Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עקרונות לבניית תקציב הדרכה

2,073 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עקרונות לבניית תקציב הדרכה

 1. 1. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫עקרונות לבניית תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני ודגשי למינו מקצועי‬ ‫שנת 9002 עוד לא הסתיימה וארגוני מתחילי להיער לשנת 0102. אחת ההיערכויות‬ ‫במשאבי אנוש היא בניית תקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני. המאמר יציג גישה ועקרונות‬ ‫מרכזיי בבניית תקציב שיסייעו למנהלי משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני, בעיקר כאלה‬ ‫הנמצאי בראשית דרכ להתמודד ע בניית תקציב.‬ ‫המאמר יענה על מספר שאלות מרכזיות:‬ ‫1. אי בוני תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני, כ שיהיה אפקטיבי, רלבנטי ומשמעותי לארגו ?‬ ‫2. מה מציגי להנהלה בבואה לאשר תקציב הדרכה?‬ ‫3. אי נעזרי בתקציב למינו אישי ומינו מקצועי של יחידת הדרכה ופיתוח ארגוני‬ ‫1. אי בוני תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני‬ ‫שלבי מרכזיי בבניית תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני‬ ‫1. איתור צרכי‬ ‫2. בניית תקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני‬ ‫1. איתור צרכי‬ ‫לרשות מנהל משאבי אנוש ההדרכה והפיתוח הארגוני עומדות מספר אפשרויות לאתר צרכי‬ ‫הדרכה:‬ ‫א. תוכנית אסטרטגית של ההנהלה‬ ‫התוכנית האסטרטגית של ההנהלה ממקדת את מנהל משאבי אנוש, ההדרכה והפיתוח‬ ‫הארגוני בנושאי החשובי להנהלה בבניית תוכנית העבודה, לדוגמא: כניסה לשוק ההודי‬ ‫תחייב הדרכה ולימוד של ממשקי עבודה מול מנהלי בהודו, הטמעת מערכת ‪,ERP‬‬ ‫תחייב להקצות משאבי ארגוניי רבי להדרכה, תמיכה וייעו בנושא, עד שספק א‬ ‫הארגו , מנהליו ועובדיו יוכלו להכיל אותו כ שיישאר בכלל תקציב לעוד הדרכות ותהליכי‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 2. 2. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫פיתוח ארגוני. אלה ה רק שתי דוגמאות המדגישות את הצור של מנהלי משאבי אנוש,‬ ‫הדרכה ופיתוח ארגוני להכיר, לדעת וללמוד את התוכנית האסטרטגית של ההנהלה לפני‬ ‫בוא להכי את תקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני.‬ ‫ב. תוכנית עבודה יחידתיות‬ ‫תוכניות עבודה היחידתיות מהוות מקור ידע חשוב להכנת תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני.‬ ‫מנהלי היחידות גוזרי את היעדי העסקיי שלה מהתוכנית האסטרטגית הארגונית.