Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 
15.09.14 
תתווככננייתת תתששתתייוותת ללאאווממייוותת עעלל דדררךך ...
דרך מס' 4 חוצה את עמק חפר לאורכה, 
ומחלקת את הישובים הבאים: 
ממממזזררחח ללדדררךך ממסס'' 44 
חיבת ציון 
חרב לאת 
כפר הרוא"ה...
ההרראאייהה ההככללללייתת ששלל עעממקק חחפפרר:: 
יצירת חיבור ונגישות בין יישובי עמק חפר  
לצורך מענה תחבורתי לפיתוח הקיים 
ו...
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
קקבבללתת ססטט תתככננוונניי ממללאא ההככוולללל:: תתששררייטט,, ההוורראאוותת,, ננסספפחח ננו...
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
ממחחללףף ההששררווןן – מוצע לבחון הסטה של דרך מס' 57 המוצע דרומה על מנת 
תוכנית תשתיות ל...
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
ייצצייררתת ככבביישש עעווקקףף דדררווממיי ררוופפייןן ווייצצייררתת ממחחללפפווןן  
ע"מ לתת...
תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 
15.09.14 
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
ממחחללפפווןן חחפפר...
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
ההגגוושש ההדדתתיי –– במרחב קיימים 
תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמ...
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
558811 ווההככננייססהה ללאאזזווהה""תת // אאייחחוודד חחייבבוורר 44  
מוצע לאחד את חיבור ...
ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 
ההגגוושש ההדדתתיי –– במרחב קיימים 
תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תתל 31+43 שינויים_נדרשים - תוכנית כביש 4

789 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תתל 31+43 שינויים_נדרשים - תוכנית כביש 4

 1. 1. תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 תתווככננייתת תתששתתייוותת ללאאווממייוותת עעלל דדררךך ממסס'' 44 תתל 31 + תת"ל 43 ממחלף השרון (דרך מס' 57 ) מדרום ועד דרך מס' 9 בצפון
 2. 2. דרך מס' 4 חוצה את עמק חפר לאורכה, ומחלקת את הישובים הבאים: ממממזזררחח ללדדררךך ממסס'' 44 חיבת ציון חרב לאת כפר הרוא"ה בית חזון אלישיב העוגן כפר מונש מכללת רופין + המועצה תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 ממממעעררבב ללדדררךך ממסס'' 44 אזוה"ת עמק חפר גאולי תימן מעברות משמר השרון כפר חיים הדר עם כפר ידידיה בית יצחק (שער חפר)
 3. 3. ההרראאייהה ההככללללייתת ששלל עעממקק חחפפרר:: יצירת חיבור ונגישות בין יישובי עמק חפר  לצורך מענה תחבורתי לפיתוח הקיים והמתוכנן. נגישות בין היישובים החקלאיים לשטחים  החקלאיים אותם מעבדים. יצירת חיבור מתאים בין יישובי העמק  למערכת הדרכים האזורית באופן שיאפשר נגישות נוחה לתושבים, מבקרים ותיירים, אך ימנע מעבר תנועה עוברת יצירת מערכת שבילים לרוכבי אופניים  תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 והולכי רגל
 4. 4. ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: קקבבללתת ססטט תתככננוונניי ממללאא ההככוולללל:: תתששררייטט,, ההוורראאוותת,, ננסספפחח ננוופפיי,, ננייקקווזז,,  ממעעבבררייםם חחקקללאאייייםם,, ננתתוונניי תתננוועעהה,, חחתתככיי אאווררךך ווננסספפחח תתששתתייוותת.. ררצצףף ששבביילליי אאוופפננייייםם ווההווללככיי ררגגלל ––ללאאפפששרר ררצצףף חחצצייייהה ווממעעבברר ששלל ההווללככיי  ררגגלל ווררווככבביי אאוופפננייייםם ממששנניי צציידדיי ככבביישש 44,, עע""יי גגששררייםם ההררחחבבייםם ממסספפייקק ללממעעבברר ששנניי ססווגגיי ההתתננוועעוותת ((אאוופפננייייםם++הה""רר)) ממעעבבררייםם חחקקללאאייםם –– ממצצייאאתת פפתתררווןן ללממעעבבררייםם חחקקללאאייייםם בבההתתאאםם ללקקייייממייםם  ההייווםם תתחחבבווררהה צצייבבווררייתת –– חחססררהה ההתתייייחחססוותת ללתתחחבבווררהה צצייבבווררייתת,, תתחחננוותת  אאווטטוובבווסס ווממעעבברר בבייןן ההתתחחננוותת ללייייששוובבייםם אקוסטיקה – מציאת פתרונות ומיגונים אקוסטיים  דרכים מאושרות ע"י משרד התחבורה – להראות בתת"ל את הדרכים  תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 המוצעות ע"י המ.א. עמק חפר ומקובלות עקרונית ע"י משרד התחבורה לדוגמת הדרך המזרחית לבית יצחק
 5. 5. ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: ממחחללףף ההששררווןן – מוצע לבחון הסטה של דרך מס' 57 המוצע דרומה על מנת תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 למזער פגיעה בקרקעות עמק חפר באזור הצפון-מזרחי של המחלף ממחחללפפווןן בבייתת ייצצחחקק – לבחון את השפעת נפחי התנועה במחלפון על רקע הנפחים המוצעים.  לבחון את נושאי הרעש וזיהום האוויר  לבחון צמצום שטח המחלפון ופתרון לשטחים חקלאים כלואים 
 6. 6. ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: ייצצייררתת ככבביישש עעווקקףף דדררווממיי ררוופפייןן ווייצצייררתת ממחחללפפווןן  ע"מ לתת מענה לפיתוח המוצע בחלק המזרחי של עמק חפר תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 כולל פיתוח משמעותי למרכז האקדמי רופין
 7. 7. תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: ממחחללפפווןן חחפפרר –– המחלפון המוצע בתוכנית הינו רחב  מימדים, יש לבחון צמצום שטח המחלפון המוצע ופתרון לשטחים חקלאיים כלואים. בנוסף, יש להציג פתרון לגישה ליישוב אלישיב.
 8. 8. ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: ההגגוושש ההדדתתיי –– במרחב קיימים תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 ממשקים רבים בין הישובים ושימושי הקרקע השונים (כגון מוסדות לימוד, מוסדות דת, חקלאות וכו'). על כן נדרשת נגישות טובה מכביש 4 לישובים ומעבר בין הישובים מזרח למערב באופן בטיחותי
 9. 9. ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: 558811 ווההככננייססהה ללאאזזווהה""תת // אאייחחוודד חחייבבוורר 44  מוצע לאחד את חיבור דרך מס' 581 ואזוה"ת עם דרך מס' תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 4. לאור השינויים במחלף 4/9 יש לשקול מחלף מלא . במקומו ולשקול ביטול הרמת דרך מס' 4
 10. 10. ההצצררככייםם ששלל עעממקק חחפפרר:: ההגגוושש ההדדתתיי –– במרחב קיימים תוכנית תשתיות ל אומיות דרך מס' 4 ומערכת הדרכים של עמק חפר 15.09.14 ממשקים רבים בין הישובים ושימושי הקרקע השונים (כגון מוסדות לימוד, מוסדות דת, חקלאות וכו'). על כן נדרשת נגישות טובה מכביש 4 לישובים ומעבר בין הישובים מזרח למערב באופן בטיחותי

×