<ul><li>สื่อและแหล่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการ ซึ่งอาจจำแนกเป็นสื่อสิ...
<ul><li>สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่และสารสนเทศไปสู่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอนนำมาประ...
<ul><li>๑ . สื่อการสอน </li></ul><ul><li>นักวิชาการและนักเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของสื่อก...
<ul><li>๒ . ประเภทของสื่อการสอน </li></ul><ul><li>Dele ( ๑๙๖๓ : ๑ o ๗ - ๑๒๘ ) ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 11 ประเภท โดยยึด...
<ul><li>๔ . การสาธิต เป็นการให้ดูตัวอย่างประกอบการอธิบายการสาธิตที่ดีต้องมีอุปกรณ์ประกอบ เช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ </li><...
<ul><li>๙ . ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด แผ่นโปร่งใส สไลด์ ฯลฯ </li></ul><ul><li>๑ 0 . ทัศนสัญลักษณ์ ได้แก่แผนภาพ แผนภูมิ...
<ul><li>๑ . ๑ ชนิดที่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยตัวของมันเอง เช่นรูปภาพ แผนภูมิ ภาพวาด หนังสือ เป็นต้น </li></ul><ul><li>๑ ....
<ul><li>๓ . หลักการใช้สื่อการสอน </li></ul><ul><li>แบ่งออกเป็น ๔ หลักดังนี้คือ </li></ul><ul><li>๑หลักการเลือก (  Select...
<ul><li>๕ . มีลักษณะที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>๖ . ตรงกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>๗ . ไม่เสียเวลาในก...
<ul><li>๒ . หลักการเตรียม (Preparation) </li></ul><ul><li>อีริคสันและเคิร์ล (EricksonandCurl . ๑๙๗๒ : ๑๖๓ - ๑๗ o)  ได้กล่...
<ul><li>๓ . หลักการนำเสนอ (Presentation) </li></ul><ul><li>อีริคสันและเคิร์ล (EricksonandCurl . ๑๙๗๒ : ๑๖๓ - ๑๗ o)  ได้กล...
<ul><li>๖ . สามารถดำเนินการจัดสภาพการณ์ต่างๆในการใช้สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๗ . สามารถจัดกลุ่มกิจกรรม...
<ul><li>สอน และวิธีสอน โดยการประเมินผลสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการสอน </li></ul><ul><li>๒ . ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข...
<ul><li>การออกแบบสื่อ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือสื่อการการสอน </li></ul><ul><li>สื่อการสอนแต่...
<ul><li>๕ . เหมาะสมกับวัย ระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในสื่อชนิดนั้นๆเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความสนใจและความพ้...
<ul><li>ประโยชน์ของสื่อ </li></ul><ul><li>๑ . เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้น...
<ul><li>การออกแบบสื่อการสอน </li></ul><ul><li>การออกแบบสื่อการสอน คือ การวางแผนสร้างสรรค์สื่อการสอนหรือการปรับปรุงสื่อการส...
<ul><li>การเลือกสื่อ การดัดแปลงและการออกแบบสื่อ (Select,Modify or Design Materials) </li></ul><ul><li>การเลือกสื่อที่เหมา...
<ul><li>การออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ใหม่ </li></ul><ul><li>๑ . จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนอะไร </li>...
<ul><li>จบการนำเสนอ </li></ul><ul><li>แล้วคร้า </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

548 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

 1. 2. <ul><li>สื่อและแหล่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หรือวิธีการ ซึ่งอาจจำแนกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>สื่อและแหล่งการเรียนรู้ คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้สอนสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพหรือทำให้บทเรียนง่ายขึ้นและในการจัดทำสื่อขึ้นใช้ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของสื่อที่ดี คือน่าสนใจ ประหยัดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วและถูกต้อง การเขียนสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เขียนตามเรียงลำดับกิจกรรมการเรียนรู้ </li></ul>