‬ ‫בשיחה ע מנהל היחידה צרי לזהות את המוקדי בה הדרכה ופיתוח ארגוני יכולי‬ ‫לתת מנענה מקצועי על מנת לאפשר ליחידה לעמוד ביעדיה העסקיי‬ ‫ג. תהלי הערכת עובדי‬ ‫אחת המטרות המרכזיות של תהלי הערכת עובדי הוא הדיאלוג בי המנהל והעובד,‬ ‫סביב סוגיית הפיתוח המקצועי והאישי של העובד. בטופס הערכת עובדי צרי להיות‬ ‫סעי שבו דני המנהל והעובד בהדרכות והשתלמויות מקצועיות, אות צרי לעבור‬ ‫העובד בכדי שיוכל לשפר ביצועי , להרחיב את גבולות הידע שיכשירו אותו לתפקידי‬ ‫נוספי , א אכ הוא מיועד לקידו . משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני אמורי לרכז‬ ‫את המידע הזה, לבחו ולתק את הרלבנטיות שלו )בהמש אסביר מדוע(, ולגזור מתוכו‬ ‫תוכניות הדרכה ופיתוח ארגוני. הסיבה שציינתי את הצור בתיקו המידע הוא מהסיבה‬ ‫הבאה, לא מעט מנהלי ממלאי בטופס הערכת עובדי קורסי העוסקי‬ ‫באסרטיביות, תקשורת, יחסי אנוש, שרות. לפעמי הדבר ניראה כאילו כדי לצאת ידי‬ ‫חובה. כמוב שמחלקת משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני צריכה לברור את המו מ‬ ‫התב . במידת הצור לחזור אל המנהלי ולבקש מה עיו חוזר במה שמילאו בטופסי‬ ‫ההערכה. מעבר לזה, בתהלי הערכת עובדי הבא, יש לחדד למנהלי נקודה זו כדי‬ ‫שישימו אליה לב ושלא תחזור על עצמה, א אינה משקפת את המציאות הארגונית.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 3. 3. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫ד. סקר צרכי הדרכה‬ ‫משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני יכולי לעשות סקר צרכי הדרכה ארגוני. הסקר יכול‬ ‫להיעשות ע"י ראיונות ע מנהלי בכירי בארגו וקבוצות מיקוד של עובדי בה‬ ‫נבחני צרכי יחידתיי או צרכי רוחביי לקבוצות עובדי שונות בארגו , לדוגמא‬ ‫צרכי של מחלקת הלוגיסטיקה כמחלקה וצרכי של קבוצת מנהלי הפרויקטי . בשתי‬ ‫דוגמאות אלה המיקוד שונה. במחלקת הלוגיסטיקה המיקוד הוא אנכי וממוקד א ורק‬ ‫בצרכי המקצועיי של מחלקת הלוגיסטיקה, לעומת צרכי מנהלי הפרויקטי שה‬ ‫צרכי חוצי ארגו ללא קשר לאיזו יחידה ה שייכי . בנוס הסקר יכול להיעשות ע"י‬ ‫העברת שאלוני ועיבוד . כיו קיימי כלי אינטרנטיי מצויני לביצוע סקרי .‬ ‫ה. פרויקטי , תהליכי הדרכה ופיתוח ארגוני שמתקיימי או שהסתיימו‬ ‫סביר להניח שבפרויקטי , תהליכי הדרכה ופיתוח ארגוני שמתקיימי או שהסתיימו,‬ ‫גובשו המלצות וכיווני פעולה להמש . המלצות אלה מהווי , ג ה , בסיס מצוי לבניית‬ ‫תוכנית הדרכה ופיתוח ארגוני.‬ ‫בסיו תהלי איתור הצרכי יש לקבוע סדרי עדיפויות ראשוניי ולתק אות מול ההנהלה‬ ‫ומנהלי היחידות השונות. הקריטריו הפשוט שאותו אני רוצה להציע בתיקו סדרי העדיפויות,‬ ‫בנוי מ - 3 חלקי :‬ ‫‪MUST‬‬ ‫מה חייב להיות. אילו הדרכות ותהליכי פיתוח ארגוני חייבי לקיי . קשור ישירות לתהליכי‬ ‫אסטרטגיי של הארגו .‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 4. 4. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫‪WANT‬‬ ‫מה רצוי לקיי . בקריטריו זה יהיו כל הפרויקטי בעלי חשיבות לארגו , היכולי לסייע‬ ‫להוציא אל הפועל את האסטרטגיה הארגונית ואינ נכללי במסגרת הקודמת‬ ‫‪NICE TO HAVE‬‬ ‫נחמד שיהיה. אלה ה הקורסי וההדרכות שא נשאר כס , זמ , אנרגיה, ומשאבי‬ ‫ארגוניי , נית לקיי אות , אבל ה בעדיפות שלישית ואחרונה. הכוונה היא בעיקר לקורסי‬ ‫העשרה והרצאות הרחבת אופקי למיניה .