Xamiguet

178 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xamiguet

  1. 1. 1. Perquè un plaper a lalumneimmigrant ala ComunitatValenciana?La Comunitat Valenciana va comptar amb 97.394 alumnes estrangers en el curs 2009-2010 i lamajoria dells-un total de 82.499, gairebé el 85 per cent-van estudiar en centres públics, mentre que laresta, 14.895, ho van fer en la xarxa de titularitat privada, segons figura en lavanç de lEstadística delsensenyaments no universitaris del curs 2009-2010, que acaba de publicar el Ministeri dEducació.El informe reflecteix que la Valenciana és la tercera autonomia en nombre dalumnat forà,superada només per Catalunya, que frega els 162.000, i Madrid, que arriba als 150.000. Per darrere de laComunitat, apareix Andalusia, amb 88.765. La xifra global a Espanya arriba als 762.746, segons les dadesconsultades per Europa PressEls fluxos migratoris han convertit lescola valenciana en una realitat multicultural i pluriètnica,on conviu una diversitat dalumnes i alumnes de diferents orígens lingüístics i culturals.Aquesta diversitat cultural de la nostra escola necessita una resposta educativa innovadora ieficaç, que promogui el diàleg intercultural, que prepari lalumnat per viure en aquesta societat tanheterogènia i que fomenti actituds que reforcen la comprensió i la solidaritat entre els ciutadans,rebutjant el racisme i la xenofòbia.Les polítiques educatives del segle XXI han de ser necessàriament interculturals. La nostraescola, aculli o no a alumnat estranger immigrant, ha de promoure una educació intercultural des dunplantejament global del centre docent. Aquesta educació intercultural ha de ser assumida per lacomunitat educativa i dirigida a tot lalumnat
  2. 2. 2. Respostes i iniciatives de laComunitat davant els alumnesimmigrantsValència va elaborar un Pla inicial per a latenció educativa a lalumnat immigrant, quecontemplava diverses mesures per als cursos 2000-2001, 2001-2002, i 2003-2004. Els seus objectiuseren facilitar leducació intercultural de tot lalumnat, així com proporcionar a lalumnat de comunitatsimmigrants una educació de qualitat que responga a les seues necessitats educatives específiques i quefomenten la seua participació, integració i igualtat doportunitats en totes les activitats escolars. Entreles mesures que inclou el Pla, cal destacar la creació dun Observatori de la Comunitat Valenciana per ala detecció de les necessitats educatives de lalumnat immigrant, la posada en marxa duna OficinadAcollida i atenció a lalumnat immigrant i a les seues famílies, en cada una de les direccions territorialsde Cultura, Educació i Esport, la incorporació a aquestes oficines dun mediador cultural amb experiènciaen latenció a alumnat daltres cultures, la concessió dajuts i recursos de compensació educativa acentres docents que escolaritzen alumnat immigrant, o la creació dels Premis de la ComunitatValenciana a materials didàctics dirigits a latenció educativa a lalumnat immigrant.Així mateix, la Conselleria de Cultura i Educació ha elaborat una pàgina web, Intercultur@litat,disponible en http://www.cult.gva.es, on la comunitat educativa pot trobar informació actualitzadasobre les Oficines dAcollida, el Mediador Cultural; les convocatòries específiques en què es potparticipar; diversos enllaços sobre la mateixa temàtica, les diferents activitats formatives per alprofessorat, recursos didàctics per a laprenentatge de llengües i de leducació intercultural;assessorament al professorat per part dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius(CEFIRE), i, estratègies dintervenció lingüística per facilitar laprenentatge dels idiomes oficials de laComunitat Valenciana a lalumnat estranger que sincorpora tardanament al nostre sistema educatiu,amb la corresponent xarxa dassessories didàctiques.En el curs 2000-2001 la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va iniciar un Pla per donarresposta a les necessitats educatives de lalumnat estranger. Entre les mesures que contempla aquestPla hi ha la de desenvolupar programes específics per a lalumnat que desconeix els idiomes oficialsdaquesta comunitat autònoma. En el curs 2005-2006 es va implantar, amb caràcter experimental, elPrograma dAcollida al Sistema Educatiu (PASE) en 29 centres docents i durant el curs 2006-2007 en 77centres.Els dies 25 a 27 de novembre de 2004 es va celebrar a València el I Congrés InternacionaldEducació i Immigració, impulsat per la Generalitat Valenciana, amb la finalitat de debatre i reflexionarsobre aquesta nova realitat educativa. Altres iniciatives:• Pla Valencià d’ Immigració 2008/2011• Integració dImmigrants: Campanya amb la integració tots guanyem.• Pla Estratègic de Ciutadania i Integració (PECI 2007-2010) i (PECI 2011-2014).
