Trắc nghiệm điện xoay chiều

Van-Duyet Le
Van-Duyet LeStudent at University of Information Technology
https://facebook.com/yplitgroup
                 Trắc nghiệm Điện xoay chiều

Lý thuyết cơ bản
                 10 −4
1. §Æt vµo hai ®Çu tô ®iÖn C =        ( F ) mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141cos(100πt)V. Dung kh¸ng
                   π
cña tô ®iÖn lµ
A. ZC = 50Ω.    B. ZC = 0,01Ω.      C. ZC = 1A.  D. ZC = 100Ω.
                   1
2. §Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m L =      ( H ) mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141cos(100πt)V. C¶m kh¸ng
                   π
cña cuén c¶m lµ
A. ZL = 200Ω.       B. ZL = 100Ω.          C. ZL = 50Ω.   D. ZL = 25Ω..
                     1
3. §Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m L =      ( H ) mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141cos(100πt)V. Cêng ®é
                    π
dßng ®iÖn hiÖu dông qua cuén c¶m lµ
A. I = 1,41A.     B. I = 1,00A.     C. I = 2,00A.   D. I = 100Ω.
4. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC ghÐp nèi tiÕp nhau, R = 140 Ω, L = 1 H, C = 25 µF, I = 0,5 A, f = 50
Hz. Tæng trë cña toµn m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ
    A.   233Ω , 117 V     C. 323 Ω , 117V     B. 233Ω , 220V      D. 323 Ω , 220 V
5/. Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC không phân nhánh. điện áp hiệu dụng U R=80V, UL=120V, UC=60V.
điện áp hiệu dụng U ở hai đầi đoạn mạch này bằng
a. 140V    b. 220V    c. 100V    d. 260V
6.. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm RLC m¾c nèi tiÕp, cã R = 30Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tæng trë cña m¹ch lµ
A. Z = 50Ω.      B. Z = 70Ω.      C. Z = 110Ω.    D. Z = 2500Ω.
                                       10 −4              2
7. Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu AB gåm ®iÖn trë R = 100Ω, tô ®iÖn C =           ( F ) vµ cuén c¶m L =    (H )
                                   π                  π
m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã d¹ng         u = 200cos100πt(V).
Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ
A. I = 2A.     B. I = 1,4A.   C. I = 1A.     D. I = 0,5A.
                                      10 −4              0,2
8. Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu AB gåm ®iÖn trë R = 60Ω, tô ®iÖn C =          ( F ) vµ cuén c¶m L =     (H )
                                   π                   π
m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã d¹ng
u = 50 2 cos100πt(V). Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ
A. I = 0,25A.   B. I = 0,50A.   C. I = 0,71A.   D. I = 1,00A.

9: §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn lµ u = 310cos(100 π t - π / 2 )(V). T¹i thêi ®iÓm nµo gÇn nhÊt
sau ®ã, ®iÖn ¸p tøc thêi ®¹t gi¸ trÞ 155V?
   A. 1/60s.      B. 1/150s.    C. 1/600s.    D. 1/100s.

10. Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220 V. Điện áp dây của mạng điện là:
  A. 127 V.     B. 220 V.          C. 110 V.       D. 381 V.
11. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã d¹ng u = 141cos(100πt)V. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai
®Çu ®o¹n m¹ch lµ
A. U = 141V.     B. U = 50Hz.     C. U = 100V.         D. U = 200V.
C©u 1: §Æt vµo hai ®Çu mét tô ®iÖn hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông U kh«ng ®æi vµ tÇn
sè 50Hz th× cêng ®é hiÖu dông qua tô lµ 1A. §Ó cêng ®é hiÖu dông qua tô lµ 4A th× tÇn sè dßng ®iÖn lµ
           A. 400Hz.          B. 200Hz.       C. 100Hz.      D. 50Hz.
    C©u 2: Gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = 2 3 cos200 π t(A) lµ
           A. 2A.        B. 2 3 A.       C. 6 A.       D. 3 2 A.
    C©u 3: Gi¸ trÞ hiÖu dông cña hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã biÓu thøc u = 220 5 cos100 π t(V) lµ
           A. 220 5 V.     B. 220V.       C. 110 10 V.     D. 110 5 V.
C©u 4: NhiÖt lîng Q do dßng ®iÖn cã biÓu thøc i = 2cos120      π t(A) to¶ ra khi ®i qua ®iÖn trë R = 10 Ω
trong thêi gian t = 0,5 phót lµ
           A. 1000J.          B. 600J.       C. 400J.       D. 200J.
https://facebook.com/yplitgroup
C©u 5: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua ®iÖn trë R = 25 Ω trong thêi gian 2 phót th× nhiÖt lîng to¶ ra lµ
Q = 6000J. Cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ
          A. 3A.        B. 2A.       C. 3 A.      D. 2 A.
    C©u 6: Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 60Hz, trong mét gi©y dßng ®iÖn ®æi chiÒu
          A. 30 lÇn.         B. 60 lÇn.    C. 100 lÇn.     D. 120 lÇn.
C©u 7: Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Mét khung d©y dÉn cã diÖn tÝch S = 50cm 2 gåm 250 vßng d©y quay ®Òu
víi vËn tèc 3000 vßng/min trong mét tõ trêng ®Òu B ⊥ trôc quay ∆ vµ cã ®é lín B = 0,02T. Tõ th«ng cùc
®¹i göi qua khung lµ
    A. 0,025Wb.     B. 0,15Wb.     C. 1,5Wb.    D. 15Wb.
C©u 8: Mét khung d©y quay ®Òu quanh trôc ∆ trong mét tõ trêng ®Òu B ⊥ trôc quay ∆ víi vËn tèc gãc
 ω = 150 vßng/min. Tõ th«ng cùc ®¹i göi qua khung lµ 10/ π (Wb). SuÊt ®iÖn ®éng hiÖu dông trong khung
lµ
    A. 25V.       B. 25 2 V.     C. 50V.     D. 50 2 V.
C©u 9: BiÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu trong mét ®o¹n m¹ch lµ i = 5 2 cos(100 π t + π /6)
(A). ë thêi ®iÓm t = 1/300s cêng ®é trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ
    A. cùc ®¹i.     B. cùc tiÓu.    C. b»ng kh«ng.  D. mét gi¸ trÞ kh¸c.
C©u10: Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 31,8 µF. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu b¶n tô khi cã dßng
®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50Hz vµ cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i 2 2 A ch¹y qua nã lµ
    A. 200 2 V.     B. 200V.      C. 20V.     D. 20 2 V.
C©u11: Mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ ®iÖn trë thuÇn kh«ng ®¸ng kÓ, m¾c vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu
tÇn sè 60Hz th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ 12A. NÕu m¾c cuén d©y trªn vµo m¹ng ®iÖn xoay
chiÒu cã tÇn sè 1000Hz th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ
    A. 0,72A.      B. 200A.      C. 1,4A.     D. 0,005A.
C©u12: Mét cuén d©y cã lâi thÐp, ®é tù c¶m L = 318mH vµ ®iÖn trë thuÇn 100 Ω. Ngêi ta m¾c cuén d©y
vµo m¹ng ®iÖn kh«ng ®æi cã hiÖu ®iÖn thÕ 20V th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ
    A. 0,2A.      B. 0,14A.      C. 0,1A.     D. 1,4A.
C©u13: Mét cuén d©y cã lâi thÐp, ®é tù c¶m L = 318mH vµ ®iÖn trë thuÇn 100 Ω. Ngêi ta m¾c cuén d©y
vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 20V, 50Hz th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ
    A. 0,2A.      B. 0,14A.      C. 0,1A.     D. 1,4A.

C©u14: Gi÷a hai b¶n tô ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu 220V – 60Hz. Dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã cêng
®é 0,5A. §Ó dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã cêng ®é b»ng 8A th× tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ
    A. 15Hz.        B. 240Hz.      C. 480Hz.       D. 960Hz.
C©u15: Mét cuén d©y dÉn ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ ®îc cuén d¹i vµ nèi vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 127V –
50Hz. Dßng ®iÖn cùc ®¹i qua nã b»ng 10A. §é tù c¶m cña cuén d©y lµ
    A. 0,04H.       B. 0,08H.      C. 0,057H.      D. 0,114H.
    C©u16: Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz, trong mét chu k× dßng ®iÖn ®æi chiÒu
    A. 50 lÇn.       B. 100 lÇn.     C. 2 lÇn.       D. 25 lÇn.
C©u17: Nguyªn t¾c t¹o dßng ®iÖn xoay chiÒu dùa trªn
A. hiÖn tîng tù c¶m.         B. hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ.
C. tõ trêng quay.              D. hiÖn tîng quang ®iÖn.
C©u18: Gäi i, I0, I lÇn lît lµ cêng ®é tøc thêi, cêng ®é cùc ®¹i vµ cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay
chiÒu ®i qua mét ®iÖn trë R. NhiÖt lîng to¶ ra trªn ®iÖn trë R trong thêi gian t ®îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thøc
nµo sau ?
                               I2          2
         2
    A. Q = Ri t.            2
                B. Q = 2 RI t.    C. Q = R 0 t.     D. Q = I 0 Rt.
                               2
C©u19: Chän kÕt luËn ®óng. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. NÕu t¨ng tÇn sè cña hiÖu
®iÖn thÕ xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch th×
    A. ®iÖn trë t¨ng.              B. dung kh¸ng t¨ng.
    C. c¶m kh¸ng gi¶m.         D. dung kh¸ng gi¶m vµ c¶m kh¸ng t¨ng.
C©u20: Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë thuÇn R m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y cã ®iÖn trë r vµ ®é tù
c¶m L. Tæng trë Z cña ®o¹n m¹ch ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo sau ®©y ?
    A. Z = R 2 + (r + ωL) 2 .          B. Z = R 2 + r 2 + (ωL) 2 .
https://facebook.com/yplitgroup
    C. Z = (R + r ) 2 + ωL .          D. Z = (R + r ) 2 + (ωL) 2 .
    C©u21: §èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu, cuén c¶m cã t¸c dông g×?
A. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng nhá cµng bÞ c¶n trë nhiÒu.
B. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng bÞ c¶n trë nhiÒu.
C. ng¨n c¶n hoµn toµn dßng ®iÖn.
D. kh«ng c¶n trë dßng ®iÖn.
C©u22: ë hai ®Çu mét ®iÖn trë R cã ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu U AC vµ mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng
®æi UDC. §Ó dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ qua ®iÖn trë vµ chÆn kh«ng cho dßng ®iÖn kh«ng ®æi qua nã
ta ph¶i
A. m¾c song song víi ®iÖn trë mét tô ®iÖn C.
B. m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë mét tô ®iÖn C.
C. m¾c song song víi ®iÖn trë mét cuén d©y thuÇn c¶m L.
D. m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë mét cuén d©y thuÇn c¶m L.
C©u23: Mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2/15 π (H) vµ ®iÖn trë thuÇn R = 12 Ω ®îc ®Æt vµo mét hiÖu
®iÖn thÕ xoay chiÒu 100V vµ tÇn sè 60Hz. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong cuén d©y vµ nhiÖt lîng to¶ ra
trong mét phót lµ
    A. 3A vµ 15kJ.    B. 4A vµ 12kJ.    C. 5A vµ 18kJ.    D. 6A vµ 24kJ.
C©u24: T¹i thêi ®iÓm t = 0,5s, cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu qua m¹ch b»ng 4A, ®ã lµ
    A. cêng ®é hiÖu dông.           B. cêng ®é cùc ®¹i.
    C. cêng ®é tøc thêi.       D. cêng ®é trung b×nh.
C©u25: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®iÖn trë R = 10 Ω. BiÕt nhiÖt lîng to¶ ra trong 30phót lµ
9.105(J). Biªn ®é cña cêng ®é dßng ®iÖn lµ
    A. 5 2 A.      B. 5A.        C. 10A.        D. 20A.
C©u26: Khi m¾c mét tô ®iÖn vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu, nã cã kh¶ n¨ng g×?
A. Cho dßng xoay chiÒu ®i qua mét c¸ch dÔ dµng.
B. C¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu.
C. Ng¨n hoµn toµn dßng ®iÖn xoay chiÒu.
D. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua, ®ång thêi cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu.
    C©u27: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R, L,C m¾c nèi tiÕp th×
A. ®é lÖch pha cña uR vµ u lµ π /2.
B. pha cña uL nhanh pha h¬n cña i mét gãc π /2.
C. pha cña uC nhanh pha h¬n cña i mét gãc π /2.
D. pha cña uR nhanh pha h¬n cña i mét gãc π /2.
C©u28: Trong ®o¹n m¹ch R, L, C m¾c nèi tiÕp th×
    A. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m.
    B. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë.
    C. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lu«n ngîc pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m.
    D. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÖn trë lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m.
C©u29: C©u nµo sau ®©y ®óng khÝ nãi vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu?
    A. Cã thÓ dïng dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó mµ ®iÖn, ®óc ®iÖn.
    B. §iÖn lîng chuyÓn qua tiÕt diÖn cña d©y dÉn trong mét chu k× dßng ®iÖn b»ng 0.
    C. §iÖn lîng chuyÓn qua tiÕt diÖn cña d©y dÉn trong mäi kho¶ng thêi gian bÊt k× b»ng 0.
        D. C«ng suÊt to¶ nhiÖt tøc thêi trªn mét ®o¹n m¹ch cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng c«ng suÊt to¶ nhiÖt
    trung b×nh nh©n víi 2 .
C©u30: §Ó t¨ng ®iÖn dung cña mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn m«i lµ kh«ng khÝ, ta cÇn
    A. t¨ng tÇn sè ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn.
    B. t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô ®iÖn.
    C. gi¶m ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai b¶n tô ®iÖn.
    D. ®a b¶n ®iÖn m«i vµo trong lßng tô ®iÖn.
C©u31: §iÖn ¸p gi÷a hai b¶n tô ®iÖn cã biÓu thøc u = U 0 cos(100πt − π / 3) (V). X¸c ®Þnh thêi ®iÓm mµ c-
êng ®é dßng ®iÖn qua tô b»ng 0 lÇn thø nhÊt lµ
    A. 1/600s.      B. 1/300s.      C. 1/150s.      D. 5/600s.
C©u32: Cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu qua ®o¹n m¹ch chØ cã tô ®iÖn hoÆc chØ cã cuén thuÇn c¶m
gièng nhau ë chç:
https://facebook.com/yplitgroup
   A. §Òu biÕn thiªn trÔ pha π / 2 so víi ®iÖn ¸p ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch.
   B. §Òu cã gi¸ trÞ hiÖu dông tØ lÖ víi ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch.
   C. §Òu cã gi¸ trÞ hiÖu dông t¨ng khi tÇn sè dßng ®iÖn t¨ng.
   D. §Òu cã gi¸ trÞ hiÖu dông gi¶m khi tÇn sè dßng ®iÖn t¨ng.
C©u33: Mét ®Ìn cã ghi 110V – 100W m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R vµo mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã
u = 200 2 cos(100 π ) (V). §Ó ®Ìn s¸ng b×nh thêng , R ph¶i cã gi¸ trÞ b»ng
          t
   A. 1210 Ω .      B. 10/11 Ω .    C. 121 Ω .      D. 99 Ω .
C©u34: §iÖn ¸p u = 200 2 cos(100 π ) (V) ®Æt vµo hai ®Çu mét cuén thuÇn c¶m th× t¹o ra dßng ®iÖn cã c-
                   t
êng ®é hiÖu dông I = 2A. C¶m kh¸ng cã gi¸ trÞ lµ
   A. 100 Ω .      B. 200 Ω .     C. 100 2 Ω .     D. 200 2 Ω .
C©u35: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, c¶m kh¸ng cña cuén c¶m
   A. chØ phô thuéc vµo ®é tù c¶m cña cuén c¶m.
   B. chØ phô thuéc vµo tÇn sè cña dßng ®iÖn.
   C. chØ phô thuéc vµo ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch.
   D. phô thuéc vµo ®é tù c¶m cña cuén c¶m vµ tÇn sè cña dßng ®iÖn.

