Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)

50,544 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)

 1. 1. ‫ים המלח - פיתוח ושיקום מתחם התיירות‬ ‫סיכום סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬ ‫232-‪DS‬‬ ‫21.70.50‬‫1‬
 2. 2. ‫סדנת חשיבה כבסיס לתכנון מתחם התיירות בים המלח‬‫• לסדנא הוזמנו מומחים ובכירים מענף התיירות והמלונאות בישראל‬ ‫• הסדנא נערכה ב- 21.7.5 במלון בנוה אילן.‬ ‫• מטרת הסדנא לקיים סיעור מוחות ולשמוע רעיונות והתייחסויות‬ ‫של המשתתפים עם התחלת תהליך הכנת התכנית החדשה לשדרוג‬ ‫מתחם התיירות הקיים בים המלח והרחבתו.‬ ‫• העמדות והדעות יתרמו וישפיעו על גיבוש התכנית.‬‫2‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 3. 3. ‫רשימת המשתתפים בסדנא‬ ‫התאחדות בתי המלון בישראל‬ ‫מר עמי פדרמן - נשיא התאחדות בתי המלון‬ ‫מר שמואל צוראל - מנכ"ל התאחדות בתי המלון‬ ‫התאחדות בתי המלון בים המלח ומלונאים‬ ‫מר נחמיה בן פורת - יו"ר, התאחדות מלונות ים המלח‬ ‫מר אודי זיכרמן - מנכ"ל, התאחדות מלונות ים המלח‬ ‫מר ליאור רביב - מנכ"ל, רשת מלונות ישרוטל‬ ‫מר חיים סלמה - מנכ"ל מלון הוליטל סיאסטה אילת‬ ‫מר אורי דגול - מנכ"ל, אגודת אכסניות הנוער‬ ‫מר עופר שפירא - סמנכ"ל, אגודת אכסניות הנוער‬ ‫מומחי תיירות ומוזמנים נוספים‬ ‫מר עמי אתגר - מנכ"ל, לשכת מארגני תיירות נכנסת‬ ‫מר יוסי פישר - סגן יו"ר חטיבת תיירות נכנסת, התאחדות סוכני נסיעות‬ ‫גב חנה מוניץ - מנכ"לית, האופרה הישראלית‬ ‫מר יואב אהרוני - נציג, חברת נ.ה.ל‬ ‫מר אלי רז - גיאולוגיה ויעוץ סביבתי‬ ‫גב שושו ברק - מומחית תיירות‬‫3‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 4. 4. ‫רשימת המשתתפים בסדנא‬ ‫מועצה אזורית תמר‬ ‫מר דב ליטבינוף - ראש המועצה האזורית תמר‬ ‫גב מיכל פינקלשטיין - מנכ"לית, החברה הכלכלית תמר‬ ‫גב ליאת קורן - סמנכל"ית, החברה הכלכלית תמר‬ ‫מר יעקב אקריש - רכז התיירות‬ ‫גב עופרה גזית - דוברת המועצה‬ ‫אד רוני בורג - החברה הכלכלית תמר‬ ‫מר שחף חומרי - עוזר ראש המועצה‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫מר נועז בר ניר - מנכ"ל, משרד התיירות‬ ‫גב ענת שיחור אהרונסון - משרד התיירות‬ ‫מר ערן ניצן - משרד התיירות‬ ‫מר אורן דבורי - משרד התיירות‬ ‫גב כרמית פינץ - משרד התיירות‬ ‫מר ירון ארגז - משרד התיירות‬ ‫גב ליאל אסרף - משרד התיירות‬ ‫גב ענת ורשיצקי - משרד התיירות‬‫4‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 5. 