Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วารสาร มี.ค. เม.ย.2559

56 views

Published on

วารสาร มี.ค. เม.ย.2559

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วารสาร มี.ค. เม.ย.2559

 1. 1. สุพรรณิการ์สาส์น วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ปี่ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๖ เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙ บรรณาธิการแถลง สวัสดีท่านผู้อ่านสุพรรณิการ์สาส์น ฉบับเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๙ ในช่วงเดือนนี้มีวันสาคัญของเด็กๆ คือ วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนาธรรมไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกก็ได้จัดกิจกรรมในวันสาคัญดังกล่าว เป็นที่ทราบกันว่าวารสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการและ ผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก โดยการจัดกิจกรรมนั้นมุ่งเน้นให้ คนพิการและผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กพิการในจังหวัดนครนายกได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สุพรรณิการ์สาส์น” ฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อติชมประการใดคณะผู้จัดทาขอน้อมรับด้วยความยินดี และจะนามาแก้ไขให้มี สาระและประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป บรรณาธิการ
 2. 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๑ โทรสาร. ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๙๒๙-๔๙๒๒ E-mail : Special270@hotmail.com www : nakhonnayok-spec-edu.go.th ค ณ ะ ผู้ จั ด ทา ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ม ห า จั ก รี สิ ริ น ธ ร ป ร ะ จา จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก สา นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ สา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร มี อ ะ ไ ร ใ น เ ล่ ม  รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก  ใครไป....ใครมา  มีข่าวดีมาบอก  สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ  เกร็ดความรู้ คู่อาเซียน ปรัชญาของสถานศึกษา คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เน้นวินัย วิสัยทัศน์ เด็กพิการจังหวัดนครนายก ได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ ของตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ที่ปรึกษา นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษา พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก กองบรรณาธิการ นางสาวประภาวรรณ พุมมา นางสาวดวงจิต สังข์คา นางสาวธนิดา มีศรี นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง นางสาวจริยา บุตรทอง นายชูเกียรติ จับเทียน นายธนพล นกแก้ว นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช นายอภิวัชร์ บัวเจริญ นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภู นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน นางสาวอนุชิตา จวนเจริญ นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงกิจ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ นางสาวกวิสรา บุญเรือง นางสาวภาวิณี จันทร์แดง นางสาวอัจฉลียาพร สุทธิคุณ บรรณาธิการ นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย
 3. 3. รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษในชุมชน “การจัดทาเทียนหอม” วันที่ 18 มีนาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิริธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ (Big cleaning day) โดยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมกันทาความสะอาดบริเวณต่างๆภายในศูนย์ฯ
 4. 4. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีราลึก พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี ๒๕๕๙ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นาโดย ผู้อานวยการอาภัสรา ตังคกุลวิวิช รองผู้อานวยการศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ คณะครู และนักสหวิชาชีพ เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา๒๕๕๘ และ ร่วมวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP)ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป
 5. 5. วันที่ 5 เมษายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรม (One Day Camp) เป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการซื้ออาหารในห้างสรรพสินค้าโดยการจาลองจากสถานการณ์จริง เพื่อฝึกให้เด็กพิการทุกประเภท ได้รู้จักการใช้เงิน การแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคูปอง การซื้ออาหาร การชาระค่าอาหารด้วยคูปอง ฝึกการรอคอย การปฏิบัติตนตาม กฎระเบียบ และมารยาททางสังคม วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” เป็นกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น กล้าแสดงออก ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทและสภาพความพิการ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในสังคมได้
