Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עוז לתמורה, גם חיובי

3,721 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עוז לתמורה, גם חיובי

 1. 1. תפילה <ul><li>&quot; אלי היקר למדני להתחיל מחדש </li></ul><ul><li>לחדש עצמי יחד עם הבריאה , </li></ul><ul><li>כפי שבורא אתה כל יום מחדש , </li></ul><ul><li>הראני כיצד להשתחרר מאילוצי הרגליי , </li></ul><ul><li>מכבלי חוסר בטחוני , </li></ul><ul><li>ומאזיקי חרדותיי המופרכות . </li></ul><ul><li>למדני אלי היקר להתחיל מחדש - </li></ul><ul><li>לשבור את דפוסי האתמול . </li></ul><ul><li>לא לומר איני יכול - כשיכול אני , </li></ul><ul><li>לא לומר אינני - כאשר הנני , </li></ul><ul><li>לא לומר שתקוע אנוכי - </li></ul><ul><li>בשעה שחופשי אני לחלוטין &quot; </li></ul><ul><li>רבי נחמן מברסלב </li></ul>נפתי כהן ©
 2. 2. מצגת השוואה בין רפורמת אופק חדש לעוז לתמורה <ul><li>במצגת זו בוצעה השוואת נתונים ועובדות בין שני ההסכמים כפי שהם מופיעים בהסכמים החתומים &quot; אופק חדש &quot; ו &quot; עוז לתמורה &quot;. </li></ul><ul><li>על הקורא להגיע למסקנה ליתרונות וחסרונות </li></ul><ul><li>של כל רפורמה בהתאם לנתונים והעובדות שיוצגו להלן . </li></ul><ul><li>יחד עם זאת יש לזכור ששני ההסכמים הם הסכמים קיבוציים וקשה מאוד אם בכלל לשנות בהם משהוא עד לתום מועדם החוקי . </li></ul>נפתי כהן ©
 3. 3. מצגת השוואה בין רפורמות &quot; אופק חדש &quot; ל &quot; עוז לתמורה &quot; <ul><li>רפורמת &quot; אופק חדש &quot; מיועדת לחטיבות הבניים </li></ul><ul><li>רפורמת &quot; עוז לתמורה &quot; מיועדת לחטיבות העליונות . </li></ul><ul><li>השוואה תעשה בתחומים הבאים :- </li></ul><ul><li>1. מבנה שבוע העבודה . </li></ul><ul><li>2. תוספות שכר . </li></ul><ul><li>3. התקדמות בשכר לאורך השנים . </li></ul><ul><li>4. גמולי תפקיד . </li></ul><ul><li> </li></ul>
 4. 4. אופק חדש - תחולה <ul><li>&quot; הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה המועסקים בבתי ספר או במוסדות חינוך בשירות המדינה . </li></ul><ul><li>( למען הסר ספק - גני ילדים , בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים , לרבות בתי ספר לחינוך מיוחד ולרבות עובדים כאמור המלמדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי - ספר יסודיים או בחטיבות ביניים , שאינם בתי ספר לחינוך מיוחד ), וכן על עובדים כאמור המועסקים במתי &quot; אות ( מרכז תמיכה יישובי - אזורי ), במרכזים טיפוליים , באשכולות פיס ובמרכזי פסג &quot; ה .&quot; </li></ul><ul><li>( הסכם אופק עמ ' 2 סעיף ב - תחולה , תחילה ותוקף ) </li></ul>נפתי כהן ©
 5. 5. <ul><li>&quot; הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג </li></ul><ul><li>עובדי הוראה , המיוצגים על - ידי ארגון המורים , </li></ul><ul><li>המועסקים בשירות המעסיקים בחינוך העל - יסודי . </li></ul><ul><li>בחטיבות העליונות תלת שנתיות וארבע שנתיות </li></ul><ul><li>( לרבות בכיתות י &quot; ג - י &quot; ד ), המפוקחות על ידי משרד החינוך </li></ul><ul><li>( להלן עובדי הוראה )&quot; </li></ul><ul><li>( הסכם עוז לתמורה עמ ' 2 סעיף 2 - תחולת ההסכם ). </li></ul>נפתי כהן © &quot; עוז לתמורה &quot;- תחולה
