Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

Van-Duyet Le
Van-Duyet LeStudent at University of Information Technology

Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

https://facebook.com/yplitgroup

   Con lắc lò xo – Con lắc đơn – Tổng hợp dao động – Dao động tắt dần –
            Dao động cưởng bức – Cộng hưởng

Con lắc lò xo
            k       2π      m       1 ω  1     k
1. Tần số góc ω =    , chu kỳ T =  = 2π     ; tần số f = =  =
            m       ω       k       T 2π 2π      m
                                      mg g
2. - Độ biến dạng của lò xo treo thẳng đứng khi vật ở VTCB. ∆l o =      = 2
                                      k ω
      ∆l o
⇒ T = 2π      ( lo , là chiều dài tự nhiên và ∆o là độ biến dạng của lò xo tại VTCB )
                          l
       g

                                                             mg sin α
   -Độ biến dạng của lò xo trên mặt phẳng nghiêng góc     α so với phương ngang.              ∆lo =
                                                               k
                     ∆lo
            ⇒ T = 2π
                    g sin α
3.   + Chiều dài của lò xo tại VTCB: lcb = lo + ∆o .  l
    + Chiều dài cực tiểu ( khi vật ở vị trí cao nhất ) lmin = lo + ∆o - A
                                     l       ⇒ lcb = ( lmin + lmax)/2
    + Chiều dài cực đại( khi vật ở vị trí thấp nhất ) lmax = lo + ∆o + A.
                                    l
    *Vật ở trên H thì lò xo nén, vật dưới H thì lò xo giãn.
4. Lực kéo về hay lực phục hồi: F = -kx = -m ω2 x
    Đặc điểm:     + Là lực gây ra dao động cho vật
             + Luôn hướng về VTCB
             + Biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ …
5. Lực đàn hồi ( đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng )
    + Độ lớn : Fđh = k. ∆ ( ∆ là độ biến dạng của lò xo )
                 l   l
    + Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực đàn hồi và lực phục hồi là một.
    + Với con lắc lò xo thẳng đứng:      + Fđh = k ∆ o +x ( chiều dương hướng xuống dưới )
                               l
                         + Fđh = k ∆o −x ( chiều dương hướng lên trên )
                               l
    + Lực đàn hồi cực đại       Fđh max= k( ∆o + A ) ( lúc vật ở vị trí thấp nhất)
                            l
    + Lực đàn hồi cực tiểu :
        + Nếu ∆ < A ⇒ Fđh max= 0
               l
        + Nếu ∆ > A ⇒ Fđh min= k( ∆o - A )
               l            l
    + Lực đẩy đàn hồi cực đại (khi lò xo bị nén nhiều nhất ) F = k( A - ∆o )   l
6. Một lò xo chiều dài l, độ cứng k bị cắt thành các lò xo dài l1, l2, l3…có độ cứng k1, k2, k3…
  thì k.l = k1 .l1 = k2 .l2 = k3 .l3 =…
               1   1   1
    + Ghép nối tiếp : k = k + k + ... ⇒ cùng treo một vật vào thì        T2 = T12 + T22
                1  2

                                        1   1  1
    + Ghép song song: k = k1 + k2 +…. ⇒ cùng treo một vật vào thì      2
                                         = 2+ 2
                                       T   T1 T2
    + Gắn vào lò xo k một vật m 1 thì được chu kỳ T1, vật m2 thì được chu kỳ T2, vật m3 = m1 + m2 thì được chu kỳ T3,
    vật m4 = m1 - m2 thì được chu kỳ T4 khi đó: T3 = T12 + T22 ; T42 = T12 − T22
                           2
https://facebook.com/yplitgroup

Con lắc đơn
             g        2π      l  ∆t
1. Tần số góc: ω =       ⇒T  =    = 2π    =
             l        ω       g  N
  ( N là số dao động vật thực hiện trong thời gian ∆ )
                           t
           1  1   g
  Tần số    f=   =
           T 2π    l
Điều kiện dao động điều hòa: bỏ qua ma sát, αo , So nhỏ.
                             s
2. Lực phục hồi : F = -mg.sin α =-mg α =mg         =m ω2 s
                             l
     + Với con lắc đơn lực phục hồi tỉ lệ thuận với khối lượng
     + Với con lắc lò xo lực phục hồi không phụ thuộc khối lượng.
3. Phương trình dao động:
     S = Socos( ω +ϕo );
            t       hoặc α = αo cos(ωt +ϕo )         ( với s = αl , So = αo . l )
                                               .
     ⇒ v = s = −ωS o sin(ωt +ϕo ) = −ωαo l sin(ωt +ϕo )
          '
                                        Chú ý: s và So đóng vai trò như x và A.
     ⇒ a = s '' = −ω 2 S o cos(ωt + ϕo ) = −ω2αo ls cos(ωt +ϕo )
4. Hệ thức độc lập:
                          v2             v2
     a = - ω 2.s = - ω 2. α l.      s 2 + 2 = S o2 hoặc    α 2 + = αo  2

                          ω             gl
                   mv 2             1       mgS o 2
                                                mglαo
                                                  2
                                                    mω 2 l 2α o
                                                         2
                     + mgl (1 − cos α ) = mω S o =
                                    2  2
5. Cơ năng:    W = Wđ + Wt =                              =     =
                    2             2         2l      2    2
6. Vận tốc        v = 2 gl (cos α −cos αo )       ( Các cộng thức này đúng cả khi góc α lớn. )
  Lực căng        T = mg(3cos α - 2cos αo )
  Khi vật dao động điều hòa với biên độ góc αo nhỏ. v 2 = gl (α o2 − α 2 ) và T = mg (1 + α 2 −1,5αo )      2


7. Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1; con lắc đơn dài l2 có chu kỳ T2 , con lắc đơn dài
  l3 = l1 + l2 có chu kỳ T3, con lắc đơn dài l4 = l1 – l2 có chu kỳ T4 thì T3 = T1 + T2 và T42 = T12 − T22
                                         2   2   2


8. Sự thay đổi chu kỳ theo nhiệt độ:(g =const)
            α∆t        ∆T α∆t
     T2 = T1(1 +    )    ⇒      =    ( α là hệ số nở dài của dây treo)
            2             T1   2
9. Sự thay đổ của chu kỳ theo độ cao(l = const)
            ∆h             ∆T  ∆h
                          h là độ cao so với mặt đất
    T2 = T1(1 +    )     ⇒        =
            R             T1  R
                          R=6400km là bán kính trái đất
10. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T1 ở độ cao h1 ở nhiệt độ t1 khi đưa tới độ cao h2 ở nhiệt độ t2 thì
    ∆T   ∆h   α∆t
      =   +
    T  1 R      2
                                  ∆T
11. Sự chạy sai của đồng hồ quả lắc sau 1 ngày:        δ=   .86400 ( s ) ( T1 là chu kỳ của đồng hồ chạy đúng )
                                  T1
  Nếu ∆T > 0 thì sau 1 ngày đồng hồ chạy chậm đi δ giây và ngược lại.
12. Sự thay đổi chu kỳ theo ngoại lực.
                       l       P
    + Chỉ có trọng lực : T = 2π          (g=   )
                       g       m
                                           '
            →                      l
                                   P       → →   →
    + Có ngoại lực F không đổi tác dụng: T ' = 2π  '   ( g’ =  ) ; ( P ' = P+ F )
                           g       m
  * Con lắc đơn đặt trong thang máy đang chuyển động với gia tốc a
  Lên nhanh dần đều     Lên chậm dần đều     Xuống nhanh dần đều    Xuống chậm dần đều
https://facebook.com/yplitgroup

          l                  l              l               l
  T ' = 2π               T ' = 2π           T ' = 2π           T ' = 2π
         g +a                g −a             g −a             g +a


    + Con lắc đơn đặt trong thùng ô tô chuyển động biến đổi đều với gia tốc a:
                   l
         T ' = 2π         = T cos α
               g +a2
                 2


                                                             a
    (  α là góc tạo bởi dây treo và phương thẳng đứng khi vật ở trạng thái cân bằng, với tan α =           g
                                                              )
                                     →       F   qE
 * Con lắc đơn, vật nặng tích điện q đặt trong điện trường E ; ( a = tđ =   )
                                   m  m
             q>0                        q<0
    →             →              →          →
    E hướng lên        E hướng xuống        E hướng lên     E hướng xuống
            l                 l               l               l
    T ' = 2π               T ' = 2π            T ' = 2π           T ' = 2π
           g −a               g +a              g +a              g −a
                                  l
    + E hướng theo phương ngang: T = 2π                = T cos α
     →              '

                               g +a2
                                2


                                                             a
    (  α là góc tạo bởi dây treo và phương thẳng đứng khi vật ở trạng thái cân bằng, với tan α =           g
                                                              )
                        →
* Lực đẩy Ácsimét   F = DVg ( F luôn hướng thẳng đứng lên trên )
  Trong đó :     D là khối lượng riêng của chất lỏng hay chất khí
        V là thể tích phần vật bị chìm trong chất lỏng hay khí đó
                                                           l
                           DVg     D                 l   2π
      →
    P = P+ F
       '
         →  →
               ⇒      g' = g −    = g( 1 - D )       ⇒   T ' = 2π   ' =
                                                             D
                           m      V                g      g (1 −   )
                                                             DV
13. Hiện tượng trùng phùng: Gọi To chu kỳ của con lắc 1 và T là chu kỳ cần xác định của con lắc 2, θ là khoảng thời
  gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp.
                  Nếu To > T       Nếu To < T
                       1  1 1            1  1  1
                        = +             =  −
                       T To θ            T To θ

Tổng hợp dao động
 * Tổng hợp hai dao động :        x1 = A1cos()         Dao động tổng hợp
                     x2 = A2cos()         x ⇒Acos()
                                     =
                                 A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2
   Trong đó : A 2 = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) ;
               2
                                    tan ϕ =       ( ϕ ≤ϕ ≤ϕ2 )
                                 A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2    1


   Nếu ∆ϕ = 2kπ ( x1, x2 cùng pha)       ⇒ Amax = A1 + A2    ( Amin ≤ A ≤ Amax )
   Nếu ∆ϕ = 2(k + 1)π ( x1, x2 ngược pha)     ⇒ Amin = A1 - A 2
 * Khi biết một dao động thành phần: x1 = A1cos( ω +ϕ )
                          t   1  và dao động tổng hợp x = Acos( ωt +ϕ ) thì dao
   động thành phần còn lại là  x2 = A2cos( ωt +ϕ2 )
                                     A sin ϕ − A1 sin ϕ1
           A2 = A 2 + A12 − 2 AA1 cos(ϕ −ϕ1 ) ;  tan ϕ =             ; ( ϕ ≤ϕ ≤ϕ2 )
            2
   Trong đó                           2
                                     A cos ϕ − A1 cos ϕ1    1