C©u36: Chän c©u ®óng.
   A. Tô ®iÖn cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua.
   B. Tô ®iÖn cã ®iÖn dung cµng nhá th× c¶n trë dßng ®iÖn cµng Ýt.
       C. §èi víi ®o¹n m¹ch ®iÖn chØ cã tô ®iÖn, cêng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p tØ lÖ thuËn víi
   nhau, hÖ sè tØ lÖ b»ng ®iÖn dung cña tô.
   D. §èi víi ®o¹n m¹ch chØ cã tô ®iÖn, cêng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p lu«n biÕn thiªn ®iÒu hoµ vµ
lÖch pha nhau mét gãc π .
C©u37: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, møc ®é c¶n trë dßng ®iÖn cña tô ®iÖn trong m¹ch phô thuéc vµo
   A. chØ ®iÖn dung C cña tô ®iÖn.
   B. ®iÖn dung C vµ ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai b¶n tô.
   C. ®iÖn dung C vµ cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông qua tô.
   D. ®iÖn dung C vµ tÇn sè gãc cña dßng ®iÖn.
C©u38: §Ó lµm t¨ng c¶m kh¸ng cña mét cuén d©y thuÇn c¶m cã lâi kh«ng khÝ, ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng
c¸ch:
   A. t¨ng tÇn sè gãc cña ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m.
   B. t¨ng chu k× cña ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m.
   C. t¨ng cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén c¶m.
   D. t¨ng biªn ®é cña ®iÖn ¸p ®Æt ë hai ®Çu cuén c¶m.
C©u39: §èi víi suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin, ®¹i lîng nµo sau ®©y lu«n thay ®æi theo thêi gian?
   A. Gi¸ trÞ tøc thêi.          B. Biªn ®é.
   C. TÇn sè gãc.             D. Pha ban ®Çu.
C©u40: Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo sai?
       A. Khi mét khung d©y quay ®Òu quanh mét trôc vu«ng gãc víi c¸c ® êng søc cña mét tõ trêng
   ®Òu th× trong khung d©y xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin.
   B. §iÖn ¸p xoay chiÒu lµ ®iÖn ¸p biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian.
   C. Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu.
       D. Trªn cïng mét ®o¹n m¹ch, dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p xoay chiÒu lu«n biÕn thiªn víi cïng pha
   ban ®Çu.
C©u41: Chän ph¸t biÓu kh«ng ®óng:
   A. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m vµ dßng ®iÖn qua cuén c¶m lu«n biÕn thiªn cïng tÇn sè.
   B. T¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu cña cuén c¶m cµng lín nÕu cuén c¶m cã ®é tù c¶m cµng
   lín.
   C. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén thuÇn c¶m lu«n trÔ pha h¬n dßng ®iÖn qua cuén c¶m mét gãc π / 2 .
   D. Cuén c¶m cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu gièng nh ®iÖn trë.
C©u42: §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp sím pha π / 4 so víi cêng ®é dßng ®iÖn. Ph¸t biÓu
nµo sau ®©y ®óng víi ®o¹n m¹ch nµy ?
   A. TÇn sè dßng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn ®Ó x¶y ra céng hëng.
   B. Tæng trë cña m¹ch b»ng hai lÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch.
https://facebook.com/yplitgroup
   C. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng vµ dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch.
   D. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë thuÇn sím pha π / 4 so víi ®iÖn ¸p gi÷a hai b¶n tô ®iÖn.

Viết biểu thức u và i

C©u 1: Mét m¹ch ®iÖn kh«ng ph©n nh¸nh gåm 3 phÇn tö: R = 80 Ω, C = 10-4/2 π (F) vµ cuén d©y L = 1/ π
(H), ®iÖn trë r = 20 Ω. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch lµ : i = 2cos(100 π t - π /6)(A). §iÖn ¸p tøc thêi
gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ
    A. u = 200cos(100 π t - π /4)(V).     B. u = 200 2 cos(100 π t - π /4)(V).
    C. u = 200 2 cos(100 π t -5 π /12)(V). D. u = 200cos(100 π t -5 π /12)(V).
C©u 2: Mét ®o¹n m¹ch gåm tô ®iÖn C cã dung kh¸ng Z C = 100 Ω vµ mét cuén d©y cã c¶m kh¸ng Z L = 200
 Ω m¾c nèi tiÕp nhau. §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén c¶m cã biÓu thøc u L = 100cos(100 π t + π /6)(V). BiÓu thøc
®iÖn ¸p ë hai ®Çu tô ®iÖn cã d¹ng nh thÕ nµo?
    A. uC = 50cos(100 π t - π /3)(V).     B. uC = 50cos(100 π t - 5 π /6)(V).
    C. uC = 100cos(100 π t - π /2)(V).     D. uC = 100cos(100 π t + π /6)(V).
C©u 3: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz cã cêng ®é hiÖu dông I = 3 A. Lóc t = 0, cêng ®é
tøc thêi lµ i = 2,45A. T×m biÓu thøc cña dßng ®iÖn tøc thêi.
    A. i = 3 cos100 π t(A).          B. i = 6 sin(100 π t)(A).
    C. i =  6 cos(100 π t) (A).       D. i = 3 cos(100 π t - π /2) (A).
C©u 4: §iÖn ¸p xoay chiÒu u = 120cos200 π t (V) ë hai ®Çu mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 1/2
 π H. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ
    A. i = 2,4cos(200 π t - π /2)(A).     B. i = 1,2cos(200 π t - π /2)(A).
    C. i = 4,8cos(200 π t + π /3)(A).     D. i = 1,2cos(200 π t + π /2)(A).
C©u 5: Mét cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 2/ π H, m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn C = 31,8 µF. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu
cuén d©y cã d¹ng uL = 100cos(100 π t + π /6) (V). Hái biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch cã d¹ng nh
thÕ nµo ?
    A. i = 0,5cos(100 π t - π /3)(A).     B. i = 0,5cos(100 π t + π /3)(A).
    C. i = cos(100 π t + π /3)(A).       D. i = cos(100 π t - π /3)(A).
C©u 6: Mét m¹ch ®iÖn gåm R = 10 Ω, cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 0,1/ π H vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C =
10-3/2 π F m¾c nèi tiÕp. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch cã biÓu thøc: i = 2 cos(100 π t)(A). §iÖn ¸p ë
hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc nµo sau ®©y?
    A. u = 20cos(100 π t - π /4)(V).      B. u = 20cos(100 π t + π /4)(V).
    C. u = 20cos(100  π t)(V).        D. u = 20 5 cos(100 π t – 0,4)(V).
C©u 7: §iÖn ¸p xoay chiÒu u = 120cos100 π t (V) ë hai ®Çu mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 100/ π ( µF).
BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua tô ®iÖn lµ
    A. i = 2,4cos(100 π t - π /2)(A).     B. i = 1,2cos(100 π t - π /2)(A).
    C. i = 4,8cos(100 π t + π /3)(A).     D. i = 1,2cos(100 π t + π /2)(A).
C©u 8: BiÓu thøc cña ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch chØ cã tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 15,9 µF lµ u =
100cos(100 π t - π /2)(V). Cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lµ
    A. i = 0,5cos100 π t(A).          B. i = 0,5cos(100 π t + π ) (A).
    C. i = 0,5 2 cos100  π t(A).   D. i = 0,5 2 cos(100 π t + π ) (A).
C©u 9: §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông
kh«ng ®æi th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn c¸c phÇn tö R, L vµ C ®Òu b»ng nhau vµ b»ng 20V. Khi tô bÞ
nèi t¾t th× ®iÖn ¸p dông hai ®Çu ®iÖn trë R b»ng
    A. 10V.        B. 10 2 V.      C. 20V.        D. 30 2 V.
C©u10: §o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. §iÖn ¸p hiÖu dông ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ U = 123V, U R
= 27V; UL = 1881V. BiÕt r»ng m¹ch cã tÝnh dung kh¸ng. §iÖn ¸p hiÖu dông ë hai ®Çu tô ®iÖn lµ
    A. 200V.       B. 402V.       C. 2001V.       D. 201V.
C©u11: Cho m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. Trong ®ã R = 10 Ω, L = 0,1/ π (H), C = 500/ π ( µF). §iÖn ¸p xoay
chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch kh«ng ®æi u = U 2 sin(100 π t)(V). §Ó u vµ i cïng pha, ngêi ta ghÐp
thªm vµo m¹ch mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C0, gi¸ trÞ C0 vµ c¸ch ghÐp C víi C0 lµ
    A. song song, C0 = C.           B. nèi tiÕp, C0 = C.
    C. song song, C0 = C/2.          D. nèi tiÕp, C0 = C/2.
https://facebook.com/yplitgroup
C©u12: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay
chiÒu cã biÓu thøc u = U0cos ωt. §iÒu kiÖn ®Ó cã céng hëng ®iÖn trong m¹ch lµ
    A. LC = R ω . 2
                           B. LC ω = R.
                                 2

