การเขียนหนังสือราชการ 8.3

52 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
52
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • หนังสือราชการ เป็นงานเขียนเพื่อกิจธุระ
 • การเขียนหนังสือราชการ 8.3

  1. 1. การเขีย น หนัง สือ ราชการปยุต ฺโ ต พระมหาโยตะ
  2. 2. คำา ถาม ท่า นคิด ว่า ปัจ จัย ใดมีค วามสำา คัญ ที่ส ด ใน ุ การเขีย นหนัง สือ ราชการ (เลือ กตอบเพีย งข้อ เดีย ว) a.ความถูก ต้อ งตามรูป แบบของระเบีย บ งานสารบรรณฯ b.การใช้ภ าษาที่ส ภ าพ ถูก ต้อ ง เหมาะสม ุ c.ความรวดเร็ว ทัน ต่อ การปฏิบ ัต ิ d.ความสวยงามของระบบการพิม พ์
  3. 3. โปรดสัง เกตข้อ ความใน หนัง สือ ราชการฉบับ นี้ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ เรียน คณบดี ด้วยดิฉัน/กระผมต้องไปเป็นวิทยากร ประจำากลุ่มการนำาเสนอผลงานวิจัยที่ มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ๓ วัน (๑ – ๓ มี.ค. ๕๖) จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  4. 4. ปัญ หาเกีย วกับ การปฏิบ ต ิง าน ่ ั สารบรรณ a. ด้า นบุค ลากร - ผู้บ ริห าร - เจ้า หน้า ที่ผ ู้ป ฏิบ ัต ิ - ผู้เ กี่ย วข้อ ง
  5. 5. ๒. ด้า นการปฏิบ ต ิง าน ั - เรื่อ งหาย - งานล่า ช้า - จัด เก็บ หรือ ทำา ลายไม่ถ ูก ต้อ ง - ระบบงานสารบรรณไม่ด ีพ อ ๓. ด้า นวัส ดุ อุป กรณ์ - วัส ดุ อุป กรณ์ไ ม่พ อ/ไม่ท ัน สมัย ๔. ด้า นสถานที่ - คับ แคบ พลุก พล่า น
  6. 6. ความหมายของหนัง สือ ราชการ ระเบีย บสำา นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ย งานสารบรรณ ฉบับ ที่ ๒ พ .ศ. ๒๕๔๘ ให้ ความหมายของหนัง สือ ราชการไว้ด ัง นี้ หนัง สือ ราชการ คือ เอกสารที่เ ป็น หลัก ฐานในราชการ ได้แ ก่ ๑. หนัง สือ ที่ม ีไ ปมาระหว่า งส่ว น ราชการ ๒.หนัง สือ ที่ส ่ว นราชการมีไ ปถึง หน่ว ยงานอื่น ใด ซึ่ง มิใ ช่ ส่ว น ราชการหรือ ที่ม ีไ ปถึง บุค คลภายนอก
  7. 7. ๔. เอกสารทีท างราชการจัด ทำา ขึน ่ ้ เพือ เป็น หลัก ฐานในราชการ ่ ๕. เอกสารทีท างราชการจัด ทำา ขึน ่ ้ ตามกฎหมาย ระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับ ๖. ข้อ มูล ข่า วสารหรือ หนัง สือ ทีไ ด้ร ับ ่ จากระบบสารบรรณ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
  8. 8. ชนิด ของหนัง สือ ราชการ a. หนัง สือ ภายนอก b. หนัง สือ ภายใน c. หนัง สือ ประทับ ตรา d. หนัง สือ สัง การ ่ e. หนัง สือ ประชาสัม พัน ธ์ f. หนัง สือ ที่เ จ้า หน้า ทีท ำา ขึ้น หรือ รับ ่ ไว้เ ป็น หลัก ฐานในราชการ
  9. 9. ๑ . หนัง สือ ภายนอก คือ หนัง สือ ติด ต่อ ราชการที่เ ป็น แบบพิธ โ ดย ใช้ ี กระดาษตราครุฑ เป็น หนัง สือ ติด ต่อ ระหว่า งส่ว นราชการ หรือ ส่ว นราชการ มีถ ึง หน่ว ยงานอื่น ใดซึ่ง มิใ ช่ส ว น ่ ราชการ หรือ ทีม ีถ ึง บุค คลภายนอก มี ่ วิธ ใ ช้ ดัง นี้ ี ๑) ใช้ใ นการติด ต่อ อย่า งเป็น ทางการ ๒) ใช้ต ิด ต่อ ภายนอกระหว่า งส่ว น ราชการ
  10. 10. ๒ . หนัง สือ ภายใน คือ หนัง สือ ติด ต่อ ราชการที่เ ป็น แบบพิธ ี น้อ ยกว่า หนัง สือ ภายนอก เป็น หนัง สือ ที่ต ิด ต่อ ภายใน กระทรวง ทบวง กรม หรือ จัง หวัด เดีย วกัน ใช้ก ระดาษ บัน ทึก ข้อ ความ
  11. 11. ๓ . หนัง สือ ประทับ ตรา คือ หนัง สือ ที่ใ ช้ป ระทับ ตราแทน การลงชื่อ ของหัว หน้า ส่ว น ราชการระดับ กรมขึ้น ไป โดย ให้ห ัว หน้า ส่ว นราชการระดับ กอง หรือ ผู้ท ี่ไ ด้ร ับ มอบหมาย จากหัว หน้า ส่ว นราชการระดับ กรมขึ้น ไปเป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบ ลงชื่อ ย่อ กำา กับ ตรา ใช้
  12. 12. ลัก ษณะการใช้ห นัง สือ ประทับ ตรา ๑. การขอรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ๒. การส่ง สำา เนาหนัง สือ สิง ของ ่ เอกสาร หรือ บรรณสาร ๓. การตอบรับ ทราบที่ไ ม่เ กี่ย วกับ ราชการสำา คัญ หรือ การเงิน ๔. การแจ้ง ผลงานที่ไ ด้ด ำา เนิน การ ไปแล้ว ให้ส ่ว นราชการที่ เกี่ย วข้อ งทราบ ๕. การเตือ นเรื่อ งที่ค า ง ้ ๖. เรื่อ งที่ห ัว หน้า ส่ว นราชการ
