SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
*       *“ р о о еа п ер д ”
        П е д л вя р га ы
            Рскяври
            уса е ся
 LA E
 EDR
oe
pn  Y U G
    O N
 g bl
 la
 o
С др аи
 оеж н е


С д р ае ь а ч сь
 о е ж тл н я ат
 П и есв н о со о|
 р в тте н е л в 1
 В тп е и |
 су л н е 3
 В д н еМ Э 2 1 : rai D w Was П е д л в яп ер д ) 4
 и е и М Ф 0 1 Be k g o n l ( р о о е а р га ы |
          n    l
 Т м тч си е и и ы|
 е аи ек е д н ц 5


П ор м а
 р га м
 П а м р п и тй|
 л н е о р яи 6
 Ф р а рбт |
 о м т а оы 7


П лтл но 2 1
 у а а тв 0 1
 О зр|
 бо 8
 Г о а ь ы л д р н со щ г (кп ры |
 л б л н е и е ы атя ео эсе т ) 9
 Г о а ь ы л д р б д щ г (ч сн к ) 1
 л б л н е и е ы у у ео у ати и | 7


С р в ч и у ати а
 п а о н к ч сн к
 Л гси а| 9
 оитк 2
 Ч созд в е ы в п оы| 0
 ат а а а м е о р с 3


П рн р | 1
 а те ы 3


К н ат | 2
 о ткы 3
1 П И ЕСВ Н О С О О
 | Р ВТТ Е Н Е Л В  К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
            л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а
ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы
  Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд )
     n    l         П И ЕСВ Н О С О О|
                   Р ВТТ Е Н Е Л В 2
3 С Д Р ТЛ Н Я А Т > С У Л Н Е
 | О ЕЖАЕ Ь А Ч СЬ В ТП Е И       К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
                     л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а
  | СУ ЛН Е
   ВТП Е И

  О гн зц о н йк м тт М Ф 2 1 р дп и есв в т В с аво о
   ра иа и н ы о ие М Э 0 1 а р в тто аь а н тр м
  М ж у а о н мм л д ж о эо о и ек мф р м . а н йср в ч и
   е д н р д о о о е н м к н м ч со о у е Д н ы п а о н к
  о еп ч т а н о х д м йи ф р а и йоФ р м ип е ы а и в
   б се и В с е б о и о н о м ц е  о у е р б вн и
  С н тП тр у г.
   а к- ее б ре

  М Э - д ои в ж е ш хм р в хсб тй вр м а к тр г б д щ е
   М Ф о н з а н й и и о ы о ы и , а кх оо оо у у и
  м л д ел д р с оу о сд т ип л ч т в з о н ськр р в т
   о о ы и е ы м гт бу иь о у иь ом ж от у и о аь
  п о кып м д р иа и Р си . со н яц л Ф р м - т
   р ет о о е н зц и оси О н в а е ь о у а эо
  о еп ч н еп о утв ооик е тв оова м д йти еоу ати о ,
   б се е и р д ки н г  р аи н г зи о е св я г ч сн к в
  кквр ж м ж в г, а ивр ж м в рул н г о щ н я
  а  е и е и оо тк  е и е и та ь оо б е и .

  У ати иФ р м - т н н ш и иб д щ ел д р м р в г м с тб ,
   ч сн к о у а эо ы е н е у у и и е ы и о оо аш а а
  ок ы ы ик е тв ы л ч от, е а щ есза аьо щ св н у
   тр т е р аи н е и н си ж л ю и од в т б ете н ю
  ц н от. н уп ш ывр зи н хс е а: ин с
   е н сь О и се н   ал ч ы ф р х б зе,
  п е п и и ае ьто м н д м н, о ии а о щ св н ы о гн зц и
   р д р н м тл св , е е ж е т п л тк, б ете н е ра иа и
  исо т Э се т п ил ш ю с О гн зц о н мк м ттм а
   п р. кп ры р га а тя ра иа и н ы о иео ,
  у ати иоб р ю с н он в н ип д н о зя к н у ате
   ч сн к ти а тя а со а и о а н й а ви а ч си .

  Вэо гд Ф р мп и есве о о о1 0д л гтв и к тр х5 % -
   тм о у о у р в ттут к л 5 е еао , з оо ы 0
  эоп е са ие иР си иср нС Г и5 % - р дтв тл д л н г
   т р дтв тл оси та Н , 0      п е са ие и а ь ео
  зр б ж я Р б ч йяы Ф р м - нл йк й
   а у е ь. а о и з к о у а а ги си .

  О н в ы ц л у ати о иэсе твн Ф р м :
   со н е е и ч сн к в кп ро а о у е

  1 О сж е и п о ко п м д р иа и Р си вр ж м ж в г и
   . бу д н е р етв о о е н зц и оси е и е и оо
  в рул н г о щ н я
   и та ь оо б е и ,

  2 В ее и р к м н а и п у у ш н ю п о ко , со ы а с н
   . н сн е ео е д ц й о л ч е и р етв он в в яь а
  м ж у а о н мо ы еим л тд с и л н р о эсе тз,
   е дн р д о п т   у ьи иц п и а н й кп рие

  3 Р а иа и н п атк в ее н хр к м н а и п о о ч н иФ р м ,
   . е л зц я а р ки е н сн ы ео е д ц й о к н а и о у а

  4 (б е и я щ яц л ) ы в е и ип е д л н еон в ы п е ясв й
   .о ъ д н ю а е ь В я л н е р о о е и со н х р п тти ,
  со щ хн п т р зии Р си ,
  тя и а уи ав тя оси

  5 О р зв н есо щ св м р в хл д р в о ъ д н н ы о щ м
   . б ао а и о б ета и о ы и е о , б е и е н х б и и
  ц н отм .
   е н ся и
ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы
  Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд )
     n    l          С Д Р ТЛ Н Я А Т > И Е И ММЭ 21 |
                    О ЕЖАЕ Ь А Ч СЬ В Д Н Е  Ф 01 4
  | И Е И М Э 21
  В Д Н Е М Ф 01

  М в р м чок н цэыБ р и со се ыв1 8 гд см о ии о а
  ы е и , т о е р е л нк й тн    9 9 о у и в л зр в л
  р зу е и в д м хб р е о , ад л ю и Р си им р
  ар ш н е и и ы а ьр в р зе я щ х осю   и.


  М п н м е , т н в д м еб р е ы–« тн »ву а л д й–
  ы о и а м чо е и и ы а ь р   се ы мх ю е
  сщ свю м ж ун м п н н .
  у ету т е д а и о ы е


  М у е е ы, т д ясза и вР си ул в йд яп о утв о
  ы в р н чо л од н я оси со и л р д ки н й
  кл тр , о си еок ы о н ц иик н у е тсоо н й« к н м к
  у ьу ы п итн тр тй а и   о кр ноп сб о эо о и и
  за и »–ср н д л н о р д л т ип ин т н л ч етк х« тн ,
  нн й   та а о ж а п е е иь р заь а и и аи се »
  т . нттц о а ь ы ин р аи н хв зв в
  . и сиу и н л н х о м тв ы ы о о .
  е


  М п е в д м чон в еп к л н его а ь ы р си ни е т с
  ы р д и и , т о о о о е и л б л н х ося м е ве
  н о х д м е чо ып н т и« л м т»п се н еп е ясв ян п т
  е б о и о , тб о яь со иь ол д и р п тти а уи
  р саиок ы от.
  от   тр тси


  М п л г е , т н со щ еиб д щ ел д р Р си –в ет с
  ы о а а м чо атя и   у у и и е ы оси м се
  п рн р м и д уи ср н–с оу н йил ч и р ш н яд я
  а те а и з р гх та  м гт а т у ш е е е и л
  св етоод си е и эи ц л й
  о м сн г отж н я тх е е .


  М н м р н се аьФ р мп р ы ш гмвэо н п а л н и
  ы а е е ы д л т о у е в м ао  тм а р в е и .


  М п и л ша м В с н со щ г л д р , оо ы д р ж т у у и
  ы р г а е а – атя ео и е а к тр й о о и б д щ м
  Р си ип и и а т г б ик кср ц –
  оси р н м е ео л зо е д у
  св р иьэо ш г н м . а а т в ет
  о е ш т тт а с а и Д в йе м се
  р ср е н со щ йп тн и лР си и
  ак о м атя и ое ц а оси
  са е в о н в я щ мп и е о
  тн м д х о л ю и р м р м
  д ям ои !
  л н гх
5 С Д Р ТЛ Н Я А Т > Е Т ЧС И Е И И Ы
 | О ЕЖАЕ Ь А Ч СЬ ТМАИ ЕК Е Д Н Ц      К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
                        л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а


  | Е А И Е К ЕЕ И И Ы
   ТМ Т Ч С И Д Н Ц
  К ж а тм т ч са е и и авл ч е о н тм д яд сусии(а м н м м о и
   а д я е аи екя д н ц к ю а т д у е у л икси    кк и и у ) д н
  м д р иа и н ы п о к, оо ы п е со т л ч и ьу ат и а М Э .
   о е н зц о н й р ет к тр й р дти у у ш т ч сн км М Ф

  Ф р а д сусй м зо о ш у м О сж е и б д т р х д т вн б л ш х
   о м т икси : огв й тр . бу д н я у у п о о и ь е о ь и
  гу п х р зе е н хп в см он в ы н п а л н я . а д ягу п р б те
  р п а, ад л н ы о оь и со н м а р в е и м К ж а р п а а оа т
  од л н . о м т а оы м зо о ш у м «л б к еп гу е и »
   те ь о Ф р а р б т : огв й тр , гу о о ор ж н е .


  > С о т м сов й ы
    п р в ет о н
  В и н ем со ы со т в ы ср в о а и н м ж у ьу н ева м д йти ,
   л я и асв х п ри н х о е н в н й а е кл тр о зи о е св е
  им н н ец н отйиур п е и м р . е ае и л н ен се и со т в ы
   з е е и е н се  к е л н е и а Н м тр а ь о ал д е п ри н х
  сб т й тл р н н сь ок ы от, н ер ц я б за ьр а се а в л н е св .
  о ы и : о е а т от, тр тсь и тга и , еб р е н я р д , о о трто
  О и а м еп о кы З м и И р С ч 2 1 , И А2 1 , аа ь2 1 .
   ж д е ы р ет : и н е гы о и 0 4 Ф Ф 0 8 К зн 0 3

  > Ц н от –п о о н ким н н й
    е н си р в д и з е е и
  К кю р л ир ю ц н от вутн в е и ам с е ыд в р я уа е и к зк н и
   ау о ь га т е н си са о л н и т оф р о е и , в ж н я ао у
  н ц л н от н п о ут в у ж зь К кц н от в и ю н п в д н еч л в к.
   а е е н си а р д ки н ю ин . а е н си л я т а о е е и е о еа

  > Г а д нк ел д рто
    р ж а со и е св
  П о в ж н еи е ф л н р п и в л н е св , о и л н г п е п и и ае ьтаи
   р д и е и д й и а то и , о о трта сц а ь оо р д р н м тл св
  д уи в д вга д нк г л д рта к тр ен о х д м д яп о в тю ео
   р гх и о р ж а соо и е св , оо ы е б о и ы л р ц еа щ г
  га д нк г о щ св .
  р ж а соо б ета

  > С р е а зв см сь з п е е а ин ф и
    ы ьв я а ии от: а р д л м е т
  В зв о р ж ю е се ыир ш н я Б оо л в . со ч в ер зи и . од н е
   ы о ы ку а щ й р д  е е и . и тп и о У тй и о ав т е С за и
  ул в йд яат в ооэо о и ек г р саип в ш н якч св ж зип и
   со и л ки н г к н м ч соо от    о ы е и а ета ин р
  сб ю е и эо ои ек г б л на О и а м йп о к: в рк йр го :
  о л д н и к л гч соо а а с. ж д е ы р ет Т е со еи н
  б о еу са м д л .
   и р срн я о е ь

  > К л тр п е п и и ае ьтаии н в ц и
    у ьу а р д р н м тл св  н оа и
  С за и н о х д м хул в йд яф р и о а и п е п и и ае ьк йкл тр ,
   од н е е б о и ы со и л о м р в н я р д р н м тл со у ьу ы
  кл тр то ч св ии н в ц й В зв р зи и « тра о »вР си ид уи
   у ьу ы в р ета н о а и . ы о ы ав т я са тп в   оси р гх
  ср н х И в си и н а кл тр . ж д е ы п о к: о дС о к в .
  та а. н ет ц о н я у ьу а О и а м й р ет Ф н к л о о

  > Г о а ь ы р си н
    л б л н е ос я е
  С и у и о а и р го а ь ооим ж у а о н г сту н ч св д яр зи и и
   т м л р в н е еи н л н г  е д н р д оо ор д и ета л ав т я
  и тга и р си со эо о и иио щ св вм р в есо щ св . ж д е ы
   н ер ц и осйк й к н м к   б ета и о о о б ето О и а м е
  п о кы и и и т в « л б л н яР си »ип о к « us n G Go a
   р ет : н ц аи а Г о а ь а ося    р ет R si s o l l
                         a   b»

  > Ч н в и с ч л в ч си л ц м : ф ет в а ич сн ягсд рте н ясу б
    и о н к « е о е ек м и о » э ф ки н я ет а оу а св н а л ж а
  П иксоо о п доо к п р о л сн хгсд рте н хсу а и . о м р в н е
   о с п сб в о гтви е в к асы оу а св н ы л ж щ х Ф р и о а и
  го а ь ок н у е тсоо н ху р в е ц в(е е ж р в д яр си си и
  л б л н о кр н оп сб ы п а л н е м н д е о ) л осйк х
  м ж у а о н хк м а и , ткж д ягсд рте н г ско а О и а м йп о к:
   е д н р д ы о п н й а а е л оу а св н оо етр . ж д е ы р ет
  ср тгяр зи и Ф кл тт гсд рте н г у р в е и М Уи . .. о о оо а
  таеи ав т я ау ьеа оу а св н оо п а л н я Г м М В Л м н св .

  > П ок йм р н в еи ф р а и н ы п ота св
    л си и : о ы н о м ц о н е р ср нта
  Т х о ои п р д ч и ф р а и , о м н кц иип зц о и о а и м н ю
   ен л ги е е а и н о м ц и к м у и а и  ои и н р в н я е я т
  в ср яи р а ь от . ен л гиб д щ г во я вн ш ж зьсгд я
   оп и т е е л н си Т х о ои у у ео х д т а у ин ео н .
  О и а м йп о к: осйк его а ь ы сун к в ессе ы
   ж д е ы р ет Р си си л б л н е п т и о ы итм
Когда             Что                 Где

14 июня  Весь день      Прибытие и регистрация       Регистрация у стоек регистрации ПМЭФ в
               (ММЭФ стартует 15 июня)       аэропорту Пулково и на Московском вокзале

15 июня  8.00 – 9.30     Регистрация             Лобби
                                 Отель Парк Инн Прибалтийская

     9.30 – 10.00    Кофе-брейк             Лобби
                                 Отель Парк Инн Прибалтийская

     10.00 – 11.50    Открытие              Зал Blue 4
               (пленарная сессия)         Отель Парк Инн Прибалтийская

     11.50 – 12.15    Кофе-брейк             Лобби
                                 Отель Парк Инн Прибалтийская

     12.15 –       Представление групп и презентация
               модернизационных проектов

     Будет        Комментарии экспертов
     определено
     модератором     Ланч
                                 Пожалуйста, уточните детали в ИнфоКарте
     (лидером
                                 ММЭФ
     группы)

          – 17.30  Работа в малых группах

     17.30 – 19.00    Презентации в малых группах и
               краткое резюме итогов работы

     19.00 – 21.00    Подготовка презентаций,       Место по выбору группы
               финализация, репетиция
               презентационных выступлений

     21.00 – 23.00    Вечерняя программа         Будет определено и объявлено 15 июня

     23.59        Презентационные материалы      Пожалуйста, отсылайте презентации на
               готовы               info@youthforum.ru

16 июня  8.30        Трансфер на площадку ПМЭФ,     Автобусы отправляются от Вашего отеля
               ЛенЭкспо

     9.00 – 10.30    Телеконференция с Силиконовой
               Долиной
                                 Зал 8.2
     10.30 – 12.30    Представление финальных       ЛенЭкспо
               презентаций и комментарии
               экспертов

16 июня  23.30 –       Проекция презентаций на пролеты   Около Дворцового моста (будет уточнено)
17 июня       01.00  Дворцового моста (будет уточнено)

16-18 июня          Делегаты ММЭФ могут принять участие в Петербургском международном
               экономическом форуме, ПМЭФ, www.forumspb.com (небольшие ограничения доступа
               могут быть применимы)
7 П О Р ММА> О МА Р Б Т
 | Р ГА   Ф Р Т АОЫ          К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
                     л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а
  | О М ТР Б Т
   Ф Р А АО Ы

  О л й ва м д йти д Ф р м
   н а н зи о е св е о о у а
  П и е н з н д л д н ч л ф р м у ати ииэсе т М Э 2 1
   р м р о а е е ю о а а а о у а ч сн к  кп ры М Ф 0 1
  с оу п зао иьяд у с р гмиун т б л ш отм хи
  м гт он к м тс р г д уо    заь о ь е е а
  м д р иа и н ы п о ка м р п и тя О щ н евр ж м « н а н
   о е н зц о н х р етх е о р яи . б е и  е и е о лй »
  м ж т р дтв яьсб йр ш н екйо и ио сж е и -
   о е п е са л т о о е е и е св л бу д н е в
  зв см сио п е л ж н ям д р тр (и е агу п )
  а ии от т р д о е и о е ао а л д р р п ы .

  О к ы и , л н р а сси 1 и н
   тр те п е а н я еся 5 ю я
  Н О к ы и у ати ип л ч т а н ю их д у и ф р а и о
   а тр ти ч сн к о у а в ж у со н ю н о м ц ю б
  он в ы тм хик ю е ы и е х л ж щ хвон в м р п и тя
   со н х е а   л ч в х д я, е а и со е е о р яи .

  Г у п в яр б т
   р п о а а оа
  Г у п в яр б т я л ес « д о »м р п и тя В яр б т р зи а тя
   р п о а а оа в я тя я р м е о р яи . с а оа ав в ес
  в к у р см те и м д р иа и н ы п о ко , оо ы б д т
   о р г ас ор н я о е н зц о н х р етв к тр е у у
  п ее тв н вгу п хсауп сеО к ы и . гу п и 1 -0ч л в к
   р зно а ы р п а р з ол тр тя В р п е з 02 е о е
  кж ы с о е п е л ж т со сбте н еи е ир ш н яп
   а д й м ж т р д о иь в и о св н ы д и е е и о
  св р е св в н ю п е са л н ы м д р иа и н ы п о ко . о м т
  о е ш нто а и р дтв е н х о е н зц о н х р етв Ф р а
  р б т : огв йш у м «л б к еп гу е и » К ж а к м н агтв т
   а оы м зо о тр , гу о о ор ж н е . а д я о а д оо и
  п ее тц ис а о о р к м н а и , ф р и о а н хв в е я
   р зна и н б р м ео е д ц й с о м р в н ы о р м
  гу п в хд сусй1 и н .
  р п о ы икси 5 ю я

  З к ы и , л н р а сси 1 и н
   ар те п е а н я еся 6 ю я
  Вд н зк ы и Ф р м веу ати ип ее тю р за оа н е1
   е ь ар тя о у а с ч сн к р зну т ар б тн ы 5
  и н р к м н а и д яш р к йад тр и т ет ве у ати а и
   ю я ео е д ц и л и о о у ио и , о сь см ч сн км
  эсе тмМ Э .
   кп ра М Ф

  П Э 21
   М Ф 01
  О р тт в и а и , т П тр у гк йм ж у а о н йэо о и ек й
   б аие н м н е чо ее б рси е д н р д ы к н м ч си
  ф р м ч сь к тр г я л ес М Э , р д ис д 1 и н . сиуВ с
   о у , атю оо оо в я тя М Ф п о л тя о 8 ю я Ел    а
  ет д су ку атю вП Э (с 1 0оо р н ы у ати о иб л ш я
   сь отп ч си    М Ф ве 0 тб а н х ч сн к в о ь а
  ч сьэсе твб д т м т д су )м р к м н умп и яьу атев
   ат кп ро у у и еь отп, ы ео е д е р н т ч си
  д н о м р п и ти Ел уВ с ськк ел б в п оып у атю в
   а н м е о р яи . си а ет аи -и о о р с о ч си
  П Э , б аиеь п ж л йт, оа р с i o o tfrm.
   М Ф о р ттс, о а у са п д еу n @y uhou r
                   f      u

  Р б т п сеФ р м
   а о а ол о у а
  Л ч и р к м н а и м гт ы ьр а ио а ын п атк. сип о к
   у ш е ео е д ц и оу б т е л зв н а р ки е Ел р ет
  В ш йгу п в б а , В с о в тяв з о н сьп ев р т еов
   а е р п ы ы р н у а п я ис ом ж от р то иь г
  р а ь от п сеФ р м .
   е л н сь ол о у а

  М р к м н умВ мп ио д н тс ко л й гу п в п сн к вМ Э
   ы ео е д е а р се и иья н а н р п е ы ук и о М Ф
  2 1 п сеФ р м (еа иб д т р д са л н п сем р п и тя.
   0 1 ол о у а д тл у у п е отв е ы ол е о р яи )
ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы
  Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд )
     n    l                   П ЛТЛ Н О > БО |
                             У А А ТВ О ЗР 8
  | БО
  ОЗР
  Вэо гд п лоо р н ы тл но , отя и и сл н й и
   тм о у у тб а н х а а тв ссо щ й з и ь е ш х
  н со щ хиб д щ хм р в хл д р в сб р тявС н тП тр у г,
  атя и   у у и и о ы и е о , о е ес  а к- ее б ре
  чо ып о ет св ету р б т н дм д р иа и н ы ип о ка и
  тб р в си о м сн ю а оу а о е н зц о н м р етм
  Р си , о е иьясо м вгя а и за и м , те л н я иио ы о .
  оси п д л тс в и и зл д м , н н я и ср м е и м п тм
  В еоФ р мвте а т к л 5 п ин н ы эсе твс веом р и
  сг о у ср ч е о о о 0 р за н х кп ро о сг и а
  1 0в со я и зедл д рта
  0 ох д щ х в з и е св .

