SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com
‫אוגוסט‬2015
‫הרצאות‬
)‫באנגלית‬ ‫גם‬ ‫מוצעות‬ ‫ההרצאות‬ ‫(כל‬
1.‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬-‫כללי‬
‫להציג‬ ‫מבקשת‬ ‫ההרצאה‬‫של‬ ‫האופרטיביות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬‫"תכנון‬ ‫הפופולארי‬ ‫המלים‬ ‫צמד‬
."‫אסטרטגי‬‫תנאי‬ ‫בהגדרת‬ ‫פותחת‬ ‫ההרצאה‬‫לתהליך‬ ‫ההצלחה‬-‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬
‫האסטרטגיה‬ ‫לגיבוש‬ ‫הרלבנטיות‬‫ש‬‫ל‬‫הארגון‬‫המשמשות‬ ‫שונות‬ ‫מתודות‬ ‫מוצגות‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .
‫התהליך‬ ‫לניהול‬,‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫מושם‬ ‫בהרצאה‬ .‫שלהן‬ ‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬‫הצורך‬
‫בהרצאה‬ .‫משתף‬ ‫תהליך‬ ‫בניהול‬‫רלבנ‬ ‫בארגונים‬ ‫שניהלתי‬ ‫מתהליכים‬ ‫דוגמאות‬ ‫משולבות‬.‫טיים‬
‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180)‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬
2.‫ומלכ"רים‬ ‫בעמותות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬
‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫המתודה‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫המיוחד‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬
‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫ישנה‬ ‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫שבהם‬ ‫רווח‬ ‫מטרת‬ ‫ללא‬ ‫לארגונים‬
‫ה‬ ‫ניתנת‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬ .‫ההחלטות‬‫בהרצאה‬ .‫בתהליך‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫לשילוב‬ ‫מיוחדת‬ ‫תייחסות‬
‫ההרצאה‬ ‫(משך‬ .‫רלבנטיים‬ ‫בארגונים‬ ‫שניהלתי‬ ‫מתהליכים‬ ‫דוגמאות‬ ‫משולבות‬–90–180
)‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬
3.‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬ ‫תכנון‬
"‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬ ‫תכנון‬".‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫מובילה‬ ‫כמתודה‬ ‫מוערך‬
‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫שלה‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ,‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫המתודה‬ ‫התפתחות‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬
‫שונים‬ ‫לצרכים‬ ‫שלה‬ ‫היישום‬ ‫ואת‬ ,‫אסטרטגי‬–‫ההרצאה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ .‫וחברתיים‬ ‫ארגוניים‬
‫שוני‬ ‫ארגונים‬ ‫בסוגי‬ ‫מוצלח‬ ‫תהליך‬ ‫לניהול‬ ‫להנחיות‬ ‫מוקדש‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬ .‫ם‬–90–180
)‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬
‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com
4.‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ככלי‬ ‫דינמיות‬ ‫סימולציות‬
‫דינמית‬ ‫סימולציה‬‫קבלת‬ ‫לתהליכי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולה‬‫ה‬‫ארגונים‬ ‫הנהלות‬ ‫של‬ ‫החלטות‬‫היא‬ .‫שונה‬
‫ומאתגרת‬.‫ספורים‬ ‫ימים‬ ‫תוך‬ ‫תוצאות‬ ‫להביא‬ ‫ויכולה‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫המקובלים‬ ‫מהתהליכים‬ ‫יותר‬
‫מצ‬ ‫ההרצאה‬‫ו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫יגה‬‫המתאימה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬‫ל‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫שילובו‬
‫בארגון‬‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫היא‬ ..‫שניהלתי‬ ‫תהליכים‬,‫דומה‬ ‫מרקע‬ ‫או‬ ‫ארגון‬ ‫מאותו‬ ‫המגיע‬ ‫בקהל‬
‫הדגמה‬ ‫לקיים‬ ‫ניתן‬‫רלבנטית‬ ‫סימולציה‬ ‫של‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180)‫בהתאם‬ ,‫דקות‬.