  13. 13. ลัก ษณะเฉพาะของ หนัง สือ ประทับ ตรา ๑. เป็น หนัง สือ ราชการที่ช ่ว ย แบ่ง เบาภาระในการ ลงนาม ของหัว หน้า หน่ว ยงานได้เ ป็น อย่า งดี ๒. ใช้ค ำา ขึ้น ต้น ว่า “ถึง ” และ ไม่ม ีค ำา ลงท้า ย
  14. 14. ๔ . หนัง สือ สัง การ คือ หนัง สือ ที่ใ ช้ส ั่ง การ ่ ของผูบ ง คับ บัญ ชาและส่ว นราชการหรือ ้ ั หน่ว ยงาน เพื่อ ความเรีย บร้อ ยในการปฏิบ ต ิ ั งาน แบ่ง ออกเป็น ๓ ชนิด ได้แ ก่ ๑) คำา สัง คือ บรรดาข้อ ความที่ผ ู้บ ัง คับ ่ บัญ ชาสัง การให้ป ฏิบ ต ิ ่ ั โดยชอบด้ว ย กฎหมาย ใช้ก ระดาษตราครุฑ ๒) ระเบีย บ คือ บรรดาข้อ ความที่ผ ู้ม ี อำา นาจที่ไ ด้ว างไว้ โดยจะ อาศัย อำา นาจของกฎหมายหรือ ไม่ก ็ไ ด้ เพื่อ ถือ เป็น หลัก ปฏิบ ัต ิง านประจำา ใช้ก ระดาษ ตราครุฑ
  15. 15. ๕ . หนัง สือ ประชาสัม พัน ธ์ คือ หนัง สือ ที่ส ่ว น ราชการจัด ทำา ขึ้น เพื่อ แจ้ง ข่า วสารและข้อ มูล ทางราชการให้ส ่ว นราชการหรือ บุค คล ทั่ว ไปทราบ แบ่ง เป็น ๓ ชนิด ดัง นี้ ๑) ประกาศ คือ บรรดาข้อ ความที่ท าง ราชการประกาศหรือ ชีแ จง ้ ให้ท ราบ หรือ แนะแนวทางปฏิบ ต ิ ใช้ก ระดาษตรา ั ครุฑ ๒) แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อ ความ ที่ท างราชการแถลงเพื่อ ทำา ความ เข้า ใจในกิจ การของทางราชการ หรือ เหตุก ารณ์ห รือ กรณี ใดๆ ให้ท ราบชัด เจน โดยทั่ว กัน ใช้ก ระดาษตราครุฑ
  16. 16. ๖ . หนัง สือ ที่เ จ้า หน้า ทีท ำา ขึน หรือ รับ ่ ้ ไว้เ ป็น หลัก ฐานในราชการ คือ หนัง สือ ทีท างราชการทำา ขึน นอก ่ ้ เหนือ จากที่ก ล่า วมาแล้ว หรือ หนัง สือ ทีห น่ว ยงานอืน ใดซึง มิใ ช่ส ่ว น ่ ่ ่ ราชการหรือ บุค คลภายนอกมีม าถึง ส่ว นราชการ และส่ว นราชการรับ ไว้ เป็น หลัก ฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด ดัง นี้ ๑) หนัง สือ รับ รอง คือ หนัง สือ ที่
  17. 17. ๒) รายงานการประชุม คือ การ บัน ทึก ความคิด เห็น ของผู้ม าประชุม ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม และมติข องที่ ประชุม ไว้เ ป็น หลัก ฐาน ๓) บัน ทึก คือ ข้อ ความซึ่ง ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาเสนอต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา หรือ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาสั่ง การแก่ผ ู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา หรือ ข้อ ความทีเ จ้า ่ หน้า ที่ห รือ หน่ว ยงานระดับ ตำ่า กว่า ส่ว นราชการระดับ กรมติด ต่อ กัน ใน
  18. 18. ๔) หนัง สือ อืน คือ หนัง สือ หรือ ่ เอกสารอืน ใดที่เ กิด ขึ้น เนื่อ งจาก ่ การปฏิบ ัต ง านของเจ้า หน้า ทีเ พือ ิ ่ ่ เป็น หลัก ฐานในทางราชการ ซึง ่ รวมถึง ภาพถ่า ย ฟิล ม ์ แถบบัน ทึก เสีย ง แถบบัน ทึก ภาพ และสือ กลางบัน ทึก ข้อ มูล ด้ว ย หรือ ่ หนัง สือ บุค คลภายนอกทีย น ต่อ เจ้า ่ ื่ หน้า ที่ และเจ้า หน้า ทีไ ด้ร ับ เข้า ่ ทะเบีย นรับ หนัง สือ ของทางราชการ แล้ว มีร ูป แบบตามทีก ระทรวง ่ ทบวง กรม จะกำา หนดขึน ใช้ต าม ้
  19. 19. สื่อ กลางบัน ทึก ข้อ มูล ตามวรรค หนึ่ง หมายความถึง สื่อ ใดๆ ทีอ าจ ่ ใช้บ ัน ทึก ข้อ มูล ได้ด ้ว ยอุป กรณ์ท าง อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ เช่น แผ่น บัน ทึก ข้อ มูล เทปแม่เ หล็ก จานแม่ เหล็ก แผ่น ซีด ี - อ่า นอย่า งเดีย ว หรือ แผ่น ดิจ ิท ัล อเนกประสงค์ เป็น ต้น
  20. 20. ส่ว นประกอบของหนัง สือ ภายนอก บ ๑ . ชัน ความลั ้ การประทับ “ชั้น ความลับ ” ได้ต ่อ เมื่อ หนัง สือ ราชการฉบับ นั้น เป็น เอกสารลับ และต้อ งประทับ ทั้ง ด้า น บนและด้า นล่า งตรงกลางกระดาษ ชั้น ความลับ แบ่ง เป็น ๓ ชั้น คือ - ลับ ที่ส ด ุ - ลับ มาก - ลับ
  21. 21. ๑ ) ลับ ที่ส ุด หมายถึง ข้อ มูล ข่า วสารลับ ซึ่ง หากเปิด เผย ทั้ง หมด หรือ เพีย งบางส่ว น จะ ก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ ประโยชน์แ ห่ง รัฐ อย่า งร้า ย แรงที่ส ุด เช่น - แผนการป้อ งกัน ประเทศ - การปรับ ค่า เงิน บาท