  3. 3. 3. Es treballa ladiversitat?Lany 1997 es va elaborar un Pla dactuació per a latenció a la diversitat en educaciósecundària obligatòria, però no contempla lalumne estranger sinó que atenia a la diversitat comaquells alumnes que per les seves condicions personals de discapacitat motora, psíquica o sensorial,tenien greus dificultats per utilitzar els mitjans i recursos ordinaris per accedir al currículum.Constatada la presència significativa i creixent dalumnat estranger en la nostra Comunitat,lany 2000 es va elaborar el Pla Inicial per a latenció educativa dels fills i filles de famílies estrangeresimmigrants (2000-2003). Així mateix, el Govern Valencià ha aprovat el Pla dActuacions per a la Qualitatdel Sistema Educatiu 2003-2007 (PACSE), que inclou un Programa dAtenció a la Diversitat, perquèlalumnat que cursa lensenyament obligatori a lescola valenciana trobi resposta a la creixent diversitatde les seves necessitats educatives.4. Incidència de la respostaAutonòmicadavant l’alumne immigrantLabandonament escolar està afectant especialment alalumnat estranger a la Comunitat Valenciana. Segons reflecteix un estudi realitzat per la FundacióCeimigra, dependent de la Conselleria dImmigració i Ciutadania, tan sols un 31,45% dels estudiantsforans aconsegueixen obtenir el títol dESO, mentre que el 60% dels alumnes daltres països abandonenla escolarització en el moment de complir els 16 anys.Labandonament escolar afecta especialment a lalumnat estranger a la Comunitat Valenciana.Segons reflecteix un estudi realitzat per la Fundació Ceimigra, dependent de la Conselleria dImmigraciói Ciutadania, tan sols un 31,45% dels estudiants forans aconsegueixen obtenir el títol dESO, mentre queel 60% dels alumnes daltres països abandonen la escolarització en el moment de complir els 16 anys.Linforme, realitzat a partir denquestes a 5.152 estudiants de 128 centres de la Comunitat, corroboraque el nivell educatiu disminueix en aquest col · lectiu en passar a Secundària, ja que a Primàriasadapten molt millor.La comparació entre alumnes estrangers i espanyols no llança diferències significatives quant aactitud a laula, relacions amb el professorat i rendiment acadèmic, encara que són lleugerament millorsper als autòctons. El 50% dels forans té un rendiment que els docents qualifiquen com a mitjà i el 13,82excel · lent. A més, fan servir una mitjana de 4,73 mesos a aprendre lidioma si la llengua dorigen derivadel llatí, i 7,72 mesos la resta.Lestudi destaca iniciatives institucionals com el programa PASE, el PROA, el programa decompensació educativa o els programes per a la prevenció de labsentisme. A més, la majoria delscentres participants utilitzen com a recurs el desdoblament del professorats per atendre el desfasamentcurricular daquests alumnes quan és necessari. Els principals eixos per millorar el rendiment dels
  4. 4. alumnes són emfatitzar lensenyament lingüístic, en el 75,8 per cent dels centres, i el treball curricularde reforç, en el 67,19 per cent.Quant al rendiment acadèmic dels alumnes, el 50 per cent dels alumnes obtenen unaqualificació mitjana, una xifra similar al 62,53 dels estudiants autòctons que tenen aquesta nota. Aixímateix, el 13,82 per cent dels joves de fora obté la qualificació dexcel·lent.-5. Existeixen mesuresconcretes per alsalumnes estrangers?Per facilitar lescolarització delalumnat immigrant, en cada direcció territorial sha creat una Oficina dacollida i atenció a lalumnatestranger immigrant i les seves famílies, incorporant en cadascuna delles un Mediador cultural, que ésun professor o professora amb àmplia experiència i que atén aquelles situacions que puguin generarconflicte o malestar entre els membres de la comunitat educativa a causa de les seves diferènciesculturals. El Mediador també ajuda als diferents sectors de la comunitat educativa a aconseguir unmajor coneixement mutu, de manera que es faciliti la col·laboració entre tots. Així mateix, participa enla recerca de consens per establir les normes que han de regir la convivència pacífica en els centresdocents.Podem diferenciar dues fases en el procés dacollida: la primera, que podríem anomenarinstitucional, està a càrrec de cada oficina dacollida a lalumnat immigrant i a les seues famílies. Lasegona fase es desenvolupa, un cop formalitzada la matrícula de lalumna o de lalumne, al centredocent corresponent.Les Oficines dacollida a lalumnat immigrant i a les seues famílies suposen un primer contactede les filles i els fills de les