Prezentare 24.05.2013

454 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare 24.05.2013

 1. 1. Agenţia TurismuluiAgenţia Turismuluia Republicii Moldovaa Republicii Moldova
 2. 2. ConferinConferinţa Internaţionalăţa Internaţională““DezvoltareaDezvoltarea turisnuluiturisnuluiintr-o societate democraticăintr-o societate democraticăprin respectarea egalităţii de gen”prin respectarea egalităţii de gen”Tema“Dezvoltarea turismului în RepublicaMoldova: realităţi şi perspective”24 mai 2013
 3. 3. Conţinut Principalii indicatori ai activităţii turistice înRepublica Moldova în anul 2012 Tendinţe pozitive în dezvoltarea turismului înRepublica Moldova Priorităţi în dezvoltarea turismului conformproiectului Strategiei TURISM 2020TURISM 2020 Linii directorii privind valorificarea oportunităţilorde atragere a investiţiilor în turism
 4. 4. Principalii indicatori ai activităţii turisticeîn Republica Moldova în anul 2012, conform informaţieiprezentate de Biroul Naţional de Statistică, sînt următorii: 1. Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiunide cazare, la sfîrşitul anului – 257 2. În anul 2012 structurile de cazare turistică colectiveau fost frecventate de 268,2 mii de turişti, din care179,2 mii de turişti moldoveni (66,8% din total) şi 89,0mii de turişti străini (33,2%). 3. La structurile de primire turistică colective cu funcţiunide cazare în anul 2012 au fost înregistrate 1462,4 miiînnoptări ale turiştilor, cu 2,7% mai mult decît în anul2011. În numărul total de înnoptări înregistrate lastructurile de primire turistică colective, ponderea ceamai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni(87,0%).
 5. 5. continuare 4. Numărul agenţiilor de turism şi a turoperatorilor - 450 5. Numărul total al vizitatorilor incluşi în circuitul intern şiinternaţional a constituit 193951 persoane, ce reprezintăo creştere cu (5 %) în comparaţie cu aceeaşi perioadă aanului precedent. 6. Încasările totale din activitatea de turism s-au cifrat la1597445.1 mii lei înregistrând o creştere faţă de aceiaşiperioadă a anului precedent cu 85 %. 7. Numărul mediu scriptic al angajaţilor în activitateaturistică a Republicii Moldova a constituit 1472 persoane,mai mult faţă de anul precedent cu 150 persoane
 6. 6. Tendinte pozitive în dezvoltareaturismului în Republica Moldova(sau evolutia pietei in anii 2003 – 2012) Volumul încasărilor din activitatea de turism acrescut de la 145,6 mln lei în 2003 pînă la1597,445 mln lei în 2012 Cifra de afaceri în sectorul turistic este încreştere şi a depăşit 2367,6 mln lei Investiţiile sunt în creştere şi au constituit în înhotelărie 6%, iar la intermediari – 2,2% din cifrade afaceri Numărul companiilor de turism este în creştereşi a depăşit cifra de 450
 7. 7. continuare În perioada de referinţă moldovenii au cheltuit încadrul turismului emiţător tot mai mult: în mediecca. 45% creştere anuală În cadrul turismului intern cheltuielilemoldovenilor pentru turism au crescut anual cu38,5% Numărul structurilor de primire turistică cu funcţiide cazare s-a majorat de la 184 în 2003 la 257în 2012 Surse: Agenţia Turismului Biroul Naţional de Statistică Studiul Analiza diagnostic a sectorului turistic in anii 2003 – 2010
 8. 8. Strategia de dezvoltare aturismului TURISM 2020TURISM 2020(proiect)(proiect)VIZIUNEA:Pînă în anul 2020turismul urmează să devinăun sector economic dinamic,orientat spre satisfacereacererii din domeniu şipromovarea ospitalităţiimoldoveneşti
 9. 9. Strategia Turism 2020: 4 priorităţi(obiective generale)1.1. Perfecţionarea cadrului de politiciPerfecţionarea cadrului de politici2.2. Valorificarea eficientaValorificarea eficienta şşi promovareai promovareapatrimoniului turistic alpatrimoniului turistic al ţăţăriirii3.3. Dezvoltarea turismului intern şi receptorDezvoltarea turismului intern şi receptor4.4. Îmbunătăţirea ospitalităţii RepubliciiÎmbunătăţirea ospitalităţii RepubliciiMoldova prinMoldova prin diversificarea şi ridicareadiversificarea şi ridicareacalităţii serviciilor turisticecalităţii serviciilor turistice
 10. 10. Linii directoriiLinii directoriiprivind valorificarea oportunităţilor deatragere a investiţiilor Dezvoltarea infrastructurii în punctele cufluxuri mari de vizitatori Amenajarea destinaţiilor turistice şifacilitarea accesului spre acestea Sporirea gradului de informare şivizibilitate turistică
 11. 11. Detaliere Construcţie structuri de cazare:- hotele- pensiuni turistice- kempinguri Amenajare destinaţii turistice:- infrastructura în preajma obiectivelor turistice(vinării, mănăstiri, muzee, monumente, etc.)- amenajarea locurilor de odihnă, în special în zonesuburbane şi în preajma bazinelor acvatice- crearea / amenajarea zonelor turistice
 12. 12. detaliere (continuare) Dezvoltare servicii turistice- companii turistice- ghidaj turistic- transport turistic- elaborarea şi utilizarea rutelor turistice, etc. Informare turistică- crearea site-urilor informative (publicitate)- crearea şi comercializarea aplicaţiilorelectronice- organizare de evenimente cu potenţial turistic- editarea şi comercializarea materialelorpromoţionale (ghiduri, hărţi, spoturi, suvenire, etc.
 13. 13. VVĂ MULŢUMIM !Ă MULŢUMIM !Agenţia Turismului a Republicii MoldovaAgenţia Turismului a Republicii MoldovaChişinău, şos. Hînceşti, 53Chişinău, şos. Hînceşti, 53TTelel/Fax:/Fax: + 373 22 22 66 34+ 373 22 22 66 34E-mail:E-mail: info@turism.gov.mdinfo@turism.gov.md

×