  22. 22. ๒ ) ลับ มาก หมายถึง ข้อ มูล ข่า วสารลับ ซึ่ง หากเปิด เผย ทั้ง หมด หรือ เพีย งบางส่ว น จะ ก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ ประโยชน์แ ห่ง รัฐ อย่า งร้า ย แรง เช่น - แผนการปราบปรามผู้ ก่อ การร้า ย
  23. 23. ๓) ลับ หมายถึง ข้อ มูล ข่า วสารลับ ซึ่ง หากเปิด เผย ทั้ง หมดหรือ เพีย งบางส่ว น จะก่อ ให้เ กิด ความ เสีย หายแก่ป ระโยชน์แ ห่ง รัฐ เช่น - ประกาศหรือ คำา สั่ง สำา คัญ ที่อ ยู่ ระหว่า งดำา เนิน การ - คำา สั่ง แต่ง ตั้ง กรรมการออก ข้อ สอบคัด เลือ ก เข้า
  24. 24. ๒. ชัน ความเร็ว ้ ใช้ใ นกรณีต ้อ งการให้ผ ร ับ ปฏิบ ต ต าม ู้ ั ิ หนัง สือ ให้เ ร็ว กว่า ปกติ และต้อ งจัด ส่ง และ ดำา เนิน การให้ร วดเร็ว เป็น พิเ ศษ ระเบีย บ สำา นัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ระบุช น ความเร็ว ของหนัง สือ ั้ ราชการไว้ ๓ ประเภท ดัง นี้ - ด่ว นที่ส ุด ให้เ จ้า หน้า ที่ป ฏิบ ัต ิใ น ทัน ที ที่ไ ด้ร ับ หนัง สือ นัน ้ - ด่ว นมาก ให้เ จ้า หน้า ที่ป ฏิบ ัต ิโ ดยเร็ว - ด่ว น ให้เ จ้า หน้า ที่ป ฏิบ ัต ิโ ดยเร็ว กว่า ปกติ เท่า ที่จ ะทำา ได้
  25. 25. ๓. ที่ หมายถึง เลขลำา ดับ ที่ข องหนัง สือ ฉบับ นั้น จะปรากฏในหนัง สือ ภายนอก หนัง สือ ภายใน และหนัง สือ ประทับ ตรา บริเ วณมุม บนซ้า ยของ กระดาษ สาเหตุท ี่ต ้อ งกำา หนด “ที่” ใน หนัง สือ ราชการ ๑) เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ อ้า งอิง ของฝ่า ยที่ส ง ่ หนัง สือ ออกและฝ่า ยที่ร ับ หนัง สือ
  26. 26. วิธ ีล ง “ที่” ให้ล งรหัส พยัญ ชนะ สองตัว และเลขประจำา เจ้า ของ เรื่อ ง ซึ่ง มีส ี่ต ว (สองคู่) ตามด้ว ย ั เครื่อ งหมายทับ (/) และ ท้า ยสุด เป็น เลขทะเบีย นหนัง สือ ส่ง ภายใน พ.ศ.นั้น เลขประจำา ของส่ว นราชการ เจ้า ของเรื่อ งประกอบด้ว ย เลข ๔ ตัว - เลขสองตัว แรกเป็น เลข
  27. 27. ตัว อย่า ง การเขีย น “ที่” ที่ ศธ ๐๕๗๘.๐๙ / ๑๙๑ ศธ หมายถึง รหัส ประจำา กระทรวง ในที่ นี้ คือ กระทรวงศึก ษาธิก าร ๐๕ เป็น เลขสองตัว แรก หมายถึง เลข ประจำา กรมเจ้า ของเรื่อ ง ในที่น ี้ คือ สำา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ๗๘ เป็น เลขสองตัว หลัง หมายถึง เลข ประจำา กองเจ้า ของเรื่อ ง ในที่น ี้ คือ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล ธัญ บุร ี
  28. 28. หมายเหตุ รหัส พยัญ ชนะของส่ว น ราชการ จำา แนกได้ ดัง นี้ - ราชการส่ว นกลาง เป็น อัก ษรย่อ ประจำา กระทรวง และ ส่ว น ราชการที่ไ ม่ส ง กัด กระทรวง เช่น ั สธ กระทรวงสาธารณสุข มท กระทรวงมหาดไทย นร สำา นัก นายกรัฐ มนตรี - ราชการส่ว นภูม ิภ าค พยัญ ชนะ สองตัว แรกเป็น อัก ษรย่อ ของจัง หวัด เช่น ชม เชีย งใหม่
  29. 29. ๔. ชื่อ ส่ว นราชการเจ้า ของ หนัง สือ หมายถึง ชือ ส่ว นราชการ ่ สถานที่ร าชการ หรือ คณะ กรรมการทีเ ป็น เจ้า ของหนัง สือ นั้น ่ โดยปกติใ ห้ล งทีต ั้ง ให้ช ัด เจนพร้อ ม ่ รหัส ไปรษณีย ์ เพื่อ ความสะดวกใน การติด ต่อ ทั้ง นี้ใ ห้เ ขีย นชื่อ ส่ว น ราชการเจ้า ของหนัง สือ ไว้ม ุม บน
  30. 30. ๕. วัน ที่อ อกหนัง สือ หมายถึง วัน เดือ น ปี ที่อ อก หนัง สือ ให้ล งตัว เลขของวัน ที่ ชื่อ เต็ม ของเดือ น และตัว เลข ของปีพ ุท ธศัก ราช เช่น ๒๘ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๖ การลงวัน ที่ใ ห้เ ขีย นไว้ท ี่ กึ่ง กลางหน้า กระดาษ บรรทัด
  31. 31. ๖. การเขีย นเรือ ง ่ ให้ล งเรื่อ งย่อ ที่เ ป็น ใจความสั้น ที่ส ุด ของหนัง สือ ฉบับ นั้น ในกรณีท ี่ เป็น หนัง สือ ต่อ เนื่อ งโดยปกติใ ห้ล ง เรื่อ งของหนัง สือ ฉบับ เดิม ๑. ขึ้น ต้น ด้ว ยคำา กริย า เช่น เรื่อ ง ขอเชิญ เป็น วิท ยากร เรื่อ ง ชีแ จงข้อ เท็จ จริง กรณี ้ นัก ศึก ษาทุจ ริต ในการสอบ
  32. 32. ๒. ขึ้น ต้น ด้ว ยคำา นาม เช่น เรื่อ ง การปรับ อัต ราเงิน เดือ น ข้า ราชการ เรื่อ ง การขออนุม ัต ิไ ปศึก ษาดู งานต่า งประเทศ เรื่อ ง การเบิก จ่า ยค่า รัก ษา พยาบาล
  33. 33. การเขีย น “เรื่อ ง” ทีด ีม ี ่ ลัก ษณะ ดัง นี้ ๑. ย่อ สั้น ที่ส ุด และตรง ประเด็น ๒. เป็น ประโยคหรือ วลี ๓. พอรู้ใ จความว่า เป็น เรื่อ ง อะไร ๔. เก็บ ค้น อ้า งอิง ได้ง ่า ย
