Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

ניהול כאמצעי להשגת יתרון תחרותי במשרדי עורכי דין Slide 1 ניהול כאמצעי להשגת יתרון תחרותי במשרדי עורכי דין Slide 2 ניהול כאמצעי להשגת יתרון תחרותי במשרדי עורכי דין Slide 3
Upcoming SlideShare
Activism Reader
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

ניהול כאמצעי להשגת יתרון תחרותי במשרדי עורכי דין

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

ניהול כאמצעי להשגת יתרון תחרותי במשרדי עורכי דין

  1. 1. ‫כ‬ ‫ניהול‬‫דרך‬‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫להשגת‬ :‫עובדות‬ ‫שתי‬ 1.‫פני‬ ‫על‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫עסקיים‬ ‫בארגונים‬ ‫הקריטיים‬ ‫ההצלחה‬ ‫ממשתני‬ ‫אחד‬ ‫הניהול‬ ‫הוא‬ ‫המתחרים‬)‫אחרת‬ ‫בפעם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אבל‬ ‫המנהיגות‬ ‫(וגם‬ 2.‫לנהל‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬.‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרדי‬ ‫עו"ד‬ ‫משרדי‬ ‫לנהל‬ ‫קשה‬ ‫מדוע‬ ‫משרדי‬ ‫כמו‬ ,‫פרופסיונאליים‬ ‫בארגונים‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫אחת‬ ‫על‬ ‫בארגונים‬ ‫מורכב‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫ניהול‬ ‫לך‬ ‫יש‬ .‫דין‬ ‫עורכי‬3:‫מרכזיות‬ ‫סיבות‬ 1.‫לקוחות‬ ‫עבור‬ "‫ל"לוחמים‬ ‫אותם‬ ‫הופכת‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫שרוכשים‬ ‫וההכשרה‬ ‫ההשכלה‬.‫יהם‬‫ככל‬ ‫בבית‬ ‫טובה‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ .‫שמם‬ ‫מאדיר‬ ‫כך‬ ‫המשפטית‬ ‫במערכה‬ ‫ניצחונות‬ ‫ביותר‬ ‫שזוכים‬ ,‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫הדוגלת‬ ‫כזו‬ ,‫אחרת‬ ‫בגישה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫למשרד‬ ‫כשחוזרים‬ ‫אבל‬ ‫המשפט‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ .‫ודיאלוג‬ ‫אמון‬ ‫יצירת‬,."‫דיסקט‬ ‫"להחליף‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬‫שמביאה‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫למערכות‬ ‫זולגת‬ ‫המשפט‬ ‫בבתי‬ ‫לניצחונות‬‫במשרד‬ ‫היחסים‬‫הניהול‬ ‫על‬ ‫ומקשה‬. 2.‫ברור‬ ‫וההשפעה‬ ‫הסמכות‬ ,‫הכוח‬ ‫חלוקת‬ ‫עסקיים‬ ‫בארגונים‬ ,‫לרוב‬‫ים‬‫עו"ד‬ ‫במשרדי‬ .‫יחסית‬ ‫הכוח‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫שקובע‬ ‫מה‬,‫כיוון‬ .‫בשותפות‬ ‫האחוזים‬ ‫הוא‬ ‫התגמולים‬ ‫וחלוקת‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מעוניינים‬ ‫ששותפים‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬ ‫אפס‬ ‫סכום‬ ‫במשחק‬ ‫מדובר‬ ‫שלרוב‬ ,‫תגמוליהם‬‫בא‬ ‫כשזה‬,‫פעם‬ ‫לא‬,‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫ליצור‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫אחרים‬ ‫שותפים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫המתמיד‬ ‫העיסוק‬ .‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫תשתית‬ ‫בניית‬ ,‫עניינית‬ ‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫עבודה‬
  2. 2. ‫את‬ ‫השמה‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫ראייה‬ ‫תוך‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫מקשה‬ ‫בשותפות‬ ‫באחוזים‬ .‫הראשון‬ ‫במקום‬ ‫המשרד‬ ‫טובת‬ 3.‫הנ‬ ‫הבעיות‬ ‫אחת‬,‫אדריכלות‬ ,‫חשבון‬ ‫רואי‬ ‫משרדי‬ ,‫(עו"ד‬ ‫פרופסיונאליים‬ ‫בארגונים‬ ‫פוצות‬ .‫הניהולי‬ ‫הפן‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫המקצועי‬ ‫לפן‬ ‫הטיה‬ ‫היא‬ )'‫וכד‬ ‫חולים‬ ‫בתי‬‫הוכשרו‬ ‫הפרופסיונליים‬ ‫כמו‬ .‫מקצוע‬ ‫הוא‬ ‫ניהול‬ .‫בו‬ ‫והתמקצעו‬ ‫רכשו‬ ,‫למדו‬ ‫אותו‬ ‫במקצוע‬ ‫לעסוק‬ ,‫מקצוענים‬ ‫להיות‬ ‫מ‬ ‫רכישה‬ ,‫השקעה‬ ‫מחייב‬ ‫הוא‬ ‫מקצוע‬ ‫כל‬‫כאשר‬ .‫ולמידה‬ ‫התנסות‬ ,‫ידע‬ ‫של‬ ‫תמדת‬ ‫סרח‬ ‫בניהול‬ ‫ויראה‬ ‫הפרופסיונאלי‬ ‫לכיוון‬ ‫ייטה‬ ‫הוא‬ ‫לרוב‬ ,‫לנהל‬ ‫נדרש‬ ‫או‬ ‫צריך‬ ‫פרופסיונאל‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫הניהול‬ ‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ .‫עודף‬,‫חשיבות‬‫הלב‬ ‫ותשומת‬ ‫הקדימות‬ ‫ה‬ ‫בשעות‬ ,‫זווית‬ ‫לקרן‬ ‫יידחק‬ ‫הניהול‬ .‫הפרופסיה‬ ‫כמו‬ ,‫הערכה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ ,‫הראויה‬‫ערב‬ ‫ניהוליות‬ ‫לתוצאות‬ ‫להגיע‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ,‫זו‬ ‫בגישה‬ .‫פעם‬ ‫אף‬ ‫אין‬ ‫שכמובן‬ ‫מה‬ ,‫זמן‬ ‫כשיהיה‬ .‫אפקטיביות‬ .‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫משרדי‬ ‫בניהול‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫פוגעים‬ ‫שציינתי‬ ‫קשיים‬‫ביצירת‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הבאה‬ ‫פגיעה‬ .‫עסקית‬ ‫הצלחה‬ ‫בקיצור‬ ‫או‬ ‫לשותפים‬ ‫רווחים‬ ,‫ללקוחות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬‫יש‬ ‫זו‬ ‫מציאות‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ .‫בסיסיים‬ ‫ניהול‬ ‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‫באימוץ‬ ‫צורך‬ ‫מספר‬‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫שיאפשר‬ ‫בסיסיים‬ ‫עקרונות‬‫הקושי‬‫ב‬‫ניהול‬‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬. 1.‫תחומי‬ ,‫ניהוליות‬ ‫סמכויות‬ ‫מפורשת‬ ‫בצורה‬ ‫שיגדירו‬ ‫עבודה‬ ‫ונהלי‬ ‫שותפים‬ ‫הסכם‬ ‫גיבוש‬ ‫עורכי‬ ‫במשרדי‬ ‫התפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫וביצוע‬ ‫אחריות‬.‫הדין‬
  3. 3. 2.‫מעבר‬‫מ‬‫מזה‬ ‫לי‬ ‫ייצא‬ ‫מה‬‫ל‬‫מה‬‫ייצא‬‫מזה‬ ‫לנו‬‫הקשים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫למשרדי‬ ‫מהאישי‬ ‫המעבר‬ . ‫עבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬ .‫אפקטיבי‬ ‫להיות‬ ‫יצליח‬ ‫שניהול‬ ‫כדי‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫שעו"ד‬ ‫קולגיאלית‬,‫השותפים‬ ‫להסכם‬ ‫מעבר‬ ,‫היא‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫פתיחות‬ ,‫אמון‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ .‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫במשרדי‬ ‫המשמעותיים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ 3..‫לניהול‬ ‫זמנו‬ ‫מרב‬ ‫את‬ ‫ויקדיש‬ ‫המשרד‬ ‫את‬ ‫שיוביל‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫בחירת‬ 4.‫חזקה‬ ‫אקזקוטיבה‬ ‫גיבוש‬‫ומוגדרות‬ ‫ברורות‬ ‫סמכויות‬ ‫בעלת‬ ,‫המנהל‬ ‫לשותף‬ ‫שתסייע‬ ‫החלטות‬ ‫יישום‬ ,‫המשרד‬ ‫בניהול‬‫כ‬ ‫ויתפקד‬‫בראיה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫חשיבה‬ ‫פורום‬ ‫מערכתית‬ ‫עקרונות‬ ‫יישום‬‫אלה‬,‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫למשרדי‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ניהול‬ ‫יבטיח‬‫פני‬ ‫על‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫ע"י‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שיבוא‬ ‫המתחרים‬‫ללקוחות‬ ‫ערך‬ ‫יצירת‬‫ו‬.‫לשותפים‬ ‫רווחים‬

Views

Total views

329

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

74

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×