Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

על עסקים הנהלות ונתונים

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

על עסקים הנהלות ונתונים

  1. 1. ‫ונתונים‬ ‫הנהלות‬ ,‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ע"י‬ ‫נכתב‬‫עו"ד‬ ‫רו"ח‬ ,‫צדוק‬ ‫נועם‬cisa sys.co.il-www.acc ‫ארגון‬ ,‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ,‫קורן‬ ‫יוסי‬‫ארגונים‬ www.yossikoren.com 1 ‫המאמר‬‫עוסק‬‫ב‬‫צורך‬‫ב‬‫הטמעת‬‫תרבות‬‫ניהולית‬‫מבוססת‬‫נתונים‬‫כמנוף‬‫ל‬‫הצלחה‬‫עסקית‬. .‫הדיון‬ ‫לצורך‬ ‫קטגוריות‬ ‫למספר‬ ‫הארגונים‬ ‫את‬ ‫נחלק‬ ‫המאמר‬ ‫במסגרת‬‫ב‬‫קטגוריה‬‫הראשונה‬ ‫נ‬‫תייחס‬‫ל‬‫ארגונים‬‫גדולים‬‫ובינוניים‬‫ה‬‫כפופים‬‫לרגולציה‬‫בין‬ ,‫אם‬‫מדובר‬‫ברגולציה‬‫הנובעת‬ ‫השוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכתבים‬ ‫איכות‬ ‫מתקני‬‫פיקוח‬ ‫גופי‬ ‫ו/או‬‫ו‬‫אם‬‫חברות‬ ‫על‬ ‫החלה‬ ‫כזו‬‫בורסאיות‬ ‫והמחויבים‬‫בדיווח‬‫תקופתי‬(‫רבעוני‬)‫/שנתי‬.‫ארגונים‬‫בקטגוריה‬‫הזו‬‫מחויבים‬‫ל‬‫הטמעת‬‫מערכי‬ ‫דווח‬‫ו‬‫בקרה‬‫המ‬‫ביאים‬‫את‬‫הארגון‬‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬‫להתמוד‬‫ד‬‫עם‬‫דווחים‬‫מפורטים‬‫של‬‫התוצאות‬ ‫העסקיות‬‫עד‬‫לרמת‬‫יחידות‬‫רווח‬‫ומרכזי‬‫עלות‬‫למ‬‫י‬‫ניהם‬‫והנתונים‬ ‫הדוחות‬ ‫אלה‬ ‫בארגונים‬ . .‫מככבים‬‫כל‬‫בתיעוד‬ ‫מלווה‬ ‫פעילות‬‫ועדכון‬‫במערכות‬‫המידע‬‫של‬‫הארגון‬,‫דוחות‬‫שוטפים‬ ‫הארגון‬ ‫ממערכות‬ ‫קבועה‬ ‫בתדירות‬ ‫נשלפים‬‫ו‬‫לקראת‬‫רבעון‬ ‫סוף‬ ‫כל‬‫הארגון‬‫כמרקחה‬.‫הצורך‬ ‫לעמוד‬‫ביעד‬‫י‬.‫בארגון‬ ‫והמרכזיות‬ ‫החשובות‬ ‫המשימות‬ ‫אחת‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫הדיווח‬‫חשיבות‬ ‫הנתונים‬‫היא‬‫לא‬‫רק‬‫ב‬‫עצם‬‫ה‬‫דיווח‬‫ל‬‫דירקטוריון‬/‫בורסה‬‫אלא‬‫מאפשר‬‫ל‬‫ארגון‬‫השגת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫העסק‬ ‫והיעדים‬ ‫המטרות‬‫י‬‫ים‬‫שהציב‬‫לעצמו‬,‫לנתח‬‫מחירי‬‫שירותים‬‫ופריטים‬‫רווחיות‬ ‫לבחון‬ , ,‫פרויקטים‬‫לגבש‬‫תקציב‬)‫(מחלקתי/ארגוני‬‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫או‬ .‫ועוד‬ ‫העסקי‬ ‫העתיד‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ , .‫לנהל‬ ‫להנהלה‬ ‫מאפשר‬ ‫פשוט‬ ‫היא‬ ‫ארגונים‬‫בקטגוריה‬‫זו‬,‫בונים‬‫מערך‬‫מידע‬‫תומך‬‫החלטה‬‫הכולל‬‫בד‬‫"כ‬‫מערכת‬‫מידע‬‫מרכזית‬ (ERP‫ומ‬ )‫חסני‬‫נתונים‬(DW‫באמצעות‬ ‫ניתוחים‬ ‫לבצוע‬ ‫תקופתיות‬ ‫מידע‬ ‫תמונות‬ ‫הגוזרים‬ ) ‫מערכות‬‫בינה‬‫עסקית‬(BI).