Successfully reported this slideshow.

יונתן לרנר - קורות חיים

0

Share

Loading in …3
×
1 of 2
1 of 2

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

יונתן לרנר - קורות חיים

  1. 1. ‫לרנר‬ ‫יונתן‬ ‫עיסוק‬‫נוכחי‬:‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬‫ובמלכ"רים‬ ‫עסקיות‬ ‫בחברות‬ ‫נלווה‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬"‫ל"יזמות‬‫בטכניון‬ ‫וניהול‬ ‫תעשיה‬ ‫להנדסת‬ ‫בפקולטה‬ ‫עיקריות‬ ‫מיומנויות‬‫וצוותי‬ ‫מטות‬ ,‫פרוייקטים‬ ,‫ארגונים‬ ‫ניהול‬‫שליטה‬ ‫אסטרט‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬‫גי‬‫ב‬‫ו‬ ‫ארגונים‬‫ב‬‫חברות‬‫ויישומן‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ , ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬ ‫משחקי‬ ‫ניהול‬ .‫בארגונים‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫הובלת‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬–‫הקשר‬ ‫ובניית‬ ,‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ,‫הזדמנויות‬ ‫איתור‬ ‫ועיסוקים‬ ‫ניסיון‬ ‫נוספים‬ ‫אקדמיים‬ ‫מאמרים‬ ‫של‬ ‫והקריאה‬ ‫הניתוח‬ ‫יכולת‬ ‫לשיפור‬ ‫במיזם‬ ‫שותף‬ 7002–7007‫מ‬‫עמות‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫נהל‬‫ה‬(0200‫תקציב‬ ,‫חברים‬–4‫מליון‬)₪ 7002–7003‫לאומי‬ ‫ביטחון‬ ‫למחקרי‬ ‫במכון‬ ‫סימולציה‬ ‫משחקי‬ ‫ניהול‬INSS "‫זהב‬ ‫"כנפי‬ ‫של‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫חבר‬–‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫יוצאי‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫מועדון‬ 7002-7000–‫עסקי‬ ‫לסיוע‬ "‫"נובה‬ ‫פרוייקט‬ ‫במסגרת‬ ‫סטודנטים‬ ‫קבוצות‬ ‫הנחיית‬ ‫לעמ‬‫עסקים‬ ‫למנהל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בחסות‬ ,‫ותות‬–.‫ת"א‬ '‫אונ‬ 7007–"‫נטוורקס‬ ‫"יורוקום‬–)‫סמנכ"ל‬ ‫(מעמד‬ ‫ביוון‬ ‫תקשורת‬ ‫חברת‬ ‫הקמת‬ ‫ליווי‬ 0111–‫משבר‬ ‫מצבי‬ ‫לניהול‬ "'‫"אורנג‬ ‫חברת‬ ‫הכנת‬–‫המצב‬ ‫חדר‬ ‫הקמת‬ ‫כולל‬ 8811-8881–‫במטכ"ל‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬ ‫המחלקה‬ ‫ראש‬-)‫אל"מ‬ ‫(בדרגת‬ ‫אג"ת‬ -0122–‫מגו‬‫הא‬ ‫חיל‬ ‫מודיעין‬ ‫בלהק‬ ‫תפקידים‬ ‫ון‬‫ו‬‫ויר‬–‫צוותי‬ ‫וניהול‬ ‫תרגול‬ ,‫פיתוח‬ .‫אמיתי‬ ‫בזמן‬ ‫ושליטה‬ ‫מצב‬ ‫הערכת‬ ‫השכלה‬( ‫שני‬ ‫תואר‬MA‫חיפה‬ '‫אונ‬ ,‫המדינה‬ ‫במדעי‬ )0122. ( ‫ראשון‬ ‫תואר‬BA‫ת"א‬ '‫אונ‬ ,‫המזה"ת‬ ‫ללימודי‬ ‫ובחוג‬ ‫לכלכלה‬ ‫בחוג‬ )0120. ,‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המכללה‬ ‫בוגר‬0122. ‫דירקטורים‬ ‫קורס‬–‫המי"ל‬7000 )‫(בית‬ ‫כתובת‬‫אביב‬ ‫תל‬‫אפטר‬ ,46026394 :‫טלפון‬92-6480866969-6562055 :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ylerner@013.net.il :‫אתר‬www.ylerner.com
  2. 2. ‫פרוייקטים‬ ‫נ‬‫בחרים‬ ‫בפולין‬ ‫תעשייה‬ ‫מבני‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫אסטרטגיית‬ .‫בטכניון‬ ‫ליזמות‬ ‫ברוניצה‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫אסטרטגית‬GEFEN INC.–‫המפתחת‬ ‫קליפורניה‬ ‫מדרום‬ ‫חברה‬ ‫האודיו‬ ‫לשוק‬ ‫מתקדם‬ ‫ציוד‬ ‫ומוכרת‬-‫וידאו‬–‫בארץ‬ ‫החברה‬ ‫קשרי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫מיקור‬ ‫לתחום‬ ‫החדירה‬ ‫אסטרטגיית‬‫הביטחון‬ "‫ב"טבע‬ ‫החדשניות‬ ‫התרופות‬ ‫פיתוח‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫תכנון‬ ‫האקדמי‬ ‫המסלול‬ ‫של‬ ‫התחרותית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫לגיבוש‬ ‫התהליך‬ ‫הנחיית‬–‫המכללה‬ )‫בישראל‬ ‫הגדולה‬ ‫הפרטית‬ ‫האקדמית‬ ‫(המכללה‬ ‫למינהל‬ "‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הטכניון‬ ‫"מוסד‬ ‫של‬ ‫ההבראה‬ ‫תכנית‬ ‫לישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הקרן‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫תכנון‬ ‫תמונ‬ ‫גיבוש‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשתה‬ ‫תע"ש‬ ‫של‬ ‫השווי‬ ‫הערכת‬ ‫עבור‬ ‫האסטרטגית‬ ‫המצב‬ ‫ת‬ "‫אבן‬ ‫זינגר‬ ‫"גיזה‬ ‫חברת‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫והעסקית‬ ‫הקונצפטואלית‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫נכנסת‬ ‫בתיירות‬ ‫העוסקת‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫אסטרטגיית‬

×