Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

57,944 views

Published on

 • Be the first to comment

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 1. 1. รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พัฒนาเว็บไซต์หลักของบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด Website Development OF Taradsolution CO.,LTD., นายญาณศรณ์ แตงเกิด 5230211072รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 2. 2. รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พัฒนาเว็บไซต์หลักของบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด Website Development OF Taradsolution CO.,LTD., นายญาณศรณ์ แตงเกิด 5230211072 ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด522 ชั้น 6 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 3. 3. 80/1 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กิตย์สิริ ช่อเจี้ยง ตามที่ข้า พเจ้ า นายญาณศรณ์ แตงเกิด นั กศึก ษาสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในตาแหน่งนักศึกษาฝึกงาน แผนก Programmer ณ บริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน (Job superviso) บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้จานวน 1 เล่ม เพื่อจอรับคาปรึกษาต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายญาณศรณ์ แตงเกิด)
 4. 4. (1) กิตติกรรมประกาศ การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ตลาดโซลู ชั่น จากัด ตั้งแต่ วันที่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประการณ์ต่างๆ ที่มีคุณค่ามากมาย สาหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้ 1. คุณกรกมล ศรีเอี่ยม ซึ่งเป็น Marketing & Web developer 2. คุณจักรพันธ์ กาญจนวิจิตร ซึ่งเป็น พี่เลี้ยง Java developer รวมถึงบุคลากรท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในหารทารายงานฉบับบี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทางานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย ญาณศรณ์ แตงเกิด ผู้จัดทารายงาน 25 กุมภาพันธ์ 2556
 5. 5. (2) บทคัดย่อ บริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่สนับสนุนธุรกิจผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จากการที่ได้เข้าไปปฏิบัติงานของฝ่ายสหกิจศึกษาในบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง web Programmer ซึ่งเป็นตาแหน่งที่สาคัญอีกตาแหน่งต่อการพัฒนา Solutions Application Program ในการเข้าไปปฏิบัติงานนั้น ได้ทาการศึกษาในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆแก่ ลู ก ค้า โดยศึ ก ษาในด้ าน เทคโนโลยี ใ หม่ๆ พร้อ มกั บโซลู ชั่น ทางด้ า น Online และ DigitalMarketing ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นได้ศึกษาการเขียน web application ตาม requirement ของลูกค้า เพื่อเพิ่มทั้งยอดขายและจานวนลูกค้าในตลาดลูกค้าเดิมและตลาดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท เพื่อมุ่งขยายขนาดตลาดซอฟต์แวร์สาหรับองค์กรของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทเป็น ผู้นาด้าน Online and Social NetworkMarketing ซึ่งสามารถเพิ่มผู้ เข้า ชมผ่ าน Website และสร้างการตลาดทางออนไลน์ให้ เกิ ดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. 6. (3) สารบัญ เรื่อง หน้ากิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................... (1)บทคัดย่อ ......................................................................................................................................... (2)สารบัญ ............................................................................................................................................ (3)สารบัญภาพ .................................................................................................................................... (5)บทที่ 1 บทนา................................................................................................................................... 1 1.1 บทนา ............................................................................................................................ 1 1.2 วัตถุประสงค์ .................................................................................................................. 1 1.3 ขอบเขตของโครงการ .................................................................................................... 1 1.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน................................................................................................... 2 1.5 ข้อมูลผู้ประสานงาน ...................................................................................................... 2 1.6 ขั้นตอนการดาเนินการ .................................................................................................. 