<ul><li>การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การวัดผลการหมายถึงกระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งต่างๆโดยการใ...
<ul><li>จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา </li></ul><ul><li>1. วัดผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดูว่า...
<ul><li>บลูม (Bloom) และคณะได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 3 ลักษณะ </li></ul><ul><li>นักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใ...
<ul><li>3. วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียวกันว่าใครเก่ง...
<ul><li>หลักการวัดผลการศึกษา </li></ul><ul><li>1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเป็นสิ่งตรวจส...
<ul><li>4. ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจากการสอนครูต้องแปลผลให้ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม </li></ul...
<ul><li>รูปแบบของการสังเกต </li></ul><ul><li>1. การสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรม หมายถึง การสังเกตที่...
<ul><li>2. การสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือพูดคุยโต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาความรู้ ค...
<ul><li>3. แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร...
<ul><li>2. สอบถามแบบชนิดปลายปิด </li></ul><ul><li>แบบสอบถามชนิดนี้ประกอบด้วย ข้อคำถามและตัวเลือก ( คำตอบ ) ซึ่งตัวเลือกนี...
<ul><li>2.3 แบบจัดอันดับ มักจะให้ผู้ตอบจัดอันดับความสำคัญหรือคุณภาพโดยให้ผู้ตอบเรียงลำดับตามความเข้มจากมากไปน้อย </li></ul...
<ul><li>5. การประเมินผลจากสภาพจริง </li></ul><ul><li>หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่น...
<ul><li>3. เป็นการเน้นให้นักเรียนได้สร้างงาน </li></ul><ul><li>4. เป็นการผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล </li></u...
<ul><li>7. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน </li></ul><ul><li>เป็นแนวทางการประเมินผลโดยรวมข้อมูลที่ครูและผู้เรียนทำกิจรรมต่าง...
<ul><li>8.1 แบ่งตามพฤติกรรมหรือสมรรถภาพที่วัดได้ </li></ul><ul><li>แบ่งเป็น 3 ประเภท </li></ul><ul><li>1. แบบทดสอบวัดผลส...
<ul><li>3) แบบทดสอบแบบเติมคำ </li></ul><ul><li>4) แบบทดสอบแบบจับคู่ </li></ul><ul><li>5) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ </li></ul><ul...
<ul><li>2) แบบทดสอบวัดความถนัดด้านเฉพาะ หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดความถนัดด้านเฉพาะที่เกี่ยวกับงานอาชีพต่างๆหรือความสามารถ...
<ul><li>8.2 แบ่งตามลักษณะตอบ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ หมายถึง แบบทดสอบที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง </li><...
<ul><li>8.4 แบ่งตามจำนวนผู้เข้าสอบ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบเป็นรายบุคคล หมายถึง การสอบทีละคนมักเป็นการสอบภาคปฎิบัติ <...
<ul><li>8.6 แบ่งตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบย่อย หมายถึง แบบทดสอบประจำบท หรือหน่วยการเรียน </l...
<ul><li>9. การสังเกต </li></ul><ul><li>การสังเกตเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของผู้สังเกตเป็นเครื่องมือ ...
<ul><li>2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่ผู้สังเกตอยู่นอกกลุ่มผู้ถูกสังเกต กระทำตนเป็นบุคคลภายนอก โดยไม่เข...
<ul><li>3. ควรสังเกตโดยทั่วไปที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพราะถ้าผู้ถูกสังเกตรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะถูกสังเกตในเรื่องใด ...
<ul><li>แน่นอน การสัมภาษณ์จะช่วยให้ทราบช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก สัมภาษณ์ ในด้านบุคลิกภาพท่วงทาวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ ...
<ul><li>2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีมีโครงสร้างแน่นอน </li></ul><ul><li>เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์เตรียมจุดมุ่งหมายไว้แล้ว ใช...
<ul><li>ประเภทของแบบสอบถาม </li></ul><ul><li>แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ </li></ul><ul><li>1. แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแ...
