Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

G:\Power Points\Origen I Evolucio De La Vida

5,150 views

Published on

 • Be the first to comment

G:\Power Points\Origen I Evolucio De La Vida

 1. 1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA VIDA
 2. 2. APARICIÓ DELS PRIMERS ÉSSERS VIUS <ul><li>Des de el punt de vista de les ciències experimentals , al llarg de la història de la vida s’han donat dues possibles vies de solució a aquest problema . </li></ul><ul><li>*Els organismes procedeixen </li></ul><ul><li>d’altres llocs del Univers. </li></ul><ul><li>* Procedeixen per evolució de </li></ul><ul><li>matèria inert present en el nostre </li></ul><ul><li>planeta. </li></ul>
 3. 3. ORIGEN DELS COMPOSTOS ORGÀNICS <ul><li>Experiment de Miller </li></ul><ul><li>L’any 1953 , Miller , va fer un experiment en el qual va reproduir , la composició de l’atmosfera primitiva (fa 4.000 milions d’anys ). És a dir , sense oxigen ni gasos oxidants , nitrogen , aigua , hidrogen , amoníac i metà . </li></ul><ul><li>Va fer saltar unes descàrregues elèctriques i va obtenir una solució aquosa de substàncies orgàniques entre el quals hi havia alguns aminoàcids senzills. </li></ul>
 4. 4. Les primeres cèl.lules <ul><li>L’experiment de Miller no va fer res més que confirmar l’hipòtesi d’Oparin sobre l’origen de la matèria orgànica a la terra. </li></ul><ul><li>Posteriorment només calia suposar si era possible la polimerització espontània de compostos orgànics senzills sense la presència de l’organització cel·lular. </li></ul><ul><li>Els resultats experimentals han esta pobres , però malgrat això molts científics pensen que és possible. </li></ul><ul><li>El següent pas és trobar quan van aparèixer les primeres cèl·lules. </li></ul>
 5. 5. DATACIÓ DE LES PRIMERES CÈL·LULES TROBADES <ul><li>Any 1983,Shopf i Walter van descriure els fòssils més antics del planeta , de 3.500 milions d’anys , cianobacteris filamentosos , trobat a Austràlia. </li></ul><ul><li>1988 es van descobrir anomalies isotòpiques en roques a Groenlàndia de 3.800 milions d’anys , només s’expliquen per l’activitat biològica d’alguns organismes primitius. </li></ul><ul><li>Segons això l’evolució biològica va disposar d’uns 200 milions d’anys perquè apareguessin els primers éssers vius, i des d’aquests uns 1500 milions d’anys fins les primeres cèl·lules eucariotes. </li></ul>
 6. 6. OCEANS PRIMITIUS I EL COMENÇAMENT DE LA VIDA
 7. 7. TEORIES EVOLUTIVES
 8. 8. CREACIONISME <ul><li>Teoria que assenyala com a autor de tot el que hi ha en el món , a Deu . Tot va ser creat per Deu de la manera com ho veiem a l’actualitat. Va perdurar fins a finals del segle XIX , i avui en dia encara té adeptes. </li></ul>
 9. 9. FIXISME <ul><li>Teoria paral.lela a l’anterior . Els adeptes diuen que tots els organismes i éssers vivents en estat creats com el veiem ara. És totalment contrari a l’evolució. </li></ul><ul><li>Defineix la natura com una cosa definitiva i acabada. </li></ul>
 10. 10. LAMARCKISME <ul><li>Va ser el primer intent per explicar la gran variabilitat d’espècies existents amb la idea de canvi. </li></ul><ul><li>Lamarck afirmava en la seva cèl.lebre frase : </li></ul><ul><li>“ La funció crea l’òrgan “ </li></ul><ul><li>L’exemple més conegut és el de les girafes. </li></ul><ul><li>El seu treball però , era molt especulatiu i poc fonamentat, per la qual cosa no va ser acceptat pels seus contemporanis. </li></ul>
 11. 11. LES JIRAFES DE LAMARCK
