Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ל‬ ‫כאמצעי‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ניהול‬‫במשרד‬ ‫רווחים‬ ‫השאת‬‫י‬‫דין‬ ‫עורכי‬
‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫ב‬ ‫המשחק‬ ‫כללי‬‫העסקי‬ ‫עולם‬‫ל...
2.‫גיבוש‬‫ותוכני‬ ‫עסקית‬ ‫אסטרטגיה‬‫ו‬.‫לביצוע‬ ‫עבודה‬ ‫ת‬‫תוכניות‬ ‫גם‬ ‫תכלול‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬
‫תקציב‬ ,‫עסקי‬ ‫ופ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ניהול אפקטיבי של משרדי עורכי דין

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ניהול אפקטיבי של משרדי עורכי דין

  1. 1. ‫ל‬ ‫כאמצעי‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ניהול‬‫במשרד‬ ‫רווחים‬ ‫השאת‬‫י‬‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫ב‬ ‫המשחק‬ ‫כללי‬‫העסקי‬ ‫עולם‬‫לטלטלה‬ ‫שגרם‬ ‫מה‬ ,‫השתנו‬‫קשה‬‫ולתהפוכות‬ ‫הכלכל‬ ‫במגזר‬ ‫מהותיות‬‫י‬‫והעסקי‬.‫להיות‬ ‫שאמור‬ ‫המגזרים‬ ‫אחד‬‫הוא‬ ‫מהתמורות‬ ‫מושפע‬ .‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫משרדי‬ .,‫בארץ‬ ‫המשפטי‬ ‫לתחום‬ ‫זרים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫לכניסתם‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ,‫עתה‬ ‫כבר‬‫תופעה‬ ‫ותגבר‬ ‫שתלך‬‫ו‬‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫צפויה‬‫ניהול‬ ‫תרבות‬‫המשרדים‬‫בארץ‬‫לכך‬ ‫מעבר‬ .,‫אנו‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫עדים‬‫ל‬‫ש‬ ‫לקוחות‬ ‫בתמחור‬ ‫עזה‬ ‫תחרות‬‫תשפיע‬ ‫הדברים‬ ‫מטבע‬‫על‬‫רווחים‬ ‫חלוקת‬‫ל‬,‫שותפים‬ ‫והתקציב‬ ‫ההוצאות‬ ‫מבנה‬‫המשרדי‬,)‫אאוטסורסינג‬ ‫(יותר‬ ‫העסקה‬ ‫בתנאי‬ ‫שינוי‬,‫רבה‬ ‫השקעה‬ ‫ב‬‫וב‬ ‫גיוס‬‫בשימוש‬ ‫מחודשת‬ ‫וחשיבה‬ ‫לקוחות‬ ‫מחויבות‬‫לרבות‬ ‫שיווק‬ ‫באמצעי‬.‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ,‫למכה‬ ‫תרופה‬ ‫להקדים‬ ‫כדי‬‫עורכי‬ ‫משרדי‬‫ה‬‫דין‬‫נדרשים‬‫לאמץ‬‫ומנהיגות‬ ‫ניהול‬ ‫דפוסי‬ ‫אפקטיביים‬,‫תוך‬.‫הצפויים‬ ‫לשינויים‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫שיאפשרו‬ ‫כלים‬ ‫רכישת‬‫ניהול‬ ‫אפקטיביים‬ ‫ומנהיגות‬‫יאפשר‬‫ו‬‫להתבלט‬‫פני‬ ‫על‬‫הניהול‬ ‫שרמת‬ ‫או‬ ‫ניהול‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ‫משרדים‬ ‫בשוטף‬ ‫מתמקדת‬‫המשרד‬ ‫של‬.‫בלבד‬ ‫להבטיח‬ ‫ניתן‬‫אפקטיבי‬ ‫ניהול‬‫יישום‬ ‫באמצעות‬‫חשובים‬ ‫כללים‬ ‫מספר‬ 1.‫שותפים‬ ‫הסכם‬-‫השותפים‬ ‫הסכם‬‫חיי‬ ‫לאורך‬ ‫השותפים‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכות‬ ‫את‬ ‫מסדיר‬ ‫מהשותפים‬ ‫והצפיות‬ ‫האחריות‬ ,‫התפקידים‬ ‫חלוקת‬ ‫מהי‬ ‫ברורה‬ ‫הגדרה‬ ‫תוך‬ ,‫שותפות‬‫ואופן‬ ‫הרווחים‬ ‫חלוקת‬.‫אפקטיבי‬ ‫שותפים‬ ‫הסכם‬‫מ‬‫להתמקד‬ ‫ומאפשר‬ ‫הדעות‬ ‫חילוקי‬ ‫את‬ ‫צמצם‬ .‫המשרד‬ ‫רווחיות‬ ‫הגדלת‬ ,‫שחשוב‬ ‫במה‬