 2. 3. <ul><li>สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่และสารสนเทศไปสู่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู้สอนนำมาประกอบการเรียนการสอน เพื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตัวผู้เรียนที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สื่อการเรียนรู้ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้มีความเหมือนกันคือ เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สื่อการสอนสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้มีความแตกต่างกันคือ สื่อการสอนยังเป็นเพียงตัวกลางที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้เท่านั้นและผู้สอนเป็นผู้นำมาหรือจัดเตรียมเพื่อประกอบการเรียนการสอน แต่สื่อการการเรียนเป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง </li></ul>
 3. 4. <ul><li>๑ . สื่อการสอน </li></ul><ul><li>นักวิชาการและนักเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้หลายท่านดังนี้ </li></ul><ul><li>เชอรส์ ( Shores . ๑๙๖ o: ๑ ) กล่าวว่า สื่อการสอนเป็นเครื่องมือช่วยสื่อความหมายใดๆก็ตามที่จัดโดยครูและนักเรียน </li></ul><ul><li>ฮาส และแพคเกอร์ (Hass and PacKer . ๑๙๖๔ : ๑๑ ) กล่าวว่า สื่อการสอน คือ เครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เป็นจริงได้แก่ ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ฯลฯหรือเป็นอุปกรณ์การสอนที่เราสามารถได้ยินและมองเห็นได้เท่าๆกัน </li></ul><ul><li>บราวน์และคนอื่นๆ (Brown and other . ๑๙๖๔ : ๕๘๔ ) กล่าวว่าสื่อการสอนหมายถึง จำพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียน จนเกิดผลการเรียนที่ดีทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น </li></ul>
 4. 5. <ul><li>๒ . ประเภทของสื่อการสอน </li></ul><ul><li>Dele ( ๑๙๖๓ : ๑ o ๗ - ๑๒๘ ) ได้แบ่งสื่อการสอนออกเป็น 11 ประเภท โดยยึดหลักความเป็นรูปธรรมและนามธรรม </li></ul><ul><li>๑ . ประสบการณ์โดยตรงที่มีความหมาย เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากความเป็นจริง </li></ul><ul><li>๒ . ประสบการณ์จำลอง เป็นการจำลองประสบการณ์จากของจริง เพราะของจริงอาจใหญ่เกินไป เช่น หุ่นจำลอง </li></ul><ul><li>๓ . ประสบการณ์นาฏการ เป็นการมีส่วนร่วมในการแสดงในการศึกษาเนื้อหาที่ต้องจะแสดง </li></ul>
 5. 6. <ul><li>๔ . การสาธิต เป็นการให้ดูตัวอย่างประกอบการอธิบายการสาธิตที่ดีต้องมีอุปกรณ์ประกอบ เช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ </li></ul><ul><li>๕ . การศึกษานอกสถานที่หมายถึง การพาผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางขึ้น </li></ul><ul><li>๖ . นิทรรศการ หมายถึง การแสดงสิ่งของต่างๆเพื่อให้ความรู้ผู้ดู ไว้ให้ผู้ดูรับประสบการณ์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ </li></ul><ul><li>๗ . โทรทัศน์การศึกษา รายการโทรทัศน์ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและได้ยินเสียงความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ </li></ul><ul><li>๘ . ภาพยนตร์เป็นการจำลองเหตุการณ์มาให้ผู้เรียนได้ดูได้ฟังใกล้เคียงกับความเป็นจริง </li></ul>
 6. 7. <ul><li>๙ . ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด แผ่นโปร่งใส สไลด์ ฯลฯ </li></ul><ul><li>๑ 0 . ทัศนสัญลักษณ์ ได้แก่แผนภาพ แผนภูมิ แผนสถิติ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์สำหรับการถ่ายทอดความหมาย นำมาแทนความหมายที่เป็นข้อเท็จจริง </li></ul><ul><li>๑๑ . วจนสัญลักษณ์ ได้แก่คำพูด ตัวหนังสือ ตัวอักษรผู้ที่จะเข้าใจสัญลักษณ์นี้ได้ต้องอาศัย ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานมากพอสมควร </li></ul><ul><li>จากการที่นักเทคโนโลยีการศึกษาได้แบ่งประเภทของการสื่อสารการสอนไว้นั้น พอจะสรุปได้ ๓ ประเภทดังนี้ </li></ul><ul><li> ๑ประเภทของวัสดุ เป็นสื่ออยู่ในรูปภาพ เสียง หรืออักษร แยกได้เป็น ๒ ชนิดคือ </li></ul>
 7. 8. <ul><li>๑ . ๑ ชนิดที่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยตัวของมันเอง เช่นรูปภาพ แผนภูมิ ภาพวาด หนังสือ เป็นต้น </li></ul><ul><li>๑ . ๒ ชนิดที่ต้องอาศัยเครื่องมือเสนอเรื่องราวไปสู่ผู้เรียน เช่น ภาพโปร่งแสง สไลด์ แถบบันทึกเสียง ฟิล์มภาพยนตร์เป็นต้น </li></ul><ul><li>๒ . ประเภทเครื่องมือ หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ส่งผ่านความรู้ไปสู่ผู้เรียน เช่นเครื่องฉายชนิดต่างๆ เครื่องเสียงชนิดต่างๆ ฯลฯ </li></ul><ul><li>๓ . ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการที่จะใช้ร่วมกับวัสดุและเครื่องมือหรือใช้เพียงลำพังในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสาธิต การทดลอง ฯลฯ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>๓ . หลักการใช้สื่อการสอน </li></ul><ul><li>แบ่งออกเป็น ๔ หลักดังนี้คือ </li></ul><ul><li>๑หลักการเลือก ( Selection) </li></ul><ul><li>โนเอลและโอนาร์ด (Noel and Leonard . ๑๙๖๔ : ๒๖ - ๒๘ ) ให้หลักการเลือกสื่อการสอน ไว้ดังนี้ </li></ul><ul><li>๑ . มีความเหมาะสมกับระดับสติปัญญาของผู้เรียน </li></ul><ul><li>๒ . เหมาะสมกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน </li></ul><ul><li>๓ . เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน </li></ul><ul><li>๔ . เหมาะสมกับเรื่องที่สอน </li></ul>
