Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

יונתן לרנר - קורות חיים

2,801 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

יונתן לרנר - קורות חיים

  1. 1. ‫לרנר‬ ‫יונתן‬ ‫עיסוק‬‫נוכחי‬:‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬‫ובמלכ"רים‬ ‫עסקיות‬ ‫בחברות‬ ‫נלווה‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬"‫ל"יזמות‬‫בטכניון‬ ‫וניהול‬ ‫תעשיה‬ ‫להנדסת‬ ‫בפקולטה‬ ‫עיקריות‬ ‫מיומנויות‬‫וצוותי‬ ‫מטות‬ ,‫פרוייקטים‬ ,‫ארגונים‬ ‫ניהול‬‫שליטה‬ ‫אסטרט‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬‫גי‬‫ב‬‫ו‬ ‫ארגונים‬‫ב‬‫חברות‬‫ויישומן‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ , ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫משחקי‬ ‫ניהול‬ .‫בארגונים‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫הובלת‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬–‫הקשר‬ ‫ובניית‬ ,‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ,‫הזדמנויות‬ ‫איתור‬ ‫ועיסוקים‬ ‫ניסיון‬ ‫נוספים‬ ‫אקדמיים‬ ‫מאמרים‬ ‫של‬ ‫והקריאה‬ ‫הניתוח‬ ‫יכולת‬ ‫לשיפור‬ ‫במיזם‬ ‫שותף‬ 7002–7007‫מ‬‫עמות‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫נהל‬‫ה‬(0200‫תקציב‬ ,‫חברים‬–4‫מליון‬)₪ 7002–7003‫לאומי‬ ‫ביטחון‬ ‫למחקרי‬ ‫במכון‬ ‫סימולציה‬ ‫משחקי‬ ‫ניהול‬INSS "‫זהב‬ ‫"כנפי‬ ‫של‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫חבר‬–‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫יוצאי‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫מועדון‬ 7002-7000–‫עסקי‬ ‫לסיוע‬ "‫"נובה‬ ‫פרוייקט‬ ‫במסגרת‬ ‫סטודנטים‬ ‫קבוצות‬ ‫הנחיית‬ ‫לעמ‬‫עסקים‬ ‫למנהל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בחסות‬ ,‫ותות‬–.‫ת"א‬ '‫אונ‬ 7007–"‫נטוורקס‬ ‫"יורוקום‬–)‫סמנכ"ל‬ ‫(מעמד‬ ‫ביוון‬ ‫תקשורת‬ ‫חברת‬ ‫הקמת‬ ‫ליווי‬ 0111–‫משבר‬ ‫מצבי‬ ‫לניהול‬ "'‫"אורנג‬ ‫חברת‬ ‫הכנת‬–‫המצב‬ ‫חדר‬ ‫הקמת‬ ‫כולל‬ 8811-8881–‫במטכ"ל‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬ ‫המחלקה‬ ‫ראש‬-)‫אל"מ‬ ‫(בדרגת‬ ‫אג"ת‬ -0122–‫מגו‬‫הא‬ ‫חיל‬ ‫מודיעין‬ ‫בלהק‬ ‫תפקידים‬ ‫ון‬‫ו‬‫ויר‬–‫צוותי‬ ‫וניהול‬ ‫תרגול‬ ,‫פיתוח‬ .‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫ושליטה‬ ‫מצב‬ ‫הערכת‬ ‫השכלה‬( ‫שני‬ ‫תואר‬MA‫חיפה‬ '‫אונ‬ ,‫המדינה‬ ‫במדעי‬ )0122. ( ‫ראשון‬ ‫תואר‬BA‫ת"א‬ '‫אונ‬ ,‫המזה"ת‬ ‫ללימודי‬ ‫ובחוג‬ ‫לכלכלה‬ ‫בחוג‬ )0120. ,‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המכללה‬ ‫בוגר‬0122. ‫דירקטורים‬ ‫קורס‬–‫המי"ל‬7000 )‫(בית‬ ‫כתובת‬‫אביב‬ ‫תל‬‫אפטר‬ ,46026394 :‫טלפון‬92-6480866969-6562055 :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ylerner@013.net.il :‫אתר‬www.ylerner.com
  2. 2. ‫פרוייקטים‬ ‫נ‬‫בחרים‬ ‫בפולין‬ ‫תעשייה‬ ‫מבני‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫אסטרטגיית‬ .‫בטכניון‬ ‫ליזמות‬ ‫ברוניצה‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫אסטרטגית‬GEFEN INC.–‫המפתחת‬ ‫קליפורניה‬ ‫מדרום‬ ‫חברה‬ ‫האודיו‬ ‫לשוק‬ ‫מתקדם‬ ‫ציוד‬ ‫ומוכרת‬-‫וידאו‬–‫בארץ‬ ‫החברה‬ ‫קשרי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫מיקור‬ ‫לתחום‬ ‫החדירה‬ ‫אסטרטגיית‬‫הביטחון‬ "‫ב"טבע‬ ‫החדשניות‬ ‫התרופות‬ ‫פיתוח‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫תכנון‬ ‫האקדמי‬ ‫המסלול‬ ‫של‬ ‫התחרותית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫לגיבוש‬ ‫התהליך‬ ‫הנחיית‬–‫המכללה‬ )‫בישראל‬ ‫הגדולה‬ ‫הפרטית‬ ‫האקדמית‬ ‫(המכללה‬ ‫למינהל‬ "‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הטכניון‬ ‫"מוסד‬ ‫של‬ ‫ההבראה‬ ‫תכנית‬ ‫לישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הקרן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫תכנון‬ ‫תמונ‬ ‫גיבוש‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשתה‬ ‫תע"ש‬ ‫של‬ ‫השווי‬ ‫הערכת‬ ‫עבור‬ ‫האסטרטגית‬ ‫המצב‬ ‫ת‬ "‫אבן‬ ‫זינגר‬ ‫"גיזה‬ ‫חברת‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫והעסקית‬ ‫הקונצפטואלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫נכנסת‬ ‫בתיירות‬ ‫העוסקת‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫אסטרטגיית‬

×