    C. LC ω = 1.
          2
                           D. LC = ω . 2

C©u13: Chän c©u tr¶ lêi sai. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp víi cos ϕ = 1 khi vµ
chØ khi
    A. 1/L ω = C ω.     B. P = UI.      C. Z/R = 1.      D. U ≠ UR.
C©u14: Mét m¹ch ®iÖn cã 3 phÇn tö R, L, C m¾c nèi tiÕp. M¹ch cã céng hëng ®iÖn. §iÖn ¸p hiÖu dông
gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu phÇn tö nµo?
    A. §iÖn trë R.             B. Tô ®iÖn C.
    C. Cuén thuÇn c¶m L.             D. Toµn m¹ch.
C©u15: M¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. Trêng hîp nµo sau ®©y cã céng hëng ®iÖn
    A. Thay ®æi f ®Ó UCmax.            B. Thay ®æi L ®Ó ULmax.
    C. Thay ®æi C ®Ó URmax.            D. Thay ®æi R ®Ó UCmax.
C©u16: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu qua mét Ampe kÕ xoay chiÒu cã sè chØ 4,6A. BiÕt tÇn sè dßng ®iÖn f
= 60Hz vµ gèc thêi gian t = 0 chän sao cho dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ lín nhÊt. BiÓu thøc dßng ®iÖn cã d¹ng nµo
sau ®©y?
    A. i = 4,6cos(100 π t + π /2)(A).       B. i = 7,97cos120 π t(A).
    C. i = 6,5cos(120 π t )(A).          D. i = 9,2cos(120 π t + π )(A).
C©u17: M¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp víi R = 10 Ω, c¶m kh¸ng ZL = 10 Ω; dung kh¸ng ZC = 5
 Ω øng víi tÇn sè f. Khi f thay ®æi ®Õn gi¸ trÞ f’ th× trong m¹ch cã céng hëng ®iÖn. Ta cã
    A. f’ = f.       B. f’ > f.      C. f’ < f.       D. kh«ng cã f’.
C©u18: §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi
th× ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn c¸c phÇn tö R, L, C lÇn lît b»ng 30V; 50V; 90V. Khi thay tô C b»ng tô C’ ®Ó
m¹ch cã céng hëng ®iÖn th× ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®iÖn trë b»ng
    A. 50V.         B. 70 2 V.      C. 100V.        D. 100 2 V.
C©u19: Cho m¹ch ®iÖn RLC m¾c nèi tiÕp: cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 0,318H vµ tô C biÕn ®æi. §Æt vµo
hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz. §iÖn dung cña tô ph¶i cã gi¸ trÞ nµo sau
®Ó trong m¹ch x¶y ra hiÖn tîng céng hëng ®iÖn?
    A. 3,18 µF.       B. 3,18nF.      C. 38,1 µF.      D. 31,8 µF.
C©u20: Trong m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. BiÕt C = 10/ π ( µF). §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch kh«ng ®æi,
cã tÇn sè f = 50Hz. §é tù c¶m L cña cuén d©y b»ng bao nhiªu th× cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn ®¹t
cùc ®¹i.(Cho R = const).
    A. 10/ π (H).      B. 5/ π (H).     C.1/ π (H).      D. 50H.
C©u21: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. Cuén d©y thuÇn c¶m kh¸ng. §iÖn ¸p hiÖu dông
gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch A vµ B lµ U = 200V, U L = 8UR/3 = 2UC. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R lµ
    A. 100V.        B. 120V.       C. 150V.        D. 180V.
C©u22: M¹ch RLC m¾c nèi tiÕp cã céng hëng ®iÖn khi
    A. thay ®æi tÇn sè f ®Ó Imax.         B. thay ®æi tÇn sè f ®Ó Pmax.
    C. thay ®æi tÇn sè f ®Ó URmax.        D. c¶ 3 trêng hîp trªn ®Òu ®óng.
5. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?
  A. 100 lần.     B. 50 lần.    C. 200 lần. D. 2 lần.
6. Máy biến áp là thiết bị
  A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
  B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
  C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
  D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
13. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn
mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể
        π           π           π          π
  A. trễ pha .     B. sớm pha .      C. sớm pha .     D. trễ pha .
        2           4           2          4
https://facebook.com/yplitgroup
                   π
14. Đặt điện áp u = U 0 cos( ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i =
                   4
I0cos(ωt + ϕi); ϕi bằng
     π           3π         π           3π
  A. − .         B. − .        C. .          D.   .
     2           4         2            4
23. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì
  A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
  B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện.
  C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
  D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
33. Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là
      U        π       U0       π      U       π       U0       π
  A. i = 0 cos(ωt +     ). B. i =    cos(ωt +  ). C. i = 0 cos(ωt -    ). D. i =    cos(ωt -  ).
      ωL       2      ωL 2       2      ωL      2      ωL 2      2
20. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc
nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là
     2          2π       1        1
  A.    .      B.   .   C.    .   D.     .
     LC          LC      LC      2π LC
Câu 3. Điều nào sau đây không đúng đối với dòng điện xoay chiều ?
 A. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện
 B. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để phân tích nước thành hyđrô và ôxy
 C. Để đo cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều người ta dùng ampe kế khung quay
 D. Từ trường do dòng điện xoay chiều tạo ra biến thiên điều hòa có cùng tần số với dòng điện
Câu 4. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần , dòng điện luôn luôn
 A. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch     B. chậm pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 C. ngược pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch          D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
Câu 5. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm , dòng điện luôn luôn
 A. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch     B. chậm pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 C. ngược pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch       D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
Câu 6. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện , dòng điện luôn luôn
 A. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch     B. chậm pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 C. ngược pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch       D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
Câu 7. Trong đoạn mạch xoay chiều có R và C nối tiếp , dòng điện luôn luôn
 A. sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch        B. chậm pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 C. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch     D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
Câu 8. Trong đoạn mạch xoay chiều có R và L nối tiếp , dòng điện luôn luôn
 A. nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch          B. chậm pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
 C. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch     D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
Câu 9. Trong đoạn mạch xoay chiều có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C nối tiếp , dòng điện luôn luôn
 A. nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch      B. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn
mạch
 C. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu LCω2 < 1
 D. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu LCω2 > 1
Câu 10. Trong đoạn mạch không phân nhánh RLC , điều nào sau đây là sai
 A. Khi đoạn mạch có tính cảm kháng thì h.đ.th 2 đầu mạch nhanh pha so với dòng điện
 B. Khi đoạn mạch có tính cảm kháng thì h.đ.th 2 đầu mạch nhanh pha π/2 so với dòng điện
 C. Tổng trở của đoạn mạch khi có cộng hưởng Z = R
 D. Khi có cộng hưởng thì HĐT dụng ở hai đầu cuộn dây thuần cảm bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.
Câu 11. Cho đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp với tụ điện C. Tần số góc của hiệu điện thế đặt vào
2 đầu mạch là ω. Điều nào sau đây là sai ?
 A. Mạch không tiêu thụ công suất                  B. Tổng trở của đoạn mạch: Z = Lω - 1/Cω 
 C. Tổng trở của đoạn mạch Z = Lω - 1/Cω nếu LCω2 > 1        D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1
https://facebook.com/yplitgroup
  Câu 12. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt thì độ lệch pha của hiệu
  điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức
          1             1
       ωL −           ωC −           ω L − Cω          ω L + Cω
          Cω            Lω     C. tgϕ =          D. tgϕ =
  A. tgϕ =         B. tgϕ =                R             R
         R             R
    5.20. Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ chøa tô ®iÖn t¨ng lªn 4 lÇn th× dung
  kh¸ng cña tô ®iÖn
     A. t¨ng lªn 2 lÇn.    B. t¨ng lªn 4 lÇn.  C. gi¶m ®i 2 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn.
    5.21. Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ chøa cuén c¶m t¨ng lªn 4 lÇn th× c¶m
  kh¸ng cña cuén c¶m
     A. t¨ng lªn 2 lÇn.    B. t¨ng lªn 4 lÇn.  C. gi¶m ®i 2 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn.
  Câu 13. Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh , cường độ dòng điện nhanh pha so với hiệu điện thế. Điều
  khẳng định nào sau đây ĐÚNG:
   A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L           B. Đoạn mạch gồm R và C
   C. Đoạn mạch gồm L và C               D. Đoạn mạch gồm R và L
  Câu 15. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là
   A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn     B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn
   C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều       D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều
  Câu 16. Tác dụng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều là
   A. gây dung kháng lớn nếu tần số dòng điện nhỏ     B. gây dung kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn
   C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều       D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều
  Câu 17. Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi
   A. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm C.           B. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp.
   C. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp.         D. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp.
  Câu 19. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , CĐDĐ chạy qua mạch sớm pha hơn HĐT ở hai đầu mạch khi
   A. Z = R       B. ZL > ZC      C. ZL < ZC       D. ZL = R
  Câu 20. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , HĐT ở hai đầu điện trở thuần R cùng pha với HĐT ở hai đầu
  mạch khi
  A. ZL = ZC       B. ZL > ZC      C. ZL < ZC      D. ZL = R
 Câu 1) Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất cos ϕ
    A. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
    B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn.
    C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn.
    D. Công suất của các thiết bị điện thường có cos ϕ>0,85
 Câu 2) Mạch điện nào dưới đây thỏa mãn các điều kiện sau : Nếu mắc vào nguồn điện không đổi thì không có dòng điện
                                  π
nếu mắc vào nguồn u = 100cos(100π .t )V thì có i = 5cos(100π t + ) A
                                  2
  A. Mạch có R nối tiếp C    B. Mạch có R nối tiếp L    C. Mạch chỉ có C   D. Mạch có L nối tiếp C
 Câu 3) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch và
                          π
cường độ dòng điện trong mạch là: ϕ = ϕu − ϕi = thì:
                        3
       A. Mạch có tính dung kháng.           B. Mạch có tính cảm kháng.
       C. Mạch có tính trở kháng.           D. Mạch cộng hưởng điện
  Câu 1. Một máy biến thế có hiệu suất xấp xĩ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ
  cấp. Máy biến thế này
   A. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
   B. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.
   C. là máy hạ thế.                 D. là máy tăng thế.
  Câu 1. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu
  hiện nay là
    A. giảm công suất truyền tải.           B. tăng chiều dài đường dây.
    C. tăng điện áp trước khi truyền tải.       D. giảm tiết diện dây.
  Câu 1. Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha
    A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.
https://facebook.com/yplitgroup
 B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay.
 C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
 D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi.
  5.6. Trong c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu sau ®©y, ®¹i lîng nµo cã dïng gi¸ trÞ hiÖu
dông?
   A. HiÖu ®iÖn thÕ . B. Chu kú.        C. TÇn sè.      D. C«ng suÊt.
  5.7. Trong c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu sau ®©y, ®¹i lîng nµo kh«ng dïng gi¸ trÞ
hiÖu dông?
   A. HiÖu ®iÖn thÕ . B. Cêng ®é dßng ®iÖn. C. SuÊt ®iÖn ®éng.          D. C«ng suÊt.
  5.8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
   A. HiÖu ®iÖn thÕ biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu.
   B. Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu.
   C. SuÊt ®iÖn ®éng biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu.
   D. Cho dßng ®iÖn mét chiÒu vµ dßng ®iÖn xoay chiÒu lÇn lît ®i qua cïng mét ®iÖn trë th× chóng to¶
ra nhiÖt lîng nh nhau.
  5.41. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
   Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh khi ®iÖn dung cña tô ®iÖn thay ®æi vµ tho¶ m·n
         1
®iÒu kiÖn ωL =   th×
         ωC
   A. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t cùc ®¹i.
   B. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn vµ cuén c¶m b»ng nhau.
   C. tæng trë cña m¹ch ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt.
   D. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë ®¹t cùc ®¹i.
 5.44. C«ng tøc tÝnh tæng trë cña ®o¹n m¹ch RLC m¨c nèi tiÕp lµ
   A. Z = R 2 + ( Z L + Z C ) 2     B. Z = R 2 − ( Z L + Z C ) 2
   C. Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2    D. Z = R + Z L + Z C
  5.54. Chän c©u §óng. Trªn mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu, hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0 (cosϕ = 0), khi:
    A. ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë thuÇn.
    B. ®o¹n m¹ch cã ®iÖn trë b»ng kh«ng.
    C. ®o¹n m¹ch kh«ng cã tô ®iÖn.
    D. ®o¹n m¹ch kh«ng cã cuén c¶m.
  5.78. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha lµ hÖ thèng ba dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha g©y ra bëi ba suÊt
®iÖn ®éng cã ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y?
   A. Cïng tÇn sè.           B. Cïng biªn ®é.
   C. LÖch pha nhau 1200.       D. C¶ ba ®Æc ®iÓm trªn.
  5.87. ¦u ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha so va ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu lµ g×?
    A. Cã tèc ®é quay kh«ng phô thuéc vµo t¶i.
    B. Cã hiÖu suÊt cao h¬n.
    C. Cã chiÒu quay kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè dßng ®iÖn.
    D. Cã kh¶ n¨ng biÕn ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng.
  5.95. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha dùa
trªn hiÖn tîng:
   A. c¶m øng ®iÖn tõ.
   B. tù c¶m.
   C. c¶m øng ®iÖn tõ vµ lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn.
   D. tù c¶m vµ lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn.
C©u 2: Trong viÖc truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa, ®Ó gi¶m c«ng suÊt tiªu hao trªn ® êng d©y n lÇn th× cÇn
ph¶i
    A. gi¶m ®iÖn ¸p xuèng n lÇn.      B. gi¶m ®iÖn ¸p xuèng n2 lÇn.
    C. t¨ng ®iÖn ¸p lªn n lÇn.       D. t¨ng ®iÖn ¸p lªn n lÇn.
C©u27: Chän ph¸t biÓu ®óng.
    A. ChØ cã dßng ®iÖn ba pha míi t¹o ®îc tõ trêng quay.
https://facebook.com/yplitgroup
       B. R«to cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé quay víi tèc ®é gãc cña tõ trêng quay.
       C. Tõ trêng quay trong ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lu«n thay ®æi c¶ vÒ híng vµ trÞ sè.
       D. Tèc ®é gãc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé phô thuéc vµo tèc ®é quay cña tõ trêng.
  II. PHƯƠNG TRÌNH DXC
  7. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có
         1
  độ tự cảm     H thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn
         4π
  mạch này điện áp u = 150 2 cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
                π                 π
    A. i = 5 2 cos(120πt − ) (A).     B. i = 5cos(120πt + ) (A).
                 4                4
                π                 π
    C. i = 5 2 cos(120πt + ) (A).     D. i = 5cos(120πt − ) (A).
                 4                4
                         2.10 −2
                                   π
  12. Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là φ =        cos(100πt - ) (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện
                          π         4
  trong vòng dây này là
               π                  π
    A. e = 2cos(100πt - ) (V)       B. e = 2cos(100πt + ) (V).
               4                   4
                                  π
    C. e = 2cos100πt (V).         D. e = 2cos(100πt + ) (V).
                                  2
  Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L =
    1            1                                       π
      , tụ điện có C =    .10-3(F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là Lπu= 20 2 cos(100πt + )(V). Biểu
   10π            2π                                       2
  thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là
    A. u = 40 2 cos(100πt – π/4) (V).       B. u = 40cos(100πt – π/4) (V).
    C. u = 40 2 cos(100πt + π/4) (V).       D. u = 40cos(100πt + π/4) (V).
                           2
Câu 4)  Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L =    H , mắc nối tiếp với một tụ điện có C= 31,8 µ F. Hiệu điện thế
                           π
                           π
giữa hai đầu cuộn dây có dạng u L = 100cos(100π .t + )V . Hỏi biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch có dạng như
                            6
thế nào?
               π             π            π            π
   A. i = 0,5cos(100π .t − ) A . i = 0,5cos(100π .t + ) A C. i = cos(100π .t + ) A D. i = cos(100π .t − ) A
               3              3           3            3
                         4 −4       1
   Câu 4: Cho mạch điện AB, trong đó C = 10 F , L =        H , r = 25Ω mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai
                         π        2π
   đầu mạch uAB = 50 2 cos 100πtV .Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch ?
             π                π
   A. i = 2 cos(100π t − ) A   B. i = 2 2 cos(100π t − ) A.
              4                4
             π               π
   C. i = 2 cos(100π t + ) A  D. i = 2 cos(100π t − ) A
              4               4
                                          1
   Câu 3: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C=      .10 − 4 F ;
                                          2π
     3
   L= H. cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos100 π t (A). Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch
     π
   điện.
                π                      π
   A. u = 200 2 cos(100π t + ) V        B. u = 200 2 cos(100π t − ) V
                4                      4
               π                       π
   C. u = 200 cos(100π t + ) V         D. u = 200 2 cos(100π t − ) .
               4                       4
   C©u 1: Cho nhiÒu hép kÝn gièng nhau, trong mçi hép chøa mét trong ba phÇn tö R 0, L0 hoÆc C0. LÊy mét
   hép bÊt k× m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë thuÇn R = 20 Ω . §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu
https://facebook.com/yplitgroup
  cã biÓu thøc d¹ng u = 200 2 cos 100πt (V)           th× dßng ®iÖn trong m¹ch                    cã   biÓu   thøc
  i = 2 2 sin(100π + π/ 2)( A) .
          t           PhÇn tö trong hép kÝn ®ã lµ
       A. L0 = 318mH.       B. R0 = 80 Ω.   C. C0 = 100 / π F . D. R0 = 100 Ω.
                                      µ
                             2
4.Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L =          H , mắc nối tiếp với một tụ điện có C= 31,8 µ F. Hiệu điện thế giữa hai
                            π
                      π
đầu cuộn dây có dạng u L = 100cos(100π .t + )V . Hỏi biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch có dạng như thế nào?
                      6

              π             π             π            π
  A. i = 0,5cos(100π .t − ) A . i = 0,5cos(100π .t + ) A C. i = cos(100π .t + ) A D. i = cos(100π .t − ) A
              3             3             3            3
                      4 −4       1
  5: Cho mạch điện AB, trong đó C = 10 F , L =        H , r = 25Ω mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai đầu
                      π        2π
  mạch uAB = 50 2 cos 100πtV .Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch ?
             π                π
  A. i = 2 cos(100π t − ) A   B. i = 2 2 cos(100π t − ) A.
             4                4
             π              π
  C. i = 2 cos(100π t + ) A  D. i = 2 cos(100π t − ) A
             4              4
                                        1
  6: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C=      .10 − 4 F ;
                                       2π
    3
   L= H. cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos100 π t (A). Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch
    π
  điện.
                π                      π
  A. u = 200 2 cos(100π t + ) V        B. u = 200 2 cos(100π t − ) V
                4                      4
               π                       π
  C. u = 200 cos(100π t + ) V         D. u = 200 2 cos(100π t − ) .
               4                       4
  9. Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với u AB = cos100πt (V) và uBC
  = cos (100πt - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC.
                            π                       π
  A. u
      AC = 2 2cos(100πt) V B. u AC = 2cos 100πt − ÷V          C.  u AC = 2cos 100πt + ÷V
                            3                       3
  11: Cho mạch điện gồm RLC nối tiếp.Điện áp hai đầu mạch u = 120 2 cos100 π t (V). Điện trở R = 50 3 Ω , L
                    1          10 −3
   là cuộn dây thuần cảm có L =    H , điện dung C =    F , viết biểu thức cường độ dòng điện và tính công suất
                    π          5π
   tiêu thụ của mạch điện trên.
               π                        π
  A. i = 1, 2 2 cos(100π t − ) A ; P= 124,7W     B. i = 1, 2 cos(100π t − ) A ; P= 124,7W
                6                        6
              π                           π
  C. i = 1, 2 cos(100π t − ) A ; P= 247W       D. i = 1, 2 2 cos(100π t − ) A ; P= 247W
              6                           6
  14: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z C = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng Z L = 200Ω mắc nối
                                                     π
  tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng u L = 100 cos(100πt + )V . Biểu thức hiệu điện thế ở hai
                                                      6
  đầu tụ điện có dạng như thế nào?
                   π                                π
   A. u C = 100 cos(100πt + )V                    B. u C = 50 cos(100πt − )V
                   6                            3
                   π                           5π
   C. u C = 100 cos(100πt − )V                   D. u C = 50 cos(100πt − )V
                   2                            6
https://facebook.com/yplitgroup
                                                                     1
17: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có L =
                                                                    10π
          10 −3                                   π
(H), tụ điện có C =    (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là u L = 20 2 cos(100πt + ) (V). Biểu thức điện
           2π                                    2
áp giữa hai đầu đoạn mạch là
             π                       π
 A. u = 40cos(100πt + ) (V).            B. u = 40cos(100πt − ) (V)
             4                       4
               π                       π
 C. u = 40 2 cos(100πt + ) (V).          D. u = 40 2 cos(100πt − ) (V).
               4                       4
21. Cho m¹ch R,L,C, R = 40Ω, ZL = ZC = 40 Ω, u = 240 2 cos(100πt). ViÕt biÓu thøc i
A. i = 6 2 cos(100πt )A                B. i = 3 2 cos(100πt)A
C. i = 6 2 cos(100πt + π/3)A            D. 6 2 cos(100πt + π/2)A
22. Cho m¹ch R,L,C, u = 120 2 cos(100πt)V. R = 40Ω, L = 0,3/π H. C = 1/3000π F, x¸c ®Þnh ω = ? ®Ó
m¹ch cã céng hëng, x¸c ®Þnh biÓu thøc cña i.
A. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt)A           B. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π )A.
C. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π/2)A.        D. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt – π/2)A.
                        u
                        r
26: Một khung dây đặt trong từ trường đầu B có trục quay ∆ của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho khung quay
                                1       π
đều quanh trục ∆ , thì từ thông gởi qua khung có biểu thức φ =  cos(100π t + ) (Wb). Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất
                                2π       3
hiện trong khung là:
             5π                  π
A. e = 50 cos(100π t + ) V .      B. e = 50 cos(100π t + ) V .
            6                     6
           π                     5π
C. e = 50 cos(100π t − ) V .       D. e = 50 cos(100π t − ) V .
           6                      6
58: Đoạn mạch AB có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. M là một điểm trên trên doạn AB với điện áp
uAM = 10cos100πt (V) và uMB = 10 cos (100πt - ) (V). Tìm biểu thức điện áp uAB.?
                                               π
  A. u AB = 20 2cos(100πt) (V)               B. u AB = 10 2cos 100πt + ÷(V)
                                               3
               π                            π
  C. u AB = 20.cos  100 πt + ÷(V)             D. u AB = 20.cos  100 πt − ÷(V)
               3                            3
C©u 2: Cho nhiÒu hép kÝn gièng nhau, trong mçi hép chøa mét trong ba phÇn tö R 0, L0 hoÆc C0. LÊy mét
hép bÊt k× m¾c nèi tiÕp víi mét cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 3 / π(H). §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn
¸p xoay chiÒu cã biÓu thøc d¹ng u = 200 2 cos 100πt (V ) th× dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc
i = 5 2 cos(100π − π/ 3)(A ) . PhÇn tö trong hép kÝn ®ã lµ
          t
    A. R0 = 100 3Ω B. C0 = 100 / π F . C. R0 = 100 / 3Ω D. R0 = 100Ω
              .       µ            .          .
Câu 1: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp. Trong đó X, Y có thể là R, L hoặc C. Cho biết hiệu điện thế
giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200 2 cos100 π t(V) và i = 2 2 cos(100 π t - π /6)(A). Cho biết X, Y là những phần tử
nào và tính giá trị của các phần tử đó?
   A. R = 50 Ω và L = 1/ π H.         B. R = 50 Ω và C = 100/ π µ F.
  C. R = 50 3 Ω và L = 1/2 π H.        D. R = 50 3 Ω và L = 1/ π H.

