Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia

Magazyn podróżniczy YouGO! Magazine tym razem zabiera w podróż do Odessy, na Suwalszczyznę i Podlasie oraz do Tajlandii. Są także praktyczne porady, nowe przewodniki oraz fantastyczne zdjęcia.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

YouGO! Magazine 3/2011 - Odessa, Suwalszczyzna, Podlasie, Tajlandia

 1. 1. 3/2011
 2. 2. SpiStreściWstęp 3Sylwetkaautora:AsiaBienekJarmarkiBożonarodzeniowe 3 5 8Odessa 8Suwalszczyzna 14 14PrzewodnikielżbietaDzikowska 18ZdjęciaPodlasieBiurapodróży 20 27 27enoturystyka–SzampaniaFotoeliza 31 32 20 31 32 Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków kontakt@yougo.pl 2
 3. 3. Przednamiświęta.Z pewnościąwielei wieluz nasczeka namożliwośćodpoczynkuz najbliższymi.W tymroku weekendyświąteczneniesązbytdługie,alezostałomi kilkadniurlopu,z którychnieomieszkamskorzystać.chcę przejśćsiępojarmarkachbożonarodzeniowych,zaplano- waćpodróżenaprzyszłyroki przedewszystkimpodsumo- GrzegorzPękała waćto,cozdarzyłosięw tymroku.SłOWO ŻyczęWamw imieniucałegozespołumiłych,spokojnych świąt.Z przyjemnościąusłyszymy,gdziejespędzacieorazWStęPne dokądwybierzeciesięw przyszłymroku.Jakiepodróże udałysięWamw tymroku,a jakiejeszczeczekająnareali- zację?Piszciedonasnakontakt@yougo.plSylwetka asia BienekautoraPodróżetocoś,cootwieranaświati ludzi,rozwijawy-obraźnięi poszerzahoryzonty,tocoś,copasjonowałomnieodzawsze.W szczególnysposóburzekłymniepodróżedoWłochorazturcji.Ukończyłamstudianakierunkufilologiawłoska,odpaździernikauczęsięw szkolepolicealnejnakierunkuturystyka,bymócpoznaćpodróżeodtejdrugiejstrony.W wolnychchwilach,pozaszkołąi YouGO!,oglą-damfilmy,czytamksiążki,słuchammuzyki,spotykamsięzeznajomymiorazmarzęo kolejnychpodróżach,bomiejsc,doktórychchciałabympojechaćjestnadalwiele.http://podrozeija.wordpress.com/http://www.laurapausini.pl/ 3
 4. 4. asia BienekJarmarkiBOŻOnArODZeniOWe2011chociażpogodaw tymrokujestdlanaswyjątkowołaska- Wrocław–25.11–23.12wa,brakmrozuorazśniegu,tośmiałomożnapowiedzieć,żeczasświąt,lublepiejokresprzygotowańdoświątmo- Zgodniez tradycjąwrocławskiegojarmarkuwejścianajegożemyuznaćzaotwarty.W sklepachpowolipojawiająsię teren(początekulicyświdnickiej)będąstrzegłyogrom-świątecznesmakołyki,promocjenaprezentyorazwszelkie- nekrasnale–czytofajnypomysł?Z pewnościąmożnagorodzajuozdoby.Zzawystawowychokiencorazczęściej zapytaćmaluchów,któresąichfanami.ciekawostkądlamigająkoloroweświatełkazawieszonenapięknieubranej odwiedzającychmogąbyćrównieżróżnorodnekształtychoince–samaubrałamjednąw biurzepodróżypodczas stoiskprzypominającewystawneszopkilublodowepałace.moichpraktyk. W tymrokuorganizatorzystawiająnakulinarnąstronę świąt.nastoiskachbędziemożnazapoznaćsięz regional-W związkuz powyższymchciałamzaprosićwszystkich nąkuchniąbożonarodzeniową,spróbowaćdolnośląskiegoczytelnikówPraktycznegoPrzewodnikadozapoznaniasię grzańca,a takżekupićproduktyzagranicznychkupcówz tegorocznymprzewodnikiempoBożonarodzeniowych z czech,Litwy,niemiecczyAustrii,którychniemożnazna-Jarmarkach,zarównotychw Polscejaki tychzagranicą. leźćw naszychsklepachnacodzień.całejimpreziemają towarzyszyćlicznewystępyartystóworazkolędników. Kraków–27.11–27.12 Warszawa–26.11–8.01Krakówtomiastonamnajbliższe,ponieważwłaśnietutajznajdujesięnaszaredakcja,a cozatymidzie,jesteśmy naStarymMieściestaniesiedemdziesiątdrewnianychstra-uradowani,żenaszeświątecznezakupybędziemymogli ganów,naktórychbędziemożnakupićświątecznewypie-zrobićwłaśnietutaj.Organizatorzykrakowskiegojarmarku ki,wędliny,pieczywo,sery,grzanewino,a takżezabawki,zapowiadająprzygotowanieponad55stoisk,naktórych wielepomysłównaprezenty(ręczniewykonanabiżuteriaznajdziemywszystko,czegopotrzebujemynaświęta– lubceramika)orazwszelkiegorodzajubożonarodzeniowebombki,równieżtepięknie,ręczniemalowane,szopki, ozdoby.Swojestoiskaw Warszawiewystawiąnietylkopomysłynaprezentyorazświątecznewypieki.Dlazgłod- Polacy,alerównieżwystawcyz Litwy,Austrii,a nawetniałychprzygotowanezostanąpunktygastronomiczne, chorwacji.niezabraknierównieżkolęd,choinkiorazka-a tampotrawyz grillaorazpierogi,niezabraknierównież ruzelidlanajmłodszych,a kolekcjonerzybędąmoglinabyćświątecznychłakociz piernikaminaczele,a dlazmarzlu- specjalne,pamiątkowekubkidogrzańca.Wśródimprezto-chów–grzanewino.6grudnianawszystkiedziecibędzie warzyszącychpokazysztukikowalskiejorazwyrobuświec,czekałświętyMikołaj,a toniekoniecjarmarkowychatrak- a takżepokazykulinarnezeSłowacji,Węgieri Austrii.cji!WystępykrakowskichArtystów,wystawaszopekorazKolędniczyKorowód,a przedewszystkimiścieświąteczna toruń–15.12–23.12atmosferatoto,coczekakażdego,ktoodwiedzikrakowski Prawdopodobnienajkrócejtrwającyjarmark,alewcalenierynekmiędzy27listopadaa 27grudnia! oznaczato,żeniejestwartodwiedzenia,a wręczprze- 5
