Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים

3,103 views

Published on

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים

 1. 1. ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010
 2. 2. ‫העיר‬ ‫מבני‬ ‫תשעה‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מינה‬ 2009 ‫נובמבר‬ ‫בחודש‬ .‫ממצאיו‬ ‫אלה‬ ,‫בעיר‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫לחקירת‬ ‫מיוחד‬ ‫משימה‬ ‫כצוות‬ ‫פארקים‬ .‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬ - ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ ‫אוחנה‬ ‫ואביב‬ ‫בוחבוט‬ ‫מאור‬ :‫מאת‬ (‫)דק“ר‬ ‫הנ“ד‬ ‫גן‬ - ‫העיר‬ ‫גן‬ ‫נגר‬ ‫לידור‬ :‫מאת‬ .‫יוסף‬ ‫רמת‬ ‫פארק‬ - ‫בבית‬ ‫להרגיש‬ ‫בריישה‬ ‫קסניה‬ :‫מאת‬ ‫גבולות‬ .‫והטיילת‬ ‫רוטשילד‬ ‫רחוב‬ ‫מפגש‬ - ‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫גוזשקובה‬ ‫כריסטינה‬ :‫מאת‬ .‫הגולשים‬ ‫חוף‬ - ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ ‫סטור‬ ‫וקרוליין‬ ‫חפיד‬ ‫בן‬ ‫שרה‬ :‫מאת‬ .‫פארק‬ ‫סקייט‬ - Resistance park plaza ‫גוזלן‬ ‫ובראל‬ ‫דבוש‬ ‫אלמוג‬ :‫מאת‬ ‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫מצוות‬ ‫למדנו‬ ‫מה‬ ?‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫להערכת‬ ‫הירש‬ ‫אורית‬ - ‫ציבוריים‬ ‫מסלולים‬ ,‫אישיים‬ ‫מסלולים‬ ‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ - ‫העירוני‬ ‫לחוקר‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ - ‫ים‬ ‫בת‬ ‫בנאליה‬ ‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ - ‫תכנון‬ ‫שיתוף‬ :‫אמור‬ ‫מעתה‬ ‫עיניינים‬ ‫תוכן‬ ‫לעירוניות‬ ‫המרכז‬ ,‫הפרויקט‬ ‫צוות‬ :‫תיכונית‬ ‫ים‬ ‫ותרבות‬ ‫מצטיינים‬ ‫לתלמידים‬ ‫הייחודית‬ ‫התוכנית‬ ,‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ :‫רכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הבינתחומי‬ ‫המסלול‬ ,‫לאוטמן‬ ‫עדי‬ ‫שם‬ ‫על‬ ,‫לאנתרופולוגיה‬ ‫דוקטורנטית‬ ,‫הירש‬ ‫אורית‬ :‫מקצועית‬ ‫מנחה‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ואנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫בצלאל‬ ,‫לארכיטקטורה‬ ‫המחלקה‬ ,‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ :‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מודל‬ ,‫פילוסוף‬ ‫שרון‬ :‫הפרויקט‬ ‫הובלת‬ ‫בריישה‬ ‫קסניה‬ :‫השער‬ ‫צילום‬ ‫נגר‬ ‫לידור‬ :‫פיתוח‬ ‫בת-ים‬ ,‫לאמנות‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הגלריה‬ ‫של‬ ‫במעבדה‬ ‫פותח‬3 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 3. 3. 45 ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫דבר‬ ,‫יקרים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ,‫לרגשי‬ ‫הפיזי‬ ‫בין‬ ‫המשלבת‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫לתושביה‬ ‫טובה‬ ‫עיר‬ ‫בתוך‬ ‫ואחת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫למקום‬ ‫המשתנה‬ ‫הסביבה‬ ,‫ערכית‬ ‫קהילה‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫העירוני‬ ‫האתגר‬ .‫הקהילה‬ ‫ומתחשבת‬ ‫נעימה‬ ,‫איכותית‬ ‫סביבה‬ ‫לצד‬ ‫ומעורבת‬ ‫יוזמת‬ ‫של‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫העירוני‬ ‫התכנון‬ .‫בקיים‬ ‫החובה‬ ‫מוטלת‬ ‫כולנו‬ ‫על‬ ,‫ועל-כן‬ ,‫הקרובים‬ ‫בעשורים‬ ‫החברה‬ ‫בהווה‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫ערים‬ ‫וליצור‬ ‫לבנות‬ ,‫לתכנן‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ .‫הבאים‬ ‫ולדורות‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫בחרה‬ ‫בת-ים‬ ‫העיר‬ ‫הביאנלה‬ ‫את‬ ‫כשייסדה‬ ‫דרך‬ ‫ופורצת‬ ‫החלוצה‬ ‫הייתה‬ ‫והיא‬ .‫עירוני‬ ‫הנוף‬ ‫לאדריכלות‬ ‫הראשונה‬ ‫הבינלאומית‬ ‫בעשייה‬ ‫השיא‬ ‫מרגעי‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ,‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫שינוי‬ ‫כמחוללת‬ ‫בת-ים‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ :‫העירונית‬ .‫המחר‬ ‫אזרחי‬ ‫את‬ ‫המהווים‬ ‫הנפלאים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫על‬ ‫יקרים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫לכם‬ ‫הוקרתי‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ .‫בעשייתכם‬ ‫והמקוריות‬ ‫הרצינות‬ ,‫המסירות‬ ‫ההשקעה‬ ‫העתיד‬ ‫דור‬ ‫היותכם‬ ‫מעצם‬ ‫חשובה‬ ‫דרך‬ ‫אבן‬ ‫מהווה‬ ‫עבודתכם‬ ‫מבטכם‬ ‫נקודת‬ ,‫עולמכם‬ ‫השקפת‬ .‫ים‬ ‫בת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫וההמשך‬ ‫בהיבט‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫חשוב‬ ‫נדבך‬ ‫יהוו‬ ‫והמקורית‬ ‫השונה‬ .‫העירוני‬ ‫המרכז‬ ‫מנהלת‬ ,‫הצוות‬ ‫למובילי‬ ‫שלוחות‬ ‫ותודות‬ ‫כוח‬ ‫יישר‬ ‫מודל‬ ‫ורכזת‬ ‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ ‫בת-ים‬ ‫תיכונית‬ ‫ים‬ ‫לעירוניות‬ ‫ניסן‬ ‫הפרויקט‬ ‫ולצוות‬ ‫פילוסוף‬ ‫שרון‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫בת-ים‬ .‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ,‫בהצלחה‬ ‫לחיאני‬ ‫שלומי‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫בת-ים‬ ‫מודל‬ ‫בלמידה‬ ‫חשובים‬ ‫עקרונות‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ .‫יצירה‬ .‫ניסוי‬ .‫גילוי‬ .‫חקירה‬ .‫בהם‬ ‫להתנסות‬ ‫זכאים‬ ‫וילדה‬ ‫ילד‬ ‫שכל‬ ‫ולנערות‬ ‫לנערים‬ ‫זימן‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫להערכת‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫זה‬ ‫מלבד‬ ,‫נוסף‬ ‫מיוחד‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫התבוננות‬ ‫בו‬ ‫שהשתתפו‬ ‫להכרות‬ ‫כלים‬ ,‫למידה‬ ‫אופני‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫מרחב‬ : ‫עירוני‬ - ‫הציבורי‬ .‫שונות‬ ‫מדיספלינות‬ ‫ידע‬ ‫ורכישת‬ “‫כ“לומדים‬ ‫עצמם‬ ‫עם‬ ‫התלמיד‬ ‫בתפיסת‬ ‫חלופות‬ ‫מציע‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מודל‬ ‫מיקומו‬ ‫ובתפיסת‬ ,‫החינוכאי‬ - ‫המורה‬ ‫בתפיסת‬ ,‫לומד‬ ‫כאדם‬ ‫כתלי‬ ‫בין‬ ‫ולא‬ ,‫בעולם‬ ‫השגור‬ ‫ידע‬ - ‫רכישתו‬ ‫ואופני‬ ‫הידע‬ ‫של‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫נוצר‬ ‫זו‬ ‫מתפיסה‬ ‫כחלק‬ .‫בלבד‬ ‫הכיתה‬ ‘‫ודר‬ ,‫החונכים‬ ‫הסטודנטים‬ ,‫החינוכאיות‬ ,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלות‬ ‫הוכנה‬ .‫תיכונית‬ ‫ים‬ ‫ותרבות‬ ‫לעירוניות‬ ‫המרכז‬ - ‫אהרון‬ ‫מירב‬ .‫ומלמד‬ ‫חוקר‬ ‫תלמידים‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫במינה‬ ‫ייחודית‬ ‫תוכנית‬ ,‫וחוויתית‬ ‫התנסותית‬ ,‫אחרת‬ ‫ללמידה‬ ‫דגם‬ ‫לנו‬ ‫שמשה‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬ .‫מערכתית‬ ‫רב‬ ‫משותפת‬ ‫לחקירה‬ ‫מוקדים‬ ‫וסימנה‬ ,‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ ,‫אהרון‬ ‫למירב‬ ‫להודות‬ ‫ברצוני‬ ‫במסלול‬ ‫ונערה‬ ‫נער‬ ‫כל‬ ‫וליווי‬ ‫פגשו‬ ,‫חנכו‬ ,‫הדריכו‬ ,‫שלימדו‬ ‫למערכת‬ - ‫לנו‬ ‫ואפשרו‬ ,‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫במסגרת‬ ‫האישי‬ ‫הלמידה‬ .‫אחרת‬ ‫בלמידה‬ ‫להתנסות‬ - ‫בעיר‬ ‫החינוך‬ ,‫רבה‬ ‫בהערכה‬ ‫פילוסוף‬ ‫שרון‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מודל‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דבר‬ ‫לשכלל‬ - ‫וצנועות‬ ‫ברורות‬ ‫מטרות‬ ‫עם‬ ‫קם‬ ‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ .‫הנוער‬ ‫בני‬ - ‫ברחובותיה‬ ‫ביותר‬ ‫האינטנסיבים‬ ‫המשתמשים‬ ‫ישמשו‬ ‫אשר‬ ‫חכות‬ ,‫מחקר‬ ‫כלי‬ ‫לילדים‬ ‫להעניק‬ ‫חשבנו‬ ‫כך‬ ‫אגב‬ .‫החיים‬ ‫של‬ ‫הדיג‬ ‫במסעות‬ ‫אותם‬ ‫מצוות‬ ‫ביקשנו‬ .‫שהתבדינו‬ ‫גילינו‬ ‫הראשונים‬ ‫בשבועות‬ ‫כבר‬ - ‫ללמוד‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותם‬ ‫ציבוריים‬ ‫מרחבים‬ ‫לבחור‬ ‫המחקר‬ ‫בדמות‬ ‫בפנינו‬ ‫הוצגו‬ ‫חייהם‬ ‫אתגרי‬ ,‫חייהם‬ ‫סיפורי‬ ‫מהרה‬ ‫עד‬ .‫סקייטפארק‬ ‫של‬ ‫רמפות‬ ,‫לים‬ ‫תצפיות‬ ,‫בפארקים‬ ‫ספסלים‬ ‫בחיינו‬ ‫בסיס‬ ‫שאלות‬ ‫דרכה‬ ‫מנסרה‬ ‫להיות‬ ‫הפך‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ :‫משתברות‬ ‫ובחייהם‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ?‫לומדים‬ ‫איפה‬ ?‫מי‬ ‫את‬ ‫מלמד‬ ‫מי‬ ?‫ללמוד‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫רק‬ ‫אלה‬ ‫שאלות‬ ?‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ,‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫למי‬ ?‫ללמוד‬ ‫ובבסיס‬ ‫זהותם‬ ‫בבסיס‬ ‫העוסקות‬ ‫שאלות‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫סט‬ ‫פתחו‬ :‫זהותנו‬ ,‫חדשים-ישנים‬ ‫עולים‬ ,‫מכאן‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫כאן‬ ‫אני‬ ?‫שייכת‬ ‫אני‬ ‫לאן‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬ ‫אבל‬ ,‫לעזוב‬ ‫רוצים‬ ‫ההורים‬ ,‫החופש‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ‫מחקר‬ ‫איזה‬ .‫אותי‬ ‫תשאירו‬ .‫עצרו‬ .‫מכאן‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬ ,‫כאן‬ ‫איזו‬ ?‫המתודולוגים‬ ‫הכלים‬ ‫מה‬ ?‫האלה‬ ‫בתנאים‬ ‫מייצרים‬ ‫ממחקר‬ ‫צומח‬ ‫ותיאוריה‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ?‫לובשים‬ ‫עדשה‬ ‫מקופלות‬ ‫אלה‬ ‫לשאלות‬ ‫התשובות‬ - ‫רבה‬ ‫במידה‬ ?‫ראשון‬ ‫בגוף‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫אנשים‬ ‫מתאמנים‬ ‫איפה‬ ,‫זו‬ ‫חוברת‬ ‫של‬ ‫דפיה‬ ‫בין‬ .“‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫”כושר‬ ‫שלהן‬ ‫במסה‬ ‫וקרוליין‬ ‫שרה‬ ‫שאלו‬ ?‫כסף‬ ‫קורה‬ ‫איך‬ ,‫קסניה‬ ‫שואלת‬ ?‫לבית‬ ‫הופך‬ ‫ציבורי‬ ‫פארק‬ ‫איך‬ ?‫פחדים‬ ‫של‬ ‫למקור‬ ‫הופך‬ ,‫ביטחון‬ ‫לנו‬ ‫לתת‬ ‫שאמור‬ ,‫שמקלט‬ ‫לידור‬ .‫ומאור‬ ‫אביב‬ ‫שואלים‬ ?‫שינוי‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫ואיך‬ ‫שכונתי‬ ‫גן‬ ‫מחזירים‬ ‫איך‬ - ‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ ‫של‬ ‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫באם‬ ‫נוגעת‬ ‫היא‬ ‫ובכך‬ - ‫עירונית‬ ‫כיכר‬ ‫להיות‬ ‫אחווה‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫מלמדים‬ ‫ובראל‬ ‫אלמוג‬ .‫המידה‬ ‫קנה‬ :‫ים‬ ‫בת‬ ‫כיצד‬ ‫לנו‬ ‫מראה‬ ‫כריסטינה‬ ,‫לשינוי‬ ‫כמיהה‬ ‫ועל‬ ‫סקייטרים‬ ‫של‬ (‫)טיילת‬ ‫גדול‬ ‫ומקום‬ (‫קהילתית‬ ‫)גינה‬ ‫קטן‬ ‫מקום‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ .‫קשישים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ ‫פורחת‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ - ‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫מייצרים‬ .‫זכות‬ ‫לנו‬ ‫היתה‬ :‫הפרויקט‬ ‫צוות‬ ‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ ,‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ ‫פארקים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 4. 4. ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ 6 ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ 7 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫הזוהר‬ ‫תקופת‬ “‫הרפתקאות‬ ‫”גני‬ ‫להרבה‬ ‫בדומה‬ “‫”ההרפתקאות‬ ‫לגן‬ ‫שקראו‬ ‫לנו‬ ‫סיפר‬ ‫האדריכל‬ ‫רועי‬ ‫והגשרים‬ ‫הגבוהים‬ ‫העץ‬ ‫מתקני‬ ,‫החול‬ ‫ארגזי‬ ‫עם‬ ‫הגנים‬ ‫אותם‬ - ‫בישראל‬ ‫בעבר‬ ‫שנבנו‬ ‫מבוגרים‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ,‫ובאמת‬ .‫גנים‬ ‫כאלה‬ ‫לתכנן‬ ‫פופולארי‬ ‫מאד‬ ‫אז‬ ‫היה‬ ‫ושזה‬ ‫התלויים‬ ,‫מהגן‬ ‫שלהם‬ ‫הטובות‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫סיפרו‬ ‘70 ‫וה‬ ‘60 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בשכונה‬ ‫כילדים‬ ‫שגרו‬ .“‫חברים‬ ‫עם‬ ‫ולשחק‬ ‫שעות‬ ‫בו‬ ‫להיות‬ ‫אפשר‬ ‫למטה‬ ‫שכשיורדים‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫ש”זה‬ ‫או‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫נפגשים‬ ‫שכולם‬ ‫שכונתי‬ ‫מרכז‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫עולה‬ ‫מהראיונות‬ ‫זה‬ ‫אולי‬ .‫בו‬ ‫הצטלמו‬ ‫שאנשים‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫הצהריים‬ ‫אחרי‬ ‫אליו‬ ‫ויורדים‬ ,‫למכולת‬ ‫או‬ ,‫לדמיין‬ ‫לאנשים‬ ‫וגרמו‬ ‫מיוחדים‬ ‫שהיו‬ ‫המתקנים‬ ‫או‬ ,‫אותו‬ ‫לאהוב‬ ‫לאנשים‬ ‫שגרם‬ ‫החול‬ .‫מסביב‬ ‫מעניין‬ ‫כלום‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫בגלל‬ ‫שזה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ .‫אחרים‬ ‫היו‬ ‫והאנשים‬ ‫שהתקופה‬ ‫על‬ ‫ומסתכל‬ ‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫הגבעה‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫היה‬ ‫צעיר‬ ‫שכשהיה‬ ‫לנו‬ ‫סיפר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ולהסתכל‬ “‫העיר‬ ‫של‬ ‫החמישית‬ ‫ה“זווית‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫הזה‬ ‫מהמקום‬ ‫כי‬ ,‫השקיעה‬ ‫אפשר‬ ‫לגובה‬ ‫מטפסים‬ ‫אם‬ ,‫ובאמת‬ .‫ובדקנו‬ ‫הלכנו‬ .‫הבניינים‬ ‫של‬ ‫לגגות‬ ‫שמעבר‬ ‫לאופק‬ ‫עדיין‬ ‫אבל‬ ‫שמש‬ ‫ודודי‬ ‫מגדלים‬ ‫כמה‬ ‫מסתירים‬ ‫אמנם‬ ‫הים‬ ‫את‬ .‫האופק‬ ‫את‬ ‫לראות‬ .‫ים‬ ‫רואים‬ “‫במקלט‬ ‫אבוללה‬ ‫יש‬ ,‫תיזהרי‬ ‫”ילדה‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ,‫כילדים‬ .‫הגן‬ ‫של‬ “‫הזוהר‬ ‫”תקופת‬ ‫את‬ ‫הכרנו‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ?‫מאז‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫נרקומנים‬ ‫בו‬ ‫ישבו‬ ,‫שרוף‬ ‫או‬ ‫שבור‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫מהמתקנים‬ ‫חלק‬ .‫אליו‬ ‫להיכנס‬ ‫פחדנו‬ ,‫שנים‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫סיפורים‬ ‫לרוץ‬ ‫התחילו‬ ‫בשכונה‬ .‫מפחיד‬ ‫מקום‬ .‫בלילה‬ ‫חשוך‬ ‫היה‬ ‫והוא‬ .‫מסביבו‬ ‫עוברים‬ .‫בו‬ ‫לשחק‬ ‫יורדים‬ ‫ולא‬ ‫אליו‬ ‫נכנסים‬ ‫שלא‬ ‫מקום‬ ‫נהיה‬ ‫והוא‬ ‫בלילה‬ ‫בגן‬ .‫נכנס‬ ‫ולא‬ ‫לידו‬ ‫עובר‬ ‫רק‬ ‫הייתי‬ .‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫מהזוית‬ ,‫מלמטה‬ ‫רק‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫ילד‬ ‫בתור‬ .‫פחות‬ ‫מפחיד‬ ,‫יותר‬ ‫רחוק‬ ,‫אחר‬ ‫לגן‬ ‫הולכים‬ ‫הינו‬ ‫למטה‬ ‫יורדים‬ ‫כשהיינו‬ ‫בני‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫בו‬ ‫לשבת‬ ‫גם‬ ‫התחלנו‬ ‫שלו‬ ‫השיפוץ‬ ‫אחרי‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫רק‬ ‫לגן‬ ‫חזרנו‬ .‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫בך‬ ‫שמסתכלים‬ ‫בלי‬ ‫לשבת‬ ‫טובים‬ ‫מקומות‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫נרגילה‬ ‫בו‬ ‫לעשן‬ ,‫נוער‬ ‫של‬ ‫מרכז‬ .‫והערב‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫בעיקר‬ ,‫אליו‬ ‫שבאים‬ ‫למקום‬ ‫הפך‬ ‫החדש‬ ‫הגן‬ ‫שהיה‬ ‫כמו‬ ‫ונשאר‬ ‫בגן‬ ‫השתנה‬ ‫שלא‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫אבל‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫נראה‬ ‫הוא‬ .‫השכונה‬ .‫עליו‬ ‫מספרים‬ ‫שאנשים‬ ‫והסיפורים‬ ,‫המקלט‬ ‫זה‬ ‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬ ‫אוחנה‬ ‫ואביב‬ ‫בוחבוט‬ ‫מאור‬ ‫קרפמן‬ ‫רועי‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכל‬ ‫אמורות‬ ‫אשר‬ ‫לפונקציות‬ ‫או‬ ‫לתשתיות‬ ‫מנוצל‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ,‫צפופה‬ ‫בעיר‬" ‫למימוש‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מהווים‬ ‫העיר‬ ‫שטחי‬ ‫כל‬ ‫תיאורטית‬ ,‫למעשה‬ - ‫ואטומות‬ ‫סגורות‬ ‫להיות‬ 2010 .‫לבת-ים‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התכנית‬ ‫מתוך‬ "‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫שבמפות‬ ‫למרות‬ "‫"ההרפתקאות‬ .‫שנים‬ ‫כבר‬ ,‫בשכונה‬ ‫לו‬ ‫קוראים‬ ‫ככה‬ .‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬ ‫בת-ים‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫הכורכר‬ ‫רכס‬ ‫על‬ ‫ממוקם‬ ‫הגן‬ ."‫דניאל‬ ‫כ"גן‬ ‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫כקילומטר‬ ‫נמצא‬ ‫השני‬ ‫הרכס‬ ,‫הטיילת‬ ‫נבנתה‬ ‫עליו‬ ‫הים‬ ‫מצוק‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫)הרכס‬ ‫בלב‬ .‫והחשמונאים‬ ‫דניאל‬ ‫הרחובות‬ ‫בין‬ (‫העיר‬ ‫של‬ ‫הותיקות‬ ‫השכונות‬ ‫נבנו‬ ‫ועליו‬ ‫אחריו‬ ‫שמספרים‬ ‫וסיפורים‬ ‫אגדות‬ ‫עם‬ ,‫מפחיד‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫בעבר‬ .‫ציבורי‬ ‫מקלט‬ ‫שוכן‬ ‫הרכס‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫יצאנו‬ .‫אותנו‬ ‫עניינו‬ ‫עליו‬ ‫והסיפורים‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫שלנו‬ ‫בשכונה‬ ‫עליו‬ .‫שבמרכזו‬ ‫והמקלט‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫גם‬ ,‫בבת-ים‬ ‫הציבוריים‬ ‫הגנים‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫השיפוץ‬ ‫במסגרת‬ ,‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫העץ‬ ‫מבולי‬ ‫השעשועים‬ ‫מתקני‬ ‫ואת‬ ,‫המדשאות‬ ‫החליפו‬ ‫והשיחים‬ ‫החולות‬ ‫את‬ .‫השתנה‬ ‫פרפרים‬ ‫ועליהם‬ ,‫צבעוניים‬ ‫ופלסטיק‬ ‫מתכת‬ ‫מתקני‬ ‫החליפו‬ -‫ונשרפו‬ ‫התיישנו‬ ‫שכבר‬ - ‫הגבעה‬ .‫צעירים‬ ‫ועצים‬ ‫שיחים‬ ‫בו‬ ‫ונשתלו‬ ‫תאורה‬ ‫פנסי‬ ‫הוצבו‬ ,‫גודר‬ ‫הגן‬ .‫ממתכת‬ ‫סגולים‬ ‫לך‬ ‫שגורמים‬ ‫ופיתולים‬ ‫שבילים‬ ‫לו‬ ‫ונוספו‬ ,‫הרחוב‬ ‫אל‬ ‫שפונות‬ ‫מדרגות‬ ‫של‬ ‫צורה‬ ‫קיבלה‬ ‫העיר‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬ ‫נבנתה‬ ‫במרכזה‬ ‫ממוקם‬ ‫שהגן‬ ‫השכונה‬ .‫מסובך‬ ‫שהוא‬ ‫להרגיש‬ .‫ילדים‬ ‫והרבה‬ ‫קשישים‬ ,‫צעירות‬ ‫משפחות‬ ‫עם‬ ‫ממוצעת‬ ‫שכונה‬ .50-60 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫ים‬ ‫בת‬ .‫בגן‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫שמבקרים‬ ‫רבים‬ ‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫לשכונה‬ ‫הגיעו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בגן‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫בין‬ ‫תקועה‬ .‫העיר‬ ‫באמצע‬ ‫גבעה‬ .‫גינה‬ ‫סתם‬ ?‫רואה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫למקום‬ ‫מבחוץ‬ ‫שמגיע‬ ‫מי‬ ‫מיועד‬ ‫השטח‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫בתכניות‬ .‫השכונה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫לצד‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬ .‫בניינים‬ ‫משמש‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ .‫מעניין‬ ‫גן‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫ספר‬ ‫בית‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫פה‬ ‫לקום‬ ‫ואמור‬ ‫ציבור‬ ‫למבנה‬ ‫משחקים‬ ‫או‬ ‫בו‬ ‫שיושבים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ,‫קטנים‬ ‫לילדים‬ ‫הורים‬ :‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫בפיתולים‬ ‫מלא‬ ‫שהוא‬ ‫למרות‬ ,‫הרחובות‬ ‫בין‬ ‫למעבר‬ ‫משמש‬ ‫גם‬ ‫הגן‬ .‫במתקנים‬ .‫אותו‬ ‫שחוצה‬ ‫מוגדר‬ ‫אחד‬ ‫שביל‬ ‫מסלול‬ ‫את‬ ‫ובוחרים‬ ,‫חופשית‬ ‫בצורה‬ ‫בו‬ ‫עוברים‬ ‫אנשים‬ ‫כיצד‬ ‫ראינו‬ ‫שלנו‬ ‫בתצפיות‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫כדי‬ ‫לפה‬ ‫בא‬ ‫”אני‬ .‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫בו‬ ‫נשארים‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ .‫שלהם‬ ‫ההליכה‬ ‫מעשן‬ ,‫הכלב‬ ‫עם‬ ,‫למטה‬ ‫”יורד‬ .‫בגן‬ ‫ספסל‬ ‫על‬ ‫בשיחה‬ ‘‫א‬ ‫לנו‬ ‫אמר‬ “‫הבית‬ ‫של‬ ‫מהצרות‬ ‫ילדה‬ .‫הכלב‬ ‫עם‬ ‫מטיילת‬ ‫אישה‬ ‫עוד‬ .‫היונים‬ ‫את‬ ‫מאכילה‬ ‫אחרת‬ ‫אישה‬ .“‫נרגע‬ ,‫סיגריה‬ ‫משוחחות‬ ‫האמהות‬ ‫שתי‬ .‫החול‬ ‫בארגז‬ ‫משחקים‬ ‫ילדים‬ ‫שלושה‬ .‫בשיחים‬ ‫מסתתרת‬ .‫הולך‬ ‫ענן‬ ,‫בא‬ ‫ענן‬ .‫בשכונה‬ ‫גדלו‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ,‫ביניהן‬ .‫השיפוץ‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬ ‫אוויר‬ ‫תצלום‬ :‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬
 5. 5. ‫שדים‬ ‫רכבת‬ ‫ונעולות‬ ‫סגורות‬ ‫תמיד‬ ‫הן‬ .‫מקלט‬ ‫של‬ ‫דלתות‬ ‫שלוש‬ ‫יש‬ ‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫הגבעה‬ ‫בתוך‬ ‫המחקר‬ ‫בתחילת‬ ‫שהכרנו‬ ‫הסיפור‬ .‫בעירייה‬ ‫שעובד‬ ‫מישהו‬ ‫אצל‬ ‫נמצא‬ ‫המפתח‬ .‫במנעול‬ ‫האמינו‬ ‫כולם‬ ‫ומאז‬ ‫פעם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫סיפר‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מישהו‬ .‫במקלט‬ ‫שהיה‬ ‫האונס‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫לשאול‬ ‫המשכנו‬ .‫המקלט‬ ‫על‬ ‫לסיפורים‬ ‫גרסאות‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫עוד‬ ‫סיפרו‬ ‫נוספים‬ ‫מרואיינים‬ .‫לו‬ ‫בראיון‬ ‫סיפרה‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ .‫בפייסבוק‬ ‫שפרסמנו‬ ‫המקלט‬ ‫דלת‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫דרך‬ ‫גם‬ ,‫אנשים‬ ‫אמרה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ."‫להיכנס‬ ‫ואסור‬ ‫אבוללה‬ ‫שם‬ ‫שיש‬ ‫לנו‬ ‫אמרו‬ ‫קטנה‬ ‫"כשהייתי‬ ‫ש‬ ‫החניכים‬ ‫את‬ ‫ללוות‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫בצופים‬ ‫שכשהדריכה‬ ‫סיפרה‬ ‫מישהי‬ .‫שלה‬ ‫הקטנה‬ ‫לילדה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ."‫בחושך‬ ‫נרקומנים‬ ‫שם‬ ‫והסתובבו‬ ‫ומפחיד‬ ‫חשוך‬ ‫היה‬ ‫"הוא‬ ‫כי‬ ‫הגן‬ ‫דרך‬ ‫הקטנים‬ ‫עד‬ ‫הארוך‬ ‫השיער‬ ‫עם‬ ‫המוזרה‬ ‫"האישה‬ .‫אליו‬ ‫נכנס‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ - ‫דרכו‬ ‫לעבור‬ ‫חייב‬ ‫היה‬ ‫השיבה‬ "‫ההרפתקאות‬ ‫שבגן‬ ‫במערה‬ ‫גרה‬ ‫העיר‬ ‫ברחובות‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫שמסתובבת‬ ‫הברכיים‬ ‫נפוצות‬ ‫היותר‬ ‫הגרסאות‬ ‫אחת‬ ‫כנראה‬ ‫והיא‬ ‘90 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בשכונה‬ ‫שגרה‬ ‫מישהי‬ ‫לנו‬ ‫הצלחנו‬ ‫לא‬ ."‫ונסגרה‬ ‫פעם‬ ‫שפעלה‬ ‫שדים‬ ‫רכבת‬ ‫הייתה‬ ‫"זאת‬ ‫אולי‬ ‫או‬ .‫הזאת‬ ‫לאגדה‬ ‫הסיפורים‬ ‫אבל‬ ,‫ממנו‬ ‫להתרחק‬ ‫לאנשים‬ ‫שגרם‬ ‫במקלט‬ ‫קרה‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫בוודאות‬ ‫לדעת‬ ‫לך‬ ‫לתת‬ ‫שאמור‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ ‫מקלט‬ .‫רבים‬ ‫הם‬ ‫מעוררת‬ ‫השכונה‬ ‫באמצע‬ ‫סגורה‬ ‫שדלת‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫לתת‬ ‫שאמור‬ ‫שמתקן‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫אז‬ .‫אליו‬ ‫יורדים‬ ‫כולם‬ ‫שבמלחמה‬ ,‫ביטחון‬ ?‫פחד‬ - ‫סביבו‬ ‫זורע‬ ‫ביטחון‬ ‫ומשחקים‬ ‫להרפתקאות‬ ‫מעניין‬‫כמקום‬ ‫הגן‬ ‫על‬‫לשמור‬ ‫כיצד‬ ‫הייתה‬ ‫בתכנון‬ ‫שלנו‬ ‫המחשבה‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫לדעתנו‬ .‫שלו‬ ‫והמיקום‬ ‫הגובה‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫ואיך‬ .‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫שכונתי‬ ‫כמקום‬ ,‫לילדים‬ ‫של‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫טשטש‬ ‫קצת‬ ‫אבל‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫מוצלח‬ ‫היה‬ ‫האחרון‬ ‫השיפוץ‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לשפר‬ ,‫המקלט‬ ‫של‬ ‫פתיחה‬ - ‫האחד‬ :‫מרכזיים‬ ‫דברים‬ ‫בשני‬ ‫התמקדנו‬ ‫למקום‬ ‫שלנו‬ ‫בתכנון‬ .‫הגן‬ ‫התוספת‬ .‫מוזיקה‬ ‫ומועדון‬ ‫נוער‬ ‫ללהקות‬ ‫חזרות‬ ‫כחדר‬ ‫יום‬ ‫ביום‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫שישמש‬ ‫כך‬ ‫צריך‬ ,‫בעיר‬ ‫הגבוהים‬ ‫המקומות‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫הגבעה‬ ‫בראש‬ ‫שימוקם‬ ,‫לים‬ ‫מצפה‬ ‫היא‬ ‫השנייה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫כזה‬ ‫מצפה‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫לדעתנו‬ .‫הים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ ‫מטרים‬ ‫שלושה‬ ‫עוד‬ ‫רק‬ .‫בגן‬ ‫לבקר‬ ‫יבואו‬ ,‫מהשכונה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫אנשים‬ ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ 89 ‫דקר‬ ‫גן‬ ‫נגר‬ ‫לידור‬ ‫שיינפלד‬ ‫דים‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫המרכז‬ - ‫והרצל‬ ‫יוספטל‬ ,‫דק“ר‬ ‫הרחובות‬ ‫במפגש‬ ‫ממוקמת‬ (‫הנ“ד‬ ‫)גן‬ ‫דק“ר‬ ‫גינת‬ ‫כמעין‬ ‫במרכזה‬ ‫נמצא‬ ‫שהגן‬ ‫ורועשת‬ ‫דינאמית‬ ‫מאד‬ ‫סביבה‬ ‫זו‬ .‫בת-ים‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫חנויות‬ ‫מספר‬ ,‫מגורים‬ ‫בבתי‬ ‫מוקף‬ ‫הגן‬ .‫הראשיים‬ ‫הרחובות‬ ‫בין‬ ‫שמחברת‬ ‫גדולה‬ ‫כיכר‬ ‫גן‬ ‫לגן‬ ‫קוראים‬ ‫אנשים‬ .‫שלפניו‬ ‫והרחבה‬ ‫וילרבאן‬ ‫שדרות‬ ,‫העירייה‬ ‫לבית‬ ‫וקרוב‬ ‫שכונתיות‬ .‫הנ“ד‬ ‫כגן‬ ‫מסומן‬ ‫הוא‬ ‫במפה‬ ,‫דקר‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫בגן‬ ‫עוברת‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ‫הרבה‬ ‫אצלה‬ ‫מבלה‬ ‫אני‬ ,‫בשכונה‬ ‫גרה‬ ‫שלי‬ ‫סבתא‬ ?‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫במטרה‬ ‫לגן‬ ‫יצאתי‬ .‫בשבוע‬ ‫שבתכניות‬ ‫לראשונה‬ ‫גיליתי‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ .‫בו‬ ‫משתמש‬ ‫בעצם‬ ‫ומי‬ ?‫מיועד‬ ‫הוא‬ ‫למה‬ ‫אמורה‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬ .‫להשתנות‬ ‫ואמור‬ ‫זמני‬ ‫בכלל‬ ‫הוא‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫העיצוב‬ ‫הרשמיות‬ ‫של‬ ‫השכונתי‬ ‫אופייה‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫שישנה‬ ‫מה‬ ,‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫הגן‬ ‫באמצע‬ ‫פה‬ ‫לעבור‬ ‫שלה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫להראות‬ ,‫בגינה‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫היא‬ ‫במחקר‬ ‫מטרתי‬ .‫הגינה‬ .‫הרכבת‬ ‫עמה‬ ‫שתביא‬ ‫לשינויים‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהציע‬ ,‫העיר‬ ‫כמרכז‬ ‫הגן‬ ‫תיאור‬ ‫שתיים‬ ‫ועוד‬ ‫הרצל‬ ‫מרחוב‬ ‫אחת‬ ,‫יוספטל‬ ‫מרחוב‬ ‫שלוש‬ :‫כניסות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫כיום‬ ‫לגן‬ ‫את‬ ‫שמסמנים‬ ‫הגן‬ ‫אל‬ ‫שמוליך‬ ‫ושביל‬ ,‫בגדר‬ ‫מרווח‬ ‫למעשה‬ ‫הן‬ ‫הכניסות‬ .‫דקר‬ ‫מרחוב‬ .‫בגן‬ ‫אחר‬ ‫לחלק‬ ‫ספסלים‬ ‫של‬ ‫מוצלת‬ ‫לשדרה‬ ‫מובילה‬ ‫כניסה‬ ‫כל‬ .‫שער‬ ‫אין‬ .‫לגן‬ ‫הכניסה‬ ,‫חדשות‬ ‫ומדשאות‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫והצבה‬ ‫התשתיות‬ ‫של‬ ‫שדרוג‬ ‫שכלל‬ ‫שיפוץ‬ ‫עברה‬ ‫הגינה‬ ‫ומתקני‬ ‫פסלים‬ ‫כמה‬ ‫ממוקמים‬ ‫בו‬ ‫חול‬ ‫ארגז‬ ,‫ורחב‬ ‫גדול‬ ‫משחקים‬ ‫איזור‬ ‫של‬ ‫ובנייתו‬ ‫המזרחי‬ ‫בחלקו‬ ,‫מגלשות‬ ‫מבנה‬ ,‫לתינוקות‬ ‫משחקים‬ ‫מתקן‬ ,‫נדנדות‬ ‫שש‬ - ‫משחקים‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקות‬ ‫ומבני‬ ‫העירוני‬ ‫פארק‬ ‫הסקייט‬ ‫בעבר‬ ‫שכנו‬ ‫בו‬ – ‫החלקה‬ ‫איזור‬ ‫הגן‬ ‫של‬ .