Prium Tempus Best Practice UKLO (Mac)

590 views

Published on

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,, - БИТОЛА (Prof. d-r Sasho Atanasoski)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prium Tempus Best Practice UKLO (Mac)

 1. 1. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,, - БИТОЛА
 2. 2. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) PRIUM – Promoting a Model of Integrated University in the Republic of Macedonia EXCHANGE OF BEST PRACTICE SEMINAR Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 12-13 November 2008 Prof. d-r Sasho Atanasoski, vice-rector UKLO - BITOLA TOWARDS INTEGRATED UNIVERSITY MODEL
 3. 3. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Современите општествените промени, значењето на знењето и концептот на интегриран универзитет <ul><li>Брзи, силни и сеопфатни трансформации и промени во </li></ul><ul><li>современото глобализирано општество </li></ul><ul><li>Знаењето клучен развоен фактор во современото општество </li></ul><ul><li>Квалитетот и ефикасноста на образовниот систем на </li></ul><ul><li>една држава има суштествено значење за нејзината </li></ul><ul><li>благосостојба </li></ul><ul><li>Реформските процеси во образовниот систем на РМ </li></ul><ul><li>Концептот на интегриран универзитет - претпоставка </li></ul><ul><li>за ефикасен и квалитетен високообразовен систем </li></ul>
 4. 4. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Процесите на транформација и интеграција на УКЛО – Битола до донесувањето на Законот за високо образование во 2000 година <ul><li>до 1991 година развојот на високото образование во </li></ul><ul><li>Република Македонија се одвива во рамките на </li></ul><ul><li>социјалистичиот систем и заедничката држава – СФРЈ </li></ul><ul><li>од 1991 до 2000 година се одвива процес на </li></ul><ul><li>трансформација на студиските планови и програми на </li></ul><ul><li>високообразовните институции во рамките на </li></ul><ul><li>УКЛО – Битола, се интензивира меѓународната соработка </li></ul><ul><li>и се започнува да се развива проектната соработка со ЕУ </li></ul>
 5. 5. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>реформските и интеграционите процеси во </li></ul><ul><li>високообразовниот систем на РМ во целиот овој период </li></ul><ul><li>се одвиваат многу бавно главно заради непостоењето </li></ul><ul><li>на новата законска рамка која што е воспоставена со </li></ul><ul><li>големо задоцнување во 2000 година – дури 10 години по </li></ul><ul><li>промената на општествениот систем и воведувањето на </li></ul><ul><li>пазарната економија и парламентарната демократија </li></ul>Процесите на транформација и интеграција на УКЛО – Битола до донесувањето на Законот за високо образование во 2000 година
 6. 6. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Процесите на транформација и интеграција на УКЛО – Битола од 2000 година до донесувањето на новиот Закон за високо образование во 2008 година <ul><li>со донесувањето на Законот за високо образование во </li></ul><ul><li>2000 година и со неговите измени во 2003 година создадени </li></ul><ul><li>се законски претпоставки за значајни институционални </li></ul><ul><li>промени, трансформации и реформи во високото </li></ul><ul><li>образование во РМ </li></ul><ul><li>со донесувањето на Законот се создаваат одредени </li></ul><ul><li>можности за развој на интегративните функции на </li></ul><ul><li>универзитетот преку зголемените надлежности на </li></ul><ul><li>органите на управување на универзитетот </li></ul><ul><li>РМ, а во тие рамки и УКЛО – Битола се вклучува во </li></ul><ul><li>Болоњскиот процес </li></ul>
 7. 7. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>УКЛО успешно учествува во реализацијата на повеќе </li></ul><ul><li>Темпус проекти </li></ul><ul><li>Воведен е ЕКТС на УКЛО – Битола </li></ul><ul><li>Извршена е успешна трансформација на студиските и </li></ul><ul><li>предметните програми и на начинот на организација и </li></ul><ul><li>реализација на наставно-образовниот процес на УКЛО – </li></ul><ul><li>Битола согласно со високообразовните стандарди на ЕУ </li></ul><ul><li>Извршена е успешна евалуација и акредитација на </li></ul><ul><li>УКЛО – Битола и на високообразовните институции </li></ul><ul><li>во негов состав </li></ul>Процесите на транформација и интеграција на УКЛО – Битола од 2000 година до донесувањето на новиот Закон за високо образование во 2008 година