  М с а и а и мср ц ж е тг м м на к гас о е уи еь
  ы зм р н е е д а д м оо о е т, од м ж м в д т
  у ати о М Э 2 1 , р б в ю и и см хр зы уо к взм и
  ч сн к в М Ф 0 1 п и ы а щ х з а ы ан х гл о е л .
  Н ж п и е е сио ср ну ати Ф р м эоогд :
  и е р в д н п ск та -ч сн ц о у а тг о а

  А ср л я
  вта и
  А ср я
  вти
  Ам ня
  р еи
  Б л рс
  е а уь
  Б л гя
  е ьи
  Б аи и
  р зл я
  Гр а и
  ем н я
  Гно г
  о кн
  Д ня
  аи
  Д м н кнкяР су л к
  о и и а са еп б и а
  Еи е
  гп т
  И ри ь
  за л
  И дя
  ни
  И д н зя
  н о еи
  И раи
  одн я
  И аи
  тл я
  К тй
  иа
  М ки а
  еск
  М л оа
  одв
  Н драд
  и елн ы
  ОЭ
  А
  Р си са Ф д р ц я
  ос й к я е е а и
  Рм н я
  уы и
  С на у
  и гп р
  С е и е н еК р л втоВ л к б и а и иС в р о И л н и
  о д н н о о о е св е и о р тн и е е н й р а д и
  США
  Ф лпиы
  иипн
  Ф няд я
  и лн и
  Ф ац я
  рн и
  Х р аи
  о в тя
  Чл
  ии
  Шв ц я
   еи
  Юж а К р я
   ня ое
9 П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО
 | У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г          К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
                            л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а
  | К П Р Ы Г О А Ь Ы Л Д Р Н С О ЩЕ О
  Э С ЕТ : Л Б Л Н Е И ЕЫ А Т Я Г
        И о ьАа и зн| осйкяВ н у н яК м а и , е е а ь ы д р ко
        гр гм ря Р си са е ч р а о п н я Гн р л н й и етр
        Ио ь гм ря,отр и оо и ,гн рлн й и етр В с а 20 гд . 20-09 о а о б л
        гр Аа и знд ко ф л сф и-е еаьы д рко Р К м я 09 о аВ 0720 гд х н ы
        гн рлн мд рко о цнр рзии п орм н г о епчн я о п рц и MC Снт еебреС 95
        е еаьы и етр м е та автя р га м оо б сее и кр о аи E в ак- тр уг. 19
                                      П
        гд о рб тл Mioo .ен сяа с е днрд о д яеьотю ксю е с и ф р аи н ы тхоои ,
        о а н аоа в c s Тсо взн м ж уао н й етлн сь ,аа щ йя н о м ц о н х ен л гй
               r
        и рдтвят осйкй аты ско в оь о В см ре пц аитв о и р в мВ з о н ся . лн
        п е сале р си си чсн й етр Б лш й оь ек се ил с п Ц ф оы ом ж отм Ч е
                                о
        кнуьаин г свт се ил с в о К О ъд н н ы Н ц й 20 гд .
        о слттвоо оеа пц аит п И Т б е и е н х аи с 02 о а
                   о


        Д у и А ги | h Wa Sre Jun lж р а ит
        ж л я нв н T e l t t o ra у н л с
                l e   ,
        Мис нвн п стл, унл с рд ко и о рсо д н. 19 гд саа лн мSn rni o ho ie
         с А ги – иаеьж р аит е атр кр еп н е тВ 96 о у тл че о a F c c C rn lи
                   ,                   a s   c
        знлс овщ н е тхоои ,кю а п о лм Mioo ,взн ы с ни о о оьо пл ткйГаа
        аяаь се е и м ен л гйвл чя р бе ы c s сяан е атм н плн й оиио .лв
                          r
        О щ св П о есо аьы ж р аитвС вр о Кл ф р и п оогаи А ги « ы а щ м я оо ы
        б ета р ф си нлн х унл с о еен й аи о н и р вз сл нвн В д ю и с м лд м
                               л
        ж р аитмгд »а б ето n h-aeo в аете ард оп аи о а бчн е C l b B s es co l
        унл с о о а, о щ св Ki t gh t кчсв нга ы трвл н о уе и в o m i ui sSh o
                   g B                  u a n    .
        В 00 о у н саа лн мTe l t e Junl Н юЙ ре нчл овщ т тм тхоои .
        20 гд о а тл че о h Wa S eto raв ь -о к и ааа се аь е у ен л гй
                    lr


        М гл Б сн е | о ап а аид п о аи Ф еч р , р ф со
        ие ь аа ьз Шк л р в  и л м т и л те а п о еср
        Миеь аае – р ф со клтр и автя п м щ и д рко а нттт п клтр ы им н н я в
         гл Бсн з п о еср уьуы рзии и о о н к и етр и сиуа о уьун м з е е им
        Шкл Ф ечр. н о оа рср срн н юд м каи в киеп оо я п о о щ свн оо н н я о
         ое лтеаО п м гл ап отае и е орти Меск,р вд о р с б ете н г м е и п
        п вд в б р вО св етл вюкреу п аиеьте рб тй о ы се и о щ свн оо н н я
        оо у ы о о. н ом си со аьр в рвтлсв с аоо п в ян н ю б ете н г м е и и
        рб тй уиестт. отр аае п оо и о р с ааеьо рзд на кииГн рлн г п оуо а
        аоо в н вриееД ко Бзн с р вд л п о кстлн П еи е т Меск,е еаьоо р кр р и
        Ми ита н реии 18-98.
         н ср эегтк (9018)


        С ре Б л уо | aae , со ае ьиП е сд тл С в т д р ко о
        е гй е о св P rll он в тл
                ls      р де ае ь о еа и етр в
        С ре Блуо – се н й рд р н м тл,о иш йя сг со м слм . н г н вр ян й
        егй еосв упш ы п е п и и аеьд б в и с вео ви и и а иУ ео ееоты
        д вта цтлти са рб т ,а в од н итк в п алн и н гнц о аьы иT о пн я и Ер п,
        еянд аи ен й тж аоы кк сзаи ,а и урве и м оо аи нлн м Iкм аим в во е
                                      -
        С вр о А еие Аи .ео н С ре – рде аеь оеа и етр в ган й риетр aae .aae –
        еен й м р к и зиС гд я егй п е сд тл свт д рко о и лвы ахтко Prll Prll
                                         ls ls
        эо и оо л д р с ее арб ти р га м оо б сее и врул зц и атм тзц и
        т м р вй и е в ф р рзаок п орм н г о епчн я и таиаи и во аиаи .
        А н л з а д нБ л т S P Г н р л н йд р ко
        н е и в н е е ь | U , е е а ь ы и е тр
        А нл з а д н еь н п оя е и б лш й ат сой аьр рб те в о д н и св.ууи лвы
        н еи вн е Блт а р тж н и оь е чси ве креы аоат Л н о е МокеБдч ган м
        м нд ео I Bod ad вдщ я е аеьа сац я еио р тн и, н еи п и б еа оь о о ы в
        е е ж р м T rabn ( у а вщ тлня тн и Вл кб иаи ) нл з р о рл б лш й п т
             V     е               А
        о лси раиаи км ечси о лй оы ф р . о тг о а еа н ан в й адл нее е- йо гзт
        бат о гн зц и о м рекх н ан в х и м Д эоо н вл о лй оы рзе и трнт атв ае
                                         с
        te ie и h Tl rp . о оокк н зн м л эи рси н е ож от в р тнкх МИ А нл з аоаа
        h T s te e g hД тг,а о а аи аа т п етж ы д л н си б иаси С , н еи рб тл
          m    ea
        ид тлмTe so T e и яе ргх е у и пчты ид н й
        заее h Mocw i s рд д у вдщ х еан х заи .
                m      и


        Юр йБ ро | g icm, е е а ь ы д р ко
         и а зв A v .
              r o Г н р л н й и е тр
        Юр й азв вятя рд р н м тлм В 00 о у и он вл - c v. и 20 он вл gi o . о
         и Бро ялес п е п и и аее . 20 гд Юр й соа E eu e u в 06 соа A v. m Д
                              x  r       rc
        раиаи д н ы п око б л атео Wad o e I en o a кнуьатмHN u annen o aи
        ел зц и ан х р етв ы прн р м r H w ln ra nl о слтно .em n I ra nl
                          lt   ,         t
        д по ао МИ Рси . вятя ы укио МГ МО
        и л м тм Д осиЯлес в псн км И .
        Н к т Б л х| и о си р го , у е н тр
        и иа е ы К р вк й еи н Гб р ао
        Рси си пл ткялес г ентр мК р вкй бат с д кб я 08 о а
        осйкй оии,вятя у р ао о и осо о лси 8 еар 20 гд .
                 б
        Д о Б а н | p rt nH P , со ае ь Гн р л н йд р ко
        ж н р я т O eai O E он в тл , е е а ь ы и етр
                o
        В р с и в ко н мм сек К м тн Кл ф р и) ж оцнрлн й ат Л с н ж лс, ж н оп
        ы ош й ср м о етче о по (аи о н яю н -е таьо чси о- д ееаД о Ху
                                    А
        Б ан сгд я вятя рд р н м тлм зн м ю и с баовр тлн сь ,ин с е о и во о
        рят ео н ялес п е п и и аее ,аи а щ м я лгто иеьотю б зем н м атр м
        б сслео п б зеуО н втл,рде аеь гн рлн й и етр раиаи O eao H P,
        етелр в о ин с. соаеьп е сд тл и е еаьы д рко о гн зц и pr n O E
        ктря вятя евй А еие раиаи й о илн х аквкх нетц йсгд я п але 6
        оо а ялес про в м р к о гн зц е сц аьы бноси и вси и ,ео н урвят 9
        со щ свм С и еен й ф ии ктря о ол б ле м ли н чл вксб а ооо 0 м н
        о б ета и ША С вр о А р к и оо а п м га ое 1 и л о у еое,о рв кл 50 л
        д лао о чсн г ско а
        олр в т атоо етр.
ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы
  Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд )
     n    l                  П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО| 0
                            У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г 1


       А д е Б р в н| осйк екс и ек ессе ы З м сие ьГн р л н г д р ко а
       н р й у а и Р си си ом ч си итм , а еттл е е а ь оо и етр
       Г Брвн р се и и с к осйкмкс иекмссе а в 06 о уН д н о п зц и н п але B B B G
       - уаи п иод н ля Рси си ом чси итм м 20 гд. а ан й ои и о урвят 2 и 2
       н
       м реи гв мкм лко км аи ,Rкм ец аиаи й ом чсо д яеьот и евсвсун квя
       актноы о песм о пн иP ,о м р ил зц е кс иекй етлн си срио ( тиоа  п
       нвгц яд сац о ня ъм а е л ,птиоы км уиаи ,о с и пстлн е аоыссе ы
       аиаи, итн и н а се к Зм исун кв е о м н кц ип ик сааеьы рб т итм
       C sa- r t П е ы у и о ы вл че в е я о м р ил зц юкс иекх р етвм ж уао н е
       ops as ) рд дщ й п т кю ат сб км ец аиаи ом чси п око, е днрд о
         S a.
       стун чсв,птиоы км уиаи и р ет п вщ н ю о гн зц юо рб ти ан х рд р в л
       орд иетосун кв е о м н кц и п окы о е аи ,раиаи б аок д н ы с а ао д я
       д сац о н й ъм и е л и рд ж в П Ма и отон я
       итн и н о се к Зм и п о а у Н О ш н ср е и.
       А тнД р як | r H w l С а ш йп рн р
       но е л та Wad o e, тр и а те
                l
       Саш й ате, аа тее и п те иеькх оао,ие л и тее и п атк п о есо аьы улг
       тр и прн рг в одлн я орб тлси твр вр тй а одлн я ркии р ф си нлн х су
             л
       км аи Wad o e. р н м е уате м д й о ,авеаеьо ,п рин й рка н й ркиеГ
       о пн и r H w lП и и ат чси в е и н йрзлктлн йсо тво и елм о п атк.-
              l                             н
       Д ряк зн м ес п икмстун кв а р ве E , тк е уки нлн й кприо в б е
       елта аи атя о со орд ио н уон CO а аж ф нц о аьо эсетзй о щ м
       а м н ср р вн им реи г, е е ж е т п о а и ее п сао. рге ф р ео р ф си нлн г
       д и ити оаи , актнем нд м не рд ж цпй отвкД у с еы г п о есо аьоо
                                 и
       и трс – т кнатн п вп оа тлно,о п ртвоо п алн я км е сц о н х таеи д я
       нееа эо о сли г о о р см аатвкр о аин г урве и и о пнаи н ы сртгй л
       стун кв ы ш г рквдта
       орд ио в с ео уоо св.


       Э трД йо | о д н E vnue П е сд тл С в т д р ко о
       се а сн Х л и г D e tr, р де ае ь о еа и етр в
       О н ва д яеьот Этр асн @eyo в вт р) эо нетр вн е «ы а иаи » трао с
       соня етлн сь се Д йо ( dsn Тит е– т и вси оаи и в рщ вн е сатп в
                         е
       ацно н с еу д ао хае и и одш окс иеке р срнтоН д во -а асн отб ь 08 м р
       ке тм а ф р зрворн н я взу н - м чсо п отасв. е ан г Д йо (кяр 20 – ат
                       о           ж
       20) р вл б ле м сцвте и ус зпсы кс о атмв взн мгрде Моквкй бат в оси
       09 п оеа ое 6 еяе,рн ряь аан м ом нво Зед о о о к в сосо о лси Рси .
       В ве я рб вн я а о а б ааь е оьо кс о атм ,о с еоо ы и рвсо н м а еиаси и
       о рм п е ы аи тм н о щ лс н тлк с ом нва ин и н ктр м п еохд ы и м р кнкм
       ато атм . н зп сл н ктр е з ви п ил чн й а lk w wfl kcm p oo/dsn
       ср нва иО а аиаа еоо ы и со х р кю е и н Fcr w .cro /h ts yo
                            i,   i.    e       Г н иЭ ц о и | н в рие С э д о д , тр и исе о ае ь
       е р т к в ц У и е стт тн ф р а С а ш й сл д в тл
       П о еср тквц вятя ачы рб тио с е днрд о рптц е в ф р и н вц о н х слд вн й
       р ф со Эцои ялес нун м аон км м ж уао н й еуаи й с ее н оаи н ы исе оаи ,
       кк од тл кн етв п е п и и аеькг уиестт» «р й о си аи ,оо ы сяы а т н вриеы
       а сзаеь о цпо « рд р н м тлсоо н вриеа и то н й п рл »ктр е вз вю уиестт
       и р ивдто а рвтлсвн о ,аи нлн ми еи нлн муонхКк рзд н Асц аи то н й
       п о зо св н п аиеьте н м нц о аьо рго аьо р вя.а п еи е т со иц и р й о
       си аи Tp H l Asc o ) н ао ис в е те н клн й е днрд о ст н соьи стн ачы
       п рл ( ie ex s i n, нхд тя цнр уиаьо м ж уао н й еи еклкх ое нун х
          rl i o a   о
       рб тио и ркио в еи то е и уиестт р ивдтогсд ртоГн и вятя аж о н ми
       аон кв п аткв цп он ш н й н врие- о зо св- уасв.е р ялес тк е д и з
                        п     о
       он втлй я а е днрд ы кн ее ц й р й о си аи Tp H l I en o aC n rne ei )
       соаее рд м ж уао н х о ф рн и то н й п рл ( ie exn ra nlo f ec Sr s
                             rl i t      e   e.
       И о ьФ д к н| о ен кМ н ср эо о и ек г р зии
       гр е ю и С в ти и ита к н м ч соо ав тя
       Ио ь е ю и плчл тпн д ко а ак U C Ч п Х л,ША в 09 о уО -ы уки Рси соо
       гр Ф д кн оуи сее ь отр ну в N (ал и лС ) 20 гд. н в псн к осйкг
       гсд рте н г г аиан г уиестт и оуи сее ь аита Ц нрлн ер пйкмуиестт в
       оуасвн оо у н тр оо н вриеа плчл тпн м гср в е таьово е со н вриее
             м
       Бд пш е 19 гд. 21-01 о а о б л лн мDdrt Ma o ds c ne d l o m . о р се и е и к
       уае т в 98 о уВ 0021 гд х н ы че о i o в i n e Si cs e’ m eД п иод н н я
                          e   s   e   H
       В с е ш ое кн м к в аае 07 о а гр Ф д кн ы зм сиее гаырзеа Мн н я
       ы ш й кл эо о ии нчл 20 гд Ио ь е ю и б л а еттлм лв адл « е и и
       км е тр и в аее К м есн»С гд я гр ялес С втио Ми ита кн м чсоо автя
       о м наи » гзт « о м рат.ео н Ио ь вятя оен км н ср эо о иекг рзии.       О е Ф м ч в| а еттл М н ср эо о и ек г р зии
       л г о и е З м сие ь и ита к н м ч соо ав тя
       С кяр 21 гд г Ф м чв вятя а еттлмМи ита кн м чсоо автя осйкй е еаи . о
       отб я 00 о а- о ие ялес Зм сиее
              н          н ср эо о иекг рзии Рси со Ф д рц иД
       21 гд о рб тл Ми итрте кн м чсоо автя кчсв С втиа н ср и и етр
       00 о а н аоа в н сесв эо о иекг рзии в аете оен к Ми ита Д рко а
       Д пра е т сртгчсоо п алн я паи оаи б д еаГ Ф м чв аоа в н сесв
       еатм на таеиекг урве и и лн р вн я ю ж т.- о ие рб тл Ми итрте
                            н
       эо о иекг рзии и о гви осйкй е еаи и ы эсетмв о д Ц нр таеиекх
       кн м чсоо автя трол Рси со Ф д рц и б л кпро Ф н е е т сртгчси
       исе оаи .
       слд вн й


       А есн рГ л ц и | l z a i l ates С а ш йп рн р
       л ка д а и к й Ama C p a P r r, тр и а те
                  t   n
       Саш й ате в la cp apr esче свт д рко о Ф н а Сокв»ивсн й рд р н м тл и
       тр и прн р Am z ai lat r лн оеа и етр в о д « клоо ,зеты п е п и и аеь
                t  n ,
       ио рттл.
       зб еаеь
       С и е Г йе | о дС о к в , е е а ь ы д р ко
       тв н а гр Ф н к л о о Г н р л н й и етр
       Сие б л д и и он втлй д рко о одл п о зо св км аи Madr К м аи в рбкх
       твн ы о н м з соаее и и етр м теа р ивдта о пн и sa – о пн и А аси
       Э и аа,пц аии у щ йя а оо н вям х с чиа эегиMadr эо р га м тхооиекг
       м ртхсе ил зрю е с н взб оле ы ит н кх н ри . sa – т п орм а ен л гчсоо
                        о
       рзии п аиеьта б Д б (А )ти отю1 м лир о д лао,арб тн а д я иесф кц и
       автя рвтлсв А у аи О Э с м сь 5 и л ад в олр врзаоаня л д ври иаи
                    о
       эо о ии уо а т зи н г иплзвн я р рд ы рсро. д н о п оке твн се н вл о ад,
       кн м к и хд о ил ш ео соьоаи п и о н х еусвВ ан м р ет Сие упш о е км н у
       ктря рваи а sa и сатп в и оо б е д вдщ г и вс р взб оле ы итчио эеги
       оо а п ертл Madr з траа м р вй рн и е у ео нет а оо н вям х с н кв н ри и
                              о        о
       «ит х тхоои .
       чсы » ен л гй