 9. 10. <ul><li>๕ . มีลักษณะที่น่าสนใจ </li></ul><ul><li>๖ . ตรงกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>๗ . ไม่เสียเวลาในการใช้มากเกินไป </li></ul><ul><li>๘ . เป็นแบบง่ายๆและไม่ซับซ้อนจนเกินไป </li></ul><ul><li>๙ . ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>๑ o . ช่วยให้การเสริมสร้างเจตคติที่ดีแก่ผู้เรียน </li></ul><ul><li>๑๑ . ช่วยเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียน </li></ul><ul><li>๑๒ . ให้ผลดีต่อการเรียนการสอนมากที่สุด </li></ul><ul><li>๑๓ . ราคาไม่แพงจนเกินไป </li></ul>
 10. 11. <ul><li>๒ . หลักการเตรียม (Preparation) </li></ul><ul><li>อีริคสันและเคิร์ล (EricksonandCurl . ๑๙๗๒ : ๑๖๓ - ๑๗ o) ได้กล่าวถึงการเรียนก่อนการใช้สื่อการสอนต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนดังนี้ </li></ul><ul><li>๑ . การพัฒนาสร้างความพร้อมเฉพาะอย่าง เช่น จะให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการสอน ตอนไหน อย่างไร </li></ul><ul><li>๒ . แนะนำผู้เรียนเพื่อเป็นการเร้าให้เกิดการเรียนรู้จากสื่อที่ครูเลือกมา </li></ul><ul><li>๓ . สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อการสอน </li></ul><ul><li>๔ . เลือกหาวิธีที่เหมาะสม ที่จะนำไปสู่การใช้สื่อการสอนนั้นๆ </li></ul><ul><li>๕ . ใช้แหล่งการเรียนอื่นๆเพื่อสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน </li></ul><ul><li>๖ . สามารถวางแผนกำหนดช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม </li></ul>
 11. 12. <ul><li>๓ . หลักการนำเสนอ (Presentation) </li></ul><ul><li>อีริคสันและเคิร์ล (EricksonandCurl . ๑๙๗๒ : ๑๖๓ - ๑๗ o) ได้กล่าวว่าเพื่อให้การนำเสนอได้ผล ครูควรมีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานดังนี้ </li></ul><ul><li>๑ . เลือกกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน อยากรู้ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>๒ . ใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้นและชี้แนะ </li></ul><ul><li>๓ . ใช้การอภิปรายเพื่อนำไปสู่เนื้อหาและการสร้างมโนมติ </li></ul><ul><li>๔ . จัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมและสร้างกิจกรรมท้าทายในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>๕ . ใช้สื่ออย่างมีลำดับ </li></ul>
 12. 13. <ul><li>๖ . สามารถดำเนินการจัดสภาพการณ์ต่างๆในการใช้สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>๗ . สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมให้ผู้เรียนหาความรู้จากสื่อต่างๆได้ เช่น จัดป้ายนิเทศจัดมุมวิชาการ </li></ul><ul><li>๔ . หลักการประเมินผล (Evaluation) </li></ul><ul><li>ไฮนิค . โมเลนดา , และรัชเซล (Heimich.Molenda and ussel. ๑๙๘๕ : ๓๔ - ๓๕ ) กล่าวว่าการประเมินผลควรกระทำใน </li></ul><ul><li>๓ ลักษณะดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>๑ . การประเมินผลกระบวนการสอน เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งในด้านผู้สอน สื่อการ </li></ul>
 13. 14. <ul><li>สอน และวิธีสอน โดยการประเมินผลสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการสอน </li></ul><ul><li>๒ . ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ว่ามีกฎเกณฑ์เท่าใด การประเมินผลทำได้ เช่น วัตถุประสงค์ที่เป็นเชิงทักษะพิสัยอาจเป็นการวัดกระบวนการของพฤติกรรม การตอบคำถามแบบปรนัย </li></ul><ul><li>๓ . การประเมินผลสื่อและวิธีการใช้สื่อและวิธีการสอน เป็นการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ ความคุ้มประโยชน์ของสื่อต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรับปรุงระยะสื่อ ระยะเวลาในการนำเสนอ การประเมินผลต่างๆเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น </li></ul>
