ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄqÁ. ¥Ánïï. J¸ï.J¸ïCzsÀåPÀëgÀÄ      ªÀÄAr¸ÀĪÀªÀgÀĪÀÄvÀÄÛªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ     ±ÀÈw. n. JA¸ÁßvÀPÉÆÃ...
eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°èªÁå¥ÁjPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ     ²PÀët eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ    EAzÀÄ    J¯ÁèPÉëÃvÀæzÀ   ...
ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtzÀ CxÀð:  ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt   JAzÀgÉ  “ªÁtÂdåzÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À KQÃPÀgÀtªÁVzÉ”, eÁÕ£ÀªÀÅ   ¥ÁæxÀ«ÄPÀ    ...
eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:F ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼...
eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt / ªÁtÂfåÃPÀgÀt:  eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ   CrAiÀÄ°è  ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ    PÀgÁgÀÄUÀ¼À    PÀÄjvÀÄ...
G£ÀßvÀ ²PÀët:  ²PÀëtªÀÅ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀ   eÁÕ£ÀzÀ   ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÉZÀѼÀªÉà   G£ÀßvÀ  ²PÀët...
eÁÕ£ÀzÀ   ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt  JAzÀgÉeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß        ¥ÀqÉAiÀĮħAqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß   vÉÆqÀV¹,  CzÀPÉÌvÀPÀÌ ¥Àæw¥sÀ®ª...
ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ: G¼ÀîªÀjUÉ ²PÀët: G£ÀßvÀ ²PÀët §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ¼ÀzÉà PÁgÀĨÁgÀÄ: ªÀåQÛUÀ¼À Z...
ªÀÄ£ÀgÀAd£ÁvÀäPÀªÁV PÀ°AiÀÄĪÀ   £ÀÆvÀ£À ²PÀëtzÀ°è eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ   ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂfåÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ:  ²PÀët MAzÀÄ ¸Áª...
C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt¢AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉƸÀ ºÉƸÀ ²PÀë...
C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: PÉêÀ® ¯Á¨sÀªÉà ªÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ UÀÄtUÀ½UÉ ¨É¯É E®è. PÀ¼Àî ¸ÁUÀtÂPÉAiÀ...
G¥À¸ÀAºÁgÀ: »ÃUÉ   eÁUÀwÃPÀgÀt    ªÀÄvÀÄÛªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ     MAzÀPÉÆÌAzÀÄC«¨sÁdå   CAUÀªÁVzÀÄÝ,     ²PÀë...
DzsÁgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ: C±ÉÆÃPï – GzÀåªÀIJîvÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀ£À – 2006, 15-20. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt – «. ¹. ¥ÁAqÉ – 3...
Jogi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jogi