5. ‫רשימת המשתתפים בסדנא‬ ‫מר יונתן רזניק - רכז משרדים כלכליים, משרד האוצר‬ ‫גב דניאל פרג - רפרנטית, משרד האוצר‬ ‫גב ליאורה גולוב - סגנית מנהל ומתכננת מחוז הדרום, המשרד להגנת הסביבה‬ ‫מר רם אלמוג - סגן ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה‬ ‫מר עזרי אלון- אחראי תכנון מחוז דרום, רשות הטבע והגנים‬ ‫החברה הממשלתית להגנות ים המלח‬ ‫מר שימי דניאל - מנכ"ל‬ ‫מר יובל מסילתי - סמנכ"ל תפעול ומינהל‬ ‫מר ניר קדמי - סמנכ"ל כספים וכלכלה‬ ‫גב כרמית אלונה אבידני - ממונה קשרי ממשל ודוברות ומתאמת מטה‬ ‫מר אורי דולב - ראש תחום כלכלה ותקציב‬ ‫מר ינאי איטח - עוזר מנכ"ל‬ ‫צוות התכנון של מתחם התיירות בים המלח‬ ‫אד עמוס ברנדייס - ראש צוות התכנון‬ ‫אד מירון כהן - ספדיה אדריכלים‬ ‫ד"ר אהרלה זוהר - יועץ סביבתי‬ ‫מר עמנואל אלון - הליפקס, מומחה תיירות‬ ‫מר מור לנל - לנל יועצים, מומחה מלונאות‬ ‫אד שמוליק עובדיה - עמוס ברנדייס אדריכלים‬‫5‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 6. 6. ‫סדר יום של הסדנא‬ ‫03:9-00:9 - התכנסות‬ ‫00:01-03:9 - דברי פתיחה‬ ‫03:01-00:01 - הצגת הרקע, מטרות העבודה, צוות התכנון ותהליך התכנון.‬ ‫אד עמוס ברנדייס‬ ‫02:21-03:01 - 3 קבוצות דיון‬ ‫03:31-02:21 - מליאה - הצגת תוצרי קבוצות הדיון - עיקרי הנושאים שהועלו‬ ‫בכל קבוצה‬ ‫דיון פתוח‬ ‫סיכום - מר שימי דניאל‬ ‫03:41-03:31 - ארוחת צהריים‬‫6‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 7. 7. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות - 21.70.50‬ ‫דברי פתיחה‬ ‫מר שמעון דניאל‬ ‫מר נועז בר ניר‬ ‫מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות ים המלח‬ ‫מנכ"ל משרד התיירות‬ ‫מר דב ליטבינוף‬ ‫מר עמי פדרמן‬ ‫ראש מ.א. תמר‬ ‫נשיא התאחדות בתי המלון‬‫7‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 8. 8. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות - 21.70.50‬ ‫מצגת רקע - מטרות, נתונים והסבר פורמט הסדנא‬‫8‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 9. 9. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות - 21.70.50‬ ‫הדיון בשלוש קבוצות החשיבה‬‫9‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 10. 10. ‫נקודות שהוגדרו לדיון בקבוצות‬ ‫• אופי המתחם, אוכלוסיית היעד, הייחודיות שלו והפוטנציאל.‬ ‫• מלונאות - רמה, תמהיל, מספר מלונות וכמות חדרים.‬ ‫• תיירות - שימושים תיירותיים, אטרקציות, מסחר, בידור, הסעדה ושירותי‬ ‫תיירות נוספים.‬ ‫• יחסים בין חדש לישן.‬ ‫• סיכונים והצעות להתמודדות אתם.‬ ‫• צעדים נוספים - ‪ ,Marketing‬עידוד השקעות ופיתוח המרחב הציבורי וכו.‬ ‫• רעיונות והצעות.‬‫01‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 11. 11. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות 21.70.50‬ ‫ריכוז נושאים מרכזיים שהועלו בדיונים בקבוצות‬ ‫• ייחודיות‬ ‫תכנון המבוסס על המאפיינים והנכסים הייחודיים של האזור - המדבר, ים‬ ‫המלח, אווירת רוגע, ספא טבעי ועוד.