สถาบันฝกอบรมโยธาไทย


  เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
  งานกอสรางของราชการ       โดย
 ...
เอกสารประกอบการบรรยาย... นายบุญ ทิ พย ชูโชนาค
                                 โดย......
ความหมาย
       ของราคากลางงานกอสรางของทางราชการ

  v  ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ หมายถึง ราคาคากอสรางใ...
ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี
       ที่กําหนดใหตองคํานวณราคากลางงานกอสราง

การกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ...
ขั้นตอนกอนดําเนินการจัดจางกอสราง
            นโยบาย แผนงาน/โครงการ หรือขอกําหนดใหตองมีการกอสราง

   ...
หลักเกณฑการออกแบบงานกอสรางอาคาร (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536)

                    ...
ขั้นตอนดําเนินการจัดจางกอสราง
         คํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง
        ...
ขอกําหนดและขอบเขตการบังคับใช
        หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง

Ø  ใชกบงานกอสราง ที่ตองจัดจางก...
v  ตองเปนการจัดจางกอสรางตามกระบวนการจางกอสรางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ
 v  เปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ข...
ความหมายและขอกําหนด

v  เปนกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ แลว
  ...
Ø  เมื่อสวนราชการเจาของงาน/โครงการไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนงานกอสรางที่
  ตองจัดจางกอสราง ตามกระบวนการจางกอส...
เงินลวงหนาจายและเงินประกันผลงานหัก
v  ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 68 : การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผู...
ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง
            ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณฑ...
v  ในป 2536 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง คณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยมีปลัดสํานัก
    นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ...
มติคณะรัฐมนตรี 9 ตุลาคม 2544

v  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
  คณะรัฐมน...
คณะกรรมการควบคุมราคากลาง
         (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546)

v  องคประกอบ จํานวน 20 คน
  ...
มติคณะรัฐมนตรี 25 สิงหาคม 2548

  v  เห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงบประมาณ โดยใหปรับปรุงองคประกอบ
    ของคณะกรรมการก...
โครงสรางคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง

            คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง
  ...
ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง
             ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณ...
2.2 โครงการ/งานกอสรางใดที่ไดคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
      กอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน...
v  หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6
  กุมภาพันธ 2550 มีเอกสารประกอบหลักเกณฑฯ รวม ...
โครงสรางของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง
                     ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6...
v    คางานตนทุนหรือคาใชจายทางตรง (Direct Cost) ในงานกอสราง หมายถึง ผลรวมของคาวัสดุกอสราง
    คาแรงงาน แล...
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
เอกสารพี่บุญทิพย์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เอกสารพี่บุญทิพย์

