Cau Hoi

1,760 views

Published on

cau hoi rung chuong vang

Published in: Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cau Hoi

 1. 1. C©u1: Trong truyÖn th¬ Lôc V©n Tiªn nh©n vËt nµo ®· ®Èy Lôc V©n Tiªn xuèng s«ng ? ( ®¸p ¸n: Trinh H©m)
 2. 2. C©u 2: H·y c ho biÕt c «ng trinh næ i tiÕng trªn thÕ g iíi c ã hinh c hãp tø g i¸c ? ®¸p ¸n: Kim Tù Th¸p Ai cËp
 3. 3. C©u 3: Nh©n vËt anh thanh niªn trong LÆng LÏ Sa Pa lµm viÖc ë ®é cao m nghin m Êy et? ( ®¸p ¸n: 2.600m)
 4. 4. C©u 4: Whic h wo rd is mis s ing in this pro ve rb ? Whe re the re is a will, the re is a ...... Ans we r: way ng hia : c o c hi thi ne n
 5. 5. C©u 5: Hai c©u th¬: “ vÉn ch¹y vi m Nam phia tr­ Xe iªn íc ChØ cÇn trong xe co m tr¸i tim ” ét Lµ cña t¸c g i¶ nµo? ( ®¸p ¸n: Ph¹m Tiªn DuËt)
 6. 6. C©u 6 : ®é ph©n g i¶i c ña full HD lµ .... ®¸p ¸n : 1920 ×1080
 7. 7. C©u 7: ®¸nh s è 100 trang s ¸c h c Çn bao nhiªu c h­ s è ? ®¸p ¸n : 192
 8. 8. C©u 8: C©u th¬: “ Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ ®i hªt ®êi, lßng m vÉn theo con” Ñ ®­ trich trong bµi th¬ nµo? îc T¸c gi¶ lµ ai? ( ®¸ ¸ Bµi th¬“ Con cß”- t¸ gi¶: Chª Lan Viªn) p n: c
 9. 9. C©u 9 : What c an yo u o nly s e e in a man , no t in a wo man ? tr¶ lêi: Beard
 10. 10. C©u 10 : Cho 9 ®iÓm xÕp thµnh hinhvu«ng 3 ×3. H·y vÏ ®­ê ng g Êp khó c g åm bè n ®­ê ng th¼ ng ®i qua 9 ®iÓm . ®¸p ¸n :
 11. 11. C©u 11: C©u sau ë trong truyÖn ng¾ nµo? cña ai? n “Chao «i co th” lµ tÊt c¶ nh­ c¸i ®o. Nh­ c¸i ®o ë thiÖt ng ng xaÉ Råi bçng chèc, sau m c¬n m a ®¸, chóng xo¸y m ét ­ ¹nh nh­song trong t©m tri t«i ” ®¸p ¸n : TruyÖn ng¾ Nhung ng«i sao xa x«i. n t¸c gi¶ : Lª M Khuª inh
 12. 12. C©u 12: Tro ng phÇn mÒm mic ro s o lf wo rd , h·y c ho biÕt tªn c ña biÓu t­îng trªn ®¸p ¸n : Insert wordart
 13. 13. C 13 ©u : Anh la Văn CÇu bÞ th­¬ng trong chiÕn dÞch nµo ? ®¸p ¸n : ChiÕn dÞch biªn giíi thu ®«ng 1950
 14. 14. C©u 14: It is the part, tre e o r bus h in whic h the s e e d is fo rme d . what is it c alle d in Eng lis h ? answ r: fruit e
 15. 15. C©u 15: Tim ng hiÖm c ña ®a thø c : 4x + 2009 x +2005 = 0 2 H·y nªu ý ng hÜa c ña c ¸c hÖ s è c ña ph­¬ng trinh trªn . ®¸p ¸n: x1 = -1 ; x2 = -2005/4
 16. 16. C©u 16 : h·y kÓ tªn ba nhµ th¬ tro ng c h­¬ng trinh ng u van 9 ®· g ia nhËp qu©n ®é ivµ trë thµnh ba g ­¬ng mÆt tiªu biÓu c ña thÕ hÖ c ¸c nhµ th¬ trÎ c hè ng mü c ø u n­íc tr¶ lêi: - Ph¹m tiÕn DuËt - NGuyÔn Duy - HUu thØnh
 17. 17. C©u 17 : What part o f a man ’s bo dy be c o me s 9 time s big g e r whe n it wo rks ? tr¶ lêi: L­ng
 18. 18. C©u 18 : TÝnh ®é dµi c ung trßn c ña ®­ ê ng trßn c ã b¸n kÝnh lµ 1 vµ g ãc ë t©m lµ 120 0 tr¶ lêi: 2Π/3
 19. 19. C©u 19 : M¹ng LAN viÕt ®Çy ®ñ lµ ? tr¶ lêi: Lan= local area network
 20. 20. C©u 20 : tªn c ña nhµ to ¸n häc næ i tiÕng víi tµi tÝnh nhanh ? tr¶ lêi: Gauss
 21. 21. C©u 20 : arrang e the s e wo rds into pro ve b : ne ve r, late ,than , be tte r answ r: e be r late than ne r tte ve
 22. 22. C©u 21 : Tro ng “ Kim v©n kiÒu truyÖn” c ña thanh t©m tµi nh©n , m· g i¸m s inh c ã tªn thËt lµ g i? tr¶ lêi: M bÊt tiÕn ·
 23. 23. C©u 22 : whe n i e at. i live , whe n i drink, i die .what am i ? answ r: fire e
 24. 24. C©u 23: h·y c ho biÕt tªn lo µi ®é ng vËt ho ang d· th­ ê ng bÞ nu«i nhè t ®Ó lÊy mËt, l«ng c hó ng mµu ®e n nh­ng tr­íc ng ùc c ã l«ng mÇu vµng hinh c hu U tr¶ lêi: gÊu ngùa
 25. 25. C©u 23: c h­ s è tËn c ïng c ña 2009 2009 lµ ? ®¸p ¸n : 9
 26. 26. C©u 25: Tro ng c ¸c tø g i¸c ®· häc ë líp 8, tø g i¸c nµo né i tiÕp ®­îc ®­ ê ng trßn ? ®¸p ¸n: Hinh thang c©n, hinh ch­nh©t, hinh vu«ng

×