GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã

Van-Duyet Le
Van-Duyet LeStudent at University of Information Technology
Trường THPT Chợ Gạo                               Yplitgroup

         GEN – MÃ DI TRUYỀN – QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

Câu 1) Điều nào không đúng với cấu trúc của gen :
  A. Vùng kết thúc nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
  B. Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình dịch mã.
  C. Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.
  D. Vùng mã hóa ở giữa gen mang thông tin mã hóa axit amin.
Câu 2) Số mã bộ ba mã hóa cho các axit amin là
  A. 61.         B. 42           C. 64.       D. 21.
Câu 3) Axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba
  A. AUU.     B. AUG.          C. AUX.      D. AUA.
Câu 4) Đoạn okazaki là
  A. đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá
trình nhân đôi.
  B. đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá
trình nhân đôi.
  C. đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên mạch ADN trong quá trình nhân đôi.
  D. đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong
quá trình nhân đôi.
Câu 5) Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới:
  A. Tính liên tục.     B. Tính đặc thù.   C. Tính phổ biến.   D. Tính thoái hóa.
Câu 6) Vai trò của enzim ADN - polimeraza trong quá trình nhân đôi là
  A. cung cấp năng lượng.       B. tháo xoắn ADN.
  C. lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.
  D. phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN.
Câu 7) Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng
  A. mã bộ một.      B. mã bộ hai.       C. mã bộ ba.        D. mã bộ bốn.
Câu 8) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là
  A. A liên kết U; G liên kết X.    B. A liên kết X; G liên kết T.
  C. A liên kết T; G liên kết X.    D. A liên kết U; T liên kết A; G liên kết X; X liên kết G.
Câu 9) Mã di truyền có các bộ ba kết thúc là
  A. UAA, UAG, UGA.              B. UAU, UAX, UGG.
  C. UAX, UAG, UGX              D. UXA, UXG, UGX.
Câu 10) Mã thoái hóa là hiện tượng
  A. nhiều mã bộ ba cùng mã hóa cho 1 loại axit amin.
  B. các mã bộ ba nằm nôi tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau.
  C. một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin.
  D. các loài sinh vật đều sử dụng chung bộ mã di truyền.
Câu 11) ADN có chức năng
  A. cấu tạo nên enzim, hoocmon, kháng thể.
  B. cấu trúc nên màng tế bào, các bào quan.
  C. cấu trúc nên tính trạng trên cơ thể sinh vật.
  D. lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
Câu 12) Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của
ADN
  A. luôn theo chiều từ 3’ đến 5’.        B. một cách ngẫu nhiên.
  C. theo chiều từ 5’ đến 3’ trên mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia.

https://facebook.com/yplitgroup                                p.1
Trường THPT Chợ Gạo                             Yplitgroup

  D. luôn theo chiều từ 5’ đến 3’.
Câu 13) Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là
  A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn
ADN kia có cấu trúc đã thay đổi.
  B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với
ADN mẹ ban đầu.
  C. trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng
hợp.
  D. sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau.
Câu 14) Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?
  A. Vì mã bộ một và mã bộ hai không tạo được sự phong phú về thông tin di truyền.
 B. Vì số nuclêotit ở mỗi mạch của gen dài gấp 3 lần số axit amin của chuỗi polipeptit.
 C. Vì số nucleotit ở hai mạch của gen dài gấp 6 lần số axit amin của chuỗi polipeptit.
  D. Vì 3 nucleotit mã hóa cho một axit amin thì sẽ có 43 = 64 bộ ba dư để mã hóa cho 20 loại
axit amin.
Câu 15) Sư nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng
  A. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào.
  B. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể.
  C. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
  D. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định từ nhân ra tế bào chất.
Câu 16) Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình
thành theo chiều
  A. cùng chiều với mạch khuôn.                  B. 3’ đến 5’.
  C. cùng chiều với chiều tháo xoắn của ADN.           D. 5’ đến 3’
Câu 17) Các mã bộ ba khác nhau bởi
  A. trật tự của các nucleotit.     B. thành phần các nucleotit.
  C. số lượng các nucleotit.      D. thành phần và trật tự của các nucleotit.
Câu 18) Ađênin là tên gọi của
  A. một loại nuclêôtit.
  B. một loại nuclêôtit, một loại bazơnitơ.
  C. một loại nuclêôtit, một loại axit hữu cơ.
  D. một loại nuclêôtit, một loại bazơnitơ, một loại axit hữu cơ.
Câu 19) Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin
  A. mã hoá cho một sản phẩm nhất định.       B. quy định tổng hợp một loại prôtêin.
  C. quy định một loại tính trạng nhất định.    D. mã hoá cho một cấu trúc nhất định.
Câu 20) Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc
  A. bổ sung, bán bảo tồn, khuôn mẫu, nửa gián đoạn.
  B. bổ sung, bán bảo tồn, đa phân, nửa gián đoạn.
  C. bổ sung, khuôn mẫu, đa phân, nửa gián đoạn.
  D. bán bảo tồn, khuôn mẫu, đa phân, nửa gián đoạn.
Câu 21) Trong thành phần cấu tạo của guanin luôn có chất nào sau đây?
  A. Axit phôtphoric, đường glucôzơ.     B. Đường glucôzơ, bazơ guanin.
  C. Axit phôtphoric, bazơ guanin.      D. Axit phôtphoric, đường glucôzơ, bazơ guanin.
Câu 22) Đặt tên cho các nuclêôtit dựa vào
  A. khối lượng và kích thước của nuclêôtit.    B. chức năng và hình dạng của nuclêôtit.
  C. kích thước của bazơ nitơ trong nuclêôtit.   D. tên bazơ nitơ cấu tạo nên nuclêôtit.
Câu 23) Điểm sai khác cơ bản giữa các đơn phân cấu tạo nên ADN là

https://facebook.com/yplitgroup                              p.2
Trường THPT Chợ Gạo                               Yplitgroup