4,626 views

Published on

เอกสารพี่บุญทิพย์

 1. 1. สถาบันฝกอบรมโยธาไทย เอกสารประกอบการบรรยาย หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง งานกอสรางของราชการ โดย บุญทิพย ชูโชนาค
 2. 2. เอกสารประกอบการบรรยาย... นายบุญ ทิ พย ชูโชนาค โดย... นายบุญทิพย ชูโ ชนาค ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ฝายเลขานุการคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอ สราง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 0 2298 6300-4 โทรสาร. 0 2271 1049 File : MPR6250TM.pptx : BOONTIP www.gprocurement.go.th www.cgd.go.th ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ฝายเลขานุการคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอ สราง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 0 2298 6300-4 โทรสาร. 0 2271 1049 www.gprocurement.go.th www.cgd.go.th 1
 3. 3. ความหมาย ของราคากลางงานกอสรางของทางราชการ v ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ หมายถึง ราคาคากอสรางในงาน กอสรางของทางราชการในแตละงาน/โครงการ ซึ่งไดจากการประเมินหรือ คํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด v เปนราคาที่ทางราชการยอมรับ ไมสูงจนผูประกอบการไดกําไรมากเกินกวาที่ ควรไดรับ และเปนราคาที่ไมต่ําจนผูประกอบการไมสามารถที่จะดําเนินการ กอสรางได v ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ ไมใชราคามาตรฐานของงานกอสราง แตเปนราคาที่ไดจากการคํานวณตามหลักเกณฑฯ เพื่อใชเปนราคาอางอิงใน กระบวนการจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ วัตถุประสงคและความสําคัญของราคากลางงานกอสราง v ใชเปนราคาอางอิงและประกอบการพิจารณาราคาของผูเสนอราคา ในกระบวนการจัดจาง กอสรางในงานกอสรางของทางราชการ v ใชเปนราคาเริ่มตนในการประมูลงาน/โครงการกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส v การกําหนดราคากลางงานก อสรางที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดใหใชราคากลางเปน ราคาเริ่มตนในการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะมีผลทําใหผูเสนอราคา เสนอ ราคาใกลเคียงกับราคากลาง ไมมีปญหาในการเสนอราคาที่สูงกวาความเปนจริง และราคา ของผูเสนอราคารายที่ทางราชการเห็นสมควรจางจะไมเกินราคากลาง ซึ่งจะมีผลทําใหชวย ลดการรั่วไหลและประหยัดเงินงบประมาณแผนดิน ไดทางหนึ่ง v การกําหนดใหเปดเผยราคากลาง และรายละเอียดของการคํานวณราคากลาง จะเปนการ สงเสริม และสนับสนุนใหกระบวนการจัดจางกอสรางในงานกอสรางของทางราชการเปนไป อยางโปรงใส และเปนธรรมตอทุกฝาย รวมทั้งยังจะชวยลดปญหาการวิ่งเตนเพื่อขอทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับราคากลาง v ขอมูลและรายละเอียดของการคํานวณราคากลาง เปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาตอรอง ราคา การกําหนดคางวดงาน การขอตั้งและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการตรวจ สอบและติดตามผลการดําเนินงานกอสรางของคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 2
 4. 4. ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดใหตองคํานวณราคากลางงานกอสราง การกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ มีระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ใหตองดําเนินการ ดังนี้ 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอ 27) กําหนดใหกอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุตองจัดทํารายงานเสนอ หัวหนาสวนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง โดยในกรณีของ งานกอสราง จะตองมีราคากลางเปนรายละเอียดประการหนึ่งที่ตองระบุไวในรายงาน ดวย 2. ในการประมูลงานกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 กําหนดใหประกาศราคากลาง ในราง TOR TOR และใหใชราคากลางเปนราคาเริ่มตนการประมูล 3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ หนวยงานอื่นของรัฐกําหนดราคากลางงานกอสรางตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งใหมี การประกาศและเปดเผยราคากลางในการดําเนินการจัดจางกอสรางทุกครั้ง ดวย พิจารณาได 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นตอนกอนดําเนินการจัดจางกอสราง 2. ขั้นตอนดําเนินการจัดจางกอสราง 3. ขั้นตอนดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง 3
 5. 5. ขั้นตอนกอนดําเนินการจัดจางกอสราง นโยบาย แผนงาน/โครงการ หรือขอกําหนดใหตองมีการกอสราง ออกแบบและประมาณการราคา ยังไมออกแบบและประมาณการราคา q โดยหนวยงานออกแบบและ/หรือประมาณการราคา q ขอความรวมมือหนวยงานที่มีหนวยงานออกแบบและ/หรือประมาณ การราคา เช น กรมโยธาธิการและผั งเมือง กรมศิลปากร เปนตน q จางออกแบบตามระเบี ยบฯ ในสวนที่เกี่ย วขอ งกั บการจางออกแบบ ไดรับจัดสรรงบประมาณและหรืออนุมัติใหมีการ จางกอสราง ขอรับจัดสรรงบประมาณ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ออกแบบและประมาณการราคา q ดําเนินการตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มี นาคม 2536 Øโดยหนวยงานออกแบบและ/หรือประมาณการราคา Øขอความรวมมือหนวยงานที่มีหนวยงานออกแบบและ/หรือประมาณ ทบทวนแบบและประมาณการราคา การราคา เชน กรมโยธาธิ การและผังเมือง กรมศิ ลปากร เปนตน q ใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หรือเพื่อเหตุผลอื่น Øจางออกแบบตามระเบียบฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการจางออกแบบ แบบและงบประมาณพรอมสําหรับการกอสราง แบบและงบประมาณพรอมสําหรับการกอสราง ดําเนินการจัดจางกอสราง q แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2536 q สาระสําคัญ 1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2527 และเมือวันที่ 13 ่ พฤศจิกายน 2527 เรื่อง การขออนุมัตทําสัญญาวาจางวิศวกรทีปรึกษาเพื่อ ิ ่ ควบคุมงานกอสราง 2. เห็นชอบหลักเกณฑการออกแบบและหรือควบคุมงานงานกอสรางอาคารตามที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดปรับปรุงแกไข และใหสวนราชการถือปฏิบัติ ตอไป v ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มี อํานาจหนาที่ในการตีความและวินจฉัยปญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑการออกแบบ ิ และหรือควบคุมงานงานกอสรางอาคาร รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไม ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวดวย 4
 6. 6. หลักเกณฑการออกแบบงานกอสรางอาคาร (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536) ยังไมไดออกแบบกอสราง พรบ. งบประมาณรายจายประจําป ออกแบบกอ สรางแลว ประกาศใช ดําเนินการจัดจางกอ สราง มีหนวยงานออกแบบ ไมมีหนวยงานออกแบบ หรือมีแตไม สามารถดําเนิ นการได ดําเนินการออกแบบกอ สรางโดยเร็ว มีหนังสือขอความรวมมือ กรมโยธาธิการฯ กรมศิ ลปากร และสวนราชการอื่นที่มี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด วงเงินคา หนวยงานออกแบบอีก 1 แหง กอสรางโดยประมาณ และระยะเวลาของการออกแบบให ดําเนินการจัดจางกอสราง (ดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ เหมาะสมกับลักษณะของงานกอสร าง ตามหลักเกณฑที่ พรบ. งบประมาณมีผลบังคับใช กรมโยธาธิการฯ กําหนด • ไดรับหนังสือแจงวา ไมสามารถดําเนิ นการ ใหได หรือไมไดรับแจงเปนหนังสือภายใน 15 วัน ใหทวงถามทันที และหากพน 15 สวนราชการที่ไดรับการติดตอแจงตอบ ไดรับแจงเปนหนังสือวา สามารถออกแบบใหได วันนับแตวันที่ทวงถาม และยังไมไดคําตอบ เปนหนังสือภายใน 15 วัน นับแตวันที่ ใหหนวยงานเจาของงบประมาณแจงตอบภายใน • ใหสวนราชการเจาของงบประมาณ จาง ไดรับเรื่อง วาจะตกลงออกแบบให 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง เอกชนออกแบบกอ สรางอาคาร โดยขอทํา หรือไม ความตกลงดานการเงินกับ สงป. ในการจ างเอกชนออกแบบกอสราง สวนราชการเจ าของ ดําเนินการออกแบบกอสราง งบประมาณอาจขอความรวมมือกรมโยธาธิการฯ เปน ผูดําเนินการว าจางแทนก็ได ดําเนินการจัดจางกอ สราง หลักเกณฑการควบคุมงานกอสรางอาคาร (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2536) 1. สวนราชการที่ไมสามารถดําเนินการควบคุมงานกอสรา งไดเอง และเปนกรณี ที่ไดรั บความร วมมือจากกรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือสวนราชการ อื่นดําเนินการออกแบบกอสรางให เมื่อหัวหนา สวนราชการใหความเห็นชอบใหดําเนินการจา งกอสรา ง (ตามระเบียบฯ วาด วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 29) แล ว ใหมีหนั งสือขอความรวมมือส วนราชการที่ดําเนินการออกแบบ เพื่อสงเจาหนา ที่มาควบคุม งานก อสรางอาคาร สวนราชการที่ไดรับการติดตอแจง ไมสามารถดําเนินการใหได หรือไมไดรับแจ งเปน ดําเนินการให ได ตอบเปนหนังสือ ภายใน 15 วัน หนังสือภายใน 15 วันนั บแตวันที่ สวนราชการที่ นับแตวันที่ ไดรับเรื่อง ไดรับการติดตอไดรับเรื่อง หรือเปนกรณีที่ไดวาจา ง เอกชนออกแบบกอสรา ง สวนราชการเจาของเรื่องทําหนังสือ • ใหสวนราชการจา งเอกชนเปนผูค วบคุมงาน แจงตอบภายใน 7 วั น นับแต วันที่ กอสราง โดยขอทําความตกลงดา นการเงิ น ไดรับแจง กับสํา นักงบประมาณ • ในการจา งเอกชนควบคุม งานกอ สราง สวน ราชการเจาของงบประมาณ อาจขอความ- รวมมือกรมโยธาธิ การฯ เปนผูดําเนินการ วาจางแทนก็ ได 2. นอกจากกรณีตาม 1. หากส วนราชการมีความประสงคจะขอความรวมมือ กรมโยธาธิการฯ กรมศิลปากร หรือสวนราชการอื่นๆ เพื่อส งเจาหนา ที่มา ควบคุมงานกอสรา งอาคาร ก็ให กระทํ าได 5
 7. 7. ขั้นตอนดําเนินการจัดจางกอสราง คํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง § แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง § คณะกรรมการกํ าหนดราคากลางคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑฯ § นําราคากลางที่คํานวณ เสนอหัวหนาส วนราชการฯ ใหความเห็นชอบ ทํารายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสราง จัดทํา TOR เอกสารประกวดราคา และเอกสารเชิญชวน § เจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอความเห็นชอบจัดจาง Ø ระบุราคากลางในรา ง TOR และ TOR กอสรางตามระเบีย บฯ ขอ 27 § ระบุราคากลางในรายงานขอความเห็นชอบจัดจาง กอสราง แตงตังคณะกรรมการประกวดราคา และคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง ้  ทํารายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสราง ประกาศตกลงราคา สอบราคา หรือ Ø เจาหนาที่พัสดุทํารายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอสรางตามระเบีย บฯ ขอ 27 ประกวดราคา Ø แนบ TOR เอกสารประกวดราคา เอกสารเชิญ ชวน § ประกาศเปดเผยราคากลางในประกาศสอบราคาและ Ø ระบุราคากลางในรายงานขอความเห็นชอบจัดจางกอ สราง ประกาศประกวดราคา ประกาศเชิญชวน คัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ดําเนินการเสนอราคา  ์ และแจงผลการพิจารณาราคา ตกลงราคา สอบราคา หรือประกวดราคา Ø ในการเสนอราคา ใหใชราคากลางเปนราคาเริ่มตนการประมูล การตอรองและทําสัญญาจางกอสราง § ใชขอมู ลและรายละเอียดจากการคํานวณราคากลางประกอบการพิจารณาแบงคา งวดงาน การตอรองราคา และ/หรือ การปรับปรุงรายการตางๆ ขั้นตอนดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง § ดําเนินการตามสัญญาจางกอสราง § การเปลี่ยนแปลงสัญญาจางกอสราง Ø คณะกรรมการตรวจการจาง § การตรวจรับงานจางกอสราง Ø ผูควบคุมงาน § การรับประกันผลงานกอสราง 6