 5. 5. ciwnie.imprezaodbędziesięnarynkunowomiejskim,na i wreszcie:żywechoinki.Wśródatrakcjiartystycznychktórymswojemiejsceznajdzieprawie60kramóww prze- wymieniasiękoncertykolęd,jasełka,a 10grudnia,w ra-różnychkształtach,a w nichpięknewyrobyceramiczne, machakcji„całaPolskaczytadzieciom”,wspólneczytanieludoweozdobyświąteczne,przepysznesłodycze,wśród świątecznychopowieści.Przewidzianesąrównieżatrakcjektórychz pewnościąniezabraknietoruńskichpierników. dlanajmłodszych:wizytaświętegoMikołajaorazżywaJeżelipodczaszakupówzawiejechłodembędziemożnaroz- szopka,czyliszopkaz żywymizwierzętami.grzaćsięgrzanymwinemlubmiodempitnym.Z pewnościąciekawąatrakcjąbędzieustawionanarynkuszopka. Wiedeń–całygrudzień Jeżelichodzio JarmarkBożonarodzeniowyw Wiedniu Gdańsk–5.12–22.12 trudnowymienićjednomiejscegdzieodbywasiętaim-JarmarkzorganizowanyzostanienatarguWęglowym,na preza.tanajbardziejznanaczęśćmamiejscenaplacupodktórymmabyćblisko200stoiskzeświątecznymiozdoba- ratuszem.towłaśnietutajznajdująsiępięknieoświetlonemi,słodyczamiorazupominkami.całąimprezę,5grudnia, choinki,udekorowanestoiskazeświątecznymisłodkościa-otworzyPrezydentMiastasymbolicznymzapaleniemlam- miorazozdobami.Wartoodwiedzićrównieżkramyprzypeknachoince.6grudniajarmarkodwiedziświętyMikołaj, pałacuSchonbrunn,gdzieczekająnanaswyrobyrękodzie-któryz pewnościąchętniezapozujedozdjęćz dziećmioraz łaorazwiejskiespecjały.Wartozajrzećrównieżnawąskiepodzielisięcukierkami.Kolejnąniespodziankęprzygotowa- uliczkiSpittelbergu.naprzyjezdnychdoWiedniaczekająłaPocztaPolska,któranaczasjarmarkuotworzy„świetlistą stoiskaz grzanymwinemorazmiejscowymiprzysmakami.Pocztę”,w którejdziecibędąmogłyopieczętowaćkartki WartotampojechaćżebyzobaczyćnawłasneoczyjedenzłotąpieczęciąMikołaja.19grudnianaDługimtargu z najpopularniejszychjarmarkóww europie.będziemożnaspotkaćaniołyorazkolędnikówskładającychżyczeniamieszkańcomorazprzyjezdnym. Drezno–24.11–24.12 JarmarkBożonarodzeniowyw Dreźnietonajstarszatego Siemianowiceśląskie–4.12–22.12 typuimprezaw niemczech.JejtradycjasięgaXVwieku,Parędnitemuidącnaprzystanekautobusowyzobaczyłam a w tymrokubędzieobchodzonajużporaz577.niepo-plakat„Bożenarodzeniew Siemianowicach”,któryprzykuł wtarzalnynastrójtworzątutajfestynyorazparady,jodłowemojąuwagę.Bardzosięucieszyłamz informacjinatemat choinki,a takżestoiskaz tradycyjnymiwyrobamirzemieśl-kiermaszuświątecznegow moimmieście.Kiermaszodbę- niczymi:zabawkamiz drewna,malowanymitkaninami,dziesięnasiemianowickimrynkuw dniachod4do22 wyrobamigarncarskimiorazoczywiścieozdobamichoin-grudnia.naczasjegotrwaniamiastoprzygotowałowiele kowymii świątecznymiciasteczkami.Podczasjarmarkupo-atrakcjidlamieszkańcóworazprzyjezdnych.najarmarku dawanybędziestrudel,prażonekasztany,migdały,piernikibędziemożnakupićozdobychoinkowe,rękodzieło,świą- orazprecle,a dotegopysznegrzanewino.Będącw Dreź-tecznegadżety,wyrobycukiernicze,pierniki,grzanewino niewartoodwiedzićrównieżdawnestajniekrólewskie, 6
 6. 6. gdzieodbywasięśredniowiecznyjarmark.Zobaczymytammiędzyinnymipracującychrzemieślnikóworazkupcówzachwalającychswojeprodukty. Praga–26.11–8.01równieżstolicaczech,Praga,przygotowujeswójJarmarkBożonaro-dzeniowynarynkuStaregoMiastawokółpięknieprzystrojonejcho-inki.imprezaw Pradzejestnajlepszymwyboremdlarodzinz dziećmi–organizatorzyprzygotowująbożonarodzenioweminizoo,przedsta-wieniaświątecznychbajekorazsprzedażkolorowychpacynek,czyliwszystkotocodziecilubiąnajbardziej.napięknieprzy-strojonychstoiskachmożnakupićręcznierzeźbionelalkiorazzabawkiz drewna,czeskiekryształyorazręczniezdobionekubki.Możnarównieżspróbowaćpitnegomioduczypieczonychkasztanów.nazamkunaHradczanachzobaczymypięknąszopkę. Bolzano–24.11BędącfankąWłochniemogępominąćjednegoz najpopularniejszych,choću nasnadalmałoznanych,jarmarkóww italii.W Bolza-noJarmarkBożonarodzeniowyodbywasięnaplacuWalter,gdzieznajdujesięwielekolorowychstoiskz pamiątkami,świą-tecznymismakołykami,wśródktórychz pewnościąniezabrakniePanettone,czylitradycyjnejwłoskiejbabki,orazpiękneozdobyczywyrobyrzemieśl-nicze.naplacuznajdująsięrównieżstoiskaz tradycyjnymiproduktamikuchnilokalnej.copoleciszjeszcze?ByliściekiedyśnajakimśświątecznymJarmarku?A możewybieraciesięw tymroku?Koniecznienapiszcieo tymi podzielciesięrelacjamii wrażeniami!Jesteśmypodkontakt@yougo.pl 7