 * Nếu vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x1 = A1cos( ω +ϕ )
                                                t  1

   x2 = A2cos( ωt +ϕ2 )…thì dao động tổng hợp cũng là dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:
https://facebook.com/yplitgroup

   x = Acos( ωt +ϕ )
   Chiếu lên trục Ox và trục Oy ta được
   …                                       Ay
                           A=   Ax + Ay
                               2  2
                                    và tan ϕ =     với  ϕ∈ ϕ ;ϕ ]
                                                  [ min
   …                                       Ax
                                                     max
Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức – Cộng hưởng
1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ
                              2F   2µmg
  * Độ giảm biên độ sau một lần vật qua VTCB là : ∆A = c =
                               k    k
                                    kA 2  ω2 A 2
 * Quãng đường vật đi được từ đầu đến lúc dừng lại là: S =         =
                                    2 µmg  2 µg
                                      A
 * Số lần vật qua VTCB từ lúc dao động đến lúc tắt hẳn là: N =
                                      ∆A
2. Hiện tượng cộng hưởng: xảy ra khi : f = fo hay T = To        hay ω =ωo
  Với f , T , ω , và fo , To, ω là tần số, chu kỳ, tần số góc của hệ dao động và của ngoại lực cưỡng bức.
                o

                         l
 + Con lắc treo trên toa tàu :      Tch =      ( l là chiều dài của mỗi thanh ray, v là vận tốc của tàu )
                         v
                   l
 + Người đi bộ :       Tch =        ( l là chiều dài của mỗi bước chân , v là vận tốc của người )
                   v

Recommended

Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12 by
Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12
Tổng Hợp Công Thức Vật Lí Lớp 12Hải Finiks Huỳnh
660.5K views32 slides
Công thức vật lý 10 by
Công thức vật lý 10Công thức vật lý 10
Công thức vật lý 10youngunoistalented1995
62.6K views7 slides
Bài tập Xác suất thống kê by
Bài tập Xác suất thống kêBài tập Xác suất thống kê
Bài tập Xác suất thống kêHọc Huỳnh Bá
307.1K views10 slides
Công thức Vật lý đại cương III by
Công thức Vật lý đại cương IIICông thức Vật lý đại cương III
Công thức Vật lý đại cương IIIVũ Lâm
70.1K views8 slides
Công thức tính nhanh điện xoay chiều by
Công thức tính nhanh điện xoay chiềuCông thức tính nhanh điện xoay chiều
Công thức tính nhanh điện xoay chiềutuituhoc
451.7K views10 slides
Tóm tắt công thức vật lí 10 by
Tóm tắt công thức vật lí 10Tóm tắt công thức vật lí 10
Tóm tắt công thức vật lí 10Borisun
607K views15 slides

More Related Content

What's hot

Bài tập Cơ lý thuyet 1 by
Bài tập Cơ lý thuyet 1 Bài tập Cơ lý thuyet 1
Bài tập Cơ lý thuyet 1 cuong nguyen
111.7K views121 slides
Tom tat cong thuc xstk by
Tom tat cong thuc xstkTom tat cong thuc xstk
Tom tat cong thuc xstkBích Anna
148.9K views16 slides
Qua trinh qua do by
Qua trinh qua doQua trinh qua do
Qua trinh qua doNguyễn Văn Kiên
29K views172 slides
Khong gian vecto (chuong 3) by
Khong gian vecto (chuong 3)Khong gian vecto (chuong 3)
Khong gian vecto (chuong 3)Nguyễn Phụng
166.8K views120 slides
10 dạng tích phân thường gặp thanh tùng by
10 dạng tích phân thường gặp  thanh tùng10 dạng tích phân thường gặp  thanh tùng
10 dạng tích phân thường gặp thanh tùngTrần Hà
337.3K views114 slides
Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại học by
Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại họcTóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại học
Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại họcOanh MJ
171K views99 slides

What's hot(20)

Bài tập Cơ lý thuyet 1 by cuong nguyen
Bài tập Cơ lý thuyet 1 Bài tập Cơ lý thuyet 1
Bài tập Cơ lý thuyet 1
cuong nguyen111.7K views
Tom tat cong thuc xstk by Bích Anna
Tom tat cong thuc xstkTom tat cong thuc xstk
Tom tat cong thuc xstk
Bích Anna148.9K views
Khong gian vecto (chuong 3) by Nguyễn Phụng
Khong gian vecto (chuong 3)Khong gian vecto (chuong 3)
Khong gian vecto (chuong 3)
Nguyễn Phụng166.8K views
10 dạng tích phân thường gặp thanh tùng by Trần Hà
10 dạng tích phân thường gặp  thanh tùng10 dạng tích phân thường gặp  thanh tùng
10 dạng tích phân thường gặp thanh tùng
Trần Hà337.3K views
Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại học by Oanh MJ
Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại họcTóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại học
Tóm tắt lý thuyết Vật Lý 12 - Thi Đại học
Oanh MJ171K views
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan by diemthic3
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phanBai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan
Bai tap co loi giai dao hamieng_va_vi_phan
diemthic3127.1K views
CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ by Hoàng Thái Việt
CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ
CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN HỌC CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 9 CỰC HAY ĐẦY ĐỦ
Hoàng Thái Việt18.8K views
đề Thi xác suất thống kê và đáp án by Học Huỳnh Bá
đề Thi xác suất thống kê và đáp ánđề Thi xác suất thống kê và đáp án
đề Thi xác suất thống kê và đáp án
Học Huỳnh Bá331.5K views
Tóm tắt công thức vật lý 12, luyện thi đại học by Trong Nguyen
Tóm tắt công thức vật lý 12, luyện thi đại họcTóm tắt công thức vật lý 12, luyện thi đại học
Tóm tắt công thức vật lý 12, luyện thi đại học
Trong Nguyen61.4K views
Chuyên đề dòng điện xoay chiều by gia su minh tri
Chuyên đề dòng điện xoay chiềuChuyên đề dòng điện xoay chiều
Chuyên đề dòng điện xoay chiều
gia su minh tri6.1K views
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58 by lovestem
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
Tích phân-4-Phương pháp nguyên hàm_tích phân từng phần-pages-45-58
lovestem10.1K views
Phương pháp giải phương trình lượng giác by Duy Anh Nguyễn
Phương pháp giải phương trình lượng giácPhương pháp giải phương trình lượng giác
Phương pháp giải phương trình lượng giác
Duy Anh Nguyễn75.1K views
Bai7 khai trien_taylor by ljmonking
Bai7 khai trien_taylorBai7 khai trien_taylor
Bai7 khai trien_taylor
ljmonking154K views
Chuyên đề DAO ĐỘNG CƠ_10595212092019 by hieupham236
Chuyên đề DAO ĐỘNG CƠ_10595212092019Chuyên đề DAO ĐỘNG CƠ_10595212092019
Chuyên đề DAO ĐỘNG CƠ_10595212092019
hieupham23679.4K views