<ul><li>มีรูปแบบของคำถามอยู่ 2 ประเภทใหญ่คือ </li></ul><ul><li>2.1 แบบให้เลือกตอบคำถามเดียว เช่น </li></ul><ul><li>- ท่าน...
<ul><li>12. แบบสำรวจ </li></ul><ul><li>แบบสำรวจหรือแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากอีกชนิดหนึ่ง โดยปกติจะประกอบ...
<ul><li>ลักษณะของข้อมูล </li></ul><ul><li>ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่สนใจจะศึกษา ข้อมูล...
<ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา </li></ul><ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการตัดลักษณะหรือพฤติกรรมของนั...
<ul><li>ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา </li></ul><ul><li>1. ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการเหมาะสมเพียงใด </li></ul><ul...
<ul><li>หลักการของการประเมินผลทางการศึกษา </li></ul><ul><li>1. กำหนดสิ่งที่ประเมินให้ชัดเจนและวัดได้ เป็นการกำหนดว่าจะตัดส...
<ul><li>การกำหนดสิ่งที่จะประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>1. การประเมินก่อนมีการเรียนการสอน </li></ul><ul>...
<ul><li>3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>เป็นการประเมินตรวจสอบโดยสรุปของการเรียนการสอนว่า เมื่อ...
<ul><li>3) การนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการที่นำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้ </li></ul><ul><li>4) กา...
<ul><li>3.2 พฤติกรรมด้านจิตพิสัย </li></ul><ul><li>เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจที่แสดงออกมาในรูปของค่านิยม เจตติ ความสนใจ </l...
<ul><li>1. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ </li></ul><ul><li>เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆ มีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไ...
<ul><li>ข้อควรคำนึงการประเมินแบบอิงกลุ่ม </li></ul><ul><li>1. ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อมั่น และเที่ยงตรง </li><...
<ul><li>จบการนำเสนอ </li></ul><ul><li>แล้วคร้า </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้1

4,934 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,934
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้1

 1. 2. <ul><li>การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การวัดผลการหมายถึงกระบวนการหาปริมาณ หรือจำนวนของสิ่งต่างๆโดยการใช้เครื่องมือ อย่างใดอย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็นตัวเลข หรือสัญลักษณ์ </li></ul><ul><li>เช่น นายแดงสูง 180 ซม . </li></ul><ul><li>การทดสอบการศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งที่กระทำอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคล โดยใช้ข้อสอบหรือคำถามไปกระตุ้นให้สมองแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งประสารทสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย ( วัดด้านการปฎิบัติ ) </li></ul>
 2. 3. <ul><li>จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา </li></ul><ul><li>1. วัดผลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดูว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่ได้จากการวัดผลเช่นผลจากการวัดส่วนสูงของนายแดง 180 ซม . ก็อาจประมานว่าเป็นคนที่สูงกว่ามาก </li></ul><ul><li>วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับ ความรู้ ความคิด ( วัดด้านสมอง ) </li></ul><ul><li>วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับ ความรู้สึกนึกคิด ( วัดด้านจิตใจ ) </li></ul><ul><li>วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย ( วัดด้านการปฏิบัติ ) </li></ul>
 3. 4. <ul><li>บลูม (Bloom) และคณะได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 3 ลักษณะ </li></ul><ul><li>นักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดอย่างไร แล้วครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน </li></ul><ul><li>1. วัดผลเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดอย่างไร แล้วครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน </li></ul><ul><li>2. วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้นหาจุดบกพร่องของนักเรียนที่มีปัญหาว่า ยัง ไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ </li></ul>