Độ lệch pha
9/. Cho dòng điện xoay chiều i = I0sinωt chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Kết luận nào sau đây là
đúng?
    A. uL sớm pha hơn uR một góc π/2.              B. uL cùng pha với u giữa hai đầu đoạn mạch.
    C. u giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn i.         D. u L chậm pha so với i một góc π/2.
10/. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu mạch điện gồm R và C mắc nối tiếp thì:
    A. độ lệch pha của uR và u là π/2.    B. uR chậm pha hơn i một góc π/2.
    C. uC chậm pha hơn uR một góc π/2.    D. uC nhanh pha hơn i một góc π/2
https://facebook.com/yplitgroup
11/. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và hiệu điện thế
giữa hai đầu đoạn mạch là ϕ = - π/3. Chọn kết luận đúng.
    A. mạch có tính dung kháng.           B. mạch có tính cảm kháng.
    C. mạch có tính trở kháng.           D. mạch cộng hưởng điện
12/: So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện biến đổi điều hoà
               π                           π
  A. sớm pha hơn một góc     .            B. trễ pha hơn một góc    .
               2                           2
               π                           π
  C. sớm pha hơn một góc     .            D. trễ pha hơn một góc.
              4                        4
13/.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì:
    A. Độ lệch pha của uR và u là π/2;       B. Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2
    C. Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2; D. Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2
2/: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có U L=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua
mạch là:
A. - π/3     B. - π/4    C. π/3 D. π/419/.
                                           0,1
3.Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn dây chỉ có độ tự cảm L =            H , điện trở thuần R = 10Ω , tụ điện
                                           π
   500
C=    µ F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f=50Hz , điện áp hiệu dụng U=100V. độ
   π
lệch pha giửa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là:
       π            π             π             π
  a. ϕ = −          b. ϕ =           c. ϕ =          d. ϕ =
       4            6             4             3
45. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa
                π
hai đầu đoạn mạch lệch pha   so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng
                3
               40 3
  A. 40 3 Ω .      B.    Ω . C. 40Ω .     D. 20 3 Ω .
                3
24. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết các điện áp hiệu dụng U R = 10 3 V, UL = 50 V,             UC = 60 V.
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy
trong mạch có giá trị là
  A. U = 20 2 V; ϕ = π/6.        B. U = 20 2 V; ϕ = π/3.
  C. U = 20 V; ϕ = - π/6.        D. U = 20 V; ϕ = - π/3.
Câu 35 Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = U 0 cos ( ωt ) V thì cường độ dòng điện
                     π
trong mạch có biểu thức i = I 0cos  ωt − ÷ A . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn:
                     3
  Z − ZC            Z − ZL              Z L − ZC  1     ZC − Z L  1
A. L    = 3         B. C     = 3         C.     =     D.     =
    R               R                R    3      R    3
                             π
Câu25: Tại thời điểm t, điện áp u = 200 2 cos(100π t − ) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100 2V và
                              2
                1
đang giảm. Sau thời điểm đó    s , điện áp này có giá trị là
               300
  A. −100V.      B. 100 3V .        C. −100 2V .         D. 200 V.

L hoặc C thay đổi
C©u 3: Cho m¹ch RLC nèi tiÕp. Trong ®ã R vµ L x¸c ®Þnh. M¹ch ®îc ®Æt díi hiÖu ®iÖn thÕ u = U 2 sin
ωt(V). Víi U kh«ng ®æi, ω cho tríc. Khi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn cùc ®¹i. Gi¸ trÞ
cña C x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc nµo sau?
        L                   L
   A. C = 2    .            B. C = 2     .
      R +ω L2
                          R + ω2 L2
https://facebook.com/yplitgroup
          L                     L
   C. C =       .             D. C =      .
        R + ωL
        2
                             R + ω2 L
C©u 4: HiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu AB: u = 120sin ωt (V). R = 100 Ω; cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L thay
®æi vµ r = 20 Ω; tô C cã dung kh¸ng 50 Ω. §iÒu chØnh L ®Ó ULmax, gi¸ trÞ ULmax lµ
   A. 65V.     B. 80V.       C. 92V.       130V.
C©u 5: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp . Cho R = 100 Ω; C = 100/ π ( µF). Cuén d©y thuÇn c¶m
cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u AB = 200sin100 π t(V). Gi¸
trÞ L ®Ó UL ®¹t cùc ®¹i lµ
    A. 1/ π (H).     B. 1/2 π (H).    C. 2/ π (H).     D. 3/ π (H).
C©u 6: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. BiÕt L = 1/     π H; R = 100 Ω; tÇn sè dßng ®iÖn f = 50Hz.
§iÒu chØnh C ®Ó UCmax. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ C khi ®ã?
    A. 10-4/ π (F).    B. 10-4/2 π (F).   C. 10-4/4 π (F).   D. 2.10-4/ π (F).
C©u 7: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. R = 50 Ω; cuén d©y thuÇn c¶m cã Z L = 50 Ω. §Æt vµo
hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ u = 100 2 sin ωt(V). HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô C cùc ®¹i khi dung
kh¸ng ZC lµ
    A. 50 Ω.       B. 70,7 Ω.      C. 100 Ω.       D. 200 Ω.
C©u 8: Cho m¹ch ®iÖn gåm cuén d©y vµ tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp. Cuén d©y cã ®iÖn trë ho¹t ®éng R = 100
 Ω ; ®é tù c¶m L = 3 / π (H). HiÖu ®iÖn thÕ uAB = 100 2 sin100 π t(V). Víi gi¸ trÞ nµo cña C th× hiÖu
®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô cùc ®¹i vµ tÝnh gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã? H·y chän kÕt qu¶ ®óng.
       3                     3
   A. C =  .10 −4 F; UCmax = 220V.    B. C =   .10 −6 F; UCmax = 180V.
       π                     4π
       3                 4 3
   C. C =  .10 −4 F; UCmax = 200V. D. C =    .10 −4 F; UCmax = 120V.
       4π                 π
C©u 9: Cho m¹ch RLC nèi tiÕp, cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m. BiÕt R = 80 Ω; r = 20 Ω; L = 2/ π (H). Tô C cã
®iÖn dung biÕn ®æi ®îc. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch uAB = 120 2 sin(100 π t)(V). §Ó dßng ®iÖn i
chËm pha so víi uAB gãc π /4 th× ®iÖn dung C nhËn gi¸ trÞ b»ng
   A. C = 100/ π ( µF).            B. C = 100/4 π ( µF).
   C. C = 200/  π ( µF).           D. C = 300/2 π ( µF).
C©u10: Cho m¹ch RLC nèi tiÕp. R = 100 Ω; cuén d©y thuÇn c¶m L = 1/2 π (H), tô C biÕn ®æi. §Æt vµo
hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ u = 120 2 sin(100 π t)(V). X¸c ®Þnh C ®Ó UC = 120V.
   A. 100/3 π ( µF).    B. 100/2,5 π ( µF). C. 200/ π ( µF).  D. 80/ π ( µF).
C©u11: §o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nµo sau ®©y kh«ng tiªu thô c«ng suÊt ?
   A. §o¹n m¹ch chØ cã cuén d©y thuÇn c¶m.
   B. §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn nèi tiÕp víi cuén d©y thuÇn c¶m.
   C. §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn nèi tiÕp víi tô ®iÖn.
   D. §o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp.
C©u14: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp, ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc d¹ng
u = 200 cos 100πt ( V) ; ®iÖn trë thuÇn R = 100 Ω ; C = 31,8 µ . Cuén c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc.
                                F
T×m L ®Ó m¹ch tiªu thô c«ng suÊt cùc ®¹i, tÝnh gi¸ trÞ c«ng suÊt cùc ®¹i ®ã?
       1                    1
   A. L =  (H ); Pmax = 200 W .      B. L =  ( H ); Pmax = 100 W .
       2π                    π
       1                         1
   C. L =  ( H); Pmax = 100 W .          D. L = (H ); Pmax = 200 W .
       2π                         π
C©u15: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp, ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc d¹ng
u = 200 cos 100πt ( V) ; ®iÖn trë thuÇn R = 100 Ω; C = 31,8 µ . Cuén c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc(L >
                               F
0). M¹ch tiªu thô c«ng suÊt 100W khi cuén c¶m cã ®é tù c¶m L b»ng:
      1           1         2     3
   A.   (H ) .    B.   (H) .    C.   (H ) .   (H ) .
                                  D.
      π          2π         π     π
C©u22: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp, biÕt L = 2 / 25π( H ) , R = 6 Ω, ®iÖn ¸p hai ®Çu
®o¹n m¹ch cã d¹ng u = U 2 cos 100π (V) . §iÒu chØnh ®iÖn dung C ®Ó ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn tô ®iÖn ®¹t
                   t
gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ 200V. §iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch b»ng:
    A. 100V.      B. 200V.      C. 120V.     D. 220V.
https://facebook.com/yplitgroup
C©u23: Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, biÕt R = 100 3 Ω; C = 50 / π(µF) ; ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. §Æt
vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu æn ®Þnh u = 200. cos 100πt (V ) . §Ó hÖ sè c«ng suÊt cos ϕ=
1 th× ®é tù c¶m L b»ng:
       1            1            1 2
     A.   (H).       B.   (H).      C.   (H).(H).     D.
       π            2π           3π π
C©u24: Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, biÕt R = 100 3 Ω; C = 50 / π(µF) ; ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. §Æt
vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu æn ®Þnh u = 200. cos 100πt (V ) . §Ó hÖ sè c«ng suÊt cos ϕ=
 3/2  th× ®é tù c¶m L b»ng:
      1        2               1      3
     A.  (H) hoÆc     (H).           B.  (H) hoÆc  (H).
      π        π               π      π
      3        2                1      2
     C.  (H) hoÆc     (H).           D.   (H) hoÆc  (H).
      π        π               2π      π
 1. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. hiệu điện thế giữa hai đầu A và B có biểu thức u = 100 2 cos100π t (V ) . Cuộn cảm
          2,5
có độ tự cảm L =    H , điện trở thuần r = R = 100 Ω . Tụ điện có điện dung C. Người ta đo được hệ số công suất của mạch là
          π
cosϕ = 0,8
a: Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện qua mạch. Giá trị của C là bao nhiêu?
     10 −3              10−4           10−4             10 −3
A. C =     F         B. C =    F     C. C =    F       D. C =     F
     3π                π            2π              π
b: Để công suất tiêu thụ cực đại, người ta mắc thêm một tụ có điện dung C1 với tụ C để có một bộ tụ điện có điện dung thích hợp.
Xác định cách mắc và giá trụ C1
             10−4              3.10 −4
A. Mắc song song, C1 =     F B. Mắc song song, C1 =     F
             2π                2π
           3.10−4             2.10−4
C. Mắc nối tiếp, C1 =     F D. Mắc nối tiếp, C1 =    F
            2π               3π

Recommended

De thi so_1_nam_2013 by
De thi so_1_nam_2013De thi so_1_nam_2013
De thi so_1_nam_2013Khổ Qua Ngọt
307 views6 slides
Đề luyện thi vật lý (hay và khó - giải chi tiết) by
Đề luyện thi vật lý (hay và khó - giải chi tiết)Đề luyện thi vật lý (hay và khó - giải chi tiết)
Đề luyện thi vật lý (hay và khó - giải chi tiết)Hoc Mai Hocmai
433 views9 slides
bài tập chương 3, dòng điện xoay chiều by
bài tập chương 3, dòng điện xoay chiềubài tập chương 3, dòng điện xoay chiều
bài tập chương 3, dòng điện xoay chiềuAn Minh
2.5K views38 slides
Bai tap mach dien xoay chieu by
Bai tap mach dien xoay chieuBai tap mach dien xoay chieu
Bai tap mach dien xoay chieuHạnh Hoàng
17.5K views76 slides
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án by
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp ánSg Ndsh
234 views29 slides
Pp giai song_co by
Pp giai song_coPp giai song_co
Pp giai song_coLinh Phạm
172 views3 slides

More Related Content

What's hot

Viết biểu thức U-I trong mạch xoay chiều by
Viết biểu thức U-I trong mạch xoay chiềuViết biểu thức U-I trong mạch xoay chiều
Viết biểu thức U-I trong mạch xoay chiềutuituhoc
44.3K views10 slides
Tổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiều by
Tổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiềuTổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiều
Tổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiềutuituhoc
9.6K views10 slides
Bài tập điện xoay chiều by
Bài tập điện xoay chiềuBài tập điện xoay chiều
Bài tập điện xoay chiềuVan-Duyet Le
8.5K views8 slides
Dapan dethi cuoi hoc ky by
 Dapan dethi cuoi hoc ky Dapan dethi cuoi hoc ky
Dapan dethi cuoi hoc kyTuan Levan
227 views10 slides
Chuong 2 by
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2Nhi Ciel
4.3K views46 slides
Full dong dien xoay chieu ltdh by
Full dong dien xoay chieu ltdhFull dong dien xoay chieu ltdh
Full dong dien xoay chieu ltdhVui Lên Bạn Nhé
6.5K views130 slides

What's hot(13)

Viết biểu thức U-I trong mạch xoay chiều by tuituhoc
Viết biểu thức U-I trong mạch xoay chiềuViết biểu thức U-I trong mạch xoay chiều
Viết biểu thức U-I trong mạch xoay chiều
tuituhoc44.3K views
Tổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiều by tuituhoc
Tổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiềuTổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiều
Tổng hợp điện xoay chiều - đại cương về điện xoay chiều
tuituhoc9.6K views
Bài tập điện xoay chiều by Van-Duyet Le
Bài tập điện xoay chiềuBài tập điện xoay chiều
Bài tập điện xoay chiều
Van-Duyet Le8.5K views
Dapan dethi cuoi hoc ky by Tuan Levan
 Dapan dethi cuoi hoc ky Dapan dethi cuoi hoc ky
Dapan dethi cuoi hoc ky
Tuan Levan227 views
Chuong 2 by Nhi Ciel
Chuong 2Chuong 2
Chuong 2
Nhi Ciel4.3K views
Mach dien xc co khoa k cua thay luong by Cẩm Tú HT
Mach dien xc co khoa k cua thay luongMach dien xc co khoa k cua thay luong
Mach dien xc co khoa k cua thay luong
Cẩm Tú HT19.9K views
Chuyên đề dòng điện xoay chiều by gia su minh tri
Chuyên đề dòng điện xoay chiềuChuyên đề dòng điện xoay chiều
Chuyên đề dòng điện xoay chiều
gia su minh tri6.1K views
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet by Phong Phạm
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh co loi giai chi tiet
Phong Phạm3.2K views
Chuong 4 by phuocgia
Chuong 4Chuong 4
Chuong 4
phuocgia9.5K views
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet by Phong Phạm
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
[Nguoithay.vn] de thi thu dh giai chi tiet
Phong Phạm1.6K views
Cong huong viet bieu thuc by Hong Tham
Cong huong viet bieu thucCong huong viet bieu thuc
Cong huong viet bieu thuc
Hong Tham13K views