‫מערך‬‫מחייב‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מידע‬‫השקעה‬‫בכסף‬‫ובמשאבים‬‫ארגוניים‬ ‫בבנייתו‬‫על‬ ‫המתפרסים‬ ‫שלביים‬ ‫רב‬ ‫בפרויקטים‬ ‫בד"כ‬ ‫מדובר‬ ( ‫המידע‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫והטמעתו‬ ‫שוטפת‬ ‫השקעה‬ ‫נדרשת‬ ‫המערך‬ ‫בניית‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ .) ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫פני‬‫בצוות‬‫בתחזוקת‬‫מערך‬ .‫המידע‬ ‫ב‬‫קטגוריה‬‫השניה‬‫ל‬ ‫נתייחס‬‫ארגונים‬‫ועסקים‬‫קטנים‬‫ובינוניים‬,‫שבד‬‫"כ‬‫אינם‬‫כפופים‬‫לרגולציה‬, ‫ב‬‫קטגוריה‬‫זו‬‫המצב‬,‫לעיתים‬‫קרובות‬,‫שונה‬.‫מניסיוננו‬,‫בקטגוריה‬ ‫גופים‬‫זו‬‫מסוגלים‬ ‫אינם‬‫ו‬‫/או‬ ‫רוצים‬‫להשקיע‬.‫לעייל‬ ‫שתואר‬ ‫כפי‬ ‫תומך‬ ‫מידע‬ ‫מערך‬ ‫לבנית‬ ‫הנדרשים‬ ‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫לצורך‬‫הדיון‬‫נפלח‬‫את‬‫הקטגוריה‬‫הזו‬:‫עיקריים‬ ‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫א‬.‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫כולל‬ ‫הראשון‬ ‫הסוג‬‫הכוללים‬‫מחד‬‫מספר‬‫קטן‬‫של‬‫עובדים‬ ‫ומאידך‬‫מספר‬‫קטן‬‫של‬‫מוצרים‬.‫נמכרים‬ ‫/שירותים‬ ‫ב‬.‫הסוג‬‫כולל‬ ‫השני‬‫עסקים‬‫או‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫במספר‬ ‫או‬ ‫שמאופיינים‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫במספר‬‫גדול‬‫נמכרים‬ ‫מוצרים/שירותים‬ ‫של‬‫ו‬‫לעיתים‬‫בשניהם‬.
  2. 2. ‫ונתונים‬ ‫הנהלות‬ ,‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ע"י‬ ‫נכתב‬‫עו"ד‬ ‫רו"ח‬ ,‫צדוק‬ ‫נועם‬cisa sys.co.il-www.acc ‫ארגון‬ ,‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ,‫קורן‬ ‫יוסי‬‫ארגונים‬ www.yossikoren.com 2 ‫עסקים‬‫קטנים‬‫מהסוג‬‫הראשון‬‫יכולים‬‫לשרוד‬‫גם‬‫ללא‬‫מערך‬‫מידע‬‫תומך‬‫החלטות‬.‫פעמים‬ ‫רבות‬‫כל‬‫המידע‬‫מצוי‬‫בראשם‬.‫הבעלים‬ ‫של‬‫נבהיר‬‫שההמלצה‬,‫שכאלה‬ ‫בארגונים‬ ‫גם‬ ,‫לבנות‬ ‫כבר‬‫בשלב‬‫ה‬‫ראשוני‬‫מערך‬‫מידע‬‫תומך‬‫עסק‬ .‫ה‬‫תומך‬ ‫מידע‬ ‫מערך‬ ‫עם‬ ‫מלכתחילה‬ ‫נבנה‬ ‫יתמודד‬‫יותר‬ ‫טוב‬‫רק‬ ‫לא‬‫עם‬‫ו/או‬ ‫משברים‬‫עתידי‬ ‫צמיחה‬‫ת‬‫השוטף‬ ‫הניהול‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,. ‫השני‬ ‫מהסוג‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬,‫אשר‬‫נאלצים‬‫להתמודד‬‫עם‬‫פעילות‬‫עסקית‬‫מורכבת‬ ‫יותר‬,‫יתקשו‬.