 4. 5. <ul><li>3. วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียวกันว่าใครเก่งกว่าใครเก่งกว่า ใครควรได้อันดับ 1 2 3 </li></ul><ul><li>4. วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเอง เช่น การทดสอบก่อนสอบ และหลังเรียนแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกัน </li></ul><ul><li>5. วัดผลเพื่อพยากรณ์ หมายถึง การวัดเพื่อนำผลที่ได้ไปคาดคะเนหรือทำนายเหตุการณ์ในอนาคต </li></ul><ul><li>6. วัดผลเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนำผลที่ได้มาตัดสิน หรือสรุปคุณภาพของการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือต่ำ ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร </li></ul>
 5. 6. <ul><li>หลักการวัดผลการศึกษา </li></ul><ul><li>1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเป็นสิ่งตรวจสอบผลจากการสอนของครูว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนมากน้อยเพียงใด </li></ul><ul><li>2. เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้องพยายามเลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือวัดหลายๆอย่าง เพื่อช่วยให้การวัดถูกต้องสมบูรณ์ </li></ul><ul><li>3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อใช้เครื่องมือชนิดใด ต้องระวังความพกพร่องของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครู </li></ul>
 6. 7. <ul><li>4. ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจากการสอนครูต้องแปลผลให้ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม </li></ul><ul><li>5. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์สำคัญของการวัดก็คือ เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน ต้องพยายามค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น - ด้อย ในเรื่องใด และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนให้ดีขึ้น </li></ul><ul><li>เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล </li></ul><ul><li>1. การสังเกต </li></ul><ul><li>การสังเกต คือการพิจารณาปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อค้นหาความจริงบางประการโดยอาศัยประสาท สัมผัสของผู้สังเกตโดยตรง </li></ul>
 7. 8. <ul><li>รูปแบบของการสังเกต </li></ul><ul><li>1. การสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรม หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วม หรือคลุกคลีในหมู่ผู้ถูกสังเกต และอาจร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน </li></ul><ul><li>2. การสังเกตโดยผู้สังเกตไม่ได้เข้าร่วมในเหตุการณ์ หมายถึง การังเกตที่ผู้ถูกสังเกตอยู่ภายนอกวงของผู้ถูกสังเกต คือสังเกตในฐานะเป็นบุคคลภายนอก การสังเกตแบบนี้ แบ่งได้ 2 ชนิด </li></ul><ul><li>2.1 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้กำหนดหัวเรื่องเฉพาะเอาไว้ </li></ul><ul><li>2.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง หมายถึง การสังเกต </li></ul><ul><li>ที่ผู้สังเกตกำหนดเรื่องเฉพาะเอาไว้ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>2. การสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรือพูดคุยโต้ตอบกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาความรู้ ความจริง ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า </li></ul><ul><li>รูปแบบของการสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>1. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ คือ ไม่จำเป็นต้องใช้ คำถามที่เหมือนกันหมดกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ทุกคน </li></ul><ul><li>2. การสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง หมายถึงการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว </li></ul>
