การสื่อสารของมนุษย์ 1

24 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การสื่อสารของมนุษย์ 1

 1. 1. PHRAMAHA PAYUTTO
 2. 2. องค์ป ระกอบของการ สื่อ สาร ๒ ฝ่าย ติดต่อ ๑. บุคคล ๒. วิธการ ี
 3. 3. ผูส่งสารและผูรบสาร ้ ้ ั ผู้จัดกับผู้ชม ผู้พดกับผู้ฟัง ู ผู้ถามกับผู้ตอบ คนแสดงกับคนดู นักเขียนกับนักอ่าน ผู้อ่านข่าวกับคนฟังข่าว คนเล่านิทานกับคนฟังนิทาน
 4. 4. สือ ่ ใช้วิธีพด-เขียน หรือการนำาเสนอใน ู รูปแบบต่างๆ เช่น ใช้รูปภาพ รวมทัง ้ เทคโนโลยีตางๆ โดยวิธีการติดต่อนัน ่ ้ ต้องใช้ตัวกลางต่างๆ เช่น คลืนเสียง ตัว ่ หนังสือ แผ่นกระดาษทีมีตวหนังสือ ่ ั เขียน คลืนวิทยุโทรทัศน์ ่ ตัวกลางเหล่านีเรียกว่า สื่อ โดยการ ้ สือสารนันสามารถใช้สื่อหลายๆอย่างได้ ่ ้
 5. 5. สาร คือ เรื่องราวทีรับรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะ ่ เป็น ข้อเท็จจริง ข้อแนะนำา การล้อ เลียน ความปรารถนาดี ความห่วงใย มนุษย์จะแสดงออกมาให้เป็นทีรับรู้ได้ ่ การสือสารจะเกิดขึ้นตามกาลเทศะ และ ่ สภาพแวดล้อมต่างๆในสังคม
 6. 6. ภาษาที่ใช้ในการ สือสาร ่ วัจนภาษา (การพูด การเขียน)       ๑.  ๒. อวัจนภาษา (เครื่องหมาย สัญญาณมือ)
 7. 7. อวัจนภาษาที่มนุษย์ใช้ใน การสือสาร ่ การแสดงออกทางดวงหน้า การ แสดงออกทางดวงหน้านั้นเป็นเครื่อง แสดงเจตนาการสือสารได้หลายอย่าง ่ เช่น ขอร้อง ขมขู่ ท่า ยืน ท่า นั่ง และการทรงตัว สิ่งเหล่านี้มี ความสำาคัญต่อการรับส่งสารมากเช่น การพูดกับบุคคลที่มีความอาวุโส มากกว่า ไม่ควรยืนล้วงกระเป๋า หรือ เวลานั่งก็ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง การแต่ง กาย ควรแต่งตัวให้เหมาะสม
 8. 8. การเคลื่อ นไหว ในขณะที่พูดย่อมมีการ เคลื่อนไหวบ้างเป็นธรรมดา ทั้งนี้ต้องให้ เหมาะกับเนื้อหาของสารจึงจะช่วยให้เกิด การสือสารที่ดียงขึ้น ่ ิ่ การใช้ม ือ และแขน การใช้มือให้ สอดคล้องกับคำาพูด จะช่วยเน้นความหมาย ของสารที่สงออกไปได้มาก เช่นการบอก ่ ทิศทาง การใช้น ัย น์ต า นัยน์ตาของผู้พดสามารถ ู แสดงอารมณ์และความรู้สึกของสารที่เล่าไป ได้มากยิงขึน ่ ้
 9. 9. อุปสรรคของการสื่อสาร a. ผู้สงสาร ่ b. ตัวสาร c. ภาษาที่ใช้ในการ สือสาร ่ d. ผู้รับสาร e. สือ ่ f. กาลเทศะและสภาพ
 10. 10. วิธีแก้ไขอุปสรรคของ การสื่อสาร แก้ไขตามสภาพปัญหาที่ เกิด(อุปสรรคของการสือสาร) ่
 11. 11. คุณ ธรรมในการสื่อ สาร คุณธรรม คือ ความดีงามที่มอยู่ในตัวบุคคล ี ต้องประกอบด้วยเหตุผลที่ดีของแต่ละ บุคคล เกิดจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก เกิดจากการได้เห็น ได้ยน ได้อ่าน ิ เกิดจากการได้เห็นพฤติกรรมของคนที่
 12. 12. คุณ ธรรมที่ส ำา คัญ ใน การสื่อ สาร a. ความมีสัจจะและไม่ล่วงละเมิด สิทธิซึ่งกันและกัน b. ความรัก ความเคารพและความ ปรารถนาดีต่อกัน c. ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนพูด หรือกระทำา