‫העירייה‬ ‫של‬ ‫בגן‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ :‫טובה‬ ‫שגרה‬ ‫היום‬ ‫שעות‬ ‫במהלך‬ ‫מאד‬ ‫פעילה‬ ‫הגינה‬ ,‫בעיר‬ ‫המרכזי‬ ‫ומיקומה‬ ‫הנעים‬ ‫האופי‬ ‫בשל‬ ‫נוצר‬ ‫השיפוץ‬ ‫אחרי‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫ובסביבתה‬ ‫בגינה‬ ‫עוברים‬ ‫אנשים‬ ‫והרבה‬ ,‫והערב‬ ‫נעים‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫יוצר‬ ‫הגן‬ .‫יום‬ ‫מדי‬ ‫כמעט‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫שחוזר‬ ‫קבוע‬ ‫יום‬ ‫סדר‬ ‫הזאת‬ ‫לגינה‬ :‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫לאורך‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫שמשנות‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫את‬ ,‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫יושבים‬ ‫חלקם‬ .‫קשישים‬ ‫בקבוצות‬ ‫הומה‬ ‫הוא‬ ‫בבוקר‬ ,‫המטפלים‬ ‫קבוצות‬ ‫יושבות‬ ‫המוצל‬ ‫הדשא‬ ‫על‬ .‫הגלגלים‬ ‫כיסאות‬ ‫סוגרים‬ ‫השיחה‬ ‫מעגל‬ .‫נעים‬ ‫ציפורים‬ ‫ציוץ‬ ‫מהעצים‬ .‫אחרת‬ ‫בשפה‬ ‫ביניהם‬ ‫שמדברים‬ ,‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫בעיקר‬ ‫העיר‬ ‫גן‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 6. 6. ‫העיר‬ ‫גן‬ 10 ‫הגן‬ ‫את‬ ‫שמקיפים‬ ‫הרחובות‬ .‫ירוק‬ ‫בצבע‬ ‫תוכים‬ ‫להקת‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫יש‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫מהרחוב‬ ‫שמנותק‬ “‫”אי‬ ‫מעין‬ ‫יוצר‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫המבנה‬ ‫אבל‬ ,‫ורעש‬ ‫מכוניות‬ ,‫רגל‬ ‫בהולכי‬ ‫מלאים‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ ‫אליו‬ ‫מגיעים‬ ‫כעת‬ ‫אבל‬ ‫בגן‬ ‫נשארים‬ ‫הקשישים‬ ‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ .‫הרועש‬ ‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ,‫תינוק‬ ‫עגלת‬ ,‫סבתא‬ ,‫סבא‬ ,‫אמא‬ ,‫אבא‬ .‫ובמשפחות‬ ‫בילדים‬ ‫הומה‬ ‫והוא‬ ‫יותר‬ .‫שמנגן‬ ‫גלידה‬ ‫אוטו‬ ,‫אופניים‬ ‫עם‬ ‫שמש‬ ‫בימי‬ .‫יותר‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ ‫בחברת‬ ‫להיות‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫שלקשישים‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ ,‫לדוגמא‬ ,‫אחד‬ ‫בביקור‬ .‫אנשים‬ ‫הומה‬ ‫המקום‬ ,‫הצהריים‬ ‫ואחר‬ ‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ,‫לעצמה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ .‫אחה“צ‬ ‫בשעת‬ ‫נתון‬ ‫בזמן‬ ‫הגינה‬ ‫בשטח‬ ‫אנשים‬ 150 ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ספרנו‬ ‫למגרש‬ ‫כולו‬ ‫הופך‬ ‫הגן‬ ‫האלה‬ ‫בשעות‬ .‫ביחד‬ ‫מרגישים‬ ‫אולי‬ .‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫מתבוננים‬ ‫וכולם‬ ,‫ואופניים‬ ‫ברולרבליידס‬ ‫החלקה‬ ‫למשטח‬ ‫הופכת‬ ‫הבטון‬ ‫רחבת‬ .‫גדול‬ ‫אחד‬ ‫משחקים‬ ‫וחוזר‬ ‫בערוגה‬ ‫פיפי‬ ‫עושה‬ ‫ילד‬ .‫רצים‬ ‫בילדים‬ ‫מלא‬ ‫הצבעוניים‬ ‫המשחק‬ ‫מתקני‬ ‫איזור‬ ‫יש‬ ,‫מזה‬ ‫חוץ‬ .‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫וקלפים‬ ‫בש‬ ‫שש‬ ‫שמשחקים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫בכדור‬ ‫לשחק‬ ‫חלק‬ .‫שם‬ ‫ולהסתתר‬ ‫הגן‬ ‫שבפינות‬ ‫בשיחים‬ ‫מקרטונים‬ ‫מחנה‬ ‫לבנות‬ ‫שאוהבים‬ ‫ילדים‬ ‫שבמגרש‬ ‫בחול‬ ‫משחקים‬ ‫וילדים‬ ‫חול‬ ‫למשחקי‬ ‫וכפות‬ ‫דליים‬ ‫עמן‬ ‫מביאות‬ ‫מהמשפחות‬ ‫זה‬ ‫להם‬ ‫שגם‬ ‫ההורים‬ ‫משגיחים‬ ‫הזאת‬ ‫ההתרחשות‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫הים‬ ‫בחוף‬ ‫כמו‬ .‫המשחקים‬ .‫ובטוחה‬ ‫נעימה‬ ‫הרגשה‬ ‫יש‬ ‫במקום‬ .‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫מכירים‬ ‫אנשים‬ .‫לשיחה‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫והאוכלוסייה‬ ‫מאנשים‬ ‫באיטיות‬ ‫להתרוקן‬ ‫מתחיל‬ ‫הגן‬ ‫הערב‬ ‫לקראת‬ ‫השמש‬ ‫שקיעת‬ ‫עם‬ .‫השנייה‬ ‫אחרי‬ ‫אחת‬ ‫עוזבות‬ ‫המשפחות‬ .‫יותר‬ ‫שקט‬ ‫נהיה‬ ,‫מחשיך‬ ‫הגן‬ .‫מתחלפת‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫הספסלים‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫שיושבים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫לגינה‬ ‫מגיעים‬ ‫ואז‬ .‫לישון‬ ‫צריכים‬ ‫ילדים‬ ‫בערב‬ ‫אחדות‬ ‫משפחות‬ ,‫בקיץ‬ ‫בעיקר‬ ,‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬ .‫הקשישים‬ ‫עליהם‬ ‫ישבו‬ ‫שבבוקר‬ .‫הלילה‬ ‫באמצע‬ ‫גם‬ ‫בגן‬ ‫יושבות‬ ‫לגן‬ ‫באים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ .‫ומדברים‬ ‫יושבים‬ ‫בד“כ‬ .‫נוער‬ ‫ובני‬ ‫צעירים‬ ‫לגן‬ ‫מגיעים‬ - ‫בערב‬ ‫איפה‬ ‫יושבים‬ .‫צוחקים‬ ,‫מדברים‬ ,‫יושבים‬ ‫בעיקר‬ .‫חברים‬ ‫פוגשים‬ ‫ואז‬ ‫לבד‬ ‫או‬ ,‫בחבורות‬ ‫מרחוב‬ ‫המרכזית‬ ‫השדרה‬ ‫הערב‬ ‫בשעות‬ .‫תפוסים‬ ‫הספסלים‬ ‫כל‬ ‫ולרוב‬ .‫ספסל‬ ‫שיש‬ ‫בדרך‬ ‫מתמקמות‬ ‫הן‬ ‫אז‬ ,‫גדולות‬ ‫יותר‬ ‫חבורות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫בגן‬ ‫המרכזי‬ ‫המקום‬ ‫היא‬ ‫יוספטל‬ .‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫ברחבה‬ ‫כלל‬ ‫ושגרה‬ ‫שכול‬ ‫הוא‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫שמו‬ .‫דקר‬ ‫אח“י‬ ‫הצוללת‬ ‫ע“ש‬ “‫”דקר‬ ‫הגינה‬ ‫את‬ ‫מכנים‬ ‫אנשים‬ ‫בשנת‬ ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫מסוק‬ ‫בתאונת‬ ‫שנספו‬ ‫הצנחנים‬ ‫חטיבת‬ ‫חללי‬ ‫שם‬ ‫על‬ “‫הנ“ד‬ ‫”גן‬ ,‫הישראלית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫טראגיים‬ ‫מקרים‬ ‫שני‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ומכונה‬ ‫נקראת‬ ‫הגינה‬ .‫תשל“ז‬ ‫ביקש‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫שהקים‬ ‫שמי‬ ‫לאומיות‬ ‫טראומות‬ ,‫משפחות‬ ‫פירוק‬ ‫מקרי‬ ,‫מוות‬ ‫מקרי‬ ‫של‬ ‫התחלה‬ ,‫המשכיות‬ ,‫יום‬ ‫יום‬ ‫חיי‬ :‫ההפך‬ ‫בדיוק‬ ‫מתרחש‬ ‫בגינה‬ ‫אולם‬ .‫להנציח‬ .‫שגרה‬ ,‫הרגע‬ ‫את‬ ‫שחיים‬ ‫אנשים‬ ,‫כיף‬ ,‫שמחה‬ ,‫וילדים‬ ‫תינוקות‬ ,‫צעירות‬ ‫משפחות‬ ‫שצריך‬ ‫לרעיון‬ ‫בעיני‬ ‫מתקשר‬ ‫שבגן‬ ‫החיים‬ ‫לשגרת‬ - ‫המקום‬ ‫של‬ ‫השם‬ ‫בין‬ ‫הניגוד‬ ‫שמבקרים‬ ‫אנשים‬ .‫מאחור‬ ‫להיתקע‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לזכור‬ ,‫החיים‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ -‫ההקשר‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫והרחוב‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫לרוב‬ ‫בגן‬ .‫נקרא‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫נקרא‬ ‫הגן‬ ‫שבגללה‬ ‫הסיבה‬ ‫את‬ ,“‫ה“למה‬ ‫את‬ ,‫לבקר‬ ‫כדי‬ ,‫ליהנות‬ ‫כדי‬ ‫אליה‬ ‫באים‬ ‫כשהם‬ ‫הגינה‬ ‫של‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫חוקרים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ .‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫חיים‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ .‫בהיסטוריה‬ ‫להתעניין‬ ‫ולא‬ ‫לרכבת‬ ‫מחכים‬ ‫הרכבת‬ ‫של‬ ‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫פה‬ ‫לעבור‬ ‫אמור‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬ ,‫העירוניות‬ ‫התכניות‬ ‫לפי‬ ‫מגרש‬ ‫ואת‬ ‫הספסלים‬ ‫עם‬ ‫הראשית‬ ‫השדרה‬ ‫את‬ ‫חותכת‬ ‫הרכבת‬ .‫הגן‬ ‫באמצע‬ ‫הקלה‬ ‫שכונתי‬ ‫ממרכז‬ ‫תהפוך‬ ‫היא‬ .‫תשתנה‬ ‫הגינה‬ ‫הרכבת‬ ‫של‬ ‫המעבר‬ ‫בעקבות‬ .‫ההחלקה‬ ‫אפשר‬ ‫יהיה‬ .‫וחשוב‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫קלה‬ ‫רכבת‬ .‫לשכונה‬ ‫מחוץ‬ ‫אנשים‬ ‫אליה‬ ‫ויגיעו‬ ,‫עירוני‬ ‫למרכז‬ .‫חדשים‬ ‫אנשים‬ ‫לכאן‬ ‫יגיעו‬ .‫מהר‬ ‫מאד‬ ‫אביב‬ ‫ולתל‬ ‫העיר‬ ‫בתוך‬ ‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫להגיע‬ ‫כיום‬ ‫שקיים‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫היא‬ ‫אבל‬ .‫יפות‬ ‫בגדים‬ ‫חנויות‬ ‫וייפתחו‬ ‫יתחלפו‬ ‫החנויות‬ ‫אולי‬ ‫השאלה‬ ?‫גלידה‬ ‫לאוטו‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ?‫ישחקו‬ ‫ילדים‬ ‫איפה‬ ?‫ישבו‬ ‫אנשים‬ ‫איפה‬ .‫בגינה‬ ‫המאפיינים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫הגינה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ .‫עמה‬ ‫תביא‬ ‫שהרכבת‬ ‫החדשים‬ ‫רוב‬ .‫העבודה‬ ‫אחרי‬ ‫פשוט‬ ‫אלא‬ ,‫לבת-ים‬ ‫מחוץ‬ ‫לא‬ ‫לגינה‬ ‫כיום‬ ‫באים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫אנשים‬ ‫לפה‬ ‫יבואו‬ ‫רכבת‬ ‫תחנת‬ ‫פה‬ ‫כשתהיה‬ ‫האם‬ .‫בשכונה‬ ‫גרים‬ ‫שראיינתי‬ ‫האנשים‬ ‫לבוא‬ ‫ירצו‬ ‫מבחוץ‬ ‫שאנשים‬ ‫לי‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫ראשונה‬ ‫במחשבה‬ ,‫לדעת‬ ‫לי‬ ‫קשה‬ ?‫מבחוץ‬ .‫לשינוי‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ,‫להרוס‬ ‫גם‬ ‫יכולה‬ ‫רכבת‬ – ‫אבל‬ ?‫פה‬ ‫לחפש‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫מה‬ .‫לבת-ים‬ .‫תשתנה‬ ‫והגינה‬ ‫עכשיו‬ ‫פה‬ ‫שנמצאים‬ ‫לאנשים‬ ‫מקום‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ואולי‬ ‫את‬ ‫המתארת‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ .‫העתידית‬ ‫הגינה‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫שרטוט‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫בשביל‬ ‫לשמור‬ ‫ניסיתי‬ ‫החדשה‬ ‫בתכנית‬ - ‫במחקר‬ ‫שעלה‬ ‫כפי‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫העתידית‬ ‫הגינה‬ – ‫ביחד‬ .‫במרכזה‬ ‫שעוברת‬ ‫הרכבת‬ ‫למרות‬ ,‫כיום‬ ‫בגינה‬ ‫שמתקיימות‬ ‫הפעילויות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לתושבי‬ ‫כיום‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫שעדיין‬ ‫גדול‬ ‫מרכזי‬ ‫מקום‬ - “‫העיר‬ ‫ל“גן‬ ‫הופכת‬ ‫הגינה‬ - ‫בת-ים‬ ‫עיריית‬ ‫לרחבת‬ ‫החיבור‬ ‫ואת‬ ‫לגינה‬ ‫הנגישות‬ ‫את‬ ‫תשפר‬ ‫גם‬ ‫התכנית‬ .‫השכונה‬ ‫למבקרים‬ ‫להסביר‬ ‫ויכולה‬ ‫הנ“ד‬ ‫אסון‬ ‫חללי‬ ‫את‬ ‫שמזכירה‬ ‫אנדרטה‬ :‫חדש‬ ‫סמל‬ ‫לה‬ ‫ותוסיף‬ ‫סמל‬ ‫ולהיות‬ ‫ולמשחק‬ ‫לילדים‬ ‫מקום‬ ‫כעוד‬ ‫לשמש‬ ,‫המקום‬ ‫של‬ ‫והשם‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫על‬ .‫לגינה‬ ‫מיוחד‬ 11 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫העיר‬ ‫גן‬ ‫במטרופולין‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫מערכת‬ ‫מפת‬ .‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫המפה‬ ‫במרכז‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ .‫עירוניים‬ ‫תחבורה‬ ‫נתיבי‬ ‫נת“ע‬ ‫אתר‬ ‫מתוך‬
 7. 7. ‫בבית‬ ‫להרגיש‬ 12 ‫בבית‬ ‫להרגיש‬ ‫התרבות‬ ‫גן‬ ‫בריישה‬ ‫קסניה‬ ‫בירן‬ ‫עדי‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכלית‬ ‫אחד‬ ‫על‬ .‫בערב‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫אחד‬ ‫אף‬ ‫שם‬ ‫הכרתי‬ ‫לא‬ ‫יוסף‬ ‫רמת‬ ‫לגן‬ ‫שהגעתי‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫התחברתי‬ ‫מאד‬ ‫מהר‬ .‫מדברים‬ ‫צוחקים‬ .‫בנות‬ .‫בנים‬ .‫נוער‬ ‫בני‬ ‫קבוצת‬ ‫ישבה‬ ‫הספסלים‬ ‫נהיינו‬ ,‫לגן‬ ‫להגיע‬ ‫המשכתי‬ .‫קרוב‬ ‫גרה‬ ‫אני‬ .‫בשכונה‬ ‫אנשים‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫הכרתי‬ ‫וככה‬ ‫אליהם‬ ‫מכירים‬ ‫בגן‬ ‫עוברת‬ ‫או‬ ‫ברחוב‬ ‫הולכת‬ ‫כשאני‬ ‫היום‬ .‫נוספים‬ ‫חברים‬ ‫הכרתי‬ ‫שדרכה‬ ‫חבורה‬ ‫שהורידו‬ ‫וראיתי‬ ‫לגן‬ ‫הגעתי‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ .‫שאלות‬ ‫שואלים‬ ,‫איתי‬ ‫לדבר‬ ‫עוצרים‬ .‫אותי‬ ‫את‬ ‫שיפצו‬ ‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫בערך‬ .‫חבל‬ ‫שזה‬ ‫חשבתי‬ .‫ערב‬ ‫כל‬ ‫לשבת‬ ‫נהגנו‬ ‫עליו‬ ‫הספסל‬ ‫את‬ ‫ומדריכים‬ ‫ומוזיקה‬ ‫חדשים‬ ‫מתקנים‬ ‫שם‬ ‫שמו‬ .‫אילת‬ ‫נוער‬ ‫מועדון‬ ‫ליד‬ ,‫לכביש‬ ‫שמעבר‬ ‫הגן‬ ‫המחקר‬ ‫בתחילת‬ .‫אני‬ ‫גם‬ ,‫האחר‬ ‫לגן‬ ‫עברה‬ ‫החבורה‬ ‫רוב‬ .‫שהצטרף‬ ‫למי‬ ‫כיבוד‬ ‫שהציעו‬ ‫שישן‬ ‫ההומלס‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ,‫התצפיות‬ ‫באחת‬ .‫שלנו‬ ‫הספסל‬ ‫פעם‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫חזרתי‬ ‫המושג‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫לי‬ ‫גרם‬ ‫הוא‬ ‫הפעם‬ .‫בעבר‬ ‫אותו‬ ‫הכרתי‬ ‫כבר‬ .‫בגן‬ ‫ספסל‬ ‫על‬ ‫ערב‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫בשבילי‬ ‫גם‬ .‫שלו‬ ‫לאנשים‬ ‫כבית‬ ‫משמש‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫ועל‬ “‫בית‬ ‫ו“חסר‬ “‫”בית‬ .‫אותו‬ ‫אוהבת‬ ‫ואני‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫עדיין‬ ‫בעיר‬ ‫גבוהה‬ ‫הכי‬ ‫הנקודה‬ ‫השישים‬ ‫בשנות‬ ‫נבנו‬ ‫בה‬ ‫הבתים‬ ‫שרוב‬ ‫שכונה‬ ,‫יוסף‬ ‫רמת‬ ‫שכונת‬ ‫במרכז‬ ‫שוכן‬ ‫הגן‬ ‫מים‬ ‫מגדל‬ ‫הגן‬ ‫במרכז‬ .‫פרטיים‬ ‫בתים‬ - ‫וילות‬ ‫וכמה‬ ,‫שיכונים‬ - ‫רכבות‬ ‫בעיקר‬ ,‫והשבעים‬ ‫כי‬ ‫וגם‬ ,‫הגובה‬ ‫בגלל‬ ‫גם‬ .‫בת-ים‬ ‫בעיר‬ ‫גבוהה‬ ‫הכי‬ ‫הנקודה‬ ‫זוהי‬ .‫מטפסים‬ ‫צמחים‬ ‫עליו‬ ,‫ישן‬ ‫ולבן‬ ‫עגול‬ ‫מבנה‬ .‫בת-ים‬ ‫מוזיאון‬ ‫שוכן‬ ‫המים‬ ‫למגדל‬ ‫בצמוד‬ .‫העיר‬ ‫של‬ ‫התרבות‬ ‫מרכז‬ ‫זה‬ ‫שבעבר‬ ‫גדול‬ ‫מבנה‬ ,‫התרבות‬ ‫היכל‬ ‫מולו‬ .‫אירועים‬ ‫גם‬ ‫פעם‬ ‫ומדי‬ ‫אמנות‬ ‫תערוכות‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫להיכל‬ ‫בסמוך‬ .‫תרבות‬ ‫ואירועי‬ ,‫הצגות‬ ,‫טקסים‬ ‫בו‬ ‫מתקיימים‬ ‫וכיום‬ ‫קולנוע‬ ‫בית‬ ‫היה‬ ,‫האלה‬ ‫המבנים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫נמצא‬ ‫הגן‬ .‫תיכון‬ ‫ספר‬ ‫ובית‬ ‫פתוח‬ ‫קטן‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ,‫גדולה‬ ‫רחבה‬ ‫מחול‬ ‫משחקים‬ ‫מגרש‬ ‫לצידה‬ ,‫גדולה‬ ‫מדשאה‬ ‫הגן‬ ‫במרכז‬ .‫עצמו‬ ‫משל‬ ‫חיים‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫מוקף‬ ‫הכל‬ .‫שימוש‬ ‫חסר‬ ‫ספורט‬ ‫מגרש‬ ‫יש‬ ‫המדשאה‬ ‫ליד‬ .