 9. 10. <ul><li>3. แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีการที่สะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง </li></ul><ul><li>รูปแบบของการสอบถาม </li></ul><ul><li>1. สอบถามแบบชนิดปลายเปิด </li></ul><ul><li>แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ได้กำหนดคำตอบไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนคำตอบอย่างอิสระด้วยความคิดของตัวเอง แบบสอบถามชนิดนี้ตอบยากและเสียเวลาในการตอบมากเพราะผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง </li></ul>
 10. 11. <ul><li>2. สอบถามแบบชนิดปลายปิด </li></ul><ul><li>แบบสอบถามชนิดนี้ประกอบด้วย ข้อคำถามและตัวเลือก ( คำตอบ ) ซึ่งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบ สามารถเลือกตอบ ได้ตามความต้องการ แบบสอบถามชนิดปลายทางปิด แบ่งเป็น 4 แบบ </li></ul><ul><li>2.1 แบบสอบถามรายการ เป็นการสร้างรายการของข้อคำถามที่เกี่ยวหรือสัมพันธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรม แต่ละรายการจะถูกประเมิน หรือชี้คำตอบในแง่ใดแง่หนึ่ง เช่น มี - ไม่มี จริง - ไม่จริง </li></ul><ul><li>2.2 มาตราส่วนประมาณค่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในประเมินการปฎิบัติกิจกรรม ทักษะต่างๆ มีระดับความเข้มให้พิจารณาตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นใจ </li></ul><ul><li>ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง </li></ul>
 11. 12. <ul><li>2.3 แบบจัดอันดับ มักจะให้ผู้ตอบจัดอันดับความสำคัญหรือคุณภาพโดยให้ผู้ตอบเรียงลำดับตามความเข้มจากมากไปน้อย </li></ul><ul><li>2.4 แบบเติมเต็มคำสั้นๆในช่องว่าง แบบสอบถามลักษณะนี้จะต้องกำหนดขอบเขตจำเพราะเจาะจงลงไป เช่น ปัจจุบันท่านอายุ ……………… .. ปี ………………… . เดือน ………………………… </li></ul><ul><li>4. การจัดอันดับ </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือวัดผลให้นักเรียน หรือผู้ได้รับสอบถามเป็นผู้ตอบ โดยการจัดการอันดับความสำคัญ หรือจัดอันดับคุณภาพและใช้จัดอันดับของข้อมูลหรือผลงานต่างๆของนักเรียนแล้วจึงได้คะแนน </li></ul><ul><li>ภายหลังเพื่อการประเมิน </li></ul>
 12. 13. <ul><li>5. การประเมินผลจากสภาพจริง </li></ul><ul><li>หมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่นักเรียนทำการประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหา เป็นผู้ค้นพบและผู้ผลิตความรู้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน </li></ul><ul><li>ความสำคัญของการประเมินผลจากสภาพจริง </li></ul><ul><li>1. การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลจากสภาพจริง จะเอื้อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างศักยภาพของแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>2. เป็นการเอื้อต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง </li></ul>
 13. 14. <ul><li>3. เป็นการเน้นให้นักเรียนได้สร้างงาน </li></ul><ul><li>4. เป็นการผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล </li></ul><ul><li>5. เป็นการลดภาระงานซ่อมเสริมของครู </li></ul><ul><li>6. การวัดผลภาคปฎิบัติ </li></ul><ul><li>การวัดผลภาคปฏิบัติ เป็นการวัดผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งกระบวนการและผลงาน ในสถานการณ์จริง หรือในสถานการณ์จำลอง สิ่งที่ควรคำนึงในการสอบวัดภาคปฎิบัติคือ </li></ul><ul><li>1. ขั้นเตรียมงาน 2. ขั้นปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>3. เวลาที่ใช้ในการทำงาน 4. ผลงาน </li></ul>
 14. 15. <ul><li>7. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน </li></ul><ul><li>เป็นแนวทางการประเมินผลโดยรวมข้อมูลที่ครูและผู้เรียนทำกิจรรมต่างๆร่วมกันโดยกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมตนส่วนหนึ่ง จะเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ในสภาพการเรียนประจำวัน โดยกิจกรรมที่สอดแทรกเหล่านี้จะวัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพชีวิตประจำวัน </li></ul><ul><li>8. แบบทดสอบ </li></ul><ul><li>แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของคำถามหรือกลุ่มงานใดๆที่สร้างขึ้นเพื่อชักนำให้ผู้ถูกทดสอบ แสดงพฤติกรรม หรือปฎิกิริยาโต้ตอบย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้สามารถสังเกตได้ </li></ul><ul><li>ประเภทของแบบทดสอบ สามารถแบ่งประเภทออกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่จะใช้ ดังนี้ </li></ul>