Similar to Trắc nghiệm điện xoay chiều

Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230 by
Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230
Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230halongnurisahin
163 views9 slides
101_cau_hoi_tn_dien_xoay_chieu_hay_va_kho by
101_cau_hoi_tn_dien_xoay_chieu_hay_va_kho101_cau_hoi_tn_dien_xoay_chieu_hay_va_kho
101_cau_hoi_tn_dien_xoay_chieu_hay_va_khoVui Lên Bạn Nhé
366 views13 slides
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án by
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp ánSg Ndsh
198 views29 slides
Ly 2011 de thi thu so 20 by
Ly 2011 de thi thu so 20Ly 2011 de thi thu so 20
Ly 2011 de thi thu so 20tinhban269
294 views6 slides
Giải đề 2010 by
Giải đề 2010Giải đề 2010
Giải đề 2010Huynh ICT
118 views10 slides
Chuyên đề có lời giải phan song co am hoc 2 by
Chuyên đề có lời giải phan song co am hoc 2Chuyên đề có lời giải phan song co am hoc 2
Chuyên đề có lời giải phan song co am hoc 2Thiên Đường Tình Yêu
307 views7 slides

Similar to Trắc nghiệm điện xoay chiều(20)

Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230 by halongnurisahin
Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230
Deluyenthiso3giaichitiet.thuvienvatly.com.b71ad.39230
halongnurisahin163 views
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án by Sg Ndsh
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án
70 bài tập trắc nghiệm lý hay và khó, có đáp án
Sg Ndsh198 views
Ly 2011 de thi thu so 20 by tinhban269
Ly 2011 de thi thu so 20Ly 2011 de thi thu so 20
Ly 2011 de thi thu so 20
tinhban269294 views
Giải đề 2010 by Huynh ICT
Giải đề 2010Giải đề 2010
Giải đề 2010
Huynh ICT118 views
Giải Nhanh Vật Lý 12 Bằng Máy Tính Fx570 by thithanh2727
Giải Nhanh Vật Lý 12 Bằng Máy Tính Fx570Giải Nhanh Vật Lý 12 Bằng Máy Tính Fx570
Giải Nhanh Vật Lý 12 Bằng Máy Tính Fx570
thithanh27271.8K views
De thi thu mon vat ly 2013 by adminseo
De thi thu mon vat ly 2013De thi thu mon vat ly 2013
De thi thu mon vat ly 2013
adminseo798 views
Dap an de thi thu mon ly 2013 by adminseo
Dap an de thi thu mon ly 2013Dap an de thi thu mon ly 2013
Dap an de thi thu mon ly 2013
adminseo1.2K views
[Nguoithay.vn] de thi thu co dap an chi tiet 3 by Phong Phạm
[Nguoithay.vn] de thi thu co dap an chi tiet 3[Nguoithay.vn] de thi thu co dap an chi tiet 3
[Nguoithay.vn] de thi thu co dap an chi tiet 3
Phong Phạm2.8K views
Dai cuong ve_dong_dien_xoay_chieu by Nguyen Van Tai
Dai cuong ve_dong_dien_xoay_chieuDai cuong ve_dong_dien_xoay_chieu
Dai cuong ve_dong_dien_xoay_chieu
Nguyen Van Tai188 views
tuyệt đỉnh công phá giải nhanh chủ đề vật lí 12 by phan de
tuyệt đỉnh công phá giải nhanh chủ đề vật lí 12tuyệt đỉnh công phá giải nhanh chủ đề vật lí 12
tuyệt đỉnh công phá giải nhanh chủ đề vật lí 12
phan de1.2K views
Tuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lí (t3) chu văn biên by Huê Dương
Tuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lí (t3)  chu văn biênTuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lí (t3)  chu văn biên
Tuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lí (t3) chu văn biên
Huê Dương2.9K views
[Bkhcm.info] thi nghiem dien tu cong suat 1 (co dap an) by hoangvo811
[Bkhcm.info]  thi nghiem dien tu cong suat 1 (co dap an)[Bkhcm.info]  thi nghiem dien tu cong suat 1 (co dap an)
[Bkhcm.info] thi nghiem dien tu cong suat 1 (co dap an)
hoangvo8112.6K views
Tailieu.vncty.com de thi thu chuyen nguyen trai - hai duong by Trần Đức Anh
Tailieu.vncty.com  de thi thu chuyen nguyen trai - hai duongTailieu.vncty.com  de thi thu chuyen nguyen trai - hai duong
Tailieu.vncty.com de thi thu chuyen nguyen trai - hai duong
Trần Đức Anh508 views
Số phức điện xoay chiều by tuituhoc
Số phức điện xoay chiềuSố phức điện xoay chiều
Số phức điện xoay chiều
tuituhoc2.1K views

More from Van-Duyet Le

Introduce about Nodejs - duyetdev.com by
Introduce about Nodejs - duyetdev.comIntroduce about Nodejs - duyetdev.com
Introduce about Nodejs - duyetdev.comVan-Duyet Le
867 views20 slides
[LvDuit//Lab] Crawling the web by
[LvDuit//Lab] Crawling the web[LvDuit//Lab] Crawling the web
[LvDuit//Lab] Crawling the webVan-Duyet Le
931 views25 slides
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết by
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtCTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtVan-Duyet Le
714 views44 slides
Bài tập tích phân suy rộng. by
Bài tập tích phân suy rộng.Bài tập tích phân suy rộng.
Bài tập tích phân suy rộng.Van-Duyet Le
28.2K views1 slide
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời by
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiTổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiVan-Duyet Le
88.3K views47 slides
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp by
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpHướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpVan-Duyet Le
449.2K views14 slides

More from Van-Duyet Le(20)

Introduce about Nodejs - duyetdev.com by Van-Duyet Le
Introduce about Nodejs - duyetdev.comIntroduce about Nodejs - duyetdev.com
Introduce about Nodejs - duyetdev.com
Van-Duyet Le867 views
[LvDuit//Lab] Crawling the web by Van-Duyet Le
[LvDuit//Lab] Crawling the web[LvDuit//Lab] Crawling the web
[LvDuit//Lab] Crawling the web
Van-Duyet Le931 views
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết by Van-Duyet Le
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtCTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
Van-Duyet Le714 views
Bài tập tích phân suy rộng. by Van-Duyet Le
Bài tập tích phân suy rộng.Bài tập tích phân suy rộng.
Bài tập tích phân suy rộng.
Van-Duyet Le28.2K views
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời by Van-Duyet Le
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiTổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Van-Duyet Le88.3K views
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp by Van-Duyet Le
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpHướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Van-Duyet Le449.2K views
Giáo trình C căn bản. by Van-Duyet Le
Giáo trình C căn bản.Giáo trình C căn bản.
Giáo trình C căn bản.
Van-Duyet Le3.4K views
58 công thức giải nhanh hóa học by Van-Duyet Le
58 công thức giải nhanh hóa học58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa học
Van-Duyet Le297K views
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp by Van-Duyet Le
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợpBài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp
Van-Duyet Le16.4K views
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa by Van-Duyet Le
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòaPhương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa
Van-Duyet Le49.8K views
Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động... by Van-Duyet Le
Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động...Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động...
Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động...
Van-Duyet Le83K views
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit by Van-Duyet Le
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit
Van-Duyet Le76.8K views
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trình by Van-Duyet Le
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trìnhKĩ thuật giải các loại hệ phương trình
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trình
Van-Duyet Le3.4K views
Reported Speech (NC) by Van-Duyet Le
Reported Speech (NC)Reported Speech (NC)
Reported Speech (NC)
Van-Duyet Le502 views
3000 từ tiếng Anh thông dụng by Van-Duyet Le
3000 từ tiếng Anh thông dụng3000 từ tiếng Anh thông dụng
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Van-Duyet Le1.5K views
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư. by Van-Duyet Le
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.
Van-Duyet Le353 views
GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã by Van-Duyet Le
GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch MãGEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã
GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã
Van-Duyet Le81.6K views
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa by Van-Duyet Le
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa[Sinh 12] 140 câu tiến hóa
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa
Van-Duyet Le10.7K views
Toán DH (THPT Lê Lợi) by Van-Duyet Le
Toán DH (THPT Lê Lợi)Toán DH (THPT Lê Lợi)
Toán DH (THPT Lê Lợi)
Van-Duyet Le2.4K views
Tóan Trần Hưng Đạo DH by Van-Duyet Le
Tóan Trần Hưng Đạo DHTóan Trần Hưng Đạo DH
Tóan Trần Hưng Đạo DH
Van-Duyet Le692 views