       А есйГ р а о и |осовкяшклаурале ияСКОЛКОВО,Диретрпрога мвгсда свннойисциа ьойс е а
       л ке е м н в ч М к са о п в н         ко  рм  оу рте   о лн ф р х
       А есй ем н вч в псн к сосоо оуасвн оо н вриеа в псн к р га м eeu v MB
       лке Гр аои – ы уки Моквкг Гсд рте н г Уиестт и ы уки п орм ы xc e A
       уиестт К эф л . о р се и е и к К Л О Ов ю е 09 о а лке рб тл а С вртл»
       н вриеа рн и д Д п иод н н я С О К В и л 20 гд А есй аоа н « еесаь в
       рзин х ож отхо еи у в ф рх таеиекх о м н кц й кр о аин й о илн й тесвн от.
       ал чы д л н ся,пр ря с еа сртгчси км уиаи и о п ртво сц аьо овтте н си
       С ю я 05 о еар 20 г А есйб л рде аее п алн я РнТ »Д сой о п ртво креы
       и н 20 п д кб ь 06 г лке ы п е сд тлм рве и «е - . о ве кр о аин й аьр
                 .                В
       А есй аоа ж р аитмв осйкх м ж уао н х еан х заих
       лке рб тл унл с о р си си и е днрд ы пчты ид н я.
1 | У ТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО
 1 П Л А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г         К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
                            л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а


        С ре Гр е | осйкяэо о и екяш о а Р ко , р ф со
        е гй у и в Р си са к н м ч са к л , етр П о еср
        В 06 о у- Гр е б л ы рн лд мго аьы л д р мВе и н г Эо о иекг Ф рм ( u g l a
        20 гд г уи в ы в б а Моо ы л блн м и ео см р оо кн м чсоо о у аY n Go l
            н                             o   b
        Lae) 20 и 00 о а о б л кю е в о 10 а р вг рзра рзд на осйкй е еаи . н
        edr В 09 21 гд х н ы вл чн тп 0 Кд ооо еев п еи е т Рси со Ф д рц иО
          .
        ялес че о С вт д рко о С ебна осиРси со В нун й о пн икм аи « лф -
        вятя лн м оеа и етр в б р ак Рси ,осйкй е чр о К м аи ,о пн и А ь а
        Срхвн е,усоо п тчоо гнсв и о д « и атя. н вятя лн мС вт п и рзд не
        таоаи »Рскг И оен г Ае тта ф н а Д нси»О ялес че о оеа р П еи е т
        Рси со Ф д рц и о ак,ен л гя и б аоаи ,лн мсвщ тлн г свт И сиуа
        осйкй е еаи п нуетхооим о рзвн ю че о ое аеьоо оеа нттт
        м ж уао н й кн м к П тро аВш нтнорг оу б я
        е днрд о эо о ии еесн (а и г ,куК лм и)
                       о      .
        Т й Гса сн| H C R , тр и д р ко , р ф со
        э н утф о I S E A С а ш й и етр П о еср
        Саш й и етр о пн иH CR ,осйкг и ап йкг эегтчсоо тее и,р вл 5 е
        тр и д рко км аи IS E A Рси соо Кси соо н реиекг одлн яп ое 3 лт
        птш свя иуа Рси ,кан и рге таыб в ео оесоо о з и вятя и оо р зан м
        уе ету и зчя осю Ури у д у срн ы ш г С вткг С ю а ялес ш р к п инн ы
                      и
        атр ттмп ерзйкм п отасв.- Гса сн вятя во о «усоо аиаитчсоо тл»
        во иео о ваи со у р срнтуГ утф о ялес атр м Рскг кп тл сиекг си я
                       н
        (ai lmR sa S l,п сн оо а «рзы ааи рскх м р кнкхо о о км уим к аиаим »
        Cp as us n te о иан г кк тев й нл з уси а еиаси гр к т о м н з а кп тл з у
         ti   i y)
        о лд тлмП л теосо п е и ,е р кмС ио . - Гса о в атя е ве я аоат а итр е
        ба аее уицр вкй рм иГд ио м тм Др утф н нс щ е рм рб те нд с и й
                                о         о
        Рси со н феаоо орси м м на апд С вткг сю а
        осйкй е тгзвй тал с о е т рса а оесоо о з.


        Д е р Г м л тн| r l Д р ко (таеи ек еп рн рта
        ж ф и а и ьо Ti e и етр С р тгч си а те св )
                mb ,
        Г Гм лтн аоат кр о аи Tm l(а и г нш а К л рд ) д о ялес Д рко о п
        - а и ьо рб те в о п рц и r b Вш нт , тт оо ао, е н вятя и етр м о
        н             i e   о      г
        сртгчси прн рта . н пц аии у тя а о п ртвы сртгя,таеиекх атесвх
        таеиекм атесвм О се ил зрю с н кр о аин х таеихсртгчси прн рта и
        син я и ол щ н я. н г и етя б и н й е днрд ы о ы,оь а чсь оо оо тоис к
        л яих п го е ихУ ео м ес о ш р ы м ж уао н й п тб лш я ат ктр г он стя
        рзиа щ м я таа и таа с еео н й кн м кйи оо ы тк е аатя птиоы ссе нвгц и
        аввю и с срнм срнм прхд о эо о ио , ктр й аж ксес сун кв х итм аиаи
        нчня 9хг - Гм лтн аж ялес ио рттлм
        аи а с 0 г Г а и ьо тк е вятя зб еаее .
             .н


        Х змГ л л | w , и е О ъ д н н ы гр д вим сн хо гн вв ат
        ае а я ь P C Л д р б е и е н х о о о  ет ы ра о л си
        П атк г а аая арве а а о м л р вн е о о си сртгйнрщ вн е ое ц аа
        ркиа- Глл нп алн н ф р уи оаи грдкх таеи ,аа иаи п тн ил и
            н
        рф р и оаи пбин г ско аО вл еклк м оо и л о н х р етв а д я атоотк д я
        е о м р вн е ул чоо етр. н е н соьо н гм ли н ы п око кк л чсн г,а и л
        о щ свн оо етр в авт х рзиа щ хя таа,кю а срн Б И . нс я и м м н о п м ге
        б ете н г ско а рзиы и аввю ис срнхвл чя таы Р КВ ат щ й о е т н о оат
                                      о
        грд Р од - ае р м ки аьо вл чт э ф к о п е с я и О и п йкх г и е п о аа и а
        о о у и -еЖ н й о асм лн уеииь ф ет т рдт щ х л м и си ир Ч м и нт м р в
                              о
        о лси уим ,то тлсв и ргх талх
        бат тр з аср иеьта д у орся.
                    и        М тю Х ги с О щетоМе д н р д о сун кв йн в гц о н йссе ы П еи е т
        эь игн | б св ж у а о н й п ти о о а иа и н о итм , р зд н
        Г Х г н ялес сп е сд тлмРб чй рп ыDв раиаи О ъд н н ы Н ц й м ж уао н м
        - иг с вятя о рде аее аое Гуп
        н  и               О гн зц и б е и е н х аи в е днрд о
        км тт п Го аьы нвгц о н мсун кв мссе а . н аж б л и еп еи е тмМе днрд о
        о иее о л блн м аиаи н ы птиоы итм м О тк е ы В ц-рзд но     ж уао н й
        ф д рц и е еьы и сетр вМФ И с 07 о 00 о , е н ы тпл тесвн ы з рб т д ст
        е еаи зм лн х нпко о ( З ) 20 п 21 гд г о в суа овтте н м а аоу еяи
                            д
        км си МФ И Мэь б л лн мА срл йкг и сиуа е еьы и р срнте н х ак в 05 о у
        о исй З . тю ы че о втаи соо нттт зм лн х п отасвн ы ну и 20 гд
        плчл ы ш юнгау тг и сиуа а п о есо аьо свр е св и рвсо св»
        оуи в с у ард эоо нттт з « р ф си нлн е оеш нто п еохдто .


        Д в дЯ о а в л | и мБ л - а н О н в тл
        а и к б ш и и В м -и ьД н , со ае ь
        Д вд кбш и и о и с в 97 о у Гуи . 20 гд Яо а вл ялес че о С вт д рко о
        аи Яо а вл рд ля 15 гд в рзиС 00 о а кбш и и вятя лн м оеа и етр в
        Рси соо о з п о ы лн ио и рд р н м тлйс ю я 04 . че о С вт д рко о урве и
        осйкг сю а р м ш е н кв п е п и и аее , и н 20 г лн м оеа и етр в п алн я
                                –
        С ю аЯо а вл тк е вятя лн мС вт д рко о в аи км аихкк А « гоо пес Гри2,
        о з. кбш и и аж ялес че о оеа и етр в ткх о пн я,а ЗО Ар км лк «о к-»
        Aroti ni Sri s ii dО О« лн чы км и а №4, О « ха ом гр вкя »
        i rF ac lev e L t , А Меьин й о б нт »О О Шат К л оо оса- ,
         p  n a  c me                       2
        О О«п алю а км аи П о у еб т.
        О Урвя щ я о пн я р м г сы »
                    л        Р са И ьсв| л д р д , и еп еи е т
        ул н л яо Э ь о а о В ц -р зд н
        Г И ьсв вятя и еп еи е тм(R в о пн и Э ьо ао ,е у е р си со км аи п п о а е
        - ляо ялес вц-рзд но H ) км аи « лд рд »вдщ й осйкй о пн и о рд ж
        н
        б твй ен к и лкр н к.олсо ттсиекмд н ы ссе ы« с Ме и»Рса нхд тя д сте
        ы оо тхии эето ииС ган саитчси ан м итм Мас д а,улн ао ис в еяк
        лч и H -е е ж р в Рси . ее п ио о в Э ьо ао о б л лвй еатм но п рб т с
        уш х Rм нд ео в осиП рд р хд м « лд рд » н ы гао д пра е тв о аое
        про ао в ал чы км аихв атот в А ка,А ь а ак»«u I ebe »« ое и К к-ое.
        еснл м рзин х о пн я, чсн си « ло»« лф - не,Snn rrw ,Юкс» « оа л»
                              Б    t         К
        А д е И н н| а иа и н ыеии фо м ц о н ессе ы, а еттл Гн р л н г д р ко а
        н р й о и Н в гц о н      н р а и н ы итм З м сие ь е е а ь оо и етр
        А д е И н нэсет о ом чси п орм а и ом чсо пл тк,о и с в 91 о уП се кнаи
        н рй о и ,кпр п кс иекм р га м м кс иекй оииерд ля 16 гд. ол оо чн я
        В е н - с иекй кд м и м н АФ Мо асоо 18 гд о рб тл а че исе оаеькй рп ыв
        он ок м чсо аае и и е и .. ж йкг в 93 о у н аоа кк лн слд втлсо гуп
           о
        д рко ае ом д о а Бйо у»П лчл тпн д ко а ак 19 гд и A в бат сртгчсоо
        и етрт кс о р м « акнр . оуи сее ь отр ну в 95 о у MB о лси таеиекг
        урве и в 06 о уА д е ялес асц и оан мче о Рси со аае и кс иекх слд вн й
        п алн я 20 гд. н рй вятя со и р вн ы лн м осйкй кд м и ом чси исе оаи .        А есн рИ л в| rs &Y u g У р в я щи п рн р(ося
        л ка д в е Ent o n , п а л ю й а те Р си )
        Г И лв вятя тесвн ы з рзии и от о пн и Рси . н аж код н ре рб т Ent Yu g
        - ве ялес овтте н м а авте р с км аи в осиО тк е о р и и ут аоу rs& o n
        н
        в о слттво свт п и отан ми вси имв осиМе днрд ы эо о иекй о у п инл г
        К нуьаин м оее о н срн ы нетц я Рси . ж уао н й кн м чси ф рм р за ео
        Моо ы Го аьы Л д р м( u g l aLae) 20 гд. 20 А есн р ве б л о и и оа
         лд м л блн м и ео Y n Go ledrв 07 о уВ 09 лкад И лв ы н м н р вн
                   o   b
        п еи е тмРси кк д н з т м лд х и ео п еи е ткг рзраО ялес че о свт д рко о
        рзд но оси а о и и са оо ы л д р в рзд нсоо еев. н вятя лн м оеа и етр в
        А еиасо троо плт в оси
        м р кнкй о гвй ааы Рси .
ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы
  Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд )
     n    l                П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО 1
                          У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г | 2


       Д е нА кр| a o S c t, со ае ь
       ж й н у K i s oi y О н в тл
             r   e
       Д е н ну ялес он втлми рде аее Ki s oi yм р вй раиаи ,аоа щ й а рзии м
       ж й А кр вятя соаее п е сд тлм a o Sc t и оо о гн зц ирб тю е нд авте
                         r  e,
       « и л ад д лаоы » о пн й уу еоктр е уу рб тт нд е е и мсо н х и оы п о лм
       м лир о олр в х км аи бдщ г,оо ы бдт аоаь а рш н е лж ы м р в х р бе .
       Чо ыэоо отч,лн Ki s oi yв оо о м ж о суиь оьо о р га е и и отя ео з
       тб тг д сиьче ы a o Sc t ктр е о н втп т тлк п п илш н ю сс щ г и
                 r  e,                  о
       п е п и и аее ,зи о е свю с аб ле л яеьы и орм н ы и и еа и
       рд р н м тлйвам д йту т ни ое витлн м све е н м л д рм .       Р ч р К в л| I E tpi F rm, р де ае ь
       и а д и е M T ne r e ou П е сд тл
                s
       Р чр К вл п е п и и аеьктр й о о п ср иь урвяь н гчсе н м км аим в ф р
       иад ие - рд р н м тл,оо ы п м г ото т и п алт м ооилн ы и о пн я и с ее
       п орм н г о епчн яIи и л гчси ну в ША Ер п и зивл чя hpo y ioi ,hrG n c
       р га м оо б сее и, б ооиекх ак С ,во е Аи ,кю а R asd B l c Tea ee s
                 T                    o gs
       и l u r v.ое тг,иад ы тпе в аете рде аея о см р о свт д рко о, T
       Mo cl WaeБ ле ооР чр в суат кчсв п е сд тл в ве и н м оее и етр вMI
         e a
       Etrre ou и кчсв че а со иц и ы укио MI О чс чте лки в T д у х е у и
       nepi Frm в аете лн Асц аи в псн кв T н ат иат ец и MIи рг вдщ х
         s                  .  о         и
       уиесттха аж ялес сде н Ч м и нт п е п и и аее MI$0K
       н вриеа, тк е вятя уьй а е п о ае рд р н м тлй T 10.       А есн рК гн| оу а св н а д м , л нп р а е т
       л ка д оа Г сд рте н я у а Ч е а л м на
       Г К гн вятя осйкмпл тчси д яее . н вятя д и и че о П ри «д ня ося,
       - оа ялес р си си оииекм етлм О ялес о н м з лн в ати Е и а Рси»
       н
       п е саиее О е брсо о лси 20 гд . о тг нзае и К гн ы п е саиее ( м сиеь
       рдтвтлм рн уг й бат с 07 о аД эоо анчн я оа б л рдтвтлм з еттл
               к                       а
       че а алм на п е п и и аее (соаеь о пн и o l o в 92 о уи слд втлм(оуи
       лн пра е т) рд р н м тлм он втл км аи C mn m 19 гд) исе оаее плчл
             ,               C
       сее ь отр ну в ф р эо о ии.
       тпн д ко а ак с ее кн м к)       А д е К р б о | н в рие М д Т н еиС е т П о еср
       н р й о о к в У и е стт и л е н с тй, р ф со
       П еи е т ец и ото м н сиекх итмв е днрд ы он ш н я в со иц и е днрд ы
       рзд н ски П скм уитчси ссе м ж уао н х то е их Асц аи м ж уао н х
       исе оаи и р ф со ф клтт пл тчси ну в н вриее д Тн еи тй.
       слд вн й п о еср ауьеа оииекх ак Уиестт Ми л е н с Се т
       Е гн йК зе о | В , и етрп р зии ик м у и а и м
       ве и ун ц в Р К Д р ко о ав тю о м н кц я
       Егн й ун ц в эсет о лси о м н кц й P - м аи . рн и 9е ун ц в аи ас в ялн е
       ве и Кзео – кпр в бат км уиаи и Rк пн йВ ан е 0 Кзео зн м ля ы ве и м
                          о
       м е и и оииекмааио . 20-02 о а Кзео рб тл а С вр - пд ы Сртгчси
       н н й пл тчси нл зм В 0120 гд х ун ц в аоа н « ееоЗ а н й таеиекй
                                  а
       п окн й е т»С 02 о 07 г н аоа в Rае ттеm gl d dla. 20 г ом сн с и о о
       р еты цнр . 20 п 20 г о рб тл P - нсв I ae n Ee nВ 06 . в ето С м н м
                   .     г     a  m    с
       К р о си н соа Ф н п м щ нуео рзвн юи е и и еС о ц 20 ялес рб те в В .
       од нк о он вл о д о о и ак,б аоаи м д ц н . кн а 09 вятя аоат Р К
       Е гн йК зе о | см р ы Б н , тр и эо о ит
       ве и ун ц в В е и н й а к С а ш й к н м с
       Саш й кн м с в рп е н оаи и от в тее и эо о иекй оиии д ло в Ве и н мбне
       тр и эо о ит гуп и н вц й р са одлн и кн м чсо пл тк и огв о см р о ак.
       О са че о урве и Ве и н г Бна 19 гд.а се ил с в ен л гчси и н вц я и
       н тл лн м п алн я см р оо ак в 95 о уКк пц аит тхооиекх н оаих
       м ж уао н й ирц и ы оовл ф ц р вн ы туоы рсро,н орд тчля а оиэо о и
       е днрд о м гаи в сккаи и и оан х рд в х еусво ссе оои с н пл ткн м и
       и н вц о н х ро рзвн й ссе а в с ео б аоаи. н р о рл н клн й ркиекй
       н оаи н ы п еб аоаи и итм х ы ш г о рзвн яО п и б е уиаьы п атчси
       (прц о ня о д р к в н оаи н ы п ока в ре тн , и иИ д иМеск,осиИ аеК лм и и
       о еаи н а пд еж а и н вц о н х р етх А гни еЧ л , н и , киеРси , рн ,оу б и
       д . исе оаеьы о ы.
       р и слд втлн й п т
        )


       А е аЛ д н в | n esyC lg o L n o , р ф со
       л н е е е а U i ri oe e f o d n П о еср
               v t  l
       А е а вятя р ф со о П л тк и б ета Шкл саяси и отчово е си исе оаи в
       лн ялес п о еср м оиии о щ св в ое лвнкх вс н ер пйкх слд вн й
                               о
       уиестт U i rtC lg o Ln o .-а е е еа пц аии утя а о рп и ,е о м лн й кн м к,
       н вриее n esy oee fo d nГ Л д н в се ил зрес н кр уц ин ф р аьо эо о ие
            v i  l     ж
       эо о иекх рсулн я,е о м лн й ркие урве и о гн зц е ,ои ее и то е и
       кн м чси п етпе ихн ф р аьо п атк в п алн и раиаи йр л стй он ш н й
       пто - и н в оси д у х таа п ссвткг п отасв. олд и кии лн вл чю « а Рси
       ар нк е т Рси и рг срнх отоесоо р срнтаП се н е н г А е ы кю а т Кк ося
          л       и
       рб те н см мдл»20,Н п сн е рвл»20,Рси са эо о иа лгсл н отй ,98
       аоат а а о ее,06« еиаы п аи а,01«осйкя кн м к баоко н се »19,
       « зтчието ба в оси ,00« кн м чси п етпе и в оси ,00
       Вяон чсв и лт Рси »20,Эо о иеке рсулн я Рси »20.