Viewers also liked

Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ học by
Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ họcTóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ học
Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ họcphuonganhtran1303
69K views23 slides
Công thức tính nhanh và đáng nhớ by
Công thức tính nhanh và đáng nhớCông thức tính nhanh và đáng nhớ
Công thức tính nhanh và đáng nhớMinh Huy Lê
37.5K views5 slides
Một số bài sóng cơ nâng cao by
Một số bài sóng cơ nâng caoMột số bài sóng cơ nâng cao
Một số bài sóng cơ nâng caotuituhoc
148K views14 slides
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI) by
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI)TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI)
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI)Nguyễn Hải
98.7K views24 slides
Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ... by
Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ...Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ...
Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ...nguyenxuan8989898798
105.2K views13 slides
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC by
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌCTỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌCNguyễn Hải
56.2K views113 slides

Viewers also liked(20)

Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ học by phuonganhtran1303
Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ họcTóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ học
Tóm tắt kiến thức và phương pháp giải bài tập dao động cơ học
phuonganhtran130369K views
Công thức tính nhanh và đáng nhớ by Minh Huy Lê
Công thức tính nhanh và đáng nhớCông thức tính nhanh và đáng nhớ
Công thức tính nhanh và đáng nhớ
Minh Huy Lê37.5K views
Một số bài sóng cơ nâng cao by tuituhoc
Một số bài sóng cơ nâng caoMột số bài sóng cơ nâng cao
Một số bài sóng cơ nâng cao
tuituhoc148K views
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI) by Nguyễn Hải
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI)TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI)
TỔNG HỢP NHỮNG BÀI TẬP VẬT LÝ KHÓ LUYỆN THI ĐẠI HỌC(CÓ LỜI GIẢI)
Nguyễn Hải98.7K views
Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ... by nguyenxuan8989898798
Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ...Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ...
Bài tập về 2 chất điểm dao động điều hóa - thời điểm 2 vật gặp nhau và 2 vật ...
nguyenxuan8989898798105.2K views
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC by Nguyễn Hải
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌCTỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC
TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12 LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Nguyễn Hải56.2K views
Chuyen de 2 khoi 12 (sư tầm) by Giap Huong
Chuyen de 2  khoi 12 (sư tầm)Chuyen de 2  khoi 12 (sư tầm)
Chuyen de 2 khoi 12 (sư tầm)
Giap Huong10.2K views
Tong hop-cac-cau-dao-dong-co--hay-v a-kho-trong-cac-de-thi-thu-2014 by PTAnh SuperA
Tong hop-cac-cau-dao-dong-co--hay-v a-kho-trong-cac-de-thi-thu-2014Tong hop-cac-cau-dao-dong-co--hay-v a-kho-trong-cac-de-thi-thu-2014
Tong hop-cac-cau-dao-dong-co--hay-v a-kho-trong-cac-de-thi-thu-2014
PTAnh SuperA7.9K views
Ly thuyet-va-cong-thuc-cac-dang-dddh.thuvienvatly.com.d4cde.19191 by Nguyen Thao Pham Nguyen
Ly thuyet-va-cong-thuc-cac-dang-dddh.thuvienvatly.com.d4cde.19191Ly thuyet-va-cong-thuc-cac-dang-dddh.thuvienvatly.com.d4cde.19191
Ly thuyet-va-cong-thuc-cac-dang-dddh.thuvienvatly.com.d4cde.19191
100 cau-con-lac-don-kha-hay-va-kho.thuvienvatly.com.002ad.36570 by tai tran
100 cau-con-lac-don-kha-hay-va-kho.thuvienvatly.com.002ad.36570100 cau-con-lac-don-kha-hay-va-kho.thuvienvatly.com.002ad.36570
100 cau-con-lac-don-kha-hay-va-kho.thuvienvatly.com.002ad.36570
tai tran11.3K views
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1) by thucbao2404
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
thucbao240445.6K views
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC FULL by Nguyễn Hải
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC FULLTRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC FULL
TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC FULL
Nguyễn Hải10.8K views
Các bài toán điện xoay chiều hay by tuituhoc
Các bài toán điện xoay chiều hayCác bài toán điện xoay chiều hay
Các bài toán điện xoay chiều hay
tuituhoc60.5K views
Con lac vuong dinh by tai tran
Con lac vuong dinhCon lac vuong dinh
Con lac vuong dinh
tai tran8.8K views
Bài giảng vật lý hồ hoàng việt by Hồ Việt
Bài giảng vật lý  hồ hoàng việtBài giảng vật lý  hồ hoàng việt
Bài giảng vật lý hồ hoàng việt
Hồ Việt13.4K views
Bài tập dao động điều hòa by chanpn
Bài tập dao động điều hòaBài tập dao động điều hòa
Bài tập dao động điều hòa
chanpn12.3K views
[123doc.vn] su gap nhau cua hai vat trong qua trinh dao dong doc by Thechau Nguyen
[123doc.vn]  su gap nhau cua hai vat trong qua trinh dao dong doc[123doc.vn]  su gap nhau cua hai vat trong qua trinh dao dong doc
[123doc.vn] su gap nhau cua hai vat trong qua trinh dao dong doc
Thechau Nguyen5.7K views
Đề thi hsg vật lý 12 Quảng Bình các năm by Đậu Thành
Đề thi hsg vật lý 12 Quảng Bình các nămĐề thi hsg vật lý 12 Quảng Bình các năm
Đề thi hsg vật lý 12 Quảng Bình các năm
Đậu Thành3.7K views