 12. 12. POSTULATS DE LA TEORIA DE LAMARCK ( 1744-1829 ) <ul><li>Contínuament s’originen organismes inferiors ( unicel.lulars ) per generació espontània. </li></ul><ul><li>Tots els organismes tenen un impuls interior que els fa canviar al llarg de les generacions, cap a formes “ més perfectes “. </li></ul><ul><li>Durant la seva vida , el cos d’un organisme pot experimentar canvis, especialment per la realització repetida de determinades accions o per la utilització preferent d’alguna part del cos. </li></ul><ul><li>Els descendents d’aquests organismes n’hereten les característiques adquirides durant la seva vida. </li></ul><ul><li>Aquesta teoria sobre el mecanisme evolutiu s’ha anomenat herència dels caràcters adquirits o Lamarckisme . </li></ul>
 13. 13. FETS A DESTACAR <ul><li>1. Va ser el primer a proposar un mecanisme per explicar el canvi . </li></ul><ul><li>2. La seva explicació , l’herència dels caràcters adquirits , va tenir molta influència. </li></ul>
 14. 14. CHARLES ROBERT DARWIN ( 1809-1882 ) <ul><li>És el fundador de la moderna teoria de l’evolució. La seva gran aportació va ser la descripció del mecanisme de l’evolució , la selecció natural i , sobretot , la recollida i estructuració d’una immensa quantitat de dades que li donaven suport. </li></ul>
 15. 15. UNA MICA DE BIOGRAFIA <ul><li>Dut per la seva afecció per la història natural , es va embarcar amb 21 anys com a naturalista al vaixell Beagle el 1831. </li></ul><ul><li>Durant el llarg viatge , que va durar 5 anys , va fer una immensa quantitat d’observacions i recollí milers de mostres de roques , plantes i animals. </li></ul><ul><li>En retornar a Anglaterra va passar uns quants anys descrivint i ordenant tot el material recollit. </li></ul><ul><li>Finalment l’any 1859, va publicar” L’origen de les espècies “ . </li></ul><ul><li>El llibre va tenir una gran acollida però a la vegada es van desencadenar fortes polèmiques amb aquells que mantenien la veracitat de la Bíblia. </li></ul>
 16. 16. CARICATURES ENTORN A DARWIN
 17. 17. Trajecte del Beagle TRAJECTE DEL BEAGLE
 18. 18. FONAMENTS TEORIA DE DARWIN <ul><li>Es va adonar de la immensa diversitat d’espècies. </li></ul><ul><li>A la Patagònia va desenterrar restes fòssils de mamífers de gran mida.Va observar que presentaven clares semblances amb mamífers actuals de talla més reduïda. </li></ul><ul><li>A les illes Galàpagos va descobrir una gran quantitat d’espècies animals i vegetals que no es trobaven en lloc més del món. Presentaven dues característiques: </li></ul>
 19. 19. ILLES GALÀPAGOS <ul><li>1. Malgrat ser endèmiques de les illes , s’assemblaven a altres espècies de la costa pacífica de Sud-Amèrica , i no a les d’altres indrets de natura semblant. </li></ul><ul><li>2. Les diferents illes presentaven sovint espècies diferents d’un mateix tipus. </li></ul><ul><li>* Exemple: Els pinsans formaven un conjunt d’espècies </li></ul><ul><li>semblant però amb adaptacions a diferents formes de </li></ul><ul><li>vida i alimentació que es reflecteix en la forma del bec. </li></ul>
 20. 20. ELABORANT LA TEORIA <ul><li>Els fets anteriors i altres van fer pensar al jove Darwin en que les espècies s’originaven a partir de la modificació d’altres espècies. </li></ul><ul><li>Les espècies actuals de pinsans de les Galàpagos serien descendents d’un petit grup d’ocells arribats des de les costes de Sud-Amèrica. </li></ul><ul><li>Darwin va seguir treballant durant vint anys recollint proves per a un llibre sobre la teoria de l’evolució. </li></ul><ul><li>El 1858 va rebre un article de Wallace en què exposava una teoria pràcticament idèntica a la seva. </li></ul><ul><li>Darwin i Wallace van publicar un article conjunt en què exposaven la teoria de l’evolució. Tot seguit es va posar a redactar el llibre “ L’origen de les espècies “ , va ser publicat l’any 1859 . </li></ul>