  A. khối lượng phân tử.           B. kích thước phân tử.
  C. thành phần bazơ nitơ.          D. tính chất hoá học của đơn phân.
Câu 24) Sự nhân đôi của ADN vi khuẩn khác với ADN tế bào nhân thực là
  A. chiều tổng hợp, số lượng đơn vị tái bản, độ dài đoạn Okazaki.
  B. chiều tổng hợp, độ dài đoạn Okazaki, tốc độ gắn nuclêôtit vào chuỗi polinuclêôtit.
  C. số lượng đơn vị tái bản, độ dài đoạn Okazaki, tốc độ gắn nuclêôtit vào chuỗi
polinuclêôtit.
  D. chiều tổng hợp, số lượng đơn vị tái bản, độ dài đoạn Okazaki, tốc độ gắn nuclêôtit vào
chuỗi polynuclêôtit.
Câu 25) ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ là nhờ quá trình nhân đôi diễn ra theo các
nguyên tắc
  A. bổ sung, bán bảo tồn, nửa gián đoạn.      B. bổ sung, bán bảo tồn, khuôn mẫu.
  C. bổ sung, khuôn mẫu, nửa gián đoạn.       D. bán bảo tồn, khuôn mẫu, nửa gián đoạn.
Câu 26) Đặc điểm nào sau đây không có ở ADN của vi khuẩn?
  A. Hai đầu nối lại tạo thành ADN vòng.       B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
  C. Cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.        D. liên kết với prôtêin histôn.
Câu 27) Vùng nào sau đây bị biến đổi sẽ làm thay đổi cấu trúc của mARN?
  A. Vùng kết thúc.   B. Vùng mã hoá. C. Vùng điều hoà. D. Tất cả các vùng trên gen.
Câu 28) Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh?
  A. E. Coli.       B. Nấm men.        C. Vi khuẩn lam.      D. Xạ khuẩn.
Câu 29) Một phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này
  A. dài 4080 Ao.               B. nặng 90 000 đvC.
  C. có 600 ađênin.              D. có 5998 liên kết phôtphođieste.
Câu 30) Một đoạn ADN có 39 000 liên kết hiđrô và ađênin chiếm 20%. Đoạn ADN này có
  A. 24 000 bazơ nitơ. B. 9 000 guanin. C. chiều dài 40800Ao.          D. 7 800 ađênin.
Câu 31) ADN có 2 mạch xoắn kép. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên đoạn mạch số 1 là
5’ – ATTTGGGXXXGAGGX – 3’. Đoạn này có tổng số liên kết hiđrô là
  A. 50.      B. 40.       C. 30.        D. 20.
                             7
Câu 32) Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 10 cặp nuclêôtit. Tổng số liên kết
phôtphođieste trong phân tử ADN này là
  A. 107.     B. 2 x 107.     C. 107 – 2.     D. 2 x 107 – 2.

Nâng cao
Câu 33) Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 107 cặp nuclêôtit tiến hành nhân đôi 1 lần.
Nếu mỗi đoạn Okazaki dài 1000 nuclêôtit thì tổng số đoạn mối được tổng hợp là
  A. 10002.    B. 5002.      C. 2002.      D. 20002.
Câu 34) Giả sử chỉ có 4 nuclêôtit là A, T, G, X thì sẽ có bao nhiêu kiểu sắp xếp để tạo ra một
chuỗi polinuclêôtit có 4 nuclêôtit?
  A. 4.         B. 24.       C. 48.        D. Vô số kiểu.
                                10
Câu 36) Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực tổng hợp 10 cặp nuclêôtit. Khi tiến hành
nhân đôi, trên phân tử ADN này có 20 đơn vị nhân đôi và mỗi đoạn Okazaki dài 2000
nuclêôtit. Nếu nó nhân đôi 1 lần thì số đoạn mồi được tổng hợp là
  A. 5.107 + 40.     B. 5.107 + 20.       C. 5.107 + 10.      D. 5.107 + 2.
Câu 37) Một phân tử ADN của nấm men có tổng số 2.1011 cặp nuclêôtit tiến hành nhân đôi 3
lần. Nếu phân tử ADN này có 20 đơn vị nhân đôi và mỗi đoạn Okazaki dài 200 nuclêôtit thì
tổng số đoạn mồi được tổng hợp là
  A. (109 + 70) x 7.      B. (109 + 35) x 7.    C. (108 + 70) x 7. D. (109 + 2) x 7.

https://facebook.com/yplitgroup                                p.3
Trường THPT Chợ Gạo                             Yplitgroup

                 PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
Câu 1) Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza ngừng hoạt động khi gặp
 A. vùng kết thúc.   B. vùng biến đổi.    C. Vùng mã hoá.    D. vùng điều hoà.
Câu 2) Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực?
 A. Nhân.     B. Tế bào chất.      C. Màng tế bào.      D. Thể Gongi.
Câu 3) Polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp ở tế bào nhân thực đều
 A. bắt đầu bằng axit amin Mêtionin.    B. bắt đầu bằng axit amin foocmyl Mêtionin
 C. cắt bỏ Mêtionin ở vị trí đầu tiên.   D. kết thúc bằng axit amin Mêtionin.
Câu 4) Trong quá trình phiên mã của một gen
 A. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ quá trình dịch mã.
 B. Chỉ có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào.
 C. Nhiều rARN được tổng hợp theo nhu cầu protein của tế bào.
 D. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu protein của tế bào.
Câu 5) Sự tổng hợp ARN được thực hiện
 A. theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen.    B. theo nguyên tắc bán bảo toàn.
 C. theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen.      D. theo nguyên tắc bảo toàn.
Câu 6) Quá trình dịch mã kết thúc khi
 A. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé.
 B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG.
 C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA.
 D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG.
Câu 7) Mã bộ ba mở đầu trên mARN là
 A. UAA.     B. AUG.       C. AAG.      D. UAG.
Câu 8) Đối với quá trình dịch mã di truyền, điều không đúng với riboxom là
 A. Trượt từ đầu 5’ đến 3’ trên mARN.
 B. Bắt đầu tiếp xúc với mARN từ bộ ba UAG.
 C. Tách thành 2 tiểu đơn vị sau khi hoàn thành dịch mã.
 D. Vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi hoàn thành việc tổng hợp protein.
Câu 9) Vùng nào của gen không được phiên mã?
 A. Vùng mã hoá.        B. Vùng kết thúc.
 C. Vùng khởi đầu.       D. Vùng kết thúc và vùng khởi đầu.
Câu 10) Pôliribôxôm là
 A. một chuỗi gồm nhiều ribôxôm gắn kết với nhau.
 B. nhiều ribôxôm cùng hoạt động trên một phân tử mARN.
 C. nhiều ribôxôm cùng tổng hợp một chuỗi polipeptit.
 D. nhiều ribôxôm cùng nằm trên lưới nội chất hạt.
Câu 11) Trong quá trình dịch mã, hoạt động nào diễn ra đầu tiên?
 A. Rb gắn kết với mARN thông tin ở vị trí mã mở đầu.
 B. Rb gắn kết với mARN thông tin ở vùng khởi đầu trên mARN.
  C. tARN mang aa mở đầu gắn với đơn vị nhỏ của Rb tiến vào vị trí cođon mở đầu trên
mARN.
 D. tARN mang aa mở đầu đi vào Rb ở vùng khởi đầu của mARN.
Câu 12) Quá trình hoạt hoá aa có vai trò
 A. gắn aa vào tARN tương ứng nhờ enzim đặc hiệu.
 B. gắn aa vào tARN nhờ enzim nối ligaza.
 C. kích hoạt aa và gắn nó vào tARN.
 D. sử dụng năng lượng ATP để kích hoạt aa.

https://facebook.com/yplitgroup                              p.4
Trường THPT Chợ Gạo                                Yplitgroup