‬ ‫מנהלי הדרכה ופיתוח ארגוני צריכי לזכור שפעילות של ‪ NICE TO HAVE‬תמיד קלה יותר‬ ‫לביצוע מאשר נושאי שה ‪ .MUST‬נושאי ה - ‪ MUST‬נוגעי בסוגיות הליבה המרכזיות‬ ‫והאסטרטגיות בארגו . ה מורכבות, יש סיכוי לניגוד אינטרסי בי בעלי עניי שוני ולא תמיד‬ ‫פשוט להוציא אל הפועל. קל יותר להזמי מרצה אורח שירצה על יחסי החו של ישראל ועל‬ ‫איר . חשוב לזכור, זו אינה הדרכה ובוודאי לא פיתוח ארגוני, זהו ערב שנועד לעשות מצב‬ ‫רוח טוב לעובדי . ותו לא. קל מאוד לקיי אותו אבל בינו ובי הדרכה אי ולא כלו .‬ ‫מנהלי הדרכה ופיתוח ארגוני צריכי למקד את מאמציה בנושאי ה - ‪ MUST‬ו - ‪WANT‬‬ ‫ורק בסופו של יו , א נשארי תקציב, זמ ואנרגיה יש מקו לקיי פעילויות כאילו‬ ‫הדרכתיות.‬ ‫עוד אבחנה אחת שאני מעוניי לעשות היא בי הדרכות הקשורות ישירות לפיתוחו המקצועי‬ ‫של המנהל והעובד ובי קורסי והדרכות שה במסגרת העשרה.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 5. 5. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫קורסי , הדרכות והשתלמויות שקשורי ישירות לפיתוח המקצועי של המנהל והעובד ויסייעו‬ ‫לו לבצע את עבודתו המקצועית טוב יותר וה צריכי להיות במסגרת שעות העבודה.‬ ‫הדרכות והשתלמויות שה העשרה ואינ נותנות ער מוס ישיר לארגו , כדאי שיתקיימו‬ ‫לאחר שעות העבודה הפורמאליות, רצוי אפילו במימו משות של המעביד והעובד, למרות‬ ‫שהדבר נתו לשיקול דעתו של המעביד, אי והא לממ קורסי העשרה. הבעיה מתחילה‬ ‫כשלא מעט ארגוני , בעיקר ארגוני ‪ ,IT‬מקיימי קורסי הקשורי ישירות לעבודתו והפיתוח‬ ‫המקצועי של המנהל או העובד בשעות הערב, לאחר שעות העבודה. לאור זמ , שכרו של‬ ‫הארגו יוצא בהפסדו. מנהל או עובד שבאי לקורס אחרי יו עבודה מלא אינ מסוגלי‬ ‫להפיק את המיטב מההשתלמות וההדרכה המקצועית. התוצאה, הארגו ג הוציא כס על‬ ‫הדרכה וג לא הפיק את המיטב מההדרכה ובנוס העובד לא מוקיר את המעביד שמשקיע‬ ‫בו ובקורס.‬ ‫ובכ אותרו הצרכי מה השלב הבא?‬ ‫2. בניית תקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני‬ ‫אחרי שאותרו הצרכי ויש כיוו כללי לגבי הנושאי הדורשי התייחסות וטיפול מגיע "השלב‬ ‫האפור", המתיש והלא זוהר של העבודה הסיזיפית הכוללת פגישות ע ספקי , קבלת‬ ‫הצעות מחיר ובחירת החלופות המתאימות.‬ ‫אילו נושאי יש לשקלל כשבוני תקציב הדרכה:‬ ‫עלויות ישירות מרצי /יועצי /מנחי‬ ‫•‬ ‫עלויות עקיפות של מרצי /יועצי /מנחי - לדוגמא תקורות יועצי /מרצי /מנחי , תו כדי‬ ‫•‬ ‫הקורס ובסיומו )הא ה משולמות במסגרת הקורס או מתומחרות בנפרד(. מניסיו אישי‬ ‫רצוי לסגור נקודה זו לפני סגירת החוזה תו הגדרה מפורשת של מספר השעות‬ ‫המוקדשות לתקורות אלה.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 6. 6. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫תקורות ארגוניות כגו : כיבוד, ציוד וחומרי עזר נוספי .‬ ‫•‬ ‫במידה והדרכות מתקיימות מחו לארגו יש צור לבחו את הצעות המחיר של המלונות‬ ‫•‬ ‫והמקומות בה עומדי להתארח.