 6. 7. נפתי כהן ©
 7. 8. עיקרי ההסכמות ברפורמת &quot; אופק חדש &quot; <ul><li>1 . מבנה שבוע עבודה - שבוע עבודה בין 36 שעות נוכחות בבית הספר הכולל :- </li></ul><ul><li>שעות פרונטליות , פרטניות , ושהייה . </li></ul><ul><li>2. משך שעת הוראה 45 דקות ( פרט ל - 2 שעורים בבוקר בני 50 דקות ). </li></ul><ul><li>3. תוספת שכר - בין 27%- 40% על כל רכיבי השכר ( כולל גמולי תפקיד ). </li></ul><ul><li>4. סולם של 8 דרגות להתקדמות - פז &quot; מ בין דרגה לדרגה 2-3 שנים , ותוספת שכר </li></ul><ul><li>של בין 7.5% - 8.5% על כל השכר . </li></ul><ul><li>5. שעות גיל – אין שינוי . </li></ul><ul><li>6. מורה אם ( פחות שעה פרונטלית ושעת שהייה ותוספת שכר של 7% בהמרה ) </li></ul><ul><li>7. שעון נוכחות - יונהג שעון בכל בית ספר . </li></ul><ul><li>8. הצטרפות –הרפורמה מופעלת - ב - 1932 בתי ספר ו - ב 8041 גני ילדים . </li></ul><ul><li>9. פריסת הרפורמה עד לתחילת שנת הלימודים תשע &quot; ד (2013) – משנה זו </li></ul><ul><li>כל המורים &quot; עובדי מדינה &quot; ברפורמת &quot; אופק חדש &quot;. </li></ul><ul><li>10. כל מורה חדש , נכנס מלא לרפורמה : גם אם עובד בבית ספר שלא ברפורמה . </li></ul><ul><li>11. הסכם בתוקף עד 2013 </li></ul>
 8. 9. עיקרי ההסכמות ברפורמת &quot; עוז לתמורה &quot; <ul><li>1. מבנה שבוע עבודה : שבוע עבודה של 40 שעות נוכחות בבית הספר . כולל : </li></ul><ul><li>שעות פרונטאליות , שעות פרטניות , ושעות תומכות הוראה . </li></ul><ul><li>2. שכר : תוספת שכר בשיעור של 42% שיחושב מכל רכיבי השכר ובכלל זה גמולי התפקיד . </li></ul><ul><li>3. שמירה על טבלאות שכר ותגמול מורה בהתאם להסכמים הקיימים : </li></ul><ul><li>( דרגות השכלה , וותק , גמולי תפקיד ביגוד והבראה ) </li></ul><ul><li>4. הוספת 2 גמולי השתלמות , (1 שנצבר לפני הרפורמה ) </li></ul><ul><li>5. תוספות שכר על בסיס הערכה והצטיינות . </li></ul><ul><li>6. שעון נוכחות – בכל בתי הספר יונהג שעון נוכחות , </li></ul><ul><li>7. שעות עבודה מחושבות לפי שעה של 60 דקות ( ולא 45 דקות ). </li></ul><ul><li>8. העצמת מנהל – מנהלים יעריכו מדי שנה את כלל המורים , הוסכם על הליך של פיטורי מורים </li></ul><ul><li>תוך שנה אחת וכמו כן , המנהל יוביל את מערך הפיתוח המקצועי . </li></ul><ul><li>9. הצטרפות בשנים הראשונות היא וולונטרית . לאחר מכן יחול השינוי על כל המורים . </li></ul><ul><li>10. פריסת הרפורמה תבוצע ב - 4 פעימות .( בשנת תשע &quot; ה תכול על כל מורי החט ' העליונות ) </li></ul><ul><li>11. אין כל שינוי בהפחתת שעות הוראה פרונטאלי : חינוך , תפקידים , גיל </li></ul><ul><li>ובגרות .( למעט תוספת אם 7% במקום 10% כיום ) </li></ul><ul><li>12. כל מורה חדש נכנס מלא לרפורמה : גם אם עובד בבית ספר שלא ברפורמה . </li></ul><ul><li>13. הסכם בתוקף עד 31.12.2016 . </li></ul>נפתי כהן ©