 8. 8. ขอกําหนดและขอบเขตการบังคับใช หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง Ø ใชกบงานกอสราง ที่ตองจัดจางกอสรางตามกระบวนการจัดจางกอสราง ั  ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ Ø การพิจารณาวาเปนงานกอสรางหรือไม ตองเปนไปตามความหมายของ งานกอสราง ตามที่ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ กําหนด Ø หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง บังคับใชกบหนวยภาครัฐทุกหนวยงาน โดยใหนําไปปรับใชใหสอดคลอง ั กับขอกําหนดในการจัดจางกอสราง ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ที่ หนวยงานนันๆ ถือปฏิบัตอยู ้ ิ v อาคาร หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึง สิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ v งานกอสรางสาธารณูปโภค หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน v หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/ว1939 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 v ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 72 และขอ 73 ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจางกอสราง โดย ใหสวนราชการจะตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสราง เพือปฏิบัตหนาที่ตาม   ่ ิ ที่กําหนดตามระเบียบฯ ขอดังกลาว v เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกลาว กวพ. ไดซักซอมความเขาใจวา งานกอสรางในที่นี้ หมายความรวมถึง - งานเคลื่อนยายอาคาร - งานดัดแปลง งานตอเติม งานรื้อถอน และงานซอมแซม ซึ่งสวนราชการเห็นวา มีความจําเปน จะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม ดวย 7
 9. 9. v ตองเปนการจัดจางกอสรางตามกระบวนการจางกอสรางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ v เปนไปตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 72 และขอ 73 ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติใหสวนราชการ จะตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสราง เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการ ดําเนินการจางกอสราง v เปนไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1204/ว1939 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 ซึ่งกําหนดใหงานกอสรางที่ตองถือปฏิบัติตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 72 และขอ 73 นั้น ใหหมายความรวมถึง § งานเคลื่อนยายอาคาร § งานดัดแปลง งานตอเติม งานรื้อถอน และงานซอมแซม ซึ่งสวนราชการเห็ นวา มี ความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาดําเนินการ ตามความเหมาะสม ดวย โดยสรุป งาน/โครงการใดก็ตามที่สวนราชการเจาของงาน/โครงการเห็นวามีความจําเปนจะตองมี การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางตลอดเวลาดําเนินการตามความเหมาะสม ถือวาเปนงาน  กอสราง และตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 การคํานวณราคากลางงานกอสราง ในกรณีที่หนวยงานดําเนินการกอสรางหรือทําเอง 1. ความหมายและขอกําหนด 2. มติคณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑฯ 8
 10. 10. ความหมายและขอกําหนด v เปนกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณ แลว ดําเนินการกอสรางหรือจัดทําเอง โดยมิไดมีการดําเนินการจัดจางกอสรางตามกระบวนการจางกอสราง ตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ v โดยหลักการของการกอสรางหรือจัดทําเอง ควรพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ความพรอมของบุคลากร และ อุปกรณตางๆ ที่ตองใช และรวมถึงหลักของความคุมคา โดยจะตองมีการกํากับดูแลใหการกอสรางหรือ การจัดทําเองนั้นมีผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดดวย v ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดเฉพาะแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําเองไวใน ขอ 15 ดังนี้ “กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการ จาง เวนแตสวนราชการที่กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว” v ในสวนของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ยังไมมีหลักเกณฑหรือขอกําหนดในการคํานวณราคากลางสําหรับงานกอสรางที่สวนราชการ รัฐ- วิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการกอสรางหรือจัดทําเอง มติคณะอนุกรรมการ กํากับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง คณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางในการประชุมครังที่ 1/2550 ้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ไดพิจารณาประเด็นงานกอสรางในกรณีที่หนวยงานดําเนินการเองแลว มีมติ ดังนี้ “งานกอสรางที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืนของรัฐดําเนินการกอสรางหรือจัดทํา ่ เอง เปนกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และ อุปกรณทเกี่ยวของ แลวดําเนินการกอสรางหรือจัดทําเอง โดยมิไดมการดําเนินการจัดจาง ี่ ี กอสรางตามกระบวนการจัดจางกอสรางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ จึงไมอยูในขอบังคับที่ จะตองคํานวณราคากลางงานกอสรางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550” 9
