บรรยายสารบรรณ(หนังสือภายนอก) 8

48 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
48
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • {}
 • บรรยายสารบรรณ(หนังสือภายนอก) 8

  1. 1. การบรรยาย วิช างาน สารบรรณ โดย พระมหาโยตะ ปยุตฺโต 1
  2. 2. งานสารบรรณ  ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ทีแก้ไข ่ เพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ่  ระเบียบการตำารวจไม่เกียวกับคดี ่ ลักษณะที่ 29 ว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ  ระเบียบการตำารวจไม่เกียวกับคดี ่ ลักษณะที่ 54 ว่าด้วย งานสารบรรณ 2
  3. 3. ขอบเขตการใช้บ ัง คับ  ใช้บงคับกับส่วนราชการ ั  ส่วนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำานักงาน หรือหน่วยงาน อืนใดของรัฐ ทังในราชการบริหาร ่ ้ ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิน ส่วน ่ ราชการในต่างประเทศ และให้ หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 3
  4. 4. ข้อ ยกเว้น 1. 2. ส่วนราชการใดมีความจำาเป็นจะต้อง ปฏิบตงานสารบรรณนอกเหนือไป ั ิ จากทีได้กำาหนดไว้ในระเบียบ ่ ให้ขอทำาความตกลงกับผู้รักษาการ ตามระเบียบ ในกรณีทกฎหมายหรือระเบียบว่า ี่ ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่ง ชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษา 4
  5. 5. ความหมายของงาน สารบรรณ งานสารบรรณ หมายความว่า งาน ทีเกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตังแต่ ่ ้ การจัดทำา การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืม จนถึงการทำาลาย 5
  6. 6. ความหมายของหนัง สือ ราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานใน หนังสือราชการ 1. 2. 3. 4. ราชการ ได้แก่ หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่สวนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคล ่ ภายนอก หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ เอกสารที่ทางราชการจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นหลัก ฐานในราชการ 6
  7. 7. ความหมายของ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทาง อิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการ ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการ ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกียวข้อง ่ 7
  8. 8. ความหมายของระบบ สารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือ ผ่านระบบสือสารด้วยวิธีการทาง ่ อิเล็กทรอนิกส์ 8
  9. 9. หนัง สือ อืน ่ หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่น ใดที่เกิดขึนเนื่องจากการปฏิบติงานของเจ้า ้ ั หน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวม ถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและ สือกลางบันทึกข้อมูล ่ ด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยน ื่ ต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้า ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูป แบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกำาหนด 9
  10. 10. สือ กลางบัน ทึก ข้อ มูล ่ สือกลางบันทึกข้อมูล หมายความถึง ่ สือใด ๆ ทีอาจใช้บนทึกข้อมูลได้ด้วย ่ ่ ั อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่ เหล็ก แผ่นซีดี – อ่านอย่างเดียว หรือแผ่น ดิจิทลเอนกประสงค์ ั เป็นต้น 10
  11. 11. การติด ต่อ ราชการ การติดต่อราชการนอกจากดำาเนิน การโดยหนังสือ ทีเป็นเอกสาร สามารถดำาเนินการด้วย ่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีทติดต่อราชการด้วยระบบ ี่ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สงตรวจ ่ สอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้ง ตอบรับ เพือยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไป ่ ยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการผู้ 11