5.‫להצלחת‬ ‫מפתח‬ ‫תנאי‬‫ארגונים‬‫/עסקים‬‫חברתיים‬
‫קיץ‬ ‫של‬ ‫המחאה‬2011‫על‬ ‫להתארגן‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העלתה‬
‫מסוג‬ ‫מצליח‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הספור‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫יומם‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫בנושא‬ ‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬
‫הלקחים‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫ומנסה‬ ,‫להצלחה‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ,‫וניהולו‬ ‫בהקמתו‬ ‫חלק‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ,‫זה‬
‫הה‬ ‫(משך‬ .‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫האפשריים‬‫רצאה‬–90)‫דקות‬
6.‫היזמי‬ ‫התהליך‬
‫יזמים‬ ‫של‬ ‫יוזמה‬ ‫פרי‬ ‫הם‬ ‫מהם‬ ‫שרבים‬ ,‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ומתבססת‬ ‫הולכת‬ ‫הנוכחית‬ ‫הכלכלה‬
‫ועד‬ ‫מרעיון‬ ‫היזמי‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫שלהם‬ ‫רעיון‬ ‫למסחר‬ ‫המבקשים‬ ,‫בודדים‬
‫עיקריים‬ ‫דגשים‬ ‫שני‬ ‫להרצאה‬ .‫מסחור‬-‫והנכו‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫על‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הצורך‬‫נות‬
.‫להצלחה‬ ‫כתנאי‬ ,‫לשנותו‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬ ,‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לחזור‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180
)‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬
‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫ההרצאה‬‫בטכניון‬ ‫מעביר‬ ‫שאני‬ ‫סימסטריאלי‬ ‫קורס‬‫גם‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ ,
.‫אחרים‬ ‫במקומות‬
7.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫הביטחוניות‬ ‫הסוגיות‬ ‫שתופסות‬ ‫המרכזי‬ ‫המקום‬‫את‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫מעורר‬
‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫אלו‬ ‫לסוגיות‬ ‫בהתייחסותה‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫המניעה‬ ‫התפיסה‬ ‫מהי‬ ‫לבחון‬ ‫הצורך‬
‫ל‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫שנות‬ ‫לאורך‬ ‫שנערכו‬ ‫הניסיונות‬ ‫את‬‫תאר‬‫ההרצאה‬ .‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬
‫שהתחולל‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬‫הסביבה‬ ‫בתנאי‬ ‫מהשינוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ו‬
‫במטה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬ ‫המחלקה‬ ‫כראש‬ ‫ניסיוני‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫ההרצאה‬ .‫הנשק‬ ‫ממערכות‬
.‫הנושא‬ ‫אחר‬ ‫מנהל‬ ‫שאני‬ ‫המעקב‬ ‫ועל‬ ‫הכללי‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90)‫דקות‬
‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com
8.‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ממידע‬
‫היחסים‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫סוגיות‬ ‫את‬ ‫בוחנת‬ ‫ההרצאה‬
‫היא‬ .‫בצבא‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫ובין‬ ‫המודיעין‬ ‫בין‬‫מתבססת‬‫מודיעין‬ ‫כקצין‬ ‫האישי‬ ‫ניסיוני‬ ‫על‬
‫ו‬‫בדיאלוג‬ ‫המאפיינים‬ ‫של‬ ‫ייחודית‬ ‫תובנה‬ ‫מציגה‬.‫הנדון‬‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫כיצד‬ ‫מציגה‬ ‫היא‬
‫הח‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫לכל‬ ‫רלבנטיים‬.‫החברה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫במגזרים‬ ,‫לטות‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90
)‫דקות‬