‬ ‫• ראייה אזורית‬ ‫תכנון המתחם מתוך ראייה רחבה של הסביבה והשתלבות בחזון האזורי.‬ ‫• חוויה תיירותית שלמה‬ ‫מתחם הכולל מלונאות, פעילות תיירותית (מושכנים - אטרקציות) ופעילויות‬ ‫חוף, מסחר, הסעדה, מרכזי תרבות, כנסים ועוד.‬ ‫• תמהיל וגיוון קהלים‬ ‫בניית תמהיל מגוון המבוסס על רשתות בינלאומיות, תיירות עממית, תיירות‬ ‫תרבות, תיירות עם צרכים מיוחדים, מלונות נישה ועוד. פיזור האירוח לכל‬ ‫אורך ימות השנה.‬‫11‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 12. 12. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות 21.70.50‬ ‫נושאים מרכזיים שהועלו בדיונים בקבוצות‬ ‫• עידוד תיירות חד יומית ופעילות ליילית‬ ‫פיתוח פתרונות ממוקדים עבור התיירות החד יומית.‬ ‫פיתוח פעילויות לילה המותאמות לאקלים החם.‬ ‫• שילוב החדש והקיים‬ ‫תכנון ופיתוח המתחם כולו כיחידה אחת, המשלבת קיים וחדש.‬ ‫פיתוח החדש ברגישות, ללא פגיעה בקיים.‬ ‫• שלביות פיתוח‬ ‫בשלבים ראשונים שדרוג מתחמי המלונאות הקיימים, הוספת חדרים במלונות‬ ‫קיימים ובמגרשים פנויים.‬ ‫ביצוע מדורג של התכנית להתאמת היצע וביקוש והפקת לקחים, תוך כדי‬ ‫יישום. קביעת שלבי הביצוע והשיווק בהתאמה לכך.‬‫21‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 13. 13. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות 21.70.50‬ ‫נושאים מרכזיים שהועלו בדיונים בקבוצות‬ ‫• חשיבות פיתוח המרחב הציבורי‬ ‫דגש על פיתוח ושדרוג חופי הים והמרחב הציבורי הקיימים והעתידיים, תוך‬ ‫התאמה לאקלים המיוחד של האזור.‬ ‫• פיתוח בר קיימא ובניה ירוקה‬ ‫בניה ירוקה של המרחב הציבורי והבנינים ברגישות לסביבה ולאקלים.‬ ‫• נגישות ותשתיות‬ ‫חשיבות שדרוג הנגישות הקיימת למתחם ופיתוח שדה תעופה חדש ונגיש.‬ ‫פיתוח תשתיות ברמה גבוהה.‬ ‫• שיווק ומידע‬ ‫בניית מערך שיווקי עם תום שלב הפרוגרמה, באופן שילווה את תכנון ופיתוח‬ ‫המתחם ביעילות. הקמת מערך מידע והסבר לתיירים.‬‫31‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 14. 14. ‫סדנת חשיבה עם ראשי ענף התיירות והמלונאות 21.70.50‬ ‫נושאים מרכזיים שהועלו בדיונים בקבוצות‬ ‫• כח אדם ולוגיסטיקה‬ ‫הקמת מערך הכשרה מתקדם, יצירת פתרונות מגורים / הסעות לעובדים‬ ‫ותכנון מערך לוגיסטי-מלונאי למתחם.‬ ‫• תמריצים ושינויי רגולציה עבור היזמים‬ ‫חשיבות קידום אמצעים משלימים כגון תמריצים ושינויים ברגולציה בענף‬ ‫התיירות בכלל ובים המלח בפרט.‬ ‫• המשך שיתוף פעולה‬ ‫המשך שיתוף ראשי ענף התיירות והמלונאות בתהליך התכנון והפיתוח של‬ ‫המתחם.‬‫41‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 15. 15. ‫מתחם התיירות בים המלח‬ ‫נספח‬ ‫מצגת הרקע שהוצגה בתחילת הסדנא‬ ‫21.7.5‬‫51‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 16. 16. ‫ים המלח - פיתוח ושיקום מתחם התיירות‬ ‫סדנת חשיבה - 21.70.50‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬ ‫622-‪DS‬‬ ‫יולי 2102‬‫61‬
