Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milieu

301 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Milieu

  1. 1. Presentatie milieu-problematiek Yoeri Torel 1 ste bac ingenieurswetenschappen
  2. 2. De problemen <ul><li>Ozonvorming </li></ul><ul><li>Verzuring </li></ul><ul><li>Vermesting </li></ul><ul><li>Fijn stof </li></ul><ul><li>Milieugevaarlijke stoffen </li></ul>
  3. 3. Ozonvorming <ul><li>Oorzaak: uitstoot van stikstofoxiden </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li>- negatieve impact op de gezondheid </li></ul><ul><li>- zichtbare schade aan de vegatatie </li></ul>
  4. 4. Verzuring <ul><li>Oorzaak: depositie van zwavel- en stikstofhoudende verbindingen in de atmosfeer </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><ul><ul><li>verstoring in de samenstelling van de atmosfeer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>afname van de bodemkwaliteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>economische schade voor de landbouw </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Vermesting <ul><li>Oorzaak: de aanrijking van bodem en water met de nutriënten stikstof, fosfor en kalium </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li>- achteruitgang van de biodiversiteit </li></ul><ul><li>- kwalitatieve achteruitgang van de voedingsgewassen </li></ul>
  6. 6. Fijn stof <ul><li>Oorzaak: de mens (auto’s, fabrieken, etc.) en reacties tussen gassen in de atmosfeer </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li>- verhoogd voorkomen van hart- en luchtwegenklachten </li></ul>
  7. 7. Milieugevaarlijke stoffen <ul><li>Voorbeelden: asbest, POPs, PAKs, dioxines, zware metalen </li></ul><ul><li>Oorzaak: vervuiling </li></ul><ul><li>Gevolgen? </li></ul><ul><li> - ernstige gezondheidsproblemen </li></ul><ul><li> - verstoring van fauna en flora </li></ul>
  8. 8. Besluit <ul><li>Menselijke activiteit heeft groot effect op het milieu </li></ul><ul><li>Onze gezondheid gaat achteruit </li></ul><ul><li>Meer aandacht besteden aan het milieu is noodzakelijk! </li></ul>

×