More Related Content

Similar to יונתן לרנר הרצאות

Bridging the strategy execution gap
Bridging the strategy execution gapBridging the strategy execution gap
Bridging the strategy execution gapYoram Raviv
 
איתור צרכים ארגוני
איתור צרכים ארגוניאיתור צרכים ארגוני
איתור צרכים ארגוניsheatufim
 
O group
O groupO group
O groupOgroup
 
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
 ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחריםLiat Wilde Duani
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתLeadersNet.co.il
 
שירותי ייעוץ נבחרים
שירותי ייעוץ נבחריםשירותי ייעוץ נבחרים
שירותי ייעוץ נבחריםLiat Wilde Duani
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1Sivan Cohen
 
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתתדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתLeadersNet.co.il
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםקבוצת נירם גיתן NGG
 
עקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכהעקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכהyossi koren
 
מצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהמצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהTeam Lead VIP
 
פרופיל חברה - אוטוריטה
פרופיל חברה - אוטוריטהפרופיל חברה - אוטוריטה
פרופיל חברה - אוטוריטהGuy Ben-Nun
 
Building our team with great agile games
Building our team with great agile gamesBuilding our team with great agile games
Building our team with great agile gamesLior Israel
 
70-20-10 Kineo Learning conference
70-20-10 Kineo Learning conference70-20-10 Kineo Learning conference
70-20-10 Kineo Learning conferenceKineo Israel
 
444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020Inbalraanan
 
מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009guest45d192c
 
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5nomim
 
Efrat (2)
Efrat (2)Efrat (2)
Efrat (2)VPHR
 
מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015
מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015
מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015Maya Stadler
 
Cim creative innovation management- 3.2014
Cim creative innovation management- 3.2014Cim creative innovation management- 3.2014
Cim creative innovation management- 3.2014Hadas Tadmor
 

Similar to יונתן לרנר הרצאות (20)

Bridging the strategy execution gap
Bridging the strategy execution gapBridging the strategy execution gap
Bridging the strategy execution gap
 
איתור צרכים ארגוני
איתור צרכים ארגוניאיתור צרכים ארגוני
איתור צרכים ארגוני
 
O group
O groupO group
O group
 
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
 ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
ליאת דואני שירותי ייעוץ ארגוני נבחרים
 
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגוניתהטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
הטמעת טכנולוגיה כמנוף להתחדשות ארגונית
 
שירותי ייעוץ נבחרים
שירותי ייעוץ נבחריםשירותי ייעוץ נבחרים
שירותי ייעוץ נבחרים
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
 
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתתדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
 
עקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכהעקרונות לבניית תקציב הדרכה
עקרונות לבניית תקציב הדרכה
 
מצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשהמצגת TLV חדשה
מצגת TLV חדשה
 
פרופיל חברה - אוטוריטה
פרופיל חברה - אוטוריטהפרופיל חברה - אוטוריטה
פרופיל חברה - אוטוריטה
 
Building our team with great agile games
Building our team with great agile gamesBuilding our team with great agile games
Building our team with great agile games
 
70-20-10 Kineo Learning conference
70-20-10 Kineo Learning conference70-20-10 Kineo Learning conference
70-20-10 Kineo Learning conference
 
444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020444015284 itsm-2020
444015284 itsm-2020
 
מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009מצגת מכנס הדרכה 2009
מצגת מכנס הדרכה 2009
 
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
מודלים מחודשים בפיתוח הדרכה V5
 
Efrat (2)
Efrat (2)Efrat (2)
Efrat (2)
 
מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015
מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015
מיא שטדלר-ייעוץ ארגוני_2015
 
Cim creative innovation management- 3.2014
Cim creative innovation management- 3.2014Cim creative innovation management- 3.2014
Cim creative innovation management- 3.2014
 

More from Yonathan Lerner

Some Advantages of Dynamic Simulation
Some Advantages of Dynamic SimulationSome Advantages of Dynamic Simulation
Some Advantages of Dynamic SimulationYonathan Lerner
 
Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814
Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814
Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814Yonathan Lerner
 
יונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכרים
יונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכריםיונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכרים
יונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכריםYonathan Lerner
 
ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017
ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017
ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017Yonathan Lerner
 
Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017
Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017 Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017
Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017 Yonathan Lerner
 
תכנון בעזרת תרחישים 2010
תכנון בעזרת תרחישים 2010תכנון בעזרת תרחישים 2010
תכנון בעזרת תרחישים 2010Yonathan Lerner
 

More from Yonathan Lerner (8)

Some Advantages of Dynamic Simulation
Some Advantages of Dynamic SimulationSome Advantages of Dynamic Simulation
Some Advantages of Dynamic Simulation
 
Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814
Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814
Conceptual Aspects of Using Scenarios 050814
 
Startupism
StartupismStartupism
Startupism
 
Israel 2025 ישראל
Israel 2025 ישראלIsrael 2025 ישראל
Israel 2025 ישראל
 
יונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכרים
יונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכריםיונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכרים
יונתן לרנר תכנון אסטרטגי במלכרים
 
ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017
ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017
ייונתן לרנר - סימולציה דינמית אוגוסט 2017
 
Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017
Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017 Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017
Yonathan Lerner Dynamic Simulation Aug 2017
 