‫ומתאים‬ ‫תומך‬ ‫מידע‬ ‫מערך‬ ‫ללא‬ ‫לשרוד‬ ‫עסקים‬‫קטנים‬‫ובינוניים‬‫מסתפקים‬‫לעיתים‬‫במינימום‬‫בו‬‫הם‬‫מחויבים‬‫על‬‫פי‬‫חוק‬,‫קרי‬‫ניהול‬ ‫אם‬ ,‫ראשי‬ ‫חשבונות‬ ‫ספר‬‫באמצעות‬‫שרותי‬‫חוץ‬ ‫מיקור‬‫מלשכת‬‫ואם‬ ‫שירות‬‫באמצעות‬‫צוות‬ ‫פנימי‬.‫זהו‬‫ככל‬ .‫ניהוליות/עסקיות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫בהחלט‬ ‫אבל‬ ‫הכרח‬‫ש‬‫הארגון‬ ‫גדל‬‫וצומח‬‫מגוון‬‫השיקולים‬‫וקבלת‬‫ההחלטות‬‫העסקיות‬‫שהנהלה‬‫נדרשת‬‫לעשות‬‫הופכים‬ ‫למורכבים‬‫ו‬‫המחייבים‬.‫לפרטים‬ ‫ירידה‬‫ב‬‫ארגון‬‫בינוניים‬ ‫גודל‬ ‫בסדרי‬ ‫פעילות‬ ‫בהיקף‬‫עם‬ ‫פעילות‬‫יותר‬ ‫מורכבת‬ ‫עסקית‬‫מחזור‬‫עסקי‬‫גדול‬‫יותר‬,‫עולה‬ ‫הסיכון‬ ‫רמת‬,‫וקבלת‬‫ההחלטות‬ ‫חייבת‬‫נתונים‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬‫ולא‬‫רק‬‫על‬‫תחושה‬.‫אינטואיטיבית‬ ‫לרוב‬‫החל‬ ‫על‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫ובנויה‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫קטן‬ ‫בעסק‬ ,‫טות‬ ‫הנהלה‬ ‫צוות‬ ‫להקים‬ ‫נדרש‬ ‫הוא‬ ‫צומח‬ ‫שארגון‬ ‫ככל‬ .‫יחסית‬ ‫פשוט‬ ‫ותמחור‬ ‫אינטואיטיביות‬ ‫בהנהלה‬ ‫המשותפת‬ ‫השפה‬ ‫ליצירת‬ ‫הבסיס‬ .‫החלטות‬ ‫שיקבל‬‫הוא‬‫הנתונים‬‫הכספיים‬.‫מנכ‬,‫"ל‬ ‫מנהל‬‫כספים‬,‫מנהל‬‫שיווק‬‫מחויבים‬‫להכיר‬‫את‬‫הנתונים‬‫לעומקים‬,‫לנתח‬‫ולהגיע‬‫לתובנות‬ ‫עסקיות‬‫שיאפשרו‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫מושכלות‬. ‫המציאות‬‫העסקית‬‫בה‬‫נתקלנו‬‫בלא‬‫מעט‬‫עסקים‬‫קטנים‬‫ובינוניים‬‫שליווינו‬.‫שונה‬ ‫הייתה‬‫מצאנו‬ ‫עסקים‬‫רבים‬‫חלקי‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫חסר‬ ‫בהם‬‫שאינו‬‫שליפת‬ ‫מאפשר‬ ‫הפגיעה‬ .‫עסקיות‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫ההנהלה‬ ‫לרשות‬ ‫שתעמוד‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫מהירה‬ ‫נתונים‬ ,‫ברורה‬ ‫העסקית‬‫שיבהירו‬ ‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫להלן‬‫למה‬‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫או‬ ‫נתונים‬ ‫בבסיס‬ ‫חוסר‬ : ‫גורמים‬ ‫שלם‬ ‫ולא‬ ‫חלקי‬ ‫בכמה‬‫נמכור‬‫מוצר‬,‫כמה‬‫הנחה‬‫לתת‬,‫האם‬‫לאחר‬‫ההנחה‬‫הוא‬‫עדיין‬‫רווחי‬,‫מהן‬‫העלויות‬ ‫האמתיות‬‫שלנו‬‫במהלך‬ ‫עסקיות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מקשה‬ ‫לנתונים‬ ‫ביחס‬ ‫וודאות‬ ‫אי‬ . .‫השנה‬ ‫המשאב‬‫האנושי‬‫הוא‬‫אחת‬‫העלויות‬‫המרכזיות‬‫של‬‫עסק‬.‫יש‬‫צורך‬‫לדעת‬‫מהן‬‫העלויות‬ ‫האמתיות‬‫של‬‫המעסיק‬‫(שכר‬‫ברוטו‬++ ‫מעביד‬ ‫עלויות‬‫הארגון‬ ‫האם‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ )‫תקורות‬ .‫וביעילות‬ ‫נכון‬ ‫מתנהל‬