  2. 2. 2.‫גיבוש‬‫ותוכני‬ ‫עסקית‬ ‫אסטרטגיה‬‫ו‬.‫לביצוע‬ ‫עבודה‬ ‫ת‬‫תוכניות‬ ‫גם‬ ‫תכלול‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫תקציב‬ ,‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬ ‫שיווק‬‫לביצוע‬ ‫ולו"ז‬ ‫יעדים‬ ,‫מטרות‬. 3.‫מנגנוני‬ ‫בניית‬‫ובקרה‬ ‫הערכה‬‫שיבחנו‬‫העבודה‬ ‫ובתוכניות‬ ‫האסטרטגית‬ ‫בתוכנית‬ ‫עמידה‬. ‫רבה‬ ‫חיוניות‬ ‫ובקרה‬ ‫הערכה‬ ‫למנגנוני‬‫שמטרתה‬‫שתו‬ ‫מה‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬‫כן‬ ‫כמו‬ .‫יבוצע‬ ‫כנן‬ .‫משתנה‬ ‫העסקית‬ ‫והסביבה‬ ‫במידה‬ ‫נדרשות‬ ‫התאמות‬ ‫ביצוע‬ ‫יאפשר‬ 4.‫והישגים‬ ‫דרך‬ ‫לפריצות‬ ‫המשרד‬ ‫את‬ ‫שיוביל‬ ‫עסקית‬ ‫וראייה‬ ‫חזון‬ ‫בעל‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫בחירת‬ ‫עסקיים‬‫זו‬ ‫השקעה‬ ‫הדברים‬ ‫מטבע‬ .‫בניהול‬ ‫זמנו‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫צריך‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ . ‫יחד‬ .‫המקצועי‬ ‫הצד‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫תבוא‬.‫החסרונות‬ ‫על‬ ‫עולים‬ ‫היתרונות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ 5..‫ביותר‬ ‫החלשה‬ ‫החוליה‬ ‫לפי‬ ‫נמדד‬ ‫השרשרת‬ ‫חוזק‬‫שקיימים‬ ‫בכך‬ ‫די‬ ‫אין‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫במשרד‬ ‫ב‬ ‫ולהשקיע‬ ‫דגש‬ ‫לתת‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫פורמליים‬ ‫הסכמים‬‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫איכות‬‫בקביעת‬‫ערכים‬ ‫המשותפים‬‫כלל‬ ‫על‬ ‫ומוסכמים‬‫השותפים‬,‫אישיים‬ ‫הבין‬ ‫הקשרים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬‫ו‬‫האמון‬ ‫רמת‬ ‫בין‬‫השותפים‬‫ניהולית‬ ‫סמכות‬ ‫קבלת‬ ,.‫הצוות‬ ‫ועבור‬ ‫בצוות‬ ‫לעבוד‬ ‫והנכונות‬‫יסייעו‬ ‫אלה‬ ‫על‬ .‫ושינויים‬ ‫תמורות‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ,‫עסקית‬ ‫להצליח‬ ‫למשרד‬‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ .‫בפניהם‬ ‫ניצבים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫שמשרדי‬ ‫התנודות‬‫ה‬‫העסקי‬ ‫בעולם‬ ‫מתרחשות‬‫נמצאות‬‫רק‬‫בתחילתן‬‫הולכות‬ ‫לא‬ ‫הן‬ ,‫מקום‬ ‫לשום‬‫הן‬ , ‫להישאר‬ ‫כדי‬ ‫כאן‬.‫וינהלו‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ ‫המופיעים‬ ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫שיטמיעו‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫משרדי‬‫באופן‬ ‫אפקטיבי‬‫עם‬ ‫היטב‬ ‫להתמודד‬ ‫יצליחו‬,‫הצפויים‬ ‫השינויים‬‫ישיגו‬‫תוצאות‬‫וייבנו‬‫היוצר‬ ‫מענים‬‫ים‬ .‫המתחרים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫בידול‬

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

232

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

59

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×