 7. 7. anna likODeSSA poniekończącymsięperoniez wagonunumer22.napisna zabytkowymbudynkudworca„Witamyw Odessie–mieście bohaterze” staje się coraz bardziej widoczny. Z  dworcowej knajpkidobiegajądźwiękistarejpiosenkio Odessie–mamie. naplacuprzeddworcempanujegwar–staruszkihandlują krewetkami i  owocami, mieszkańcy i  przyjezdni głośno sięmama targują,pojękująwiekowetramwajei trolejbusy.W Odessie wszyscyczująsięjakw domu. Magia Odessa nie jest starym miastem. W  XiV wieku na terenie Odessy istniała tatarska warownia zwana chadżybej. Póź-„najbliższamoja,Odessa–mama”1 niejtureccysułtanirozbudowaliwarownię,tworzącpotężnąPociągLwów–Odessa.Podwunastugodzinachspędzonych twierdzę nowy świat. W  1792 roku imperium osmańskiena górnej półce przedziału sypialnego łyk mocnej, czarnej utraciłotwierdzęw wojniez rosją.KatarzynaWielkazleciłaherbaty stawia na nogi. Pani konduktor sprawnie nosi po sławnymwłoskimi francuskimarchitektombudowęOdessyczteryszklankiw jednejręce.Brzęczągłośnow metalowych –oknanaZachód.nazywanaprzezcarycęPalmirąPołudniakoszyczkach.–Gorące!niepoparzciesiędziewczęta!Zeska- (Palmirą Północy był Petersburg) miała być pierwszym por-kujęz górnejpółki.Drabinekw ukraińskichpociągachbrak. temrosjiwolnymodmrozówi lodu.OdessastałasięjednakZ półkinaprzeciwkoniemniejsprawniezeskakujepaninina, czymś więcej – stała się miastem żydowskiego oświecenia.osiemdziesięcioletniaeleganckai drobnaosóbkapodróżująca Wielojęzyczna,wielonarodowa,muzykalna,modernistyczna,z Użgorada do chersonia. Zaraz będzie Odessa–oznajmia portowa.Byłatrochęgrecka,trochęjakWiedeńi trochęjakpopolsku.–Zbieramysię!Zarzucamplecak.OdessaGłów- Paryż.Byławyjątkowai wolna.napoczątkuXXwiekujednąna wita podróżnych przepięknym słońcem. Biegnę szybko trzeciąmieszkańcówstanowiliŻydzi.Jakpisałaustriackipisarz1)PiesniaobOdessie-mamie–e.D.Arganowicz/B.M.Smoleński 8
 8. 8. i eseistaKarl-MarkusGraussbyła„zakłademprodukcjigeniu- poetaAdamMickiewicz”.Kilkaprzecznicdalej,naskwerzeszy”.MiejscemspotkaniaOrientui europy.Dziśponadmilio- stoiokazałypomnikMickiewiczaufundowanyprzezmiesz-nowaOdessajestnajwiększymportemUkrainy.Mieszkajątu kańcówOdessy.W pobliżuBulwarunadmorskiegonatknie-Ukraińcy,rosjanie,Żydzi,rumuni,Grecy,Ormianie,Gruzini, mysięnatomiastnawzorowanynaangielskichbudowlachturcy,niemcy,Francuzii Arabowie.Dlaludziliteraturyi sztuki neogotycki Pałac Zenona izydora Beliny-Brzozowskiego.nacałymświeciebyłai wciążjestmiejscemmagicznym,choć W tymmiejscuw XiXwiekuzbierałasięmiejscowaPolonia,mówisię,żestarejOdessyjużniema.Mieszkańcyostroza- bywałtakżeprzyjacielpanadomuJuliuszSłowacki.tonieprzeczają.czująsięwyjątkowi,mówiąwyjątkowymjęzykiem, jedynygmach,wzniesionyprzeznaszychrodaków.naulicymająwyjątkowepoczuciehumoru.Wystarczyprzyjechać,aby SofijewskiejznajdujesięokazałyPałacOlgiPotockiejw stylusięprzekonać. klasycystycznym,w którymmieścisięobecnieOdesskieMu- zeumSztuki.W centrumstarejOdessynaulicyJekaterińskiejPolskaOdessa od roku 1854 wznosi się Katedra Wniebowstąpienia naj- świętszejMariiPannyzwanaKościołemPolskim.W OdessieMój przyjaciel Andrij, rodowity „odessit”2, którego regular- jestrównieżDomPolskii konsulatrP,w którychodbywa-nie odwiedzam, wie o  swoim unikalnym mieście wszystko. ją się wystawy i  spotkania z  polskimi twórcami. PolakówZna historię najwęższych odesskich zaułków, zabytkowych w Odessiepozostałoniewielu,alegdytylko„odessici”usły-brukówi rozpadającychsiędomów.Jakwszyscymieszkańcy sząpolskąmowęzarazprzybiegająi uśmiechającsięszerokojestdumnyzeswojegomiastai Morzaczarnego.Mówipo deklamująwszystkieznaneimpolskiesłowai frazy.polsku, rosyjsku i  ukraińsku. i  oczywiście po odessku. JegoprababkaPolka,takjaki moja,urodziłasięw Odessiepod ZielonyplankoniecXiXwieku.Andrijz lubościąpokazujemipolskieak-centy.nagłównym odesskimdeptaku, naulicy Deribasow- Dla mnie Odessa to przede wszystkim miasto przepięknejskiejznajdujesięDomMickiewicza,w którymnaszwieszcz architektury zatopionej w  zieleni kasztanowców, platanów,przebywał w  trakcie zesłania. Pobyt upamiętnia kamienna katalp i  klonów. Po O dessie można spacerować od ranatablica–„W tymdomuw 1825rokumieszkałwielkipolski donocy.Wzdłużmorzaciągniesięszerokipaszieleni,który2)„odessit”/”odessitka”–mieszkaniec/mieszkankaOdessy. 9