  34. 34. ตัว อย่า ง “เรื่อ ง ” ที่ไ ม่เ หมาะ สมและไม่ถ ก ต้อ ง ู เรื่อ ง ขอเชิญ ประชุม คณะ กรรมการจัด งาน ปฐมนิเ ทศด้า นเอกลัก ษณ์ ของชาติเ พื่อ วางแผน ปฏิบ ัต ิก าร เรื่อ ง ขอความร่ว มมือ เรื่อ ง ขอให้ร ายงานข้อ มูล
  35. 35. เรื่อ ง ภารโรงชกต่อ ยกับ ยาม เรื่อ ง ขออนุม ัต ิซ ่อ มแอร์ เรื่อ ง ขอยืม เงิน ทดลองจ่า ย เรื่อ ง การทำา งานเช้า ชามเย็น ชามของข้า ราชการ เรื่อ ง ไม่อ นุม ัต ิโ ครงการ ศึก ษาดูง าน ณ ต่า งประเทศ
  36. 36. ๗. การเขีย นคำา ขึน ต้น และคำา ้ ลงท้า ย ให้ใ ช้ค ำา ขึ้น ต้น ตามฐานะของ ผู้ร ับ หนัง สือ แล้ว ตามด้ว ยตำา แหน่ง ของผู้ร ับ หนัง สือ หรือ ชื่อ และ นามสกุล ของบุค คลนั้น ในกรณีท ี่ม ี หนัง สือ ถึง ตัว บุค คลไม่เ กี่ย วกับ ตำา แหน่ง หน้า ที่ คำา นำา หน้า บุค คล ให้ใ ช้ค ำา ว่า
  37. 37. ตัว อย่า งการใช้ค ำา ขึ้น ต้น และ คำา ลงท้า ย บุค คลทั่ว ไป ให้ใ ช้ คำา ขึ้น ต้น ว่า “เรีย น ” และคำา ลงท้า ยว่า “ขอแสดง ความนับ ถือ ” เช่น เรีย น นายพัด ยศ แก้ว วิเ ศษ เรีย น นางวิภ าวรรณ พัน ธุ์ ลำา ดวน เรีย น นางสาวแพรพิม พ์ เหมือ นไหม
  38. 38. เรีย น พัน ตำา รวจเอก สรรเสริญ แก้ว กำา เนิด เรีย น หม่อ มราชวงศ์ส ุข ุม พัน ธ์ บริพ ัต ร เรีย น อธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เรีย น รองศาสตราจารย์ สยาม ดำา ปรีด า
  39. 39. หมายเหตุ คำา แสดงวิช าชีพ เช่น นาย แพทย์ ทัน ตแพทย์ นาย สัต วแพทย์ เภสัช กร หรือ คำา ที่ แสดงวุฒ ิก ารศึก ษา เช่น ดร. ไม่ส ามารถนำา มาใช้แ ทนคำา นำา หน้า นามได้ จึง ต้อ งใช้น าย นาง หรือ นางสาว ดัง เดิม
  40. 40. บุค คลธรรมดาที่ม ีต ำา แหน่ง ต่อ ไปนี้ ให้ใ ช้ค ำา ขึ้น ต้น ว่า “กราบ เรีย น ” และ คำา ลงท้า ยว่า “ขอ แสดงความนับ ถือ อย่า งยิ่ง ” ประธานองคมนตรี นายกรัฐ มนตรี ประธานรัฐ สภา ประธานวุฒ ิส ภา หรือ ประธาน สภาผู้แ ทนราษฎร
  41. 41. ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูง สุด ประธานกรรมการเลือ กตัง ้ ประธานกรรมการสิท ธิม นุษ ย ชนแห่ง ชาติ ประธานกรรมการป้อ งกัน และปราบ ปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติ ประธานกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน
  42. 42. ๘. อ้า งถึง (ถ้า มี) ให้อ ้า งถึง หนัง สือ ที่เ คยติด ต่อ กัน มาก่อ น โดยอ้า งถึง หนัง สือ ฉบับ สุด ท้า ยที่ต ิด ต่อ กัน เพีย งฉบับ เดีย ว เว้น แต่ม ีเ รื่อ งอื่น ทีจ ำา เป็น จะต้อ งนำา ่ มาพิจ ารณาประกอบด้ว ย จึง จะอ้า ง ถึง หนัง สือ หรือ เอกสารฉบับ อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ เรื่อ งนั้น โดยเฉพาะให้ ทราบด้ว ย
  43. 43. ตัว อย่า งการเขีย น “อ้า งถึง ” อ้า งถึง หนัง สือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓ / ๔๕ ลงวัน ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ อ้า งถึง ๑. หนัง สือ กระทรวง กลาโหม ที่ กห ๐๕๐๖ / ๗๘๙ ลงวัน ที่ ๑๗ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ๒. ระเบีย บ
  44. 44. ๙. สิ่ง ที่ส ง มาด้ว ย (ถ้า มี) ่ ให้ล งชือ ของสิง ของ เอกสารทีส ่ง ่ ่ ่ ไปพร้อ มกับ หนัง สือ นั้น หากไม่ส ามารถ ส่ง ไปในซองเดีย วกับ หนัง สือ ให้แ จ้ง ด้ว ยว่า ส่ง ไปทางใด และหากสิ่ง ที่ส ง มา ่ ด้ว ยมีม ากกว่า ๑ อย่า ง ให้ล งลำา ดับ ที่ กำา กับ ไว้ด ้ว ย เช่น สิง ที่ส ่ง มาด้ว ย กำา หนดการสัม มนา ่ สิง ทีส ่ง มาด้ว ย ๑. ใบสมัค ร ๒๐ ่ ่ ชุด
  45. 45. ๑๐. ข้อ ความ ให้ล งสาระของเรื่อ งให้ช ัด เจน เข้า ใจง่า ย กะทัด รัด และได้ส าระ ครบถ้ว น ๑๑. คำา ลงท้า ย ให้ใ ช้ค ำา ลงท้า ยตามฐานะของ ผู้ร ับ หนัง สือ และสอดคล้อ งกับ คำา ขึ้น
  46. 46. ๑๒. ลงชื่อ ให้ล งลายมือ ชื่อ เจ้า ของหนัง สือ และให้พ ม พ์ช อ เต็ม ของเจ้า ของลายมือ ิ ื่ ชื่อ ไว้ใ นวงเล็บ ยกเว้น ผู้ท ี่ม ีย ศ ให้พ ิม พ์ ยศไว้ห น้า ลายมือ ชื่อ เช่น ๑. (ศาสตราจารย์ วิจ ิต ร ศรีส อ้า น) ๒. พลเอก