 11. 11. Ø เมื่อสวนราชการเจาของงาน/โครงการไดพิจารณาแลวเห็นวา เปนงานกอสรางที่ ตองจัดจางกอสราง ตามกระบวนการจางกอสรางตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ สวนราชการตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อคํานวณราคากลาง งานกอสรางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง Ø หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแตงตั้ง องคประกอบ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไวในสวนของแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง Ø แบบรูปรายการกอสราง รายละเอียดประกอบแบบฯ ขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของ Ø รายละเอียดการถอดแบบและประมาณการราคาเบื้องตน (ในขั้นตอนการออกแบบกอสราง) Ø เงื่อนไขและขอกําหนดในการจางกอสราง ที่สําคัญ ไดแก อัตราเงินประกันผลงานหัก และ อัตราเงินลวงหนาจาย ที่จะกําหนดในสัญญาจางกอสราง Ø หลักเกณฑการคํานวณ ขอมูล และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานกอสราง ที่เปนปจจุบัน ในขณะที่คํานวณราคากลางงานกอสราง นั้น เชน .... - ตาราง Factor F - ราคาวัสดุ - บัญชีคาแรงงานฯ - ตารางและหลักเกณฑการคํานวณคาขนสง - ตารางคํานวณและ/หรือตารางอัตราคางานตอหนวย (กรณีของงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม และงานกอสรางชลประทาน) - ตารางคํานวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยสําหรับงานกอสรางอาคาร เปนตน Ø รายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ และขอกําหนดอื่นๆ ที่ตองพิจารณา  คํานวณ หรือที่ตองสืบคนขอมูลหรือดําเนินการเปนกรณีพิเศษ Ø แบบฟอรมประกอบการถอดแบบฯ และแบบฟอรมรายงานการคํานวณราคากลางงานกอสราง 10
 12. 12. เงินลวงหนาจายและเงินประกันผลงานหัก v ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 68 : การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือ ขอตกลงใหกระทําไดเฉพาะกรณี และตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ............................... (4) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละ 15 ของราคาซื้อหรือ ราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไข ในเอกสารสอบราคา หรือประกวดราคาดวย ...................................... v ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ ขอ 70 : การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ 68 (1) (2) และ (3) ไม ตองเรียกหลักประกัน สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ 68 (4) และ (5) ผูขายหรือผูรับจาง จะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น v เงินประกันผลงานหัก หมายถึง ในการจายคาจางใหผูรับจางกอสรางแตละงวดนั้น จะหักเงินไวเปนหลักประกันผล งานรอยละเทาใด v เงินลวงหนาจายและเงินประกันผลงานหัก จะตองกําหนดอัตราไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา และสัญญาจางกอสราง 11
 13. 13. ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ฝายเลขานุการคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอ สราง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 0 2298 6300-4 โทรสาร. 0 2271 1049 www.gprocurement.go.th www.cgd.go.th v การกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการในระยะแรก คํานวณโดยใชหลักเกณฑที่ กําหนดโดย คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของ ประเทศ (ปกส.) ซึ่งมีสํานักงบประมาณเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบ และมีเฉพาะงานกอสราง อาคาร v คณะรัฐมนตรีไดมมติเมือวันที่ 12 มิถุนายน 2522 (แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะ- ี ่ รัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522) เห็นชอบหลักเกณฑการคํานวณ ราคากลางงานกอสรางอาคาร โดยในสวนของคาใชจายในการดําเนินการกอสรางไดกําหนดให  พิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย คาอํานวยการและคาดําเนินงาน คากําไร และคาภาษี ตอมา คณะกรรมการ ปกส. ไดเห็นชอบหลักเกณฑการประเมินราคางานกอสรางทาง ของกรมทางหลวง โดยในสวนของคาใชจายในการดําเนินการกอสรางใหพิจารณาปจจัยที่ เกี่ยวของ ซึงประกอบดวย คาอํานวยการ คาความผันผวน คาดอกเบียเงินกู คากําไร และ ่ ้ คาภาษี และใหกําหนดใหอยูในรูปของ Factor F 12