 9. 10. מספר דגשים לרפורמת עוז לתמורה <ul><li>1. יש לנו מורים חברי הסתדרות בעליונות ועלינו לייצגם כלפי המעסיקים </li></ul><ul><li>2. שתי הרפורמות טובות כל אחת מותאמת לאוכלוסיה שלה . </li></ul><ul><li>3. משנה &quot; ל תשע &quot; ג כל מי שלא יהיה בעוז ובית ספרו כן לא יקבל שום תפקיד . </li></ul><ul><li>4. תורנים בתפילה יוכלו להתחיל בשעה 7:00 ולסיים שעה קודם . </li></ul><ul><li>5. גמישות למנהל בתמהיל במשך השבוע והחודש לעבודת המורה . </li></ul><ul><li>6. מי שלומד באמצע השבוע יצטרך לעבוד 3 ימים עד לשעה 17:00 </li></ul><ul><li>7. מס ' שעות העבודה השבועי בעוז גדול 11.1% מאשר באופק . </li></ul><ul><li>8. ניתן לצבור גמול 1 בלבד כל שנה </li></ul>נפתי כהן ©
 10. 11. מבנה שבוע עבודת המורה טרם הרפורמות הפחתות משעות פרונטאליות נפתי כהן © ביניים עליונה פרונטאליות 24 24 שהייה 2 2 גמול בשעות גמול באחוזים חינוך 3 10% תוספת מורה אם הגדלת היקף משרה ב - 10% ריכוזים 1-18 6% מספר יחידות בגרות גמול בשעות גמול ב % 5 3.5 2% 4 3 3 2 2 1.5
 11. 12. מבנה שבוע עבודה ב &quot; אופק חדש &quot; למורה בחט &quot; ב ל -100% משרה ( ללא הפחתת שעות גיל ) מורה מקצועי לא מחנך מחנך מורה אם לא מחנכת מורה אם ומחנכת פרונטלי 23 23 22 22 פרטני 4 4 4 4 מול תלמיד 27 27 26 26 שהיה 9 9 8 8 סה &quot; כ 36 36 34 34 תוספת שכר 27% 33% 34% 40%
 12. 13. מבנה שבוע עבודה ב &quot; עוז לתמורה &quot; למורה בחט &quot; ע ל - 100% משרה ( ללא הפחתת שעות גיל ) נפתי כהן © &quot; עוז לתמורה &quot; מקצועי לא מחנך מחנך מורה אם לא מחנכת מורה אם ומחנכת פרונטאלי 24 21 23 20 פרטני 6 6 6 6 מול תלמיד 30 27 29 26 תומך הוראה 10 13 10 13 סה &quot; כ 40 40 39 39 תוספת שכר 42% 42% 40% 40%
 13. 14. השואה בין &quot; אופק חדש &quot; לבין &quot; עוז לתמורה &quot; ל -100% משרה נפתי כהן © &quot; אופק חדש &quot; – בחטיבת ביניים מקצועי מחנך מורה אם ( מקצועית ) מורה אם ומחנכת מול תלמיד 27 (4) 27 (4) 26 (4) 26 (4) סה &quot; כ נוכחות 36 36 34 34 תוספת שכר 27% 33% 34% 40% &quot; עוז לתמורה &quot; – בחטיבה עליונה מקצועי מחנך מורה אם ( מקצועית ) מורה אם ומחנכת מול תלמיד 30 (6) 27 (6) 29 (6) 26 (6) סה &quot; כ נוכחות 40 40 39 39 תוספת שכר 42% 42% 40% 40% תוספת שעות עבודה ושכר ב &quot; עוז לתמורה &quot; בהשוואה ל &quot; אופק חדש &quot; עבודה + נוכחות 1+ 3 4 2 + 3 5 תוספת שכר 15% 9% 6% 0%
 14. 15. ערך שעת עבודה ב &quot; עוז לתמורה &quot; &quot; מחיר שעה &quot; ( 142% : 40 = 3.55 ) ( בעבר 100%: 24 = 4.16% ) נפתי כהן © עוז לתמורה – משעה 8:00 – 16:00 תוספת שעות 16 תומך הוראה 10 פרטני 6 תגמול 42% מחיר שעה 3.55%