 21. 21. FORMULACIÓ DE LA TEORIA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ HERÈNCIA DELS CARÀCTERS VARIACIÓ SELECCIÓ NATURAL ORIGEN DE NOVES ESPÈCIES
 22. 22. POSTULATS DE LA TEORIA <ul><li>Tots els organismes provenen d’organismes semblants. </li></ul><ul><li>En qualsevol població d’individus hi ha variació , diversitat de característiques , i algunes són heretables. </li></ul><ul><li>La capacitat de sobreviure i reproduir-se d’un individu determinat depèn de la interacció entre les seves característiques i l’ambient on viu. Algunes seran favorables , permetran deixar més descendents.Si són hereditàries tendiran a ser més freqüents a les generacions posteriors. Ja ha actuat la selecció natural . </li></ul><ul><li>Amb temps suficient , la selecció natural pot acumular prou canvis per diferenciar dos grups d’organismes fins a poder considerar-los espècies diferents. </li></ul>
 23. 23. MÉS ENLLÀ DE DARWIN <ul><li>La principal debilitat de la teoria de Darwin era l’origen i la transmissió de la variació ; és a dir , els fenòmens que estudia la genètica. La integració entre la teoria de Darwin i els descobriments de la genètica dona lloc al Neodarwinisme. </li></ul><ul><li>Posteriorment en la seva forma més elaborada l’anomenada Teoria sintètica de l’evolució. </li></ul>
 24. 24. TEORIES MODERNES <ul><li>Neodarwinisme </li></ul><ul><li>És la teoria que sorgeix d’unir la teoria de Darwin amb els redescobriments de Mendel i els coneixements sobre el material genètic , a partir de la comprovació per part de August Weismann ( 1834-1914) de la falsedat de l’herència dels caràcters adquirits. Més tard Hugo de Vries ( 1848-1914 ) comprova l’existència de mutacions. </li></ul><ul><li>Teoria sintètica </li></ul><ul><li>Defineix l’evolució com una teoria dels canvis genètics.La síntesi consisteix en dues coses: </li></ul><ul><li>* Una teoria del </li></ul><ul><li>canvi genètic. </li></ul><ul><li>*Una extrapolació </li></ul><ul><li>d’aquesta teoria a tots </li></ul><ul><li>els aspectes de </li></ul><ul><li>l’evolució. </li></ul>
 25. 25. August Weismann Hugo de Vries ( 1834-1914 ) (1848-1935 )
 26. 26. PROVES DE L’EVOLUCIÓ TIPUS DE PROVES Registre fòssil Embriologia Biogeografia Òrgans homòlegs, anàlegs i vestigials Biologia molecular
 27. 27. REGISTRE FÒSSIL <ul><li>Els fòssils ens proporcionen proves directes sobre el passat de la vida. En el registre fòssil observem els següents fets: </li></ul><ul><li>Hi ha un gran nombre d’espècies extingides. </li></ul><ul><li>Habitualment aquestes espècies són diferents de les actuals. </li></ul><ul><li>Tot i les diferències , els fòssils presenten prou semblances amb les actuals per poder relacionar-les entre elles. </li></ul><ul><li>Hi ha sèrie de fòssils que es poden ordenar en una seqüència que relaciona una espècie extingida amb un altra d’actual a través d’una sèrie de canvis. </li></ul>
 28. 28. EXEMPLE DE SÈRIE DE FÒSSILS
 29. 29. EMBRIOLOGIA <ul><li>Els organismes relacionats evolutivament presenten sovint una semblança en les primeres etapes del desenvolupament, que s’explica pel fet de compartir un avantpassat comú. </li></ul><ul><li>La ciència que estudia aquestes relacions és la filogènia. </li></ul>
 30. 30. SÈRIES FILOGENÈTIQUES
 31. 31. BIOGEOGRAFIA <ul><li>Els grups d’organismes evolutivament pròxims acostumen a estar relacionats geogràficament. </li></ul><ul><li>Si una mateixa espècie és en llocs separats per barreres que avui són infranquejables , cal que suposem que en una altra època hi hagué un pas actualment inexistent. </li></ul>