Câu 13) Nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện
 A. trong cơ chế tự nhân đôi và phiên mã.
 B. trong cơ chế tự nhân đôi và dịch mã.
 C. trong cơ chế phiên mã và dịch mã.
 D. trong các cơ chế tự nhân đôi, phiên mã và dịch mã.
Câu 14) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế phiên mã là
 A. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G.   B. A liên kết X ; G liên kết T.
 C. A liên kết U ; G liên kết X.                  D. A liên kết T ; G liên kết X.
Câu 15) Loại ARN nào mang mã đối?
 A. mARN.          B. tARN.     C. rARN.      D. ARN của virut.
Câu 16) Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều
 A. từ 3’ đến 5’.   B. từ giữa gen tiến ra 2 phía.   C. ngẫu nhiên.    D. từ 5’ đến 3’.
Câu 17) Phân tử mARN được sao ra từ mạch khuôn của gen được gọi là
 A. bản mã sao.       B. bản mã đối.     C. bản mã gốc.        D. bản dịch mã.
Câu 18) Khi dịch mã bộ ba mã đối tiếp cận với bộ ba mã sao theo chiều nào?
 A. Từ 5’ đến 3’. B. Cả hai chiều.     C. Từ 3’ đến 5’.       D. Tiếp cận ngẫu nhiên.
Câu 19) Mã di truyền trên mARN được đọc theo
 A. một chiều từ 3’ đến 5’.      B. hai chiều tùy theo vị trí của enzim.
 C. một chiều từ 5’ đến 3’.      D. ngược chiều di chuyển của riboxom trên mARN.
Câu 20) Cấu trúc của T khác U về
 A. thành phần đường và loại bazơ nitơ.      B. thành phần đường và loại axit phôtphoric.
 C. cách liên kết giữa axit phôtphoric với đường. D.cách liên kết giữa đường với bazơ nitơ.
Câu 21) Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt ARN làm 3 loại là mARN, tARN, rARN?
 A. Cấu hình không gian.           B. Số loại đơn phân.
 C. Khối lượng và kích thước.         D. Chức năng của mỗi loại.
Câu 22) Khi nghiên cứu về nguyên tắc bổ sung ở ARN, có thể kết luận
 A. tất cả các loại ARN đều có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung.
 B. trên tARN chỉ có một số đoạn liên kết theo nguyên tắc bổ sung.
 C. ở tARN có cấu tạo theo NTBS nên A = U và G = X.
 D. các cặp bazơ liên kết bổ sung với nhau làm ARN dễ bị phân huỷ.
Câu 23) Các thành phần trực tiếp tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit gồm
 A. ADN, mARN, aa, tARN, Rb.             B. mARN, aa, tARN, Rb.
 C. aa, tARN, Rb, enzim.               D. mARN, aa, tARN, Rb, enzim.
Câu 24) Điểm khác biệt giữa cấu tạo của ADN với cấu tạo của ARN là
 1. ADN có cấu tạo 2 mạch còn ARN có cấu tạo 1 mạch.
 2. ADN có cấu tạo theo NTBS còn ARN thì không có.
 3. Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazơ khác với đơn phân của ARN.
 4. ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn ARN.
 A. 1, 2, 3.    B. 1, 2, 4.     C. 1, 3, 4.     D. 1, 2, 3, 4.
Câu 25) Khi nói về quá trình dịch mã, điều nào sau đây không đúng?
 A. Liên kết bổ sung được hình thành trước liên kết peptit.
 B. Trình tự các bộ ba trên mARN quy định trình tự các aa trên chuỗi polipeptit.
 C. Bộ ba kết thúc quy định tổng hợp aa cuối cùng trên chuỗi polipeptit.
 D. Chiều dịch chuyển của ribôxôm trên mARN là 5’  3’.
Câu 26) Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là dịch mã vì
 A. đây là quá trình chuyển thông tin từ dạng các mã di truyền trên mARN thành các aa.
 B. đây là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit từ các aa trong tế bào chất của tế bào.

https://facebook.com/yplitgroup                                 p.5
Trường THPT Chợ Gạo                              Yplitgroup

  C. đây là quá trình truyền đạt thông tin từ nhân ra tế bào chất.
  D. quá trình này diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và có sự tham gia của ribôxôm.
Câu 27) Thông tin di truyền ở trên gen được biểu hiện thành tính trạng nhờ các quá trình
  A. nhân đôi, phiên mã, dịch mã.           B. nhân đôi, dịch mã.
  C. phiên mã, dịch mã.                D. dịch mã.
Câu 28) tARN mang axit amin mở đầu tiến vào riboxom có bộ ba đối mã là
  A. UAX.      B. AUX.      C. AUA.        D. XUA.
                     o
Câu 29) Một phân tử mARN dài 4080A và tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Gen quy định tổng
hợp ARN này có
  A. G = 20%.       B. T = 30%.     C. tỉ lệ A/G = 1/4.    D. 3120 liên kết hiđrô.
Câu 30) Một gen có 10 đoạn êxôn. Gen này có thể tạo ra được bao nhiêu loại phân tử mARN?
  A. 1       B. 10    C. 1010       D. 10!
Câu 31) Chuỗi polipeptit có chiều
  A. 5’  3’.       B. 3’  5’.     C. N  C.      D. C  N.
                           o
Câu 32) Vùng mã hoá của gen có chiều dài 5100A ; gen tiến hành phiên mã đã cần môi trường
cung cấp 900 U, 1200 G, 1500 A, 900 X. Số phân tử mARN được tạo ra là
  A. 1.       B. 2.    C. 3.    D. 5.
Câu 33) Một phân tử mARN có 900 đơn phân tiến hành dịch mã đã cho 5 Rb trượt qua một
lần. Số lượt tARN vận chuyển aa đến Rb là
  A. 1495.     B. 4495.      C. 1490.       D. 895.
Câu 34) Trong quá trình hình thành chuỗi polipeptit, nước được giải phóng ở giai đoạn
  A. tổng hợp chuỗi polipeptit.    B. bắt đầu dịch mã.
  C. hoạt hoá aa.           D. kết thúc dịch mã.
https://facebook.com/yplitgroup                               p.6