  47. 47. ๑๓. ตำา แหน่ง ให้ล งตำา แหน่ง ของเจ้า ของ หนัง สือ เช่น คณบดีค ณะศิล ปศาสตร์ ผู้อ ำา นวยการกองบริห ารงาน บุค คล ๑๔. ส่ว นราชการเจ้า ของเรื่อ ง ให้ล งชื่อ ส่ว นราชการเจ้า ของเรื่อ ง หรือ หน่ว ยงานที่อ อกหนัง สือ ส่ว น ราชการเจ้า ของเรื่อ งจะเป็น หน่ว ยงาน
  48. 48. ๑๕. โทร. ให้ล งหมายเลขโทรศัพ ท์ข อง ส่ว นราชการเจ้า ของเรื่อ ง หรือ หน่ว ยงานที่อ อกหนัง สือ เช่น โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๕๕ หรือ โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๕๕ – ๖ ต่อ ๑๒๓ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗
  49. 49. ๑๖. สำำ เนำส่ง (ถ้ำ มี) หำกผู้ส ง จัด ทำำ สำำ เนำส่ง ไปให้ ่ ส่ว นรำชกำรหรือ บุค คลอื่น ทรำบ และมีค วำมประสงค์ใ ห้ผ ู้ร ับ ทรำบ ว่ำ ได้ม ีส ำำ เนำส่ง ไปให้ผ ู้ใ ดแล้ว ให้ พิม พ์ช ื่อ เต็ม หรือ ชื่อ ย่อ ของส่ว น รำชกำรหรือ ชื่อ บุค คลที่ส ่ง สำำ เนำ ไปให้ เพื่อ ให้เ ป็น ที่เ ข้ำ ใจระหว่ำ ง ผู้ส ่ง และผู้ร ับ ถ้ำ รำยชื่อ ที่จ ัด ทำำ
  50. 50. โครงสร้ำ งเนื้อ ควำมของ หนัเรืสืง เป็น ส่ว นที่ก ล่ำ วถึง ง ่อ อ รำชกำร a. ส่ว นเนื้อ สำเหตุท ี่ม ีห นัง สือ รำชกำรไปถึง ผู้ร ับ คำำ เริ่ม ต้น แจ้ง เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป กำรเริ่ม ต้น แจ้ง เหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป มัก จะเริ่ม ด้ว ยคำำ ใดคำำ หนึ่ง ดัง ต่อ ไปนี้
  51. 51. ๑. กำรเริ่ม ต้น โดยใช้ค ำำ ว่ำ “ด้ว ย ” “เนื่อ งด้ว ย ” หรือ “เนื่อ งจำก ” ใช้ใ นกรณีท ี่เ ป็น เรื่อ ง ใหม่ ซึ่ง ไม่เ คยติด ต่อ หรือ รับ รู้ก ัน มำก่อ นระหว่ำ งผู้ มีห นัง สือ ไปกับ ผู้ร ับ หนัง สือ เกี่ย วกับ เรื่อ งนั้น
  52. 52. ด้ว ยกรมส่ง เสริม กำรปกครอง ท้อ งถิ่น กระทรวงมหำดไทย โดย สถำบัน พัฒ นำบุค ลำกรท้อ งถิ่น กำำ หนดให้ม ีก ำรศึก ษำอบรม หลัก สูต รเจ้ำ หน้ำ ทีว ิเ ครำะห์ ่ นโยบำยและแผน รุ่น ที่ ๙ จำำ นวน ๗๕ คน ระหว่ำ งวัน ที่ ๒๖ พฤศจิก ำยน – ๒๑ ธัน วำคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม อนุส รณ์ ๑๐๐ ปี มหำดไทย สถำบัน พัฒ นำ
  53. 53. กรมส่ง เสริม กำรปกครองท้อ ง ถิ่น พิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ หน่ว ยงำน ของท่ำ นมีผ ู้ท รงคุณ วุฒ ิท ี่ม ีค วำมรู้ ควำมสำมำรถเป็น อย่ำ งยิ่ง จึง ขอ ควำมอนุเ ครำะห์ส นับ สนุน อำจำรย์ โสภณ สำทรสัม ฤทธิ์ผ ล เป็น วิท ยำกรบรรยำยในหัว ข้อ วิช ำ “ระเบีย บงำนสำรบรรณ ” ในวัน อัง คำรที่ ๔ ธัน วำคม ๒๕๕๕เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตำมสถำนที่ด ัง
  54. 54. ข้อ สัง เกต a.กำรใช้ “ด้ว ย เนื่อ งด้ว ย” สำมำรถ ใช้ไ ด้ท ั้ง ๒ คำำ แต่ส ่ว น ใหญ่ม ก ใช้ ด้ว ย ั b.กำรใช้ “เนื่อ งจำก” มัก ใช้ใ นกรณีท ี่ม ี สำเหตุเ กี่ย วเนื่อ งเชื่อ มโยงกัน หรือ เป็น เรื่อ งทีร ู้ ๆ กัน อยู่ท ั่ว ไป เช่น ่ เนื่อ งจำกสถำนกำรณ์ก ำรใช้ พลัง งำนของประเทศอยูใ นภำวะวิก ฤต ่ หน่ว ยงำนทั้ง ภำครัฐ และเอกชนจำำ เป็น
  55. 55. ๒. กำรเริ่ม ต้น โดยใช้ค ำำ ว่ำ “ตำม ” “ตำมที่” หรือ “อนุส นธิ” ใช้ใ นกรณีท ี่เ คยมีเ รื่อ ง ติด ต่อ หรือ รับ รู้ก ัน มำก่อ น ระหว่ำ งผู้ม ีห นัง สือ ไปกับ ผู้ร ับ หนัง สือ ซึ่ง จะอ้ำ งเรื่อ งที่เ คย ติด ต่อ หรือ รับ รู้ก ัน มำก่อ น และ
  56. 56. ๑) ตำม หนัง สือ ที่อ ้ำ งถึง กระทรวงศึก ษำธิก ำรขอให้ มหำวิท ยำลัย แจ้ง รำยชื่อ บุค ลำกร ทีป ระสงค์จ ะเข้ำ รับ กำรฝึก อบรม ่ หลัก สูต รผู้บ ริห ำรระดับ สูง จำำ นวน ๓ คน ควำมแจ้ง แล้ว นั้น ๒) ตำมที่ฝ ่ำ ยบริห ำรและ วำงแผนได้ม ีห นัง สือ ที่............ลง วัน ที่....... ขออนุม ัต โ ครงกำรจัด ิ
  57. 57. ข้อ สัง เกต คำำ ว่ำ อนุส นธิ ในปัจ จุบ ัน มัก ใช้ ในกำรอ้ำ งถึง คำำ สั่ง กฎ ระเบีย บ มติ ฯลฯ เช่น อนุส นธิม ติท ี่ป ระชุม .......ครั้ง ที่....วัน ที่............... อนุส นธิค ำำ สั่ง ที่............. เรื่อ ง......................