 32. 32. ÒRGANS HOMÒLEGS I ANÀLEGS <ul><li>Òrgans homòlegs : Presenten la mateixa estructura òssia però actualment realitzen funcions diferents. Aquest fenomen , l’origen comú d’unes estructures actualment diferents , s’anomena homologia. </li></ul><ul><li>Òrgans anàlegs: Es tracta d’estructures d’origen divers que han evolucionat independentment cap a formes semblants. </li></ul>
 33. 34. Diferents òrgans homòlegs
 34. 35. ÒRGANS VESTIGIALS
 35. 36. Què són els òrgans vestigials ? <ul><li>Són estructures anatòmiques que s’assemblen a d’altres , si bé són de mida més reduïda i estructura més simple. Ens indiquen clarament que les espècies tenen una història que ha deixat la seva empremta. </li></ul><ul><li>Exemples: El queixal del seny , còccix , </li></ul><ul><li>apèndix. </li></ul>
 36. 37. BIOLOGIA MOLECULAR <ul><li>S’han comprovat seqüències equivalents de proteïnes i de DNA de diferents organismes i que aquestes diferències són més grans com més suposadament llunyans són els dos organismes. </li></ul>
 37. 38. EVOLUCIÓ I POBLACIONS <ul><li>L’aparició sobtada d’una característica nova en un individu no té cap futur si no es difon en una població, en un conjunt d’individus que es puguin reproduir entre ells. </li></ul><ul><li>Els canvis evolutius es mesuren com a canvis en una població. </li></ul><ul><li>La selecció natural però s’aplica directament als individus. </li></ul>
 38. 39. DEFINICIÓ EVOLUCIÓ <ul><li>L’evolució es pot definir com el canvi de les freqüències dels al.lels d’un gen en el si de la població. </li></ul><ul><li>La branca de la genètica que estudia aquests processos s’anomena genètica de poblacions . </li></ul>
 39. 40. L’ORIGEN I MANTENIMENT DE LA VARIACIÓ <ul><li>Si suposem que la selecció natural tria els al.lels més eficients les poblacions a la llarga esdevindrien uniformes. Calia , doncs buscar explicacions al manteniment de la diversitat de les poblacions . </li></ul>
 40. 41. FONTS DE CANVI GENÈTIC SELECCIÓ NATURAL MUTACIONS FLUX GENÈTIC DERIVA GENÈTICA
 41. 42. FONTS DE CANVI GENÈTIC <ul><li>Mutacions </li></ul><ul><li>Són canvis del genotip que es </li></ul><ul><li>poden heretar de pares a fills. </li></ul><ul><li>Flux genètic </li></ul><ul><li>Entrada de nous individus a la </li></ul><ul><li>població i , per tant, nous </li></ul><ul><li>al.lels. </li></ul><ul><li>Deriva genètica </li></ul><ul><li>Canvis aleatoris de freqüències </li></ul><ul><li>gèniques en poblacions petites. </li></ul>
 42. 43. ORIGEN DE LES NOVES ESPÈCIES
 43. 44. QUÈ ÉS UNA ESPÈCIE?. <ul><li>Definició biològica d’espècie: </li></ul><ul><li>Una espècie és un conjunt de poblacions d’individus que es poden encreuar entre ells (tenir descendència fèrtil ) però no poden fer-ho amb individus d’altres poblacions. </li></ul>
 44. 45. CONCEPTE MORFOLÒGIC D’ESPÈCIE <ul><li>Quan ens trobem davant d’una espècie que no presenta reproducció cel.lular no tenim més remei que usar un altre concepte. El concepte morfològic diu que dos organismes pertanyen a la mateixa espècie si presenten una gran quantitat de semblances anatòmiques i fisiològiques. </li></ul>
 45. 46. PROCÈS D’ESPECIACIÓ <ul><li>Procés mitjançant el qual una població d’organismes origina l’aparició d’una nova espècie. </li></ul>Especiació SIMPÀTRIDA AL.LOPÀTRIDA
 46. 47. Procés d’especiació <ul><li>SIMPÀTRIDA </li></ul><ul><li>El procés d’aparició de la nova espècie es produeix en un altre territori. </li></ul><ul><li>AL.LOPÀTRIDA </li></ul><ul><li>El procés d’aparició d’una nova espècie es produeix en el mateix territori sense que es produeix desplaçament. </li></ul>
 47. 48. ESPECIACIÓ SIMPÀTRIDA <ul><li>1. Aïllament </li></ul><ul><li>geogràfic </li></ul><ul><li>2. Diferenciació </li></ul><ul><li>genètica. </li></ul><ul><li>3. Aïllament </li></ul><ul><li>reproductiu </li></ul>

×