‫משחקים‬ ‫ומתקני‬ ‫נדנדות‬ ‫בו‬ ‫הזה‬ ‫בגן‬ .‫הנעימה‬ ‫האווירה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫שלהם‬ ‫והפריחה‬ ,‫והשלכת‬ ,‫שהצל‬ ‫גדולים‬ ‫בעצים‬ .‫תרבותית‬ ,‫מטופחת‬ ,‫קרירה‬ ,‫מוצלת‬ ,‫ירוקה‬ ‫ריאה‬ ‫זאת‬ .‫שקט‬ ,‫נעים‬ ,‫ביתית‬ ‫תחושה‬ ‫יש‬ ‫לעשן‬ ‫או‬ ‫אוויר‬ ‫לשאוף‬ ‫אליו‬ ‫מגיעים‬ ‫שאנשים‬ ‫מקום‬ ‫וגם‬ ‫להצגה‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫שעוברים‬ ‫מקום‬ ‫זמן‬ ‫בו‬ ‫ומבלים‬ ‫שיושבים‬ ‫האנשים‬ ,“‫הקבועים‬ ‫ה“זרמים‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫הזה‬ ‫המרחב‬ ‫בכל‬ .‫סיגריה‬ .‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫שחולפים‬ ‫האנשים‬ - “‫המשתנים‬ ‫ה“זרמים‬ ‫ואת‬ ,‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫רב‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫זרמים‬ ‫ובחלקם‬ ,‫מאד‬ ‫ברורים‬ ‫מהזרמים‬ ‫חלק‬ .‫הגן‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫הם‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫זרמים‬ ,“‫ה“זרמים‬ ‫שעוברים‬ ‫ילדים‬ :‫בבוקר‬ ‫בא‬ ‫אחד‬ ‫זרם‬ .‫קיימים‬ ‫שהם‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫להתבונן‬ ‫צריך‬ ‫מבית‬ ‫חזרה‬ ‫בדרך‬ ,‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ‫לגן‬ ‫חזרה‬ ‫חוזר‬ ‫הזה‬ ‫הזרם‬ .‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ,‫לעבודה‬ ‫שיוצאים‬ ‫האנשים‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫זרם‬ .‫במתקנים‬ ‫ומשחקים‬ ‫עוצרים‬ ‫לפעמים‬ ,‫הספר‬ ‫אנשים‬ .‫הקניון‬ ‫לכיוון‬ ‫או‬ ‫הסמוך‬ ‫ברחוב‬ ‫שנמצאות‬ ‫האוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫לכיוון‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הזרם‬ ‫הוא‬ ,‫עוצר‬ ‫שכן‬ ,‫אחר‬ ‫זרם‬ .‫לעצור‬ ‫מבלי‬ ,‫בקצב‬ ‫הולכים‬ ,‫ממהרים‬ ‫לעבודה‬ ‫בדרך‬ ‫יש‬ .‫הספסלים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫בצל‬ ‫ישיבה‬ ‫מקום‬ ‫בוחרים‬ ‫ואז‬ ‫בגן‬ ‫מטיילים‬ ‫הם‬ .‫הקשישים‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫השדרה‬ .‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫בשבילם‬ ‫מהווה‬ ‫והגן‬ ,‫רבים‬ ‫קשישים‬ ‫הזאת‬ ‫בשכונה‬ ‫אפשר‬ ,‫זה‬ ‫מול‬ ‫זה‬ ‫מסודרים‬ ‫הספסלים‬ .‫בו‬ ‫לשבת‬ ‫בוחרים‬ ‫רבים‬ ‫שמבוגרים‬ ‫מקום‬ ‫היא‬ ‫הספסלים‬ ‫היום‬ ‫במהלך‬ .‫מולך‬ ‫שיושבים‬ ‫אלה‬ ‫ועל‬ ,‫שעוברים‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫להסתכל‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ .‫רבים‬ ‫רחוב‬ ‫חתולי‬ ‫בגן‬ ‫יש‬ .‫החתולים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫זרם‬ .‫מלאים‬ ‫שבשדרה‬ ‫על‬ ‫מפלסטיק‬ ‫קופסאות‬ ‫שמה‬ ,‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫מאכילה‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ .‫מהמקום‬ ‫חלק‬ ‫ההומלס‬ ‫כמו‬ ‫בגן‬ ‫ישנים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ .‫קבועה‬ ‫נקודה‬ ‫לאותה‬ ‫ומגיעים‬ ‫חוזרים‬ ‫והם‬ ,‫הדשא‬ ‫ומוכרות‬ ‫הספסלים‬ ‫אחד‬ ‫לפני‬ ‫סדין‬ ‫פורסות‬ ‫נשים‬ ,‫היום‬ ‫במהלך‬ .‫ערב‬ ‫בכל‬ ‫שמגיע‬ ‫באים‬ .‫וקלפים‬ ‫שולחן‬ ‫במשחקי‬ ‫לשחק‬ ‫אוהבים‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ .‫שנייה‬ ‫ויד‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫מביאים‬ ‫אז‬ ,‫שולחן‬ ‫למשחקי‬ ‫מסודר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בגן‬ .‫שעות‬ ‫במשך‬ ‫משחקים‬ .‫בחבורות‬ ,‫וכוסות‬ ‫שתייה‬ ,‫כיבוד‬ ‫מביאים‬ .‫ומשחקים‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬ ‫אותם‬ ‫מסדרים‬ ,‫מהבית‬ ‫כיסאות‬ ‫תלש‬ ‫מישהו‬ ‫מהשדרה‬ ‫העץ‬ ‫מספסלי‬ ‫אחד‬ ‫את‬ .‫למה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ .‫שקית‬ ‫תולים‬ ‫העץ‬ ‫ועל‬ .‫שחקנים‬ ‫ליותר‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫ככה‬ .‫שולחן‬ ‫ליד‬ ‫אותו‬ ‫שם‬ ,‫המשחקים‬ ‫לאזור‬ ‫והעביר‬ ‫ומפצחים‬ ‫מדברים‬ ,‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫שיושבים‬ ,‫הנוער‬ ‫בני‬ .‫אחרים‬ ‫זרמים‬ ‫שני‬ ‫מגיעים‬ ‫בערב‬ .‫גרעינים‬ ‫קליפות‬ ‫של‬ ‫מעגלים‬ ‫מהספסלים‬ ‫לחלק‬ ‫מתחת‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫בבוקר‬ .‫גרעינים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫יש‬ .‫תרבותי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫גרעינים‬ ‫קליפות‬ ‫שזורקים‬ ‫אוהבת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שעושה‬ ‫וקבוצה‬ ,‫למוזיאון‬ ‫שכניסה‬ ‫מבטון‬ ‫ברחבה‬ ‫סקייטבורד‬ ‫על‬ ‫שמחליקה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫לראות‬ ‫ואפשר‬ ‫חשוכים‬ ‫אזורים‬ ‫יש‬ ‫הערב‬ ‫בשעות‬ .‫התרבות‬ ‫היכל‬ ‫של‬ ‫בחנייה‬ ‫פארקור‬ ‫הוא‬ ‫האחר‬ ‫הזרם‬ .‫ראשונה‬ ‫לנשיקה‬ ‫או‬ ‫לדייט‬ ‫טוב‬ ‫מקום‬ .‫בגן‬ ‫שמטיילים‬ ‫זוגות‬ ‫הרבה‬ ‫את‬ ‫מחנים‬ ,‫מהשכונה‬ ‫באים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הם‬ .‫למוזיאון‬ ‫או‬ ‫לתיאטרון‬ ‫שמגיעים‬ ‫אנשים‬ .‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫באים‬ ‫במוזיאון‬ ‫שיש‬ ‫לאירועים‬ .‫לאירוע‬ ‫ונכנסים‬ ‫בחניה‬ ‫האוטו‬ ‫אירוע‬ ‫כשיש‬ .‫המים‬ ‫מגדל‬ ‫ליד‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫שבצד‬ ‫הדשא‬ ‫על‬ ‫מתקיימים‬ ‫לרוב‬ ‫הם‬ ‫מהזרמים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫אבל‬ ,‫משתנה‬ ‫בגן‬ ‫הקבועה‬ ‫והאווירה‬ ‫חזקה‬ ‫מוזיקה‬ ‫שומעים‬ .‫שבמוזיאון‬ ‫למסיבה‬ ‫נכנסים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫מהשכונה‬ ,‫הקבועים‬ .‫בבית‬ ‫להישאר‬ ‫מעדיפים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫אולי‬ ‫שלך‬ ‫המקושט‬ ‫המרחב‬ ‫מדרגות‬ ‫בחדרי‬ .(CHUYUTNA) ‫חוי-הויוט‬ ‫קצת‬ ‫בו‬ ‫חסר‬ ‫רק‬ ,‫נעים‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫בתוך‬ ‫גם‬ .‫וקישוטים‬ ,‫מפלסטיק‬ ‫ופרחים‬ ,‫תמונות‬ ‫תראה‬ ‫תמיד‬ ‫מרוסיה‬ ‫עולים‬ ‫של‬ ‫בבתים‬ ‫רגעים‬ ‫שמזכירים‬ ‫וחפצים‬ ‫בקישוטים‬ ‫מלאים‬ ‫הם‬ ‫אלא‬ ‫ריקים‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫הקירות‬ ‫הבית‬ .‫במרחב‬ ‫טובה‬ ‫תחושה‬ ‫שמתאר‬ ‫ברוסית‬ ‫מונח‬ :‫הויוט‬ ‫החוי‬ ‫זה‬ .‫יפים‬ ,‫נעימים‬ 13 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 8. 8. ,‫מקום‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫תחושה‬ ‫למקום‬ ‫שנותן‬ ‫קטן‬ ‫לקישוט‬ ‫מתכוונים‬ ‫הויוט‬ ‫חוי‬ ‫כשאומרים‬ ‫קבוע‬ ‫פרט‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הקישוט‬ .