 15. 16. השוואת ערך שעת עבודה בין &quot; אופק חדש &quot; לבין &quot; עוז לתמורה &quot;: &quot; מחיר שעה &quot; נפתי כהן © עוז לתמורה – משעה 8:00 – 16:00 תוספת שעות 16 תומך הוראה 10 פרטני 6 תגמול 42% מחיר שעה 3.55% מחיר שעה ב &quot; אופק חדש &quot; בחט &quot; ב   תוספת שעות שהייה פרטני תגמול מחיר שעה מורה מקצועי 12 9 4 27% 3.52% מורה מחנכת 12 9 4 30%+3% 3.7% מקצועית אם 10 8 4 34% 3.94% אם ומחנכת 10 8 4 37%+3% 4.1%
 16. 17. מבנה שבוע עבודה למורה מקצועית ב &quot; אופק חדש &quot; לעומת &quot; עוז לתמורה &quot; בחתך של % משרה שונים ( ללא הפחתת שעות גיל ) נפתי כהן © &quot; אופק חדש &quot; 100% 94.44% 91.67% 83.3% 80.6% פרונטאלי 23 22 21 20 19 פרטני 4 4 4 3 3 מול תלמיד 27 26 25 23 22 שהייה 9 8 8 7 7 סה &quot; כ 36 34 33 30 29 &quot; עוז לתמורה &quot; 100% 95.83% 91.67% 87.5% 83.3% 79.2% פרונטאלי 24 23 22 21 20 19 פרטני 6 6 6 5 5 5 מול תלמיד 30 29 28 26 25 24 תומך הוראה 10 10 10 8 8 8 סה &quot; כ 40 39 38 34 33 32
 17. 18. מבנה שבוע עבודה למורה אם ב &quot; אופק חדש &quot; לעומת &quot; עוז לתמורה &quot; בחתך של % משרה שונים ( ללא הפחתת שעות גיל ) נפתי כהן © &quot; אופק חדש &quot; 100% 94.44% 91.67% 83.3% 80.6% 75% פרונטאלי 22 21 20 19 18 17 פרטני 4 4 4 3 3 3 מול תלמיד 26 25 24 22 21 20 שהייה 8 7 7 6.5 6.5 5.5 סה &quot; כ 34 32 31 28.5 27.5 25.5 &quot; עוז לתמורה &quot; ( כולל 7% תוספת אם ) 98.7% 94.5% 90.3% 86.2% 75% 70.8% פרונטאלי 22 21 20 19 18 17 פרטני 6 6 6 5 5 5 מול תלמיד 28 27 26 24 23 22 תומך הוראה 10 10 10 8 8 8 סה &quot; כ 38 37 36 32 31 30
 18. 19. מבנה שבוע עבודה למורה מחנכת ב &quot; אופק חדש &quot; לעומת &quot; עוז לתמורה &quot; ללא הפחתת שעות גיל נפתי כהן © &quot; אופק חדש &quot; 100% 94.44% 91.67% 83.3% 80.6% פרונטאלי 23 22 21 20 19 פרטני 4 4 4 3 3 מול תלמיד 27 26 25 23 22 שהייה + חינוך 9 9 8 7 7 סה &quot; כ 36 35 33 30 29 &quot; עוז לתמורה &quot; 100% 95.83% 91.67% 87.5% 83.3% 79.2% פרונטאלי 21 20 19 18 17 16 פרטני 6 6 6 5 5 5 מול תלמיד 27 26 25 23 22 21 תומך הוראה 13 13 13 12 12 12 סה &quot; כ 40 39 38 35 34 33
 19. 20. מבנה שבוע עבודה למורה אם ומחנכת ב &quot; אופק &quot; לעומת &quot; עוז &quot; ללא הפחתת שעות גיל נפתי כהן © &quot; אופק חדש &quot; 100% 94.44% 91.67% 83.3% 80.6% פרונטאלי 22 21 20 19 18 פרטני 4 4 4 3 3 מול תלמיד 26 25 24 22 21 שהייה + חינוך 8 7 7 6.5 6.5 סה &quot; כ 34 32 31 28.5 27.5 &quot; עוז לתמורה &quot;( כולל תוספת אם 7%) 98.7% 94.5% 90.3% 86.2% 75% 71% פרונטאלי 19 18 17 16 15 14 פרטני 6 6 6 5 5 5 מול תלמיד 25 24 23 21 20 19 תומך הוראה 13 13 13 11 11 11 סה &quot; כ 38 37 36 32 31 30
 20. 21. תמורה כספית לגמולי תפקיד ב &quot; אופק &quot; לעומת &quot; עוז &quot; מורה B.A ותק 30 מקסימום גמולים נפתי כהן ©