 9. 9. umacniazboczaschodzącedobrzegu.nadwysokimidrzewa- pieniądzemożnawynająćmaleńkąkawalerkę.Jeślikogośmę-miprzebiegaliniakolejkigórskiej,którawoziturystówi kura- czyschodzeniepo192stopniachdrogędoDworcaMorskie-cjuszy pobliskich sanatoriów na plażę Lanżeron. Kierując się go możne pokonać tramwajem linowym, kursującym wzdłużdalej w  stronę portu dochodzimy do ogromnego Parku im. schodówPotiomkinowskich.Spacerującponadmorskiejczęścitarasa Szewczenki, z  licznymi pomnikami i  stadionem klubu Odessyczęstomożnanatknąćsięnaekipyfilmowe.OdessajestsportowegoczernomoriecOdessa.Lubięprzechadzaćsiępo jednymz najczęściejuwiecznianychnataśmiefilmowejmiastParkuKulturyi Wypoczynkuim.Gorkiego,OgrodzieBotanicz- byłegoZwiązkuradzieckiego.Dodziśjejmieszkańcypamiętająnymi ParkuZwycięstwa,alboodpocząćw pełnymkwiatów planfilmowykomediiDejaVuJuliuszaMachulskiego,w którymOgrodzieMiejskimprzywspomnianejjużgłównejulicymiasta głównybohatergranyprzezJerzegoSzturawpadanaSchodyDeribasowskiej.Mieszcząsiętamaltankii kawiarnie,w letnie Potiomkinowskiew trakciezdjęćdolegendarnegofilmuPancer-dniodbywająsiękoncerty,a mieszkańcygrająnaławeczkach nikPotiomkin.–O Paniz Polski!niechcesięPaniu nasnakręcićw  szachy i  warcaby. W  starej części miasta warto również jakostatystka?Z uśmiechemmachamręką,żeniei szybkoprze-obejrzećSynagogęBrodzkąz XiXwieku,PałacWoroncowów biegamnadrugąstronęulicy.orazFilharmonięMiejską,któramieścisięw przypominającymweneckiPałacDożówbudynkudawnejgiełdy.Sąteżprzepięk- Morze,delfinyi Arkadiane stare cerkwie i  kościoły, neorenesansowe hotele, w  tym Odessa nie ma pięknych i  szerokich plaż. Prawo ukraińskienajokazalszy Londyński, którego okna wychodzą na Bulwar pozwala na wykup gruntów wraz z  przyległymi plażami.nadmorski.WiększośćosóbkojarzyOdessęz neobarokowego Opróczprywatnychposiadłości,hotelii lokalidrogęzagradza-teatruOperyi BaletuorazgigantycznychSchodówPotiomki- jąpoprzeczne,wdzierającesięw lądfalochrony.Latempla-nowskich, wiodących z  Bulwaru nadmorskiego do Dworca żemiejskiesązaludnionedogranicmożliwości.WartowięcMorskiego.tedwasymboleOdessywiodąprymnapocztów- wybrać się do delfinarium, a  wieczorem odwiedzić Arkadiękach,którychjednakniewartowysyłaćdoPolski,borzadko –wydzielonąnadmorskącześćmiasta,w którejmieszcząsiędochodzą.naszczycieschodówznajdujesiępomnikz brązu dziesiątkiklubówi dyskotekpodgołymniebem.tentętniącyupamiętniającypierwszegogubernatoraOdessyArmanda-em- doranagoracymirytmamirejonszokujeniecodziennąarchi-manueladuPlessis,ks.richelieu.Jegoimieniemnazwanajest tekturą – w  Arkadii znajdziemy kluby w  kształcie egipskichprzepięknai długaulicaryszeliewska,przyktórejzaniewielkie piramid,drewnianychłodziczyolbrzymichstatków.Miłośnicy 10
 10. 10. 11
 11. 11. staromodnychdancingówmogązaprzystępnacenęspędzićnocnamorzu,najednymz kursującychprzybrzegumorskichtramwajów-restauracji.Humorżydowsko-portowyDla„odessitów”najważniejszyw życiu,jaksamiprzyznają,jestśmiech.PoczuciehumorumieszkańcyOdessymająniepowta-rzalne.nienależysięobrażać,jeśliktośwywiedzienasw pole,„wbijeszpilkę”lubwyśmiejepublicznie,jeśliniezrozumiemyżartu.niepomożenamnawetsłownikrosyjsko-odesski.Abylepiejzrozumieć,cow odesskiejduszygratrzebaodwiedzićOdessę1kwietnia–w primaaprilisnagłównychulicachmiastaodbywasiębowiemlegendarnyFestiwalHumoru„Hu-morina”.A jaki z czegośmiejąsię„odessici”?Z wszystkichi zewszystkiego,bośmiechtozdrowiei sensżycia.–Szkoda,żewaszmążrabinowicztakwcześnieumarłMógł jeszczeżyći żyć!–O tak,lekarstwzostałojeszczenatrzytygodnie....narynkuodesskim.–czymkarmiliścietękurę?–A cowamdotego!–teżchciałabymtakschudnąć!–Wieszjaknaciebiepatrzętozarazprzypominamisię chaim!–Dlaczego?–Ontakżejestmiwinienpieniądzei nieoddaje.–Sonia,jesteśchora?Widziałam,jakranowychodziłod ciebielekarz.–SłuchajMania,jakodciebieranobędziewychodziłżoł- nierz,toznaczy,żezaczęłasięwojna?Kłócąsiędwie„odessitki”.–tystaralatawico!–cośsiętakmojegowiekuuczepiła!?–Monia,iletobędzieosiemrazyosiem?–A mysprzedajemyczykupujemy?rozmowaw pociągu.–Wyz Odessy?–A co,cośWamzginęło? autorka – anna lik 12
 12. 12. 13