תכנון בעזרת תרחישים 2010
תכנון בעזרת תרחישים 2010תכנון בעזרת תרחישים 2010
תכנון בעזרת תרחישים 2010
 

יונתן לרנר הרצאות

  • 1. ‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com ‫אוגוסט‬2015 ‫הרצאות‬ )‫באנגלית‬ ‫גם‬ ‫מוצעות‬ ‫ההרצאות‬ ‫(כל‬ 1.‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬-‫כללי‬ ‫להציג‬ ‫מבקשת‬ ‫ההרצאה‬‫של‬ ‫האופרטיביות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬‫"תכנון‬ ‫הפופולארי‬ ‫המלים‬ ‫צמד‬ ."‫אסטרטגי‬‫תנאי‬ ‫בהגדרת‬ ‫פותחת‬ ‫ההרצאה‬‫לתהליך‬ ‫ההצלחה‬-‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫לגיבוש‬ ‫הרלבנטיות‬‫ש‬‫ל‬‫הארגון‬‫המשמשות‬ ‫שונות‬ ‫מתודות‬ ‫מוצגות‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ . ‫התהליך‬ ‫לניהול‬,‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫מושם‬ ‫בהרצאה‬ .‫שלהן‬ ‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬‫הצורך‬ ‫בהרצאה‬ .‫משתף‬ ‫תהליך‬ ‫בניהול‬‫רלבנ‬ ‫בארגונים‬ ‫שניהלתי‬ ‫מתהליכים‬ ‫דוגמאות‬ ‫משולבות‬.‫טיים‬ ‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180)‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬ 2.‫ומלכ"רים‬ ‫בעמותות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫המתודה‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫ניתן‬ ‫שבו‬ ‫המיוחד‬ ‫האופן‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫גדולה‬ ‫השפעה‬ ‫ישנה‬ ‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫שבהם‬ ‫רווח‬ ‫מטרת‬ ‫ללא‬ ‫לארגונים‬ ‫ה‬ ‫ניתנת‬ ‫זו‬ ‫בהרצאה‬ .‫ההחלטות‬‫בהרצאה‬ .‫בתהליך‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫לשילוב‬ ‫מיוחדת‬ ‫תייחסות‬ ‫ההרצאה‬ ‫(משך‬ .‫רלבנטיים‬ ‫בארגונים‬ ‫שניהלתי‬ ‫מתהליכים‬ ‫דוגמאות‬ ‫משולבות‬–90–180 )‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬ 3.‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬ ‫תכנון‬ "‫תרחישים‬ ‫בעזרת‬ ‫תכנון‬".‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫מובילה‬ ‫כמתודה‬ ‫מוערך‬ ‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫שלה‬ ‫השילוב‬ ‫את‬ ,‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫המתודה‬ ‫התפתחות‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ ‫שונים‬ ‫לצרכים‬ ‫שלה‬ ‫היישום‬ ‫ואת‬ ,‫אסטרטגי‬–‫ההרצאה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ .‫וחברתיים‬ ‫ארגוניים‬ ‫שוני‬ ‫ארגונים‬ ‫בסוגי‬ ‫מוצלח‬ ‫תהליך‬ ‫לניהול‬ ‫להנחיות‬ ‫מוקדש‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬ .‫ם‬–90–180 )‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬
  • 2. ‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com 4.‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ככלי‬ ‫דינמיות‬ ‫סימולציות‬ ‫דינמית‬ ‫סימולציה‬‫קבלת‬ ‫לתהליכי‬ ‫לסייע‬ ‫יכולה‬‫ה‬‫ארגונים‬ ‫הנהלות‬ ‫של‬ ‫החלטות‬‫היא‬ .‫שונה‬ ‫ומאתגרת‬.‫ספורים‬ ‫ימים‬ ‫תוך‬ ‫תוצאות‬ ‫להביא‬ ‫ויכולה‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫המקובלים‬ ‫מהתהליכים‬ ‫יותר‬ ‫מצ‬ ‫ההרצאה‬‫ו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫יגה‬‫המתאימה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬‫ל‬‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫שילובו‬ ‫בארגון‬‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫היא‬ ..‫שניהלתי‬ ‫תהליכים‬,‫דומה‬ ‫מרקע‬ ‫או‬ ‫ארגון‬ ‫מאותו‬ ‫המגיע‬ ‫בקהל‬ ‫הדגמה‬ ‫לקיים‬ ‫ניתן‬‫רלבנטית‬ ‫סימולציה‬ ‫של‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180)‫בהתאם‬ ,‫דקות‬. 