 21. 22. בעלי תפקיד ב &quot; עוז לתמורה &quot; ( תוספות אחוזיות מהמשולב + 42% תוספת עוז ) נפתי כהן © מסד תפקיד תוספת אחוזית שעות פרונטליות סה &quot; כ הערות 1 סגן מנהל טרם נסגר 0.5 לכיתה לכל הסגנים יחד חייב ללמד 9 שעות פרונטלי 2 רכז שכבה 6% לכל רכז 1 שעה לכיתה החל מ - 4 כתות חייב ללמד 12 שעות פרונטליות 3 רכז חברתי 6% 0.4 לכיתה חייב ללמד 12 שעות פרונטליות 4 רכזי אנגלית ומתמטיקה 9% 0.5 שעות לכיתה לכל רכזים יחד 1 שעה לרכז 5 שאר רכזי מקצוע 5%- 7% 0.5 שעות לכיתה לכל הרכזים יחד 1 שעה לרכז 6 יועץ חינוכי 5%- 9% 1.7 שעות לכיתה חייב ללמד לפחות 8 שעות
 22. 23. פריסה הדרגתית ב &quot; עוז לתמורה &quot; עוז לתמורה מחיר שעה - 3.55% נפתי כהן ©   פרטני תומך הוראה סה &quot; כ תגמול מחיר שעה תשע &quot; ב 2 4 6 15.8% 3.86% תשע &quot; ג 3 5 8 21.0% 3.78% תשע &quot; ד 5 7 12 31.5% 3.65% תשע &quot; ה 6 10 16 42.0% 3.55%
 23. 24. עליית שכר לאורך השנים ( וותק , גמולי השתלמות , דרגות ) <ul><li>&quot; עוז לתמורה &quot; </li></ul><ul><li>&quot; אופק חדש &quot; </li></ul>כל גמולי השתלמות שנצברו עד למועד המעבר נכללים בחישוב השכר הקובע החדש . גמולי השתלמות נפתי כהן © וותק כולל צבא אחוז 1-7 5% 8-25 2% 26+ 1% ממוצע רב שנתי 2.19 וותק מקצועי אחוז 1-7 2% 8-36 1% ממוצע רב שנתי 1.22% גמולי השתלמות אחוז משכר משולב 16 גמולים 19.2% ( 112 שעות = 1.2% כפל תואר 10.5% 2 גמולים נוספים 3% סה &quot; כ 32.7% כולל כפל תואר 22.2% ללא כפל תואר 0.62% ממוצע רב שנתי
 24. 25. בעוז 4 דרגות כל 10 נקודות ו פז &quot; מ -3 שנים = 2% לשכר ניתן לצבור ניקוד בעבור תפקיד אחד בלבד . וניקוד בגין הצטיינות באופק – 8 דרגות תוספת שכר בין דרגה לדרגה 8.5% -7.5% פז &quot; מ בין דרגה לדרגה 2 – 3 שנים בדרגות 7-9 – מותנה בהערכה ומכסות שיעור ממוצע של כ 2% לכ - 40% מהמורים = 0.8% לשלוש שנים או 0.3% בממוצע רב שנתי . נפתי כהן © &quot; אופק חדש &quot; &quot; עוז לתמורה &quot; תפקיד נקודות מחנך 2 רכז 2.5 רכז חינוכי 3 רכז שכבה 4 תגמול פז &quot; מ 2 7.5% 2 3 7.5% 2 4 7.5% 3 5 7.5% 3 6 7.5% 3 7 8.5% 3 8 8.5% 3 9 8.5% 3 דרוג הערכה מורה מחנך אחר בעל תפקיד 10% 4 3 2 10% 3 2 1 10% 2 1 0.5
 25. 26. תוספות שכר –נוספות ( לא לטבלאות השכר ) <ul><li>אופק חדש עוז לתמורה </li></ul><ul><li>* שעות נוספות - 36 בשנה * מענק כספי - 3600- 8000 ₪ </li></ul><ul><li> * מענק לבתי ספר מצטיינים </li></ul><ul><li>* לכל המורים * לחלק מהמורים </li></ul><ul><li>שווה ערך ל - 2.5% לשכר שווה ערך ל - 1.5% לשכר </li></ul>
 26. 27. סה &quot; כ עליית שכר ב -2 הרפורמות לאורך השנים &quot; אופק חדש &quot; קידום בוותק 1.2% לשנה קידום בדרגות בממוצע כ - 2.5% לשנה סה &quot; כ עלית שכר 3.72% בממוצע לשנה הקידום גם למורים שצברו את כל גמולי ההשתלמות בדרגות 6-8 מותנה בהערכה ומכסות &quot; עוז לתמורה &quot; קידום בוותק 2.19% לשנה קידום בדרגות בממוצע כ - 0.3% לשנה צבירת גמולי השתלמות בממוצע 0.62% לשנה סה &quot; כ עלית שכר 3.1% בממוצע לשנה מורים שמיצו את כל גמולי ההשתלמות ובותק הוראה מעל 26 שנים סה &quot; כ עלית שכר 1.3 % בממוצע לשנה הקידום בדרגות הוא לפי הערכת המנהל נפתי כהן ©

×