Trắc nghiệm điện xoay chiều

 • 1. https://facebook.com/yplitgroup Trắc nghiệm Điện xoay chiều Lý thuyết cơ bản 10 −4 1. §Æt vµo hai ®Çu tô ®iÖn C = ( F ) mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141cos(100πt)V. Dung kh¸ng π cña tô ®iÖn lµ A. ZC = 50Ω. B. ZC = 0,01Ω. C. ZC = 1A. D. ZC = 100Ω. 1 2. §Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m L = ( H ) mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141cos(100πt)V. C¶m kh¸ng π cña cuén c¶m lµ A. ZL = 200Ω. B. ZL = 100Ω. C. ZL = 50Ω. D. ZL = 25Ω.. 1 3. §Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m L = ( H ) mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u = 141cos(100πt)V. Cêng ®é π dßng ®iÖn hiÖu dông qua cuén c¶m lµ A. I = 1,41A. B. I = 1,00A. C. I = 2,00A. D. I = 100Ω. 4. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC ghÐp nèi tiÕp nhau, R = 140 Ω, L = 1 H, C = 25 µF, I = 0,5 A, f = 50 Hz. Tæng trë cña toµn m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ A. 233Ω , 117 V C. 323 Ω , 117V B. 233Ω , 220V D. 323 Ω , 220 V 5/. Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC không phân nhánh. điện áp hiệu dụng U R=80V, UL=120V, UC=60V. điện áp hiệu dụng U ở hai đầi đoạn mạch này bằng a. 140V b. 220V c. 100V d. 260V 6.. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm RLC m¾c nèi tiÕp, cã R = 30Ω, ZC = 20Ω, ZL = 60Ω. Tæng trë cña m¹ch lµ A. Z = 50Ω. B. Z = 70Ω. C. Z = 110Ω. D. Z = 2500Ω. 10 −4 2 7. Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu AB gåm ®iÖn trë R = 100Ω, tô ®iÖn C = ( F ) vµ cuén c¶m L = (H ) π π m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã d¹ng u = 200cos100πt(V). Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ A. I = 2A. B. I = 1,4A. C. I = 1A. D. I = 0,5A. 10 −4 0,2 8. Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu AB gåm ®iÖn trë R = 60Ω, tô ®iÖn C = ( F ) vµ cuén c¶m L = (H ) π π m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã d¹ng u = 50 2 cos100πt(V). Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ A. I = 0,25A. B. I = 0,50A. C. I = 0,71A. D. I = 1,00A. 9: §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn lµ u = 310cos(100 π t - π / 2 )(V). T¹i thêi ®iÓm nµo gÇn nhÊt sau ®ã, ®iÖn ¸p tøc thêi ®¹t gi¸ trÞ 155V? A. 1/60s. B. 1/150s. C. 1/600s. D. 1/100s. 10. Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220 V. Điện áp dây của mạng điện là: A. 127 V. B. 220 V. C. 110 V. D. 381 V. 11. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã d¹ng u = 141cos(100πt)V. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ A. U = 141V. B. U = 50Hz. C. U = 100V. D. U = 200V. C©u 1: §Æt vµo hai ®Çu mét tô ®iÖn hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông U kh«ng ®æi vµ tÇn sè 50Hz th× cêng ®é hiÖu dông qua tô lµ 1A. §Ó cêng ®é hiÖu dông qua tô lµ 4A th× tÇn sè dßng ®iÖn lµ A. 400Hz. B. 200Hz. C. 100Hz. D. 50Hz. C©u 2: Gi¸ trÞ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = 2 3 cos200 π t(A) lµ A. 2A. B. 2 3 A. C. 6 A. D. 3 2 A. C©u 3: Gi¸ trÞ hiÖu dông cña hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã biÓu thøc u = 220 5 cos100 π t(V) lµ A. 220 5 V. B. 220V. C. 110 10 V. D. 110 5 V. C©u 4: NhiÖt lîng Q do dßng ®iÖn cã biÓu thøc i = 2cos120 π t(A) to¶ ra khi ®i qua ®iÖn trë R = 10 Ω trong thêi gian t = 0,5 phót lµ A. 1000J. B. 600J. C. 400J. D. 200J.
 • 2. https://facebook.com/yplitgroup C©u 5: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua ®iÖn trë R = 25 Ω trong thêi gian 2 phót th× nhiÖt lîng to¶ ra lµ Q = 6000J. Cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ A. 3A. B. 2A. C. 3 A. D. 2 A. C©u 6: Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 60Hz, trong mét gi©y dßng ®iÖn ®æi chiÒu A. 30 lÇn. B. 60 lÇn. C. 100 lÇn. D. 120 lÇn. C©u 7: Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Mét khung d©y dÉn cã diÖn tÝch S = 50cm 2 gåm 250 vßng d©y quay ®Òu víi vËn tèc 3000 vßng/min trong mét tõ trêng ®Òu B ⊥ trôc quay ∆ vµ cã ®é lín B = 0,02T. Tõ th«ng cùc ®¹i göi qua khung lµ A. 0,025Wb. B. 0,15Wb. C. 1,5Wb. D. 15Wb. C©u 8: Mét khung d©y quay ®Òu quanh trôc ∆ trong mét tõ trêng ®Òu B ⊥ trôc quay ∆ víi vËn tèc gãc ω = 150 vßng/min. Tõ th«ng cùc ®¹i göi qua khung lµ 10/ π (Wb). SuÊt ®iÖn ®éng hiÖu dông trong khung lµ A. 25V. B. 25 2 V. C. 50V. D. 50 2 V. C©u 9: BiÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu trong mét ®o¹n m¹ch lµ i = 5 2 cos(100 π t + π /6) (A). ë thêi ®iÓm t = 1/300s cêng ®é trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ A. cùc ®¹i. B. cùc tiÓu. C. b»ng kh«ng. D. mét gi¸ trÞ kh¸c. C©u10: Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 31,8 µF. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu b¶n tô khi cã dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50Hz vµ cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i 2 2 A ch¹y qua nã lµ A. 200 2 V. B. 200V. C. 20V. D. 20 2 V. C©u11: Mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ ®iÖn trë thuÇn kh«ng ®¸ng kÓ, m¾c vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè 60Hz th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ 12A. NÕu m¾c cuén d©y trªn vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 1000Hz th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ A. 0,72A. B. 200A. C. 1,4A. D. 0,005A. C©u12: Mét cuén d©y cã lâi thÐp, ®é tù c¶m L = 318mH vµ ®iÖn trë thuÇn 100 Ω. Ngêi ta m¾c cuén d©y vµo m¹ng ®iÖn kh«ng ®æi cã hiÖu ®iÖn thÕ 20V th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ A. 0,2A. B. 0,14A. C. 0,1A. D. 1,4A. C©u13: Mét cuén d©y cã lâi thÐp, ®é tù c¶m L = 318mH vµ ®iÖn trë thuÇn 100 Ω. Ngêi ta m¾c cuén d©y vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 20V, 50Hz th× cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ A. 0,2A. B. 0,14A. C. 0,1A. D. 1,4A. C©u14: Gi÷a hai b¶n tô ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu 220V – 60Hz. Dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã cêng ®é 0,5A. §Ó dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã cêng ®é b»ng 8A th× tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ A. 15Hz. B. 240Hz. C. 480Hz. D. 960Hz. C©u15: Mét cuén d©y dÉn ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ ®îc cuén d¹i vµ nèi vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 127V – 50Hz. Dßng ®iÖn cùc ®¹i qua nã b»ng 10A. §é tù c¶m cña cuén d©y lµ A. 0,04H. B. 0,08H. C. 0,057H. D. 0,114H. C©u16: Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz, trong mét chu k× dßng ®iÖn ®æi chiÒu A. 50 lÇn. B. 100 lÇn. C. 2 lÇn. D. 25 lÇn. C©u17: Nguyªn t¾c t¹o dßng ®iÖn xoay chiÒu dùa trªn A. hiÖn tîng tù c¶m. B. hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ. C. tõ trêng quay. D. hiÖn tîng quang ®iÖn. C©u18: Gäi i, I0, I lÇn lît lµ cêng ®é tøc thêi, cêng ®é cùc ®¹i vµ cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua mét ®iÖn trë R. NhiÖt lîng to¶ ra trªn ®iÖn trë R trong thêi gian t ®îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thøc nµo sau ? I2 2 2 A. Q = Ri t. 2 B. Q = 2 RI t. C. Q = R 0 t. D. Q = I 0 Rt. 2 C©u19: Chän kÕt luËn ®óng. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. NÕu t¨ng tÇn sè cña hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch th× A. ®iÖn trë t¨ng. B. dung kh¸ng t¨ng. C. c¶m kh¸ng gi¶m. D. dung kh¸ng gi¶m vµ c¶m kh¸ng t¨ng. C©u20: Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm ®iÖn trë thuÇn R m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y cã ®iÖn trë r vµ ®é tù c¶m L. Tæng trë Z cña ®o¹n m¹ch ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo sau ®©y ? A. Z = R 2 + (r + ωL) 2 . B. Z = R 2 + r 2 + (ωL) 2 .
 • 3. https://facebook.com/yplitgroup C. Z = (R + r ) 2 + ωL . D. Z = (R + r ) 2 + (ωL) 2 . C©u21: §èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu, cuén c¶m cã t¸c dông g×? A. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng nhá cµng bÞ c¶n trë nhiÒu. B. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng bÞ c¶n trë nhiÒu. C. ng¨n c¶n hoµn toµn dßng ®iÖn. D. kh«ng c¶n trë dßng ®iÖn. C©u22: ë hai ®Çu mét ®iÖn trë R cã ®Æt mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu U AC vµ mét hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi UDC. §Ó dßng ®iÖn xoay chiÒu cã thÓ qua ®iÖn trë vµ chÆn kh«ng cho dßng ®iÖn kh«ng ®æi qua nã ta ph¶i A. m¾c song song víi ®iÖn trë mét tô ®iÖn C. B. m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë mét tô ®iÖn C. C. m¾c song song víi ®iÖn trë mét cuén d©y thuÇn c¶m L. D. m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë mét cuén d©y thuÇn c¶m L. C©u23: Mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L = 2/15 π (H) vµ ®iÖn trë thuÇn R = 12 Ω ®îc ®Æt vµo mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu 100V vµ tÇn sè 60Hz. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong cuén d©y vµ nhiÖt lîng to¶ ra trong mét phót lµ A. 3A vµ 15kJ. B. 4A vµ 12kJ. C. 5A vµ 18kJ. D. 6A vµ 24kJ. C©u24: T¹i thêi ®iÓm t = 0,5s, cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu qua m¹ch b»ng 4A, ®ã lµ A. cêng ®é hiÖu dông. B. cêng ®é cùc ®¹i. C. cêng ®é tøc thêi. D. cêng ®é trung b×nh. C©u25: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®iÖn trë R = 10 Ω. BiÕt nhiÖt lîng to¶ ra trong 30phót lµ 9.105(J). Biªn ®é cña cêng ®é dßng ®iÖn lµ A. 5 2 A. B. 5A. C. 10A. D. 20A. C©u26: Khi m¾c mét tô ®iÖn vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu, nã cã kh¶ n¨ng g×? A. Cho dßng xoay chiÒu ®i qua mét c¸ch dÔ dµng. B. C¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu. C. Ng¨n hoµn toµn dßng ®iÖn xoay chiÒu. D. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua, ®ång thêi cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu. C©u27: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R, L,C m¾c nèi tiÕp th× A. ®é lÖch pha cña uR vµ u lµ π /2. B. pha cña uL nhanh pha h¬n cña i mét gãc π /2. C. pha cña uC nhanh pha h¬n cña i mét gãc π /2. D. pha cña uR nhanh pha h¬n cña i mét gãc π /2. C©u28: Trong ®o¹n m¹ch R, L, C m¾c nèi tiÕp th× A. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m. B. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë. C. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lu«n ngîc pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m. D. ®iÖn ¸p gi÷a hai ®iÖn trë lu«n cïng pha víi ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m. C©u29: C©u nµo sau ®©y ®óng khÝ nãi vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu? A. Cã thÓ dïng dßng ®iÖn xoay chiÒu ®Ó mµ ®iÖn, ®óc ®iÖn. B. §iÖn lîng chuyÓn qua tiÕt diÖn cña d©y dÉn trong mét chu k× dßng ®iÖn b»ng 0. C. §iÖn lîng chuyÓn qua tiÕt diÖn cña d©y dÉn trong mäi kho¶ng thêi gian bÊt k× b»ng 0. D. C«ng suÊt to¶ nhiÖt tøc thêi trªn mét ®o¹n m¹ch cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng c«ng suÊt to¶ nhiÖt trung b×nh nh©n víi 2 . C©u30: §Ó t¨ng ®iÖn dung cña mét tô ®iÖn ph¼ng cã ®iÖn m«i lµ kh«ng khÝ, ta cÇn A. t¨ng tÇn sè ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai b¶n tô ®iÖn. B. t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¶n tô ®iÖn. C. gi¶m ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai b¶n tô ®iÖn. D. ®a b¶n ®iÖn m«i vµo trong lßng tô ®iÖn. C©u31: §iÖn ¸p gi÷a hai b¶n tô ®iÖn cã biÓu thøc u = U 0 cos(100πt − π / 3) (V). X¸c ®Þnh thêi ®iÓm mµ c- êng ®é dßng ®iÖn qua tô b»ng 0 lÇn thø nhÊt lµ A. 1/600s. B. 1/300s. C. 1/150s. D. 5/600s. C©u32: Cêng ®é dßng ®iÖn xoay chiÒu qua ®o¹n m¹ch chØ cã tô ®iÖn hoÆc chØ cã cuén thuÇn c¶m gièng nhau ë chç:
 • 4. https://facebook.com/yplitgroup A. §Òu biÕn thiªn trÔ pha π / 2 so víi ®iÖn ¸p ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch. B. §Òu cã gi¸ trÞ hiÖu dông tØ lÖ víi ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch. C. §Òu cã gi¸ trÞ hiÖu dông t¨ng khi tÇn sè dßng ®iÖn t¨ng. D. §Òu cã gi¸ trÞ hiÖu dông gi¶m khi tÇn sè dßng ®iÖn t¨ng. C©u33: Mét ®Ìn cã ghi 110V – 100W m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R vµo mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã u = 200 2 cos(100 π ) (V). §Ó ®Ìn s¸ng b×nh thêng , R ph¶i cã gi¸ trÞ b»ng t A. 1210 Ω . B. 10/11 Ω . C. 121 Ω . D. 99 Ω . C©u34: §iÖn ¸p u = 200 2 cos(100 π ) (V) ®Æt vµo hai ®Çu mét cuén thuÇn c¶m th× t¹o ra dßng ®iÖn cã c- t êng ®é hiÖu dông I = 2A. C¶m kh¸ng cã gi¸ trÞ lµ A. 100 Ω . B. 200 Ω . C. 100 2 Ω . D. 200 2 Ω . C©u35: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, c¶m kh¸ng cña cuén c¶m A. chØ phô thuéc vµo ®é tù c¶m cña cuén c¶m. B. chØ phô thuéc vµo tÇn sè cña dßng ®iÖn. C. chØ phô thuéc vµo ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch. D. phô thuéc vµo ®é tù c¶m cña cuén c¶m vµ tÇn sè cña dßng ®iÖn. C©u36: Chän c©u ®óng. A. Tô ®iÖn cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua. B. Tô ®iÖn cã ®iÖn dung cµng nhá th× c¶n trë dßng ®iÖn cµng Ýt. C. §èi víi ®o¹n m¹ch ®iÖn chØ cã tô ®iÖn, cêng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p tØ lÖ thuËn víi nhau, hÖ sè tØ lÖ b»ng ®iÖn dung cña tô. D. §èi víi ®o¹n m¹ch chØ cã tô ®iÖn, cêng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p lu«n biÕn thiªn ®iÒu hoµ vµ lÖch pha nhau mét gãc π . C©u37: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu, møc ®é c¶n trë dßng ®iÖn cña tô ®iÖn trong m¹ch phô thuéc vµo A. chØ ®iÖn dung C cña tô ®iÖn. B. ®iÖn dung C vµ ®iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai b¶n tô. C. ®iÖn dung C vµ cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông qua tô. D. ®iÖn dung C vµ tÇn sè gãc cña dßng ®iÖn. C©u38: §Ó lµm t¨ng c¶m kh¸ng cña mét cuén d©y thuÇn c¶m cã lâi kh«ng khÝ, ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch: A. t¨ng tÇn sè gãc cña ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m. B. t¨ng chu k× cña ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai ®Çu cuén c¶m. C. t¨ng cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén c¶m. D. t¨ng biªn ®é cña ®iÖn ¸p ®Æt ë hai ®Çu cuén c¶m. C©u39: §èi víi suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin, ®¹i lîng nµo sau ®©y lu«n thay ®æi theo thêi gian? A. Gi¸ trÞ tøc thêi. B. Biªn ®é. C. TÇn sè gãc. D. Pha ban ®Çu. C©u40: Trong c¸c c©u sau ®©y, c©u nµo sai? A. Khi mét khung d©y quay ®Òu quanh mét trôc vu«ng gãc víi c¸c ® êng søc cña mét tõ trêng ®Òu th× trong khung d©y xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu h×nh sin. B. §iÖn ¸p xoay chiÒu lµ ®iÖn ¸p biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian. C. Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu. D. Trªn cïng mét ®o¹n m¹ch, dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p xoay chiÒu lu«n biÕn thiªn víi cïng pha ban ®Çu. C©u41: Chän ph¸t biÓu kh«ng ®óng: A. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén c¶m vµ dßng ®iÖn qua cuén c¶m lu«n biÕn thiªn cïng tÇn sè. B. T¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu cña cuén c¶m cµng lín nÕu cuén c¶m cã ®é tù c¶m cµng lín. C. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén thuÇn c¶m lu«n trÔ pha h¬n dßng ®iÖn qua cuén c¶m mét gãc π / 2 . D. Cuén c¶m cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn xoay chiÒu gièng nh ®iÖn trë. C©u42: §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC nèi tiÕp sím pha π / 4 so víi cêng ®é dßng ®iÖn. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng víi ®o¹n m¹ch nµy ? A. TÇn sè dßng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn ®Ó x¶y ra céng hëng. B. Tæng trë cña m¹ch b»ng hai lÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch.