2 1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ....................................................................................... 3บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................... 4 2.1 Eclipse ......................................................................................................................... 4 2.2 ภาษาพีเอชพี (PHP Languages) .................................................................................. 4 2.3 HTML (HyperText Markup Language) .................................................................... 7 2.4 CSS (Cascading Style Sheets) ................................................................................. 8บทที่ 3 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ................................................................................................ 9 3.1 กาหนดเป้าหมายและวางแผน ....................................................................................... 9 3.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล ................................................................................... 9 3.3 ออกแบบ เว็บไซต์ และเตรียมข้อมูล ............................................................................ 10 3.4 ลงมือสร้างและทดสอบ ................................................................................................ 10 3.5 เผยแพร่เว็บไซต์ ........................................................................................................... 10 3.6 ดูแลและพัฒนา ........................................................................................................... 10บทที่ 4 ผลการดาเนินการ............................................................................................................... 12 4.1 งานเกี่ยวกับ แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ ........................................................................ 12 4.2 งานเกี่ยวกับระบบนาทางหรือเนวิเกชั่น (Navigation) ................................................. 12 4.3 ไฟล์ประเภท PNG (Portable Network Graphic)..................................................... 14
 7. 7. (4) สารบัญ(ต่อ) เรื่อง หน้าบทที่ 5 สรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ ............................................................................................. 16 5.1 สรุป............................................................................................................................. 16 5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ .............................................................................................. 16หนังสือยินยอม ................................................................................................................................ 18บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 19สมาชิก ............................................................................................................................................ 20
 8. 8. (5) สารบัญภาพ เรื่อง หน้าภาพที่ 2.1 แสดงคาสั่งภาษาพีเอขพี ................................................................................................. 5ภาพที่ 4.1 แสดงแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ ..................................................................................... 12ภาพที่ 4.2 แสดงออกแบบฐานข้อมูล ............................................................................................. 13ภาพที่ 4.3 แสดง ER Diagram ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ .............................................................. 13ภาพที่ 4.4 แสดงไฟล์ประเภท JPEG .............................................................................................. 14ภาพที่ 4.5 แสดงไฟล์ประเภท PNG ............................................................................................... 15