  3. 3. ‫ונתונים‬ ‫הנהלות‬ ,‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ע"י‬ ‫נכתב‬‫עו"ד‬ ‫רו"ח‬ ,‫צדוק‬ ‫נועם‬cisa sys.co.il-www.acc ‫ארגון‬ ,‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ,‫קורן‬ ‫יוסי‬‫ארגונים‬ www.yossikoren.com 3 ‫מי‬‫הם‬‫הלקוחות‬‫הרווחיים‬‫של‬‫העסק‬,‫מי‬‫לא‬.‫כשלא‬‫יודעים‬‫נתון‬‫זה‬‫מתקשים‬‫לעשות‬‫טיוב‬ ‫לקוחות‬‫והחלטה‬‫באילו‬‫לקוחות‬‫להשקיע‬‫יותר‬,‫באילו‬‫לקוחות‬‫להשקיע‬‫פחות‬‫ו‬‫ב‬‫אילו‬ ‫לקוחות‬‫נדרש‬‫טיפול‬‫יסודי‬‫לשיפור‬‫תעריפים‬‫ו‬‫/או‬‫סיום‬‫התקשרות‬. ‫מספר‬‫ה‬‫האם‬ .‫לעסק‬ ‫הצטרפו‬ ‫חדשים‬ ‫לקוחות‬‫הם‬‫לקוחות‬‫אסטרטגיים‬‫או‬‫לקוחות‬‫חד‬ ‫פעמים‬‫התורמים‬.‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫הרווח‬ ‫לשורת‬‫לקוחות‬‫אלה‬‫לא‬‫ימנפו‬‫את‬‫הארגון‬ ‫למקומות‬‫האסטרטגיים‬‫אליהם‬‫הוא‬.‫להגיע‬ ‫שואף‬ ‫קושי‬‫לתמחר‬‫מראש‬‫פרויקטים‬‫בד‬ ‫למדוד‬ ‫ו/או‬‫יעבד‬‫יוצא‬ ‫וכפועל‬ ‫הפרויקטים‬ ‫רווחיות‬ ‫את‬ ‫קושי‬ ‫מכך‬‫להציע‬‫רווחיות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫ללקוחות‬ ‫אטרקטיביות‬ ‫מחיר‬ ‫הצעות‬‫לעסק‬.‫קושי‬ ‫לקבוע‬‫יעדים‬‫ל‬‫מדדי‬‫ביצוע‬(KPI)‫וקושי‬‫בחינה‬‫בדיעבד‬ ‫וכימות‬‫של‬‫ה‬‫עמידה‬‫ביעדים‬ ‫עסקיים‬. ‫אי‬‫הסכמות‬‫על‬‫נתונים‬‫גורם‬‫הניהוליים‬ ‫התפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫וויכוחים‬ ‫קשיים‬ ,‫לבעיות‬ ‫העסק‬ ‫בעבודת‬ ‫מיקוד‬ ‫השגת‬ ‫על‬ ‫ומקשים‬ ‫ואלה‬‫מקצת‬‫הדוגמאות‬‫שנתקלנו‬‫בהן‬‫בעבודתנו‬. ‫עסק‬‫את‬ ‫למצוא‬ ‫עלול‬ ‫קטן‬ ‫עסק‬ ‫של‬ ‫ניהולית‬ ‫תרבות‬ ‫לקיים‬ ‫וממשיך‬ ‫בינוני‬ ‫לארגון‬ ‫שצמח‬ ‫קטן‬ ‫עבר‬ ‫על‬ ‫עצמו‬,‫במכירות‬ ‫לגדול‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫נדרשת‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ .‫עסקית‬ ‫מבחינה‬ ‫פחת‬ ‫פי‬ ‫י‬ ‫הניהולית‬ ‫והתשתית‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫חייבת‬ ‫אלא‬ ‫ברווח‬‫לארגון‬.‫המתפתח‬ ‫הנהלה‬‫צריכה‬‫להטמיע‬‫תרבות‬‫ניהולית‬‫שאחת‬‫מאבני‬‫היסוד‬‫שלה‬‫הוא‬‫שיח‬‫המבוסס‬‫על‬ ‫נתונים‬‫ועובדות‬.‫אז‬‫איך‬‫לעשות‬‫את‬‫זה‬‫נכון‬.? ‫השלב‬‫הראשון‬‫הוא‬.‫מתאימה‬ ‫נתונים‬ ‫תשתית‬ ‫יצירת‬ ‫במסגרת‬‫זו‬‫נגדיר‬‫תחילה‬‫מתווה‬‫לאוכלוס‬‫י‬‫ית‬.