Recommended

Chuyển hóa glucid by
Chuyển hóa glucidChuyển hóa glucid
Chuyển hóa glucidLam Nguyen
86.7K views88 slides
Vi Sinh || Di truyền vi khuẩn ĐH Y Khoa Vinh VMU by
Vi Sinh || Di truyền vi khuẩn ĐH Y Khoa Vinh VMUVi Sinh || Di truyền vi khuẩn ĐH Y Khoa Vinh VMU
Vi Sinh || Di truyền vi khuẩn ĐH Y Khoa Vinh VMUVinh Medical University
7.3K views61 slides
Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc) by
Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc)Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc)
Bài Giảng Sinh lý (sau đại hoc)Cường Võ Tấn
39.9K views161 slides
06 nhiem trung va doc luc cua vi sinh vat da by
06 nhiem trung va doc luc cua vi sinh vat  da06 nhiem trung va doc luc cua vi sinh vat  da
06 nhiem trung va doc luc cua vi sinh vat daLe Tran Anh
13.4K views7 slides
02b sinh ly cua vi khuan da by
02b sinh ly cua vi khuan  da02b sinh ly cua vi khuan  da
02b sinh ly cua vi khuan daLe Tran Anh
5.9K views3 slides
trắc nghiệm sinh học phân tử by
trắc nghiệm sinh học phân tửtrắc nghiệm sinh học phân tử
trắc nghiệm sinh học phân tửNgo Quoc Ngoc
19.3K views6 slides

More Related Content

What's hot

Sinh ly he noi tiet by
Sinh ly he noi tietSinh ly he noi tiet
Sinh ly he noi tietVũ Thanh
33.9K views46 slides
Danh phap-huu-co by
Danh phap-huu-coDanh phap-huu-co
Danh phap-huu-coDo Minh
51.1K views10 slides
90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang by
90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang
90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay DangTrần Đương
37.7K views11 slides
đề Cương vi sinh by
đề Cương vi sinhđề Cương vi sinh
đề Cương vi sinhBui Nhu
25.9K views29 slides
Hóa học protid by
Hóa học protid Hóa học protid
Hóa học protid Lam Nguyen
6.4K views96 slides
05 dai cuong virus da by
05 dai cuong virus  da05 dai cuong virus  da
05 dai cuong virus daLe Tran Anh
16.2K views7 slides

What's hot(20)

Sinh ly he noi tiet by Vũ Thanh
Sinh ly he noi tietSinh ly he noi tiet
Sinh ly he noi tiet
Vũ Thanh33.9K views
Danh phap-huu-co by Do Minh
Danh phap-huu-coDanh phap-huu-co
Danh phap-huu-co
Do Minh51.1K views
90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang by Trần Đương
90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang
90 cau trac nghiem hoa dai cuong cua thay Dang
Trần Đương37.7K views
đề Cương vi sinh by Bui Nhu
đề Cương vi sinhđề Cương vi sinh
đề Cương vi sinh
Bui Nhu25.9K views
Hóa học protid by Lam Nguyen
Hóa học protid Hóa học protid
Hóa học protid
Lam Nguyen6.4K views
05 dai cuong virus da by Le Tran Anh
05 dai cuong virus  da05 dai cuong virus  da
05 dai cuong virus da
Le Tran Anh16.2K views
Bài giảng hóa học acid nucleic by Lam Nguyen
Bài giảng hóa học acid nucleicBài giảng hóa học acid nucleic
Bài giảng hóa học acid nucleic
Lam Nguyen26.5K views
02a hinh the, cau tao te bao vi khuan da by Le Tran Anh
02a hinh the, cau tao te bao vi khuan  da02a hinh the, cau tao te bao vi khuan  da
02a hinh the, cau tao te bao vi khuan da
Le Tran Anh18.4K views
bai giang Dhy ha noi by ssuser48d166
bai giang Dhy ha noibai giang Dhy ha noi
bai giang Dhy ha noi
ssuser48d16612.5K views
Vi sinh ký sinh trùng CĐHĐ by TS DUOC
Vi sinh ký sinh trùng CĐHĐVi sinh ký sinh trùng CĐHĐ
Vi sinh ký sinh trùng CĐHĐ
TS DUOC29K views
Chuỗi hô hấp tế bào by PHANCHAULOAN88
Chuỗi hô hấp tế bàoChuỗi hô hấp tế bào
Chuỗi hô hấp tế bào
PHANCHAULOAN8819.7K views
Chương 1 hóa học glucid by Lam Nguyen
Chương 1 hóa học glucidChương 1 hóa học glucid
Chương 1 hóa học glucid
Lam Nguyen14.2K views
Chuyển hóa lipid by Lam Nguyen
Chuyển hóa lipidChuyển hóa lipid
Chuyển hóa lipid
Lam Nguyen116.5K views
Thực hành sinh lý người và động vật by Thao Truong
Thực hành sinh lý người và động vậtThực hành sinh lý người và động vật
Thực hành sinh lý người và động vật
Thao Truong36.7K views
Hóa học protid by Trần Bình
Hóa học protidHóa học protid
Hóa học protid
Trần Bình12.7K views

Viewers also liked

Bài giảng về DNA và RNA by
Bài giảng về DNA và RNABài giảng về DNA và RNA
Bài giảng về DNA và RNAAnh Gently
15.8K views18 slides
ADN SLIDE by
ADN SLIDEADN SLIDE
ADN SLIDEFan Cart
7K views49 slides
Nhân đôi ADN và tổng hợp ARN by
Nhân đôi ADN và tổng hợp ARNNhân đôi ADN và tổng hợp ARN
Nhân đôi ADN và tổng hợp ARNBạn Nguyễn Ngọc
41.5K views43 slides
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ by
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃBÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃHue Nguyen
56.4K views28 slides
Ban tin noi bo Nguoi ADN so thang10/2013 by
Ban tin noi bo Nguoi ADN so thang10/2013Ban tin noi bo Nguoi ADN so thang10/2013
Ban tin noi bo Nguoi ADN so thang10/2013bantinnoiboNguoiADN
799 views8 slides
Chuong4 taibansuachuadna by
Chuong4 taibansuachuadnaChuong4 taibansuachuadna
Chuong4 taibansuachuadnaLuong NguyenThanh
10K views29 slides

Viewers also liked(18)

Bài giảng về DNA và RNA by Anh Gently
Bài giảng về DNA và RNABài giảng về DNA và RNA
Bài giảng về DNA và RNA
Anh Gently15.8K views
ADN SLIDE by Fan Cart
ADN SLIDEADN SLIDE
ADN SLIDE
Fan Cart7K views
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ by Hue Nguyen
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃBÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
Hue Nguyen56.4K views
Một số vấn đề cơ bản của sinh học phân tử by Tài liệu sinh học
Một số vấn đề cơ bản của sinh học phân tử Một số vấn đề cơ bản của sinh học phân tử
Một số vấn đề cơ bản của sinh học phân tử
sinh học phân tử by Hà Nguyễn
sinh học phân tửsinh học phân tử
sinh học phân tử
Hà Nguyễn11.4K views
Các kỹ thuật dt phân tử by bittercoffee
Các kỹ thuật dt phân tửCác kỹ thuật dt phân tử
Các kỹ thuật dt phân tử
bittercoffee16.4K views
Gingival recession by Imen Kassoma
Gingival recessionGingival recession
Gingival recession
Imen Kassoma20.3K views
Periodontal plastic surgery by Robert Cain
Periodontal plastic surgeryPeriodontal plastic surgery
Periodontal plastic surgery
Robert Cain50.6K views
Periodontal plastic and esthetic surgery by josna thankachan
Periodontal plastic and esthetic surgeryPeriodontal plastic and esthetic surgery
Periodontal plastic and esthetic surgery
josna thankachan31K views
Gingival recession classifications by Achi Joshi
Gingival recession classifications Gingival recession classifications
Gingival recession classifications
Achi Joshi 106.5K views
Soft Tissue Grafts Techniques by Jin Kim
Soft Tissue Grafts TechniquesSoft Tissue Grafts Techniques
Soft Tissue Grafts Techniques
Jin Kim19.6K views