 13. 13. JakubchwedczukSUWALSZcZYZnA–nAKrAńcUśWiAtASuwalszczyznąokreślasiępółnocno-wschodnikraniecpolski, nawschódodtrasyAugustów-Suwałkirozciągasięnajwięk-obejmujący północną część województwa podlaskiego oraz szykompleksleśnyw naszymkraju–PuszczaAugustowska.wschodni skrawek województwa warmińsko-mazurskiego. W granicachPolskizajmujeonapowierzchnię114tysięcyhek-Stolicą regionu są Suwałki – miasto założone przez zakon tarów–jesttoprawiedwukrotniewięcejodPuszczyBiałowie-Kamedułów w  XVii wieku. elementem wyróżniającym ten skiej.Puszczaporastarozległą,płaskąrówninęAugustowską,rejonnatleresztykrajujestprzedewszystkimurozmaicony naktórejznajdujesięwielejezior.największez nichto:Sajno,krajobrazorazbogatyświatprzyrody.W obrębieSuwalszczy- Serwy,BiałeAugustowskie,necko,rospudaorazBlizno.Dużąznyznajdująsiędwapojezierza–Suwalskiei ełckie,Puszcza atrakcjątegoterenusąmalowniczeszlakikajakowenarzekach,romnicka,PuszczaAugustowskaorazpółnocnaczęśćsłynnej m.in.rospudzie,czarnejHańczyorazKanaleAugustowskim.dolinyrzekiBiebrzy.Decydującsięnawycieczkędotejnie- Będącjużnamiejscu,nakażdymkrokuznajdziemygospodar-zwykłejkrainy,mamydowyboruwielewariantówaktywnego stwaagroturystyczneoferującewynajemi transportkajakówdowypoczynku. dowolniewybranegopunktu.W zależnościodnaszychplanów Jeziorko wytopiskowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym 14
 14. 14. możemyzdecydowaćsięnaspływkilkugodzinny,a nawetkil- m.in.napołudniowymbrzegujeziora,w miejscowościJastrzę-kudniowy,z możliwościąnoclegutużprzysamejrzece–zarów- by,należydowładzparku.Zaletątychkempingówjestbezpo-nonakempingach,jaki kwaterachprywatnych. średnidostępdojeziora,bliskośćprzyrodyorazniczymniezmą- conyspokój.ZachódsłońcanadjezioremWigryprzydźwiękachFragmentem Puszczy Augustowskiej zasługującym na szcze- gitaryi blaskuogniskapozwalaprzenieśćsięw innywymiargólną uwagę jest Wigierski Park narodowy, usytuowany rzeczywistościi całkowiciezapomniećo dniucodziennym.około 4 km na wschód od Suwałk. Park oferuje liczne miej-sca do plażowania nad brzegiem krystalicznie czystego je- Jadąc na północ od Suwałk drogą 655 po około 12 kilome-ziora Wigry oraz dobrze oznakowaną sieć szlaków pieszych trachdocieramydoSuwalskiegoParkuKrajobrazowego.Jesttoi  ścieżek rowerowych. Przez jezioro Wigry przepływa rzeka miejscezupełnieinneodotoczeniajezioraWigry.SuwalskiParkczarna Hańcza, która jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym, Krajobrazowyprzypominabajkowąkrainę,uformowanąprzezszczególnienaodcinkuzaczynającymsięprzyujściuz jeziora lądolódskandynawski,którypozostawiłposobiesilniepofał-Wigrypojegowschodniejstronie.Jeśliplanujemywyjazdz na- dowanyterenz jeziorkamiwytopiskowymi(powstałymiz wyto-miotem, warto zatrzymać się na kempingach położonych na pieniapojedynczychbryłlodu)orazniezliczonymigłazaminarzu-terenieparkunarodowego.Kilkatakichmiejsckempingowych, towymiosiągającyminawetkilkametrówśrednicy!Prawdziwą Jeziorka śródleśne tzw. Suchary w Wigierskim Parku Narodowym 15
 15. 15. perłątegoparkujestnajgłębszepolskiejezioro–Hańcza.Ze względunaswojągłębokość(około110m)orazi klasęczystości wodystałosięmekkądlapłetwonurków,którzyprzybywajątu z całejPolski.nadbrzegiemHańczyznajdziemywielemiejsc przygotowanychspecjalniez myśląo miłośnikachpodwodnych głębin,m.in.wygodnestołydorozłożeniasprzętudonurkowa- nia.W okolicyparkufunkcjonujerównieżsporoszkółeknurko- wania,w którychmożemypoznaćpodstawytegofascynujące- gosportu. Kolejnym miejscem godnym odwiedzenia jest miejscowość Stańczyki,usytuowanaokoło18kilometrównazachódodSu- walskiegoParkuKrajobrazowego.Wartozapuścićsięw terejo- nyconajmniejz dwóchpowodów.Pierwszyz nichtodwaoka- załemostykolejowez 1917r.i 1918r.o wysokości36metrów i długości180metrów,przezktóreniegdyśbiegłaliniakolejowa Gołdap-Żytkiejmy.Drugimpowodempopularnościtegomiejsca jestPuszczaromnicka,nazywanaPolskątajgą.Puszczaznajdu- jesięnapograniczuPolskii ObwoduKaliningradzkiego,zaśna tereniepolskizajmujepaso szerokościokoło7kmi długości 30 km. Dominującymi gatunkami drzew składającymi się na drzewostanPuszczysąsosnyi świerki.Jejosobliwykrajobraz, przypominający lasy Kanady czy Skandynawii, tworzą oprócz lasówiglastych,równieżliczneobszarytorfowiskoweczydoli- nyrzeczne.Zapuszczającsięw terejony,możnadoświadczyć osobliwegoodczucia,żeznajdujemysięnadalekiejpółnocy,nie zaśw ojczystymkraju…nieodkrytezakątkiPolskinaprawdę mogązaskoczyć! Południowy kraniec Suwalszczyzny zajmuje inne szczegól- nemiejsce–Biebrzański Parknarodowy.to największyPark narodowyw Polsce.Utworzonogow celuochronycennych obszarów bagiennych, które są miejscem bytowania aż 271 gatunków ptaków! to prawdziwa gratka dla ornitologów oraz miłośników podglądania ptactwa, którzy przybywają nad Biebrzę z  całej europy. Zatrzymując się na kempingach znajdującychsięnaterenieparkunarodowego,częstomożna usłyszeć język naszych zachodnich sąsiadów, głównie niem- ców, Holendrów czy Francuzów, którzy przemierzają euro- pę w  poszukiwaniu tego unikalnego miejsca. to właśnie dla takich pasjonatów przyrody na terenie parku przygotowano wiele wysokich platform obserwacyjnych, z  których można podziwiać niezwykłe okazy ptaków. Można także wybrać się natzw.BirdWatching,czyliwycieczkiprzyrodniczez przewod- nikiem,znającymciekawezakamarkiptasichlęgowisk.Wspa-FloraBagienBiebrzańskich niałąprzygodąmożebyćtakżeniespiesznyspływBiebrzą–ka- 16