 13. 13. มารยาทในการสือสาร ่ เป็นพฤติกรรมด้านนอกของการ สื่อสาร หมายถึงพฤติกรรมที่ปรากฏให้ เห็นชัดเจน เช่นกิริยาอาการ การเปล่ง เสียงออกมาเป็นถ้อยคำา การเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง รูปภาพ แผนภูมิและการใช้วัตถุต่างๆ เป็นกิริยาวาจาทีเรียบร้อยถูกต้อง ่ ตามคตินิยมของสังคม
 14. 14. การสื่อ สารกับ การสือสารที่บตนเอง นทังผูส่งสาร ่ คคลเดียวเป็ ้ ้ ุ และรับสาร การคิดหาเหตุผลโต้แย้งกับตนเองในใจ เนื้อหาไม่มีขอบเขตุจำากัด บางครั้งมีเสียงพึมพำาดังออกมาบ้าง บางครั้งเกิดความขัดแย้งในใจและไม่ อาจตัดสินใจได้
 15. 15. การสือสารระหว่าง ่ บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นคลไม่ถึงกับ บุค ไป เป็นกลุ่ม เป็นเรื่องเฉพาะระหว่างบุคคล อาจไม่ เกี่ยวข้องหรือเป็น ประโยชน์แก่ผู้อื่น อาจเป็นความลับระหว่างผู้สงสารกับ ่ ผูรับสารเท่านั้น ้ สารทีสื่ออาจเปิดเผยหากมีประโยชน์ ่
 16. 16. การสื่อ สารสาธารณะ มีเป้าหมายจะส่งสารสูสาธารณชน ่ มีเนื้อหาทีอาจให้ความรู้และเป็นประโยชน์ ่ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นความคิดทีมีคุณค่าและเปิดเผยได้โดยไม่ ่ จำากัดเวลา เช่น การบรรยาย การปาฐกถา การอมรม การสอนในชั้นเรียน
 17. 17. การสื่อ สาร มวลชน ลักษณะสำาคัญคล้ายการสือสารสาธารณะ ่ ต้องอาศัยสือที่มีอำานาจการกระจายสูง รวดเร็ว ่ กว้างขวาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียมและสื่อมวลชน ต้องคัดเลือกเฉพาะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่ เห็นว่าควรนำาเสนอ อาจสนองความต้องการและความจำาเป็นของ
 18. 18. การสือสารใน ่ เป็นการสื่อสารขันพื้นฐานของมนุษย์ ้ ครอบครัว ประสิทธิภาพของการสื่อสารขึนอยูกับความ ้ ่ ตั้งใจดีของสมาชิกในครอบครัว คุณธรรมที่ดงามในครอบครัวจะช่วยพัฒนาการ ี สื่อสารไปในทางดีงามเสมอ ต้องยอมรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตก ต่างกัน คนต่างรุ่นต่างวัยในครอบครัวต้องพยายาม ทำาความเข้าใจให้ตรงกัน
 19. 19. การสื่อสารในโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารกับบุคคลที่คุ้นเคย เนือหามักเกี่ยวกับวิชาการ พื้นฐานอาชีพและหลัก ้ การดำาเนินชีวิต มีทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล การสือสารในกลุ่ม ่ และการสื่อสารสาธารณะ อาจใช้เวลานานเพราะเรื่องราวมีปริมาณมาก อาจมีโอกาสโต้แย้งถกเถียง ควรยอมรับข้อเท็จจริง และไม่ใช้อารมณ์ ข้อเท็จจริงและข้อสรุปบางเรื่องไม่ควรนำาไปเผย
 20. 20. การสือสารในวงสังคม ่ เริ่มทั่วไป กทายตามสภาพของสังค ด้วยการทั มนั้นๆ การแสดงความยินดีหรือเสียใจ ไม่ควร มากหรือน้อยจนเกินไป การติดต่อกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนควรพูด ให้ตรงประเด็นและ สุภาพพอควร การคบหากับชาวต่างประเทศ ควรศึกษา

×