 17. 17. ‫מתחם התיירות בים המלח - צוות תכנון‬ ‫חברה‬ ‫שם‬ ‫תחום‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני‬ ‫ראש הצוות, תכנון כולל אדר עמוס ברנדייס‬ ‫ואזורי בע"מ‬ ‫ותכנון סטאטוטורי‬ ‫אדר שמוליק עובדיה‬ ‫משה ספדיה אדריכלים בע"מ‬ ‫אדר משה ספדיה‬ ‫אדריכלות ובינוי‬ ‫אדר מירון כהן‬ ‫חברה בינלאומית‬ ‫פרוגרמה תיירותית -‬ ‫בשלבי בחירה‬ ‫מלונאית - כלכלית‬ ‫הליפקס ניהול וייעוץ פרויקטים תיירותיים‬ ‫מר עמנואל אלון‬ ‫תיירות‬ ‫בע"מ‬ ‫לנל יעוץ עסקי‬ ‫מר מור לנל‬ ‫מלונאות‬ ‫ברוידא - מעוז אדריכלות נוף בע"מ‬ ‫אדר עליזה ברוידא‬ ‫נוף‬ ‫תכנון אזורי וסביבתי בע"מ‬ ‫ד"ר אהרלה זהר‬ ‫סביבה‬ ‫מהוד הנדסה בע"מ‬ ‫אינג מולי שגל‬ ‫תנועה ודרכים‬ ‫תה"ל בע"מ‬ ‫אינג אלכס אברבוך‬ ‫ניקוז‬ ‫אינג אלעזר ברבמגר‬‫71‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 18. 18. ‫מתחם התיירות בים המלח - צוות תכנון‬ ‫חברה‬ ‫שם‬ ‫תחום‬ ‫ח.ג.מ תכנון תשתיות (8991) בע"מ‬ ‫אינג שמואל בדולח‬ ‫מים וביוב‬ ‫אינג שייך יוסף מודר‬ ‫‪ E.E.C.C‬הנדסת חשמל ומערכות‬ ‫אינג שלומי וויסמן‬ ‫חשמל‬ ‫בקרה בע"מ‬ ‫ד"ר ארנון חרש‬ ‫גיאוטכניקה‬ ‫גיאוטק‬ ‫פרופ סם פרידמן‬ ‫רעידות אדמה‬ ‫פרופ מארק טלסניק‬ ‫תה"ל בע"מ‬ ‫המסה, הידרולוגיה ומי תהום ד״ר דורית מטמון‬ ‫ד״ר סווטלנה לומלסקי‬ ‫יהודה רווה ושות, משרד עורכי דין‬ ‫עו"ד מתן בן שאול‬ ‫יעוץ משפטי‬‫81‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 19. 19. ‫ים המלח - פלא עולם‬ ‫ים המלח יש רק אחד.‬ ‫תכנית חדשה למתחם התיירות היא הזדמנות נפלאה לשדרוג‬ ‫הקיים ולפיתוח מתחם תיירות ייחודי בקנה מידה עולמי.‬ ‫תצפית ממצוקי דרגות‬ ‫גן לאומי מצדה‬ ‫ים המלח‬ ‫עין פשחה‬ ‫שמורת עין גדי‬ ‫קומראן‬ ‫נחל דוד‬‫91‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 20. 20. ‫מתחם התיירות בים המלח - הרקע לתכנית‬ ‫• המלונאות בים המלח מרוכזת בחמי זהר ועין בוקק, לחופה של בריכת‬ ‫אידוי מס. 5, בדרום האגן.‬‫• המפלס של בריכה זו מועלה בכ- 02 ס"מ בשנה, כתוצאה מפעילות מפעלי‬ ‫ים המלח.‬ ‫• בעקבות החשש להצפת המלונות הוגדר "פרויקט הגנות ים המלח",‬ ‫והוכרז ב- 7002 כ"תכנית תשתית בעלת חשיבות לאומית", הוקמה‬ ‫החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) והחלו עבודות להגנות‬ ‫דחופות.