Similar to Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

On phan con lac lo xo by
On phan con lac lo xoOn phan con lac lo xo
On phan con lac lo xokennyback209
1.2K views8 slides
Tong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hot by
Tong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hotTong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hot
Tong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hotHải Nam Đoàn
1.4K views35 slides
Cong thuc ly 12 hot by
Cong thuc ly 12 hotCong thuc ly 12 hot
Cong thuc ly 12 hotHùng Boypt
745 views35 slides
He thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiem by
He thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiemHe thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiem
He thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiemMinh huynh
330 views34 slides
Lý Huyêt Dao Động Cơ by
Lý Huyêt Dao Động CơLý Huyêt Dao Động Cơ
Lý Huyêt Dao Động CơHarvardedu
571 views8 slides
Công Thức Vật Lý by
Công Thức Vật LýCông Thức Vật Lý
Công Thức Vật LýNguyễnn Quý-i
7.3K views32 slides

Similar to Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức(20)

On phan con lac lo xo by kennyback209
On phan con lac lo xoOn phan con lac lo xo
On phan con lac lo xo
kennyback2091.2K views
Tong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hot by Hải Nam Đoàn
Tong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hotTong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hot
Tong hop cong thuc tinh nhanh vat ly 12 hot
Hải Nam Đoàn1.4K views
Cong thuc ly 12 hot by Hùng Boypt
Cong thuc ly 12 hotCong thuc ly 12 hot
Cong thuc ly 12 hot
Hùng Boypt745 views
He thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiem by Minh huynh
He thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiemHe thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiem
He thong kien_thuc_vat_li_12_va_cac_cong_thuc_tinh_nhanh_trac_nghiem
Minh huynh330 views
Lý Huyêt Dao Động Cơ by Harvardedu
Lý Huyêt Dao Động CơLý Huyêt Dao Động Cơ
Lý Huyêt Dao Động Cơ
Harvardedu571 views
Cong thuc-vat-li-lop-10-day-du by Rin Rin
Cong thuc-vat-li-lop-10-day-duCong thuc-vat-li-lop-10-day-du
Cong thuc-vat-li-lop-10-day-du
Rin Rin5.9K views
Công thức lý lớp 12 by Oanh MJ
Công thức lý lớp 12Công thức lý lớp 12
Công thức lý lớp 12
Oanh MJ1.1K views
Tom tat-cong-thuc.thuvienvatly.com.b0619.40063 by Tran Anh
Tom tat-cong-thuc.thuvienvatly.com.b0619.40063Tom tat-cong-thuc.thuvienvatly.com.b0619.40063
Tom tat-cong-thuc.thuvienvatly.com.b0619.40063
Tran Anh429 views
Tong hop-cong-thuc-vat-ly-12 by hotuli
Tong hop-cong-thuc-vat-ly-12Tong hop-cong-thuc-vat-ly-12
Tong hop-cong-thuc-vat-ly-12
hotuli831 views
Cac dang bai tap vl12.5695 by Quyen Le
Cac dang bai tap vl12.5695Cac dang bai tap vl12.5695
Cac dang bai tap vl12.5695
Quyen Le1.3K views
Cacdangbaitapvl12 by huytnnt
Cacdangbaitapvl12Cacdangbaitapvl12
Cacdangbaitapvl12
huytnnt322 views
Đề cương ôn thi Vật Lý 2017 mới nhất và đầy đủ nhất by Maloda
Đề cương ôn thi Vật Lý 2017 mới nhất và đầy đủ nhấtĐề cương ôn thi Vật Lý 2017 mới nhất và đầy đủ nhất
Đề cương ôn thi Vật Lý 2017 mới nhất và đầy đủ nhất
Maloda7.7K views
Đại học chữ to by kieen_ngaa
Đại học chữ toĐại học chữ to
Đại học chữ to
kieen_ngaa502 views
Tom tat kien_thuc_vat_ly_12_(suu_tam)_5618_96412447 by nhommaimaib7
Tom tat kien_thuc_vat_ly_12_(suu_tam)_5618_96412447Tom tat kien_thuc_vat_ly_12_(suu_tam)_5618_96412447
Tom tat kien_thuc_vat_ly_12_(suu_tam)_5618_96412447
nhommaimaib7887 views
Tóm tắt chương trình vật lí lớp 12 - VipLam.Net by Thùy Linh
Tóm tắt chương trình vật lí lớp 12 - VipLam.NetTóm tắt chương trình vật lí lớp 12 - VipLam.Net
Tóm tắt chương trình vật lí lớp 12 - VipLam.Net
Thùy Linh7.5K views
Hệ thống công thức và cách giải các dạng bài tập vật lý luyện thi đại học by Thùy Linh
Hệ thống công thức và cách giải các dạng bài tập vật lý luyện thi đại họcHệ thống công thức và cách giải các dạng bài tập vật lý luyện thi đại học
Hệ thống công thức và cách giải các dạng bài tập vật lý luyện thi đại học
Thùy Linh12.7K views
Tomtat vatly12(pb).1905 by Quyen Le
Tomtat vatly12(pb).1905Tomtat vatly12(pb).1905
Tomtat vatly12(pb).1905
Quyen Le867 views
Tomtat vatly12(pb).1905 by Quyen Le
Tomtat vatly12(pb).1905Tomtat vatly12(pb).1905
Tomtat vatly12(pb).1905
Quyen Le322 views