  58. 58. ๒. ส่ว นควำมประสงค์ เป็น ส่ว นที่ร ะบุค วำมต้อ งกำรหรือ สรุป ควำมต้อ งกำรเพื่อ ยำ้ำ กับ ผู้ร ับ อีก ครั้ง หนึ่ง ว่ำ จะให้ผ ู้ร ับ ทำำ อะไรหรือ ทำำ อย่ำ งไร กำรเขีย น “จุด ประสงค์ท ี่ม ี หนัง สือ ไป ” เป็น ข้อ ควำม ย่อ หน้ำ ขึ้น บรรทัด ใหม่ เป็น คนละตอนกับ ส่ว นเนื้อ เรื่อ ง
  59. 59. ลัก ษณะกำรติด ต่อ งำน ใช้ คำำ ที่ กำรแจ้ง เพือ ทรำบ ่ - จึง เรีย นมำ เพื่อ ทรำบ - จึง เรีย นมำเพือ ่ โปรดทรำบ - จึง กรำบเรีย นมำ เพือ โปรดทรำบ ่ กำรขออนุม ัต ิ - จึง เรีย นมำเพือ ่
  60. 60. กำรเสนอควำมเห็น - จึง เรีย นมำเพื่อ โปรด พิจ ำรณำ กำรขอร้อ ง / ขอควำมร่ว มมือ - จึง เรีย นมำ เพื่อ โปรดอนุเ ครำะห์ด ้ว ย จัก ขอบคุณ ยิ่ง - จึง เรีย นมำเพื่อ โปรด พิจ ำรณำอนุเ ครำะห์......... กำรแจ้ง ให้ป ฏิบ ต ิ ั - จึง เรีย นมำเพื่อ โปรด ดำำ เนิน กำรต่อ ไป - จึง เรีย นมำเพื่อ โปรดไป
  61. 61. หลัก ในกำรเขีย น “จุด ประสงค์ท ม ีห นัง สือ ไป ” ี่ ๑. เขีย นให้ต รงกับ ลัก ษณะและ ควำมมุ่ง หมำย ๒. เขีย นแจ้ง จุด ประสงค์ใ ห้ ชัด เจน หำกมีจ ุด ประสงค์ หลำยประกำร ต้อ งแจ้ง ให้ค รบ ทุก ประกำร ๓. เขีย นโดยใช้ถ ้อ ยคำำ ให้ เหมำะสมตำมควรแก่ กรณี
  62. 62. ประเภทของบัน ทึก ข้อ ควำม บัน ทึก จำำ แนกได้ ๕ ประเภท ดัง นี้ ๑. บัน ทึก ย่อ เรื่อ ง ๒. บัน ทึก รำยงำน ๓. บัน ทึก ควำมเห็น ๔. บัน ทึก สั่ง กำร ๕. บัน ทึก ติด ต่อ
  63. 63. บัน ทึก ย่อ เรือ ง ่ บัน ทึก ย่อ เรื่อ ง คือ กำรเขีย น หรือ กำรพิม พ์ โดยเก็บ ข้อ ควำม ย่อ จำกต้น เรื่อ งเฉพำะประเด็น สำำ คัญ แต่ใ ห้เ ข้ำ ใจเรื่อ งเพีย ง พอที่จ ะสั่ง งำนได้ โดยไม่ผ ิด พลำด
  64. 64. บัน ทึก รำยงำน บัน ทึก รำยงำน คือ กำร รำยงำนเสนอผู้บ ัง คับ บัญ ชำใน เรื่อ งที่ป ฏิบ ัต ิ หรือ ประสบ พบเห็น หรือ สำำ รวจสืบ สวนซึ่ง เกี่ย วกับ รำชกำร
  65. 65. บัน ทึก ควำมเห็น บัน ทึก ควำมเห็น คือ ข้อ ควำมที่เ ขีย นหรือ พิม พ์ แสดง ควำมรู้ส ึก นึก คิด ของตนเกี่ย วกับ เรื่อ งที่บ ัน ทึก ว่ำ อะไร เมื่อ ไร ที่ไ หน ใคร ทำำ ไม อย่ำ งไร เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง เพื่อ ช่ว ย ประกอบกำรพิจ ำรณำสั่ง กำร
  66. 66. บัน ทึก สั่ง กำร บัน ทึก สั่ง กำร คือ ข้อ ควำมที่ ผู้บ ัง คับ บัญ ชำเขีย นหรือ พิม พ์ส ั่ง กำรไปยัง ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชำใน เรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง
  67. 67. บัน ทึก ติด ต่อ บัน ทึก ติด ต่อ คือ กำรเขีย น หรือ พิม พ์ข ้อ ควำมติด ต่อ ภำยใน ระหว่ำ งหน่ว ยงำนหรือ ระหว่ำ ง เจ้ำ หน้ำ ที่ใ นสัง กัด เดีย วกัน
  68. 68. หลัก กำรเขีย นบัน ทึก ข้อ ควำม a. ส่ว นรำชกำร ให้ล งชื่อ หน่ว ยงำนหรือ ส่ว นรำชกำรเจ้ำ ของหนัง สือ พร้อ มทั้ง ลง หมำยเลขโทรศัพ ท์ (ถ้ำ มี) ๒. ที่ ให้ล งรหัส พยัญ ชนะ เลขประจำำ ของ ส่ว นรำชกำรที่อ อกหนัง สือ เลขทะเบีย นหนัง สือ ส่ง ตำมแบบหนัง สือ ภำยนอก ๓. วัน ที่ ให้ป ฏิบ ต ิต ำมแบบหนัง สือ ภำยนอก ั ๔. เรื่อ ง ให้ล งเรื่อ งย่อ ที่ส ั้น ที่ส ุด เช่น เดีย ว กับ หนัง สือ ภำยนอก
  69. 69. ๖. ข้อ ควำม ให้เ ขีย นสำระสำำ คัญ ให้ช ัด เจน ถ้ำ มีค วำมประสงค์ห ลำยประกำรให้แ ยก เป็น ข้อ ๆ ๗. ลงชือ และตำำ แหน่ง ให้ป ฏิบ ัต ิต ำมแบบ ่ หนัง สือ ภำยนอก ข้อ สัง เกต ๑. บัน ทึก ข้อ ควำม ไม่ม ค ำำ ลงท้ำ ย ี ๒. ถ้ำ มีก ำรอ้ำ งถึง หนัง สือ หรือ สิง ที่ส ง มำ ่ ่ ด้ว ย ให้ร ะบุไ ว้ใ นข้อ ควำม
  70. 70. ส่ว นประกอบของหนัง สือ ภำยใน หนัง สือ ภำยในมีโ ครงสร้ำ ง ประกอบด้ว ยส่ว นสำำ คัญ ๔ ส่ว น ดัง นี้ ๑. ส่ว นหัว หนัง สือ ๒. ส่ว นเหตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป ๓. ส่ว นจุด ประสงค์ท ี่ม ี หนัง สือ ไป
  71. 71. โครงสร้ำ งหนัง สือ ภำยใน หัว หนัง สื อ ส่วน บัน ทึก ข้อ ควำม รำชกำร ................................................................... ............................................. ที่ ............................................................... วัน ที่ ........................................................ เรื่อง ........................................................................ .....................................................