       Е е аМ сл в | i n , е е а ь ы д р ко
       л н ао о а P o i Г н р л н й и етр
              x c
       Ее а вятя рд р н м тлми е чр ы кп тл с м О а пц аии утя а арб те ин с о ее
       лн ялес п е п и и аее внун м аиаит . н се ил зрес н рзаок б зе- длй
                          о               м
       и таеи ,а о р вж е н и трао ( м н асртгяипл е и ,аиаиаи) а п алн и рвм
       сртгйн сп оо д н и сатп вк ад ,таеи,сон н екп тл зц я н урве и п аа и
                     о               ,
       и тлетаьо сбте н си н п ср е и « ra ta s.-а сл в ялес че о С вт д рко о
       нелкулн й о свн от и а отон и dem em »Г Маооа вятя лн м оеа и етр в
                             ж
       км аи Д р ер ( уо Рси) Гн рлн мд рко о в i n .
       о пн и аБ р и Г п н осяи е еаьы и етр м P o i
              р              x c       Н к л йН к ф р в| и итртои ф р аиа и исяиР , и ит
       и о а и и о о М н се св н о м тзц и в з Т М н ср
       Рси си пл ткО и и ни ое м лд хоуасвн ы су а и в с ео вн. 20-00 г
       осйкй оии. д н з аб ле оо ы гсд рте н х лж щ х ы ш г зе аВ 0621 г -
                                        .
       гн рлн й и етр е та н о м ц о н х ен л гй епбии ааса. аг т 20 г оен к рм е-
       е еаьы д рко Ц нр и ф р аи н ы тхоои Рсул к ТтртнС ву а 05 . вти П е ьр
                                   с   с
       м н ср Рсул к Ттртн о н о м ц о н мтхооим О о чл кн м чси ф клтт аасоо
       и ита епбии ааса п и ф р аи н ы ен л гя . кни эо о иекй ауье Кзнкг
       Гсд рте н г Уиестт (9920 г) лд е аги си яы о .
       оуасвн оо н вриеа19-04 г. ает нл йкм з км
                     .В
1 | У ТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО
 3 П Л А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г         К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р
                            л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а


        В а и и Н к тн| в ркятп и н -н реи екякм а и , е е а ь ы м н д е
        л д м р и ии Т е са о л в оэе гтч са о п н я Гн р л н й е е ж р
        Гн рлн й е е ж р Т К с 09.Зм сиеь рзд на о р и аи н оо оеа о автютр яо
        е еаьы м нд е ТЭ ; 20г а еттл П еи е т К од нц о н г свт п рзии о ф н й
                    -
        п о ы лн от п и н сесв Э егтк Р
        р м ш е н си р Ми итрте н реии Ф
        Е е аН к л е а| л нО щ св н о П л т Р
        л н и о а в Ч е б ете н й а аы Ф
        Г а иоав - б ете н й етл ( м сиеь рде аея Д л вй оси и лн б ете н й ааы
        - Н клеа о щ свн ы д яеьЗ еттл п е сд тл « еоо Рси » че О щ свн о П лт
        ж             а
        Р ) п е п и и аеьО н втл км аи «ооо К е дл»« акдВ А и Н в е ен л ги )
        Ф и рд р н м тл (соаеь о пн й Злтй рн еь,Кса -И » « оы Тхоои ».
        В ч са Н к н в| Г и . о о оо а Фау ье гсд рте н г у р в е и , еа
        я ел в и о о М У м Л м н св , кл тт оу а св н оо п а л н я Д кн
        Др яелв ио о – еа Ф клтт гсд рте н г урве и МГ. аж ялес ипл иеьы
        - Вчса Н кн в д кн ауьеа оуасвн оо п алн я У Тк е вятя сон тлн м
        д рко о ф н а Рскй и »П еи е тмф н о "оииа и Е и св в и я оси, ан мрд ко о
        и етр м о д "уси м р , рзд но о д в П л тк" "д нто о м Рси "г вы е атр м
                                       л
        ж р аа Сртгя оси , рде аее Рси соо аи нлн г км тт Аитк- хоенкг свт
        унл « таеи Рси »П е сд тлм осйкг нц о аьоо о иеа засо ио касоо оеа
                                      Т
        стун чсв и ео ан си
        орд иета б зпсот
        Д о ОК ф | е т " тр т йм р, со н тл н йд р ко
        ж н ’и Ц нр О к ы ы и "И п л ие ь ы и етр
        Б в и п сл ж н ’ ф рд ля грд Ве н, тт и д и и. вятяипл иеьы д рко о
        ы ш й оо Д о ОК ,о и с в о о е ьн аш а В р ж н яЯлес сон тлн м и етр м
                и
        Ц нр л д рта О кы ы м р в и л оее о гес С . ее нзае и мн д л н сь сон тлн г
        е та и есв " тр т й и " б би тк К нрса ША П рд анчн е а ож от И пл иеьоо
        д рко а аоа воуасвн о д пра е т С .г рб т б л ом чн м ооилн ы и ард м .
        и етр рб тл Гсд рте н м еатм не ША Ео аоа ы а т ее а н гчсе н м нга а и
        Д ир йП йо | е та ь ыйн ун -сл д втл си и сиуам ши ото н я Исл д втл
        м ти а сн Ц нр л н ач оисе о ае ьк й нттт а н ср е и , се о ае ь
        С е ил с в бат ааиа урве и кс иекм п орм а иЕо слд вн я р е тр вн н
        пц аит о лси нл з и п алн я ом чси и р га м м .г исе оаи о и ни оаы а
        рзии нц о аьо рктокс иекй р м ш е н си кс иекй етлн сиП се н е р ет :
        авте аи нлн й аен - м чсо п о ы лн от и ом чсо д яеьот. олд и п окы
                  о
        рквдто аое гуп й Рсом с» о о р смп илд о кс иекй ак и ен к и тн е ец й
        уоо св рб чй рп о «окс оа п вп оа р ка н й ом чсо нуи тхии че и лки
        п урве и кс иекм п орм а и Моквкмаиц о н ми сиуе
        о п алн ю ом чси и р га м м в сосо ваи н о нттт.        Ф л пП р о | us nB s es e F rm, со ае ь
        и и е к н R si ui s We k ou О н в тл
               a  n
        Суе т аитауыЛ н о со ш оыэо о ииБдч гао Рси соо ин с б ета соа е ео н й
        тд н м гсртр о д нкй кл кн м к.ууи лвй осйкг б зе- щ св он вл ж гд ы
                                    о
        R sa B s es e Frmв 08 . оо ы п оо ис в о д нкй кл эо о ииФ рмп илке
        us n ui sWek ou 20 гктр й р вд тя Л н о со ш ое кн м к. о у р веат
         i  n        ,
        в скп салн ы л ц о сг м р и п сбтут аа иаи нун х б зе он ш н й Рси й
        ы оо отве н х и с вео и а соо све нлж вн ю ачы и ин с то е и с осе .
        А есн рП р ж н о| и эо о р зии , уо о ие ьДе а тм нап р зии кн уе ц и
        л ка д и о е к М нкн м ав тя Ркв д тл п ра е т о ав тю о кр н и
        С 08 .аоат Ми итрте кн м чсоо автя Ф О и и атр в ипл иее п орм ы
        20 г б те в н сесв эо о иекг рзии Р . д н з во о и сон тлй р га м
           р
        "кн м чса и и итв"в а кх оо о оу етлл с кнуьи оаи п е саиее ипл иеьы и
        Эо о иекя н ц аиа, рм а ктр й сщ свяоь о слтр вн е рдтвтлй сон тлн х
        зкн д тлн х рао ват рд грд вРзаочк я а е еаьы и еи нлн х ао о р етв
        ао о аеьы о гн в лси я а о о о.арб ти рд ф д рлн х рго аьы зкн п око в
        с ее кн м к и и асвсатр о цп и рзии м ж ю ж ты он ш н й Рси со Ф д рц иД
        ф р эо о ии ф нно,ово К н ец и автя е б д ен х то е и в осйкй е еаи . о
        Ми итрта н аоа в о пн и Е и ы эегтчси ссе ы и алм не ак-еебра
         н сесв о рб тл км аи «д н е н реиеке итм » пра е т Снт тр уг.
                                     П        И и аП о о о а| оквкяшкл у р в е и С О К В , и етрп р зии
        р н р х р в М со са о а п а л н я К Л О О Д р ко о ав тю
        Г а р хр в - д н з ев х орд ио С О К В и д н з соаее е кн ец иО а аоат с ее
        - П оо оа о и и пры стун кв К Л О О о и и он втлй е о цп и . н рб те в ф р
        ж
        ве н х вурн и км уиаи , актнаIи RД С О К В И и а ы а и етр мп рзии
        н ш и и нте н х о м н кц йм реи г, G . о К Л О О р н б л Д рко о о автю
                         R
        «WWF us »рб тл кнуьатмВе и н г Бна Рси , тк е П орм е автя О и П орм е
          - sa,аоаа о слтно см р оо ак в осиа аж в р га м рзии О Н в р га м
          R i
        О Нп орж ю е се еИ и а м е уе у сее ь ад д т в ф р сц оои .-а р хр в 8 е
        О о ку а щ й рд . р н и ет чню тпн кн и аа с ее о и л гиГ П оо оа лт
                                      ж
        зн м лс нун й етлн сь в ан х таа м р п се кнаи МГ в 90 .
        аи ааь ачо д яеьотю рзы срнх и а ол оо чн я У 19 г


        М хи П я и ь и о | р в тл св Мокы, л в Д п ра е т эо о и екйп л тк
         и а л р д л н к в П а ие ьто св Г а а е а тм на кн м ч со о ии и
        Г П я и ьио б л ачы рквд тлмФ н а Ц нр таеиекх арб тк в св, нд во ы
        - рд лн кв ы нун м уоо иее о д « е т сртгчси рзаоо» Мокеа е ан б л
        н
        нзае рквд тлмД пра е т эо о иекй оиии рзии грд в рвтлсв Мокы С 01
        анчн уоо иее еатм на кн м чсо пл тк и автя о о а П аиеьте св . 20
        п 20 гд К нуьат см р оо ак п вп оа рг яо н й оииирф р ыгслж ы рзии
        о 09 о - о слтн Ве и н г Бна о о р см еу тр о пл тк,е о м осу б ,автя
                            л
        ф саьо пл тк и еи нлн г рзии В 03 о у оуи сее ь аита оииекх ак
        иклн й оиии рго аьоо автя 20 гд плчл тпн м гср пл тчси ну в
        Градкмуиестт. соня пц аиаи – п алн е оуасвн ы ско о и рвиеьа
        авр со н вриееО н ва се ил зц я урве и гсд рте н м етр м сан тлня
        эо о иекя оииаВ 09 .а ии д ко су д сетц ю(h ) а а е р пл тчси ну в авр е
        кн м чса пл тк. 20 г щ тл отркю исраи P . н кф д е оииекх ак Град .
                   з            D
        Д сетц я д с и аь р з Af d i A ad т м р кнкй со иц и оииекх ак а уш юрб т в
        исраи уот лс п иа le Wh e w r о А еиасо асц аи пл тчси ну з лч у аоу
              о     r  t
        с ее оурве и.
        ф р гсп алн я
ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы
  Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд )
     n    l               П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО| 4
                         У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г 1


       М р н Р на| -T R С э ф р , тр и исе о ае ь
       а и а а г H S A , тн о д С а ш й сл д в тл
       Г а аг ялес саш мисе оаее И се оаеькг и сиуа у аиан х ак в скх ен л гй
       - Рна вятя тр и слд втлм слд втлсоо нттт г н тр ы ну и ы ои тхоои
       ж                        м
       (- A )н вриеа тн од Маи а аж ялес п илш н ы исе оаее в Шкл б зеаурве и
       HS R уиестт Сэф р . р н тк е вятя р га е н м слд втлм « ое ин с,п алн я
        T
       и кн м к» н вриеа аска С е и е н мК р лвтеМаи а аг ялес он втлм«r lH l
       эо о ии уиестт Ссес в од н н о о оесв. р н Рна вятя соаее Tp ex  ie i
       Rsac Go p va e i »кнуьаи н о км аи в ф р и н вц о н й оиии сртгчсоо нл з.
       eer ru bb B lu ,о слтц о н й о пн и с ее н оаи н о пл тк и таеиекг ааиа
         h      gm
       П рд аао рб т в н вриее тн од о а рпд вл и н вц о н й е е ж е т уиесттх
       ее нчл м аоы уиестт Сэф р а н п ео ааа н оаи н ы м нд м н в н вриеа
       Н ю ал Го и гн
       ь кс и р н не .


       У м с е на | a oGo p М н д е п л гси е
       р а Р й тм V p ru , е е ж р о оитк
       Г Рй тмялес м нд ео п л гсие гуп км аи Vp ,д о и вдщ х и оы км аи в
       - е на вятя е е ж р м о оитк в рп е о пн й aoо н й з е у и м р в х о пн й
       н
       о лси о ф н й р м ш е н си о н г и кун й и лсп лн х пртр в
       бат тр яо п о ы лн от и д оо з рп е ш х ео и ьы о еао о.
       Э и Шм д | o g , р де ае ьС в т д р ко о
       р к и т G o l П е сд тл о еа и етр в
              e
       П е сд тл свт д рко о км аи « o g »Ч е свт п нуе тхооимп и рзд не ШАБрк
       рде аеь оеа и етр в о пн и G ol . лн оеа о ак и ен л гя р п еи е т С
                        e                  аае
       О а еН ц о аьо и ж н р о аае и , кд м и сусв ну С ,огале н км ечси ф н N w
       бм , аи нлн й н е ен й кд м иАае и икст и ак ША вз вят ео м рекй о д e
                                 л
       A ei Fu d o . 21 гд,о цне унл Fre,г сс яи ссалл 6 м р д лао С
       m ra o n a nВ 00 о уп о е к ж р аа obsео от н е отвяо , лд олр в ША
         c                    о     3
       (1-м с в и е.
       17е ет м р)
           о
       В ко С д в| е тап е п и и ае ьта« ША— Р си » П еи е т
       и тр е о Ц нр р д р н м тл св С    ос я , р з д н
       В ко Сд в тчн е 5 е зн м ес рзаокй раиаи й е днрд ы уе н х р етвстун чя
       итр е о в ее и 1 лт аи атя арб то и ел зц е м ж уао н х чб ы п око,орд иа
       с осйкм и м р кнкм гсд рте н м урж е им ,ы тпя кчсв кнуьат и рдтвтл
       р си си и а еиаси и оуасвн ы и че д н я ив суа в аете о слтна п е саиея
       а еиаси и во е си ф р ,аоа щ х Рси , сд йту р су рд р яи в ан х еи нх оси
       м р кнкх ер пйкх и м рб тю и в осии о е свя от п е п итй рзы рго а Рси .
       С а ил вШеш я| N E D П о еср
       тн са  к н I S A , р ф со
       Саилв м е б ле 0 е о ы а аоыв ф р п атчсоо п алн яктр й оуи в ве я рб вн я
       тн са и ет ое 1 лт п т рб т с ее ркиекг урве и,оо ы плчл о рм п е ы аи
       в Ф ац иС ,оси Ц нрлн й во е1 лт- Шеш я аи атя рпд втлсо д яеьотюи
       о рн и ,ША Рси и е таьо Ер п.5 е г н к н зн м ес п ео ааеькй етлн сь
       вд т слд вн я о лси рд р н м тлсв,и есв,п алн я еоеекмкп тл ми о п ртвоо
       е е исе оаи в бат п е п и и аеьтал д ртаурве и чл вчси аиао кр о аин г
       урве и. р ф со Шеш я вятя во о ,ово о и е атр мсм ки, тмчсе Кк ф етво
       п алн яП о еср к н ялес атр м сатр м рд ко о е и н г о ил « а э ф кин
                                   в
       урвяь вб д ы и ю ь и К уи г,Н в е и еыРси соо ин с»« о п ртво урве и в
       п алт со о н м л дм :очн»« оы л д р осйкг б зеа,К р о аин е п алн е
       Рси »«п алн е еснл мсве е н й раиаи »
       оси ,Урве и про ао орм н о о гн зц и .


       А есн рШи д п н| л д р д , и етрп м р еи г
       л ка д н я и Э ь о а о Д р ко о а ктну
       Г Ши д п н аоат и етр мп м реи гв о пн и лд рд ,и еу щ мр тй ео п п о а е
       - н яи рб те д рко о о актну км аи Э ьо аол д рю и ие лр м о рд ж
       н
       эето ии б тв х р б р вО н вы и а аа и -а н яи а вя тя арб та раиаи
       лкр н к и ы оы п и о о. сон м зд чм г Ши д п н ялю с рзаок и ел зц я
                          н
       м реи гвй таеи ( аи п тн ил р наб е д н) вз с орб тлми авте ин с. о тг о
       актноо сртги а л з ое ц аа ы к,рн и г сяь п те иее рзии б зеаД эоо н
               н            ,
       рб тл I ei Pr u B os ru I . ШАи р
       аоа вn s,es s o k Go pn ,
           d t  e      cС  д.       А есйС ти о | о д« к л о о , и етрм ж у а о н г р зии
       л ке ин к в Ф н С о к в » Д р ко е д н р д оо ав тя
       Рд ля 17 гд. кни итр чси ф клтт р сасоо оуасвн оо н вриеа 19 гд,
       о и с в 95 о уО о чл с иекй ауье Я олвкг гсд рте н г уиестт в 95 о у
                  о
       плчл тпн м гср пл тчси ну в е таьоер пйкмуиестт в уае т, 20 гд
       оуи сее ь аита оииекх ак Ц нрлн -во е со н вриее Бд пш ев 01 о у
       оо чл отрнуупл тл гяСэф р аС 99 о 05 г ы рквд тлмп орм п Рси и Н
       кни д ко атр (оиоои) тн од . 19 п 20 г б л уоо иее р га м о оси С Г
                           .
       Сэф р соо нттт м ж уао н х слд вн йС 03 о а и еп еи е тл блн г тхооиекг
       тн одкг и сиуа е днрд ы исе оаи . 20 гд В ц-рзд н Го аьоо ен л гчсоо
       см оим в тн одкмуиестт. 20 гд — С вти Гб р ао а и осо о лси
       и п зу а Сэф р со н вриееС 09 о а оен к уентр К р вкй бат.       М р дС ф зд | i m C p a P r es У р в я щ йд р ко
       у а о иа е F a a i l at r, п а л ю и и етр
              n   t   n
       Г С ф зд ялес д рко о км аи А п нтсон втлмкм аи T vlp. и п алю и
       - о иае вятя и етр м о пн и й и э о соаее о пн и r e i r урвя щ м
       н                ,         a T zu
       д рко о F a Cp aPr esво и в отв нетц о н г хл и г « И А ) ууи кин м
       и етр м i m ai lat r( д т сса и вси и н оо од на Ф Н М». дч атвы
           n   t  n х                 Б
       га д нкмл д р м Муа ялес сатр мп орм ы«л блн е б аоаи д я ося»В 01 .а
       рж аси и ео , рд вятя ово о р га м Го аьо о рзвн е л р син . 21 г   н
       Ме днрд о эо о иекмф рм о б л кю е в п ск лд хл блн х и ео ( u g l aLae)
        ж уао н м кн м чсо о у е н ы вл чн сио Моо ы Го аьы Л д р вY n Go ledr
                                      o   b  .       О е С к в тв| л д р д , и еп еи е т
       л г уо ао Э ь о а о В ц -р зд н
       Г Сквтв вятя и еп еи е тмкм аи Э ьо аол д рю и р тй ео п п о а е лкр н к и
       - уоао ялес В ц-рзд но о пн и лд рд ,и еу щ м ие лр м о рд ж эето ии
       н
       б тв х р б р вС ган ж р ау А вкт О е ялес о н ми 10 лч и ю итв осиП д г
       ы оы п и о о.олсо унл « д оа» лг вятя д и з 20 уш х р с Рси . о ео
                                     о
       рквдто П аоо Д пра е т о пн и тл д и и 4 уш х Рси . ее нчл мрб т в лд рд
       уоо свм рввй еатм н км аи са о н м з лч и в осиП рд аао аоы Э ьо ао
       О е зн м л ож от кр о аин г ю ит в о пн и С б р»
       лгаи а д л н сь о п ртвоо р са км аи « и и ь.
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011
ММЭФ-2011

More Related Content

What's hot

презентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-prпрезентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-pr
Sveta Kochetkova
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
yzpm-cetera
 
туристические маршруты приморского края
туристические маршруты приморского краятуристические маршруты приморского края
туристические маршруты приморского края
Cbsars
 
иобдю лайк хоум
иобдю лайк хоумиобдю лайк хоум
иобдю лайк хоум
Olesya Volkova
 
презентация Web
презентация Webпрезентация Web
презентация Web
Intelsib
 
JagaJam - краткая презентация
JagaJam - краткая презентацияJagaJam - краткая презентация
JagaJam - краткая презентация
JagaJam
 
Alex Ltd Presentation
Alex Ltd PresentationAlex Ltd Presentation
Alex Ltd Presentation
alexlimited
 
1.2. Эволюция предмета экономической теории
1.2. Эволюция предмета экономической теории1.2. Эволюция предмета экономической теории
1.2. Эволюция предмета экономической теории
Dr. Jury Belonozhkin
 

What's hot (19)

презентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-prпрезентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-pr
 
Конгру. Архитектор интернет-маркетинговых решений
Конгру. Архитектор интернет-маркетинговых решенийКонгру. Архитектор интернет-маркетинговых решений
Конгру. Архитектор интернет-маркетинговых решений
 
SocialTools
SocialToolsSocialTools
SocialTools
 
Презентация
ПрезентацияПрезентация
Презентация
 
туристические маршруты приморского края
туристические маршруты приморского краятуристические маршруты приморского края
туристические маршруты приморского края
 
mg.ru tour
mg.ru tourmg.ru tour
mg.ru tour
 
Мобилизация сайтов от Artsofte
Мобилизация сайтов от ArtsofteМобилизация сайтов от Artsofte
Мобилизация сайтов от Artsofte
 
иобдю лайк хоум
иобдю лайк хоумиобдю лайк хоум
иобдю лайк хоум
 
Presentation premium cards for banking and fitness club
Presentation premium cards for banking and fitness clubPresentation premium cards for banking and fitness club
Presentation premium cards for banking and fitness club
 
ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БИРЖЕВУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ АКЦИОНЕРНЫХ ...
ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БИРЖЕВУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ АКЦИОНЕРНЫХ ...ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БИРЖЕВУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ АКЦИОНЕРНЫХ ...
ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БИРЖЕВУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ АКЦИОНЕРНЫХ ...
 
