การรับสารด้วยการฟัง 4

72 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
72
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การรับสารด้วยการฟัง 4

 1. 1. การรับ สารด้ว ยการ ฟัง PHRAMAHA YOTA PAYUTTO
 2. 2. ความหมายของการฟัง เป็นการรับสารทางหู  รับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน  เป็นกระบวนการทำางานของสมอง  เป็นความสามารถที่จะรับรู้สงที่ได้ยน ิ่ ิ ตีความ จับความสิงที่รับรู้ เข้าใจและ ่ จดจำา 
 3. 3. จุด มุง หมายของการฟัง ่ เพือติดต่อสือสารในชีวิตประจำาวัน ่ ่  เพือความเพลิดเพลิน ่  เพือรับความรู้ ่  เพือได้คติชวิตและความจรรโลงใจ ่ ี 
 4. 4. การฟัง เพือ ติด ต่อ สื่อ สารใน ่ ชีว ิต ประจำา วัน เป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์  ฟังพ่อแม่ ญาติพนอง ในบ้าน ี่ ้  ฟังเพือนเล่าเรื่อง พูดธุระต่างๆ ่  ฟังบุคคลทัวไปทีติดต่อเกี่ยวข้อง ่ ่  ทำาให้มนุษย์คงความสัมพันธ์ทดีและ ี่ ดำารงชีวตอย่างปกติสข ิ ุ 
 5. 5. ตัว อย่า ง ภายในร้านอาหารแห่ง หนึ่ง ลูกค้า - ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งใส่หมูสับอย่าง เดียวชามหนึ่ง ต้มยำาชามหนึ่ง ไม่ใส่ผักชี ลูกชิ้นปลา เครื่องใน  เด็กเดินโต๊ะ - ค่ะ ค่ะ  เมื่อนำาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟ มีต้มยำาชามเดียว ใส่เครื่องครบทุกชนิด 
 6. 6. การฟัง เพือ ความ ่ เพลิด เพลิน การฟังเพลง ดนตรี เรื่องสนุกเบา สมอง เกิดจินตนาการ  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม นันทนาการ  ขึ้นอยู่กับรสนิยม เวลา สถานทีและ ่ อารมณ์  อาจเป็นเสียงมนุษย์ ธรรมชาติหรือ 
 7. 7. ตัว อย่า ง ชมนางประแดะ นางเอกเรื่อ งระเด่น ลัน ได  สูงระหงทรงเพีรยวเรียวรูด งามละม้าย คลายอูฐกะหลาป๋า พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา ทั้งสองแก้ม กัลยาดังลูกยอ คิ้วก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย จมูกละม้าย คล้ายพร้าขอ หูกลวงดวงพักตร์หักงอ ลำาคอโตตันสั้น กลม
 8. 8. การฟัง เพือ รับ ความรู้ ่ เรื่องราวทีเกียวกับวิชาการ ข่าวสาร ่ ่ และข้อแนะนำา  ต้องฟังให้เข้าใจ จดจำาสาระสำาคัญ ไว้ให้ได้  คิดวิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์และ ประเมินค่าได้  รู้จักเลือกสาระสำาคัญแล้วนำามา ประพฤติปฏิบตให้เกิดผลดีต่อชีวต ั ิ ิ 
 9. 9. ตัว อย่า ง วิธีฝึกให้รู้เท่าทันตน  ..การหยุดพิจารณาแม้เพียงอึดใจเดียว อาจทำาให้เราไม่ต้องมานั่งเสียใจภาย หลัง ปัญหาที่เกิดกับมนุษย์ก็คอ เราไม่ ื สามารถหยุดพิจารณาได้ แม้เพียงอึดใจ เดียว ทังๆที่รู้อยูแก่ใจว่า การหยุด ้ ่ พิจารณาเช่นนั้นมีประโยชน์ ความจริง คนเราจะเกิดความเคยชินในการหยุด พิจารณาชั่วขณะก่อนที่จะทำาอะไรลงไป
 10. 10. การฟัง เพื่อ ได้ค ติช ีว ิต และ ความจรรโลงใจ ความหมายอย่างแคบ ความมีใจสูงขึ้นด้าน ศีลธรรมจรรยา ความหมายอย่างกว้าง ความมีใจสูงด้าน ความงาม ความรู้ ความงามทำาให้คนประณีต อ่อนโยน ความรู้ทำาให้พ้นจากความงมงาย นำาไปสู่ ความจริง การฟังพระธรรมเทศนา คำาสอน โอวาท บท กวีที่ไพเราะ
 11. 11. ตัว อย่า ง นิร าศพระประธมของ สุน ทรภู่ แม้นเป็นไม้ให้พี่นี้เป็นนก ให้ได้กกกิ่ง ไม้ในไพรสัณฑ์ แม้นนารีเป็นผลวิมลจันทร์ ขอให้ฉัน เป็นพระยาวิชาธร แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นแมงภู่ ได้ชนชู ื่ สูสมชมเกสร ่ เป็นวารีพี่หวังเป็นมังกร ได้เชยช้อนชม ทะเลทุกเวลา

×