 9. 9. บทที่ 1 บทนา1.1 บทนา ในธุร กิจ การขายของในยุ คใหม่ ต้องอาศัยเว็บไซต์เป็นสื่อ ในการสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของร้านค้าให้มากขึ้น จึงทาให้ธุรกิจการจัดทาเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการขายสินค้า มีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุค ที่การขายมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็นการขายตลาดแบบออนไลน์ ซึ่ง จะช่ ว ยให้ การขายสิ น ค้าหรื อการประชาสั มพั นธ์ตั ว สิ น ค้า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ต่า กว่าการเปิดร้านขาย ของแบบมีหน้าร้าน เมื่ อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เกิดการรับ รู้ และเข้ามาเยี่ยมชม จากการประชาสั มพันธ์ เพื่อ เยี่ยมชม สั่งซื้อ ดูรายละเอียดสินค้า/บริการ ดังนั้น เว็บที่ให้บริการร้านค้าออนไลน์จึงควรที่จะมีการปรับปรุง เพื่อให้ทันกับความต้องการใหม่ๆของลูกค้า และ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ทันกับคู่แข่งที่มีมากมายในตลาดในปัจจุบัน 1.1.1 ข้อมูลสถานประกอบการ 1.1.1.1 บริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด ประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย สินค้าหรือบริการที่สนับสนุนธุรกิจผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 1.1.2 เป้าหมายของบริษัท 1.1.2.1 เป็ น ออนไลน์ เอเจนซี่ชั้น นา หนึ่ งในกลุ่ ม บริษั ท TARAD.com บริษั ทe-Commerce อันดับ 1 ของประเทศไทย1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อเข้าใจการทางานภายในบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด 1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1.2.3 เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ 1.2.4 เพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในการทางานจริง 1.2.5 เพื่อนาหลักการทฤษฏีที่ศึกษาในการเรียน มาใช้ในงานจริง1.3 ขอบเขตของโครงการ 1.3.1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท 1.3.2 ปรับปรุงหรือปรับรุ่นของเว็บไซต์บริษัท
 10. 10. 21.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เริ่มต้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 สิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25561.5 ข้อมูลผู้ประสานงาน ชื่อพี่เลี้ยง นายจักรพันธ์ กาญจนวิจิตร ตาแหน่ง Java Developer1.6 ขั้นตอนการดาเนินการ 1.6.1 กาหนดเป้าหมายและวางแผน ในการพัฒนาเว็บไซต์ใน เราจะทาการกาหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ มีแนวทางที่ชัดเจน 1.6.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล เป็นการนาข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทั้งเนื้อหาหลักของ เว็บไซต์ นามาประเมิน วิเคราะห์ และจัดระบบ 1.6.3 ออกแบบเว็บไซต์และเตรียมข้อมูล เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟฟิกของ เว็บไซต์เพื่อให้เพื่อชมเกิดอารมณ์ ความรับรู้ต่อ เว็บไซต์ ตามที่เราต้องการ 1.6.4 ลงมือสร้างและทดสอบ เป็นขั้นตอนที่ เว็บไซต์ ถูกสร้างขึ้นมาจริงที่ละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆ จะถูกนามาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์และระบบนาทางจะถูกสร้างองค์ประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่ 1.6.5 เผยแพร่เว็บไซต์ โดยทั่ว ไปการนา เว็บไซต์ ขึ้นเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต จะหระทาด้วยการอัพโหลดไฟล์ ที่เกี่ยวข้องขึ้นไปบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ 1.6.6 ดูแลและพัฒนา เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้วเราไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบเว็บเซร์ฟเวอร์ว่าไม่หยุดทางานบ่ อยๆ ลิงค์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงต่างๆยังคงใช้ได้ คอยตอบอีเมล์ หรือ คาถามที่มีผู้ฝากไว้บน เว็บไซต์
 11. 11. 31.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 1.7.1 ฝึกฝนการทางานในสภาวะแวดล้อมการทางานที่กดดันและรีบเร่ง 1.7.2 ได้พัฒนาทักษะศักยภาพการใช้งานทฤษฎีความรู้ที่มีในการทางานจริง 1.7.3 ฝึกฝนระเบียบวินัยละความรับผิดชอบในการทางาน 1.7.4 เปิดมุมมองการเรียนรู้จากการทางานจริง
 12. 12. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้2.1 Eclipse Eclipse เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่เป็นโปรแกรมฟรี ของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM)สามารถรองรับชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา (JDK) ได้ทุกรุ่น สามารถใช้เป็นตัว editor เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม และสั่งให้โปรแกรมทางาน (run) ได้ และโปรแกรมอีคลิปส์ (Eclipse) ยังสามารถติดตั้งเครื่องมือเสริมได้หลายชนิด เพื่อตามจุดประสงค์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน Eclipse มีองค์ประกอบหลักที่เรียกว่า Eclipse Platform ซึ่งให้บริการพื้นฐานหลักสาหรับรวบรวมเครื่องมือต่างๆจากภายนอกให้สามารถเข้ามาทางานร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และมีองค์ประกอบที่เรียกว่า Plug-in Development Environment (PDE) ซึ่งใช้ในการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์มากขึ้น เครื่องมือภายนอกจะถูกพัฒนาในรูปแบบที่เรียกว่า Eclipse plug-insดังนั้นหากต้องการให้ Eclipse ทางานใดเพิ่มเติม ก็เพียงแต่พัฒนา plugin สาหรับงานนั้นขึ้นมา และนา Plug-in นั้นมาติดตั้งเพิ่มเติมให้กับ Eclipse ที่มีอยู่เท่านั้น Eclipse Plug-in ที่มีมาพร้อมกับEclipse เมื่อเรา download มาครั้งแรกก็คือองค์ประกอบที่เรียกว่า Java Development Toolkit(JDT) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเขียนและ Debug โปรแกรมภาษา Java ข้อดีของโปรแกรม Eclipse คือ ติดตั้งง่าย สามารถใช้ได้กับ J2SDK ได้ทุกเวอร์ชั่น รองรับภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา มี plug-inที่ใช้เสริมประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถทางานได้กับไฟล์หลายชนิด เช่น HTML, Java, C, JSP, EJB, XML และ GIF ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows, Linuxและ Mac OS2.2 ภาษาพีเอชพี (PHP Languages) พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคาสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้น