презентация Web
презентация Webпрезентация Web
презентация Web
 
Magna web
Magna webMagna web
Magna web
 
JagaJam - краткая презентация
JagaJam - краткая презентацияJagaJam - краткая презентация
JagaJam - краткая презентация
 
Licenziyz
LicenziyzLicenziyz
Licenziyz
 
Alex Ltd Presentation
Alex Ltd PresentationAlex Ltd Presentation
Alex Ltd Presentation
 
Plug&Play Dagestan: 2013
Plug&Play Dagestan: 2013Plug&Play Dagestan: 2013
Plug&Play Dagestan: 2013
 
Инструкция
ИнструкцияИнструкция
Инструкция
 
Plug&Play Dagestan: year 2013
Plug&Play Dagestan: year 2013Plug&Play Dagestan: year 2013
Plug&Play Dagestan: year 2013
 
1.2. Эволюция предмета экономической теории
1.2. Эволюция предмета экономической теории1.2. Эволюция предмета экономической теории
1.2. Эволюция предмета экономической теории
 

Viewers also liked

Integral definida
Integral definidaIntegral definida
Integral definida
ERICK CONDE
 
WFDF rules 1-6 of ultimate 2009
WFDF rules 1-6 of ultimate 2009WFDF rules 1-6 of ultimate 2009
WFDF rules 1-6 of ultimate 2009
herreroraquel
 
t4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdf
t4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdft4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdf
t4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdf
grssieee
 
Asma-e-Hasna Seekaho Aur Uk Fazail
Asma-e-Hasna Seekaho Aur Uk FazailAsma-e-Hasna Seekaho Aur Uk Fazail
Asma-e-Hasna Seekaho Aur Uk Fazail
Faryal Shah
 
39 issue of paryawaran
39 issue of paryawaran39 issue of paryawaran
39 issue of paryawaran
DPNet
 
Cc cjdf gr 2012 8-13
Cc cjdf gr 2012 8-13Cc cjdf gr 2012 8-13
Cc cjdf gr 2012 8-13
applebyb
 

Viewers also liked (20)

New Year66
New Year66New Year66
New Year66
 
அருள் நிறைந்த ரமழான்
அருள் நிறைந்த ரமழான்அருள் நிறைந்த ரமழான்
அருள் நிறைந்த ரமழான்
 
Std12 acct-tm-2
Std12 acct-tm-2Std12 acct-tm-2
Std12 acct-tm-2
 
The North Dakota Discovery Farms Experience
The North Dakota Discovery Farms ExperienceThe North Dakota Discovery Farms Experience
The North Dakota Discovery Farms Experience
 
Slc math series
Slc math seriesSlc math series
Slc math series
 
ダウンサイジング時代のプロセス改善モデル
ダウンサイジング時代のプロセス改善モデルダウンサイジング時代のプロセス改善モデル
ダウンサイジング時代のプロセス改善モデル
 
Integral definida
Integral definidaIntegral definida
Integral definida
 
WFDF rules 1-6 of ultimate 2009
WFDF rules 1-6 of ultimate 2009WFDF rules 1-6 of ultimate 2009
WFDF rules 1-6 of ultimate 2009
 
t4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdf
t4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdft4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdf
t4_20110728_IGARSS11_tsutomuy.pdf
 
Asma-e-Hasna Seekaho Aur Uk Fazail
Asma-e-Hasna Seekaho Aur Uk FazailAsma-e-Hasna Seekaho Aur Uk Fazail
Asma-e-Hasna Seekaho Aur Uk Fazail
 
Giáo trình sql (truong dhhue)
Giáo trình sql (truong dhhue)Giáo trình sql (truong dhhue)
Giáo trình sql (truong dhhue)
 
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi YamagataK-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
K-Opti.com eoID for OpenID by Kenichi Yamagata
 
Paul B. Mohr Jr. - Police Report
Paul B. Mohr Jr. - Police ReportPaul B. Mohr Jr. - Police Report
Paul B. Mohr Jr. - Police Report
 
10 vi p_r
10 vi p_r10 vi p_r
10 vi p_r
 
Know about Tobacco Cancer
Know about Tobacco Cancer Know about Tobacco Cancer
Know about Tobacco Cancer
 
my idea
my ideamy idea
my idea
 
39 issue of paryawaran
39 issue of paryawaran39 issue of paryawaran
39 issue of paryawaran
 
Goetze
GoetzeGoetze
Goetze
 
Cc cjdf gr 2012 8-13
Cc cjdf gr 2012 8-13Cc cjdf gr 2012 8-13
Cc cjdf gr 2012 8-13
 
UK Government's Response to FAC's Report on Hong Kong
UK Government's Response to FAC's Report on Hong KongUK Government's Response to FAC's Report on Hong Kong
UK Government's Response to FAC's Report on Hong Kong
 

Similar to ММЭФ-2011

Erst Media Presentation
Erst Media PresentationErst Media Presentation
Erst Media Presentation
gueste88e89
 
презентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-prпрезентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-pr
LabPR_Digital Agency
 
Tactical Clash
Tactical ClashTactical Clash
Tactical Clash
SB Studio
 
Blue control faq-preview
Blue control faq-previewBlue control faq-preview
Blue control faq-preview
Ivana_Savic
 
21 презентация ермак
21 презентация ермак21 презентация ермак
21 презентация ермак
kolesikmixer
 

Similar to ММЭФ-2011 (12)

Erst Media Presentation
Erst Media PresentationErst Media Presentation
Erst Media Presentation
 
презентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-prпрезентация Smm услуг lab-pr
презентация Smm услуг lab-pr
 
Tactical Clash
Tactical ClashTactical Clash
Tactical Clash
 
Blue control faq-preview
Blue control faq-previewBlue control faq-preview
Blue control faq-preview
 
Jitlogistic
JitlogisticJitlogistic
Jitlogistic
 
21 презентация ермак
21 презентация ермак21 презентация ермак
21 презентация ермак
 
Izmeneniya
IzmeneniyaIzmeneniya
Izmeneniya
 
Каппадокия. Есть ли туристическая жизнь в Турции вне сезона?
Каппадокия. Есть ли туристическая жизнь в Турции вне сезона?Каппадокия. Есть ли туристическая жизнь в Турции вне сезона?
Каппадокия. Есть ли туристическая жизнь в Турции вне сезона?
 
Secure SMS
Secure SMSSecure SMS
Secure SMS
 
Планирование
ПланированиеПланирование
Планирование
 
бахман семинар мнемотехника
бахман семинар мнемотехникабахман семинар мнемотехника
бахман семинар мнемотехника
 
JUSTARGET_presentation
JUSTARGET_presentationJUSTARGET_presentation
JUSTARGET_presentation
 

