглянемо цей вид навчальних програм на прикладі програмного засобу Віртуальна хімічна лабо- раторія. Головне вікно цього педагогічного програмного засобу наведено нижче. Вкладки цього вікна містять перелік демонстра- цій, які можна переглянути, лабораторних дослідів та практич- них робіт, з якими рекомендується ознайомитись учням різних класів. Крім того, з цього вікна можна звернутися до Довідника та Тлумачного слов- ника, переглянути хімічні реактиви, ознайомитись з особливостями запису хімічних рівнянь. Для цього потрібно вибрати відповідну кнопку у нижній частині вікна. Власенко Ю.М.
 7. 7. Після вибору завдання в списку розділів головного вікна слід вибрати кнопку Почати. При виборі Демонстрації відкривається вікно, у якому транслюється відео фрагмент з демонстрацією досліду та поясненням його особливостей. При виборі Лабораторного досліду або Практичної роботи відкриється відповідне вікно. Вибравши у цьому вікні відповідну кнопку, можна ознайомитись з метою виконання роботи, потрібними реактивами, обладнанням, правилами техніки безпеки при роботі у хімічній лабораторії, ходом виконання роботи. Робота супроводжується відеозаписами. Відеофрагмент демонструється у верхній частині вікна програми. Збільшити розмір області перегляду відеофрагмента можна вибором довільної точки цієї області. Демонстрацію досліду можна призупинити, продовжити або повторити спочатку, використовуючи кнопки керування переглядом . Щоб перейти до наступного кроку досліду або практичної роботи, потрібно вибрати кнопку Далі, повернутися до попереднього – кнопку Назад. Власенко Ю.М.
 8. 8. У нижній частині вікна відображається опис дій, що виконуються в ході досліду або практичної роботи. Після перегляду досліду рекомендується дати відповіді на запитання за результатами спостереження. Якщо вибрано правильний варіант відповіді, то колір тексту у ньому змінюється на зелений, при хибній відповіді – на червоний. Завдання виду Складіть рівняння реакції виконуються в зошиті. Для контролю правильності потрібно вибрати кнопку Перевірити, після чого відображається правильний запис рівняння. У висновку пропонується вибрати правильні твердження, що можуть бути отримані в ході виконання роботи. У деяких роботах пропонується виконати тестове завдання. Для цього потрібно вибрати кнопку Тестування. В ході тестування потрібно утворити правильні твердження, перемістивши написи з частинами тверджень і розмістивши їх у правильній послідовності, після чого вибрати кнопку Перевірити для здійснення контролю. Повернення до головного вікна віртуальної лабораторії здійснюється вибором кнопки Зміст. Власенко Ю.М.
 9. 9. Програмний засіб Відкрита Біологія містить значну кількість моделей з різних тем курсу біології. Наприклад, модель Клонування, яка наочно ілюструє послідовні етапи процесу клонування, модель Танок бджоли демонструє етологічні особливості бджіл. Багато з представлених моделей можна використати в трьох режимах: 1) послідовний довільний перегляд; 2) покрокова демонстрація; 3) можливість зробити паузу на будь-якому етапі для детальнішого вивчення окремих стадій процесу. Власенко Ю.М.
 10. 10. Курс Відкрита Біологія включає значний перелік інтерактивних моделей, які можна використати для проведення віртуальних експериментів. Наприклад, комп'ютерна модель Живлення інфузорії, дозволяє приготувати віртуальний препарат і детально розглянути під віртуальним мікроскопом процеси життєдіяльності, що протікають в клітинах найпростіших. Тут існує можливість зміни умов експерименту і перегляду отриманих результатів. Електронні посібники, віртуальні практикуми можуть використовуватись з метою повторення, розширення та закріплення матеріалу, що був вивчений під час уроків, та для самостійного вивчення нового матеріалу. Власенко Ю.М.
 11. 11. Власенко Ю.М.

×