 8. 8. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>Зголемена е конкуренцијата во високото образование </li></ul><ul><li>преку отворањето на јавните универзитети во Тетово и </li></ul><ul><li>во Штип, на Универзитетот на Југоисточна Европа како </li></ul><ul><li>приватен-јавен непрофитен Универзитет и на повеќе </li></ul><ul><li>приватни универзитети во РМ, кои што се организирани </li></ul><ul><li>како интегрирани универзитети со што овој концепт на </li></ul><ul><li>организирање на универзитетите станува реалност во </li></ul><ul><li>нашата држава </li></ul>Процесите на транформација и интеграција на УКЛО – Битола од 2000 година до донесувањето на новиот Закон за високо образование во 2008 година
 9. 9. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Анализа на процесот на реализација на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола до донесувањето на новиот Закон за високо образование <ul><li>Концептот на интегиран универзитет на УКЛО – Битола се до </li></ul><ul><li>донесувањето на новиот Закон се реализира бавно и недоволно </li></ul><ul><li>успешно. Главните причини за тоа се следните: </li></ul><ul><li>Законот за високо образование од 2000 година не даваше </li></ul><ul><li>доволно формални можности за воспоставување и развој на </li></ul><ul><li>концептот на интегриран универзитет </li></ul><ul><li>Дадените законски можности од страна на УКЛО – Битола не </li></ul><ul><li>беа целосно искористени во делот на креирањето и </li></ul><ul><li>имплементацијата на ефикасни модалитети и механизми за </li></ul><ul><li>содржинска интеграција и поефикасно користење на вкупните </li></ul><ul><li>негови капацитети и развојни потенцијали </li></ul>
 10. 10. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>Долгогодишниот период на функционирање на </li></ul><ul><li>високообразовните институции како субјекти со целосен </li></ul><ul><li>правен субјективитет и отпорот кон реализацијата на </li></ul><ul><li>концептот на интегриран универзитет заради доминантното </li></ul><ul><li>мислење дека овој концепт не е во нивен интерес </li></ul><ul><li>Доцнењето во донесувањето на новиот Закон за високо </li></ul><ul><li>образование којшто требаше да биде донесен неколку </li></ul><ul><li>години порано </li></ul>Анализа на процесот на реализација на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола до донесувањето на новиот Закон за високо образование
 11. 11. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Новиот Закон за високо образование и концептот на интегриран универзитет <ul><li>Со донесувањето на Законот за високото образование се </li></ul><ul><li>создаваат сите неопходни законски претпоставки за успешна </li></ul><ul><li>имплементација на концептот на интегриран универзитет </li></ul><ul><li>главно заради следното: </li></ul><ul><li>Универзитетот единствено има својство на правно лице </li></ul><ul><li>Воспоставени се органи и тела на Универзитетот чии </li></ul><ul><li>надлежности овозможуваат ефикасна имплементација на </li></ul><ul><li>концептот на интегриран универзитет </li></ul><ul><li>Воспоставен е висок степен на хармонизација на нашиот </li></ul><ul><li>високообразовен систем со високообразовните системи на ЕУ </li></ul><ul><li>и со целите на Болоњскиот процес коишто покрај другото </li></ul><ul><li>значат промовирање и имплементација на концептот на </li></ul><ul><li>интегриран универзитет </li></ul>
 12. 12. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Како до интегриран универзитет? <ul><li>Преку целосна централизација </li></ul><ul><li>Преку високо ниво на централизација </li></ul><ul><li>Преку ниско ниво на централизација </li></ul>Дилемите околу моделот на реализација на концептот на интегриран универзитет
 13. 13. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Одговорот на УКЛО – Битола на ова круцијално прашање е: За нас како универзитет најдобар е моделот на интегриран универзитет којшто нема да значи ниту целосна централизација, ниту пак доминација на принципот на децентрализација. Според нас потребно е да се воспостави оптимален баланс помеѓу централизацијата и децентрализација што значи воспоставување на комбиниран систем во којшто ќе можат да бидат искористени предностите и на централизацијата и на децентрализацијата. Дилемите околу моделот на реализација на концептот на интегриран универзитет
 14. 14. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Прашањето е како конкретно да се воспостави еден таков модел на интегриран универзитет? Дилемите околу моделот на реализација на концептот на интегриран универзитет