 16. 16. jakamilubdrewnianymitratwami.Spływtratwąsprawdzasię Suwalszczyznajestniezwykłymregionemnaszegokraju,cha-doskonalew przypadkuwiększejgrupy,ponieważnajejpokład rakteryzującymsięprzepięknymikrajobrazamiorazoferującymz powodzeniemmieścisię6-8osób.tratwyzwykleposiada- aktywnymturystommocwrażeń.trzebajednakprzyznać,żetojądomekz 2lub3pryczami,naktórychmożnasięschronić zakątekwciążnieodkrytyi małopopularny.czaswięcpokazaćw nocy,podczasgdyresztazałogimożespaćpodchmurkąlub poszukiwaczomprzygód,żesąjeszczemiejscaw naszymkra-w namiocieustawionymnatratwie. ju,gdzienaturawciążwygrywaz cywilizacją.Zatemw drogę! Kierunek północny-wschód. Wymagany ekwipunek: namiot, aparatfotograficzny,mapai niespożytepokładyenergii! czarnaHańczanaterenieSuwalskiegoParkuKrajobrazowego KładkawSuwalskimParkuKrajobrazowym KempingnadJezioremWigry GłazynarzutowewSuwalskimParkuKrajobrazowym JezioroHańcza MostywStańczykach 17
 17. 17. nOWePrZeWODniKi PolskaelżbietyDzikowskiejelżbietaDzikowska,jakniecostarsinasiczytelnicypamiętają,pro-wadziłaprzedlatyz mężemtonymHalikiemcyklprogramów„Pieprzi wanilia”.teraz,kiedywszyscyrzuciliśmysięw podróżepoświecie,panielżbietaskupiasięnaatrakcjachturystycznychw Polsce.„Grochi  kapusta. Podróżuj po Polsce!” to relacje, zdjęcia, ale także ludziei ichpasje.BiografiaelżbietyDzikowskiejjestniezmierniebogata.Panielżbietatohistoryksztuki,sinolog,podróżniczka,reżyseri operatorfilmówdoku-mentalnych,autorkawieluksiążek,programówtelewizyjnych,audycji napołudniowymzachodziejestwieleniezwykleciekawychmiejsc,radiowych,artykułówpublicystycznychorazwystawsztukiwspółcze- choćbyna Dolnymśląsku,gdziemamywięcejzamkówi pałacówsnej. – niegdyś, kiedy świat był dla Polaków zamknięty, chcieliśmy niżnadLoarą.naGórnym–wspaniałetrasypodziemiąi naziemi.wrazz moimmężemtonimHalikiemuchylićnańokno.Powstałwtedy Bielsko–Białatonajbardziejzwartyw Polscezespółarchitekturyse-cyklprogramówPieprzi wanilia.teraz,kiedywszyscymożemypodró- cesyjnej,a w cieszyniewartozobaczyćnietylkoromańskąrotundę,żowaćpocałymświecie,chciałampodzielićsięmojąpasjąpoznawa- alei „małąWenecję”.Podróżująctam,możemyteżspotkaćfanta-niai odkrywanianiezwykłychmiejscw Polsce.Podróżując,przełamu- stycznychludziz pasją,poznaćnaszetradycje,obyczaje.Zacznijmyjemybariery,stereotypy;w seriiGrochi kapustaopróczopisówi zdjęć jeodkrywać!wieleuwagipoświęcammoimbohaterom,abyprzekazaćichpasje,z nadzieją,żenietylkozafascynują,leczi zainspirują. Północnywschódtoregionszczególny.Przedewszystkimwspania- łaprzyroda:jezioranaWarmiii Mazurach,urokliwaSuwalszczyzna,MartynaWojciechowskamówio autorce,żejejstyljestniedopod- Podlasiez PuszcząBiałowieskąi przepięknąKotlinąBiebrzy.Aletakżerobienia: – niezmiennie pełna energii, po zwiedzeniu najdalszych niezwykłezabytki,świadectwowspółżyciawielukultur.ciekawySzlakzakątkówglobui zainspirowaniukilkupokoleńPolakówdopodróżo- tatarskiz meczetami,cmentarzamii smakowitymjadłem,wiekowewania,terazprzybliżanamcudownezakątkinaszegokraju.toobo- cerkwieprawosławne,piękneświątyniekatolickie,a takżesynagogiwiązkowalekturadlatych,którzy„cudzechwalą,a swegonieznają”! i cmentarzeżydowskie.Jestcozwiedzać,fotografować,przeżywaćJestemfankązarównoosobowościautorki,jaki jejksiążek.„Groch i smakować.i kapusta”topyszne,piękniepodanedanie,a przytymlekkostrawne–możnajeśćbezograniczeń.Gorącopolecam! na północnym zachodzie naszego kraju są miejsca, które winien poznaćkażdyPolak.PrzedewszystkimSzlakPiastowskiwiodącyodW serii„Grochi kapusta.PodróżujpoPolsce!”mamyczterytomy: Gniezna przez Ostrów Lednicki, Kruszwicę, Strzelno, trzemeszno,Południowywschódtoziemiamagiczna.niepowtarzalnyurokBiesz- Mogilno,czerwińskdoPłocka.PolecamteżKaszubyz „najdłuższymczadów nie tylko złoto-czerwoną jesienią, ale nawet zimą, bo tu paskiemPolski”,czyliPółwyspemHelskim,przepięknymilasami,je-zawsześniegi słońce.Wspaniałemiasta:Sanok,Przemyśl,tarnów, zioramii kręgamimegalitycznymi.naPomorzu–ciąglepełnetajem-Sandomierz,Zamość.imponującepałacei zamki,wśródktórychnaj- nicBorneSulinowo.ciekawezabytki,pięknaprzyroda,ludziez pasją.większai najbardziejimponującaw Polsceruinaw Ujeździe,zwana Wartopoznaćtenregion.takżeKrzyżtoporem.niezwykłemiejsca?w Górachświętokrzyskich,wśródnichJaskiniaraji arcyciekawa,neolitycznakopalniakrzemie- WydawcąksiążekjestfirmarosikonPress.niaw Krzemionkach.rewelacja! Więcej:www.grochikapusta.pl 18