  72. 72. หตุท ี่ม ีห นัง สือ ไป (ข้อควำม).............................. .............................. ............ ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
  73. 73. ดประสงค์ท ม ีห นัง สือ ไป ี่ จึง ...................................... ............................ ............ ......................................... ....................... .........................................
  74. 74. ท้ำ ย หนัง สือ (ลงชือ ) ................................... ่ (พิม พ์ช ื่อ เต็ม )
  75. 75. กำรใช้ภ ำษำในกำรเขีย น หนัง สือ รำชกำร รองศำสตรำจำรย์น ภำลัย สุว รรณธำดำ ได้เ สนอแนะแนวทำง ดัง นี้ ๑. กำรใช้ค ำำ ๑.๑ กำรสะกดคำำ ควรสะกดให้ถ ูก ต้อ ง หำกไม่แ น่ใ จควรตรวจสอบจำก พจนำนุก รม เช่น ลำยเซ็น ต์ มัค คุเ ทศน์ อนุญ ำติ เอนกประสงค์ ริ
  76. 76. ๑.๒ กำรใช้ค ำำ เชื่อ ม เช่น ที่ ซึง อัน ่ และ แต่ หรือ เพรำะ ฉะนั้น จึง ฯลฯ ควรเลือ กใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ ง และไมใช้ม ำก เกิน ไปเพรำะจะทำำ ให้ป ระโยคยำว ซับ ซ้อ น เข้ำ ใจยำก คำำ เชื่อ มคำำ เดีย วกัน ไม่ค วรใช้ซ ำ้ำ ๆ ในประโยคเดีย วกัน ตัว อย่ำ งประโยคยำวที่ใ ช้ค ำำ เชื่อ ม มำก กำรตรวจสอบเอกสำรที่ส ง มำซึ่ง มี ่ จำำ นวนมำกและซับ ซ้อ น แต่ม เ วลำ ี ตรวจสอบน้อ ย จึง ไม่ส ำมำรถดำำ เนิน
  77. 77. ตัว อย่ำ งประโยคยำวที่ใ ช้ค ำำ เชื่อ มซำ้ำ ๆ ข้ำ รำชกำรผู้น ี้ป ฏิบ ัต ิห น้ำ ที่ รำชกำรโดยมิช อบ เพื่อ ให้ผ ู้อ ื่น ได้ ประโยชน์ท ี่ม ิค วรได้ ซึ่ง กำรกระทำำ เช่น นี้เ ป็น กำรทุจ ริต ต่อ หน้ำ ที่ รำชกำร ซึ่ง เป็น ควำมผิด วิน ัย อย่ำ ง ร้ำ ยแรง ซึ่ง จะต้อ งได้ร ับ โทษไล่อ อก จำกรำชกำร ซึ่ง มีม ติค ณะรัฐ มนตรี ว่ำ จะปรำนีล ดหย่อ นโทษลงมำได้
  78. 78. ๑.๓ กำรใช้ค ำำ ให้เ หมำะสม เช่น กับ แก่ แด่ ต่อ ฯลฯ ควรใช้ใ ห้เ หมำะสม เช่น ผู้อ ำำ นวยกำรมอบทุน กำรศึก ษำ แด่ นัก ศึก ษำที่เ รีย นดีแ ต่ย ำกจน ควรปรับ ปรุง เป็น ผู้อ ำำ นวยกำรมอบทุน กำรศึก ษำ แก่ นัก ศึก ษำที่เ รีย นดีแ ต่ย ำกจน
  79. 79. ๒. กำรใช้เ ครื่อ งหมำย เครื่อ งหมำยวรรคตอนบำงชนิด จำำ เป็น ต้อ งใช้เ พื่อ สือ ควำมให้ช ด เจน เช่น ่ ั ๒.๑ ไปยำลน้อ ย (ฯ) มัก ใช้ก ัน ผิด พลำด เช่น คณะฯ โครงกำรฯ องค์ก ำรฯ เป็น กำรใช้ท ี่ รู้เ ท่ำ ไม่ถ ึง กำรณ์ โดยปกติก ำรกล่ำ วครั้ง แรก จะใช้ค ำำ เต็ม หำกกล่ำ วครั้ง ต่อ ไปสำมำรถใช้ คำำ ย่อ หรือ คำำ แทนได้ คือ องค์ก ำร ๑) ใช้ส รรพนำม เช่น เขำ กระผม ๒) ใช้ค ำำ นำม เช่น คณะ โครงกำร ๓) ใช้ค ำำ ย่อ เช่น ครม. พรบ.
  80. 80. ๒.๒ เครื่อ งหมำยอื่น ๆ เช่น ๑) อัญ ประกำศ (เครื่อ งหมำยคำำ พูด “........”) ใช้เ มื่อ ต้อ งกำรคัด ลอกข้อ ควำมมำกล่ำ ว เช่น ตำมระเบีย บ..........ระบุว ่ำ “..................” ๒) สัญ ประกำศ (ขีด เส้น ใต้ ) ใช้เ มื่อ ต้อ งกำรเน้น ข้อ ควำมสำำ คัญ เช่น ขอเชิญ ร่ว มสัม มนำใน วัน ศุก ร์ท ี่ ๒๒ กุม ภำพัน ธ์ ๒๕๕๖ (ปัจ จุบ น สำมำรถใช้ต ัว หนำ ตัว เลข ั ตัว อัก ษรขนำดใหญ่ไ ด้โ ดยใช้ค อมพิว เตอร์
  81. 81. ๓) ยัต ิภ ัง ค์ (ขีด สั้น -) ใช้ใ น กรณีต ัด คำำ ระหว่ำ งบรรทัด และคำำ ๒ คำำ ที่เ กี่ย วข้อ งกัน เช่น รำยรับ – รำยจ่ำ ย ๔) จุล ภำค (จุด ลูก นำ้ำ , ) ควรใช้ เฉพำะที่จ ำำ เป็น เช่น ตัว เลขหลำย หลัก ชื่อ นำมสกุล ที่อ ำจปะปนกัน เช่น กฤษณำ อโศกสิน , ทมยัน ตี, มำลัย ชูพ ิน ิจ , วลัย นวำระ