 14. 14. v ในป 2536 คณะรัฐมนตรีไดมีมติแตงตั้ง คณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยมีปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกียวกับการกําหนดราคา ่ กลางงานกอสรางของทางราชการ และมี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงาน กลางรับผิดชอบ v ตอมา คณะรัฐมนตรีไดมี มติเมือวันที่ 28 ธันวาคม 2536 (แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ ่ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537) เห็นชอบหลักเกณฑการคํานวณ ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ ตามที่คณะกรรมการควบคุมราคากลางเสนอ โดยให ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2537 เปนตนไป หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2536 จําแนกงานกอสรางของทางราชการตามลักษณะงาน ออกเปน 3 ประเภท ไดแก งานกอสรางอาคาร งานกอสรางทาง และ งานกอสรางชลประทาน รวมทั้ง ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการคํานวณราคากลางงานกอสรางเพิ่มเติมดวย สําหรับในสวนของ คาใชจายในการดําเนินการกอสราง ไดกาหนดหลักเกณฑใหคํานวณในรูปของตาราง Factor F ํ ประกอบดวย คาอํานวยการ คาความผันผวน ดอกเบี้ย กําไร และภาษี มติคณะรัฐมนตรี 6 มกราคม 2541 v วันที่ 6 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกัน เสนอราคา : เฉพาะกรณีการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ป. ่ เสนอ (แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0205/ว12 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541) ดังนี้ 1. ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดให ตองมีการประกาศเปดเผยราคากลาง และ หนาทีในการคํานวณราคา ่ กลาง 2. อนุมัตการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมราคากลางตามทีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ิ ่ 3. ใหคณะกรรมการควบคุมราคากลาง รับขอเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. โดย ใหประมวล หลักเกณฑเกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานกอสรางที่กระจายอยูในมติคณะรัฐมนตรีหลายฉบับ รวมทั้งที่ มีปรากฏในหนังสือแจงเวียนของสวนราชการ มาพิจารณากําหนดเปนหลักเกณฑสําหรับใหเจาหนาที่หรือผูที่ เกี่ยวของสามารถเขาใจไดงาย ถูกตอง และมีแนวทางปฏิบัติอยางเดียวกัน ไปดําเนินการ v คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ไดแตงตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคา กลางงานกอสราง (อปก.) โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ เปนประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง คือ การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลวจัดทําเปนคูมือใหสวนราชการ ตางๆ ถือปฏิบัติ และตอมา อปก. ไดแตงตั้งคณะทํางาน รวม 3 คณะ ไดแก คณะทํางานพิจารณาจัดทํา หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร คณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณ ราคากลางงานกอสรางทาง และ คณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ชลประทาน โดยใหคณะทํางานทั้ง 3 คณะ มีอํานาจหนาที่ศึกษารวบรวมหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน กอสรางแตละประเภทใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักวิชาการ พรอมทั้งการจัดทําตาราง Factor F 13
 15. 15. มติคณะรัฐมนตรี 9 ตุลาคม 2544 v คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544) อนุมัติ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดราคากลางงานกอสราง ตามขอเสนอของสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี รวม 3 ประการ 1. ใหใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามผลการพิจารณาของ คณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยกําหนดใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 (วันที่ 1 ตุลาคม 2544) เปนตนไป 2. มาตรการปรับลดราคากลางรอยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ซึ่งใหใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 ไมนํามาใชบังคับใน การดําเนินการจางที่มีการคํานวณราคากลาง ตามหลักเกณฑการคํานวณราคา กลางงานกอสรางใหมนี้ 3. ใหปรับปรุงองคประกอบ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ใหสมบูรณ เหมาะสม และสอดคลองกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน กอสราง ที่กําหนดใหมนี้ดวย มติคณะรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม 2546 v คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 (แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/6449 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2536) เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เสนอ รวม 3 ประการ 1. ใหปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ใหสอดคลองตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 2. ใหปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง จากเดิม 4 ประการ เปน 5 ประการ 3. รายละเอียดหรืออํานาจหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในรายละเอียดของหลักเกณฑการ คํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี) ใหเปลี่ยนแปลงเปน ใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 14