famílies immigrants amb el sistema educatiu valencià. Compten amb personalespecialitzat que té experiència en temes relacionats amb el sistema educatiu.6. Perquè ésun modelcompensatori?Perquè aquest model educatiu està destinat a garantir laccés, la permanència i la promoció enel sistema educatiu de lalumnat en situació de desavantatge social, procedent de minories ètniques, decol ·lectius dimmigrants. Amb aquest programa satén a lalumnat que presenta, des dun desfasamentescolar significatiu, fins dificultats dinserció educativa i necessitats de suport derivades de la sevaincorporació tardana a lescola, duna escolaritzacióirregular o dun desconeixement de lespanyol, enprocedir daltres països.7. Recolzamentformatiu del professoratLassessorament al professorat en aquesta nova
  5. 5. tasca va a càrrec de les assessories datenció a la diversitat, activades a la xarxa de Centres de Formació,Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE). Aquests Centres compten amb una xarxa dAssessors dAtencióa la Diversitat que ofereixen formació i assessorament específic per a latenció educativa a alumnatimmigrant i leducació intercultural de tot lalumnat.8. L’aprenentatge dela llengua vehicular.Un estudi de la Fundació Ceimigra revela que el 97,8 per centdels estudiants estrangers de la Comunitat Valenciana tenenconeixements dalguna de les dues llengües oficials i només el 2,2 per cent manca completament decompetències comunicatives. Daquesta manera, "la majoria dels alumnes segueixen sense problemes elritme de les classes lectives", segons han informat en un comunicat fonts de la Generalitat valenciana.La investigació es basa en lalumnat estranger de 128 centres deducació infantil i primària iinstituts de secundària de la Comunitat que compten amb un total de 5.152 estudiants daltresnacionalitats.Linforme també al · ludeix al temps que empren a aprendre el castellà o el valencià. Així, elsestrangers la llengua dorigen no és una llengua romanç empren com a mitjana 7,72 mesos en aprendrementre que en el cas dels estudiants la llengua materna prové del llatí el temps per aprendre lesllengües oficials de la Comunitat és de 4, 73 mesos.El programa PASE és una mesura de suport temporal, destinada a lalumnat estranger de novaincorporació al sistema educatiu, amb la finalitat de facilitar-li la superació dels problemes inicials quedificulten la seua ràpida integració escolar en el centre.En una primera fase aquest programa ofereix un suport dirigit a compensar les necessitatslingüístiques de lalumnat. En una segona fase ofereix un suport dirigit a compensar les necessitatsdaprenentatge de lalumnat estranger en certes àrees o matèries del currículum, principalment en lesinstrumentals.Amb caràcter general, el programa PASE té una durada per a lalumne dentre tres i sis mesos.En cap cas excedeix dun curs escolar. Lalumnat cursa làrea o àmbits específics del Programa i completael seu horari en el grup de referència.9. Reflexions i anàlisisde les mesuresposades en marxa.Òbviament no es necessiten molts exemples per convèncer-se que la situació requereix la disposició de mesures específiques que afavoreixin la integració dels nousestudiants en el sistema educatiu. Doncs bé, el que trobem no són disposicions ni plans queladministració faci sinó voluntarisme per part del professorat més sensible al problema, que dedicahores de guàrdies, biblioteques o esbarjos a lalfabetització en castellà o valencià dalumnes / es que,nouvinguts, ignoren la llegua vehicular en què els va a ensenyar.
  6. 6. En una primera fase aquest programa ofereix un suport dirigit a compensar les necessitatslingüístiques de lalumnat. En una segona fase ofereix un suport dirigit a compensar les necessitatsdaprenentatge de lalumnat estranger en certes àrees o matèries del currículum, principalment en lesinstrumentals.Amb caràcter general, el programa PASE té una durada per a lalumne dentre tres i sis mesos.En cap cas excedeix dun curs escolar. Lalumnat cursa làrea o àmbits específics del Programa i completael seu horari en el grup de referència.10. Bibliografia iwebgrafia*http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/planesintegrales*http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/col168pc.pdf*http://diversalacant.blogspot.com.es/2012/02/la-tasa-de-alumnado-inmigrante-en-la.html*La atención al alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma vehicular en las distintascomunidades autónomas. FETE-UGT. 2008Ximo Amiguet Sàiz

×