ММЭФ-2011

 • 1. * *“ р о о еа п ер д ” П е д л вя р га ы Рскяври уса е ся LA E EDR oe pn Y U G O N g bl la o
 • 2.
 • 3. С др аи оеж н е С д р ае ь а ч сь о е ж тл н я ат П и есв н о со о| р в тте н е л в 1 В тп е и | су л н е 3 В д н еМ Э 2 1 : rai D w Was П е д л в яп ер д ) 4 и е и М Ф 0 1 Be k g o n l ( р о о е а р га ы | n l Т м тч си е и и ы| е аи ек е д н ц 5 П ор м а р га м П а м р п и тй| л н е о р яи 6 Ф р а рбт | о м т а оы 7 П лтл но 2 1 у а а тв 0 1 О зр| бо 8 Г о а ь ы л д р н со щ г (кп ры | л б л н е и е ы атя ео эсе т ) 9 Г о а ь ы л д р б д щ г (ч сн к ) 1 л б л н е и е ы у у ео у ати и | 7 С р в ч и у ати а п а о н к ч сн к Л гси а| 9 оитк 2 Ч созд в е ы в п оы| 0 ат а а а м е о р с 3 П рн р | 1 а те ы 3 К н ат | 2 о ткы 3
 • 4. 1 П И ЕСВ Н О С О О | Р ВТТ Е Н Е Л В К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а
 • 5. ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд ) n l П И ЕСВ Н О С О О| Р ВТТ Е Н Е Л В 2
 • 6. 3 С Д Р ТЛ Н Я А Т > С У Л Н Е | О ЕЖАЕ Ь А Ч СЬ В ТП Е И К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а | СУ ЛН Е ВТП Е И О гн зц о н йк м тт М Ф 2 1 р дп и есв в т В с аво о ра иа и н ы о ие М Э 0 1 а р в тто аь а н тр м М ж у а о н мм л д ж о эо о и ек мф р м . а н йср в ч и е д н р д о о о е н м к н м ч со о у е Д н ы п а о н к о еп ч т а н о х д м йи ф р а и йоФ р м ип е ы а и в б се и В с е б о и о н о м ц е о у е р б вн и С н тП тр у г. а к- ее б ре М Э - д ои в ж е ш хм р в хсб тй вр м а к тр г б д щ е М Ф о н з а н й и и о ы о ы и , а кх оо оо у у и м л д ел д р с оу о сд т ип л ч т в з о н ськр р в т о о ы и е ы м гт бу иь о у иь ом ж от у и о аь п о кып м д р иа и Р си . со н яц л Ф р м - т р ет о о е н зц и оси О н в а е ь о у а эо о еп ч н еп о утв ооик е тв оова м д йти еоу ати о , б се е и р д ки н г р аи н г зи о е св я г ч сн к в кквр ж м ж в г, а ивр ж м в рул н г о щ н я а е и е и оо тк е и е и та ь оо б е и . У ати иФ р м - т н н ш и иб д щ ел д р м р в г м с тб , ч сн к о у а эо ы е н е у у и и е ы и о оо аш а а ок ы ы ик е тв ы л ч от, е а щ есза аьо щ св н у тр т е р аи н е и н си ж л ю и од в т б ете н ю ц н от. н уп ш ывр зи н хс е а: ин с е н сь О и се н ал ч ы ф р х б зе, п е п и и ае ьто м н д м н, о ии а о щ св н ы о гн зц и р д р н м тл св , е е ж е т п л тк, б ете н е ра иа и исо т Э се т п ил ш ю с О гн зц о н мк м ттм а п р. кп ры р га а тя ра иа и н ы о иео , у ати иоб р ю с н он в н ип д н о зя к н у ате ч сн к ти а тя а со а и о а н й а ви а ч си . Вэо гд Ф р мп и есве о о о1 0д л гтв и к тр х5 % - тм о у о у р в ттут к л 5 е еао , з оо ы 0 эоп е са ие иР си иср нС Г и5 % - р дтв тл д л н г т р дтв тл оси та Н , 0 п е са ие и а ь ео зр б ж я Р б ч йяы Ф р м - нл йк й а у е ь. а о и з к о у а а ги си . О н в ы ц л у ати о иэсе твн Ф р м : со н е е и ч сн к в кп ро а о у е 1 О сж е и п о ко п м д р иа и Р си вр ж м ж в г и . бу д н е р етв о о е н зц и оси е и е и оо в рул н г о щ н я и та ь оо б е и , 2 В ее и р к м н а и п у у ш н ю п о ко , со ы а с н . н сн е ео е д ц й о л ч е и р етв он в в яь а м ж у а о н мо ы еим л тд с и л н р о эсе тз, е дн р д о п т у ьи иц п и а н й кп рие 3 Р а иа и н п атк в ее н хр к м н а и п о о ч н иФ р м , . е л зц я а р ки е н сн ы ео е д ц й о к н а и о у а 4 (б е и я щ яц л ) ы в е и ип е д л н еон в ы п е ясв й .о ъ д н ю а е ь В я л н е р о о е и со н х р п тти , со щ хн п т р зии Р си , тя и а уи ав тя оси 5 О р зв н есо щ св м р в хл д р в о ъ д н н ы о щ м . б ао а и о б ета и о ы и е о , б е и е н х б и и ц н отм . е н ся и
 • 7. ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд ) n l С Д Р ТЛ Н Я А Т > И Е И ММЭ 21 | О ЕЖАЕ Ь А Ч СЬ В Д Н Е Ф 01 4 | И Е И М Э 21 В Д Н Е М Ф 01 М в р м чок н цэыБ р и со се ыв1 8 гд см о ии о а ы е и , т о е р е л нк й тн 9 9 о у и в л зр в л р зу е и в д м хб р е о , ад л ю и Р си им р ар ш н е и и ы а ьр в р зе я щ х осю и. М п н м е , т н в д м еб р е ы–« тн »ву а л д й– ы о и а м чо е и и ы а ь р се ы мх ю е сщ свю м ж ун м п н н . у ету т е д а и о ы е М у е е ы, т д ясза и вР си ул в йд яп о утв о ы в р н чо л од н я оси со и л р д ки н й кл тр , о си еок ы о н ц иик н у е тсоо н й« к н м к у ьу ы п итн тр тй а и о кр ноп сб о эо о и и за и »–ср н д л н о р д л т ип ин т н л ч етк х« тн , нн й та а о ж а п е е иь р заь а и и аи се » т . нттц о а ь ы ин р аи н хв зв в . и сиу и н л н х о м тв ы ы о о . е М п е в д м чон в еп к л н его а ь ы р си ни е т с ы р д и и , т о о о о е и л б л н х ося м е ве н о х д м е чо ып н т и« л м т»п се н еп е ясв ян п т е б о и о , тб о яь со иь ол д и р п тти а уи р саиок ы от. от тр тси М п л г е , т н со щ еиб д щ ел д р Р си –в ет с ы о а а м чо атя и у у и и е ы оси м се п рн р м и д уи ср н–с оу н йил ч и р ш н яд я а те а и з р гх та м гт а т у ш е е е и л св етоод си е и эи ц л й о м сн г отж н я тх е е . М н м р н се аьФ р мп р ы ш гмвэо н п а л н и ы а е е ы д л т о у е в м ао тм а р в е и . М п и л ша м В с н со щ г л д р , оо ы д р ж т у у и ы р г а е а – атя ео и е а к тр й о о и б д щ м Р си ип и и а т г б ик кср ц – оси р н м е ео л зо е д у св р иьэо ш г н м . а а т в ет о е ш т тт а с а и Д в йе м се р ср е н со щ йп тн и лР си и ак о м атя и ое ц а оси са е в о н в я щ мп и е о тн м д х о л ю и р м р м д ям ои ! л н гх
 • 8. 5 С Д Р ТЛ Н Я А Т > Е Т ЧС И Е И И Ы | О ЕЖАЕ Ь А Ч СЬ ТМАИ ЕК Е Д Н Ц К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а | Е А И Е К ЕЕ И И Ы ТМ Т Ч С И Д Н Ц К ж а тм т ч са е и и авл ч е о н тм д яд сусии(а м н м м о и а д я е аи екя д н ц к ю а т д у е у л икси кк и и у ) д н м д р иа и н ы п о к, оо ы п е со т л ч и ьу ат и а М Э . о е н зц о н й р ет к тр й р дти у у ш т ч сн км М Ф Ф р а д сусй м зо о ш у м О сж е и б д т р х д т вн б л ш х о м т икси : огв й тр . бу д н я у у п о о и ь е о ь и гу п х р зе е н хп в см он в ы н п а л н я . а д ягу п р б те р п а, ад л н ы о оь и со н м а р в е и м К ж а р п а а оа т од л н . о м т а оы м зо о ш у м «л б к еп гу е и » те ь о Ф р а р б т : огв й тр , гу о о ор ж н е . > С о т м сов й ы п р в ет о н В и н ем со ы со т в ы ср в о а и н м ж у ьу н ева м д йти , л я и асв х п ри н х о е н в н й а е кл тр о зи о е св е им н н ец н отйиур п е и м р . е ае и л н ен се и со т в ы з е е и е н се к е л н е и а Н м тр а ь о ал д е п ри н х сб т й тл р н н сь ок ы от, н ер ц я б за ьр а се а в л н е св . о ы и : о е а т от, тр тсь и тга и , еб р е н я р д , о о трто О и а м еп о кы З м и И р С ч 2 1 , И А2 1 , аа ь2 1 . ж д е ы р ет : и н е гы о и 0 4 Ф Ф 0 8 К зн 0 3 > Ц н от –п о о н ким н н й е н си р в д и з е е и К кю р л ир ю ц н от вутн в е и ам с е ыд в р я уа е и к зк н и ау о ь га т е н си са о л н и т оф р о е и , в ж н я ао у н ц л н от н п о ут в у ж зь К кц н от в и ю н п в д н еч л в к. а е е н си а р д ки н ю ин . а е н си л я т а о е е и е о еа > Г а д нк ел д рто р ж а со и е св П о в ж н еи е ф л н р п и в л н е св , о и л н г п е п и и ае ьтаи р д и е и д й и а то и , о о трта сц а ь оо р д р н м тл св д уи в д вга д нк г л д рта к тр ен о х д м д яп о в тю ео р гх и о р ж а соо и е св , оо ы е б о и ы л р ц еа щ г га д нк г о щ св . р ж а соо б ета > С р е а зв см сь з п е е а ин ф и ы ьв я а ии от: а р д л м е т В зв о р ж ю е се ыир ш н я Б оо л в . со ч в ер зи и . од н е ы о ы ку а щ й р д е е и . и тп и о У тй и о ав т е С за и ул в йд яат в ооэо о и ек г р саип в ш н якч св ж зип и со и л ки н г к н м ч соо от о ы е и а ета ин р сб ю е и эо ои ек г б л на О и а м йп о к: в рк йр го : о л д н и к л гч соо а а с. ж д е ы р ет Т е со еи н б о еу са м д л . и р срн я о е ь > К л тр п е п и и ае ьтаии н в ц и у ьу а р д р н м тл св н оа и С за и н о х д м хул в йд яф р и о а и п е п и и ае ьк йкл тр , од н е е б о и ы со и л о м р в н я р д р н м тл со у ьу ы кл тр то ч св ии н в ц й В зв р зи и « тра о »вР си ид уи у ьу ы в р ета н о а и . ы о ы ав т я са тп в оси р гх ср н х И в си и н а кл тр . ж д е ы п о к: о дС о к в . та а. н ет ц о н я у ьу а О и а м й р ет Ф н к л о о > Г о а ь ы р си н л б л н е ос я е С и у и о а и р го а ь ооим ж у а о н г сту н ч св д яр зи и и т м л р в н е еи н л н г е д н р д оо ор д и ета л ав т я и тга и р си со эо о и иио щ св вм р в есо щ св . ж д е ы н ер ц и осйк й к н м к б ета и о о о б ето О и а м е п о кы и и и т в « л б л н яР си »ип о к « us n G Go a р ет : н ц аи а Г о а ь а ося р ет R si s o l l a b» > Ч н в и с ч л в ч си л ц м : ф ет в а ич сн ягсд рте н ясу б и о н к « е о е ек м и о » э ф ки н я ет а оу а св н а л ж а П иксоо о п доо к п р о л сн хгсд рте н хсу а и . о м р в н е о с п сб в о гтви е в к асы оу а св н ы л ж щ х Ф р и о а и го а ь ок н у е тсоо н ху р в е ц в(е е ж р в д яр си си и л б л н о кр н оп сб ы п а л н е м н д е о ) л осйк х м ж у а о н хк м а и , ткж д ягсд рте н г ско а О и а м йп о к: е д н р д ы о п н й а а е л оу а св н оо етр . ж д е ы р ет ср тгяр зи и Ф кл тт гсд рте н г у р в е и М Уи . .. о о оо а таеи ав т я ау ьеа оу а св н оо п а л н я Г м М В Л м н св . > П ок йм р н в еи ф р а и н ы п ота св л си и : о ы н о м ц о н е р ср нта Т х о ои п р д ч и ф р а и , о м н кц иип зц о и о а и м н ю ен л ги е е а и н о м ц и к м у и а и ои и н р в н я е я т в ср яи р а ь от . ен л гиб д щ г во я вн ш ж зьсгд я оп и т е е л н си Т х о ои у у ео х д т а у ин ео н . О и а м йп о к: осйк его а ь ы сун к в ессе ы ж д е ы р ет Р си си л б л н е п т и о ы итм
 • 9. Когда Что Где 14 июня Весь день Прибытие и регистрация Регистрация у стоек регистрации ПМЭФ в (ММЭФ стартует 15 июня) аэропорту Пулково и на Московском вокзале 15 июня 8.00 – 9.30 Регистрация Лобби Отель Парк Инн Прибалтийская 9.30 – 10.00 Кофе-брейк Лобби Отель Парк Инн Прибалтийская 10.00 – 11.50 Открытие Зал Blue 4 (пленарная сессия) Отель Парк Инн Прибалтийская 11.50 – 12.15 Кофе-брейк Лобби Отель Парк Инн Прибалтийская 12.15 – Представление групп и презентация модернизационных проектов Будет Комментарии экспертов определено модератором Ланч Пожалуйста, уточните детали в ИнфоКарте (лидером ММЭФ группы) – 17.30 Работа в малых группах 17.30 – 19.00 Презентации в малых группах и краткое резюме итогов работы 19.00 – 21.00 Подготовка презентаций, Место по выбору группы финализация, репетиция презентационных выступлений 21.00 – 23.00 Вечерняя программа Будет определено и объявлено 15 июня 23.59 Презентационные материалы Пожалуйста, отсылайте презентации на готовы info@youthforum.ru 16 июня 8.30 Трансфер на площадку ПМЭФ, Автобусы отправляются от Вашего отеля ЛенЭкспо 9.00 – 10.30 Телеконференция с Силиконовой Долиной Зал 8.2 10.30 – 12.30 Представление финальных ЛенЭкспо презентаций и комментарии экспертов 16 июня 23.30 – Проекция презентаций на пролеты Около Дворцового моста (будет уточнено) 17 июня 01.00 Дворцового моста (будет уточнено) 16-18 июня Делегаты ММЭФ могут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, ПМЭФ, www.forumspb.com (небольшие ограничения доступа могут быть применимы)
 • 10. 7 П О Р ММА> О МА Р Б Т | Р ГА Ф Р Т АОЫ К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а | О М ТР Б Т Ф Р А АО Ы О л й ва м д йти д Ф р м н а н зи о е св е о о у а П и е н з н д л д н ч л ф р м у ати ииэсе т М Э 2 1 р м р о а е е ю о а а а о у а ч сн к кп ры М Ф 0 1 с оу п зао иьяд у с р гмиун т б л ш отм хи м гт он к м тс р г д уо заь о ь е е а м д р иа и н ы п о ка м р п и тя О щ н евр ж м « н а н о е н зц о н х р етх е о р яи . б е и е и е о лй » м ж т р дтв яьсб йр ш н екйо и ио сж е и - о е п е са л т о о е е и е св л бу д н е в зв см сио п е л ж н ям д р тр (и е агу п ) а ии от т р д о е и о е ао а л д р р п ы . О к ы и , л н р а сси 1 и н тр те п е а н я еся 5 ю я Н О к ы и у ати ип л ч т а н ю их д у и ф р а и о а тр ти ч сн к о у а в ж у со н ю н о м ц ю б он в ы тм хик ю е ы и е х л ж щ хвон в м р п и тя со н х е а л ч в х д я, е а и со е е о р яи . Г у п в яр б т р п о а а оа Г у п в яр б т я л ес « д о »м р п и тя В яр б т р зи а тя р п о а а оа в я тя я р м е о р яи . с а оа ав в ес в к у р см те и м д р иа и н ы п о ко , оо ы б д т о р г ас ор н я о е н зц о н х р етв к тр е у у п ее тв н вгу п хсауп сеО к ы и . гу п и 1 -0ч л в к р зно а ы р п а р з ол тр тя В р п е з 02 е о е кж ы с о е п е л ж т со сбте н еи е ир ш н яп а д й м ж т р д о иь в и о св н ы д и е е и о св р е св в н ю п е са л н ы м д р иа и н ы п о ко . о м т о е ш нто а и р дтв е н х о е н зц о н х р етв Ф р а р б т : огв йш у м «л б к еп гу е и » К ж а к м н агтв т а оы м зо о тр , гу о о ор ж н е . а д я о а д оо и п ее тц ис а о о р к м н а и , ф р и о а н хв в е я р зна и н б р м ео е д ц й с о м р в н ы о р м гу п в хд сусй1 и н . р п о ы икси 5 ю я З к ы и , л н р а сси 1 и н ар те п е а н я еся 6 ю я Вд н зк ы и Ф р м веу ати ип ее тю р за оа н е1 е ь ар тя о у а с ч сн к р зну т ар б тн ы 5 и н р к м н а и д яш р к йад тр и т ет ве у ати а и ю я ео е д ц и л и о о у ио и , о сь см ч сн км эсе тмМ Э . кп ра М Ф П Э 21 М Ф 01 О р тт в и а и , т П тр у гк йм ж у а о н йэо о и ек й б аие н м н е чо ее б рси е д н р д ы к н м ч си ф р м ч сь к тр г я л ес М Э , р д ис д 1 и н . сиуВ с о у , атю оо оо в я тя М Ф п о л тя о 8 ю я Ел а ет д су ку атю вП Э (с 1 0оо р н ы у ати о иб л ш я сь отп ч си М Ф ве 0 тб а н х ч сн к в о ь а ч сьэсе твб д т м т д су )м р к м н умп и яьу атев ат кп ро у у и еь отп, ы ео е д е р н т ч си д н о м р п и ти Ел уВ с ськк ел б в п оып у атю в а н м е о р яи . си а ет аи -и о о р с о ч си П Э , б аиеь п ж л йт, оа р с i o o tfrm. М Ф о р ттс, о а у са п д еу n @y uhou r f u Р б т п сеФ р м а о а ол о у а Л ч и р к м н а и м гт ы ьр а ио а ын п атк. сип о к у ш е ео е д ц и оу б т е л зв н а р ки е Ел р ет В ш йгу п в б а , В с о в тяв з о н сьп ев р т еов а е р п ы ы р н у а п я ис ом ж от р то иь г р а ь от п сеФ р м . е л н сь ол о у а М р к м н умВ мп ио д н тс ко л й гу п в п сн к вМ Э ы ео е д е а р се и иья н а н р п е ы ук и о М Ф 2 1 п сеФ р м (еа иб д т р д са л н п сем р п и тя. 0 1 ол о у а д тл у у п е отв е ы ол е о р яи )
 • 11. ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд ) n l П ЛТЛ Н О > БО | У А А ТВ О ЗР 8 | БО ОЗР Вэо гд п лоо р н ы тл но , отя и и сл н й и тм о у у тб а н х а а тв ссо щ й з и ь е ш х н со щ хиб д щ хм р в хл д р в сб р тявС н тП тр у г, атя и у у и и о ы и е о , о е ес а к- ее б ре чо ып о ет св ету р б т н дм д р иа и н ы ип о ка и тб р в си о м сн ю а оу а о е н зц о н м р етм Р си , о е иьясо м вгя а и за и м , те л н я иио ы о . оси п д л тс в и и зл д м , н н я и ср м е и м п тм В еоФ р мвте а т к л 5 п ин н ы эсе твс веом р и сг о у ср ч е о о о 0 р за н х кп ро о сг и а 1 0в со я и зедл д рта 0 ох д щ х в з и е св . М с а и а и мср ц ж е тг м м на к гас о е уи еь ы зм р н е е д а д м оо о е т, од м ж м в д т у ати о М Э 2 1 , р б в ю и и см хр зы уо к взм и ч сн к в М Ф 0 1 п и ы а щ х з а ы ан х гл о е л . Н ж п и е е сио ср ну ати Ф р м эоогд : и е р в д н п ск та -ч сн ц о у а тг о а А ср л я вта и А ср я вти Ам ня р еи Б л рс е а уь Б л гя е ьи Б аи и р зл я Гр а и ем н я Гно г о кн Д ня аи Д м н кнкяР су л к о и и а са еп б и а Еи е гп т И ри ь за л И дя ни И д н зя н о еи И раи одн я И аи тл я К тй иа М ки а еск М л оа одв Н драд и елн ы ОЭ А Р си са Ф д р ц я ос й к я е е а и Рм н я уы и С на у и гп р С е и е н еК р л втоВ л к б и а и иС в р о И л н и о д н н о о о е св е и о р тн и е е н й р а д и США Ф лпиы иипн Ф няд я и лн и Ф ац я рн и Х р аи о в тя Чл ии Шв ц я еи Юж а К р я ня ое