 6. 6. ใครไป...ใครมา.... คณะกรรมการนิเทศติดตามการดาเนินงานการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ได้ดาเนินการ นิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในจังหวัดนครนายก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมรายผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๕๙ และการจัดทาโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจาจังหวัดนครนายก
 7. 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้นานักเรียนไปสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่ โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มาขอคาแนะนาจากท่านผู้อานวยการอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กออทิสติก และรอง ผู้อานวยการศุภกิจ คงเพชรศักดิ์,ครูประภาวรรณ พุมมา,ครูดวงจิต สังข์คา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ในการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของโครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชันเคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ ชีวิตประจาวัน สาหรับเด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
 8. 8. WOW!!! ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกขอแสดงความยินดีกับ ครูอนุชิตา จวนเจริญ ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาสาหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 วันเสาร์ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 (ขึ้น 15 ค่า เดือน 7) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 037-349-951และ088-9294922 มีข่าวดีมาบอก...!!
 9. 9. คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ ครูประภาวรรณ พุมมา , ครูหทัยวรรณ คังคายะ,ครูกวิสรา บุญเรือง,ครูประวีณา พืชมงคลไชย,คุณวรรณพร กุดบ้านหนองและคุณพิชาพรณ์ สามล ประจาเดือนมีนาคม – เมษายน ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ คณะครู บุคลากร และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณสาราญ พ่วงศรี,คุณรุ่งทิดาพร ภูมิลา,คุณปารวรรณ แซ่ลี, คุณนันท์นภัส พงษ์ประเสริฐ, คุณเกศรัตน์ สุขประเสริฐ,คุณสรัญ โพธิ์ทอง,คุณสมศักดิ์ การลพ,คุณนวรัตน์ อุ่นเรือง,และผู้ใหญ่ ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา, อาหารกลางวัน, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้ กุศลเจตนาของท่านที่มีต่อนักเรียนพิการจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจปราศจากโรคภัย และมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป
 10. 10. เกร็ดความรู้ คู่อาเซียน วารสารฉบับนี้ได้นาเอาที่ตั้งของสถานทูตใน ๑๐ ประเทศอาเซียนประจาประเทศไทยมาให้รู้จักกัน คนไทยเราก็รู้จักกันดีค่ะ ลองดูสิค่ะว่าเคยรู้จักกันรึเปล่า สถานทูตกัมพูชา ประจาประเทศไทย 518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคาแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852 แฟกซ์ 0-2957-5850 สถานทูตพม่า ประจาประเทศไทย 132 ถ.สาทรเหนือ ซ.71 กทม. 10500 โทร/Tel: 0- 2333-7250, 0- 2334-0278 แฟกซ์/Fax: 0-2234-6898 วีซ่า 0-2233-2237 สถานทูตมาเลเซีย ประจาประเทศไทย 33 - 35 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120 โทร/Tel: 0-2629-6800แฟกซ์/Fax: 0-2679-2208 http://www.kln.gov.my/web/tha_bangkok/home สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจาประเทศไทย 760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110 โทร. 0-2259-0139-40 แฟ็กซ์ 0-2259-2809 http://www.philembassy-bangkok.net/ สถานทูตอินโดนีเซีย ประจาประเทศไทย 600 - 602 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร/Tel: 0-2252-3135 – 40 แฟกซ์/Fax: 0-2259-4871 , 0-2255-1267 อีเมล์/Email: kukbkk@ksc.th.com เว็บไซต์: www.deplu.go.id/bangkok สถานทูตลาว ประจาประเทศไทย 520,502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ วังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2539-6667 แฟกซ์ 0-2539-6678 http://www.bkklaoembassy.com/ สถานทูตเวียดนาม ประจาประเทศไทย 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 โทร/Tel: 0-2251-3552 , 0-2251-7202 แฟกซ์/Fax: 0-2650-7525 Email: vnemb.th@mofa.gov.vn http://www.vietnamembassy-thailand.org/en/ สถานทูตสิงคโปร์ ประจาประเทศไทย 129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120 