 16. 16. คณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) v องคประกอบ จํานวน 20 คน § ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ § ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ กรรมการ เอกชน และผูทรงคุณวุฒิ รวม 15 คน § ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรรมการและ กรมบัญชีกลาง เลขานุการ § ผูแทนสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรรมการและ และผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 3 คน ผูชวยเลขานุการ v มีอํานาจหนาที่ รวม 5 ประการ มติคณะรัฐมนตรี 26 เมษายน 2548 v เห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงบประมาณ โดยให ยุบรวม คณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) และคณะกรรมการตรวจสอบราคา กลาง (ตามคําสังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 320/2547 ลงวันที่ ่ 26 ตุลาคม 2547) เปน คณะกรรมการกํากับนโยบายราคา กลางงานกอสราง 15
 17. 17. มติคณะรัฐมนตรี 25 สิงหาคม 2548 v เห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงบประมาณ โดยใหปรับปรุงองคประกอบ ของคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง โดยให § รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปน ประธานกรรมการ § รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปน รองประธานกรรมการ เพิ่มเติมอีก 1 ตําแหนง คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง นโยบายราคากลางงานก (ตาม คณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 26 เมษายน 2548 และวันที่ 25 สิงหาคม 2548) ตามมติ ่ 2548) v องคประกอบ จํานวน 24 คน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง § ประธานกรรมการ § รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง และ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ § ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ เอกชน กรรมการ และผูทรงคุณวุฒิ รวม 15 คน § ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรรมการและเลขานุการ (กรมบัญชีกลาง) และ ผูอํานวยการสํานักมาตรฐาน ตนทุนงบประมาณ (สํานักงบประมาณ) § ผูแทนสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรรมการและ สํานักงบประมาณ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูชวยเลขานุการ v อํานาจหนาที่ รวม 8 ประการ 16
 18. 18. โครงสรางคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ) ประธานกรรมการ) (ผูอานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และ ํ ผูอานวยการสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ เปนกรรมการและเลขานุการรวมกัน) ํ คณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑ คณะอนุกรรมการกํากับนโยบาย การคํ การคํานวณราคากลางงานกอสราง การตรวจสอบราคากลางงานก การตรวจสอบราคากลางงานกอสราง (อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ) รรมการ) (ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ ประธานอนุกรรมการ) รรมการ) (ผูอานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ํ (ผูอานวยการสวนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 ํ กรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ สํานักงบประมาณ เปนอนุกรรมการและเลขานุการ) เปนอนุกรรมการและเลขานุการ) คณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑ การคํานวณราคากลางงานกอสราง (รศ. ธนิต ธงทอง ประธานคณะทํางาน) (ผูแทนกรม กรมทางหลวง บัญชีกลาง กรมชลประทาน และ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนฝายเลขานุการ) แผนภาพแสดงโครงสรางคณะกรรมการในการปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ) คณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ยุบรวม) (ปลัดกระทรวงการคลั ง ประธานกรรมการ) คณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง (อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ) คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง (ยุบ) (รองอธิบดีกรมโยธาธิ การและผังเมือง (นายคุ โณดม ธรรมาภรณพิลาศ) ประธานอนุกรรมการ) คณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง (รศ.ดร. ธนิต ธงทอง ประธานคณะทํางาน) คณะทํางานยอยปรับปรุงหลักเกณฑการ คณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณ คณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการ คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร ราคากลางงานกอสรางและบํารุงทาง คํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทานฯ (กรมโยธาธิ การและผังเมือง) (กรมทางหลวง) (กรมชลประทาน) 17
 19. 19. ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ฝายเลขานุการคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอ สราง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 0 2298 6300-4 โทรสาร. 0 2271 1049 www.gprocurement.go.th www.cgd.go.th Ø คณะรัฐมนตรีไดมมติเมือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 (แจงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ี ่ ที่ กค 0408.5/ว 09 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑการคํานวณราคา กลางงานกอสราง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสราง) เสนอ รวม 3 ขอ ดังนี้ 1. ใหใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางที่ปรับปรุงใหม โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ 30 วันทําการ (ตั้งแต วันที่ 21 มีนาคม 2550 เปนตนไป) 2. ณ วันที่หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางที่ปรับปรุงใหมนี้ มีผลบังคับใช (วันที่ 21 มีนาคม 2550) 2.1 โครงการ/งานกอสรางใดที่ไดคํานวณราคากลาง ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง งานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (เรื่องหลักเกณฑการ กําหนดราคากลางงานกอสราง) และอยูระหวางการดําเนินการจัดจางกอสราง (ได ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศราง TOR แลว) ก็ใหดําเนินการตอไป 18