  12. 12. การรับ หนัง สือ การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้น “ลับ” หรือ “ลับมาก” ด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละ ระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษา ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตาม 12
  13. 13. การส่ง หนัง สือ การส่งหนังสือที่มชั้นความลับ ี ในชั้นความ “ลับ” หรือ “ลับมาก” ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ การแต่งตั้งเข้าถึงเอกสารลับแต่ละ ระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตาม 13
  14. 14. ชนิด ของหนัง สือ ราชการ หนังสือราชการมี 6 ชนิด 1. หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสังการ ่ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือทีเจ้าหน้าทีทำาขึ้น หรือรับไว้เป็น ่ ่ 14
  15. 15. รูป แบบหนัง สือ ราชการ 1. หนังสือภายนอก (แบบที่ 1) 2. หนังสือภายใน (แบบที่ 2) 3. หนังสือประทับตรา (แบบที่ 3) 4. หนังสือสังการ ่ 4.1 คำาสัง (แบบที่ 4) ่ ข้อบังคับ (แบบที่ 6) 4.2 ระเบียบ (แบบที่ 5) 4.3 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 5.1 ประกาศ (แบบที่ 7) 5.2 แถลงการณ์ (แบบที่ 8) 5.3 ข่าว (แบบที่ 9) 6.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 15
  16. 16. หนัง สือ ภายนอก 16
  17. 17. หนัง สือ ภายนอก หนังสือภายนอก คือ หนังสือ ติดต่อราชการ ที่เป็นแบบพิธี โดยใช้ กระดาษตรา ครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน ราชการหรือส่วนราชการมีถงหน่วย ึ งานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ ที่มถึงบุคคลภายนอก ี 17
  18. 18. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 18
  19. 19. ชั้น ความลับ 1.ลับที่สุด (Top Secret) หมายความถึง ข้อมูล ข่าวสารลับ ซึงหากเปิดเผยทังหมดหรือเพียงบาง ่ ้ ส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่ง รัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 2.ลับมาก (Secret) หมายความถึง ข้อมูล ข่าวสารลับ ซึงหากเปิดเผยทังหมดหรือเพียงบาง ่ ้ ส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่ง รัฐอย่างร้ายแรง 3.ลับ (Confidential) หมายความถึง ข้อมูล 19
  20. 20. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 20
  21. 21. ที่...............ถึง ........ ............... ................. เรื่อ ง ....................... ................. รับ วัน ที่..................เวลา .. .................. ........ ลงชื่อ ..................... .................. ลับ มาก ลับ  มาก ลับ มาก 21
  22. 22. ชั้น ความ ชั้น ความเร็ว ลับ ที่ ตร 0001.13/ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 22
  23. 23. ชั้น ความเร็ว 1. ด่วนที่สด ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตใน ุ ่ ั ิ ทันทีทได้รับหนังสือนั้น ี่ 2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตโดยเร็ว ่ ั ิ 3. ด่วน ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตเร็วกว่าปกติ ่ ั ิ เท่าทีจะทำาได้ ่ ด่วนภายใน... เป็นกรณีทตองการให้ ี่ ้ 23
  24. 24. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 24
  25. 25. เลขที่ห นัง สือ ประกอบด้วย 1. พยัญชนะประจำากระทรวง เช่น สำานักงาน ตำารวจแห่งชาติ ตช 2. เลขรหัสประจำากรม - ใช้เลขเรียงลำาดับส่วน ราชการตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น สำานักงาน เลขานุการตำารวจแห่งชาติ 0001 3. เลขรหัสประจำากอง/สำานัก - ใช้เลขเรียงลำาดับ ส่วนราชการตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น ฝ่าย อำานวยการ สำานักงานเลขานุการตำารวจแห่ง ชาติ 0001.13 25