 15. 16. <ul><li>8.1 แบ่งตามพฤติกรรมหรือสมรรถภาพที่วัดได้ </li></ul><ul><li>แบ่งเป็น 3 ประเภท </li></ul><ul><li>1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่วัดสมรรถภาพสมองด้านต่างๆที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่ามีอยู่เท่าใด แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ชนิด </li></ul><ul><li>1.1) แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมีหลายแบบ ที่นิยมใช้คือ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบความเรียง </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบแบบถูกผิด </li></ul>
 16. 17. <ul><li>3) แบบทดสอบแบบเติมคำ </li></ul><ul><li>4) แบบทดสอบแบบจับคู่ </li></ul><ul><li>5) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ </li></ul><ul><li>1.2) แบบทดสอบมาตรฐานหมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพต่างๆของนักเรียนที่ต่างกลุ่มกัน เช่น แบบทกสอบมาตรฐานระดับชาติ </li></ul><ul><li>2. แบบทดสอบวัดความถนัด หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดสมรรถภาพสมองของผู้เรียนแบ่งเป็น 2 แบบคือ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดความถนัดทางด้านวิชาการต่างๆ เช่นด้านภาษา </li></ul>
 17. 18. <ul><li>2) แบบทดสอบวัดความถนัดด้านเฉพาะ หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดความถนัดด้านเฉพาะที่เกี่ยวกับงานอาชีพต่างๆหรือความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถด้านดนตรี </li></ul><ul><li>3. แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพทางสังคม หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดบุคลิกภาพและปรับตัวให้เข้ากับ สังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่วัด ได้ยาก ผลที่ได้ไม่คงที่แน่นอน ได้แก่ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบวัดเจตคติที่มีต่อบุคลิก สิ่งของ เรื่องราว </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบวัดความสนใจที่มีต่ออาชีพ การศึกษา </li></ul><ul><li>3) แบบทดสอบวัดความปรับตัว เช่น การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ </li></ul>
 18. 19. <ul><li>8.2 แบ่งตามลักษณะตอบ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ หมายถึง แบบทดสอบที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบข้อเขียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้การเขียนคำตอบ </li></ul><ul><li>3) แบบทดสอบปากเปล่า หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้การพูดโต้ตอบแทนการเขียน </li></ul><ul><li>8.3 แบ่งตามเวลาที่กำหนดให้ตอบ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบที่จำกัดเวลาในการตอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้เวลาน้อย </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบที่ไม่จำกัดเวลาในการตอบ หมายถึง </li></ul><ul><li>แบบทดสอบที่ใช้เวลาตอบ </li></ul>
 19. 20. <ul><li>8.4 แบ่งตามจำนวนผู้เข้าสอบ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบเป็นรายบุคคล หมายถึง การสอบทีละคนมักเป็นการสอบภาคปฎิบัติ </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบเป็นชั้นหรือหมู่ หมายถึง การสอบทีละหายๆคน </li></ul><ul><li>8.5 แบ่งตาม สิ่งเร้าของการถาม </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบทางภาษา หมายถึง แบบทดสอบที่ต้องอาศัยภาษาสังคมนั้นๆเป็นหลัก ใช้กับผู้ที่อ่านออกเขียนได้ </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบที่ไม่ใช้ภาษา หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้รูปภาพใช้ สัญลักษณ์หรือเลข </li></ul>
 20. 21. <ul><li>8.6 แบ่งตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบย่อย หมายถึง แบบทดสอบประจำบท หรือหน่วยการเรียน </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบสรุปรวมเนื้อหาที่เรียนผ่านมาตลอดภาคเรียน </li></ul><ul><li>8.7 แบ่งตามเนื้อหาของข้อสอบในฉบับ </li></ul><ul><li>1) แบบทดสอบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีเฉพาะคำถามนักเรียนต้องคิดหาคำตอบเอง </li></ul><ul><li>2) แบบทดสอบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีทั้ง </li></ul><ul><li>คำถามและคำตอบเฉพาะคงที่แน่นอน </li></ul>