 • 5. https://facebook.com/yplitgroup C. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng vµ dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch. D. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë thuÇn sím pha π / 4 so víi ®iÖn ¸p gi÷a hai b¶n tô ®iÖn. Viết biểu thức u và i C©u 1: Mét m¹ch ®iÖn kh«ng ph©n nh¸nh gåm 3 phÇn tö: R = 80 Ω, C = 10-4/2 π (F) vµ cuén d©y L = 1/ π (H), ®iÖn trë r = 20 Ω. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch lµ : i = 2cos(100 π t - π /6)(A). §iÖn ¸p tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ A. u = 200cos(100 π t - π /4)(V). B. u = 200 2 cos(100 π t - π /4)(V). C. u = 200 2 cos(100 π t -5 π /12)(V). D. u = 200cos(100 π t -5 π /12)(V). C©u 2: Mét ®o¹n m¹ch gåm tô ®iÖn C cã dung kh¸ng Z C = 100 Ω vµ mét cuén d©y cã c¶m kh¸ng Z L = 200 Ω m¾c nèi tiÕp nhau. §iÖn ¸p t¹i hai ®Çu cuén c¶m cã biÓu thøc u L = 100cos(100 π t + π /6)(V). BiÓu thøc ®iÖn ¸p ë hai ®Çu tô ®iÖn cã d¹ng nh thÕ nµo? A. uC = 50cos(100 π t - π /3)(V). B. uC = 50cos(100 π t - 5 π /6)(V). C. uC = 100cos(100 π t - π /2)(V). D. uC = 100cos(100 π t + π /6)(V). C©u 3: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz cã cêng ®é hiÖu dông I = 3 A. Lóc t = 0, cêng ®é tøc thêi lµ i = 2,45A. T×m biÓu thøc cña dßng ®iÖn tøc thêi. A. i = 3 cos100 π t(A). B. i = 6 sin(100 π t)(A). C. i = 6 cos(100 π t) (A). D. i = 3 cos(100 π t - π /2) (A). C©u 4: §iÖn ¸p xoay chiÒu u = 120cos200 π t (V) ë hai ®Çu mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 1/2 π H. BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y lµ A. i = 2,4cos(200 π t - π /2)(A). B. i = 1,2cos(200 π t - π /2)(A). C. i = 4,8cos(200 π t + π /3)(A). D. i = 1,2cos(200 π t + π /2)(A). C©u 5: Mét cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 2/ π H, m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn C = 31,8 µF. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén d©y cã d¹ng uL = 100cos(100 π t + π /6) (V). Hái biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch cã d¹ng nh thÕ nµo ? A. i = 0,5cos(100 π t - π /3)(A). B. i = 0,5cos(100 π t + π /3)(A). C. i = cos(100 π t + π /3)(A). D. i = cos(100 π t - π /3)(A). C©u 6: Mét m¹ch ®iÖn gåm R = 10 Ω, cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 0,1/ π H vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 10-3/2 π F m¾c nèi tiÕp. Dßng ®iÖn xoay chiÒu trong m¹ch cã biÓu thøc: i = 2 cos(100 π t)(A). §iÖn ¸p ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc nµo sau ®©y? A. u = 20cos(100 π t - π /4)(V). B. u = 20cos(100 π t + π /4)(V). C. u = 20cos(100 π t)(V). D. u = 20 5 cos(100 π t – 0,4)(V). C©u 7: §iÖn ¸p xoay chiÒu u = 120cos100 π t (V) ë hai ®Çu mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 100/ π ( µF). BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua tô ®iÖn lµ A. i = 2,4cos(100 π t - π /2)(A). B. i = 1,2cos(100 π t - π /2)(A). C. i = 4,8cos(100 π t + π /3)(A). D. i = 1,2cos(100 π t + π /2)(A). C©u 8: BiÓu thøc cña ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch chØ cã tô ®iÖn cã ®iÖn dung C = 15,9 µF lµ u = 100cos(100 π t - π /2)(V). Cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lµ A. i = 0,5cos100 π t(A). B. i = 0,5cos(100 π t + π ) (A). C. i = 0,5 2 cos100 π t(A). D. i = 0,5 2 cos(100 π t + π ) (A). C©u 9: §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn c¸c phÇn tö R, L vµ C ®Òu b»ng nhau vµ b»ng 20V. Khi tô bÞ nèi t¾t th× ®iÖn ¸p dông hai ®Çu ®iÖn trë R b»ng A. 10V. B. 10 2 V. C. 20V. D. 30 2 V. C©u10: §o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. §iÖn ¸p hiÖu dông ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ U = 123V, U R = 27V; UL = 1881V. BiÕt r»ng m¹ch cã tÝnh dung kh¸ng. §iÖn ¸p hiÖu dông ë hai ®Çu tô ®iÖn lµ A. 200V. B. 402V. C. 2001V. D. 201V. C©u11: Cho m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. Trong ®ã R = 10 Ω, L = 0,1/ π (H), C = 500/ π ( µF). §iÖn ¸p xoay chiÒu ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch kh«ng ®æi u = U 2 sin(100 π t)(V). §Ó u vµ i cïng pha, ngêi ta ghÐp thªm vµo m¹ch mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C0, gi¸ trÞ C0 vµ c¸ch ghÐp C víi C0 lµ A. song song, C0 = C. B. nèi tiÕp, C0 = C. C. song song, C0 = C/2. D. nèi tiÕp, C0 = C/2.
 • 6. https://facebook.com/yplitgroup C©u12: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã biÓu thøc u = U0cos ωt. §iÒu kiÖn ®Ó cã céng hëng ®iÖn trong m¹ch lµ A. LC = R ω . 2 B. LC ω = R. 2 C. LC ω = 1. 2 D. LC = ω . 2 C©u13: Chän c©u tr¶ lêi sai. Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm R, L, C m¾c nèi tiÕp víi cos ϕ = 1 khi vµ chØ khi A. 1/L ω = C ω. B. P = UI. C. Z/R = 1. D. U ≠ UR. C©u14: Mét m¹ch ®iÖn cã 3 phÇn tö R, L, C m¾c nèi tiÕp. M¹ch cã céng hëng ®iÖn. §iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R b»ng hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu phÇn tö nµo? A. §iÖn trë R. B. Tô ®iÖn C. C. Cuén thuÇn c¶m L. D. Toµn m¹ch. C©u15: M¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. Trêng hîp nµo sau ®©y cã céng hëng ®iÖn A. Thay ®æi f ®Ó UCmax. B. Thay ®æi L ®Ó ULmax. C. Thay ®æi C ®Ó URmax. D. Thay ®æi R ®Ó UCmax. C©u16: Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu qua mét Ampe kÕ xoay chiÒu cã sè chØ 4,6A. BiÕt tÇn sè dßng ®iÖn f = 60Hz vµ gèc thêi gian t = 0 chän sao cho dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ lín nhÊt. BiÓu thøc dßng ®iÖn cã d¹ng nµo sau ®©y? A. i = 4,6cos(100 π t + π /2)(A). B. i = 7,97cos120 π t(A). C. i = 6,5cos(120 π t )(A). D. i = 9,2cos(120 π t + π )(A). C©u17: M¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp víi R = 10 Ω, c¶m kh¸ng ZL = 10 Ω; dung kh¸ng ZC = 5 Ω øng víi tÇn sè f. Khi f thay ®æi ®Õn gi¸ trÞ f’ th× trong m¹ch cã céng hëng ®iÖn. Ta cã A. f’ = f. B. f’ > f. C. f’ < f. D. kh«ng cã f’. C©u18: §Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi th× ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn c¸c phÇn tö R, L, C lÇn lît b»ng 30V; 50V; 90V. Khi thay tô C b»ng tô C’ ®Ó m¹ch cã céng hëng ®iÖn th× ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®iÖn trë b»ng A. 50V. B. 70 2 V. C. 100V. D. 100 2 V. C©u19: Cho m¹ch ®iÖn RLC m¾c nèi tiÕp: cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 0,318H vµ tô C biÕn ®æi. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè f = 50Hz. §iÖn dung cña tô ph¶i cã gi¸ trÞ nµo sau ®Ó trong m¹ch x¶y ra hiÖn tîng céng hëng ®iÖn? A. 3,18 µF. B. 3,18nF. C. 38,1 µF. D. 31,8 µF. C©u20: Trong m¹ch ®iÖn RLC nèi tiÕp. BiÕt C = 10/ π ( µF). §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch kh«ng ®æi, cã tÇn sè f = 50Hz. §é tù c¶m L cña cuén d©y b»ng bao nhiªu th× cêng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn ®¹t cùc ®¹i.(Cho R = const). A. 10/ π (H). B. 5/ π (H). C.1/ π (H). D. 50H. C©u21: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. Cuén d©y thuÇn c¶m kh¸ng. §iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch A vµ B lµ U = 200V, U L = 8UR/3 = 2UC. §iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë R lµ A. 100V. B. 120V. C. 150V. D. 180V. C©u22: M¹ch RLC m¾c nèi tiÕp cã céng hëng ®iÖn khi A. thay ®æi tÇn sè f ®Ó Imax. B. thay ®æi tÇn sè f ®Ó Pmax. C. thay ®æi tÇn sè f ®Ó URmax. D. c¶ 3 trêng hîp trªn ®Òu ®óng. 5. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100πt (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không? A. 100 lần. B. 50 lần. C. 200 lần. D. 2 lần. 6. Máy biến áp là thiết bị A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 13. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể π π π π A. trễ pha . B. sớm pha . C. sớm pha . D. trễ pha . 2 4 2 4
 • 7. https://facebook.com/yplitgroup π 14. Đặt điện áp u = U 0 cos( ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 4 I0cos(ωt + ϕi); ϕi bằng π 3π π 3π A. − . B. − . C. . D. . 2 4 2 4 23. Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì A. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. D. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 33. Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là U π U0 π U π U0 π A. i = 0 cos(ωt + ). B. i = cos(ωt + ). C. i = 0 cos(ωt - ). D. i = cos(ωt - ). ωL 2 ωL 2 2 ωL 2 ωL 2 2 20. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là 2 2π 1 1 A. . B. . C. . D. . LC LC LC 2π LC Câu 3. Điều nào sau đây không đúng đối với dòng điện xoay chiều ? A. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện B. Không thể dùng dòng điện xoay chiều để phân tích nước thành hyđrô và ôxy C. Để đo cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều người ta dùng ampe kế khung quay D. Từ trường do dòng điện xoay chiều tạo ra biến thiên điều hòa có cùng tần số với dòng điện Câu 4. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần , dòng điện luôn luôn A. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch B. chậm pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch C. ngược pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Câu 5. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm , dòng điện luôn luôn A. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch B. chậm pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch C. ngược pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Câu 6. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện , dòng điện luôn luôn A. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch B. chậm pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch C. ngược pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Câu 7. Trong đoạn mạch xoay chiều có R và C nối tiếp , dòng điện luôn luôn A. sớm pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch B. chậm pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch C. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Câu 8. Trong đoạn mạch xoay chiều có R và L nối tiếp , dòng điện luôn luôn A. nhanh pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch B. chậm pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch C. nhanh pha π/2 với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch D. cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch Câu 9. Trong đoạn mạch xoay chiều có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C nối tiếp , dòng điện luôn luôn A. nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch B. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch C. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu LCω2 < 1 D. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu LCω2 > 1 Câu 10. Trong đoạn mạch không phân nhánh RLC , điều nào sau đây là sai A. Khi đoạn mạch có tính cảm kháng thì h.đ.th 2 đầu mạch nhanh pha so với dòng điện B. Khi đoạn mạch có tính cảm kháng thì h.đ.th 2 đầu mạch nhanh pha π/2 so với dòng điện C. Tổng trở của đoạn mạch khi có cộng hưởng Z = R D. Khi có cộng hưởng thì HĐT dụng ở hai đầu cuộn dây thuần cảm bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. Câu 11. Cho đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L ghép nối tiếp với tụ điện C. Tần số góc của hiệu điện thế đặt vào 2 đầu mạch là ω. Điều nào sau đây là sai ? A. Mạch không tiêu thụ công suất B. Tổng trở của đoạn mạch: Z = Lω - 1/Cω  C. Tổng trở của đoạn mạch Z = Lω - 1/Cω nếu LCω2 > 1 D. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1
 • 8. https://facebook.com/yplitgroup Câu 12. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức 1 1 ωL − ωC − ω L − Cω ω L + Cω Cω Lω C. tgϕ = D. tgϕ = A. tgϕ = B. tgϕ = R R R R 5.20. Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ chøa tô ®iÖn t¨ng lªn 4 lÇn th× dung kh¸ng cña tô ®iÖn A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. t¨ng lªn 4 lÇn. C. gi¶m ®i 2 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn. 5.21. Khi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua ®o¹n m¹ch chØ chøa cuén c¶m t¨ng lªn 4 lÇn th× c¶m kh¸ng cña cuén c¶m A. t¨ng lªn 2 lÇn. B. t¨ng lªn 4 lÇn. C. gi¶m ®i 2 lÇn. D. gi¶m ®i 4 lÇn. Câu 13. Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh , cường độ dòng điện nhanh pha so với hiệu điện thế. Điều khẳng định nào sau đây ĐÚNG: A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L B. Đoạn mạch gồm R và C C. Đoạn mạch gồm L và C D. Đoạn mạch gồm R và L Câu 15. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều Câu 16. Tác dụng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều là A. gây dung kháng lớn nếu tần số dòng điện nhỏ B. gây dung kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều Câu 17. Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm C. B. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. C. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. D. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. Câu 19. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , CĐDĐ chạy qua mạch sớm pha hơn HĐT ở hai đầu mạch khi A. Z = R B. ZL > ZC C. ZL < ZC D. ZL = R Câu 20. Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , HĐT ở hai đầu điện trở thuần R cùng pha với HĐT ở hai đầu mạch khi A. ZL = ZC B. ZL > ZC C. ZL < ZC D. ZL = R Câu 1) Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất cos ϕ A. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất. B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn. C. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn. D. Công suất của các thiết bị điện thường có cos ϕ>0,85 Câu 2) Mạch điện nào dưới đây thỏa mãn các điều kiện sau : Nếu mắc vào nguồn điện không đổi thì không có dòng điện π nếu mắc vào nguồn u = 100cos(100π .t )V thì có i = 5cos(100π t + ) A 2 A. Mạch có R nối tiếp C B. Mạch có R nối tiếp L C. Mạch chỉ có C D. Mạch có L nối tiếp C Câu 3) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu toàn mạch và π cường độ dòng điện trong mạch là: ϕ = ϕu − ϕi = thì: 3 A. Mạch có tính dung kháng. B. Mạch có tính cảm kháng. C. Mạch có tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện Câu 1. Một máy biến thế có hiệu suất xấp xĩ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này A. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. B. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. C. là máy hạ thế. D. là máy tăng thế. Câu 1. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là A. giảm công suất truyền tải. B. tăng chiều dài đường dây. C. tăng điện áp trước khi truyền tải. D. giảm tiết diện dây. Câu 1. Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.
 • 9. https://facebook.com/yplitgroup B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay. C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi. 5.6. Trong c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu sau ®©y, ®¹i lîng nµo cã dïng gi¸ trÞ hiÖu dông? A. HiÖu ®iÖn thÕ . B. Chu kú. C. TÇn sè. D. C«ng suÊt. 5.7. Trong c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu sau ®©y, ®¹i lîng nµo kh«ng dïng gi¸ trÞ hiÖu dông? A. HiÖu ®iÖn thÕ . B. Cêng ®é dßng ®iÖn. C. SuÊt ®iÖn ®éng. D. C«ng suÊt. 5.8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? A. HiÖu ®iÖn thÕ biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. B. Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ dßng ®iÖn xoay chiÒu. C. SuÊt ®iÖn ®éng biÕn ®æi ®iÒu hoµ theo thêi gian gäi lµ suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu. D. Cho dßng ®iÖn mét chiÒu vµ dßng ®iÖn xoay chiÒu lÇn lît ®i qua cïng mét ®iÖn trë th× chóng to¶ ra nhiÖt lîng nh nhau. 5.41. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ph©n nh¸nh khi ®iÖn dung cña tô ®iÖn thay ®æi vµ tho¶ m·n 1 ®iÒu kiÖn ωL = th× ωC A. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu cuén c¶m ®¹t cùc ®¹i. B. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn vµ cuén c¶m b»ng nhau. C. tæng trë cña m¹ch ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. D. hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë ®¹t cùc ®¹i. 5.44. C«ng tøc tÝnh tæng trë cña ®o¹n m¹ch RLC m¨c nèi tiÕp lµ A. Z = R 2 + ( Z L + Z C ) 2 B. Z = R 2 − ( Z L + Z C ) 2 C. Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2 D. Z = R + Z L + Z C 5.54. Chän c©u §óng. Trªn mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu, hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0 (cosϕ = 0), khi: A. ®o¹n m¹ch chØ chøa ®iÖn trë thuÇn. B. ®o¹n m¹ch cã ®iÖn trë b»ng kh«ng. C. ®o¹n m¹ch kh«ng cã tô ®iÖn. D. ®o¹n m¹ch kh«ng cã cuén c¶m. 5.78. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha lµ hÖ thèng ba dßng ®iÖn xoay chiÒu mét pha g©y ra bëi ba suÊt ®iÖn ®éng cã ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y? A. Cïng tÇn sè. B. Cïng biªn ®é. C. LÖch pha nhau 1200. D. C¶ ba ®Æc ®iÓm trªn. 5.87. ¦u ®iÓm cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha so va ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu lµ g×? A. Cã tèc ®é quay kh«ng phô thuéc vµo t¶i. B. Cã hiÖu suÊt cao h¬n. C. Cã chiÒu quay kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè dßng ®iÖn. D. Cã kh¶ n¨ng biÕn ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng. 5.95. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha dùa trªn hiÖn tîng: A. c¶m øng ®iÖn tõ. B. tù c¶m. C. c¶m øng ®iÖn tõ vµ lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn. D. tù c¶m vµ lùc tõ t¸c dông lªn dßng ®iÖn. C©u 2: Trong viÖc truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ®i xa, ®Ó gi¶m c«ng suÊt tiªu hao trªn ® êng d©y n lÇn th× cÇn ph¶i A. gi¶m ®iÖn ¸p xuèng n lÇn. B. gi¶m ®iÖn ¸p xuèng n2 lÇn. C. t¨ng ®iÖn ¸p lªn n lÇn. D. t¨ng ®iÖn ¸p lªn n lÇn. C©u27: Chän ph¸t biÓu ®óng. A. ChØ cã dßng ®iÖn ba pha míi t¹o ®îc tõ trêng quay.