640 views

Published on

kuvempu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jogi

 1. 1. ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄqÁ. ¥Ánïï. J¸ï.J¸ïCzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄAr¸ÀĪÀªÀgÀĪÀÄvÀÄÛªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ ±ÀÈw. n. JA¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¢éwÃAiÀIJPÀët «¨sÁUÀ ¸É«Ä¸ÀÖgï ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ
 2. 2. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°èªÁå¥ÁjPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ²PÀët eÁUÀwÃPÀgÀtªÀÅ EAzÀÄ J¯ÁèPÉëÃvÀæzÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߥÀæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃgÀÄvÁÛ EzÉ. EzÀjAzÀ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄvÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃwAiÀÄ°è§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ EzÉ. GzÁ:²PÀët, DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ, vÀAvÀæeÁÕ£À,ªÁå¥ÁgÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw EvÁå¢ü.
 3. 3. ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtzÀ CxÀð: ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt JAzÀgÉ “ªÁtÂdåzÀ J¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼À KQÃPÀgÀtªÁVzÉ”, eÁÕ£ÀªÀÅ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀ¢AzÀ »rzÀÄ G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀªÀgÉV£À «µÀAiÀÄ vÀdÕvÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. eÁUÀwPÀ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄÄPÀÛªÁV
 4. 4. eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:F ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÀÄÄRå CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C£ÉÃPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ: G£ÀßvÀ ²PÀët: ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉUÉ CªÀPÁ±À«®è: ªÁå¥ÁgÀzÀ zÀȶ×PÉÆãÀ: C«¨sÁdå CAUÀ:
 5. 5. eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt / ªÁtÂfåÃPÀgÀt: eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ PÀgÁgÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄÆvÀðgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EzÀgÉÆqÀ£É §ºÀÄ ªÀÄÄRåªÁV EAzÀÄ CªÀÄÆvÀð ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ²PÀët ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÀiÁgÁlªÀÅ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ.
 6. 6. G£ÀßvÀ ²PÀët: ²PÀëtªÀÅ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÉZÀѼÀªÉà G£ÀßvÀ ²PÀëtªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ §ºÀÄ¥Á®Ä PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ «±ÉõÀªÁV G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ MzÀV¸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛªÉ. PÁgÀt F ºÀAvÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼À ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ, ¥ÀPÀévÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆtðUÉÆAqÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ DAiÀiÁªÀÄ ²PÀët ºÉÆAzÀĪÀ
 7. 7. eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt JAzÀgÉeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĮħAqÀªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉÆqÀV¹, CzÀPÉÌvÀPÀÌ ¥Àæw¥sÀ®ªÁVzÉ. eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ²PÀëtªÀ£ÀÄß MAzÀĪÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è PÉÆqÀĪÀ,¥ÀqÉAiÀÄĪÀ, £ÀqÉAiÀÄĪÀ
 8. 8. ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ: G¼ÀîªÀjUÉ ²PÀët: G£ÀßvÀ ²PÀët §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ¼ÀzÉà PÁgÀĨÁgÀÄ: ªÀåQÛUÀ¼À ZÀ®£É: ªÁtÂdå EgÀÄ«PÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ UÁæºÀPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ: UÀr¥ÁgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ: ¥Àæw¨sÁ ¥sÀ¯ÁAiÀÄ£À: ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸Ë®¨sÀå:
 9. 9. ªÀÄ£ÀgÀAd£ÁvÀäPÀªÁV PÀ°AiÀÄĪÀ £ÀÆvÀ£À ²PÀëtzÀ°è eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂfåÃPÀgÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ²PÀët MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁVæ: ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É: ºÉaÑzÀ ¸ÀàzsÉð: ¥Àæw¨sÁªÀAvÀjUÉ CªÀPÁ±À: vÁAwæPÀvÉAiÀÄ C¼ÀªÀrPÉ: ºÉƸÀ D«µÁÌgÀ:
 10. 10. C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¥ÁjÃPÀgÀt¢AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä eÁÕ£À «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÉƸÀ ºÉƸÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß, £ÀÆvÀ£À, ¥ÀzÀÞwAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄÄPÀÛªÁV ¸Áܦ¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀgÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ.
 11. 11. C£Á£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ: PÉêÀ® ¯Á¨sÀªÉà ªÀÄÄRåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ UÀÄtUÀ½UÉ ¨É¯É E®è. PÀ¼Àî ¸ÁUÀtÂPÉAiÀÄÄ ºÉZÁÑUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. zÉòÃAiÀÄ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ zÉñÀPÉÌ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¥sÀ¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉñÀzÀ°è zÉòÃAiÀÄ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ½VAvÀ «zÉò ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¥Áæ§®å ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ.
 12. 12. G¥À¸ÀAºÁgÀ: »ÃUÉ eÁUÀwÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ MAzÀPÉÆÌAzÀÄC«¨sÁdå CAUÀªÁVzÀÄÝ, ²PÀëtPÉëÃvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÀßzÉà DzÀ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃjzÉ.ªÁå¥ÁjÃPÀgÀtªÀÅ ²PÀëtªÀ£ÀÄߥÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÉà «£ÀB
 13. 13. DzsÁgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ: C±ÉÆÃPï – GzÀåªÀIJîvÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀ£À – 2006, 15-20. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt – «. ¹. ¥ÁAqÉ – 35-39. Global Trends in Teacher Education – N.Rammath Kishan www.flipkart.com/global-trends-teacher.

×