 21. 22. <ul><li>9. การสังเกต </li></ul><ul><li>การสังเกตเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของผู้สังเกตเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตา ( เพื่อดู ) และหู ( เพื่อฟัง ) เก็บข้อมูลตามที่ปรากฏโดยไม่แปลความหมายของข้อมูลนั้นตามความคิดของผู้เกตของการสังเกต </li></ul><ul><li>ชนิดของการสังเกต </li></ul><ul><li>การสังเกตแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ </li></ul><ul><li>1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปร่วมอยู่ในหมู่หรือกลุ่มบุคคลที่จะสังเกต เป็นสมาชิกคนหนึ่งของหมู่และทำกิจกรรมรวมกัน </li></ul>
 22. 23. <ul><li>2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่ผู้สังเกตอยู่นอกกลุ่มผู้ถูกสังเกต กระทำตนเป็นบุคคลภายนอก โดยไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มที่กำลังทำอยู่ </li></ul><ul><li>ลักษณะของการสังเกตที่ดี </li></ul><ul><li>การสังเกตที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการสังเกตให้แน่นอนว่า จะสังเกตอะไร สังเกตใคร ที่ไหน เวลาใด เพื่ออะไร </li></ul><ul><li>2. วางแผนการสังเกต ไว้ล่วงหน้า และวิเคราะห์สิ่งที่จะสังเกตออกมาเป็นพฤติกรรมหรือองค์ประกอบย่อยๆที่สามารถสังเกตได้ง่าย </li></ul>
 23. 24. <ul><li>3. ควรสังเกตโดยทั่วไปที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพราะถ้าผู้ถูกสังเกตรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะถูกสังเกตในเรื่องใด ก็จะระมัดระวังตัว </li></ul><ul><li>4. ควรระวังอย่าให้เกิดการลำเอียงในขณะที่สังเกต เช่นความประทับใจต่อบุคคลที่สังเกต </li></ul><ul><li>5. ควรสังเกตซ้ำหลายๆครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความแน่ใจ </li></ul><ul><li>6. ควรมีการบันทึกการสังเกตทุกครั้ง เพื่อป้องกันการลืม </li></ul><ul><li>10. การสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>การสัมภาษณ์เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคน หรือระหว่างบุคคลกับกลุ่มคนจำนวนจำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน </li></ul>
 24. 25. <ul><li>แน่นอน การสัมภาษณ์จะช่วยให้ทราบช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก สัมภาษณ์ ในด้านบุคลิกภาพท่วงทาวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า </li></ul><ul><li>ประเภทของการสัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแน่นอนเป็นการสัมภาษณ์ที่มีผู้สัมภาษณ์ต้องเตรียมคำถาม หรือแบบสัมภาษณ์ล่วงหน้า ให้ครอบคลุมเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ต้องการทราบจากผู้ถูกสัมภาษณ์ ดังนั้น ฟอร์มแบบสัมภาษณ์ต้องสะดวกต่อการกาเครื่องหมายหรือกรอกข้อมูล </li></ul>
 25. 26. <ul><li>2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีมีโครงสร้างแน่นอน </li></ul><ul><li>เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์เตรียมจุดมุ่งหมายไว้แล้ว ใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยผู้สัมภาษณ์ต้องพยายามให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมา </li></ul><ul><li>11. แบบทดสอบถามและแบบตรวจสอบ </li></ul><ul><li>แบบสอบถามเป็นชุดของคำถามที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ความคิดเห็น ความรู้สึก ท่าทีฯ </li></ul><ul><li>แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ได้ข้อมูลในเวลารวดเร็ว และยังสามารถส่งแบบสอบถามไปให้บุคคลที่ต้องการข้อมูลจากเขาได้ </li></ul>
 26. 27. <ul><li>ประเภทของแบบสอบถาม </li></ul><ul><li>แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ </li></ul><ul><li>1. แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ไม่กำหนดคำตอบตายตัว เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและใช้คำพูดของตนเอง ลักษณะของคำถามมักจะตั้งไว้กว้างๆ </li></ul><ul><li>เช่น - ทำไมท่านจึงต้องการเป็นครู </li></ul><ul><li>2. แบบสอบถามแบบปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อความหรือคำถามที่กำหนดตัวเลือกหรือคำตอบที่คาดว่าเป็นไปได้ไว้เพื่อให้ผู้ตอบเลือกข้อที่ตรงกับข้อเท็จจริง </li></ul>