‬ ‫• נבחנו חלופות לפתרון ארוך טווח ונבחרה חלופה של "קציר מלח מלא"‬ ‫בכל שטח הבריכה ופיתוח מתחם התיירות, מתוך מטרה ליצור איזון בין‬ ‫צרכי התיירות, התעשייה והתושבים באזור.‬‫02‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 21. 21. ‫מתחם התיירות בים המלח - הרקע לתכנית‬ ‫• בעקבות החלטת הממשלה (21.1.1) מקדמים מפעלי ים המלח תכנית‬ ‫להגנות ארוכות הטווח בות"ל וחל"י מקדמת תכנית חדשה למתחם‬ ‫התיירות.‬ ‫• הבסיס לתכנון מתחם התיירות הינו המצב הקיים, הפתרון ארוך הטווח‬ ‫להגנות ומשמעויותיו, תכנית רעיונית שהוכנה למתחם בשלב תחרותי‬ ‫בין אדריכלים (בו נבחר משרד ספדיה), מסמך מדיניות תמ"א/ 31 לחופי‬ ‫ים המלח (1102) ועוד.‬‫12‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 22. 22. ‫2 מתחמי מלונאות בים המלח: עין בוקק-חמי זוהר וסוויימה‬ ‫מתוך: תמ"א 31 לים המלח וחופיו - לרמן אדריכלים‬‫22‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 23. 23. ‫מתחם התיירות עין בוקק-חמי זוהר‬ ‫כ- 0042 דונם. 3 חלקים. 41 מלונות. כ- 000,4 חדרים.‬ ‫חמי זוהר‬ ‫עין בוקק‬ ‫אזור הביניים‬‫32‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 24. 24. ‫מתחם התיירות בים המלח - עין בוקק‬ ‫כ- 006 דונם. 11 מלונות. כ- 000,3 חדרים. מרכזים מסחריים, אמפי.‬ ‫צל הרים‬ ‫קראון פלאזה‬ ‫לוט‬ ‫הוד‬ ‫קניון‬ ‫דניאל‬ ‫ישרוטל‬ ‫עין התכלת‬ ‫ים המלח‬ ‫מ.מסחרי‬ ‫פטרה‬ ‫מרידיאן דויד‬ ‫לאונרדו אין‬ ‫אואזיס רויאל ישרוטל‬ ‫גנים‬ ‫/ספא קלאב‬‫42‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 25. 25. ‫מתחם התיירות בים המלח - חמי זוהר‬ ‫כ- 004 דונם. 3 מלונות. כ- 009 חדרים.‬ ‫לאונרדו פלאזה‬ ‫לאונרדו ים המלח‬ ‫לאונרדו קלאב‬‫52‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 26. 26. ‫מתחם התיירות בים המלח - אזור הביניים‬ ‫הפוטנציאל המרכזי לפיתוח המלונאות בים המלח.‬ ‫חמי זוהר‬ ‫עין בוקק‬‫62‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 27. 27. ‫מלונות ים המלח: לינות ותפוסות 0102-0002‬‫אלפים‬ ‫אחוזים‬‫005,2‬ ‫09‬ ‫591,2‬ ‫702,2‬ ‫541,2‬ ‫511,2‬ ‫47‬ ‫521,2‬ ‫47‬ ‫08‬ ‫17‬ ‫800,2‬ ‫17‬‫000,2‬ ‫749,1‬ ‫17‬ ‫07‬ ‫17‬ ‫086,1‬ ‫987,1‬ ‫467,1‬ ‫46‬ ‫07‬ ‫46‬ ‫26‬ ‫85‬ ‫665,1‬ ‫06‬‫005,1‬ ‫05‬ ‫04‬‫000,1‬ ‫03‬ ‫005‬ ‫02‬ ‫814‬ ‫414‬ ‫975‬ ‫364‬ ‫565‬ ‫01‬ ‫612‬ ‫522‬ ‫213‬ ‫513‬ ‫241‬ ‫651‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫3002 2002 1002 0002‬ ‫6002 5002 4002‬ ‫7002‬ ‫0102 9002 8002‬ ‫לינות תיירים (אלפים)‬ ‫סה"כ לינות (אלפים)‬ ‫תפוסת חדרים (אחוזים)‬ ‫עלייה בלינות ובתפוסות משנת 0002 והתייצבות בשנים‬ ‫האחרונות.‬ ‫לפי נתוני התאחדות המלונות בישראל.‬‫72‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 28. 