 20. 20. 2.2 โครงการ/งานกอสรางใดที่ไดคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน กอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไวเกิน 6 เดือน (กอนวันที่ 22 กันยายน 2549) และยังไมเริ่มดําเนินการจัดจางกอสราง (ยังไมประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศราง TOR ) ใหคํานวณราคากลางใหมโดยใชหลักเกณฑการคํานวณ ราคากลางงานกอสรางที่ปรับปรุงใหมนี้ 2.3 โครงการ/งานกอสรางใดที่ไดคํานวณราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน กอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไวไมเกิน 6 เดือน (ระหวางวันที่ 22 กันยายน 2549 – 20 มีนาคม 2550) และยังไมเริ่มดําเนินการจัดจางกอสราง (ยังไม ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศราง TOR) ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ เจาของโครงการ/งานกอสรางนั้น ที่จะ พิจารณาใหคํานวณราคากลางใหม โดยใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางที่ ปรับปรุงใหมนี้หรือไม 3. ใหสํานักงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางนี้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณสําหรับโครงการ/งานกอสรางของทางราชการ ฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอ สราง ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับหลั กเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ฝายเลขานุการคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอ สราง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร. 0 2298 6300-4 โทรสาร. 0 2271 1049 www.gprocurement.go.th www.cgd.go.th 19
 21. 21. v หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 มีเอกสารประกอบหลักเกณฑฯ รวม 4 เลม ดังนี้ 1. มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคํานวณ ราคากลางงานกอสราง 2. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร 3. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม 4. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน Ø เอกสารประกอบหลักเกณฑฯ ทั้ง 4 เลมดังกลาว ยังไดจัดทําไวในรูป ของ CD-ROM จํานวน 1 แผน ดวย v หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 ไดจาแนกงานกอสรางของทางราชการ และจัดทําเปนหลักเกณฑการคํานวณราคา ํ กลางงานกอสราง ไว รวม 3 หลักเกณฑ ดังนี้ § หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร § หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม และ § หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน v เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนําหลักเกณฑไปปรับใชใหถูกตอง และตรงตามหลักเกณฑการ คํานวณราคากลางของงานกอสรางแตละประเภท ไดกําหนดความหมายและขอบเขตของ งานกอสรางแตละประเภทไว เพื่อเปนกรอบแนวทางสําหรับการพิจารณาเลือกใชหลักเกณฑฯ ดวย v ความหมายและขอบเขตของงานกอสรางแตละประเภท มีรายละเอียดกําหนดไวในสวนของ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 20
 22. 22. โครงสรางของหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง (งานกอสรางอาคาร งานกอสรางทางฯ งานกอสรางชลประทาน) หลักเกณฑวาดวยการคํานวณ แนวทาง ราคากลางงานกอสราง และวิธีปฏิบัติฯ • ขอบังคับ และวิธปฏิบัติเพื่อใหมีการนํา ี หลักเกณฑการคํา นวณราคากลางงาน กอสรางไปใชปฏิบัติอยา งถูกตอง และ มีประสิทธิภาพ หลักเกณฑการคํานวณคางานตนทุน คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายพิเศษ การสรุปคากอสราง (Direct Cost) กอสราง (Indirect Cost) ตามขอกําหนดฯ เปนราคากลาง และการจัดทํารายงาน • หลักเกณฑการถอดแบบคํานวณ • คาอํานวยการ ดอกเบี้ย กําไร และภาษี • หลักเกณฑการคํานวณ ราคากลาง ซึ่งไดจัดทํา ไวในรูปของตารางสํ าเร็จรูป เกี่ยวกั บคาใชจายพิเศษ • หลักเกณฑการสรุปคา • งานกอสรางอาคาร เรียกวา ตาราง Factor F ตามขอกําหนดและคาใช กอสรางทั้งหมด เปน • งานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม จายอื่นๆ ที่จําเปนตองมี ราคากลาง • งานกอสรางชลประทาน • การจัดทํารายงานการ • รายละเอียดประกอบการคํานวณ คํานวณราคากลางงาน ราคากลางงานกอสราง กอสราง 21
 23. 23. v คางานตนทุนหรือคาใชจายทางตรง (Direct Cost) ในงานกอสราง หมายถึง ผลรวมของคาวัสดุกอสราง คาแรงงาน และหรือคางานตางๆ โดยยังไมรวมคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง (คาอํานวยการ ดอกเบี้ย กําไร และภาษี) v หลักการคํานวณคางานตนทุน 1. ถอดแบบกอสรางตามหลักวิชาชาง เพื่อสํารวจและกําหนดรายการงานกอสราง รวมทั้งหนวยวัดและ ปริมาณงาน วัสดุ และหรือแรงงาน สําหรับแตละรายการกอสราง - กรณีของงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม และงานกอสรางชลประทาน การคํานวณปริมาณ งานของแตละรายการงานกอสราง (Item) ร฀

×