 15. 15. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Креирање, имплементација и развој на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола (формално-правни аспекти и механизми) <ul><li>Definirawe na principite na integracijata kako </li></ul><ul><li>conditio sine qua non na idniot razvoj pri ш to: </li></ul><ul><li>sekoja ~lenka ќ e mo`e nepre~eno da gi razviva i </li></ul><ul><li>realizira sopstvenite razvojni potencijali </li></ul><ul><li>sekoja ~lenka ќ e mo`e so sopstvenite potencijali da </li></ul><ul><li>pridonesuva za razvojot na Univerzitetot </li></ul><ul><li>Univerzitetot kako integrirana celina so svojot celokupen </li></ul><ul><li>potencijal ќ e obezbedi funkcionalno povrzuvawe, pogolema </li></ul><ul><li>efikasnost, kvalitet i pobrz razvoj kako na Univerzitetot </li></ul><ul><li>taka i na sekoja negova ~lenka pooddelno </li></ul>
 16. 16. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>Podgotovka na strate ш ki i operativni koncepcii za </li></ul><ul><li>integracija na Univerzitetot soglasno noviot Zakon za </li></ul><ul><li>visoko obrazovanie </li></ul><ul><li>Kreirawe, donesuvawe i implementacija na pravna </li></ul><ul><li>ramka za efikasna integracija soglasno noviot Zakon za </li></ul><ul><li>visoko obrazovanie </li></ul><ul><li>Kreirawe mehanizmi za sledewe i evaluacija na </li></ul><ul><li>procesot na integracija </li></ul>Креирање,имплементација и развој на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола (формално-правни аспекти и механизми)
 17. 17. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>Koristewe na pozitivnite stranski iskustva vo procesite </li></ul><ul><li>na gradewe integriran Univerzitet </li></ul><ul><li>Gradewe usoglasena koncepcija so drugite dr`avni </li></ul><ul><li>univerziteti za da se obezbedi celosna poddr ш ka od strana </li></ul><ul><li>na dr`avata vo procesite na transformacija, implementacija </li></ul><ul><li>i razvoj na integriraniot Univerzitet </li></ul><ul><li>Podobruvawe na organizaciskite , administrativnite и </li></ul><ul><li>финансиските performansi vo funkcija na uspe ш na integracija </li></ul><ul><li>i razvoj na Univerzitetot </li></ul><ul><li>Vospostavuvawe i efikasna implementacija na novata </li></ul><ul><li>forma na organizacija i вертикално и funkcionalno povrzuvawe </li></ul><ul><li>vo ramkite na Univerzitetot во сите области и на сите нивоа </li></ul>Креирање, имплементација и развој на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола (формално-правни аспекти и механизми)
 18. 18. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Креирање,имплементација и развој на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола (суштински елементи и механизми) Покрај формално-правниот аспект на процесот на креирање и имплементација на моделот на интегриран универзитет од не помало значење за успешната имплементација на овој концепт се и елементите и механизмите за ефикасно содржинско интегрирање и развој на универзитетот во домените на:
 19. 19. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>Развивањето на квалитетна и интегрирананаставнообразовна </li></ul><ul><li>дејност </li></ul><ul><li>Интензивирањето и развојот на интегрирана </li></ul><ul><li>научно-истражувачката дејност </li></ul><ul><li>Развојот на интегрирана меѓународната соработка и </li></ul><ul><li>успешната интернационализација и интеграција на </li></ul><ul><li>УКЛО- Битола во европскиот и светскиот високообразовен </li></ul><ul><li>простор </li></ul><ul><li>Интензивирањето, продлабочувањето и развојот на </li></ul><ul><li>интегрирана соработка на Универзитетот со државните </li></ul><ul><li>институции, стопанството и невладиниот сектор </li></ul><ul><li>Развојот на интегрираната издавачка дејност </li></ul>Креирање,имплементација и развој на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола (суштински елементи и механизми)
 20. 20. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ <ul><li>Воспоставувањето и развојот на интегриран систем за </li></ul><ul><li>унапредување и заштита на правата на студентите </li></ul><ul><li>Воспоставувањето и развојот на институционални </li></ul><ul><li>форми и механизми за ефикасна имплементација на </li></ul><ul><li>концептот на интегриран универзитет во сите домени на </li></ul><ul><li>дејноста на универзитетот </li></ul>Креирање,имплементација и развој на концептот на интегриран универзитет на УКЛО – Битола (суштински елементи и механизми)
 21. 21. ... ЧЛЕНКИ НА УКЛО (1) ПАТОТ НА УКЛО – БИТОЛА КОН ИНТЕГРИРАН УНИВЕРЗИТЕТ Статутот на УКЛО – Битола нормативна рамка за реализација на моделот на интегриран универзитет <ul><li>Својство на правно лице и овластувања на единиците </li></ul><ul><li>Автономија на Универзитетот </li></ul><ul><li>Дејност и права и обврски на Универзитетот и на единиците </li></ul><ul><li>Стручна и административна служба </li></ul><ul><li>Органи и тела на Универзитетот и на единиците </li></ul><ul><li>Развој, финансирање и имот на Универзитетот </li></ul><ul><li>Високообразовна дејност </li></ul><ul><li>Студенти </li></ul>

×