  26. 26. รหัส พยัญ ชนะประจำา กระทรวง 1. สำา นัก นายกรัฐ มนตรี นร 11. กระทรวงพลัง งาน พน 2. กระทรวงกลาโหม กห 12. กระทรวงพาณิช ย์ พณ 3. กระทรวงการคลัง กค 13. กระทรวง มหาดไทย มท 4. กระทรวงการต่า งประเทศ กต 14. กระทรวงยุต ิธ รรม ยธ 5. กระทรวงการท่อ งเทีย วและกีฬ า กก 15. ่ กระทรวงแรงงาน รง 6. กระทรวงการพัฒ นาสัง คม พม 16. กระทรวงวัฒ นธรรม วธ 7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ 17. กระทรวงวิท ยาศาสตร์ วท 26
  27. 27. กระบี่ กบ กรุง เพ มหานคร ก ทกาญจนบุร ี กจ กาฬสิน ธุ์ กสกำา แพงเพชร กพ ขอนแก่น ขก จัน ทบุร ี เชีย งใหม่ ชม ตรัง ตง ตราด ตร ตาก ตก นครนายก นย นครปฐม นฐ บุร ีร ัม ย์ บร ปทุม ธานี ปท ประจวบคีร ีข ั นธ์ ปข ปราจีน บุร ี ปจ ปัต ตานี ปน พะเยา พย พระนครศรีอ 27
  28. 28. เลขที่ห นัง สือ ตัวอย่าง ของส่วนราชการอื่น สำานักนายกรัฐมนตรี นร นร 1. สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 01 นร 01 2. กรมประชาสัมพันธ์ 02 นร 02 สำานักงานปลัดสำานักนายกรำฐมนตรี นร 01 นร 01 1. กองกลาง 01 นร 0101 2. กองการเจ้าหน้าที่ 02 นร 28
  29. 29. เลขที่ห นัง สือ สำาหรับราชการส่วนภูมิภาค 1. รหัสพยัญชนะประจำาจังหวัด เช่น จังหวัด กระบี่ กบ 2. เลขรหัสประจำาอำาเภอหรือกิ่งอำาเภอ เช่น อำาเภอเมือง 01 3. เลขรหัสประจำาหน่วยงานในภูมิภาค ใช้ เลขหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่ สังกัดจังหวัดอำาเภอตามทีระเบียบ ่ สารบรรณกำาหนด เช่น ประชาสัมพันธ์ จังหวัด ใช้ 01 29
  30. 30. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 11 0001.13/ 1 เรื่อ ง คำา ขึ้น ต้น 2551 อ้า ง สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 30
  31. 31. ทะเบีย บหนัง สือ ส่ง หนังสือเวียน ให้เพิ่มรหัส “ว” หน้าเลข ทะเบียนหนังสือส่ง เช่น ตช 0001.13/ว1 เลขที่หนังสือของคณะกรรมการ ให้ กำาหนดรหัสพยัญชนะประจำาคณะกรรมการ เพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 4 ตัวอักษร โดยให้พิมพ์ต่อ จากรหัสพยัญชนะประจำากระทรวง เช่น 0001(บร)/1 31
  32. 32. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ลับ ชั้น ความ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่อ ง คำา ขึ้น ต้น 2551 อ้า ง สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 32
  33. 33. การลงนาม หัวหน้าส่วนราชการ จะกำาหนด ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งใดลงชื่อใน หนังสือราชการได้เฉพาะหนังสือที่ อยู่ในหน้าที่ ของผู้ดำารงตำาแหน่ง นั้น หรือของส่วนราชการซึ่งอยู่ใน บังคับบัญชาของผู้ดำารงตำาแหน่ง นั้น และหนังสือดังกล่าวไม่กอให้ ่ 33
  34. 34. ชั้นความลับ ชั้น ที่ ตร ความเร็ ว 0001.13/111 กระทรวง ทะเบีย นกลางของ เรื่อง เรียน กรม ศาลากลาง จัง หวัด ที่ตั้ง 2 มกราคม 2551 สำา นัก /กรม ต้อ ง คำา ลงชืลงท้าย คณะกรรมการ ธ์ ่อ สัม พัน (พิมพ์ชื่อเต็ม) กัน ปลัด กระทรวง อธิบ ดี ผู้ว ่า ราชการ จัง หวัด ส่วนราชการเจ้าของ ผู้อ ำา นวยการ โทร..................... เรื่อง ชั้น า นัก /กอง โทรสาร......................... สำความลับ 34
  35. 35. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีต ั้ง ง สือ ่ หนั 2 มกราคม 0001.13/ เรื่อ ง คำา ขึ้น 2551 อ้ ต้นา ง สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 35
  36. 36. การลงที่ต ั้ง ส่ว นราชการ เจ้าสำานักงานเลขานุการตำารวจแห่งชาติ ของเรื่อ ง ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ถูก ทุ สำานักงานเลขานุการตำารวจแห่งชาติ ก ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน แบบ กรุงเทพฯ 10330 สำานักงานเลขานุการตำารวจแห่ง ชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 36