‬ ‫עוד נתו חשוב שצרי לדאוג שיהיה )בעיקר בעת הצגת התקציב( זהו ה - ‪.Benchmark‬‬ ‫•‬ ‫כיוו שהדרכה ופיתוח ארגוני ה אחד האמצעי לשימור עובדי טובי בארגו )נתו‬ ‫מאוד חשוב לכל הנהלה(. רצוי מאוד להציג את השקעת הארגוני האחרי בכלל‬ ‫וארגוני בענ בו פועל הארגו שלכ בפרט, בכל מה שקשור לפיתוח ארגוני והדרכות‬ ‫של מנהלי ועובדי .‬ ‫ביחידות בה יש מטה ו- ‪ BU‬מתעוררת לא פע סוגיית "מי יממ ", אסביר בקצרה את הקושי:‬ ‫בחלק מהארגוני בה יש ‪ BU‬מתחילה התחשבנות על מי משל על חדר ההדרכה, מי‬ ‫•‬ ‫משל על כיבוד וכדומה. הפתרו , בחלק מהמקרי הוא שכל יחידה משלמת עבור חלקה‬ ‫בהדרכה. מצב זה מכניס את מנהלי משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני לסב שאי‬ ‫ממנו מוצא. הצעתי היא ליצור מצב בו כל היחידות מעבירות תקציב מסוי לתקורות‬ ‫בתחילת שנת התקציב. אחרת מנהלי משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני ימצאו את‬ ‫עצמ משקיעי אנרגיה רבה בלנסות ולהבי מי משל על מה באיזו הדרכה. אני יכול‬ ‫להבטיח לכ מניסיו אישי שזה תהלי מתיש שמנטרל חלק גדול מאפקטיביות של מנהלי‬ ‫משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני.‬ ‫אפשרות נוספת להתמודד ע סוגיית ה - ‪ BU‬והתקציב הוא לחלק את התקציב לשניי .‬ ‫•‬ ‫תקציב ייעודי להדרכות מקצועיות י שאר באחריות ה - ‪ BU‬אבל ינוהל מקצועית ע"י מנהל‬ ‫ההדרכה והפיתוח הארגוני, תקציב ההדרכה הניהולית והפיתוח הארגוני של הארגו ,‬ ‫כולל ה - ‪ ,BU‬יהיה באחריות בלעדית של מנהל ההדרכה והפיתוח הארגוני. אני יודע‬ ‫שמנהלי כספי של חברות הנסחרות בבורסה לא אוהבי גישה זו כי היא מעמיסה על‬ ‫סעי הוצאות ההנהלה.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 7. 7. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫מנהלי כספי ומנהלי הדרכה ופיתוח ארגוני צריכי למצוא פתרו לסוגיה זו כדי לאפשר‬ ‫למנהלי ההדרכה והפיתוח הארגוני יכולת תפקוד עצמאית ללא תלות ב - ‪ BU‬כזה או אחר.‬ ‫למרות שסמנכ"ל הכספי לא יאהב את מה שאני כותב, מוצע למנהל ההדרכה והפיתוח‬ ‫הארגוני לנפח מעט את התקציב על מנת שיישארו לו עודפי , במידה ויעלה במהל השנה‬ ‫צור שלא תוקצב. סיבה נוספת, כל תקציב דינו להיות מקוצ . הגשת תקציב גדול יותר‬ ‫יאפשר גמישות רבה יותר ג א התקציב מקוצ . רק אל תתנו למנהלי כספי בארגו לקרוא‬ ‫את המאמר ☺.‬ ‫2. הצגת תקציב לאישור ההנהלה‬ ‫הנהלה מדברת במספרי . דמינג אמר פע : ‪IN GOD WE TRUST ALL THE OTHERS‬‬ ‫‪ .MUST BRING DATA‬הצגת התקציב צריכה להיות בנויה על רציונאל ומגובה בנתוני .‬ ‫ככה זה, הנהלות ומנהלי אוהבי מספרי ונתוני ולא מלל. הנה מתכו מנצח להצגת‬ ‫תקציב 0102 בהנהלה. 4 שקפי , 3 דקות:‬ ‫שק 1‬ ‫הצגה קצרה של האסטרטגיה והדגשי הארגוניי .‬ ‫שק 2‬ ‫הצגת פעילות ההדרכה והפיתוח הארגוני כנגזרת של האסטרטגיה הארגונית וכיצד היא‬ ‫תומכת בהשגתה.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 8. 8. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫שק 3‬ ‫תחומי הפעילות המרכזיי של ההדרכה והפיתוח הארגוני בשנת 0102 תו השוואה‬ ‫לפעילות שנת 9002 )לא בקורסי אלא בתחומי פעילות מרכזיי (. ליד כל תחו פעילות‬ ‫מצייני עלויות משוערות, לשנת 0102 לעומת הוצאת בפועל בשנת 9002.‬ ‫שק 4‬ ‫נתוני המצייני את עלות ההדרכה לעובד בחברה בשנת 9002 וה - ‪ Benchmark‬המקובל‬ ‫בשוק/בענ , כדי שלהנהלה יהיה בסיס להשוואה.‬ ‫וזהו...‬ ‫אי צור להכביר במילי ובשקפי . ג כי הנהלות מאבדות עניי וג א לנו נראה שהדרכה‬ ‫ופיתוח ארגוני ה חזות הכול, מסתבר שבהנהלה זה עוד סעי ממגוו רחב מאוד של סעיפי‬ ‫תקציביי שצרי לדו בה לקראת אישור תקציב 0102.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 9. 9. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫מזל טוב, אישרו לכ את תקציב ההדרכה. מה עכשיו?‬ ‫עוד כמה נקודות התייחסות:‬ ‫1. תקציב ההדרכה אינו כולל, לרוב, את עלות שעות העבודה של המשתלמי והמודרכי‬ ‫בקורסי . למרות שלדעתי ראוי וכדאי לאסו נתו זה. הוא חשוב כאשר תדרשו להציג‬ ‫2. נתוני ‪ ROI‬בהדרכה. כמו כ תקציב ההדרכה אינו כולל את עלויות השכר של מנהל‬ ‫ההדרכה הפיתוח הארגוני וצוותו. ג נתו זה צרי להיאס , יהיה לו שימוש בהצגת ה -‬ ‫‪ ROI‬בהדרכה.‬ ‫3. כדי להגיש תקציב הדרכה נכו , ממוקד ומקצועי שירשי את ההנהלה יש צור לנהל את‬ ‫נתוני ההדרכה לאור כל השנה. לבצע בקרה, הערכה ומדידה. בקרה והערכה זו יכולה‬ ‫לסייע למשאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני במיצוב הארגוני. אבל על כ במאמר אחר.‬ ‫נהלו את נתוני ההדרכה לאור כל השנה.‬ ‫4. הנקודה השלישית שהיא לטעמי החשובה ביותר ולכ שמרתי אותה לסו חלק זה.‬ ‫משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני, יושבי על אחת הצמתי החשובי בארגו .‬ ‫תפקיד לסייע להנהלה ביישו האסטרטגיה באמצעות תהליכי הדרכה ופיתוח ארגוני,‬ ‫אבל ג להעלות בפני ההנהלה את רחשי המנהלי והעובדי העולי בהדרכות‬ ‫ובפרויקטי פיתוח ארגוני.‬ ‫על מנת שמחלקות משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני יעשו זאת, עליה להוציא אל‬ ‫הפועל הדרכות ותהליכי ייעו איכותיי , מקצועיי ואפקטיביי , שייתנו להנהלה את‬ ‫המידע הנכו והרצוי בדבר תפיסת האסטרטגיה ויישומה בחברה. התקציב הוא האמצעי‬ ‫לכ . שימוש נכו ומושכל בו יכול למצב את משאבי אנוש על שלוחותיו השונות במקו‬ ‫חשוב ואסטרטגי בארגו .‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 10. 10. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫3. אי נעזרי בתקציב למינו מקצועי של הדרכה ופיתוח ארגוני‬ ‫תקציב ההדרכה יכול לסייע רבות במינו תפקידה של יחידת משאבי אנוש והדרכה, א‬ ‫עושי בו שימוש מושכל ונכו . הדר לעשות בו שימוש מושכל ונבו היא באמצעות ניהול נכו‬ ‫של מעקב ובקרה. למה הכוונה?‬ ‫אחת לרבעו שלחו דו"ח לממונה על היחידה ולמנהלת משאבי אנוש יחידתית )א יש כזו(‬ ‫ובה דוח מפורט של ההדרכות ופעילויות הפיתוח הארגוני שהתקיימו ביחידה באותו הרבעו .