 27. 28. <ul><li>มีรูปแบบของคำถามอยู่ 2 ประเภทใหญ่คือ </li></ul><ul><li>2.1 แบบให้เลือกตอบคำถามเดียว เช่น </li></ul><ul><li>- ท่านมีหนี้สิ้นหรือไม่ </li></ul><ul><li>( ) มี ( ) ไม่มี </li></ul><ul><li>2.2 แบบให้เลือกตอบหลายคำตอบ </li></ul><ul><li>- ท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดมากที่สุด </li></ul><ul><li>( ) ไทยรัฐ ( ) เดลินิวส์ </li></ul><ul><li>( ) สยามรัฐ ( ) บ้านเมือง </li></ul><ul><li>( ) มติชน ( ) พิมพ์ไทย </li></ul>
 28. 29. <ul><li>12. แบบสำรวจ </li></ul><ul><li>แบบสำรวจหรือแบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากอีกชนิดหนึ่ง โดยปกติจะประกอบด้วยบัญชีรายการสิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆ ที่จะให้คำตอบ ตอบในลักษณะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างที่กำหนดให้ </li></ul><ul><li>เช่น มี - ไม่มี ชอบ - ไม่ชอบ </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการนำข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทำโดยมีการจัดระเบียบแยกประเภท หรือใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อตอบคำถามตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน </li></ul>
 29. 30. <ul><li>ลักษณะของข้อมูล </li></ul><ul><li>ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่สนใจจะศึกษา ข้อมูลอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><li>1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ในรูปของจำนวน ปริมาณ หรือตัวเลข </li></ul><ul><li>2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปของจำนวนหรือเลข </li></ul><ul><li>ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul><ul><li>แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><li>1. การวิเคราะห์โดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ </li></ul><ul><li>2. การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ </li></ul>
 30. 31. <ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา </li></ul><ul><li>การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการตัดลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนว่ามี คุณภาพดีระดับใดโดยอาศัยเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบ มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ </li></ul><ul><li>1. ผลการวัด ทำให้ทราบสภาพความจริงของสิ่งที่จะประเมินว่ามีปริมาณเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณา </li></ul><ul><li>2. เกณฑ์การพิจารณา ในการที่ตัดสินใจหรือลงข้อสรุปสิ่งใดจะต้องมีมาตรฐานสำหรับสิ่งที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จากการวัด </li></ul><ul><li>3. การตัดสินใจ เป็นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดว่า สอดคล้องกันหรือไม่ การตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน กระทำ อย่างยุติธรรม </li></ul>
 31. 32. <ul><li>ความสำคัญของการประเมินผลทางการศึกษา </li></ul><ul><li>1. ช่วยชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการเหมาะสมเพียงใด </li></ul><ul><li>2. ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ </li></ul><ul><li>3. ช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัด ปรับปรุง และการดำเนินการงาน </li></ul><ul><li>4. ช่วยเห็นข้อบกพร่องในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นหลักในการปรับปรุงในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>5. ช่วยควบคุมการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>6. เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการในการดำเนินงานครั้งต่อไป </li></ul>
 32. 33. <ul><li>หลักการของการประเมินผลทางการศึกษา </li></ul><ul><li>1. กำหนดสิ่งที่ประเมินให้ชัดเจนและวัดได้ เป็นการกำหนดว่าจะตัดสินใจให้คุณค่าในเรื่องอะไร </li></ul><ul><li>2. วางแผนการประเมินให้รัดกุม ผู้ประเมินมีการวางแผนเก็บข้อมูล ที่เที่ยงตรงและเชื่อมั่นได้ </li></ul><ul><li>3. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ต้องการวัดและจุดมุ่งหมายของการประเมิน </li></ul><ul><li>4. เลือกใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมิน </li></ul><ul><li>5. ปราศจากความลำเอียง </li></ul>