 14. 15. <ul><li>การออกแบบสื่อ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนคือสื่อการการสอน </li></ul><ul><li>สื่อการสอนแต่ละชนิดมีดังนี้ </li></ul><ul><li>๑ . ความเหมาะสม สื่อที่จะใช้นั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอนหรือไม่ </li></ul><ul><li>๒ . ความเข้าใจ สื่อที่ใช้จะช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือไม่ </li></ul><ul><li>๓ . ความเข้าใจ สื่อที่ใช้จะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน </li></ul><ul><li>๔ . ประสบการณ์ที่ได้รับ สื่อที่ใช้นั้นช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน </li></ul>
 15. 16. <ul><li>๕ . เหมาะสมกับวัย ระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในสื่อชนิดนั้นๆเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความสนใจและความพ้อมของนักเรียนหรือไม่ </li></ul><ul><li>๖ . เที่ยงตรงในเนื้อหา สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่ </li></ul><ul><li>๗ . ใช้การได้ดี สื่อจะนำมาใช้ควรทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดี </li></ul><ul><li>๘ . คุ้มค่ากับราคา ผลที่จะได้คุ้มค่ากับเวลา เงิน และการจัดเตรียมสื่อนั้นหรือไม่ </li></ul><ul><li>๙ . ตรงกับความต้องการ สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนร่มกิจกรรมตามที่ครูต้องการหรือไม่ </li></ul><ul><li>๑ o . สื่อนั้นช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในช่วงเวลานานพอสมควรหรือไม่ </li></ul>
 16. 17. <ul><li>ประโยชน์ของสื่อ </li></ul><ul><li>๑ . เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างแนวความคิดด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>๒ . กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น </li></ul><ul><li>๓ . ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและสามารถจดจำได้นาน </li></ul><ul><li>๔ . ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>๕ . นำประสบการณ์นอกห้องเรียนมาให้นักเรียนศึกษาในห้องเรียนได้ </li></ul>
 17. 18. <ul><li>การออกแบบสื่อการสอน </li></ul><ul><li>การออกแบบสื่อการสอน คือ การวางแผนสร้างสรรค์สื่อการสอนหรือการปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพที่ดีโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของการออกแบบ </li></ul><ul><li>๑ . จุด (Dots) ๒ . เส้น (Line) </li></ul><ul><li>๓ . รูปร่าง - รูปทรง (Shape-From) ๔ . ปริมาตร (Volume) </li></ul><ul><li>๕ . ลักษณะพื้นผิว (Texture) ๖ . บริเวณที่ว่าง (Space) </li></ul><ul><li>๗ . สี (color) ๘ . น้ำหนักสื่อ (Value) </li></ul>
 18. 19. <ul><li>การเลือกสื่อ การดัดแปลงและการออกแบบสื่อ (Select,Modify or Design Materials) </li></ul><ul><li>การเลือกสื่อที่เหมาะสมนั้นต้องพิจารณาตามหลัก ๓ ประการ ดังนี้ </li></ul><ul><li>๑ . การเลือกสื่อที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ในสถาบันการศึกษามักจะมีทรัพยากรที่สามารถใช้เป็นสื่อได้อยู่แล้ว </li></ul><ul><li>๒ . การดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ย่อมขึ้นกับเวลาและงบประมาณในการดัดแปลงสื่อด้วย </li></ul><ul><li>๓ . การออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ใหม่ ถ้าสื่อนั้นมีอยู่แล้วและตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน เราก็สามารถนำมาใช้ได้เลย </li></ul>
 19. 20. <ul><li>การออกแบบสื่อและผลิตภัณฑ์ใหม่ </li></ul><ul><li>๑ . จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนอะไร </li></ul><ul><li>๒ . ผู้เรียนควรได้พิจารณาผู้เรียนทั้งโดยรวมว่าเป็นใคร มีความรู้พื้นฐานและทักษะอะไรมาก่อน </li></ul><ul><li>๓ . ค่าใช้จ่าย มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ </li></ul><ul><li>๔ . ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ถ้าตนเองไม่มีทักษะจะหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาจากแหล่งใด </li></ul><ul><li>๕ . เครื่องมือและอุปกรณ์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นพอเพียงต่อการผลิตหรือไม่ </li></ul><ul><li>๖ . เวลามีพอสำหรับการออกแบบหรือไม่ </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 20. 21. <ul><li>จบการนำเสนอ </li></ul><ul><li>แล้วคร้า </li></ul>

×