  82. 82. ๓. กำรใช้ป ระโยค ระลึก เสมอว่ำ ควรใช้ป ระโยคที่ส ั้น กระชับ เข้ำ ใจง่ำ ย ควรหลีก เลีย ง ่ ประโยคยำวที่ม ีค ำำ เชื่อ มมำก หรือ หำกจำำ เป็น ต้อ งใช้ป ระโยคยำวก็ ต้อ งพิจ ำรณำอย่ำ งรอบคอบ โดย ปกติเ มื่อ เขีย นเนื้อ ควำมควรคำำ นึง ถึง หลัก 5W1H ได้แ ก่ ใคร ทำำ อะไร (ให้แ ก่ใ คร) ทีไ หน เมื่อ ไร ่ ทำำ ไม และอย่ำ งไร ซึ่ง อำจใช้
  83. 83. ๔. กำรใช้เ ลขไทย ควรใช้เ ลขไทยทั้ง ฉบับ ยกเว้น ข้อ ควำมที่ม ีศ ัพ ท์เ ทคนิค ภำษำอื่น ปะปนอยู่ เช่น ชือ สูต ร ศัพ ท์เ ฉพำะที่ม ี ่ ตัว เลข สำมำรถใช้เ ลขอำรบิก ได้ เฉพำะในส่ว นนั้น ๆ ตัว อย่ำ ง แบบอัก ษร Angsana New 16 โปรแกรม PowerPoint 2007
  84. 84. ๕. อื่น ๆ - อย่ำ เขีย นข้อ ควำมยำวเกิน ไป - อย่ำ เขีย นเรื่อ งที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ ง กัน ลงในบัน ทึก ฉบับ เดีย วกัน - อย่ำ เขีย นย่อ เกิน ไปโดยคิด ว่ำ ผู้ร ับ เข้ำ ใจอยู่แ ล้ว
  85. 85. ข้อ บกพร่อ งที่ม ก พบในกำรเขีย น ั หนัง สือ โต้ต อบเอกสำร ๑. กำรลงหมำยเลขโทรศัพ ท์ ควรใช้ ดัง นี้ ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๕๕ ๐๘ ๓๖๙๒ ๒๒๐๐ ๒. กำรใช้ค ำำ ว่ำ “ในวัน ที่” และ “ระหว่ำ งวัน ที่” ควรใช้ด ัง นี้ “ในวัน จัน ทร์ท ี่ ๑๘ กุม ภำพัน ธ์ ๒๕๕๖ ” “ระหว่ำ งวัน ที่ ๑๘ - ๒๒
  86. 86. ๓. กำรใช้ค ำำ เริ่ม ต้น แจ้ง เหตุท ี่ม ี หนัง สือ ไป “ด้ว ย.................................นั้น ” (ไม่ถูก ต้อง) “ตำม..................................” (ไม่ ถูกต้อง) ๔. กำรเขีย นแยกคำำ เช่น ตำมที่ว ิท ยำเขตฯได้ กำำ หนดโครงกำรศึก ษำดูง ำน...
  87. 87. ๕. กำรใช้ค ำำ ซำ้ำ ๆ เช่น ผู้ท เ ป็น หัว หน้ำ แผนกที่ไ ด้ร บ ี่ ั มอบหมำยให้ด ำำ รงตำำ แหน่ง ที่ม ำกก ว่ำ ๑ ตำำ แหน่ง ที่น อกเหนือ จำก หน้ำ ที่ห ลัก ควรได้ร ับ กำรพิจ ำรณำ เป็น พิเ ศษ ควรปรับ ปรุง เป็น ผู้ท เ ป็น หัว หน้ำ แผนกซึง ได้ร บ ี่ ่ ั มอบหมำยให้ด ำำ รงตำำ แหน่ง มำกกว่ำ ๑ ตำำ แหน่ง อัน นอกเหนือ จำก
  88. 88. ๖. ใช้ค ำำ ศัพ ท์ภ ำษำต่ำ ง ประเทศโดยไม่จ ำำ เป็น เช่น แม็ก ซ์เ ย็บ กระดำษ ที่ เย็บ กระดำษ บิล ค่ำ นำ้ำ ประปำ ใบ เสร็จ รับ เงิน แฟ็ก ซ์ โทรสำร
  89. 89. ๗.ใช้ค ำำ ศัพ ท์บ ัญ ญัต ิท ี่เ ข้ำ ใจยำก เช่น มโนทัศ น์ (Concept) ประมุข ศิล ป์ (Leadership) ๘. ไม่ค วรใช้ภ ำษำพูด ในกำร เขีย น เช่น - พร้อ มกัน นี้ ได้แ จ้ง ไปทำงฝ่ำ ย วิช ำกำรและวิจ ัย แล้ว เหมือ นกัน (ควรเปลีย นเป็น ่
  90. 90. - ถึง ตอนนี้ เวลำผ่ำ นมำนำน แล้ว ยัง ไม่ไ ด้ร ับ ผล กำรพิจ ำรณำเลย (ควร เปลี่ย นเป็น บัด นี้ เวลำ ล่ว งเลยมำนำนแล้ว ยัง ไม่ไ ด้ รับ ผลกำรพิจ ำรณำแต่ ประกำรใด) ข้อ สัง เกต กำรใช้ภ ำษำพูด
  91. 91. ขัน ตอนกำรเขีย นหนัง สือ ้ รำชกำร ๑. ศึก ษำรูป แบบและชนิด ของ หนัง สือ รำชกำรให้ถ ่อ งแท้ก ่อ น ๒. เขีย นร่ำ งหนัง สือ รำชกำร ๓. พิม พ์ (หรือ เขีย น) ให้ถ ูก ต้อ ง ตำมแบบ กำำ หนดกำรตั้ง ค่ำ ใน โปรแกรมกำรพิม พ์ (กำรตั้ง ระยะขอบ หน้ำ กระดำษ และระยะบรรทัด ) ใช้ แบบอัก ษร Th sarabun PSK ขนำด 16 ๔. พิม พ์ผ ล (print) หนัง สือ
  92. 92. ๖. พิม พ์ผ ล (print) หนัง สือ รำชกำรด้ว ยกระดำษขำว ๗. ตรวจทำนอีก ครัง ้ ๘. เสนอเซ็น ตำมขัน ตอน ้ ๙. จัด ส่ง ตำมควำมเหมำะสม ๑๐. จัด เก็บ ตำมระเบีย บสำำ นัก นำยกรัฐ มนตรีว ่ำ ด้ว ย
  93. 93. คุณ ลัก ษณะที่พ ง ประสงค์ ึ ของผู้ท เ กีย วข้อ งกับ กำร ี่ ่ เขีย นโต้ต อบเอกสำร ๑. รูร ะเบีย บงำนสำรบรรณ ้ ดี ๒. รูจ ัก กำลเทศะ หนัก เบำ ้ ตำ่ำ สูง ๓. รัก ษำควำมลับ ได้ด ี ๔. รวดเร็ว รอบคอบ
  94. 94. ๕. รัก งำนบริก ำร มีน ำ้ำ ใจ ยิ้ม แย้ม ๖. รู้ห ลัก จิต วิท ยำ - กฎแห่ง ผล (Law of Effect) - กฎแห่ง กำรใช้ (Law of Use)
  95. 95. สวัส ดี...

  ×