 33. 34. <ul><li>การกำหนดสิ่งที่จะประเมินเกี่ยวกับการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>1. การประเมินก่อนมีการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>การประเมินเพื่อตรวจสอบดูว่าองค์ประกอบก่อนที่จะจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ระดับสติปัญญา คามพร้อม ความสนใจ ค่านิยม เป็นต้น </li></ul><ul><li>2. การประเมินขณะทำการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>การประเมินระยะนี้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ พฤติกรรมด้านต่างๆของการเรียนการสอน ในแต่ละเนื้อหาย่อยๆอัตราการมาเรียน ความสนใจ ความตั้งใจ การร่วมกิจกรรม </li></ul>
 34. 35. <ul><li>3. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>เป็นการประเมินตรวจสอบโดยสรุปของการเรียนการสอนว่า เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดนักเรียนมีความสำเร็จในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ตามปกติการวัดจะมี 3 ด้าน ดังนี้ </li></ul><ul><li>3.1 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย </li></ul><ul><li>เป็นพฤติกรรมทางด้านสมองและสติปัญญา แบ่งย่อยได้ </li></ul><ul><li>1) ความรู้ความจำ หมายถึง ความสามารถในการที่จะจดจำกับความรู้ที่ได้รับไปแล้ว </li></ul><ul><li>2) ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการตีความ แปลความ และการขยายความ </li></ul>
 35. 36. <ul><li>3) การนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการที่นำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้ </li></ul><ul><li>4) การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการหาข้อเท็จจริง หาความสำคัญ และหลักการต่างๆของสิ่งนั้น </li></ul><ul><li>5) การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมเข้ามารวมกัน หรือทำให้เกิด เรื่องใหม่ สิ่งใหม่ </li></ul><ul><li>6) การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสินสิ่งต่างๆโดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นเครื่องตัดสินใจ </li></ul>
 36. 37. <ul><li>3.2 พฤติกรรมด้านจิตพิสัย </li></ul><ul><li>เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจที่แสดงออกมาในรูปของค่านิยม เจตติ ความสนใจ </li></ul><ul><li>3.3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย </li></ul><ul><li> เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว การใช้อวัยวัยต่างๆ ของร่างกาย ตลอดจนการประสานงานของประสาทและกล้ามเนื้อ </li></ul><ul><li>จากการเรียนรู้โดยทั่วไปอาจแยกลักษณะการประเมินผลจากข้อมูลออกเป็น 2 วิธี ที่สำคัญ คือ </li></ul>
 37. 38. <ul><li>1. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ </li></ul><ul><li>เป็นการวัดเพื่อต้องการทราบว่าบุคคลนั้นๆ มีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือไม่ การประเมินผลต้องนำคะแนนที่ได้จาก ผลงานไปเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การวัดผลใช้ในการวัดสมรรถภาพเป็นราย บุคคล ถ้านักเรียนทำข้อสอบได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถือว่าได้เรียนรู้ ตามจุดประสงค์แล้ว </li></ul><ul><li>2. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม </li></ul><ul><li>เป็นการวัดเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น คือ จำแนกคะแนนสูงสุดจนต่ำสุดแล้วจึงนำคะแนนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบเพื่อ ประเมินต่อไป เช่น การสอบ คัดเลือกนักศึกษาสอบเข้ามหาลัย </li></ul>
 38. 39. <ul><li>ข้อควรคำนึงการประเมินแบบอิงกลุ่ม </li></ul><ul><li>1. ข้อสอบต้องมีคุณภาพสูง มีความน่าเชื่อมั่น และเที่ยงตรง </li></ul><ul><li>2. ข้อสอบที่ใช้จะต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด การประเมินจะต้องมีความยุติธรรม ตามสภาพความเป็นจริง ของผลการเรียน </li></ul>
 39. 40. <ul><li>จบการนำเสนอ </li></ul><ul><li>แล้วคร้า </li></ul>

×