28. ‫התפלגות אורחי בתי המלון בישראל ב-1102‬ ‫072,8‬ ‫סך כל כמות האורחים באלפים :‬ ‫כמות האורחים הישראלים באלפים : 830,5‬ ‫232,3‬ ‫כמות התיירים באלפים:‬ ‫תיירות הפנים מהווה כ- %16 מהלינות בבתי המלון בישראל‬ ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬‫82‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 29. 29. ‫התפלגות אורחי בתי המלון בים המלח ב-1102‬ ‫758‬ ‫סך כל כמות האורחים באלפים :‬ ‫כמות האורחים הישראלים באלפים : 866‬ ‫981‬ ‫כמות התיירים באלפים:‬ ‫תיירות הפנים מהווה כ- %87 מהלינות בבתי המלון בים‬ ‫המלח. הרבה מעל הממוצע הישראלי.‬ ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬‫92‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 30. 30. ‫התפלגות לפי ארצות מוצא של האורחים‬ ‫במלונות ים המלח ב-1102‬ ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬ ‫5.881‬ ‫סך כל כמות התיירים באלפים:‬ ‫כמות התיירים מאמריקה באלפים : 4.66‬ ‫כמות התיירים מאירופה באלפים: 8.79‬ ‫כמות התיירים מארצות אחרות באלפים: 3.42‬ ‫מרבית התיירות הנכנסת בים המלח הינה אירופאית.‬ ‫%72 מסך התיירים מרוסיה.‬‫03‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 31. 31. ‫פדיון שנתי ממוצע לחדר במלונות ביישובים‬ ‫נבחרים ב- 1102‬ ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬‫13‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 32. 32. ‫פדיון במלונות ים המלח 1102-7002 (באלפי ₪)‬ ‫גידול עקבי בפדיון המלונות - %34 ב- 5 שנים.‬ ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬‫23‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 33. 33. ‫ביקושים ותפוסות חדרים במלונות ים המלח‬ ‫לעומת תפוסה ארצית ב- 1102 (%)‬‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬ ‫תפוסת החדרים והמיטות בים המלח גבוהה משמעותית‬ ‫מהממוצע הארצי.‬‫33‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 34. 34. ‫תפוסת חדרים במלונות ביישובים נבחרים ב-%‬ ‫מלונות ים המלח מובילים בתפוסת החדרים‬ ‫ברציפות החל משנת 9002‬ ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬‫43‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬
 35. 35. ‫מתחם התיירות בים המלח - תקציר תכנית העבודה‬ ‫תאריכי יעד‬ ‫שלב‬ ‫לסיום שלב‬ ‫21.7.03‬ ‫התארגנות‬ ‫א‬ ‫31.2.82‬ ‫ניתוח מצב קיים והכנת פרוגרמה‬ ‫ב‬ ‫תיירותית-מלונאית-כלכלית‬ ‫31.9.03‬ ‫עקרונות התכנון וחלופות פיזיות‬ ‫ג‬ ‫31.11.03‬ ‫תכנית הבינוי‬ ‫ד‬ ‫41.2.82‬ ‫מסמכי התכנית הסטאטוטורית‬ ‫ה‬ ‫51.01.1‬ ‫הליכי אישור התכנית‬ ‫ו‬‫53‬ ‫עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני בע"מ‬

×