 13. 13. 5 ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ ภาษาพีเอชพี ในชื่อภาษาอังกฤษว่า PHP ซึ่งใช้เป็น คาย่อแบบกล่าวซ้า จากคาว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page 2.2.1 ตัวอย่างภาษาพีเอชพี ภาษาพีเอชพี จะเป็นส่วนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคาสั่งจะปรากฏระหว่าง <?php... ?> เช่น แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2.1 <?php <?php echo "Hello, World!"; echo "Hello World."; ?> ?> <script language="php"> <?php echo "Hello World."; for ($i = 0; $i < 10; $i++){ </script> echo "Test".$i; } ?> ภาพที่ 2.1 แสดงคาสั่งภาษาพีเอขพี โครงสร้าง ควบคุมของ PHP จะมีความคล้ายคลึงกับ C/C++ มาก เช่น if , for , switch และมีบางส่วนที่คล้าย Perl สามารถกาหนดตัวแปรโดยไม่ต้อง กาหนดชนิดของตัวแปรว่าจะเป็น int,float, Boolean เป็นต้น 2.2.2 คุณสมบัติ การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึ่งจะไม่แสดงคาสั่งที่ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกคาสั่งไปใช้เองได้ นอกจากนี้พีเอชพียังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่ ม ต้ น ได้ ไ ม่ ย าก โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยเหลื อ และคู่ มื อ ที่ ส ามารถหาอ่ า นได้ ฟ รี บ นอิ น เทอร์ เ น็ ตความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคาสั่ง การอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถจัดการกับคุกกี้ ซึ่งทางานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอื่นเช่น การประมวลผลตามบรรทัดคาสั่ง (commandline scripting) ทาให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ทางานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ (PHPparser) โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน ยูนิกซ์หรือ
 14. 14. 6ลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี้สามารถนาไปใช้ในแบบ Simple textprocessing tasks ได้ การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนี้สามารถทางานร่วมกับคาสั่งเสริมต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการทางานเป็นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเป็นเอกสารXML ในการแปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรารองรับมาตรฐาน SAX และ DOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML เมื่อใช้พีเอชพี ในการทาอีคอมเมิร์ซ สามารถทางานร่ว มกับโปรแกรมอื่น เช่น Cybercashpayment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมทาธุรกรรมทางการเงิน 2.2.3 การรองรับพีเอชพี ค าสั่ ง ของภาษาพี เ อชพี สามารถสร้ า งผ่ า นทางโปรแกรมแก้ ไ ขข้ อ ความทั่ ว ไป เช่ น โน้ ตแพด หรือ vi ซึ่งทาให้การทางานพีเอชพี สามารถทางานได้ในระบบปฏิบัติการหลักเกือบทั้งหมด โดยเมื่อเขียนคาสั่งแล้วนามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) ,Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server,Caudium, Xitami, OmniHTTPd, และอื่นๆ อีกมากมาย. สาหรับส่วนหลักของ PHP ยังมี Moduleในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซึ่ง PHP สามารถทางานเป็นตัวประมวลผล CGI ด้วย และด้วย PHP,คุณมีอิสรภาพในการเลือก ระบบปฏิบัติการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สร้างโปรแกรมโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันแม้ว่าความสามารถของคาสั่ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชันนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ตัว ไลบรารีทั้งหลายของโปรแกรม และตัวโปรแกรมประยุกต์ (รวมถึง PEAR library) ได้ถูกเขียนขึ้นโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบ OOP เท่านั้น ภาษาพีเอชพีสามารถทางานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด ซึ่งฐานข้อมูลส่วนหนึ่งที่รองรับได้แก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสร้างของฐานข้อมูลแบบ DBX ซึ่ ง ท าให้ พี เ อชพี ใ ช้ กั บ ฐานข้ อ มู ล อะไรก็ ไ ด้ ที่ ร องรั บ รู ป แบบนี้ และ PHP ยั งรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลายอีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่รองรับมาตรฐานโลกนี้ได้ ภาษาพีเอชพียังสามารถรองรับการสื่อสารกับการบริการในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP IMAPSNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปิด Socket บนเครื่อข่ายโดยตรง และ ตอบโต้โดยใช้ โพรโทคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล แบบ WDDX Complex กับ Web Programming อื่นๆ ทั่ว ไปได้ พูดถึงในส่ ว น