5.‫להצלחת‬ ‫מפתח‬ ‫תנאי‬‫ארגונים‬‫/עסקים‬‫חברתיים‬ ‫קיץ‬ ‫של‬ ‫המחאה‬2011‫על‬ ‫להתארגן‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העלתה‬ ‫מסוג‬ ‫מצליח‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הספור‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫יומם‬ ‫סדר‬ ‫שעל‬ ‫בנושא‬ ‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫הלקחים‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫ומנסה‬ ,‫להצלחה‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ,‫וניהולו‬ ‫בהקמתו‬ ‫חלק‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ,‫זה‬ ‫הה‬ ‫(משך‬ .‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫האפשריים‬‫רצאה‬–90)‫דקות‬ 6.‫היזמי‬ ‫התהליך‬ ‫יזמים‬ ‫של‬ ‫יוזמה‬ ‫פרי‬ ‫הם‬ ‫מהם‬ ‫שרבים‬ ,‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫על‬ ‫ומתבססת‬ ‫הולכת‬ ‫הנוכחית‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועד‬ ‫מרעיון‬ ‫היזמי‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫שלהם‬ ‫רעיון‬ ‫למסחר‬ ‫המבקשים‬ ,‫בודדים‬ ‫עיקריים‬ ‫דגשים‬ ‫שני‬ ‫להרצאה‬ .‫מסחור‬-‫והנכו‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫על‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הצורך‬‫נות‬ .‫להצלחה‬ ‫כתנאי‬ ,‫לשנותו‬ ‫אפילו‬ ‫ואולי‬ ,‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לחזור‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90–180 )‫הפרוט‬ ‫לדרגת‬ ‫בהתאם‬ ,‫דקות‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫ההרצאה‬‫בטכניון‬ ‫מעביר‬ ‫שאני‬ ‫סימסטריאלי‬ ‫קורס‬‫גם‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ‫אותו‬ , .‫אחרים‬ ‫במקומות‬ 7.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫הביטחוניות‬ ‫הסוגיות‬ ‫שתופסות‬ ‫המרכזי‬ ‫המקום‬‫את‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫מעורר‬ ‫מציגה‬ ‫ההרצאה‬ .‫אלו‬ ‫לסוגיות‬ ‫בהתייחסותה‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫המניעה‬ ‫התפיסה‬ ‫מהי‬ ‫לבחון‬ ‫הצורך‬ ‫ל‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫שנות‬ ‫לאורך‬ ‫שנערכו‬ ‫הניסיונות‬ ‫את‬‫תאר‬‫ההרצאה‬ .‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫שהתחולל‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬‫הסביבה‬ ‫בתנאי‬ ‫מהשינוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ו‬ ‫במטה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬ ‫המחלקה‬ ‫כראש‬ ‫ניסיוני‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫ההרצאה‬ .‫הנשק‬ ‫ממערכות‬ .‫הנושא‬ ‫אחר‬ ‫מנהל‬ ‫שאני‬ ‫המעקב‬ ‫ועל‬ ‫הכללי‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90)‫דקות‬
  • 3. ‫אפטר‬4‫אביב‬ ‫תל‬6936204.‫טל‬5763977-050‫דואל‬ylerner@013.net.il‫בלוג‬ylerner.com 8.‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫ממידע‬ ‫היחסים‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫של‬ ‫סוגיות‬ ‫את‬ ‫בוחנת‬ ‫ההרצאה‬ ‫היא‬ .‫בצבא‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫ובין‬ ‫המודיעין‬ ‫בין‬‫מתבססת‬‫מודיעין‬ ‫כקצין‬ ‫האישי‬ ‫ניסיוני‬ ‫על‬ ‫ו‬‫בדיאלוג‬ ‫המאפיינים‬ ‫של‬ ‫ייחודית‬ ‫תובנה‬ ‫מציגה‬.‫הנדון‬‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫כיצד‬ ‫מציגה‬ ‫היא‬ ‫הח‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫לכל‬ ‫רלבנטיים‬.‫החברה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫במגזרים‬ ,‫לטות‬‫ההרצאה‬ ‫(משך‬–90 )‫דקות‬