 18. 18. Podbiele fot.: Adam FalkowskiZDJęciAZPODLASiAPrzedstawiamy piękno północno-wschodniej Polski na zdjęciachuczestników naszego konkursu. 20
 19. 19. Cerkiew w Bielsku Podlaskim fot.: Adam Falkowski21
 20. 20. Cerkiew w Pasynkach Olszanicafot.: Adam Falkowski fot.: Adam Falkowski 22
 21. 21. Cerkiew w Bielsku Podlaskim Koźlak w Hodyszewiefot.: Adam Falkowski fot.: Adam Falkowski 23
 22. 22. Cerkieww Puchlach fot.: Adam Falkowski24
 23. 23. Hajnówka Podlasiefot.: Adam Falkowski fot.: Marcin Perkowsk 25
 24. 24. Biura cieczkiskandynawskie,włoskie,a takżeKoreaPołudniowaz Północną i  Japonia. Jak zwykle nie zapomnieliśmy o  naszych najmłodszych i  toPODróŻY właśniez myśląo nichrozbudowaliśmyofertęFigloklubów. Wielbicieliwakacyjnegowypoczynkuucieszywielenowości,takichjak, regionAlgarvew Portugalii,cypr,greckawyspaKorfuczypobytnajed- nym z  trzech wybrzeży hiszpańskich: costa de la Luz, costa Almeria i costaDourada.Fanówkrajobrazówwulkanicznychi sportówwodnych z  przyjemnością zaprosimy na teneryfę. nasza oferta to prawie 140 nowychhoteli.Jesteśmyprzekonani,żekażdyznajdziecośdlasiebie. Z wycieczekobjazdowychnowościąsąprogramyniemieckieskierowane dlarodzinz dziećmi.tutajopróczBerlinanaturystówczekaParkFilmo- wyBabelsberg,HeideParkczyHansaPark.W oferciedostępnabędzie również wycieczka do Albanii i  Macedonii. Wprowadzilismy również więcejwycieczekskandynawskichi „Londynnawesoło”–unikalnypro- radomirświderski gramw bardzolekkisposóbpokazującystolicęWielkiejBrytaniiodstro- nymusicali,zakupówi typowychlondyńskichpubów.nowościąbędą równieżdwanoweprogramyzwiązanez Portugalią,jedenw połączeniurainbowtours z hiszpańskąAndaluzjąi drugipokazującypięknoi różnorodnośćsamejnasza najnowsza propozycja składa się z  trzech katalogów, dwóch Portugalii.z  oferta wczasową i  jednego z  propozycjami objazdowymi. Liczboworównieżwyglądatoimponująco–łącznieprawie900stron,160pro- nie zapomnieliśmy i  stale rozbudowujemy naszą ofertę egzotyczną.gramówzwiedzania,prawie400hotelii 74destynacje,krajei regiony. Z nowościnauwagęzasługująStanyZjednoczone,Japoniai rPAz Mo-Opróczsprawdzonychkierunkównanaszychklientówczekają:Portuga- zambikiem. Wycieczka łącząca Koreę Północną z  Południową w  którejlia,cypr,Korfu,hiszpańskiecostadelaLuz,a z objazdóweknowewy- ograniczeniaz jednejstronyspotykająsięz wolnościąz drugiejbędzie RainbowTours Figloklub 27
 25. 25. przeżyciem,któretrudnozapomnieć.Podsu-mowującjesttoprawie40nowychprogra-mów.razemw katalogupoświęconymwy-cieczkom objazdowym znajdzie się prawie160programówi tymsamymjesttow tejchwilinajszerszaofertanapolskimrynku.Poubiegłorocznymsukcesiepostanowiliśmyzwiększyć ofertę Figloklubów. W  sezonieLato 2012 będzie ich aż 27 czyli o  dzie-więć więcej niż w  roku ubiegłym. Działająw staranniedobranychhotelachześwietnąinfrastrukturą,któragwarantujeprawdziwierodzinny wypoczynek. Działają sześć dniw tygodniuodpołowyczerwcadopołowywrześnia. Zależy nam na tym aby bawiącuczyć i  rozwijać dziecięce pasje. Dzieci po-zostająpodczujnymokiemnaszejkadryani-matorów.W tymrokuposzliśmyo krokdaleji  postanowiliśmy uruchomić portal FiGLO-KLUBY.PL. Znajdą się tam informacje o  ho-telach,blogorazinformacjeo animatorach.to jedyny w  Polsce portal społecznościowydla amatorów klubowego rodzinnego wy-poczynku.W  sezonie letnim wystartuje również nasznowypomysłdladorosłych–Let’sHoliday.W kilkuhotelachbędziedziałałprzeszkolonytropicielAtrakcji–ekspertw projektowaniuzajęćdladorosłych.chętniepodzielisięin-formacjaminatematlokalnejkuchni,muzykioraz zaproponuje różnego rodzaju zajęciasportowei integracyjne. Od góry: Portugalia Bałkany Korea 28
 26. 26. łudniu wrażeń ciąg dalszy – muzyka na żywo, grzane wino, gra w siatkówkę na śniegu i w „zimne ognie”, a do tego dopisujący każdemu dobry humor. Na nartach jeżdżę od dziecka, poznałam wiele miejscowości i terenów nar- ciarskich, jednak Les 2 Alpes olśniło mnie swym wyjątkowym urokiem, bez- kresnym terenem narciarskim na lodowcu, blaskiem kryształowego puchu i stało się dla mnie „zaczarowaną zimową krainą”. W tym roku wybieram się tam ponownie i cieszę się, że wkrótce poczuję zapach górskiego powietrza Les 2 Alpes, a prawie 240 km nartostrad wraz ze snowparkiem będzie dla Natalia Smoleń mnie nową próbą sił… SnowTrex to jeden z największych organizatorów wyjazdów na narty. PełenSnowTrex.pl wachlarz oferta jak również informacje na temat