 • 10. https://facebook.com/yplitgroup B. R«to cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé quay víi tèc ®é gãc cña tõ trêng quay. C. Tõ trêng quay trong ®éng c¬ kh«ng ®ång bé lu«n thay ®æi c¶ vÒ híng vµ trÞ sè. D. Tèc ®é gãc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé phô thuéc vµo tèc ®é quay cña tõ trêng. II. PHƯƠNG TRÌNH DXC 7. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có 1 độ tự cảm H thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn 4π mạch này điện áp u = 150 2 cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là π π A. i = 5 2 cos(120πt − ) (A). B. i = 5cos(120πt + ) (A). 4 4 π π C. i = 5 2 cos(120πt + ) (A). D. i = 5cos(120πt − ) (A). 4 4 2.10 −2 π 12. Từ thông qua 1 vòng dây dẫn là φ = cos(100πt - ) (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện π 4 trong vòng dây này là π π A. e = 2cos(100πt - ) (V) B. e = 2cos(100πt + ) (V). 4 4 π C. e = 2cos100πt (V). D. e = 2cos(100πt + ) (V). 2 Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L = 1 1 π , tụ điện có C = .10-3(F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là Lπu= 20 2 cos(100πt + )(V). Biểu 10π 2π 2 thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là A. u = 40 2 cos(100πt – π/4) (V). B. u = 40cos(100πt – π/4) (V). C. u = 40 2 cos(100πt + π/4) (V). D. u = 40cos(100πt + π/4) (V). 2 Câu 4) Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = H , mắc nối tiếp với một tụ điện có C= 31,8 µ F. Hiệu điện thế π π giữa hai đầu cuộn dây có dạng u L = 100cos(100π .t + )V . Hỏi biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch có dạng như 6 thế nào? π π π π A. i = 0,5cos(100π .t − ) A . i = 0,5cos(100π .t + ) A C. i = cos(100π .t + ) A D. i = cos(100π .t − ) A 3 3 3 3 4 −4 1 Câu 4: Cho mạch điện AB, trong đó C = 10 F , L = H , r = 25Ω mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai π 2π đầu mạch uAB = 50 2 cos 100πtV .Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch ? π π A. i = 2 cos(100π t − ) A B. i = 2 2 cos(100π t − ) A. 4 4 π π C. i = 2 cos(100π t + ) A D. i = 2 cos(100π t − ) A 4 4 1 Câu 3: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C= .10 − 4 F ; 2π 3 L= H. cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos100 π t (A). Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch π điện. π π A. u = 200 2 cos(100π t + ) V B. u = 200 2 cos(100π t − ) V 4 4 π π C. u = 200 cos(100π t + ) V D. u = 200 2 cos(100π t − ) . 4 4 C©u 1: Cho nhiÒu hép kÝn gièng nhau, trong mçi hép chøa mét trong ba phÇn tö R 0, L0 hoÆc C0. LÊy mét hép bÊt k× m¾c nèi tiÕp víi mét ®iÖn trë thuÇn R = 20 Ω . §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu
 • 11. https://facebook.com/yplitgroup cã biÓu thøc d¹ng u = 200 2 cos 100πt (V) th× dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = 2 2 sin(100π + π/ 2)( A) . t PhÇn tö trong hép kÝn ®ã lµ A. L0 = 318mH. B. R0 = 80 Ω. C. C0 = 100 / π F . D. R0 = 100 Ω. µ 2 4.Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = H , mắc nối tiếp với một tụ điện có C= 31,8 µ F. Hiệu điện thế giữa hai π π đầu cuộn dây có dạng u L = 100cos(100π .t + )V . Hỏi biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch có dạng như thế nào? 6 π π π π A. i = 0,5cos(100π .t − ) A . i = 0,5cos(100π .t + ) A C. i = cos(100π .t + ) A D. i = cos(100π .t − ) A 3 3 3 3 4 −4 1 5: Cho mạch điện AB, trong đó C = 10 F , L = H , r = 25Ω mắc nối tiếp.Biểu thức điện áp giữa hai đầu π 2π mạch uAB = 50 2 cos 100πtV .Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch ? π π A. i = 2 cos(100π t − ) A B. i = 2 2 cos(100π t − ) A. 4 4 π π C. i = 2 cos(100π t + ) A D. i = 2 cos(100π t − ) A 4 4 1 6: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; C= .10 − 4 F ; 2π 3 L= H. cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos100 π t (A). Viết biểu thức tức thời điện áp hai đầu mạch π điện. π π A. u = 200 2 cos(100π t + ) V B. u = 200 2 cos(100π t − ) V 4 4 π π C. u = 200 cos(100π t + ) V D. u = 200 2 cos(100π t − ) . 4 4 9. Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với u AB = cos100πt (V) và uBC = cos (100πt - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC.  π  π A. u AC = 2 2cos(100πt) V B. u AC = 2cos 100πt − ÷V C. u AC = 2cos 100πt + ÷V  3  3 11: Cho mạch điện gồm RLC nối tiếp.Điện áp hai đầu mạch u = 120 2 cos100 π t (V). Điện trở R = 50 3 Ω , L 1 10 −3 là cuộn dây thuần cảm có L = H , điện dung C = F , viết biểu thức cường độ dòng điện và tính công suất π 5π tiêu thụ của mạch điện trên. π π A. i = 1, 2 2 cos(100π t − ) A ; P= 124,7W B. i = 1, 2 cos(100π t − ) A ; P= 124,7W 6 6 π π C. i = 1, 2 cos(100π t − ) A ; P= 247W D. i = 1, 2 2 cos(100π t − ) A ; P= 247W 6 6 14: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z C = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng Z L = 200Ω mắc nối π tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng u L = 100 cos(100πt + )V . Biểu thức hiệu điện thế ở hai 6 đầu tụ điện có dạng như thế nào? π π A. u C = 100 cos(100πt + )V B. u C = 50 cos(100πt − )V 6 3 π 5π C. u C = 100 cos(100πt − )V D. u C = 50 cos(100πt − )V 2 6
 • 12. https://facebook.com/yplitgroup 1 17: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có L = 10π 10 −3 π (H), tụ điện có C = (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là u L = 20 2 cos(100πt + ) (V). Biểu thức điện 2π 2 áp giữa hai đầu đoạn mạch là π π A. u = 40cos(100πt + ) (V). B. u = 40cos(100πt − ) (V) 4 4 π π C. u = 40 2 cos(100πt + ) (V). D. u = 40 2 cos(100πt − ) (V). 4 4 21. Cho m¹ch R,L,C, R = 40Ω, ZL = ZC = 40 Ω, u = 240 2 cos(100πt). ViÕt biÓu thøc i A. i = 6 2 cos(100πt )A B. i = 3 2 cos(100πt)A C. i = 6 2 cos(100πt + π/3)A D. 6 2 cos(100πt + π/2)A 22. Cho m¹ch R,L,C, u = 120 2 cos(100πt)V. R = 40Ω, L = 0,3/π H. C = 1/3000π F, x¸c ®Þnh ω = ? ®Ó m¹ch cã céng hëng, x¸c ®Þnh biÓu thøc cña i. A. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt)A B. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π )A. C. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π/2)A. D. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt – π/2)A. u r 26: Một khung dây đặt trong từ trường đầu B có trục quay ∆ của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho khung quay 1 π đều quanh trục ∆ , thì từ thông gởi qua khung có biểu thức φ = cos(100π t + ) (Wb). Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất 2π 3 hiện trong khung là: 5π π A. e = 50 cos(100π t + ) V . B. e = 50 cos(100π t + ) V . 6 6 π 5π C. e = 50 cos(100π t − ) V . D. e = 50 cos(100π t − ) V . 6 6 58: Đoạn mạch AB có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. M là một điểm trên trên doạn AB với điện áp uAM = 10cos100πt (V) và uMB = 10 cos (100πt - ) (V). Tìm biểu thức điện áp uAB.?  π A. u AB = 20 2cos(100πt) (V) B. u AB = 10 2cos 100πt + ÷(V)  3  π  π C. u AB = 20.cos  100 πt + ÷(V) D. u AB = 20.cos  100 πt − ÷(V)  3  3 C©u 2: Cho nhiÒu hép kÝn gièng nhau, trong mçi hép chøa mét trong ba phÇn tö R 0, L0 hoÆc C0. LÊy mét hép bÊt k× m¾c nèi tiÕp víi mét cuén d©y thuÇn c¶m cã L = 3 / π(H). §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã biÓu thøc d¹ng u = 200 2 cos 100πt (V ) th× dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = 5 2 cos(100π − π/ 3)(A ) . PhÇn tö trong hép kÝn ®ã lµ t A. R0 = 100 3Ω B. C0 = 100 / π F . C. R0 = 100 / 3Ω D. R0 = 100Ω . µ . . Câu 1: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp. Trong đó X, Y có thể là R, L hoặc C. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200 2 cos100 π t(V) và i = 2 2 cos(100 π t - π /6)(A). Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? A. R = 50 Ω và L = 1/ π H. B. R = 50 Ω và C = 100/ π µ F. C. R = 50 3 Ω và L = 1/2 π H. D. R = 50 3 Ω và L = 1/ π H. Độ lệch pha 9/. Cho dòng điện xoay chiều i = I0sinωt chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Kết luận nào sau đây là đúng? A. uL sớm pha hơn uR một góc π/2. B. uL cùng pha với u giữa hai đầu đoạn mạch. C. u giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn i. D. u L chậm pha so với i một góc π/2. 10/. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu mạch điện gồm R và C mắc nối tiếp thì: A. độ lệch pha của uR và u là π/2. B. uR chậm pha hơn i một góc π/2. C. uC chậm pha hơn uR một góc π/2. D. uC nhanh pha hơn i một góc π/2
 • 13. https://facebook.com/yplitgroup 11/. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là ϕ = - π/3. Chọn kết luận đúng. A. mạch có tính dung kháng. B. mạch có tính cảm kháng. C. mạch có tính trở kháng. D. mạch cộng hưởng điện 12/: So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện biến đổi điều hoà π π A. sớm pha hơn một góc . B. trễ pha hơn một góc . 2 2 π π C. sớm pha hơn một góc . D. trễ pha hơn một góc. 4 4 13/.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A. Độ lệch pha của uR và u là π/2; B. Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2 C. Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2; D. Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2 2/: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có U L=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là: A. - π/3 B. - π/4 C. π/3 D. π/419/. 0,1 3.Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn dây chỉ có độ tự cảm L = H , điện trở thuần R = 10Ω , tụ điện π 500 C= µ F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f=50Hz , điện áp hiệu dụng U=100V. độ π lệch pha giửa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là: π π π π a. ϕ = − b. ϕ = c. ϕ = d. ϕ = 4 6 4 3 45. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40 Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa π hai đầu đoạn mạch lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng 3 40 3 A. 40 3 Ω . B. Ω . C. 40Ω . D. 20 3 Ω . 3 24. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết các điện áp hiệu dụng U R = 10 3 V, UL = 50 V, UC = 60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch và độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là A. U = 20 2 V; ϕ = π/6. B. U = 20 2 V; ϕ = π/3. C. U = 20 V; ϕ = - π/6. D. U = 20 V; ϕ = - π/3. Câu 35 Đặt vào một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = U 0 cos ( ωt ) V thì cường độ dòng điện  π trong mạch có biểu thức i = I 0cos  ωt − ÷ A . Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn:  3 Z − ZC Z − ZL Z L − ZC 1 ZC − Z L 1 A. L = 3 B. C = 3 C. = D. = R R R 3 R 3 π Câu25: Tại thời điểm t, điện áp u = 200 2 cos(100π t − ) (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 100 2V và 2 1 đang giảm. Sau thời điểm đó s , điện áp này có giá trị là 300 A. −100V. B. 100 3V . C. −100 2V . D. 200 V. L hoặc C thay đổi C©u 3: Cho m¹ch RLC nèi tiÕp. Trong ®ã R vµ L x¸c ®Þnh. M¹ch ®îc ®Æt díi hiÖu ®iÖn thÕ u = U 2 sin ωt(V). Víi U kh«ng ®æi, ω cho tríc. Khi hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn cùc ®¹i. Gi¸ trÞ cña C x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc nµo sau? L L A. C = 2 . B. C = 2 . R +ω L2 R + ω2 L2
 • 14. https://facebook.com/yplitgroup L L C. C = . D. C = . R + ωL 2 R + ω2 L C©u 4: HiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu AB: u = 120sin ωt (V). R = 100 Ω; cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi vµ r = 20 Ω; tô C cã dung kh¸ng 50 Ω. §iÒu chØnh L ®Ó ULmax, gi¸ trÞ ULmax lµ A. 65V. B. 80V. C. 92V. 130V. C©u 5: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp . Cho R = 100 Ω; C = 100/ π ( µF). Cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u AB = 200sin100 π t(V). Gi¸ trÞ L ®Ó UL ®¹t cùc ®¹i lµ A. 1/ π (H). B. 1/2 π (H). C. 2/ π (H). D. 3/ π (H). C©u 6: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. BiÕt L = 1/ π H; R = 100 Ω; tÇn sè dßng ®iÖn f = 50Hz. §iÒu chØnh C ®Ó UCmax. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ C khi ®ã? A. 10-4/ π (F). B. 10-4/2 π (F). C. 10-4/4 π (F). D. 2.10-4/ π (F). C©u 7: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. R = 50 Ω; cuén d©y thuÇn c¶m cã Z L = 50 Ω. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ u = 100 2 sin ωt(V). HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô C cùc ®¹i khi dung kh¸ng ZC lµ A. 50 Ω. B. 70,7 Ω. C. 100 Ω. D. 200 Ω. C©u 8: Cho m¹ch ®iÖn gåm cuén d©y vµ tô ®iÖn m¾c nèi tiÕp. Cuén d©y cã ®iÖn trë ho¹t ®éng R = 100 Ω ; ®é tù c¶m L = 3 / π (H). HiÖu ®iÖn thÕ uAB = 100 2 sin100 π t(V). Víi gi¸ trÞ nµo cña C th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô cùc ®¹i vµ tÝnh gi¸ trÞ cùc ®¹i ®ã? H·y chän kÕt qu¶ ®óng. 3 3 A. C = .10 −4 F; UCmax = 220V. B. C = .10 −6 F; UCmax = 180V. π 4π 3 4 3 C. C = .10 −4 F; UCmax = 200V. D. C = .10 −4 F; UCmax = 120V. 4π π C©u 9: Cho m¹ch RLC nèi tiÕp, cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m. BiÕt R = 80 Ω; r = 20 Ω; L = 2/ π (H). Tô C cã ®iÖn dung biÕn ®æi ®îc. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch uAB = 120 2 sin(100 π t)(V). §Ó dßng ®iÖn i chËm pha so víi uAB gãc π /4 th× ®iÖn dung C nhËn gi¸ trÞ b»ng A. C = 100/ π ( µF). B. C = 100/4 π ( µF). C. C = 200/ π ( µF). D. C = 300/2 π ( µF). C©u10: Cho m¹ch RLC nèi tiÕp. R = 100 Ω; cuén d©y thuÇn c¶m L = 1/2 π (H), tô C biÕn ®æi. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch hiÖu ®iÖn thÕ u = 120 2 sin(100 π t)(V). X¸c ®Þnh C ®Ó UC = 120V. A. 100/3 π ( µF). B. 100/2,5 π ( µF). C. 200/ π ( µF). D. 80/ π ( µF). C©u11: §o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nµo sau ®©y kh«ng tiªu thô c«ng suÊt ? A. §o¹n m¹ch chØ cã cuén d©y thuÇn c¶m. B. §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn nèi tiÕp víi cuén d©y thuÇn c¶m. C. §o¹n m¹ch gåm ®iÖn trë thuÇn nèi tiÕp víi tô ®iÖn. D. §o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp. C©u14: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp, ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc d¹ng u = 200 cos 100πt ( V) ; ®iÖn trë thuÇn R = 100 Ω ; C = 31,8 µ . Cuén c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. F T×m L ®Ó m¹ch tiªu thô c«ng suÊt cùc ®¹i, tÝnh gi¸ trÞ c«ng suÊt cùc ®¹i ®ã? 1 1 A. L = (H ); Pmax = 200 W . B. L = ( H ); Pmax = 100 W . 2π π 1 1 C. L = ( H); Pmax = 100 W . D. L = (H ); Pmax = 200 W . 2π π C©u15: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp, ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã biÓu thøc d¹ng u = 200 cos 100πt ( V) ; ®iÖn trë thuÇn R = 100 Ω; C = 31,8 µ . Cuén c¶m cã ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc(L > F 0). M¹ch tiªu thô c«ng suÊt 100W khi cuén c¶m cã ®é tù c¶m L b»ng: 1 1 2 3 A. (H ) . B. (H) . C. (H ) . (H ) . D. π 2π π π C©u22: Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp, biÕt L = 2 / 25π( H ) , R = 6 Ω, ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch cã d¹ng u = U 2 cos 100π (V) . §iÒu chØnh ®iÖn dung C ®Ó ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn tô ®iÖn ®¹t t gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ 200V. §iÖn ¸p hiÖu dông gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch b»ng: A. 100V. B. 200V. C. 120V. D. 220V.
 • 15. https://facebook.com/yplitgroup C©u23: Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, biÕt R = 100 3 Ω; C = 50 / π(µF) ; ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu æn ®Þnh u = 200. cos 100πt (V ) . §Ó hÖ sè c«ng suÊt cos ϕ= 1 th× ®é tù c¶m L b»ng: 1 1 1 2 A. (H). B. (H). C. (H).(H). D. π 2π 3π π C©u24: Cho m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp, biÕt R = 100 3 Ω; C = 50 / π(µF) ; ®é tù c¶m L thay ®æi ®îc. §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch ®iÖn ¸p xoay chiÒu æn ®Þnh u = 200. cos 100πt (V ) . §Ó hÖ sè c«ng suÊt cos ϕ= 3/2 th× ®é tù c¶m L b»ng: 1 2 1 3 A. (H) hoÆc (H). B. (H) hoÆc (H). π π π π 3 2 1 2 C. (H) hoÆc (H). D. (H) hoÆc (H). π π 2π π 1. Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. hiệu điện thế giữa hai đầu A và B có biểu thức u = 100 2 cos100π t (V ) . Cuộn cảm 2,5 có độ tự cảm L = H , điện trở thuần r = R = 100 Ω . Tụ điện có điện dung C. Người ta đo được hệ số công suất của mạch là π cosϕ = 0,8 a: Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện qua mạch. Giá trị của C là bao nhiêu? 10 −3 10−4 10−4 10 −3 A. C = F B. C = F C. C = F D. C = F 3π π 2π π b: Để công suất tiêu thụ cực đại, người ta mắc thêm một tụ có điện dung C1 với tụ C để có một bộ tụ điện có điện dung thích hợp. Xác định cách mắc và giá trụ C1 10−4 3.10 −4 A. Mắc song song, C1 = F B. Mắc song song, C1 = F 2π 2π 3.10−4 2.10−4 C. Mắc nối tiếp, C1 = F D. Mắc nối tiếp, C1 = F 2π 3π