Advertisement
יונתן לרנר הרצאות
יונתן לרנר הרצאות
יונתן לרנר הרצאות
Upcoming SlideShare
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותהעמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Advertisement

יונתן לרנר הרצאות

  1. ‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com ‫אוגוסט‬2015 ‫הרצאות‬ )‫באנגלית‬ ‫גם‬ ‫מוצעות‬ ‫ההרצאות‬ ‫(כל‬ 1.‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬-‫כללי‬ ‫להציג‬ ‫מבקשת‬ ‫ההרצאה‬‫של‬ ‫האופרטיביות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬‫"תכנון‬ ‫הפופולארי‬ ‫המלים‬ ‫צמד‬ ."‫אסטרטגי‬‫תנאי‬ ‫בהגדרת‬ ‫פותחת‬ ‫ההרצאה‬‫לתהליך‬ ‫ההצלחה‬-‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫לגיבוש‬ ‫הרלבנטיות‬‫ש‬‫ל‬‫הארגון‬‫המשמשות‬ ‫שונות‬ ‫מתודות‬ ‫מוצגות‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ . ‫התהליך‬ ‫לניהול‬,‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫מושם‬ ‫בהרצאה‬ .‫שלהן‬ ‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬‫הצורך‬ ‫בהרצאה‬ .‫משתף‬ ‫תהליך‬ ‫בניהול‬‫רלבנ‬ ‫בארגונים‬ ‫שניהלתי‬ ‫מתהליכים‬ ‫דוגמאות‬ ‫משולבות‬.‫טיים‬ ‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180)‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬ 2.‫ומלכ"רים‬ ‫בעמותות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫המתודה‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫המיוחד‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫ישנה‬ ‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫שבהם‬ ‫רווח‬ ‫מטרת‬ ‫ללא‬ ‫לארגונים‬ ‫ה‬ ‫ניתנת‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬ .‫ההחלטות‬‫בהרצאה‬ .‫בתהליך‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫לשילוב‬ ‫מיוחדת‬ ‫תייחסות‬ ‫ההרצאה‬ ‫(משך‬ .‫רלבנטיים‬ ‫בארגונים‬ ‫שניהלתי‬ ‫מתהליכים‬ ‫דוגמאות‬ ‫משולבות‬–90–180 )‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬ 3.‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬ ‫תכנון‬ "‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬ ‫תכנון‬".‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫מובילה‬ ‫כמתודה‬ ‫מוערך‬ ‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫שלה‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ,‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫המתודה‬ ‫התפתחות‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ ‫שונים‬ ‫לצרכים‬ ‫שלה‬ ‫היישום‬ ‫ואת‬ ,‫אסטרטגי‬–‫ההרצאה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ .‫וחברתיים‬ ‫ארגוניים‬ ‫שוני‬ ‫ארגונים‬ ‫בסוגי‬ ‫מוצלח‬ ‫תהליך‬ ‫לניהול‬ ‫להנחיות‬ ‫מוקדש‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬ .‫ם‬–90–180 )‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬
  2. ‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com 4.‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ככלי‬ ‫דינמיות‬ ‫סימולציות‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬‫קבלת‬ ‫לתהליכי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולה‬‫ה‬‫ארגונים‬ ‫הנהלות‬ ‫של‬ ‫החלטות‬‫היא‬ .‫שונה‬ ‫ומאתגרת‬.‫ספורים‬ ‫ימים‬ ‫תוך‬ ‫תוצאות‬ ‫להביא‬ ‫ויכולה‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫המקובלים‬ ‫מהתהליכים‬ ‫יותר‬ ‫מצ‬ ‫ההרצאה‬‫ו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫יגה‬‫המתאימה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬‫ל‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫שילובו‬ ‫בארגון‬‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫היא‬ ..‫שניהלתי‬ ‫תהליכים‬,‫דומה‬ ‫מרקע‬ ‫או‬ ‫ארגון‬ ‫מאותו‬ ‫המגיע‬ ‫בקהל‬ ‫הדגמה‬ ‫לקיים‬ ‫ניתן‬‫רלבנטית‬ ‫סימולציה‬ ‫של‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180)‫בהתאם‬ ,‫דקות‬. 5.‫להצלחת‬ ‫מפתח‬ ‫תנאי‬‫ארגונים‬‫/עסקים‬‫חברתיים‬ ‫קיץ‬ ‫של‬ ‫המחאה‬2011‫על‬ ‫להתארגן‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העלתה‬ ‫מסוג‬ ‫מצליח‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הספור‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫יומם‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫בנושא‬ ‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫הלקחים‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫ומנסה‬ ,‫להצלחה‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ,‫וניהולו‬ ‫בהקמתו‬ ‫חלק‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ,‫זה‬ ‫הה‬ ‫(משך‬ .‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫האפשריים‬‫רצאה‬–90)‫דקות‬ 6.‫היזמי‬ ‫התהליך‬ ‫יזמים‬ ‫של‬ ‫יוזמה‬ ‫פרי‬ ‫הם‬ ‫מהם‬ ‫שרבים‬ ,‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ומתבססת‬ ‫הולכת‬ ‫הנוכחית‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועד‬ ‫מרעיון‬ ‫היזמי‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫שלהם‬ ‫רעיון‬ ‫למסחר‬ ‫המבקשים‬ ,‫בודדים‬ ‫עיקריים‬ ‫דגשים‬ ‫שני‬ ‫להרצאה‬ .‫מסחור‬-‫והנכו‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫על‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הצורך‬‫נות‬ .‫להצלחה‬ ‫כתנאי‬ ,‫לשנותו‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬ ,‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לחזור‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180 )‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫ההרצאה‬‫בטכניון‬ ‫מעביר‬ ‫שאני‬ ‫סימסטריאלי‬ ‫קורס‬‫גם‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ , .‫אחרים‬ ‫במקומות‬ 7.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫הביטחוניות‬ ‫הסוגיות‬ ‫שתופסות‬ ‫המרכזי‬ ‫המקום‬‫את‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫מעורר‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫אלו‬ ‫לסוגיות‬ ‫בהתייחסותה‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫המניעה‬ ‫התפיסה‬ ‫מהי‬ ‫לבחון‬ ‫הצורך‬ ‫ל‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫שנות‬ ‫לאורך‬ ‫שנערכו‬ ‫הניסיונות‬ ‫את‬‫תאר‬‫ההרצאה‬ .‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫שהתחולל‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬‫הסביבה‬ ‫בתנאי‬ ‫מהשינוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ו‬ ‫במטה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬ ‫המחלקה‬ ‫כראש‬ ‫ניסיוני‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫ההרצאה‬ .‫הנשק‬ ‫ממערכות‬ .‫הנושא‬ ‫אחר‬ ‫מנהל‬ ‫שאני‬ ‫המעקב‬ ‫ועל‬ ‫הכללי‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90)‫דקות‬
  3. ‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com 8.‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ממידע‬ ‫היחסים‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫סוגיות‬ ‫את‬ ‫בוחנת‬ ‫ההרצאה‬ ‫היא‬ .‫בצבא‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫ובין‬ ‫המודיעין‬ ‫בין‬‫מתבססת‬‫מודיעין‬ ‫כקצין‬ ‫האישי‬ ‫ניסיוני‬ ‫על‬ ‫ו‬‫בדיאלוג‬ ‫המאפיינים‬ ‫של‬ ‫ייחודית‬ ‫תובנה‬ ‫מציגה‬.‫הנדון‬‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫כיצד‬ ‫מציגה‬ ‫היא‬ ‫הח‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫לכל‬ ‫רלבנטיים‬.‫החברה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫במגזרים‬ ,‫לטות‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90 )‫דקות‬
Advertisement