akcji promocyjnych dostęp-Do przebycia było kilkaset kilometrów drogi, przez Niemcy, Luxemburg, aż ny jest na naszej stronie www.snowtrex.pldo Francji, później wjazd serpentynami, aż na wysokość 1.650 m do same-go Les 2 Alpes. Koniec listopada, a zima dała się każdemu we znaki. Bezłańcuchów na kołach nie dalibyśmy rady.Warto było – moim oczom ukazał się biały raj. Zasypane śniegiem uroczekamieniczki, bijący blaskiem świeży puch i tajemniczo wyłaniające się potęż-ne szczyty Alp Francuskich. Tego widoku długo nie zapomnę – a to był do-piero początek. Następnego dnia rozpoczynał się organizowany przez firmęSnowTrex PowderWeek - event dla narciarzy i snowboardzistów, a przedewszystkim dla tych, którzy kochają dobrą zabawę i  białe szaleństwo bezograniczeń. Jazda w białym puchu poza trasami sprawiła, że narciarstwonabrało dla mnie nowego smaku i stało się nie lada wyzwaniem. Być takblisko natury, na wysokości ponad 3.000 m jest czymś wyjątkowym. Po po- 29
 27. 27. łączące7dniwypoczynkui7dnizwiedzania.itak,opróczwypoczynkuna pięknych, egipskichplażach możnawybrać jeden z tygodniowychprogra- mówobjazdowych(np.„Ziemiaświęta”,„WdolinieJordanu”,„Darynilu”). Wśródnowości,wkatalogutriadyznajdąsięwycieczkiobjazdowepoArgen- tynieiKostaryce.Program„Argentyna–wrytmietanganakoniecświata”to propozycja21-dniowegoobjazdu,naktóregotrasieznalazłysięm.in.Buenos AiresiPuertoMadryn.Drugaznowościto17-dniowawycieczkaobjazdowa poKostaryce,podczasktórejmożnazobaczyćmiejscatakie,jakSanJose,San carlos i wiele innych. Ponadto w katalogu egzotyka 2011/2012 znajdzie- Martatruskolaska, my:indonezję-Bali,Maroko,SriLankę,Kubę,tajlandię,WenezuelęatakżeKierownikds.Sprzedaży,Skyclub Meksyk. triada PomysłynazimęwciepłymklimacieoferujetakżeSkyclub.Wnaszymkata- JakoGrupatriada,przygotowaliśmydlanaszychKlientówwieleciekawych logumożnaznaleźćpropozycjewypoczynkuwMaroko,whotelu4-gwiazd- propozycjinasezonzimowy2011/2012.WkatalogachtriadyiSkyclubsta- kowymwopcjiAllinclusive,lubwyjazdwopcjiStayGo:(7dnizwiedzania raliśmysięzawrzećkomplementarnąibogatąofertę,wktórejkażdyznajdzie –program„cesarskieMiasta”+7dniwypoczynku.Amatorzyhiszpańskich cośdlasiebie.Opróczpopularnychkierunków,któreszczególnieupodobali wyspbędąmoglinatomiastudaćsięnp.nadwutygodniowywypoczynekna sobienasiKlienci,postawiliśmyrównieżnaekscytującenowości. teneryfie,FuerteventurzelubGrancanarii. Jużodkilkulatrekordypopularnościwśródzimowychkierunkówpodróżybije triadaproponujerównieżbogatąofertęwyjazdównazabawęsylwestrową egipt.Dlategoteżprezentujemyszerokąofertęwypoczynkowąwnajsłynniej- połączonązezwiedzaniemnajpiękniejszycheuropejskichmetropolii.Miejsca szych,egipskichkurortach,takichjakHurghada,MarsaAlam,tabaiSharm na4i5-dniowychwycieczkachautokarowychdoWiedniaiBratysławy,Pa- elSheikh.WofercietriadyKlienciznajdąrównieżwycieczkiwformule7+7, ryża,PragiorazWilnamożnarezerwowaćwcenieok.1000złodosoby. A może na wakacje Kuba? 30
 28. 28. enOtUrYStYKASZAMPAniASzampaniapołożonajestw północnowschodniejFrancji,naj- produkcjimusującegowina.Winorośljestnarażonanawio-bardziejznanajestz produkcjimusującegowina,którebierze senne przymrozki oraz choroby grzybicze. Głównie uprawiaodniejswojąnazwę.BliskiepołożenieParyżaułatwiłowypro- sięodmiany:chardonnay,PinotnoirorazPinotMeunier.Pi-mowanietamtejszychwinwśródelit.Uprawywinoroślizapo- notnoirnajpopularniejszyjestw Aubei Montagnedereims,czątkowaliKarolingowie–pierwszymz nich,któryzauważył a PinotMeunierw ValléedelaMarne.chardonnaydominujepotencjałtegoregionubyłKarolWielki. w côtedesBlancs.W regioniefunkcjonuje5tysięcywinnicprodukującychswo- W Szampaniiprodukujesięteżwinaniemusujące,naprzy-jewinoi 14tysięcywinniczajmującychsiętylkouprawąna kładw okolicyBouzy.Sprzedajesięjepodetykietami:coteauxsprzedaż.chłodnyklimatSzampaniisprawia,żewinogrona champenois,rosedesriceys.Znanymwinemwzmacnianymmająwysokąkwasowość,dziękiczemuidealnienadająsiędo z tegoregionujestratafiadechampagne.źródło: http://www.flickr.com/photos/roblisameehan/622956063/ 31
 29. 29. tArGWODnY eLiZAMALec 32
 30. 30. fot.: Eliza Malec fot.: Eliza MalecTarg wodny Damnoen Saduak w TajlandiiNieco ponad 100 kilometrów od Bangkoku możesz zobaczyćniezwykły obrazek. Mieszkańcy handlują na łodziach.Kupisz tu pokarmy, pamiątki, a nawet zjesz obiad. 33
 31. 31. POLUBnASnAFAceBOOKU Kliknijibądźnabieżącoznowościami,konkursamiiakcjamispecjalnymi!ZAPiSZSięnAneWSLetter nieprzegapkolejnego,jeszczelepszegonumeru! 34
 32. 32. W następnymnumerzeBułgariaBarcelona 35

×