Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 google meta_tag

293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 google meta_tag

 1. 1. Meta Tagคือชุดแท็กคำำสั่งที่ใช้สำำหรับ ประกำศข้อมูลสำำคัญต่ำงๆของ เอกสำรหน้ำเพจนั้นๆ เช่น ชื่อผู้ พัฒนำ เจ้ำของเว็บไซต์ คำำค้นหำ คีย์เวิด คำำอธิบำยย่อของเว็บไซต์โดยจะปรำกฏในส่วนหัวของ เอกสำรเว็บ
 2. 2. กำรสร้ำ ง Meta Tagจุด ประสงค์ เพือ บอก Search Engine และผู้ค น หำ ่ ้ให้ท รำบถึง เนื้อ หำภำยในเว็บ ไซต์ข องเรำ เพือ ช่ว ยสร้ำ งอัน ดับ กำรค้น ที่ด ีข ึ้น ใน ่Search Engineสิง ทีต ้อ งเตรีย ม ่ ่ กำรแต่ง ประโยคทีด ึง ดูด ใจกำรคลิก ่
 3. 3. กำรสร้ำ ง Meta Tagข้อ ควรระวัง เมื่อ อัน ดับ ดีอ ยู่แ ล้ว ไม่ค วรเปลี่ย นข้อ ควำมภำยใน Tag ซึ่งจะมีผ ลต่อ ลำำ ดับ ผลกำรค้น ที่เปลี่ย นไป อย่ำ เขีย นหรือ ใส่ข ้อ ควำมที่ไ ม่เกี่ย วข้อ งกับ ตัว เว็บ ไซต์ ควรทำำ ตำมกฎที่ SearchEngine วำงไว้ เพื่อ ให้เ ว็บ ไซต์
 4. 4. เทคนิค การเขีย น Tag ดูจ ากเว็บ คู่แ ข่ง หรือ คีเ วิด ภายใน เว็บ เพจของของเราเอง แต่ล ะ Tag ควรมีค ีเ วิด ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เว็บ ไซต์เ ท่า นั้น แท็ก Title ควรมีซ ำ้า คีเ วิด ไม่เ กิน 2 ครั้ง (แต่ไ ม่ต ิด กัน ) แท็ก Description ให้เ ขีย นเป็น รูป แบบ 2 ประโยค มีค ีเ วิด ซำ้า กัน ในแต่ล ะ ประโยค
 5. 5. ประเภทของ Tag Title (ความยาวไม่เ กิน 62-65 ตัว อัก ษร )รูป แบบ <title>…….</title> Description (ความยาวไม่เ กิน 250 ตัว อัก ษร )รูป แบบ <meta http- equiv="Description" content=“……….." /> Keywords (ไม่เ กิน 15 คำา )
 6. 6. ตัว อย่า งการเขีย น Tag Title (ความยาวไม่ค วรเกิน 60-64 ตัว อัก ษร )<title>โรงเรีย นคอมพิว เตอร์ฉ ลาดคิด หาดใหญ่ : Chalad-Kit Computer School</title> Description (ความยาวไม่ค วรเกิน 250 ตัว อัก ษร )<meta name="Description" content="โรงเรีย นคอมพิว เตอร์ ฉลาดคิด หาดใหญ่ เปิด สอนหลัก สูต ร
 7. 7. ตัว อย่า ง Tag Keywords (ความยาวไม่เ กิน 15 คำา )<meta name="Keywords" content=“ โรงเรีย นคอมพิว เตอร์, กราฟฟิก ดีไ ซน์, หลัก สูต ร Graphic Design, คอมพิว เตอร์ หาดใหญ่, ออกแบบเว็บ ไซต์, หลัก สูต ร คอมพิว เตอร์ส ำา หรับ เด็ก , 2D Animation, สอนและอบรม คอมพิว เตอร์, Web Design, สอน
 8. 8. ตัว อย่า งผลการค้น และตำา แหน่ง การมองเห็น Tag
 9. 9. ตัว อย่า งการดู Tag ของ เว็บ ไซต์ต ่า งๆ
 10. 10. ตำำ แหน่ง กำรระบุ Tag ลงในหน้ำ เว็บ ไซต์ คือ ระหว่ำ งแท็ก <head>… </head>
 11. 11. ตำำ แหน่ง กำรระบุ Tag ลงใน หน้ำ เว็บ ไซต์คือ ระหว่ำ งแท็ก <head>… </head>

×