โทร/Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434 แฟกซ์/Fax: 02 - 286 6966 อีเมล์: E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg www.mfa.gov.sg/bangkok/ สถานทูตบรูไน ประจาประเทศไทย 12 ซ. เอกมัย2 ถ. สุขุมวิท กทม. 10110 โทร/Tel: 0-2714-7395-9 แฟกซ์/Fax: 0-2714-7383 โทร/Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434 แฟกซ์/Fax: 02 - 286 6966 อีเมล์: E-Mail : singemb_bkk@sgmfa.gov.sg www.mfa.gov.sg/bangkok/ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 44202-4 โทรสาร 02-143-9324-31 ต่อ 44200 E-mail : aseanthailand@hotmail.com http://www.aseanthailand.org/index.php โทร/Tel: 02 - 286 2111, 02 - 286 1434 แฟกซ์/Fax: 02 - 286 6966
 11. 11. สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ .....จับตา 17 พฤติกรรม บ่งชี้ลูกเป็น...ออทิสติก ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรม เด็กที่เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด แต่ อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ 3 เดือน 5 เดือน หรือมากกว่านั้น ส่วนใหญ่จะเห็นเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบ เด็กที่เป็นออทิสติกมา ตั้งแต่กาเนิดนั้นมีหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม การที่พ่อแม่มีโรคบางอย่างถ่ายทอดถึงลูกในครรภ์ การที่แม่ติดเชื้อไวรัสบางตัวขณะที่ ตั้งครรภ์ ความไม่สมดุลของสารเคมีในร่างกาย รวมทั้งการติดเชื้อขณะคลอด อย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดของโรคออทิสติกนั้นยังไม่สามารถ ระบุได้ ออทิสติก สามารถรักษาให้หายได้หากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ความผิดปกติต่างๆ ของเด็กสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่เด็กยังอายุน้อยๆ แต่บางรายก็ต้องรอให้เด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยจึงจะรู้ การที่พ่อแม่จะรู้ว่าลูกมีความผิดปกติหรือไม่นั้น สามารถสังเกตได้เมื่อลูกมีอายุ 3 เดือน ขึ้นไป โดยสังเกตจากภาษาทางกาย เพราะเด็กปกติจะมีการโต้ตอบกับพ่อแม่ จะยิ้ม หัวเราะ จดจาหน้าพ่อแม่ได้ และมีการตอบสนอง ส่วน เด็กที่เป็นออทิสติก จะแสดงอาการเฉยๆ เมื่อเห็นสิ่งรอบข้าง และมีการกระทาที่ซ้าๆ ซากๆ เช่น ขยับมือแบบเดิมๆ หรือเพ่งมองอะไรซ้าๆ การจะประเมินว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กออทิสติกนั้น ดูได้จากพัฒนาการทางด้านสังคมและพัฒนาการทางด้านการสื่อสารว่าเป็นไปตามวัย หรือไม่ เด็กที่เป็นออทิสติกกระบวนการพัฒนาจะเป็นไปอย่างช้าๆ บางครั้งพ่อแม่อาจจะเข้าใจไปว่าลูกอายุ 3 ขวบ แล้วแต่ยังไม่พูด เพราะว่าลูกขี้อาย ปากหนักจึงไม่ยอมพูด ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะออทิสติกไม่สามารถตรวจสอบได้จากอายุของเด็ก เพราะฉะนั้นการ จะสังเกตว่าลูกเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่นั้น ทาได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ โดยสังเกตตามขั้นตอนของการพัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น ดังนี้ พฤติกรรมบ่งชี้ออทิสติกในขวบปีแรก เช่น 1. เด็กดูดนมได้ไม่ดี 2. เงียบเฉย ดีเกินไปไม่ชอบ 3. ไม่สนใจให้ใครกอดรัด 4. ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก 5. ไม่สนใจใคร แต่บางรายอาจติดคนมากจนผิดปกติ 6. เด็กไม่สบตา 7. ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก 8. ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม 9. ไม่ตอบสนองทางด้านอารมณ์ 10. ไม่ลอกเลียนแบบ 11. ไม่ส่งเสียงไม่อ้อแอ้ 12. ชี้นิ้วไม่เป็น 13. เรียกให้คนอื่นเล่นด้วยไม่เป็น 14. ท่าทางเฉยเมยไร้อารมณ์เมื่อถูกชักชวนให้เล่น 15. ไม่แสดงอาการดีใจให้เห็นหรือทักทายคนที่เด็กชอบ หรือหากแสดงออกก็มากเกินไป 16. ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้าๆ เล่นติดเชือกฟาง ใบไม้ ผ้าอ้อม ถ้าดึงออกจะกรีดร้องอยู่นาน 17. ความรู้สึกของคนเลี้ยงดูว่าเด็กต่างจากคนอื่น หมายถึงผู้เลี้ยงสังเกตได้ว่าเด็กไม่เหมือนคนอื่น นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่า เด็กที่อายุเกิน 1 ขวบ ขึ้นไป อาจเป็นโรค ออทิสซึ่ม ได้คือ 1. ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและบุคคล ชอบแยกตัวเล่นกับคนอื่นไม่เป็น เช่น เข้ามาในห้องก็ไม่สนใจว่ามีใครอยู่ วิ่งเล่นกับสิ่งของ ไม่กลัวใคร หรือถ้ากลัวก็กลัวมากเกินไป 2. เด็กไม่สามารถชี้นิ้วบอกถึงความต้องการ 3. เด็กเล่นสมมุติไม่เป็น เช่น เล่นตุ๊กตา หรือไม่เข้าใจว่าควรจะจับตุ๊กตาในลักษณะใด 4. ไม่สามารถแสดงความสนใจร่วมกับบุคคลอื่นได้ เมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม เด็กจะไม่สนใจ หากสังเกตพบว่าลูกมีพฤติกรรมข้างต้นเกิน 2 ข้อ พ่อแม่ควรปรึกษาแพทย์ทันที By: www.autismthai.com

×