 • 12. 9 П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО | У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а | К П Р Ы Г О А Ь Ы Л Д Р Н С О ЩЕ О Э С ЕТ : Л Б Л Н Е И ЕЫ А Т Я Г И о ьАа и зн| осйкяВ н у н яК м а и , е е а ь ы д р ко гр гм ря Р си са е ч р а о п н я Гн р л н й и етр Ио ь гм ря,отр и оо и ,гн рлн й и етр В с а 20 гд . 20-09 о а о б л гр Аа и знд ко ф л сф и-е еаьы д рко Р К м я 09 о аВ 0720 гд х н ы гн рлн мд рко о цнр рзии п орм н г о епчн я о п рц и MC Снт еебреС 95 е еаьы и етр м е та автя р га м оо б сее и кр о аи E в ак- тр уг. 19 П гд о рб тл Mioo .ен сяа с е днрд о д яеьотю ксю е с и ф р аи н ы тхоои , о а н аоа в c s Тсо взн м ж уао н й етлн сь ,аа щ йя н о м ц о н х ен л гй r и рдтвят осйкй аты ско в оь о В см ре пц аитв о и р в мВ з о н ся . лн п е сале р си си чсн й етр Б лш й оь ек се ил с п Ц ф оы ом ж отм Ч е о кнуьаин г свт се ил с в о К О ъд н н ы Н ц й 20 гд . о слттвоо оеа пц аит п И Т б е и е н х аи с 02 о а о Д у и А ги | h Wa Sre Jun lж р а ит ж л я нв н T e l t t o ra у н л с l e , Мис нвн п стл, унл с рд ко и о рсо д н. 19 гд саа лн мSn rni o ho ie с А ги – иаеьж р аит е атр кр еп н е тВ 96 о у тл че о a F c c C rn lи , a s c знлс овщ н е тхоои ,кю а п о лм Mioo ,взн ы с ни о о оьо пл ткйГаа аяаь се е и м ен л гйвл чя р бе ы c s сяан е атм н плн й оиио .лв r О щ св П о есо аьы ж р аитвС вр о Кл ф р и п оогаи А ги « ы а щ м я оо ы б ета р ф си нлн х унл с о еен й аи о н и р вз сл нвн В д ю и с м лд м л ж р аитмгд »а б ето n h-aeo в аете ард оп аи о а бчн е C l b B s es co l унл с о о а, о щ св Ki t gh t кчсв нга ы трвл н о уе и в o m i ui sSh o g B u a n . В 00 о у н саа лн мTe l t e Junl Н юЙ ре нчл овщ т тм тхоои . 20 гд о а тл че о h Wa S eto raв ь -о к и ааа се аь е у ен л гй lr М гл Б сн е | о ап а аид п о аи Ф еч р , р ф со ие ь аа ьз Шк л р в и л м т и л те а п о еср Миеь аае – р ф со клтр и автя п м щ и д рко а нттт п клтр ы им н н я в гл Бсн з п о еср уьуы рзии и о о н к и етр и сиуа о уьун м з е е им Шкл Ф ечр. н о оа рср срн н юд м каи в киеп оо я п о о щ свн оо н н я о ое лтеаО п м гл ап отае и е орти Меск,р вд о р с б ете н г м е и п п вд в б р вО св етл вюкреу п аиеьте рб тй о ы се и о щ свн оо н н я оо у ы о о. н ом си со аьр в рвтлсв с аоо п в ян н ю б ете н г м е и и рб тй уиестт. отр аае п оо и о р с ааеьо рзд на кииГн рлн г п оуо а аоо в н вриееД ко Бзн с р вд л п о кстлн П еи е т Меск,е еаьоо р кр р и Ми ита н реии 18-98. н ср эегтк (9018) С ре Б л уо | aae , со ае ьиП е сд тл С в т д р ко о е гй е о св P rll он в тл ls р де ае ь о еа и етр в С ре Блуо – се н й рд р н м тл,о иш йя сг со м слм . н г н вр ян й егй еосв упш ы п е п и и аеьд б в и с вео ви и и а иУ ео ееоты д вта цтлти са рб т ,а в од н итк в п алн и н гнц о аьы иT о пн я и Ер п, еянд аи ен й тж аоы кк сзаи ,а и урве и м оо аи нлн м Iкм аим в во е - С вр о А еие Аи .ео н С ре – рде аеь оеа и етр в ган й риетр aae .aae – еен й м р к и зиС гд я егй п е сд тл свт д рко о и лвы ахтко Prll Prll ls ls эо и оо л д р с ее арб ти р га м оо б сее и врул зц и атм тзц и т м р вй и е в ф р рзаок п орм н г о епчн я и таиаи и во аиаи . А н л з а д нБ л т S P Г н р л н йд р ко н е и в н е е ь | U , е е а ь ы и е тр А нл з а д н еь н п оя е и б лш й ат сой аьр рб те в о д н и св.ууи лвы н еи вн е Блт а р тж н и оь е чси ве креы аоат Л н о е МокеБдч ган м м нд ео I Bod ad вдщ я е аеьа сац я еио р тн и, н еи п и б еа оь о о ы в е е ж р м T rabn ( у а вщ тлня тн и Вл кб иаи ) нл з р о рл б лш й п т V е А о лси раиаи км ечси о лй оы ф р . о тг о а еа н ан в й адл нее е- йо гзт бат о гн зц и о м рекх н ан в х и м Д эоо н вл о лй оы рзе и трнт атв ае с te ie и h Tl rp . о оокк н зн м л эи рси н е ож от в р тнкх МИ А нл з аоаа h T s te e g hД тг,а о а аи аа т п етж ы д л н си б иаси С , н еи рб тл m ea ид тлмTe so T e и яе ргх е у и пчты ид н й заее h Mocw i s рд д у вдщ х еан х заи . m и Юр йБ ро | g icm, е е а ь ы д р ко и а зв A v . r o Г н р л н й и е тр Юр й азв вятя рд р н м тлм В 00 о у и он вл - c v. и 20 он вл gi o . о и Бро ялес п е п и и аее . 20 гд Юр й соа E eu e u в 06 соа A v. m Д x r rc раиаи д н ы п око б л атео Wad o e I en o a кнуьатмHN u annen o aи ел зц и ан х р етв ы прн р м r H w ln ra nl о слтно .em n I ra nl lt , t д по ао МИ Рси . вятя ы укио МГ МО и л м тм Д осиЯлес в псн км И . Н к т Б л х| и о си р го , у е н тр и иа е ы К р вк й еи н Гб р ао Рси си пл ткялес г ентр мК р вкй бат с д кб я 08 о а осйкй оии,вятя у р ао о и осо о лси 8 еар 20 гд . б Д о Б а н | p rt nH P , со ае ь Гн р л н йд р ко ж н р я т O eai O E он в тл , е е а ь ы и етр o В р с и в ко н мм сек К м тн Кл ф р и) ж оцнрлн й ат Л с н ж лс, ж н оп ы ош й ср м о етче о по (аи о н яю н -е таьо чси о- д ееаД о Ху А Б ан сгд я вятя рд р н м тлм зн м ю и с баовр тлн сь ,ин с е о и во о рят ео н ялес п е п и и аее ,аи а щ м я лгто иеьотю б зем н м атр м б сслео п б зеуО н втл,рде аеь гн рлн й и етр раиаи O eao H P, етелр в о ин с. соаеьп е сд тл и е еаьы д рко о гн зц и pr n O E ктря вятя евй А еие раиаи й о илн х аквкх нетц йсгд я п але 6 оо а ялес про в м р к о гн зц е сц аьы бноси и вси и ,ео н урвят 9 со щ свм С и еен й ф ии ктря о ол б ле м ли н чл вксб а ооо 0 м н о б ета и ША С вр о А р к и оо а п м га ое 1 и л о у еое,о рв кл 50 л д лао о чсн г ско а олр в т атоо етр.
 • 13. ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд ) n l П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО| 0 У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г 1 А д е Б р в н| осйк екс и ек ессе ы З м сие ьГн р л н г д р ко а н р й у а и Р си си ом ч си итм , а еттл е е а ь оо и етр Г Брвн р се и и с к осйкмкс иекмссе а в 06 о уН д н о п зц и н п але B B B G - уаи п иод н ля Рси си ом чси итм м 20 гд. а ан й ои и о урвят 2 и 2 н м реи гв мкм лко км аи ,Rкм ец аиаи й ом чсо д яеьот и евсвсун квя актноы о песм о пн иP ,о м р ил зц е кс иекй етлн си срио ( тиоа п нвгц яд сац о ня ъм а е л ,птиоы км уиаи ,о с и пстлн е аоыссе ы аиаи, итн и н а се к Зм исун кв е о м н кц ип ик сааеьы рб т итм C sa- r t П е ы у и о ы вл че в е я о м р ил зц юкс иекх р етвм ж уао н е ops as ) рд дщ й п т кю ат сб км ец аиаи ом чси п око, е днрд о S a. стун чсв,птиоы км уиаи и р ет п вщ н ю о гн зц юо рб ти ан х рд р в л орд иетосун кв е о м н кц и п окы о е аи ,раиаи б аок д н ы с а ао д я д сац о н й ъм и е л и рд ж в П Ма и отон я итн и н о се к Зм и п о а у Н О ш н ср е и. А тнД р як | r H w l С а ш йп рн р но е л та Wad o e, тр и а те l Саш й ате, аа тее и п те иеькх оао,ие л и тее и п атк п о есо аьы улг тр и прн рг в одлн я орб тлси твр вр тй а одлн я ркии р ф си нлн х су л км аи Wad o e. р н м е уате м д й о ,авеаеьо ,п рин й рка н й ркиеГ о пн и r H w lП и и ат чси в е и н йрзлктлн йсо тво и елм о п атк.- l н Д ряк зн м ес п икмстун кв а р ве E , тк е уки нлн й кприо в б е елта аи атя о со орд ио н уон CO а аж ф нц о аьо эсетзй о щ м а м н ср р вн им реи г, е е ж е т п о а и ее п сао. рге ф р ео р ф си нлн г д и ити оаи , актнем нд м не рд ж цпй отвкД у с еы г п о есо аьоо и и трс – т кнатн п вп оа тлно,о п ртвоо п алн я км е сц о н х таеи д я нееа эо о сли г о о р см аатвкр о аин г урве и и о пнаи н ы сртгй л стун кв ы ш г рквдта орд ио в с ео уоо св. Э трД йо | о д н E vnue П е сд тл С в т д р ко о се а сн Х л и г D e tr, р де ае ь о еа и етр в О н ва д яеьот Этр асн @eyo в вт р) эо нетр вн е «ы а иаи » трао с соня етлн сь се Д йо ( dsn Тит е– т и вси оаи и в рщ вн е сатп в е ацно н с еу д ао хае и и одш окс иеке р срнтоН д во -а асн отб ь 08 м р ке тм а ф р зрворн н я взу н - м чсо п отасв. е ан г Д йо (кяр 20 – ат о ж 20) р вл б ле м сцвте и ус зпсы кс о атмв взн мгрде Моквкй бат в оси 09 п оеа ое 6 еяе,рн ряь аан м ом нво Зед о о о к в сосо о лси Рси . В ве я рб вн я а о а б ааь е оьо кс о атм ,о с еоо ы и рвсо н м а еиаси и о рм п е ы аи тм н о щ лс н тлк с ом нва ин и н ктр м п еохд ы и м р кнкм ато атм . н зп сл н ктр е з ви п ил чн й а lk w wfl kcm p oo/dsn ср нва иО а аиаа еоо ы и со х р кю е и н Fcr w .cro /h ts yo i, i. e Г н иЭ ц о и | н в рие С э д о д , тр и исе о ае ь е р т к в ц У и е стт тн ф р а С а ш й сл д в тл П о еср тквц вятя ачы рб тио с е днрд о рптц е в ф р и н вц о н х слд вн й р ф со Эцои ялес нун м аон км м ж уао н й еуаи й с ее н оаи н ы исе оаи , кк од тл кн етв п е п и и аеькг уиестт» «р й о си аи ,оо ы сяы а т н вриеы а сзаеь о цпо « рд р н м тлсоо н вриеа и то н й п рл »ктр е вз вю уиестт и р ивдто а рвтлсвн о ,аи нлн ми еи нлн муонхКк рзд н Асц аи то н й п о зо св н п аиеьте н м нц о аьо рго аьо р вя.а п еи е т со иц и р й о си аи Tp H l Asc o ) н ао ис в е те н клн й е днрд о ст н соьи стн ачы п рл ( ie ex s i n, нхд тя цнр уиаьо м ж уао н й еи еклкх ое нун х rl i o a о рб тио и ркио в еи то е и уиестт р ивдтогсд ртоГн и вятя аж о н ми аон кв п аткв цп он ш н й н врие- о зо св- уасв.е р ялес тк е д и з п о он втлй я а е днрд ы кн ее ц й р й о си аи Tp H l I en o aC n rne ei ) соаее рд м ж уао н х о ф рн и то н й п рл ( ie exn ra nlo f ec Sr s rl i t e e. И о ьФ д к н| о ен кМ н ср эо о и ек г р зии гр е ю и С в ти и ита к н м ч соо ав тя Ио ь е ю и плчл тпн д ко а ак U C Ч п Х л,ША в 09 о уО -ы уки Рси соо гр Ф д кн оуи сее ь отр ну в N (ал и лС ) 20 гд. н в псн к осйкг гсд рте н г г аиан г уиестт и оуи сее ь аита Ц нрлн ер пйкмуиестт в оуасвн оо у н тр оо н вриеа плчл тпн м гср в е таьово е со н вриее м Бд пш е 19 гд. 21-01 о а о б л лн мDdrt Ma o ds c ne d l o m . о р се и е и к уае т в 98 о уВ 0021 гд х н ы че о i o в i n e Si cs e’ m eД п иод н н я e s e H В с е ш ое кн м к в аае 07 о а гр Ф д кн ы зм сиее гаырзеа Мн н я ы ш й кл эо о ии нчл 20 гд Ио ь е ю и б л а еттлм лв адл « е и и км е тр и в аее К м есн»С гд я гр ялес С втио Ми ита кн м чсоо автя о м наи » гзт « о м рат.ео н Ио ь вятя оен км н ср эо о иекг рзии. О е Ф м ч в| а еттл М н ср эо о и ек г р зии л г о и е З м сие ь и ита к н м ч соо ав тя С кяр 21 гд г Ф м чв вятя а еттлмМи ита кн м чсоо автя осйкй е еаи . о отб я 00 о а- о ие ялес Зм сиее н н ср эо о иекг рзии Рси со Ф д рц иД 21 гд о рб тл Ми итрте кн м чсоо автя кчсв С втиа н ср и и етр 00 о а н аоа в н сесв эо о иекг рзии в аете оен к Ми ита Д рко а Д пра е т сртгчсоо п алн я паи оаи б д еаГ Ф м чв аоа в н сесв еатм на таеиекг урве и и лн р вн я ю ж т.- о ие рб тл Ми итрте н эо о иекг рзии и о гви осйкй е еаи и ы эсетмв о д Ц нр таеиекх кн м чсоо автя трол Рси со Ф д рц и б л кпро Ф н е е т сртгчси исе оаи . слд вн й А есн рГ л ц и | l z a i l ates С а ш йп рн р л ка д а и к й Ama C p a P r r, тр и а те t n Саш й ате в la cp apr esче свт д рко о Ф н а Сокв»ивсн й рд р н м тл и тр и прн р Am z ai lat r лн оеа и етр в о д « клоо ,зеты п е п и и аеь t n , ио рттл. зб еаеь С и е Г йе | о дС о к в , е е а ь ы д р ко тв н а гр Ф н к л о о Г н р л н й и етр Сие б л д и и он втлй д рко о одл п о зо св км аи Madr К м аи в рбкх твн ы о н м з соаее и и етр м теа р ивдта о пн и sa – о пн и А аси Э и аа,пц аии у щ йя а оо н вям х с чиа эегиMadr эо р га м тхооиекг м ртхсе ил зрю е с н взб оле ы ит н кх н ри . sa – т п орм а ен л гчсоо о рзии п аиеьта б Д б (А )ти отю1 м лир о д лао,арб тн а д я иесф кц и автя рвтлсв А у аи О Э с м сь 5 и л ад в олр врзаоаня л д ври иаи о эо о ии уо а т зи н г иплзвн я р рд ы рсро. д н о п оке твн се н вл о ад, кн м к и хд о ил ш ео соьоаи п и о н х еусвВ ан м р ет Сие упш о е км н у ктря рваи а sa и сатп в и оо б е д вдщ г и вс р взб оле ы итчио эеги оо а п ертл Madr з траа м р вй рн и е у ео нет а оо н вям х с н кв н ри и о о «ит х тхоои . чсы » ен л гй А есйГ р а о и |осовкяшклаурале ияСКОЛКОВО,Диретрпрога мвгсда свннойисциа ьойс е а л ке е м н в ч М к са о п в н ко рм оу рте о лн ф р х А есй ем н вч в псн к сосоо оуасвн оо н вриеа в псн к р га м eeu v MB лке Гр аои – ы уки Моквкг Гсд рте н г Уиестт и ы уки п орм ы xc e A уиестт К эф л . о р се и е и к К Л О Ов ю е 09 о а лке рб тл а С вртл» н вриеа рн и д Д п иод н н я С О К В и л 20 гд А есй аоа н « еесаь в рзин х ож отхо еи у в ф рх таеиекх о м н кц й кр о аин й о илн й тесвн от. ал чы д л н ся,пр ря с еа сртгчси км уиаи и о п ртво сц аьо овтте н си С ю я 05 о еар 20 г А есйб л рде аее п алн я РнТ »Д сой о п ртво креы и н 20 п д кб ь 06 г лке ы п е сд тлм рве и «е - . о ве кр о аин й аьр . В А есй аоа ж р аитмв осйкх м ж уао н х еан х заих лке рб тл унл с о р си си и е днрд ы пчты ид н я.
 • 14. 1 | У ТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО 1 П Л А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а С ре Гр е | осйкяэо о и екяш о а Р ко , р ф со е гй у и в Р си са к н м ч са к л , етр П о еср В 06 о у- Гр е б л ы рн лд мго аьы л д р мВе и н г Эо о иекг Ф рм ( u g l a 20 гд г уи в ы в б а Моо ы л блн м и ео см р оо кн м чсоо о у аY n Go l н o b Lae) 20 и 00 о а о б л кю е в о 10 а р вг рзра рзд на осйкй е еаи . н edr В 09 21 гд х н ы вл чн тп 0 Кд ооо еев п еи е т Рси со Ф д рц иО . ялес че о С вт д рко о С ебна осиРси со В нун й о пн икм аи « лф - вятя лн м оеа и етр в б р ак Рси ,осйкй е чр о К м аи ,о пн и А ь а Срхвн е,усоо п тчоо гнсв и о д « и атя. н вятя лн мС вт п и рзд не таоаи »Рскг И оен г Ае тта ф н а Д нси»О ялес че о оеа р П еи е т Рси со Ф д рц и о ак,ен л гя и б аоаи ,лн мсвщ тлн г свт И сиуа осйкй е еаи п нуетхооим о рзвн ю че о ое аеьоо оеа нттт м ж уао н й кн м к П тро аВш нтнорг оу б я е днрд о эо о ии еесн (а и г ,куК лм и) о . Т й Гса сн| H C R , тр и д р ко , р ф со э н утф о I S E A С а ш й и етр П о еср Саш й и етр о пн иH CR ,осйкг и ап йкг эегтчсоо тее и,р вл 5 е тр и д рко км аи IS E A Рси соо Кси соо н реиекг одлн яп ое 3 лт птш свя иуа Рси ,кан и рге таыб в ео оесоо о з и вятя и оо р зан м уе ету и зчя осю Ури у д у срн ы ш г С вткг С ю а ялес ш р к п инн ы и атр ттмп ерзйкм п отасв.- Гса сн вятя во о «усоо аиаитчсоо тл» во иео о ваи со у р срнтуГ утф о ялес атр м Рскг кп тл сиекг си я н (ai lmR sa S l,п сн оо а «рзы ааи рскх м р кнкхо о о км уим к аиаим » Cp as us n te о иан г кк тев й нл з уси а еиаси гр к т о м н з а кп тл з у ti i y) о лд тлмП л теосо п е и ,е р кмС ио . - Гса о в атя е ве я аоат а итр е ба аее уицр вкй рм иГд ио м тм Др утф н нс щ е рм рб те нд с и й о о Рси со н феаоо орси м м на апд С вткг сю а осйкй е тгзвй тал с о е т рса а оесоо о з. Д е р Г м л тн| r l Д р ко (таеи ек еп рн рта ж ф и а и ьо Ti e и етр С р тгч си а те св ) mb , Г Гм лтн аоат кр о аи Tm l(а и г нш а К л рд ) д о ялес Д рко о п - а и ьо рб те в о п рц и r b Вш нт , тт оо ао, е н вятя и етр м о н i e о г сртгчси прн рта . н пц аии у тя а о п ртвы сртгя,таеиекх атесвх таеиекм атесвм О се ил зрю с н кр о аин х таеихсртгчси прн рта и син я и ол щ н я. н г и етя б и н й е днрд ы о ы,оь а чсь оо оо тоис к л яих п го е ихУ ео м ес о ш р ы м ж уао н й п тб лш я ат ктр г он стя рзиа щ м я таа и таа с еео н й кн м кйи оо ы тк е аатя птиоы ссе нвгц и аввю и с срнм срнм прхд о эо о ио , ктр й аж ксес сун кв х итм аиаи нчня 9хг - Гм лтн аж ялес ио рттлм аи а с 0 г Г а и ьо тк е вятя зб еаее . .н Х змГ л л | w , и е О ъ д н н ы гр д вим сн хо гн вв ат ае а я ь P C Л д р б е и е н х о о о ет ы ра о л си П атк г а аая арве а а о м л р вн е о о си сртгйнрщ вн е ое ц аа ркиа- Глл нп алн н ф р уи оаи грдкх таеи ,аа иаи п тн ил и н рф р и оаи пбин г ско аО вл еклк м оо и л о н х р етв а д я атоотк д я е о м р вн е ул чоо етр. н е н соьо н гм ли н ы п око кк л чсн г,а и л о щ свн оо етр в авт х рзиа щ хя таа,кю а срн Б И . нс я и м м н о п м ге б ете н г ско а рзиы и аввю ис срнхвл чя таы Р КВ ат щ й о е т н о оат о грд Р од - ае р м ки аьо вл чт э ф к о п е с я и О и п йкх г и е п о аа и а о о у и -еЖ н й о асм лн уеииь ф ет т рдт щ х л м и си ир Ч м и нт м р в о о лси уим ,то тлсв и ргх талх бат тр з аср иеьта д у орся. и М тю Х ги с О щетоМе д н р д о сун кв йн в гц о н йссе ы П еи е т эь игн | б св ж у а о н й п ти о о а иа и н о итм , р зд н Г Х г н ялес сп е сд тлмРб чй рп ыDв раиаи О ъд н н ы Н ц й м ж уао н м - иг с вятя о рде аее аое Гуп н и О гн зц и б е и е н х аи в е днрд о км тт п Го аьы нвгц о н мсун кв мссе а . н аж б л и еп еи е тмМе днрд о о иее о л блн м аиаи н ы птиоы итм м О тк е ы В ц-рзд но ж уао н й ф д рц и е еьы и сетр вМФ И с 07 о 00 о , е н ы тпл тесвн ы з рб т д ст е еаи зм лн х нпко о ( З ) 20 п 21 гд г о в суа овтте н м а аоу еяи д км си МФ И Мэь б л лн мА срл йкг и сиуа е еьы и р срнте н х ак в 05 о у о исй З . тю ы че о втаи соо нттт зм лн х п отасвн ы ну и 20 гд плчл ы ш юнгау тг и сиуа а п о есо аьо свр е св и рвсо св» оуи в с у ард эоо нттт з « р ф си нлн е оеш нто п еохдто . Д в дЯ о а в л | и мБ л - а н О н в тл а и к б ш и и В м -и ьД н , со ае ь Д вд кбш и и о и с в 97 о у Гуи . 20 гд Яо а вл ялес че о С вт д рко о аи Яо а вл рд ля 15 гд в рзиС 00 о а кбш и и вятя лн м оеа и етр в Рси соо о з п о ы лн ио и рд р н м тлйс ю я 04 . че о С вт д рко о урве и осйкг сю а р м ш е н кв п е п и и аее , и н 20 г лн м оеа и етр в п алн я – С ю аЯо а вл тк е вятя лн мС вт д рко о в аи км аихкк А « гоо пес Гри2, о з. кбш и и аж ялес че о оеа и етр в ткх о пн я,а ЗО Ар км лк «о к-» Aroti ni Sri s ii dО О« лн чы км и а №4, О « ха ом гр вкя » i rF ac lev e L t , А Меьин й о б нт »О О Шат К л оо оса- , p n a c me 2 О О«п алю а км аи П о у еб т. О Урвя щ я о пн я р м г сы » л Р са И ьсв| л д р д , и еп еи е т ул н л яо Э ь о а о В ц -р зд н Г И ьсв вятя и еп еи е тм(R в о пн и Э ьо ао ,е у е р си со км аи п п о а е - ляо ялес вц-рзд но H ) км аи « лд рд »вдщ й осйкй о пн и о рд ж н б твй ен к и лкр н к.олсо ттсиекмд н ы ссе ы« с Ме и»Рса нхд тя д сте ы оо тхии эето ииС ган саитчси ан м итм Мас д а,улн ао ис в еяк лч и H -е е ж р в Рси . ее п ио о в Э ьо ао о б л лвй еатм но п рб т с уш х Rм нд ео в осиП рд р хд м « лд рд » н ы гао д пра е тв о аое про ао в ал чы км аихв атот в А ка,А ь а ак»«u I ebe »« ое и К к-ое. еснл м рзин х о пн я, чсн си « ло»« лф - не,Snn rrw ,Юкс» « оа л» Б t К А д е И н н| а иа и н ыеии фо м ц о н ессе ы, а еттл Гн р л н г д р ко а н р й о и Н в гц о н н р а и н ы итм З м сие ь е е а ь оо и етр А д е И н нэсет о ом чси п орм а и ом чсо пл тк,о и с в 91 о уП се кнаи н рй о и ,кпр п кс иекм р га м м кс иекй оииерд ля 16 гд. ол оо чн я В е н - с иекй кд м и м н АФ Мо асоо 18 гд о рб тл а че исе оаеькй рп ыв он ок м чсо аае и и е и .. ж йкг в 93 о у н аоа кк лн слд втлсо гуп о д рко ае ом д о а Бйо у»П лчл тпн д ко а ак 19 гд и A в бат сртгчсоо и етрт кс о р м « акнр . оуи сее ь отр ну в 95 о у MB о лси таеиекг урве и в 06 о уА д е ялес асц и оан мче о Рси со аае и кс иекх слд вн й п алн я 20 гд. н рй вятя со и р вн ы лн м осйкй кд м и ом чси исе оаи . А есн рИ л в| rs &Y u g У р в я щи п рн р(ося л ка д в е Ent o n , п а л ю й а те Р си ) Г И лв вятя тесвн ы з рзии и от о пн и Рси . н аж код н ре рб т Ent Yu g - ве ялес овтте н м а авте р с км аи в осиО тк е о р и и ут аоу rs& o n н в о слттво свт п и отан ми вси имв осиМе днрд ы эо о иекй о у п инл г К нуьаин м оее о н срн ы нетц я Рси . ж уао н й кн м чси ф рм р за ео Моо ы Го аьы Л д р м( u g l aLae) 20 гд. 20 А есн р ве б л о и и оа лд м л блн м и ео Y n Go ledrв 07 о уВ 09 лкад И лв ы н м н р вн o b п еи е тмРси кк д н з т м лд х и ео п еи е ткг рзраО ялес че о свт д рко о рзд но оси а о и и са оо ы л д р в рзд нсоо еев. н вятя лн м оеа и етр в А еиасо троо плт в оси м р кнкй о гвй ааы Рси .