  37. 37. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีต ั้ง ง สือ ่ หนั 2 มกราคม 2551 0001.13/ เรื่อ ง คำา ขึ้น อ้ ต้นา ง สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 37
  38. 38. วัน ที่ การลงวันที่ ให้เว้นช่องว่างให้ลง วันที่ เดือน ให้ลงเดือนชื่อเต็ม ปี ให้ลงปี พ.ศ. จำานวนเต็ม 4 หลัก 38
  39. 39. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่อ คำา ขึ้น ต้น 2551 งา ง อ้ สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 39
  40. 40. ชื่อ เรื่อ ง ให้สรุปใจความสำาคัญของหนังสือให้ สันทีสุด แล้วนำามากำาหนดเป็นชือเรื่อง ้ ่ ่ ชื่อเรื่องจึงต้องสอดคล้องกับข้อความ ของหนังสือ ถ้าเคยมีหนังสือติดต่อกันมาก่อน แล้ว ให้ใช้ชอเรื่องเดิม ื่ ตัวอย่าง เรื่อง การลงโทษข้าราชการ เรื่อง ขอหารือระเบียบงาน สารบรรณ เรื่อง แนวทางปฏิบติในการเสนอ ั 40
  41. 41. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่ คำา 2551 อง อ้า ง ขึ้น สิ่ง ที่ ถึงต้น ส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ลงท้า ย ..................................................................................... ลงชื่ ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 41
  42. 42. คำา ขึ้น ต้น และคำา ลงท้า ย ผู้รับหนังสือ คำาขึ้นต้น คำาลงท้าย 1.สมเด็จประสังฆราชเจ้า ขอประทานกราบทูล ควรมิควรแล้วแต่จะ (ออกพระนาม) โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม 2.สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล ควรมิ ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า 3.สมเด็จพระราชาคณะ นมัสการ.... ขอ นมัสการด้วนความเคารพอย่างยิ่ง 42
  43. 43. คำา ขึ้น ต้น และคำา ลงท้า ย ผู้รับหนังสือ คำาขึ้นต้น คำาลงท้าย นายกรัฐมนตรี กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ อย่างยิ่ง ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน 43
  44. 44. การใช้ค ำา ขึน ต้น ้ คำาขึ้นต้นให้ใช้คำาขึ้นต้นตามฐานะผูรับ ้ หนังสือตามที่ภาคผนวก 2 ท้ายระเบียบสำานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กำาหนด แล้วลงตำาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคล เช่น กราบเรียน นายกรัฐมนตรี  ไม่มีคำาว่า “ฯพณฯ” “ท่าน” หน้าตำาแหน่ง กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เรียน รองนายกรัฐมนตรี 44
  45. 45. 45
  46. 46. 46
  47. 47. ที่ น.ว. กรมเลขาธิก ารคณะ ๑๕ กัน ยายน รัฐ มนตรี ๑๐๘/๒๔๘๘ เรื่อ ง เลิก ใช้ค ำา นำา ๒๔๘๘ จากหน้า นาม ฯพณฯ เลขาธิก ารคณะ ถึง รัฐ มนตรี นายก เนื่อ งจากหนัง สือ ที่ น .ว. ๑๘๒/๒๔๘๗ ลงวัน ที่ ๑ รัฐ มนตรี กัน ยายน ๒๔๘๗ แจ้ง มติค ณะรัฐ มนตรี ให้เ ลิก ใช้ร ะเบีย บ การเขีย นจดหมาย หรือ หนัง สือ ราชการตามหนัง สือ ที่ น .ว. บั๒๔๘๖ ลงวัน ที ๒๐ พฤศจิก ายน า คำา หน้า นามของ ๙๑๒/ด นี้ ยัง ปรากฏว่่ า ได้ม ีก ารใช้ค ำา นำ๒๔๘๖ และให้ค งใช้ รัฐ มนตรี ย บทีท่า นผู้ม ีเัน มาแต่เ่า ม แล้ว นั้น ่ ผู้ส ั่ง ราชการ ตามระเบี หรือ ่ป ฏิบ ัต ิก กีย รติว ดิ ฯพณฯ อยู แทนนายกรัฐ มนตรีไ ด้พ ิจ ารณาเห็น ว่า สมควรจะเลิก ใช้ คำา นำา หน้า นามดัง กล่า วแล้ว เสีย เว้น ไว้แ ต่ใ นกรณี จึง ่จ ย นมาเพื ได้ น เกี่ย วกับ ต่า งประเทศ หรือ ใช้เ ฉพาะ พิเ ศษทีเรีำา เป็น จริง่อๆ อัส ั่ง ให้ถ ือ เป็น ทางปฏิบ ัต ิโ ดยทั่ว กัน ขอแสดงความนั และได้ า แปลมาจากภาษาต่า งประเทศเท่า นั้น บ ถือ ที่เ ป็น คำแ จ้ง ให้ค ณะกรรมการจัง หวัด ทราบด้ว ยแล้ว อย่า งยิ่ง (ลงชื่อ ) หลวงชำา นาญ 47