‫העסקי‬ ‫הניתוח‬ ‫לצורך‬ ‫הנדרשים‬ ‫ונתונים‬ ‫דוחות‬ ‫על‬‫בסיס‬‫מתווה‬‫הדוחות‬‫והנתונים‬‫הנדרשים‬‫נבנה‬‫מחסן‬( ‫נתונים‬DW)‫עסקיים‬‫הכולל‬ ‫נתונים‬‫ממאגרי‬‫המידע‬‫של‬‫הפירמה‬‫התקופתי‬ ‫הניתוח‬ ‫לצורך‬.‫בד"כ‬ ‫כוללים‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫תמונת‬‫נתונים‬‫תפעוליים‬‫וכספיים‬‫המתייחסים‬‫לרמת‬ ‫עד‬ ‫ההכנסות‬ ‫לפירוט‬ ‫הן‬‫הפרוייקט‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫מהנתונים‬ ‫פרט‬ ‫כל‬ .‫הבודדת‬ ‫התשומה‬ ‫לרמת‬ ‫עד‬ ‫העלויות‬ ‫לפירוט‬ ‫והן‬ ‫והפריט‬ /‫עלות‬ ‫למרכז‬ ‫מתאים‬ ‫שיוך‬‫רווח‬.‫נדגיש‬‫כי‬‫במידה‬‫ולא‬‫קיים‬‫במערכות‬‫התפעוליות‬‫למרכז‬ ‫שיוך‬ ‫רווח‬ ‫או‬ ‫עלות‬‫לא‬‫ניתן‬‫יהיה‬‫להתקדם‬‫לקראת‬‫דוחות‬‫כספיים‬‫לפני‬‫מהלך‬‫טיוב‬‫והטמעת‬‫נהלי‬ ‫עבודה‬‫מתאימים‬. ‫השלב‬‫השני‬.‫נתונים‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫ניהולית‬ ‫תרבות‬ ‫בניית‬
  4. 4. ‫ונתונים‬ ‫הנהלות‬ ,‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ע"י‬ ‫נכתב‬‫עו"ד‬ ‫רו"ח‬ ,‫צדוק‬ ‫נועם‬cisa sys.co.il-www.acc ‫ארגון‬ ,‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ,‫קורן‬ ‫יוסי‬‫ארגונים‬ www.yossikoren.com 4 ‫במקביל‬‫אתגר‬ ‫זהו‬ .‫תוצאות‬ ‫ממוקדת‬ ‫ניהולית‬ ‫תרבות‬ ‫לבנות‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫הנתונים‬ ‫מסד‬ ‫לבניית‬ .‫אפשרי‬ ‫בהחלט‬ ‫אבל‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬‫איך‬‫עושים‬‫זאת‬. ‫ישנם‬3.‫עליהם‬ ‫להקפיד‬ ‫שחשוב‬ ‫דגשים‬ 1.‫לוח‬‫ניהולי‬ ‫שעונים‬DASHBOARD)‫ניהוליים‬ ‫ודוחות‬ ‫פרמטרים‬ ‫מספר‬ ‫להגדיר‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ .) ‫המנהל/ההנהלה‬ ‫לרשות‬ ‫העומדים‬‫המנהל/ת‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫לשולחן‬ ‫אוטומטית‬ ‫ומעודכנים‬ ‫המערכת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יזום‬ ‫באופן‬‫כשמנהל‬ ‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫כלומר‬ .‫/ת‬‫פותח‬‫/ת‬‫הוא‬ ‫המחשב‬ ‫את‬‫/היא‬ ‫שנהג‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ,‫הניהולי‬ ‫השעונים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫רואה‬‫ה‬‫את‬ ‫רואה‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫מדליק‬ ‫נורית‬ ‫לו‬ ‫שנדלקת‬ ‫או‬ ‫לנסוע‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫ויודע‬ ‫שלו‬ ‫המכונית‬ ‫של‬ ‫המרכזיים‬ ‫הפרמטרים‬ .