 • 15. ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд ) n l П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО 1 У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г | 2 Д е нА кр| a o S c t, со ае ь ж й н у K i s oi y О н в тл r e Д е н ну ялес он втлми рде аее Ki s oi yм р вй раиаи ,аоа щ й а рзии м ж й А кр вятя соаее п е сд тлм a o Sc t и оо о гн зц ирб тю е нд авте r e, « и л ад д лаоы » о пн й уу еоктр е уу рб тт нд е е и мсо н х и оы п о лм м лир о олр в х км аи бдщ г,оо ы бдт аоаь а рш н е лж ы м р в х р бе . Чо ыэоо отч,лн Ki s oi yв оо о м ж о суиь оьо о р га е и и отя ео з тб тг д сиьче ы a o Sc t ктр е о н втп т тлк п п илш н ю сс щ г и r e, о п е п и и аее ,зи о е свю с аб ле л яеьы и орм н ы и и еа и рд р н м тлйвам д йту т ни ое витлн м све е н м л д рм . Р ч р К в л| I E tpi F rm, р де ае ь и а д и е M T ne r e ou П е сд тл s Р чр К вл п е п и и аеьктр й о о п ср иь урвяь н гчсе н м км аим в ф р иад ие - рд р н м тл,оо ы п м г ото т и п алт м ооилн ы и о пн я и с ее п орм н г о епчн яIи и л гчси ну в ША Ер п и зивл чя hpo y ioi ,hrG n c р га м оо б сее и, б ооиекх ак С ,во е Аи ,кю а R asd B l c Tea ee s T o gs и l u r v.ое тг,иад ы тпе в аете рде аея о см р о свт д рко о, T Mo cl WaeБ ле ооР чр в суат кчсв п е сд тл в ве и н м оее и етр вMI e a Etrre ou и кчсв че а со иц и ы укио MI О чс чте лки в T д у х е у и nepi Frm в аете лн Асц аи в псн кв T н ат иат ец и MIи рг вдщ х s . о и уиесттха аж ялес сде н Ч м и нт п е п и и аее MI$0K н вриеа, тк е вятя уьй а е п о ае рд р н м тлй T 10. А есн рК гн| оу а св н а д м , л нп р а е т л ка д оа Г сд рте н я у а Ч е а л м на Г К гн вятя осйкмпл тчси д яее . н вятя д и и че о П ри «д ня ося, - оа ялес р си си оииекм етлм О ялес о н м з лн в ати Е и а Рси» н п е саиее О е брсо о лси 20 гд . о тг нзае и К гн ы п е саиее ( м сиеь рдтвтлм рн уг й бат с 07 о аД эоо анчн я оа б л рдтвтлм з еттл к а че а алм на п е п и и аее (соаеь о пн и o l o в 92 о уи слд втлм(оуи лн пра е т) рд р н м тлм он втл км аи C mn m 19 гд) исе оаее плчл , C сее ь отр ну в ф р эо о ии. тпн д ко а ак с ее кн м к) А д е К р б о | н в рие М д Т н еиС е т П о еср н р й о о к в У и е стт и л е н с тй, р ф со П еи е т ец и ото м н сиекх итмв е днрд ы он ш н я в со иц и е днрд ы рзд н ски П скм уитчси ссе м ж уао н х то е их Асц аи м ж уао н х исе оаи и р ф со ф клтт пл тчси ну в н вриее д Тн еи тй. слд вн й п о еср ауьеа оииекх ак Уиестт Ми л е н с Се т Е гн йК зе о | В , и етрп р зии ик м у и а и м ве и ун ц в Р К Д р ко о ав тю о м н кц я Егн й ун ц в эсет о лси о м н кц й P - м аи . рн и 9е ун ц в аи ас в ялн е ве и Кзео – кпр в бат км уиаи и Rк пн йВ ан е 0 Кзео зн м ля ы ве и м о м е и и оииекмааио . 20-02 о а Кзео рб тл а С вр - пд ы Сртгчси н н й пл тчси нл зм В 0120 гд х ун ц в аоа н « ееоЗ а н й таеиекй а п окн й е т»С 02 о 07 г н аоа в Rае ттеm gl d dla. 20 г ом сн с и о о р еты цнр . 20 п 20 г о рб тл P - нсв I ae n Ee nВ 06 . в ето С м н м . г a m с К р о си н соа Ф н п м щ нуео рзвн юи е и и еС о ц 20 ялес рб те в В . од нк о он вл о д о о и ак,б аоаи м д ц н . кн а 09 вятя аоат Р К Е гн йК зе о | см р ы Б н , тр и эо о ит ве и ун ц в В е и н й а к С а ш й к н м с Саш й кн м с в рп е н оаи и от в тее и эо о иекй оиии д ло в Ве и н мбне тр и эо о ит гуп и н вц й р са одлн и кн м чсо пл тк и огв о см р о ак. О са че о урве и Ве и н г Бна 19 гд.а се ил с в ен л гчси и н вц я и н тл лн м п алн я см р оо ак в 95 о уКк пц аит тхооиекх н оаих м ж уао н й ирц и ы оовл ф ц р вн ы туоы рсро,н орд тчля а оиэо о и е днрд о м гаи в сккаи и и оан х рд в х еусво ссе оои с н пл ткн м и и н вц о н х ро рзвн й ссе а в с ео б аоаи. н р о рл н клн й ркиекй н оаи н ы п еб аоаи и итм х ы ш г о рзвн яО п и б е уиаьы п атчси (прц о ня о д р к в н оаи н ы п ока в ре тн , и иИ д иМеск,осиИ аеК лм и и о еаи н а пд еж а и н вц о н х р етх А гни еЧ л , н и , киеРси , рн ,оу б и д . исе оаеьы о ы. р и слд втлн й п т ) А е аЛ д н в | n esyC lg o L n o , р ф со л н е е е а U i ri oe e f o d n П о еср v t l А е а вятя р ф со о П л тк и б ета Шкл саяси и отчово е си исе оаи в лн ялес п о еср м оиии о щ св в ое лвнкх вс н ер пйкх слд вн й о уиестт U i rtC lg o Ln o .-а е е еа пц аии утя а о рп и ,е о м лн й кн м к, н вриее n esy oee fo d nГ Л д н в се ил зрес н кр уц ин ф р аьо эо о ие v i l ж эо о иекх рсулн я,е о м лн й ркие урве и о гн зц е ,ои ее и то е и кн м чси п етпе ихн ф р аьо п атк в п алн и раиаи йр л стй он ш н й пто - и н в оси д у х таа п ссвткг п отасв. олд и кии лн вл чю « а Рси ар нк е т Рси и рг срнх отоесоо р срнтаП се н е н г А е ы кю а т Кк ося л и рб те н см мдл»20,Н п сн е рвл»20,Рси са эо о иа лгсл н отй ,98 аоат а а о ее,06« еиаы п аи а,01«осйкя кн м к баоко н се »19, « зтчието ба в оси ,00« кн м чси п етпе и в оси ,00 Вяон чсв и лт Рси »20,Эо о иеке рсулн я Рси »20. Е е аМ сл в | i n , е е а ь ы д р ко л н ао о а P o i Г н р л н й и етр x c Ее а вятя рд р н м тлми е чр ы кп тл с м О а пц аии утя а арб те ин с о ее лн ялес п е п и и аее внун м аиаит . н се ил зрес н рзаок б зе- длй о м и таеи ,а о р вж е н и трао ( м н асртгяипл е и ,аиаиаи) а п алн и рвм сртгйн сп оо д н и сатп вк ад ,таеи,сон н екп тл зц я н урве и п аа и о , и тлетаьо сбте н си н п ср е и « ra ta s.-а сл в ялес че о С вт д рко о нелкулн й о свн от и а отон и dem em »Г Маооа вятя лн м оеа и етр в ж км аи Д р ер ( уо Рси) Гн рлн мд рко о в i n . о пн и аБ р и Г п н осяи е еаьы и етр м P o i р x c Н к л йН к ф р в| и итртои ф р аиа и исяиР , и ит и о а и и о о М н се св н о м тзц и в з Т М н ср Рси си пл ткО и и ни ое м лд хоуасвн ы су а и в с ео вн. 20-00 г осйкй оии. д н з аб ле оо ы гсд рте н х лж щ х ы ш г зе аВ 0621 г - . гн рлн й и етр е та н о м ц о н х ен л гй епбии ааса. аг т 20 г оен к рм е- е еаьы д рко Ц нр и ф р аи н ы тхоои Рсул к ТтртнС ву а 05 . вти П е ьр с с м н ср Рсул к Ттртн о н о м ц о н мтхооим О о чл кн м чси ф клтт аасоо и ита епбии ааса п и ф р аи н ы ен л гя . кни эо о иекй ауье Кзнкг Гсд рте н г Уиестт (9920 г) лд е аги си яы о . оуасвн оо н вриеа19-04 г. ает нл йкм з км .В
 • 16. 1 | У ТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО 3 П Л А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г К ю ео сб те оо ы л д р в оси м р л чве о ы и м лд х и ео Рси и и а В а и и Н к тн| в ркятп и н -н реи екякм а и , е е а ь ы м н д е л д м р и ии Т е са о л в оэе гтч са о п н я Гн р л н й е е ж р Гн рлн й е е ж р Т К с 09.Зм сиеь рзд на о р и аи н оо оеа о автютр яо е еаьы м нд е ТЭ ; 20г а еттл П еи е т К од нц о н г свт п рзии о ф н й - п о ы лн от п и н сесв Э егтк Р р м ш е н си р Ми итрте н реии Ф Е е аН к л е а| л нО щ св н о П л т Р л н и о а в Ч е б ете н й а аы Ф Г а иоав - б ете н й етл ( м сиеь рде аея Д л вй оси и лн б ете н й ааы - Н клеа о щ свн ы д яеьЗ еттл п е сд тл « еоо Рси » че О щ свн о П лт ж а Р ) п е п и и аеьО н втл км аи «ооо К е дл»« акдВ А и Н в е ен л ги ) Ф и рд р н м тл (соаеь о пн й Злтй рн еь,Кса -И » « оы Тхоои ». В ч са Н к н в| Г и . о о оо а Фау ье гсд рте н г у р в е и , еа я ел в и о о М У м Л м н св , кл тт оу а св н оо п а л н я Д кн Др яелв ио о – еа Ф клтт гсд рте н г урве и МГ. аж ялес ипл иеьы - Вчса Н кн в д кн ауьеа оуасвн оо п алн я У Тк е вятя сон тлн м д рко о ф н а Рскй и »П еи е тмф н о "оииа и Е и св в и я оси, ан мрд ко о и етр м о д "уси м р , рзд но о д в П л тк" "д нто о м Рси "г вы е атр м л ж р аа Сртгя оси , рде аее Рси соо аи нлн г км тт Аитк- хоенкг свт унл « таеи Рси »П е сд тлм осйкг нц о аьоо о иеа засо ио касоо оеа Т стун чсв и ео ан си орд иета б зпсот Д о ОК ф | е т " тр т йм р, со н тл н йд р ко ж н ’и Ц нр О к ы ы и "И п л ие ь ы и етр Б в и п сл ж н ’ ф рд ля грд Ве н, тт и д и и. вятяипл иеьы д рко о ы ш й оо Д о ОК ,о и с в о о е ьн аш а В р ж н яЯлес сон тлн м и етр м и Ц нр л д рта О кы ы м р в и л оее о гес С . ее нзае и мн д л н сь сон тлн г е та и есв " тр т й и " б би тк К нрса ША П рд анчн е а ож от И пл иеьоо д рко а аоа воуасвн о д пра е т С .г рб т б л ом чн м ооилн ы и ард м . и етр рб тл Гсд рте н м еатм не ША Ео аоа ы а т ее а н гчсе н м нга а и Д ир йП йо | е та ь ыйн ун -сл д втл си и сиуам ши ото н я Исл д втл м ти а сн Ц нр л н ач оисе о ае ьк й нттт а н ср е и , се о ае ь С е ил с в бат ааиа урве и кс иекм п орм а иЕо слд вн я р е тр вн н пц аит о лси нл з и п алн я ом чси и р га м м .г исе оаи о и ни оаы а рзии нц о аьо рктокс иекй р м ш е н си кс иекй етлн сиП се н е р ет : авте аи нлн й аен - м чсо п о ы лн от и ом чсо д яеьот. олд и п окы о рквдто аое гуп й Рсом с» о о р смп илд о кс иекй ак и ен к и тн е ец й уоо св рб чй рп о «окс оа п вп оа р ка н й ом чсо нуи тхии че и лки п урве и кс иекм п орм а и Моквкмаиц о н ми сиуе о п алн ю ом чси и р га м м в сосо ваи н о нттт. Ф л пП р о | us nB s es e F rm, со ае ь и и е к н R si ui s We k ou О н в тл a n Суе т аитауыЛ н о со ш оыэо о ииБдч гао Рси соо ин с б ета соа е ео н й тд н м гсртр о д нкй кл кн м к.ууи лвй осйкг б зе- щ св он вл ж гд ы о R sa B s es e Frmв 08 . оо ы п оо ис в о д нкй кл эо о ииФ рмп илке us n ui sWek ou 20 гктр й р вд тя Л н о со ш ое кн м к. о у р веат i n , в скп салн ы л ц о сг м р и п сбтут аа иаи нун х б зе он ш н й Рси й ы оо отве н х и с вео и а соо све нлж вн ю ачы и ин с то е и с осе . А есн рП р ж н о| и эо о р зии , уо о ие ьДе а тм нап р зии кн уе ц и л ка д и о е к М нкн м ав тя Ркв д тл п ра е т о ав тю о кр н и С 08 .аоат Ми итрте кн м чсоо автя Ф О и и атр в ипл иее п орм ы 20 г б те в н сесв эо о иекг рзии Р . д н з во о и сон тлй р га м р "кн м чса и и итв"в а кх оо о оу етлл с кнуьи оаи п е саиее ипл иеьы и Эо о иекя н ц аиа, рм а ктр й сщ свяоь о слтр вн е рдтвтлй сон тлн х зкн д тлн х рао ват рд грд вРзаочк я а е еаьы и еи нлн х ао о р етв ао о аеьы о гн в лси я а о о о.арб ти рд ф д рлн х рго аьы зкн п око в с ее кн м к и и асвсатр о цп и рзии м ж ю ж ты он ш н й Рси со Ф д рц иД ф р эо о ии ф нно,ово К н ец и автя е б д ен х то е и в осйкй е еаи . о Ми итрта н аоа в о пн и Е и ы эегтчси ссе ы и алм не ак-еебра н сесв о рб тл км аи «д н е н реиеке итм » пра е т Снт тр уг. П И и аП о о о а| оквкяшкл у р в е и С О К В , и етрп р зии р н р х р в М со са о а п а л н я К Л О О Д р ко о ав тю Г а р хр в - д н з ев х орд ио С О К В и д н з соаее е кн ец иО а аоат с ее - П оо оа о и и пры стун кв К Л О О о и и он втлй е о цп и . н рб те в ф р ж ве н х вурн и км уиаи , актнаIи RД С О К В И и а ы а и етр мп рзии н ш и и нте н х о м н кц йм реи г, G . о К Л О О р н б л Д рко о о автю R «WWF us »рб тл кнуьатмВе и н г Бна Рси , тк е П орм е автя О и П орм е - sa,аоаа о слтно см р оо ак в осиа аж в р га м рзии О Н в р га м R i О Нп орж ю е се еИ и а м е уе у сее ь ад д т в ф р сц оои .-а р хр в 8 е О о ку а щ й рд . р н и ет чню тпн кн и аа с ее о и л гиГ П оо оа лт ж зн м лс нун й етлн сь в ан х таа м р п се кнаи МГ в 90 . аи ааь ачо д яеьотю рзы срнх и а ол оо чн я У 19 г М хи П я и ь и о | р в тл св Мокы, л в Д п ра е т эо о и екйп л тк и а л р д л н к в П а ие ьто св Г а а е а тм на кн м ч со о ии и Г П я и ьио б л ачы рквд тлмФ н а Ц нр таеиекх арб тк в св, нд во ы - рд лн кв ы нун м уоо иее о д « е т сртгчси рзаоо» Мокеа е ан б л н нзае рквд тлмД пра е т эо о иекй оиии рзии грд в рвтлсв Мокы С 01 анчн уоо иее еатм на кн м чсо пл тк и автя о о а П аиеьте св . 20 п 20 гд К нуьат см р оо ак п вп оа рг яо н й оииирф р ыгслж ы рзии о 09 о - о слтн Ве и н г Бна о о р см еу тр о пл тк,е о м осу б ,автя л ф саьо пл тк и еи нлн г рзии В 03 о у оуи сее ь аита оииекх ак иклн й оиии рго аьоо автя 20 гд плчл тпн м гср пл тчси ну в Градкмуиестт. соня пц аиаи – п алн е оуасвн ы ско о и рвиеьа авр со н вриееО н ва се ил зц я урве и гсд рте н м етр м сан тлня эо о иекя оииаВ 09 .а ии д ко су д сетц ю(h ) а а е р пл тчси ну в авр е кн м чса пл тк. 20 г щ тл отркю исраи P . н кф д е оииекх ак Град . з D Д сетц я д с и аь р з Af d i A ad т м р кнкй со иц и оииекх ак а уш юрб т в исраи уот лс п иа le Wh e w r о А еиасо асц аи пл тчси ну з лч у аоу о r t с ее оурве и. ф р гсп алн я
 • 17. ММЭ 21: rai D w WasП ед лвя рга ы Ф 01Bek g o n l (ро оеа п ерд ) n l П ЛТЛ Н О > Л Б Л Н Е И ЕЫН СО ЩЕО| 4 У А А Т В ГО А Ь Ы Л Д Р А Т Я Г 1 М р н Р на| -T R С э ф р , тр и исе о ае ь а и а а г H S A , тн о д С а ш й сл д в тл Г а аг ялес саш мисе оаее И се оаеькг и сиуа у аиан х ак в скх ен л гй - Рна вятя тр и слд втлм слд втлсоо нттт г н тр ы ну и ы ои тхоои ж м (- A )н вриеа тн од Маи а аж ялес п илш н ы исе оаее в Шкл б зеаурве и HS R уиестт Сэф р . р н тк е вятя р га е н м слд втлм « ое ин с,п алн я T и кн м к» н вриеа аска С е и е н мК р лвтеМаи а аг ялес он втлм«r lH l эо о ии уиестт Ссес в од н н о о оесв. р н Рна вятя соаее Tp ex ie i Rsac Go p va e i »кнуьаи н о км аи в ф р и н вц о н й оиии сртгчсоо нл з. eer ru bb B lu ,о слтц о н й о пн и с ее н оаи н о пл тк и таеиекг ааиа h gm П рд аао рб т в н вриее тн од о а рпд вл и н вц о н й е е ж е т уиесттх ее нчл м аоы уиестт Сэф р а н п ео ааа н оаи н ы м нд м н в н вриеа Н ю ал Го и гн ь кс и р н не . У м с е на | a oGo p М н д е п л гси е р а Р й тм V p ru , е е ж р о оитк Г Рй тмялес м нд ео п л гсие гуп км аи Vp ,д о и вдщ х и оы км аи в - е на вятя е е ж р м о оитк в рп е о пн й aoо н й з е у и м р в х о пн й н о лси о ф н й р м ш е н си о н г и кун й и лсп лн х пртр в бат тр яо п о ы лн от и д оо з рп е ш х ео и ьы о еао о. Э и Шм д | o g , р де ае ьС в т д р ко о р к и т G o l П е сд тл о еа и етр в e П е сд тл свт д рко о км аи « o g »Ч е свт п нуе тхооимп и рзд не ШАБрк рде аеь оеа и етр в о пн и G ol . лн оеа о ак и ен л гя р п еи е т С e аае О а еН ц о аьо и ж н р о аае и , кд м и сусв ну С ,огале н км ечси ф н N w бм , аи нлн й н е ен й кд м иАае и икст и ак ША вз вят ео м рекй о д e л A ei Fu d o . 21 гд,о цне унл Fre,г сс яи ссалл 6 м р д лао С m ra o n a nВ 00 о уп о е к ж р аа obsео от н е отвяо , лд олр в ША c о 3 (1-м с в и е. 17е ет м р) о В ко С д в| е тап е п и и ае ьта« ША— Р си » П еи е т и тр е о Ц нр р д р н м тл св С ос я , р з д н В ко Сд в тчн е 5 е зн м ес рзаокй раиаи й е днрд ы уе н х р етвстун чя итр е о в ее и 1 лт аи атя арб то и ел зц е м ж уао н х чб ы п око,орд иа с осйкм и м р кнкм гсд рте н м урж е им ,ы тпя кчсв кнуьат и рдтвтл р си си и а еиаси и оуасвн ы и че д н я ив суа в аете о слтна п е саиея а еиаси и во е си ф р ,аоа щ х Рси , сд йту р су рд р яи в ан х еи нх оси м р кнкх ер пйкх и м рб тю и в осии о е свя от п е п итй рзы рго а Рси . С а ил вШеш я| N E D П о еср тн са к н I S A , р ф со Саилв м е б ле 0 е о ы а аоыв ф р п атчсоо п алн яктр й оуи в ве я рб вн я тн са и ет ое 1 лт п т рб т с ее ркиекг урве и,оо ы плчл о рм п е ы аи в Ф ац иС ,оси Ц нрлн й во е1 лт- Шеш я аи атя рпд втлсо д яеьотюи о рн и ,ША Рси и е таьо Ер п.5 е г н к н зн м ес п ео ааеькй етлн сь вд т слд вн я о лси рд р н м тлсв,и есв,п алн я еоеекмкп тл ми о п ртвоо е е исе оаи в бат п е п и и аеьтал д ртаурве и чл вчси аиао кр о аин г урве и. р ф со Шеш я вятя во о ,ово о и е атр мсм ки, тмчсе Кк ф етво п алн яП о еср к н ялес атр м сатр м рд ко о е и н г о ил « а э ф кин в урвяь вб д ы и ю ь и К уи г,Н в е и еыРси соо ин с»« о п ртво урве и в п алт со о н м л дм :очн»« оы л д р осйкг б зеа,К р о аин е п алн е Рси »«п алн е еснл мсве е н й раиаи » оси ,Урве и про ао орм н о о гн зц и . А есн рШи д п н| л д р д , и етрп м р еи г л ка д н я и Э ь о а о Д р ко о а ктну Г Ши д п н аоат и етр мп м реи гв о пн и лд рд ,и еу щ мр тй ео п п о а е - н яи рб те д рко о о актну км аи Э ьо аол д рю и ие лр м о рд ж н эето ии б тв х р б р вО н вы и а аа и -а н яи а вя тя арб та раиаи лкр н к и ы оы п и о о. сон м зд чм г Ши д п н ялю с рзаок и ел зц я н м реи гвй таеи ( аи п тн ил р наб е д н) вз с орб тлми авте ин с. о тг о актноо сртги а л з ое ц аа ы к,рн и г сяь п те иее рзии б зеаД эоо н н , рб тл I ei Pr u B os ru I . ШАи р аоа вn s,es s o k Go pn , d t e cС д. А есйС ти о | о д« к л о о , и етрм ж у а о н г р зии л ке ин к в Ф н С о к в » Д р ко е д н р д оо ав тя Рд ля 17 гд. кни итр чси ф клтт р сасоо оуасвн оо н вриеа 19 гд, о и с в 95 о уО о чл с иекй ауье Я олвкг гсд рте н г уиестт в 95 о у о плчл тпн м гср пл тчси ну в е таьоер пйкмуиестт в уае т, 20 гд оуи сее ь аита оииекх ак Ц нрлн -во е со н вриее Бд пш ев 01 о у оо чл отрнуупл тл гяСэф р аС 99 о 05 г ы рквд тлмп орм п Рси и Н кни д ко атр (оиоои) тн од . 19 п 20 г б л уоо иее р га м о оси С Г . Сэф р соо нттт м ж уао н х слд вн йС 03 о а и еп еи е тл блн г тхооиекг тн одкг и сиуа е днрд ы исе оаи . 20 гд В ц-рзд н Го аьоо ен л гчсоо см оим в тн одкмуиестт. 20 гд — С вти Гб р ао а и осо о лси и п зу а Сэф р со н вриееС 09 о а оен к уентр К р вкй бат. М р дС ф зд | i m C p a P r es У р в я щ йд р ко у а о иа е F a a i l at r, п а л ю и и етр n t n Г С ф зд ялес д рко о км аи А п нтсон втлмкм аи T vlp. и п алю и - о иае вятя и етр м о пн и й и э о соаее о пн и r e i r урвя щ м н , a T zu д рко о F a Cp aPr esво и в отв нетц о н г хл и г « И А ) ууи кин м и етр м i m ai lat r( д т сса и вси и н оо од на Ф Н М». дч атвы n t n х Б га д нкмл д р м Муа ялес сатр мп орм ы«л блн е б аоаи д я ося»В 01 .а рж аси и ео , рд вятя ово о р га м Го аьо о рзвн е л р син . 21 г н Ме днрд о эо о иекмф рм о б л кю е в п ск лд хл блн х и ео ( u g l aLae) ж уао н м кн м чсо о у е н ы вл чн сио Моо ы Го аьы Л д р вY n Go ledr o b . О е С к в тв| л д р д , и еп еи е т л г уо ао Э ь о а о В ц -р зд н Г Сквтв вятя и еп еи е тмкм аи Э ьо аол д рю и р тй ео п п о а е лкр н к и - уоао ялес В ц-рзд но о пн и лд рд ,и еу щ м ие лр м о рд ж эето ии н б тв х р б р вС ган ж р ау А вкт О е ялес о н ми 10 лч и ю итв осиП д г ы оы п и о о.олсо унл « д оа» лг вятя д и з 20 уш х р с Рси . о ео о рквдто П аоо Д пра е т о пн и тл д и и 4 уш х Рси . ее нчл мрб т в лд рд уоо свм рввй еатм н км аи са о н м з лч и в осиП рд аао аоы Э ьо ао О е зн м л ож от кр о аин г ю ит в о пн и С б р» лгаи а д л н сь о п ртвоо р са км аи « и и ь.