Similar to GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã

Sinh by
SinhSinh
SinhNgô Chí Tâm
532 views8 slides
Sinh 5 by
Sinh 5Sinh 5
Sinh 5minhtuan2191
1.4K views14 slides
CĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdf by
CĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdfCĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdf
CĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdfQuyenTranle
60 views3 slides
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14] by
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]
De kiem tra lan 1 sinh hoc [13 14]Ben Tre High School
1.2K views6 slides
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3 by
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3sonpzx
1.1K views18 slides
De kiem tra CL Thang 1 [13-14] by
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]De kiem tra CL Thang 1 [13-14]
De kiem tra CL Thang 1 [13-14]Ben Tre High School
1.5K views7 slides

Similar to GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã(20)

CĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdf by QuyenTranle
CĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdfCĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdf
CĐ DI TRUYỀN.ÔN TẬP GEN.NHÂN ĐÔI ADN.LÍ THUYẾT.pdf
QuyenTranle60 views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3 by sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 3
sonpzx1.1K views
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 by Zome VN
 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013 Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Đề thi thử ĐH môn Sinh học năm 2013
Zome VN1.7K views
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau by onthitot .com
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-sinh-hoc-truong-thpt-khanh-hung-ca-mau
onthitot .com1.3K views
De thi thu mon sinh nam 2013 by adminseo
De thi thu mon sinh nam 2013De thi thu mon sinh nam 2013
De thi thu mon sinh nam 2013
adminseo275 views
Sinh chuyende1 by onthi360
Sinh chuyende1Sinh chuyende1
Sinh chuyende1
onthi3602.8K views
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013 by adminseo
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
Dap an de thi thu mon sinh nam 2013
adminseo623 views
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an by adminseo
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap anđề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
đề Thi thử đại học môn sinh 2013 co dap an
adminseo5.8K views
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh by adminseo
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinhđề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
đề Thi thử tốt nghiệp môn sinh
adminseo489 views
Bai tap chuong i sinh 12 by Kudos2010
Bai tap chuong i sinh 12Bai tap chuong i sinh 12
Bai tap chuong i sinh 12
Kudos201013K views
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T... by Nguyen Thanh Tu Collection
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
Trac nghiem sinh 12 co dap an by DoKo.VN Channel
Trac nghiem sinh 12 co dap anTrac nghiem sinh 12 co dap an
Trac nghiem sinh 12 co dap an
DoKo.VN Channel15.9K views
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn by Đào Nhung
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vnĐề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đề thi thử đại học môn Sinh học 2013 - Tháng 4 - Hocmai.vn
Đào Nhung1.6K views
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5 by sonpzx
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
De thi thu mon sinh tot nghiep thpt nam 2013 số 5
sonpzx913 views
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T... by Nguyen Thanh Tu Collection
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...
70 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023 - MÔN SINH HỌC - CÁC TRƯỜNG T...

More from Van-Duyet Le

Introduce about Nodejs - duyetdev.com by
Introduce about Nodejs - duyetdev.comIntroduce about Nodejs - duyetdev.com
Introduce about Nodejs - duyetdev.comVan-Duyet Le
867 views20 slides
[LvDuit//Lab] Crawling the web by
[LvDuit//Lab] Crawling the web[LvDuit//Lab] Crawling the web
[LvDuit//Lab] Crawling the webVan-Duyet Le
931 views25 slides
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết by
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtCTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtVan-Duyet Le
714 views44 slides
Bài tập tích phân suy rộng. by
Bài tập tích phân suy rộng.Bài tập tích phân suy rộng.
Bài tập tích phân suy rộng.Van-Duyet Le
28.2K views1 slide
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời by
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiTổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiVan-Duyet Le
88.3K views47 slides
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp by
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpHướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpVan-Duyet Le
449.2K views14 slides

More from Van-Duyet Le(20)

Introduce about Nodejs - duyetdev.com by Van-Duyet Le
Introduce about Nodejs - duyetdev.comIntroduce about Nodejs - duyetdev.com
Introduce about Nodejs - duyetdev.com
Van-Duyet Le867 views
[LvDuit//Lab] Crawling the web by Van-Duyet Le
[LvDuit//Lab] Crawling the web[LvDuit//Lab] Crawling the web
[LvDuit//Lab] Crawling the web
Van-Duyet Le931 views
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết by Van-Duyet Le
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtCTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
Van-Duyet Le714 views
Bài tập tích phân suy rộng. by Van-Duyet Le
Bài tập tích phân suy rộng.Bài tập tích phân suy rộng.
Bài tập tích phân suy rộng.
Van-Duyet Le28.2K views
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời by Van-Duyet Le
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiTổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Van-Duyet Le88.3K views
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp by Van-Duyet Le
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpHướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Van-Duyet Le449.2K views
Giáo trình C căn bản. by Van-Duyet Le
Giáo trình C căn bản.Giáo trình C căn bản.
Giáo trình C căn bản.
Van-Duyet Le3.4K views
58 công thức giải nhanh hóa học by Van-Duyet Le
58 công thức giải nhanh hóa học58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa học
Van-Duyet Le297K views
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp by Van-Duyet Le
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợpBài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp
Van-Duyet Le16.4K views
Bài tập điện xoay chiều by Van-Duyet Le
Bài tập điện xoay chiềuBài tập điện xoay chiều
Bài tập điện xoay chiều
Van-Duyet Le8.5K views
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa by Van-Duyet Le
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòaPhương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa
Van-Duyet Le49.8K views
Trắc nghiệm điện xoay chiều by Van-Duyet Le
Trắc nghiệm điện xoay chiềuTrắc nghiệm điện xoay chiều
Trắc nghiệm điện xoay chiều
Van-Duyet Le1.5K views
Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động... by Van-Duyet Le
Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động...Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động...
Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động...
Van-Duyet Le83K views
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit by Van-Duyet Le
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit
Van-Duyet Le76.8K views
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trình by Van-Duyet Le
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trìnhKĩ thuật giải các loại hệ phương trình
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trình
Van-Duyet Le3.4K views
Reported Speech (NC) by Van-Duyet Le
Reported Speech (NC)Reported Speech (NC)
Reported Speech (NC)
Van-Duyet Le502 views
3000 từ tiếng Anh thông dụng by Van-Duyet Le
3000 từ tiếng Anh thông dụng3000 từ tiếng Anh thông dụng
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Van-Duyet Le1.5K views
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư. by Van-Duyet Le
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.
Van-Duyet Le353 views
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa by Van-Duyet Le
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa[Sinh 12] 140 câu tiến hóa
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa
Van-Duyet Le10.7K views
Toán DH (THPT Lê Lợi) by Van-Duyet Le
Toán DH (THPT Lê Lợi)Toán DH (THPT Lê Lợi)
Toán DH (THPT Lê Lợi)
Van-Duyet Le2.4K views