More from Van-Duyet Le

Introduce about Nodejs - duyetdev.com by
Introduce about Nodejs - duyetdev.comIntroduce about Nodejs - duyetdev.com
Introduce about Nodejs - duyetdev.comVan-Duyet Le
868 views20 slides
[LvDuit//Lab] Crawling the web by
[LvDuit//Lab] Crawling the web[LvDuit//Lab] Crawling the web
[LvDuit//Lab] Crawling the webVan-Duyet Le
931 views25 slides
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết by
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtCTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtVan-Duyet Le
714 views44 slides
Bài tập tích phân suy rộng. by
Bài tập tích phân suy rộng.Bài tập tích phân suy rộng.
Bài tập tích phân suy rộng.Van-Duyet Le
28.3K views1 slide
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời by
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiTổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiVan-Duyet Le
88.4K views47 slides
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp by
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpHướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpVan-Duyet Le
450.2K views14 slides

More from Van-Duyet Le(20)

Introduce about Nodejs - duyetdev.com by Van-Duyet Le
Introduce about Nodejs - duyetdev.comIntroduce about Nodejs - duyetdev.com
Introduce about Nodejs - duyetdev.com
Van-Duyet Le868 views
[LvDuit//Lab] Crawling the web by Van-Duyet Le
[LvDuit//Lab] Crawling the web[LvDuit//Lab] Crawling the web
[LvDuit//Lab] Crawling the web
Van-Duyet Le931 views
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết by Van-Duyet Le
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kếtCTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
CTDL&GT: Các loại danh sách liên kết
Van-Duyet Le714 views
Bài tập tích phân suy rộng. by Van-Duyet Le
Bài tập tích phân suy rộng.Bài tập tích phân suy rộng.
Bài tập tích phân suy rộng.
Van-Duyet Le28.3K views
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời by Van-Duyet Le
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lờiTổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Tổng hợp 35 câu hỏi phần triết học kèm trả lời
Van-Duyet Le88.4K views
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp by Van-Duyet Le
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấpHướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Hướng dẫn giải bài tập chuỗi - Toán cao cấp
Van-Duyet Le450.2K views
Giáo trình C căn bản. by Van-Duyet Le
Giáo trình C căn bản.Giáo trình C căn bản.
Giáo trình C căn bản.
Van-Duyet Le3.4K views
58 công thức giải nhanh hóa học by Van-Duyet Le
58 công thức giải nhanh hóa học58 công thức giải nhanh hóa học
58 công thức giải nhanh hóa học
Van-Duyet Le297K views
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp by Van-Duyet Le
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợpBài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp
Bài tập tổng hợp dao động điều hòa - Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp
Van-Duyet Le16.5K views
Bài tập điện xoay chiều by Van-Duyet Le
Bài tập điện xoay chiềuBài tập điện xoay chiều
Bài tập điện xoay chiều
Van-Duyet Le8.5K views
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa by Van-Duyet Le
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòaPhương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa
Phương pháp: 10 dạng bài tập dao động điều hòa
Van-Duyet Le49.8K views
Trắc nghiệm điện xoay chiều by Van-Duyet Le
Trắc nghiệm điện xoay chiềuTrắc nghiệm điện xoay chiều
Trắc nghiệm điện xoay chiều
Van-Duyet Le1.5K views
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit by Van-Duyet Le
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit
67 Bài Tập về Phương trình mũ và Phương trình Logarit
Van-Duyet Le76.8K views
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trình by Van-Duyet Le
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trìnhKĩ thuật giải các loại hệ phương trình
Kĩ thuật giải các loại hệ phương trình
Van-Duyet Le3.4K views
Reported Speech (NC) by Van-Duyet Le
Reported Speech (NC)Reported Speech (NC)
Reported Speech (NC)
Van-Duyet Le502 views
3000 từ tiếng Anh thông dụng by Van-Duyet Le
3000 từ tiếng Anh thông dụng3000 từ tiếng Anh thông dụng
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Van-Duyet Le1.5K views
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư. by Van-Duyet Le
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.
Thứ sáu ngày 13 với toán đồng dư.
Van-Duyet Le354 views
GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã by Van-Duyet Le
GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch MãGEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã
GEN - ADN - Nhân Đôi ADN - Phiên Mã - Dịch Mã
Van-Duyet Le81.6K views
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa by Van-Duyet Le
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa[Sinh 12] 140 câu tiến hóa
[Sinh 12] 140 câu tiến hóa
Van-Duyet Le10.7K views
Toán DH (THPT Lê Lợi) by Van-Duyet Le
Toán DH (THPT Lê Lợi)Toán DH (THPT Lê Lợi)
Toán DH (THPT Lê Lợi)
Van-Duyet Le2.4K views

Recently uploaded

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... by
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views92 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
11 views90 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... by
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
10 views91 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
28 views254 slides
3. Phân tích định tính.pdf by
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 views8 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... by
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...Nguyen Thanh Tu Collection
26 views175 slides

Recently uploaded(20)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
3. Phân tích định tính.pdf by Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 views
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... by Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... by Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... by Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf by Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 views
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... by Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... by Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... by Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf by Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf by Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 views
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... by Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf by Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub10 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... by Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf by Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views