 15. 15. 7Interconnection, พีเอชพีมีการรองรับสาหรับ Java objects ให้เปลี่ยนมันเป็น PHP Object แล้วใช้งาน คุณยังสามารถใช้รูปแบบ CORBA เพื่อเข้าสู่ Remote Object ได้เช่นกัน2.3 HTML (HyperText Markup Language) เอชทีเอ็มแอล (อังกฤษ: HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language) เป็นภาษามาร์กอัปหลักในปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ ด จะแสดงโครงสร้ า งของข้ อ มู ล ในการแสดง หั ว ข้ อ ลิ ง ก์ ย่ อ หน้ า รายการ รวมถึ ง การสร้ า งแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ในลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม เอชทีเอ็มแอลเริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) [ซึ่งในขณะนั้นเขาได้ประกอบอาชีพนั กวิ ทยาศาสตร์ ] ส าหรับ ภาษา SGML ในปัจ จุบั น HTML เป็ นมาตรฐานหนึ่ งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดันรูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่าXHTML ซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น4.01 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ HTML รุ่น 5 ยังคงยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา โดยได้มีการออกดราฟต์มาเสนอเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 HTML ยั ง คงเป็ น รู ป แบบไฟล์ อ ย่ า งหนึ่ ง ส าหรั บ html และ ส าหรั บ .htm ที่ ใ ช้ ใ นระบบปฏิบัติการที่รองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร 2.3.1 รูปแบบการเขียน 2.3.1.1 HTML นั้นมีรูปแบบการเขียนเป็นลักษณะ tag ซึ่ง tag นี้ จะมีทั้ง tag เปิดและ tag ปิด บาง tag ก็ไม่ต้องมี tag ปิดก็ได้ด้วย 2.3.1.2 <tag> เรียกว่า tag เปิด 2.3.1.3 </tag> เรียกว่า tag ปิด 2.3.2 ตัวอย่างการใช้งาน ดูตัวอย่างการใช้งาน ดังต่อไปนี้ <HTML> <HEAD> <TITLE>การใช้ tag</TITLE> </HEAD> <BODY> <strong>ตัวอย่าง</strong><br>การใช้ tag ของ HTML อย่างง่าย </BODY>
 16. 16. 8 </HTML> จาก code tag ที่ เราเห็นเป็น code ของ HTML มี โครงสร้างหลักอย่ 2 ส่วนด้วยกันคือ 2.3.2.1 ส่วนหัว HEAD จะอยู่ใน tag <HEAD>...</HEAD> จากตัวอย่างข้างบนเราจะเห็นมี tag <TITLE>...</TITLE> ข้อความที่อยู่ใน tag นี้จะแสดงด้านบน title bar สังเกต ได้จากด้านบนสุดของ web Browser จะแสดงข้อความนี้ให้เราเห็น เราสามารถอธิบายหรือใส่ชื่อเรื่องต่ างๆหรือข้อความที่ต้องการแสดงออกมาได้ที่นี่ 2.3.2.2 ส่วนตัว BODY จะอยู่ใน tag <BODY>...</BODY> เป็นส่วนที่แสดงผลออกมายังหน้าเว็บเพจ ผ่านทาง web browser ซึ่งสามารถแสดงเป็นข้อความ ภาพ ได้2.4 CSS (Cascading Style Sheets) 2.4.1 การทางานของ CSS จะทาร่วมกับ HTML โดยจะกาหนดการแสดงผลของสิ่งต่างๆบนเว็บ เช่น สีอักษร สีพื้นหลังขนาดตัวอักษร การจัดเลย์เอ้าท์ ให้สวยงามและอื่นๆ 2.4.2 ข้อดีของ CSS 2.4.2.1 ทาให้ขนาดไฟล์แต่ละหน้าเล็กลงกว่าเดิม เพราะใช้โค้ดน้อยกว่า 2.4.2.2 มีความยืดหยุ่นสูง ในการปรับแต่งแก้ไขในอนาคต 2.4.2.3 สามารถกาหนดแยกไว้ต่างหากจากไฟล์ เอกสาร html และสามารถนามาใช้ร่วม กับเอกสารหลายไฟล์ได้ สาหรับการแก้ไขก็แก้เพียงจุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมดได้ 2.4.2.4 สามารถจัดการเลย์เอ้าท์ ได้อย่างละเอียดแม่นยา 2.4.2.5 ง่ายในการเรียกดู Source 2.4.2.6 ใช้ดีกับระบบสิร์ชเอ็นจินซึ่งระบบเสิร์สเอ็นจิ้นต่างๆ 2.4.3 ตัวอย่างการทางาน ไฟล์ stylesheet.css .textpink13 {font-size: 13px; font-family: "verdana"; color: #FF00FF; text-decoration:none; font-weight:normal;} ไฟล์ test.html <html> <head><link href="stylesheet.css" rel="stylesheet" type="text/css"></head> <body> <span class="textpink13">Text Pink Color</span> </body> </html>
 17. 17. บทที่ 3 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ3.1 กาหนดเป้าหมายและวางแผน ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ใน เราจะทาการกาหนดเป้าหมายและวางแผนไว้ล่ ว งหน้า เพื่อให้การ พัฒนาเว็บไซต์ มีแนวทางที่ชัดเจน เรื่องหลักๆ นั้นประกอบไปด้วย 3.1.1 กาหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องเว็บ ไซต์ เพื่ อให้ เห็ นภาพที่ ชัด เจนว่า เว็บ ไซต์ นี้ต้ องการนาเสนอสิ่งใด มีวัตถุประสงค์อย่างไร 3.1.2 กาหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเพื่อจะได้รู้ว่าผู้ชมหลักของเราคือใคร และออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการผู้ชมกลุ่มนั้นให้มากที่สุด 3.1.3 เตรียมแหล่งข้อมูล ข้อมูลคือสาระสาคัญของ เว็บไซต์ เราต้องรู้ว่าจาเป็นต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง และใช้ข้อมูลอะไรบ้างดกลุ่ม 3.1.4 การเตรียมทักษะของบุคลากร การสร้าง เว็บไซต์ ต้องอาศัยทักษะหลายๆด้าน เช่นการเตรียมเนื้อหา ออกแบบกราฟฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น 3.1.5 การเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็น เว็บไซต์ บุคลากรในการ จัดทาเว็บไซต์ และข้อมูลต่างๆในการจัดทาเว็บไซต์3.