Recently uploaded

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views83 slides
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf by
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdfFred Hub
9 views6 slides
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh... by
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...
Luận Văn Khai Thác Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Ven Biển Tiền Hải - Thái Binh...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
6 views136 slides
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf by
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 views7 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... by
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
32 views74 slides
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... by
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 views431 slides

Recently uploaded(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf by Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub9 views
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf by Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... by Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf by Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... by Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf by Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ... by Nguyen Thanh Tu Collection
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM TOÁN 8 CẢ NĂM - DÙNG CHUNG 3 SÁCH (LÝ THUYẾT, LUYỆN TẬP, BÀ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf by Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf by Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...

GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã

 • 1. Trường THPT Chợ Gạo Yplitgroup GEN – MÃ DI TRUYỀN – QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Câu 1) Điều nào không đúng với cấu trúc của gen : A. Vùng kết thúc nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã. B. Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình dịch mã. C. Vùng khởi đầu nằm ở đầu gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. D. Vùng mã hóa ở giữa gen mang thông tin mã hóa axit amin. Câu 2) Số mã bộ ba mã hóa cho các axit amin là A. 61. B. 42 C. 64. D. 21. Câu 3) Axit amin Mêtiônin được mã hóa bởi mã bộ ba A. AUU. B. AUG. C. AUX. D. AUA. Câu 4) Đoạn okazaki là A. đoạn ADN được tổng hợp một cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi. B. đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục theo chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi. C. đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên mạch ADN trong quá trình nhân đôi. D. đoạn ADN được tổng hợp gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn của ADN trong quá trình nhân đôi. Câu 5) Đặc tính nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới: A. Tính liên tục. B. Tính đặc thù. C. Tính phổ biến. D. Tính thoái hóa. Câu 6) Vai trò của enzim ADN - polimeraza trong quá trình nhân đôi là A. cung cấp năng lượng. B. tháo xoắn ADN. C. lắp ghép các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp. D. phá vỡ các liên kết hidro giữa hai mạch của ADN. Câu 7) Một axit amin trong phân tử protein được mã hóa trên gen dưới dạng A. mã bộ một. B. mã bộ hai. C. mã bộ ba. D. mã bộ bốn. Câu 8) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi là A. A liên kết U; G liên kết X. B. A liên kết X; G liên kết T. C. A liên kết T; G liên kết X. D. A liên kết U; T liên kết A; G liên kết X; X liên kết G. Câu 9) Mã di truyền có các bộ ba kết thúc là A. UAA, UAG, UGA. B. UAU, UAX, UGG. C. UAX, UAG, UGX D. UXA, UXG, UGX. Câu 10) Mã thoái hóa là hiện tượng A. nhiều mã bộ ba cùng mã hóa cho 1 loại axit amin. B. các mã bộ ba nằm nôi tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau. C. một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin. D. các loài sinh vật đều sử dụng chung bộ mã di truyền. Câu 11) ADN có chức năng A. cấu tạo nên enzim, hoocmon, kháng thể. B. cấu trúc nên màng tế bào, các bào quan. C. cấu trúc nên tính trạng trên cơ thể sinh vật. D. lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Câu 12) Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN A. luôn theo chiều từ 3’ đến 5’. B. một cách ngẫu nhiên. C. theo chiều từ 5’ đến 3’ trên mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia. https://facebook.com/yplitgroup p.1
 • 2. Trường THPT Chợ Gạo Yplitgroup D. luôn theo chiều từ 5’ đến 3’. Câu 13) Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là A. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi. B. hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu. C. trong 2 ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp. D. sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo hai hướng ngược chiều nhau. Câu 14) Vì sao mã di truyền là mã bộ ba? A. Vì mã bộ một và mã bộ hai không tạo được sự phong phú về thông tin di truyền. B. Vì số nuclêotit ở mỗi mạch của gen dài gấp 3 lần số axit amin của chuỗi polipeptit. C. Vì số nucleotit ở hai mạch của gen dài gấp 6 lần số axit amin của chuỗi polipeptit. D. Vì 3 nucleotit mã hóa cho một axit amin thì sẽ có 43 = 64 bộ ba dư để mã hóa cho 20 loại axit amin. Câu 15) Sư nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng A. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào. B. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể. C. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể. D. đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định từ nhân ra tế bào chất. Câu 16) Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều A. cùng chiều với mạch khuôn. B. 3’ đến 5’. C. cùng chiều với chiều tháo xoắn của ADN. D. 5’ đến 3’ Câu 17) Các mã bộ ba khác nhau bởi A. trật tự của các nucleotit. B. thành phần các nucleotit. C. số lượng các nucleotit. D. thành phần và trật tự của các nucleotit. Câu 18) Ađênin là tên gọi của A. một loại nuclêôtit. B. một loại nuclêôtit, một loại bazơnitơ. C. một loại nuclêôtit, một loại axit hữu cơ. D. một loại nuclêôtit, một loại bazơnitơ, một loại axit hữu cơ. Câu 19) Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin A. mã hoá cho một sản phẩm nhất định. B. quy định tổng hợp một loại prôtêin. C. quy định một loại tính trạng nhất định. D. mã hoá cho một cấu trúc nhất định. Câu 20) Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo các nguyên tắc A. bổ sung, bán bảo tồn, khuôn mẫu, nửa gián đoạn. B. bổ sung, bán bảo tồn, đa phân, nửa gián đoạn. C. bổ sung, khuôn mẫu, đa phân, nửa gián đoạn. D. bán bảo tồn, khuôn mẫu, đa phân, nửa gián đoạn. Câu 21) Trong thành phần cấu tạo của guanin luôn có chất nào sau đây? A. Axit phôtphoric, đường glucôzơ. B. Đường glucôzơ, bazơ guanin. C. Axit phôtphoric, bazơ guanin. D. Axit phôtphoric, đường glucôzơ, bazơ guanin. Câu 22) Đặt tên cho các nuclêôtit dựa vào A. khối lượng và kích thước của nuclêôtit. B. chức năng và hình dạng của nuclêôtit. C. kích thước của bazơ nitơ trong nuclêôtit. D. tên bazơ nitơ cấu tạo nên nuclêôtit. Câu 23) Điểm sai khác cơ bản giữa các đơn phân cấu tạo nên ADN là https://facebook.com/yplitgroup p.2
 • 3. Trường THPT Chợ Gạo Yplitgroup A. khối lượng phân tử. B. kích thước phân tử. C. thành phần bazơ nitơ. D. tính chất hoá học của đơn phân. Câu 24) Sự nhân đôi của ADN vi khuẩn khác với ADN tế bào nhân thực là A. chiều tổng hợp, số lượng đơn vị tái bản, độ dài đoạn Okazaki. B. chiều tổng hợp, độ dài đoạn Okazaki, tốc độ gắn nuclêôtit vào chuỗi polinuclêôtit. C. số lượng đơn vị tái bản, độ dài đoạn Okazaki, tốc độ gắn nuclêôtit vào chuỗi polinuclêôtit. D. chiều tổng hợp, số lượng đơn vị tái bản, độ dài đoạn Okazaki, tốc độ gắn nuclêôtit vào chuỗi polynuclêôtit. Câu 25) ADN con có cấu trúc giống ADN mẹ là nhờ quá trình nhân đôi diễn ra theo các nguyên tắc A. bổ sung, bán bảo tồn, nửa gián đoạn. B. bổ sung, bán bảo tồn, khuôn mẫu. C. bổ sung, khuôn mẫu, nửa gián đoạn. D. bán bảo tồn, khuôn mẫu, nửa gián đoạn. Câu 26) Đặc điểm nào sau đây không có ở ADN của vi khuẩn? A. Hai đầu nối lại tạo thành ADN vòng. B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. C. Cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. D. liên kết với prôtêin histôn. Câu 27) Vùng nào sau đây bị biến đổi sẽ làm thay đổi cấu trúc của mARN? A. Vùng kết thúc. B. Vùng mã hoá. C. Vùng điều hoà. D. Tất cả các vùng trên gen. Câu 28) Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh? A. E. Coli. B. Nấm men. C. Vi khuẩn lam. D. Xạ khuẩn. Câu 29) Một phân tử ADN có tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Đoạn ADN này A. dài 4080 Ao. B. nặng 90 000 đvC. C. có 600 ađênin. D. có 5998 liên kết phôtphođieste. Câu 30) Một đoạn ADN có 39 000 liên kết hiđrô và ađênin chiếm 20%. Đoạn ADN này có A. 24 000 bazơ nitơ. B. 9 000 guanin. C. chiều dài 40800Ao. D. 7 800 ađênin. Câu 31) ADN có 2 mạch xoắn kép. Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên đoạn mạch số 1 là 5’ – ATTTGGGXXXGAGGX – 3’. Đoạn này có tổng số liên kết hiđrô là A. 50. B. 40. C. 30. D. 20. 7 Câu 32) Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 10 cặp nuclêôtit. Tổng số liên kết phôtphođieste trong phân tử ADN này là A. 107. B. 2 x 107. C. 107 – 2. D. 2 x 107 – 2. Nâng cao Câu 33) Một phân tử ADN của vi khuẩn có tổng số 107 cặp nuclêôtit tiến hành nhân đôi 1 lần. Nếu mỗi đoạn Okazaki dài 1000 nuclêôtit thì tổng số đoạn mối được tổng hợp là A. 10002. B. 5002. C. 2002. D. 20002. Câu 34) Giả sử chỉ có 4 nuclêôtit là A, T, G, X thì sẽ có bao nhiêu kiểu sắp xếp để tạo ra một chuỗi polinuclêôtit có 4 nuclêôtit? A. 4. B. 24. C. 48. D. Vô số kiểu. 10 Câu 36) Một phân tử ADN của sinh vật nhân thực tổng hợp 10 cặp nuclêôtit. Khi tiến hành nhân đôi, trên phân tử ADN này có 20 đơn vị nhân đôi và mỗi đoạn Okazaki dài 2000 nuclêôtit. Nếu nó nhân đôi 1 lần thì số đoạn mồi được tổng hợp là A. 5.107 + 40. B. 5.107 + 20. C. 5.107 + 10. D. 5.107 + 2. Câu 37) Một phân tử ADN của nấm men có tổng số 2.1011 cặp nuclêôtit tiến hành nhân đôi 3 lần. Nếu phân tử ADN này có 20 đơn vị nhân đôi và mỗi đoạn Okazaki dài 200 nuclêôtit thì tổng số đoạn mồi được tổng hợp là A. (109 + 70) x 7. B. (109 + 35) x 7. C. (108 + 70) x 7. D. (109 + 2) x 7. https://facebook.com/yplitgroup p.3
 • 4. Trường THPT Chợ Gạo Yplitgroup PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Câu 1) Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza ngừng hoạt động khi gặp A. vùng kết thúc. B. vùng biến đổi. C. Vùng mã hoá. D. vùng điều hoà. Câu 2) Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực? A. Nhân. B. Tế bào chất. C. Màng tế bào. D. Thể Gongi. Câu 3) Polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp ở tế bào nhân thực đều A. bắt đầu bằng axit amin Mêtionin. B. bắt đầu bằng axit amin foocmyl Mêtionin C. cắt bỏ Mêtionin ở vị trí đầu tiên. D. kết thúc bằng axit amin Mêtionin. Câu 4) Trong quá trình phiên mã của một gen A. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ quá trình dịch mã. B. Chỉ có một mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào. C. Nhiều rARN được tổng hợp theo nhu cầu protein của tế bào. D. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu protein của tế bào. Câu 5) Sự tổng hợp ARN được thực hiện A. theo nguyên tắc bổ sung chỉ trên một mạch của gen. B. theo nguyên tắc bán bảo toàn. C. theo nguyên tắc bổ sung trên hai mạch của gen. D. theo nguyên tắc bảo toàn. Câu 6) Quá trình dịch mã kết thúc khi A. riboxom rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu đơn vị lớn và bé. B. Riboxom di chuyển đến mã bộ ba AUG. C. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAA, UAG, UGA. D. Riboxom tiếp xúc với 1 trong các bộ ba UAU, UAX, UXG. Câu 7) Mã bộ ba mở đầu trên mARN là A. UAA. B. AUG. C. AAG. D. UAG. Câu 8) Đối với quá trình dịch mã di truyền, điều không đúng với riboxom là A. Trượt từ đầu 5’ đến 3’ trên mARN. B. Bắt đầu tiếp xúc với mARN từ bộ ba UAG. C. Tách thành 2 tiểu đơn vị sau khi hoàn thành dịch mã. D. Vẫn giữ nguyên cấu trúc sau khi hoàn thành việc tổng hợp protein. Câu 9) Vùng nào của gen không được phiên mã? A. Vùng mã hoá. B. Vùng kết thúc. C. Vùng khởi đầu. D. Vùng kết thúc và vùng khởi đầu. Câu 10) Pôliribôxôm là A. một chuỗi gồm nhiều ribôxôm gắn kết với nhau. B. nhiều ribôxôm cùng hoạt động trên một phân tử mARN. C. nhiều ribôxôm cùng tổng hợp một chuỗi polipeptit. D. nhiều ribôxôm cùng nằm trên lưới nội chất hạt. Câu 11) Trong quá trình dịch mã, hoạt động nào diễn ra đầu tiên? A. Rb gắn kết với mARN thông tin ở vị trí mã mở đầu. B. Rb gắn kết với mARN thông tin ở vùng khởi đầu trên mARN. C. tARN mang aa mở đầu gắn với đơn vị nhỏ của Rb tiến vào vị trí cođon mở đầu trên mARN. D. tARN mang aa mở đầu đi vào Rb ở vùng khởi đầu của mARN. Câu 12) Quá trình hoạt hoá aa có vai trò A. gắn aa vào tARN tương ứng nhờ enzim đặc hiệu. B. gắn aa vào tARN nhờ enzim nối ligaza. C. kích hoạt aa và gắn nó vào tARN. D. sử dụng năng lượng ATP để kích hoạt aa. https://facebook.com/yplitgroup p.4
 • 5. Trường THPT Chợ Gạo Yplitgroup Câu 13) Nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện A. trong cơ chế tự nhân đôi và phiên mã. B. trong cơ chế tự nhân đôi và dịch mã. C. trong cơ chế phiên mã và dịch mã. D. trong các cơ chế tự nhân đôi, phiên mã và dịch mã. Câu 14) Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế phiên mã là A. A liên kết U ; T liên kết A ; G liên kết X ; X liên kết G. B. A liên kết X ; G liên kết T. C. A liên kết U ; G liên kết X. D. A liên kết T ; G liên kết X. Câu 15) Loại ARN nào mang mã đối? A. mARN. B. tARN. C. rARN. D. ARN của virut. Câu 16) Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN polimeraza đã di chuyển theo chiều A. từ 3’ đến 5’. B. từ giữa gen tiến ra 2 phía. C. ngẫu nhiên. D. từ 5’ đến 3’. Câu 17) Phân tử mARN được sao ra từ mạch khuôn của gen được gọi là A. bản mã sao. B. bản mã đối. C. bản mã gốc. D. bản dịch mã. Câu 18) Khi dịch mã bộ ba mã đối tiếp cận với bộ ba mã sao theo chiều nào? A. Từ 5’ đến 3’. B. Cả hai chiều. C. Từ 3’ đến 5’. D. Tiếp cận ngẫu nhiên. Câu 19) Mã di truyền trên mARN được đọc theo A. một chiều từ 3’ đến 5’. B. hai chiều tùy theo vị trí của enzim. C. một chiều từ 5’ đến 3’. D. ngược chiều di chuyển của riboxom trên mARN. Câu 20) Cấu trúc của T khác U về A. thành phần đường và loại bazơ nitơ. B. thành phần đường và loại axit phôtphoric. C. cách liên kết giữa axit phôtphoric với đường. D.cách liên kết giữa đường với bazơ nitơ. Câu 21) Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt ARN làm 3 loại là mARN, tARN, rARN? A. Cấu hình không gian. B. Số loại đơn phân. C. Khối lượng và kích thước. D. Chức năng của mỗi loại. Câu 22) Khi nghiên cứu về nguyên tắc bổ sung ở ARN, có thể kết luận A. tất cả các loại ARN đều có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. B. trên tARN chỉ có một số đoạn liên kết theo nguyên tắc bổ sung. C. ở tARN có cấu tạo theo NTBS nên A = U và G = X. D. các cặp bazơ liên kết bổ sung với nhau làm ARN dễ bị phân huỷ. Câu 23) Các thành phần trực tiếp tham gia tổng hợp chuỗi polipeptit gồm A. ADN, mARN, aa, tARN, Rb. B. mARN, aa, tARN, Rb. C. aa, tARN, Rb, enzim. D. mARN, aa, tARN, Rb, enzim. Câu 24) Điểm khác biệt giữa cấu tạo của ADN với cấu tạo của ARN là 1. ADN có cấu tạo 2 mạch còn ARN có cấu tạo 1 mạch. 2. ADN có cấu tạo theo NTBS còn ARN thì không có. 3. Đơn phân của ADN có đường và thành phần bazơ khác với đơn phân của ARN. 4. ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn ARN. A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 3, 4. Câu 25) Khi nói về quá trình dịch mã, điều nào sau đây không đúng? A. Liên kết bổ sung được hình thành trước liên kết peptit. B. Trình tự các bộ ba trên mARN quy định trình tự các aa trên chuỗi polipeptit. C. Bộ ba kết thúc quy định tổng hợp aa cuối cùng trên chuỗi polipeptit. D. Chiều dịch chuyển của ribôxôm trên mARN là 5’  3’. Câu 26) Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là dịch mã vì A. đây là quá trình chuyển thông tin từ dạng các mã di truyền trên mARN thành các aa. B. đây là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit từ các aa trong tế bào chất của tế bào. https://facebook.com/yplitgroup p.5
 • 6. Trường THPT Chợ Gạo Yplitgroup C. đây là quá trình truyền đạt thông tin từ nhân ra tế bào chất. D. quá trình này diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và có sự tham gia của ribôxôm. Câu 27) Thông tin di truyền ở trên gen được biểu hiện thành tính trạng nhờ các quá trình A. nhân đôi, phiên mã, dịch mã. B. nhân đôi, dịch mã. C. phiên mã, dịch mã. D. dịch mã. Câu 28) tARN mang axit amin mở đầu tiến vào riboxom có bộ ba đối mã là A. UAX. B. AUX. C. AUA. D. XUA. o Câu 29) Một phân tử mARN dài 4080A và tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 3 : 2 : 4. Gen quy định tổng hợp ARN này có A. G = 20%. B. T = 30%. C. tỉ lệ A/G = 1/4. D. 3120 liên kết hiđrô. Câu 30) Một gen có 10 đoạn êxôn. Gen này có thể tạo ra được bao nhiêu loại phân tử mARN? A. 1 B. 10 C. 1010 D. 10! Câu 31) Chuỗi polipeptit có chiều A. 5’  3’. B. 3’  5’. C. N  C. D. C  N. o Câu 32) Vùng mã hoá của gen có chiều dài 5100A ; gen tiến hành phiên mã đã cần môi trường cung cấp 900 U, 1200 G, 1500 A, 900 X. Số phân tử mARN được tạo ra là A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. Câu 33) Một phân tử mARN có 900 đơn phân tiến hành dịch mã đã cho 5 Rb trượt qua một lần. Số lượt tARN vận chuyển aa đến Rb là A. 1495. B. 4495. C. 1490. D. 895. Câu 34) Trong quá trình hình thành chuỗi polipeptit, nước được giải phóng ở giai đoạn A. tổng hợp chuỗi polipeptit. B. bắt đầu dịch mã. C. hoạt hoá aa. D. kết thúc dịch mã. https://facebook.com/yplitgroup p.6