‫לב‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ ‫אליה‬ ‫אזהרה‬ 2.‫שיח‬‫סביב‬‫נתונים‬.‫כל‬‫השיח‬‫הניהולי‬‫בחברה‬‫לעובדי‬ ‫מנהלים‬ ‫ובין‬ ‫מנהלים‬ ‫בין‬‫ם‬‫צריך‬ .‫נתונים‬ ‫סביב‬ ‫להתקיים‬‫לזלזל‬ ‫מבלי‬‫או‬ ‫בטן‬ ‫בתחושות‬‫באינטואיצי‬‫העסקית‬ ‫ה‬‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫"פגשתי‬ ‫כגון‬ ‫שיח‬ .‫נתונים‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הניהולי‬ ‫לשיח‬X‫ועל‬ ‫עבודה‬ ‫יזרים‬ ‫הוא‬ ‫ובעתיד‬ ‫אם‬ .‫זהירה‬ ‫מאוד‬ ‫התייחסות‬ ‫מחייב‬ "‫כ"א‬ ‫עוד‬ ‫לקלוט‬ ‫מעוניין‬ ‫אני‬ ‫העתידית‬ ‫הבטחה‬ ‫סמך‬ ‫החל‬ ‫לקבל‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫בעבר‬‫הכלים‬ ‫עומדים‬ ‫ההנהלה‬ ‫לרשות‬ ‫כיום‬ ,‫כזה‬ ‫שיח‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫טות‬ .‫החלטותיה‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ 3.‫בנצ‬‫לנתונים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫בעיקר‬ ,‫למתחרים‬ ‫עצמו‬ ‫להשוות‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ .‫'מרק‬ ‫מתנהל‬ ‫הוא‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫העסקי‬ ‫במרחב‬ ‫ממוקם‬ ‫הארגון‬ ‫היכן‬ ‫לדעת‬ ‫מאפשר‬ .‫אפקטיבי‬ ‫ובאופן‬ ‫נכון‬ 4.‫מו‬‫דפוסי‬ ‫לאמץ‬ ‫מלץ‬‫מחוייב‬ ‫אינו‬ ‫הארגון‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ולרבעון‬ ‫לחדש‬ ‫אחת‬ ‫קבועים‬ ‫שוטף‬ ‫דווח‬ ‫שכאלה‬ ‫לדפוסים‬,‫קרי‬ .‫אחת‬.‫הקודם‬ ‫החודש‬ ‫ביצועי‬ ‫נבחנים‬ ‫לחודש‬‫בסיומו‬‫של‬‫כל‬‫רבעון‬ ‫מתכנסת‬‫ישיבת‬‫הנהלה‬‫ובוחנת‬‫את‬‫ביצועי‬‫הארגון‬‫ברבעון‬‫האחרון‬.‫הבחינה‬‫מתבצעת‬‫אל‬ ‫מול‬‫הדוחות‬‫המונפקים‬‫ממסד‬‫הנתונים‬.‫את‬ ‫לבחון‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫מתכנסת‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ .‫הקודמת‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫העסקיים‬ ‫הביצועים‬ ‫בחינת‬‫ביצועי‬‫החברה‬‫בראיה‬‫חודשית‬,‫רבעונית‬‫ושנתית‬‫מאפשרת‬‫בחינה‬‫אסטרטגית‬‫על‬ ‫התוצאות‬‫העסקיות‬‫תוך‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫נדרשות‬.‫לכאורה‬‫טריוויאלי‬.‫בפועל‬‫בלא‬‫מעט‬‫עסקים‬ ‫שעבדנו‬‫בהם‬‫תהליכים‬‫אלה‬‫לא‬‫מתרחשים‬. ‫העסקיים‬ ‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ישפרו‬ ‫נתונים‬ ‫מבוססת‬ ‫עסקית‬ ‫תרבות‬ ‫להטמיע‬ ‫שישכילו‬ ‫הנהלות‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬

×