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล เป็นการนาข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้จากขั้นแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ กลุ่มผู้ชมเป้ าหมาย รวมทั้งเนื้อหาหลั กของ เว็บไซต์ นามาประเมิน วิเคราะห์ และจัดระบบ เพื่อให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อกาหนด ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการออกแบบดาเนินการในขั้นต่อๆไป ผลที่ได้รับจากขั้นนี้ประกอบไปด้วย 3.2.1 แผนผังโครงสร้างของ เว็บไซต์ สารบัญ (Table of Content) ลาดับการนาเสนอ(Storyboard) หรือผังงาน (Flowchart) 3.2.2 ระบบนาทางหรือเนวิเกชั่น (Navigation) ซึ่งผู้ชมจะใช้สาหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆของเว็บไซต์ 3.2.3 องค์ประกอบต่างๆ ที่จะนามาใช้ใน เว็บไซต์ มีอะไรบ้าง เช่น ภาพ กราฟฟิก เสียงวีดีโอ มัลติมีเดีย แบบฟอร์ม และอื่นๆ 3.2.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของ เว็บไซต์ 3.2.5 ข้อกาหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์ หรือ เว็บแอพลิเคชั่น และฐานข้อมูลที่ใช้ 3.2.6 คุณสมบัติของเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงข้อจากัด และบริการเสริมต่างๆ ที่มีให้ 9
 18. 18. 103.3 ออกแบบ เว็บไซต์ และเตรียมข้อมูล เป็ น ขั้ น ตอนของการออกแบบเค้ า โครง หน้ า ตา และลั ก ษณะทางด้ า นกราฟฟิ กของ เว็บไซต์ เพื่อให้เพื่อชมเกิดอารมณ์ ความรับรู้ต่อ เว็บไซต์ ตามที่เราต้องการ ดังนั้นผู้ที่ทาหน้าที่นี้จึงควรมีความสามารถด้านศิลปะพอสมควร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบไปด้วย ไฟล์กราฟฟิกต่างๆ ที่ใช้บน เว็บไซต์ เช่น โลโก้ ภาพพื้นหลัง ปุ่มเมนู ไอคอนที่เป็นหัวคอลัมน์ และแบนเนอร์โฆษณา การออกแบบ เว็บไซต์ ยังรวมไปถึงการกาหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาพกราฟฟิก เช่น ฟอนต์ ขนาด สีข้อความ สีพื้นบริเวณที่ว่าง สีและลวดลายของเส้นกรอบ เป็นต้น นอกจากนั้นองค์ประกอบเสริ มอื่นๆของ เว็บไซต์ ก็ต้องถูกเตรียมไว้ด้วย เช่น ภาพเคลื่อนไหวFlash และโปรแกรม JavaScript ที่ใช้ตอบโต้กับผู้ชมหรือผู้เล่นเอฟเฟ็คต่างๆ ในส่วนของเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการนาเอาเนื้อหาที่เลือกไว้มาปรับแก้ และตรวจทานความถูกต้อง เพื่อให้พร้องที่จะนาไปใส่ใน เว็บเพจ ในแต่ละหน้าในขั้นตอนถัดไป3.4 ลงมือสร้างและทดสอบ เป็นขั้นตอนที่ เว็บไซต์ ถูกสร้างขึ้นมาจริงที่ละหน้าๆ โดยอาศัยเค้าโครงและองค์ประกอบกราฟฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้ เนื้อหาต่างๆ จะถูกนามาใส่และจัดรูปแบบ ลิงค์ และระบบนาทางจะถูกสร้างองค์ประกอบเสริมต่างๆถูกวางเข้าที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อลงมือสร้าง เว็บไซต์ จริงเราอาจพบว่าสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วบางอย่างไม่เหมาะสม หรือควรได้รับการปรับแต่ง ก็สามารถทาได้ เว็บไซต์ ที่สร้างขึ้นมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะนาออกเผยแพร่ ไม่ว่ าจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา การทางานของลิงค์และระบบนาทาง ตรวจหาความผิดพลาดของโปรแกรมสคริปต์ และฐานข้อมูล นอกจากนี้ก็ควรทดสอบ เว็บไซต์ โดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของกลุ่มผู้ชม เว็บไซต์ เป้าหมาย เช่น เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ บราวเซอร์ยี่ห้อต่างๆ ความละเอียดของจอภาพความเร็วที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อดูว่าผู้ชมเป้าหมายสามารถชม เว็บไซต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่3.5 เผยแพร่เว็บไซต์ โดยทั่ว ไปการนา เว็บ ไซต์ ขึ้นเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต จะกระทาด้วยการอัพโหลดไฟล์ ที่เกี่ยวข้องขึ้นไปบน เว็บ เซิร์ฟเวอร์ทเราเปิดบริการไว้ ี่ หลังจากนั้น เว็บไซต์ ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบนคอมพิวเตอร์ของเราเองได้ เช่นการลิงค์ของ เว็บไซต์ กับ เว็บไซต์ อื่นและการทางานของโปรแกรมกับฐานข้อมูล ซึ่งอาจทาไม่ได้บนเครื่องของเรา3.6 ดูแลและพัฒนา เว็บไซต์ ที่เผยแพร่ออกไปแล้วเราไม่ควรทิ้งขว้าง แต่ควรดูแลโดยตลอด ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การตรวจสอบ เว็บเซร์ฟเวอร์ ว่าไม่หยุดทางานบ่อยๆ ลิงค์ เว็บไซต์ ที่เชื่อมโยงต่างๆ
 19. 19. 11ยั ง คงใช้ ได้ คอยตอบอี เมล์ หรื อ ค าถามที่มี ผู้ ฝ ากไว้ บ น เว็ บ ไซต์ ถ้า เป็น เว็ บไซต์ ข่ า วสารก็ ต้ อ งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ถ้า เว็บไซต์ มีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องมีการสารองข้อมูลอยู่อย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้ น เราควรตรวจสอบสถิติของการเข้าชมเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ เว็บเซิ ร์ ฟ เวอร์ มั ก จะมี ใ ห้ เช่ น จ านวนผู้ เ ข้ า ชม เว็ บ ไซต์ เว็ บ เพจ ใดที่ มี ผู้ ช มเป็ น จ านวนมากผู้ ช ม เว็บ ไซต์ ใช้ เว็บ บราวเซอร์ รุ่น ใด หรือผู้ ช มที่เ ข้ามาสู่ เว็ บไซต์ ของเราโดยทางใดมากที่สุ ดหลังจากที่ เว็บไซต์ ได้รับการเผยแพร่ไประยะหนึ่ง เราควรปรับปรุงเพื่อให้ผู้ชม เว็บไซต์ รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลง มีความสดใหม่ทันสมัย โดยอาจนาข้อมูลสถิติที่รวบรวมไว้มาพิจารณาประกอบด้วย การเปลี่ ย นแปลง เว็ บ ไซต์ ท าได้ ทั้ ง ในส่ ว นของเนื้ อ หา โครงสร้ า ง เว็ บ ไซต์ การออกแบบหน้าตา เว็บไซต์ และการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม
 20. 20. บทที่ 4 ผลการดาเนินการ4.1 งานเกี่ยวกับ แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ เป็นการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ภายในองค์กร ซึ่งในที่นี้จะเป็นการออกแบบเฉพาะหน้าแรกของเว็บไซต์ซึ่งภายในหน้านี้จะมีรายละเอียดแสดงดังภาพที่ 4.1 ภาพที่ 4.1 แสดงแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์4.2 งานเกี่ยวกับระบบนาทางหรือเนวิเกชั่น (Navigation) เป้าหมายของ ระบบน าทาง หรือ เนวิเกชั่น คือ ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูล ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และไม่หลงทาง ดังนั้นองค์ประกอบของระบบนาทางจึงมี 2 ส่วนด้วยกันคือเครื่องนาทางคือเครื่องมือสาหรับให้ผู้ชมเปิดไปยังเว็บเพจต่างๆภายในเว็บไซท์ โดยแยกได้เป็น 4.2.1 เมนูหลัก เป็นเมนูสาหรับไปยังหัวข้อเนื้อหาหลักของเว็บไซท์ มักอยู่ในรูปของลิงค์ที่เป็นข้อความหรือภาพกราฟิก และจะต้องมีปรากฏอยู่บนเว็บเพจทุกหน้า 4.2.2 เมนูเฉพาะกลุ่ม เป็นเมนูที่เชื่อมโยงเว็บเพจปัจจุบันกับเว็บเพจอื่นภายในกลุ่มย่อยที่มีเนื้อหา เกี่ยวเนื่องเท่านั้น มักอยู่ในรูปของลิงค์ข้อความหรือกราฟิกเช่นกัน 4.2.3 เครื่องมือเสริม สาหรับช่วยเสริมเสริมการทางานของเมนู ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นช่องค้นหา (Search Box) เมนูแบบดร็อปดาวน์ (Drop-down menu) อิมเพจแมพ (Image Map)และแผนที่เว็บไซท์ (Site Map)
 21. 21. 134.3 งานเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ การรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน(Integrate) มีการจัดกลุ่มข้อมูลเก็บอยู่ในรูปตาราง (Grouping) เชื่อมโยงตารางทั้งหมดเข้าด้วยกัน(Share) เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล (Non Redundancy) แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 4.2 ภาพที่ 4.2 แสดงออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วย E-R model เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลและได้รับความนิยมอย่างมาก นาเสนอโดย Peter ซึ่งวิธีการนี้อยู่ในระดับ Conceptual level และมีหลักการคล้ายกับ Relational model เพียงแต่ E-R model แสดงในรูปแบบกราฟฟิก บางระบบจะใช้ E-R model ได้เหมาะสมกว่า แต่บางระบบจะใช้ Relational model ได้เหมาะสมกว่าเป็นต้น ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาของผู้ออกแบบว่าจะเลือกใช้แบบใด (Relational model คือตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน) แสดงรายละเอียดดังภาพ 4.3 ภาพที่ 4.3 แสดง ER Diagram ระบบสมาชิกของเว็บไซต์
 22. 22. 144.4 งานเกี่ยวกับภาพและกราฟฟิกที่ใช้ภายในเว็บไซต์ 4.2.4 ไฟล์ประเภท GIF (Graphics Interchange Format) เป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดเล็ก คุณภาพต่า เนื่องจากถูกบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก แสดงสีได้256 สี แต่เป็นที่นิยมสาหรับผู้เขียนเว็บเพจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถทาเป็นภาพเคลื่อนไหว(Animation) และกาหนดให้แสดงภาพแบบโปร่งแสง มองทะลุไปด้านหลังได้ ไฟล์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะเป็น รูปวาด ภาพการ์ตูน รูป icon, emotion, ป้ายโฆษณาแบนเนอร์ และภาพที่ไม่ต้อง การความละเอียดมากนัก 4.2.5 ไฟล์ประเภท JPEG หรือ JPG (Joint Photo graphics Expert Group) เป็นไฟล์รูปภาพที่มีการบีบอัดข้อมูลน้อยกว่าไฟล์ประเภท GIF สามารถแสดงสีได้ 16.7 ล้ า นสี ภาพที่ ไ ด้ จ ะมี ค วามคมชั ด มาก ไฟล์ ป ระเภทนี้ เ หมาะกั บ ภาพที่ต้ อ งการความละเอี ย ดสู ง เช่ นภาพถ่ า ยจากกล้ อ งดิ จิ ต อลหรื อ ภาพที่ ไ ด้ จ ากการสแกน ภาพที่ แ สดงการไล่ เ ฉดสี เป็ น ต้ นแสดงตัวอย่างดังภาพที่ 4.4 ภาพที่ 4.4 แสดงไฟล์ประเภท JPEG4.3 ไฟล์ประเภท PNG (Portable Network Graphic) เป็นไฟล์ภาพที่นามาใช้แทนที่ไฟล์ประเภท GIF เนื่องจากสามารถแสดงภาพได้เร็วกว่า แต่ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักเนื่องจากไม่สามารถทาเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และมีข้อเสียที่ไม่ สา ม า ร ถ ใ ช้กับเว็บเบราเซอร์รุ่นเก่าได้ PNG-8 เป็นรูป แบบที่ใช้สีได้เพียง 256 สี และมีคุณสมบัติ คล้ายกับไฟล์GIF จึงเหมาะสาหรับใช้ทาภาพที่มีสีเรียบๆ เช่น ภาพโลโก้ , การ์ตูน สามารถกาหนด พื้นหลังให้โปร่งแสงได้ PNG-24 เป็นรูป แบบที่ใช้สีได้ 16.7 ล้านสี เช่นเดียวกับไฟล์ JPG เหมาะ สาหรับภาพถ่ายแสดงตัวอย่างดังภาพที่ 4.5
 23. 23. 15ภาพที่ 4.5 แสดงไฟล์ประเภท PNG