  48. 48. คำา ลงท้า ย ขอแสดงความนับ ถือ ขอแสดงความนับ ถือ อย่า งสูง ขอแสดงความนับ ถือ อย่า งยิ่ง จะนับ ถือ อย่า งไรไม่ว ่า ที่ข อมา อนุม ต ิ ั 48
  49. 49. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ อง เรื่ คำา ขึ้น ต้น 2551 อ้า ง สิ่งง ส ่ง มา ถึ ที่ ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 49
  50. 50. การเขีย นอ้า งถึง อ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกัน มาก่อนแล้วทุกครั้ง โดยให้อางถึงหนังสือ ้ ฉบับสุดท้ายที่เคยติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เช่น อ้างถึง หนังสือสำานักนายกรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร 0101/1 ลงวันที่ 1 มกราคม 2551 อ้างถึง หนังสือที่ นร 0101/1 ลง 1 50
  51. 51. 2ด่ว น 3 4 1 อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วน ที่ กษ 0201/6789 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 51
  52. 52. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ชั้น ความ ลับ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม 0001.13/ เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น ่ ่ ถึง สิง ทีส ่ง มาด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 52
  53. 53. สิง ทีส ่ง มาด้ว ย ่ ่ ตัวอย่าง สิงที่สงมาด้วย สำาเนาหนังสือสำานักนายก ่ ่ รัฐมนตรี ลับ ด่วน สำา เ ที่ นร 0101/1001 ลงวันที่ 13  นา เมษายน 2550 สิงที่สงมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือสำานักนายก ่ ่ รัฐมนตรี ลับ ด่วน ที่ นร 0101/1001 ลงวันที่ 13 53
  54. 54. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ลับ 0001.13/ ชั้น ความ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่อ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) ตำา แหน่ง ส่ว นราชการ โทร. 0 เจ้า ของเรื่อ ง โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 54
  55. 55. การใช้ค ำา นำา หน้า นาม ให้ใช้คำานำาหน้านามตามที่กฎหมาย กำาหนด ได้แก่ นาย นาง นางสาว ยศ บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ คุณหญิง ท่านผู้หญิง ผู้ที่มยศให้พิมพ์ ยศ อยูหน้าลายมือชือ เช่น ี ่ ่ พันตำารวจตรี หญิง วรวรรณ วรรณโกษิ ตย์ (ลายมือชื่อ) 55
  56. 56. การใช้ต ำา แหน่ง ทางวิช าการ เป็น คำา นำา หน้า นาม ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการใช้ตำาแหน่งทางวิชาการเป็น คำานำาหน้านาม พ.ศ.2536 กำาหนดให้ใช้ ศาสตรจารย์ รอง ศาสตรจารย์ ยศาสตรจารย์ เป็น ผู้ชว   ่  คำานำาหน้านาม ส่วน ดร. นายแพทย์ แพทย์หญิง เภสัชกร 56
  57. 57. ร้อยตำารวจเอก ปุระชัย เปียมสมบูรณ์ ่ (ลายมือชื่อ) (ศาสตรจารย์ ปุระชัย เปียม ่ สมบูรณ์) พลตำารวจตรี เจตจันทร์ ประวิตร (ลายมือชื่อ) (หม่อมราชวงศ์ เจตจันทร์ ประวิตร) จินตนา ยศสุนทร 57
  58. 58. ชั้น ที่ ตร ความเร็ว ลับ 0001.13/ ชั้น ความ ส่ว นราชการเจ้า ของ ทีหนัง สือ ่ 2ตัง ้มกราคม เรื่ คำา ขึ 2551 อง อ้า ง ้น ต้น สิ ่ ถึง ่ง ทีส ่ง มา ด้ว ย ข้อ ความ ................................................... ................... คำา ..................................................................................... ลงชื่ ลงท้า ย ........................................................................... (พิม พ์ช ื่อ เต็ม ) อ ตำา แหน่ง ส่ว นราชการเจ้า ของ โทร. เรื่อ ง 0 โทรสาร 0 22051085 2205 1085 ชัน ความ ้ 58
  59. 59. ส่ว นราชการเจ้า ของเรื่อ ง ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ต้อง สอดคล้องกับส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ส่วน ราชการเจ้าของเรื่อง กระทรวง กรม กรม สำานัก/กอง สำานัก/กอง ส่วน/ฝ่าย 59
  60. 60. หนัง สือ ภายใน ต่อ File บรรยายสารบรรณ หนังสือ ภายใน 60

  ×