‬ ‫הדוח צרי להיות בנוי באופ הבא:‬ ‫ש המודר , ש הקורס אליו יצא, עלות ההדרכה, עלות ההדרכה כולל תקורות, השתתפות‬ ‫המודר בעלויות הקורס )א היו(. ולאחר מכ ריכוז מספרי של ס המשתלמי ביחידה,‬ ‫הוצאה תקציבית על ההדרכה ללא/כולל תקורות.‬ ‫הדו"ח השני צרי להיות מספרי ולכלול את החלוקה התקציבית שהוצאה ברבעו חול על‬ ‫הדרכה בחלוקה הבאה:‬ ‫הדרכה טכנולוגית‬ ‫•‬ ‫הדרכה ניהולית‬ ‫•‬ ‫פיתוח הארגוני‬ ‫•‬ ‫פעילויות ארגוניות ) לדוגמא:כנס עובדי חדשי ,(‬ ‫•‬ ‫הדו"ח צרי לכלול השוואה לרבעוני קודמי )א יש היסטוריה בארגו רצויה ההשוואה(‬ ‫הוצאה כספית רבעונית מתו ס תקציב ההדרכה‬ ‫ולשיקול דעת הא להוסי סעי של הוצאה תקציבית של היחידה ביחס ליחידות אחרות‬ ‫בארגו .‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 11. 11. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫ברגע שהדוחות מוכני יש לזמ פגישה ע מנהל היחידה וע מנהלת משאבי אנוש יחידתית‬ ‫לדיו על התקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני, לקחי מהרבעו הקוד ודגשי‬ ‫לרבעו /רבעוני הבאי .‬ ‫בדיו זה בוחני , ביחד ע המנהל, את ממצאי הדוחות ומקבלי החלטות לגבי כיווני ההמש‬ ‫הרצויי .‬ ‫עצ הדיו ממצב את מנהל/ת משאבי אנוש, ההדרכה ופיתוח ארגוני בציר אסטרטגי בארגו .‬ ‫היא אינה רק אמרגנית סדנאות, אלא שותפה מרכזית בעיצוב, גיבוש והוצאה לפועל של‬ ‫תהליכי הדרכה ופיתוח ארגוני, היא נחשפת לשיקולי ארגוניי אסטרטגיי הפותחי לה‬ ‫צוהר על סוגיות הליבה הארגוניות. זוהי דוגמא לדר בה נית לעצב שותפות אסטרטגית של‬ ‫מנהל/ת משאבי אנוש, הדרכה ופיתוח ארגוני בתהליכי מרכזיי בארגו .‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬
 12. 12. ‫יוסי קור ■ מצוינות ניהולית וארגונית‬ ‫כללי אל תעשה ועקרונות עשה בבניית תקציב‬ ‫כללי אל תעשה‬ ‫1. לא תוציא כס על פעילויות הדרכה ופיתוח ארגוני שאינ בציר האסטרטגי של הארגו‬ ‫2. לא תעתיק ותשכפל תקציב שנה קודמת סת כ‬ ‫3. לא תבנה תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני ללא איתור צרכי‬ ‫4. לא תנהל תקציב הדרכה ופיתוח ארגוני ללא ביצוע מעקב ובקרה‬ ‫5. לא תבנה מצגת עמוסה, מקושקשת ועמוסת פירוטכניקות להצגת תקציב ההדרכה‬ ‫בהנהלה‬ ‫כללי עשה‬ ‫1. ראה בתקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני כלי לסייע להנהלה להוציא לפועל את התוכנית‬ ‫האסטרטגית שלה‬ ‫2. הגדר את צרכי ההדרכה והפיתוח הארגוני עפ"י סדרי עדיפויות ארגוניי‬ ‫3. הצגת מצגת קצרה וממוקדת בנושא תקציב ההדרכה‬ ‫4. נהל מעקב ובקרה אחר הוצאות תקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני ובנה דוחות שיסייעו‬ ‫למנהלי בערכה ובקבלת החלטות‬ ‫5. הסתייע בתקציב ההדרכה והפיתוח הארגוני לבנות את מעמד בארגו‬ ‫בהצלחה.‬ ‫בורוכוב 42 רעננה, 33434 טלפקס: 1473147-90 סלולארי: 2092018-450 אי מייל: ‪y1k@zahav.net.il‬‬

×