Con lắc đơn - Con lắc lò xo - Tổng hợp dao động - Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

 • 1. https://facebook.com/yplitgroup Con lắc lò xo – Con lắc đơn – Tổng hợp dao động – Dao động tắt dần – Dao động cưởng bức – Cộng hưởng Con lắc lò xo k 2π m 1 ω 1 k 1. Tần số góc ω = , chu kỳ T = = 2π ; tần số f = = = m ω k T 2π 2π m mg g 2. - Độ biến dạng của lò xo treo thẳng đứng khi vật ở VTCB. ∆l o = = 2 k ω ∆l o ⇒ T = 2π ( lo , là chiều dài tự nhiên và ∆o là độ biến dạng của lò xo tại VTCB ) l g mg sin α -Độ biến dạng của lò xo trên mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang. ∆lo = k ∆lo ⇒ T = 2π g sin α 3. + Chiều dài của lò xo tại VTCB: lcb = lo + ∆o . l + Chiều dài cực tiểu ( khi vật ở vị trí cao nhất ) lmin = lo + ∆o - A l ⇒ lcb = ( lmin + lmax)/2 + Chiều dài cực đại( khi vật ở vị trí thấp nhất ) lmax = lo + ∆o + A. l *Vật ở trên H thì lò xo nén, vật dưới H thì lò xo giãn. 4. Lực kéo về hay lực phục hồi: F = -kx = -m ω2 x Đặc điểm: + Là lực gây ra dao động cho vật + Luôn hướng về VTCB + Biến thiên điều hòa cùng tần số với li độ … 5. Lực đàn hồi ( đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng ) + Độ lớn : Fđh = k. ∆ ( ∆ là độ biến dạng của lò xo ) l l + Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực đàn hồi và lực phục hồi là một. + Với con lắc lò xo thẳng đứng: + Fđh = k ∆ o +x ( chiều dương hướng xuống dưới ) l + Fđh = k ∆o −x ( chiều dương hướng lên trên ) l + Lực đàn hồi cực đại Fđh max= k( ∆o + A ) ( lúc vật ở vị trí thấp nhất) l + Lực đàn hồi cực tiểu : + Nếu ∆ < A ⇒ Fđh max= 0 l + Nếu ∆ > A ⇒ Fđh min= k( ∆o - A ) l l + Lực đẩy đàn hồi cực đại (khi lò xo bị nén nhiều nhất ) F = k( A - ∆o ) l 6. Một lò xo chiều dài l, độ cứng k bị cắt thành các lò xo dài l1, l2, l3…có độ cứng k1, k2, k3… thì k.l = k1 .l1 = k2 .l2 = k3 .l3 =… 1 1 1 + Ghép nối tiếp : k = k + k + ... ⇒ cùng treo một vật vào thì T2 = T12 + T22 1 2 1 1 1 + Ghép song song: k = k1 + k2 +…. ⇒ cùng treo một vật vào thì 2 = 2+ 2 T T1 T2 + Gắn vào lò xo k một vật m 1 thì được chu kỳ T1, vật m2 thì được chu kỳ T2, vật m3 = m1 + m2 thì được chu kỳ T3, vật m4 = m1 - m2 thì được chu kỳ T4 khi đó: T3 = T12 + T22 ; T42 = T12 − T22 2
 • 2. https://facebook.com/yplitgroup Con lắc đơn g 2π l ∆t 1. Tần số góc: ω = ⇒T = = 2π = l ω g N ( N là số dao động vật thực hiện trong thời gian ∆ ) t 1 1 g Tần số f= = T 2π l Điều kiện dao động điều hòa: bỏ qua ma sát, αo , So nhỏ. s 2. Lực phục hồi : F = -mg.sin α =-mg α =mg =m ω2 s l + Với con lắc đơn lực phục hồi tỉ lệ thuận với khối lượng + Với con lắc lò xo lực phục hồi không phụ thuộc khối lượng. 3. Phương trình dao động: S = Socos( ω +ϕo ); t hoặc α = αo cos(ωt +ϕo ) ( với s = αl , So = αo . l ) . ⇒ v = s = −ωS o sin(ωt +ϕo ) = −ωαo l sin(ωt +ϕo ) ' Chú ý: s và So đóng vai trò như x và A. ⇒ a = s '' = −ω 2 S o cos(ωt + ϕo ) = −ω2αo ls cos(ωt +ϕo ) 4. Hệ thức độc lập: v2 v2 a = - ω 2.s = - ω 2. α l. s 2 + 2 = S o2 hoặc α 2 + = αo 2 ω gl mv 2 1 mgS o 2 mglαo 2 mω 2 l 2α o 2 + mgl (1 − cos α ) = mω S o = 2 2 5. Cơ năng: W = Wđ + Wt = = = 2 2 2l 2 2 6. Vận tốc v = 2 gl (cos α −cos αo ) ( Các cộng thức này đúng cả khi góc α lớn. ) Lực căng T = mg(3cos α - 2cos αo ) Khi vật dao động điều hòa với biên độ góc αo nhỏ. v 2 = gl (α o2 − α 2 ) và T = mg (1 + α 2 −1,5αo ) 2 7. Tại cùng một nơi con lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1; con lắc đơn dài l2 có chu kỳ T2 , con lắc đơn dài l3 = l1 + l2 có chu kỳ T3, con lắc đơn dài l4 = l1 – l2 có chu kỳ T4 thì T3 = T1 + T2 và T42 = T12 − T22 2 2 2 8. Sự thay đổi chu kỳ theo nhiệt độ:(g =const) α∆t ∆T α∆t T2 = T1(1 + ) ⇒ = ( α là hệ số nở dài của dây treo) 2 T1 2 9. Sự thay đổ của chu kỳ theo độ cao(l = const) ∆h ∆T ∆h h là độ cao so với mặt đất T2 = T1(1 + ) ⇒ = R T1 R R=6400km là bán kính trái đất 10. Con lắc đơn có chu kỳ đúng T1 ở độ cao h1 ở nhiệt độ t1 khi đưa tới độ cao h2 ở nhiệt độ t2 thì ∆T ∆h α∆t = + T 1 R 2 ∆T 11. Sự chạy sai của đồng hồ quả lắc sau 1 ngày: δ= .86400 ( s ) ( T1 là chu kỳ của đồng hồ chạy đúng ) T1 Nếu ∆T > 0 thì sau 1 ngày đồng hồ chạy chậm đi δ giây và ngược lại. 12. Sự thay đổi chu kỳ theo ngoại lực. l P + Chỉ có trọng lực : T = 2π (g= ) g m ' → l P → → → + Có ngoại lực F không đổi tác dụng: T ' = 2π ' ( g’ = ) ; ( P ' = P+ F ) g m * Con lắc đơn đặt trong thang máy đang chuyển động với gia tốc a Lên nhanh dần đều Lên chậm dần đều Xuống nhanh dần đều Xuống chậm dần đều
 • 3. https://facebook.com/yplitgroup l l l l T ' = 2π T ' = 2π T ' = 2π T ' = 2π g +a g −a g −a g +a + Con lắc đơn đặt trong thùng ô tô chuyển động biến đổi đều với gia tốc a: l T ' = 2π = T cos α g +a2 2 a ( α là góc tạo bởi dây treo và phương thẳng đứng khi vật ở trạng thái cân bằng, với tan α = g ) → F qE * Con lắc đơn, vật nặng tích điện q đặt trong điện trường E ; ( a = tđ = ) m m q>0 q<0 → → → → E hướng lên E hướng xuống E hướng lên E hướng xuống l l l l T ' = 2π T ' = 2π T ' = 2π T ' = 2π g −a g +a g +a g −a l + E hướng theo phương ngang: T = 2π = T cos α → ' g +a2 2 a ( α là góc tạo bởi dây treo và phương thẳng đứng khi vật ở trạng thái cân bằng, với tan α = g ) → * Lực đẩy Ácsimét F = DVg ( F luôn hướng thẳng đứng lên trên ) Trong đó : D là khối lượng riêng của chất lỏng hay chất khí V là thể tích phần vật bị chìm trong chất lỏng hay khí đó l DVg D l 2π → P = P+ F ' → → ⇒ g' = g − = g( 1 - D ) ⇒ T ' = 2π ' = D m V g g (1 − ) DV 13. Hiện tượng trùng phùng: Gọi To chu kỳ của con lắc 1 và T là chu kỳ cần xác định của con lắc 2, θ là khoảng thời gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp. Nếu To > T Nếu To < T 1 1 1 1 1 1 = + = − T To θ T To θ Tổng hợp dao động * Tổng hợp hai dao động : x1 = A1cos() Dao động tổng hợp x2 = A2cos() x ⇒Acos() = A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2 Trong đó : A 2 = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos(ϕ 2 − ϕ1 ) ; 2 tan ϕ = ( ϕ ≤ϕ ≤ϕ2 ) A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2 1 Nếu ∆ϕ = 2kπ ( x1, x2 cùng pha) ⇒ Amax = A1 + A2 ( Amin ≤ A ≤ Amax ) Nếu ∆ϕ = 2(k + 1)π ( x1, x2 ngược pha) ⇒ Amin = A1 - A 2 * Khi biết một dao động thành phần: x1 = A1cos( ω +ϕ ) t 1 và dao động tổng hợp x = Acos( ωt +ϕ ) thì dao động thành phần còn lại là x2 = A2cos( ωt +ϕ2 ) A sin ϕ − A1 sin ϕ1 A2 = A 2 + A12 − 2 AA1 cos(ϕ −ϕ1 ) ; tan ϕ = ; ( ϕ ≤ϕ ≤ϕ2 ) 2 Trong đó 2 A cos ϕ − A1 cos ϕ1 1 * Nếu vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hòa cùng phương cùng tần số: x1 = A1cos( ω +ϕ ) t 1 x2 = A2cos( ωt +ϕ2 )…thì dao động tổng hợp cũng là dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:
 • 4. https://facebook.com/yplitgroup x = Acos( ωt +ϕ ) Chiếu lên trục Ox và trục Oy ta được … Ay A= Ax + Ay 2 2 và tan ϕ = với ϕ∈ ϕ ;ϕ ] [ min … Ax max Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức – Cộng hưởng 1. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ 2F 2µmg * Độ giảm biên độ sau một lần vật qua VTCB là : ∆A = c = k k kA 2 ω2 A 2 * Quãng đường vật đi được từ đầu đến lúc dừng lại là: S = = 2 µmg 2 µg A * Số lần vật qua VTCB từ lúc dao động đến lúc tắt hẳn là: N = ∆A 2. Hiện tượng cộng hưởng: xảy ra khi : f = fo hay T = To hay ω =ωo Với f , T , ω , và fo , To, ω là tần số, chu kỳ, tần số góc của hệ dao động và của ngoại lực cưỡng bức. o l + Con lắc treo trên toa tàu : Tch = ( l là chiều dài của mỗi thanh ray, v là vận tốc của tàu ) v l + Người đi bộ : Tch = ( l là chiều dài của mỗi bước chân , v là vận tốc của người ) v