 24. 24. บทที่ 5 สรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะ5.1 สรุป การปฏิบัติงานในบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด ในตาแหน่ง Web Programmer นั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านดังนี้ 5.1.1 ด้านสังคม 5.1.1.1 ได้พูดคุยทาความรู้จักกับพี่ๆในแผนก Programmer และในบางครั้งมีพี่ๆต่างแผนกมาติดต่องานที่แผนก Programmer ก็ได้ทาความรู้จักกัน 5.1.1.2 ได้เ รี ย นรู้ การปรั บตั ว ให้ เ ข้ากั บคนในสั งคมการท างาน ซึ่ง แต่ ล ะคนจะมีลักษณะความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน 5.1.1.3 ได้ รู้ ถึ ง ลั ก ษณะการท างานจริ ง ๆว่ า เป็ น อย่ า งไร เมื่ อ พบปั ญ หาก็ ต้ อ งหาทางแก้ไขเพื่อให้งานนั้นเสร็จเรียบร้อย 5.1.1.4 ได้เรียนรู้ชีวิตประจาวันในการทางาน 5.1.2 ด้านทฤษฎี 5.1.2.1 ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ด PHP, CSS, JavaScript เพราะโค้ดบางคาสั่งยังไม่เคยศึกษาเรียนรู้มาก่อน 5.1.2.2 ได้ศึกษาการออกแบบระบบเพิ่มเติม เพราะมีฟังก์ชั่นในระบบยังไม่เคยทามาก่อน 5.1.3 ด้านปฏิบัติ 5.1.3.1 ได้ฝึกการเขียนโค้ดให้มีความชานาญมากขึ้น 5.1.3.2 ได้ฝึกฝนการทางานเป็นเวลาเหมือนๆกันทุกวัน5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงานในบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัดนั้นได้รับความรู้ต่างๆมากมายเพื่อเก็บเป็นประสบการณ์ไว้ใช้ในอนาคตต่อไป การปฏิบัติงานในตาแหน่ง Web Programmerนั้นจัดได้ว่าเป็นการประยุ กต์ใช้ความรู้ ที่ได้เรี ย นจากมหาวิทยาลั ยและความรู้ที่ไ ด้มีการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น จะมีปัญหาบางประการดังนี้
 25. 25. 17 5.2.1 ปัญหาในการทางานคือ ความรู้ที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอต่อการทางานจริง จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 5.2.2 ช่วงแรกๆที่ไปยั งไม่ค่อยรู้จัก พูดคุยกับพี่ๆในแผนกมากนัก เนื่องจากไม่กล้าเข้าไปพูดคุยจึงทาให้รู้สึกเกรงๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการปรับตัว ทาให้กล้าพูด กล้าคุยกับพี่ๆในที่ทางานมากขึ้น เนื่องจากการทางานนั้นเป็นการทางานครั้งแรกทาให้ยังมีข้อบกพร่องบางประการ มีการติดขัดในการทางาน ไม่มีความคล่องตัวเล็กน้อย
 26. 26. 18 บริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัด 522 ชั้น 6 ซ.รัชดาภิเษก 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 25 กุมภาพันธ์ 2556เรื่อง การขออนุญาตจัดทารายงานของบริษัท ตลาดโซลูชั่น จากัดเรียน คุณจักรพันธ์ กาญจนวิจิตร ตาแหน่ง Java Developer ตามที่ข้าพเจ้า นายญาณศรณ์ แตงเกิด รหัสนักศึกษา 5230211072 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตภูเ ก็ ต ได้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในตาแหน่งWeb Programmer บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้คุณจักรพันธ์ กาญจนวิจิตร ได้ทาการตรวจทานและอนุญาตให้สามารถใช้เนื้อหาในรายงานดังกล่าวนาเสนอและเผยแพร่ เพื่อให้รุ่นน้องที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ………………………………………................ (นายญาณศรณ์ แตงเกิด) นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่…………………………………………….. อนุญาต ไม่อนุญาต ……………………………………………………. (คุณจักรพันธ์ กาญจนวิจิตร) ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา วันที่……………………………………………..
 27. 27. 19 บรรณานุกรมภาษาพีเอชพี(PHP)คืออะไร.(2001-2012).Avilable URL:http://blog.msu.ac.th/?p=2467. [9 กันยายน 2555]สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล.(2547). อินไซต์ PHP 5 (พิมพ์ครั้งที่ 1) กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น จากัด.Eclipse คืออะไร. (2001-2012).Avilable URL:http://www.mindphp.com/.[9 กันยายน 2555]THE PHP Group. (2001-2012) .Date Time::format. (Online). http://php.net/manual/en/datetime.format.php [9 กันยายน 2555]
 28. 28. 20 สมาชิก1. นายศุภชัย จันทร์ฮก รหัสนักศึกษา 5230211012 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ2. น.ส. ธนิกา จิตรัตน์ รหัสนักศึกษา 5230211030 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ3. น.ส. แพรพัก ขุนรอง รหัสนักศึกษา 5230211039 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ4. น.ส. วิปัศยา แดงเพชร รหัสนักศึกษา 5230211045 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ5. นายสุทธิพงษ์ จงศิริไพโรจน์ รหัสนักศึกษา 5230211049 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ6. น.ส. อนุตรา หลังปูเต๊ะ รหัสนักศึกษา 5230211054 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ7. น.ส. อาศิรา ศิริไชย รหัสนักศึกษา 5230211056 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ8. นายญาณศรณ์ แตงเกิด รหัสนักศึกษา 5230211072 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ9. นางสาวลีลาวดี ศรีสุข รหัสนักศึกษา 5230212027 สาขา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์10. นายวัชระ คุณาปกรณ์การ รหัสนักศึกษา 5230212030 สาขา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์11. นายอรรถพร นิลสุวรรณ รหัสนักศึกษา 5230212042 สาขา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์12. นางสาวกฤติยา วงษ์วัฒนาชัย รหัสนักศึกษา 5230212051 สาขา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

×