(coziness) ‫ונינוח‬ ‫חמים‬ ,‫בבית‬ ‫כמו‬ ‫נעים‬ ‫מקום‬ ‫אלא‬ ‫העיקר‬ ,‫קטן‬ ‫או‬ ‫גדול‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ .‫צבע‬ ‫או‬ ‫פרח‬ ‫כמו‬ ,‫זמני‬ ‫או‬ (‫לדוגמא‬ ,‫כד‬ ‫או‬ ‫)תמונה‬ ‫ל“מרחב‬ ‫מרחב‬ ‫כל‬ ‫שהופך‬ ‫הקישוטי‬ ‫הקטן‬ ‫הפרט‬ ‫הוא‬ ‫החוי-הויוט‬ .‫עליו‬ ‫חשב‬ ‫שמישהו‬ ‫והרי‬ .‫בית‬ .‫בנוח‬ ‫בו‬ ‫שמרגישים‬ .‫אליו‬ ‫שחוזרים‬ ,‫אותו‬ ‫שמזהים‬ ,‫מזוהה‬ ‫מקום‬ - “‫שלך‬ ‫פוגשים‬ ,‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫בו‬ ‫מבלים‬ .‫בית‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫מהאנשים‬ ‫גדול‬ ‫ולחלק‬ ‫להומלס‬ ‫אני‬ ‫הספסל‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫יושבת‬ ‫כשאני‬ .‫יום‬ ‫מדי‬ ‫בו‬ ‫עוברים‬ ,‫אליו‬ ‫חוזרים‬ ,‫מוכרים‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫התרבות‬ ‫והיכל‬ ‫המוזיאון‬ ‫של‬ ‫הקירות‬ .‫גדול‬ ‫בבית‬ ‫חדרים‬ ‫חדרים‬ ‫כמו‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫נקי‬ ‫שיהיה‬ ‫ולדאוג‬ ‫לשמור‬ ‫שצריך‬ ‫רצפה‬ ‫הוא‬ ‫הדשא‬ ,‫בהם‬ ‫נוגעים‬ ‫שלא‬ ‫יפים‬ ‫טפטים‬ ‫הבית‬ .‫חברים‬ ‫עם‬ ‫נפגשים‬ ‫בו‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הסלון‬ ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫השדרה‬ ,‫אותו‬ ‫ילכלכו‬ ‫ושלא‬ .‫מקושט‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יפה‬ ‫הזה‬ ‫ָיוּת‬‫ח‬ ‫לגן‬ ‫להוסיף‬ ‫שיפוץ‬ ‫כאן‬ ‫לעשות‬ ‫אסור‬ .‫שהוא‬ ‫כמו‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ,‫אני‬ ‫וגם‬ ,‫איתם‬ ‫שדיברתי‬ ‫אנשים‬ ‫המתכת‬ ‫גדרות‬ ‫על‬ ‫אפילו‬ ‫לשמור‬ ‫צריך‬ .‫שלו‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫שישנה‬ ,‫מדי‬ ‫רחב‬ ,‫מדי‬ ‫גדול‬ ,‫קטנים‬ ‫קישוטים‬ ‫להוסיף‬ ‫רק‬ .‫הדשא‬ ‫את‬ ‫שמקיפות‬ ‫התכלת‬ ‫הפס‬ ‫עם‬ ‫הנמוכות‬ ‫הלבנות‬ ‫מגדל‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ (‫והגובה‬ ‫הצל‬ ‫)בגלל‬ ‫קריר‬ ‫כבר‬ ‫שהוא‬ ‫בגלל‬ .‫שלו‬ ‫החיוּת‬ ‫את‬ ‫שידגישו‬ ‫ונהנים‬ ,‫בהם‬ ‫ונוגעים‬ ,‫עליהם‬ ‫שמסתכלים‬ ‫מים‬ ‫על‬ .‫מים‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ ,‫המים‬ ‫ליהנות‬ ‫ויוכל‬ ‫יראה‬ ‫בגן‬ ‫שעובר‬ ‫מי‬ ‫שכל‬ ‫חזק‬ ‫מים‬ ‫זרם‬ ‫עם‬ ‫יפה‬ ‫מזרקה‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ .‫מהם‬ ‫תצנן‬ ‫תצור‬ ‫שהמזרקה‬ ‫הלחות‬ .‫בגן‬ ‫הרגועה‬ ‫לאווירה‬ ‫יוסיף‬ ‫המים‬ ‫של‬ ‫הקול‬ .‫ממנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫ויפגשו‬ ,‫בה‬ ‫יעצרו‬ “‫שונים‬ ‫מ“הזרמים‬ ‫שאנשים‬ ‫בגן‬ ‫נקודה‬ ‫תהיה‬ ‫זאת‬ .‫אותה‬ ‫כמו‬ ‫מקושטים‬ ‫ופסלים‬ ‫משיש‬ ‫גדולה‬ ‫מזרקה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫זאת‬ .‫בה‬ ‫לשחק‬ ‫יוכלו‬ ‫וילדים‬ ‫שעומדת‬ ‫הזאת‬ ‫המזרקה‬ ‫כמו‬ - ‫אחר‬ ‫מסוג‬ ‫מזרקה‬ ‫או‬ ,‫פטרבורג‬ ‫בסנט‬ ‫לדוגמא‬ ‫שיש‬ ‫נוחים‬ ‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ ‫להוסיף‬ ‫ממליצה‬ ‫אני‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫החלקים‬ ‫בשאר‬ .‫המדשאה‬ ‫במרכז‬ ‫מבית‬ ‫לתלמידים‬ ‫ככיתה‬ ‫לשמש‬ ‫שיוכלו‬ ‫מטפסים‬ ‫צמחים‬ ‫עליהן‬ ‫ופרגולות‬ ,‫לשחקנים‬ .‫צבעונית‬ ‫לילית‬ ‫ותאורה‬ ‫מתחלפים‬ ‫קישוטים‬ ‫לתלות‬ ‫אפשר‬ ‫העצים‬ ‫על‬ .‫הסמוך‬ ‫הספר‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫השייכות‬ ‫את‬ ‫וידגישו‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫השכונתי-ביתי‬ ‫האופי‬ ‫על‬ ‫ישמרו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫שלהם‬ ‫הבית‬ ‫שהוא‬ ‫למרחב‬ 1415 ‫גבולות‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬‫בבית‬ ‫להרגיש‬
 9. 9. ‫טוב‬ ‫מקום‬‫טוב‬ ‫מקום‬ 1617 ‫טורק‬ ‫אתא‬ ‫כיכר‬ - ‫צפונית‬ ‫טיילת‬ ‫גוזשקובה‬ ‫כריסטינה‬ ‫בריקס-אתגר‬ ‫ליאת‬ :‫מלווה‬ ‫אדרכלית‬ ‫אתגר‬ ‫שרון‬ :‫מלווה‬ ‫ציירת‬ .12 ‫בת‬ ‫כשהייתי‬ ‫בישראל‬ ‫שביקרתי‬ ‫הראשונים‬ ‫המקומות‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫עצי‬ ‫היה‬ ‫שראיתי‬ ‫הראשון‬ ‫הדבר‬ ‫המקום‬ ‫אל‬ ‫וכשהתקרבתי‬ ,‫בחורף‬ ,‫בינואר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ,‫כאלה‬ ‫עצים‬ ‫שראיתי‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫היתה‬ ‫זאת‬ .(“‫”פלמות‬ ‫להם‬ ‫קוראת‬ ‫)אני‬ ‫הדקל‬ ‫המקום‬ .‫עליהם‬ ‫לטפס‬ ‫רציתי‬ ‫ממש‬ ,‫וירוקים‬ ‫תמירים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫חורף‬ ‫שהיה‬ ‫ולמרות‬ ‫היה‬ ‫והיום‬ ‫כחול‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היה‬ ‫הים‬ ,‫נקיים‬ ‫היו‬ ‫השמיים‬ ,‫עננים‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫ביותר‬ ‫צבעוני‬ ‫היה‬ ‫ללא‬ ‫היה‬ ‫וחלקו‬ ‫בניה‬ ‫בתהליך‬ ‫היה‬ ‫הפארק‬ .‫בפרט‬ ‫ולבולגריה‬ ‫בכלל‬ ‫לחורף‬ ‫יחסית‬ ‫שמשי‬ ‫בהינו‬ ,‫אימי‬ ‫עם‬ ‫המקום‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ .‫עפתי‬ ‫שכמעט‬ ‫חזקה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ,‫נשבה‬ ‫חזקה‬ ‫רוח‬ .‫דשא‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫לבנות‬ ‫וכשיסיימו‬ ¨‫מיוחד‬ ‫מקום‬ ‫”איזה‬ :‫לעצמי‬ ‫וחשבתי‬ ,‫ודיברנו‬ ‫בים‬ ‫יחדיו‬ .‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫סיימו‬ ‫כבר‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫כשנתיים‬ ,‫בפארק‬ ‫שביקרתי‬ ‫הבאה‬ ‫בפעם‬ .“‫מדהים‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫אליו‬ ‫לחזור‬ ‫אותי‬ ‫מזמנים‬ – ‫הרוח‬ ,‫האנשים‬ ,‫הריחות‬ ,‫שוב‬ ‫אותו‬ ‫לראות‬ ‫שמחתי‬ .‫מחדש‬ ‫בפארק‬ ‫נקודה‬ ‫מכל‬ ,‫ים‬ ‫בבת‬ ‫הטיילת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בחלק‬ ‫ממוקם‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫הגדר‬ ‫הוא‬ ‫שיש‬ ‫היחיד‬ ‫והגבול‬ ‫גבול‬ ‫ללא‬ ,‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫שנפרס‬ ‫הים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫מדרגות‬ ‫גרם‬ ‫יש‬ ‫הטיילת‬ ‫בהמשך‬ .‫מהצוק‬ ‫נפילה‬ ‫ומונעת‬ ‫הטיילת‬ ‫לאורך‬ ‫שממשיכה‬ ,‫בחול‬ ‫המוקף‬ ‫לילדים‬ ‫משחקים‬ ‫מתקני‬ ‫עם‬ ‫אזור‬ ‫כולל‬ ‫המקום‬ .‫הים‬ ‫חופי‬ ‫עד‬ ‫שמוביל‬ ‫לכיוון‬ ‫ובהמשך‬ ‫הטיילת‬ ‫את‬ ‫מעטרים‬ “‫”פלמות‬ ‫עצי‬ ,‫מדשאות‬ ‫יש‬ ‫המתקן‬ ‫צידי‬ ‫משני‬ .‫שולחן‬ ‫למשחקי‬ ‫מעץ‬ ‫מבנה‬ ,‫דרום‬ ‫המשקיפים‬ ‫גבוהים‬ ‫אבות‬ ‫בתי‬ ‫בשכונה‬ ‫יש‬ ,‫זקנים‬ ‫בתושבים‬ ‫מאוכלסת‬ ‫הפארק‬ ‫סביבת‬ ‫נתיב‬ ‫שהוא‬ ‫כביש‬ ‫וביניהם‬ ‫קפה‬ ‫ובתי‬ ‫חנויות‬ ‫יש‬ ‫הטיילת‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫מצידה‬ .‫הים‬ ‫אל‬ ‫העסקים‬ ‫רחוב‬ ‫שבין‬ ‫המפגש‬ ‫נקודת‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫טורק‬ ‫אתא‬ ‫כיכר‬ .‫בבת-ים‬ ‫ראשי‬ ‫תחבורה‬ ‫ושונה‬ ‫ייחודי‬ ‫באופן‬ ‫מעוצב‬ ‫והמרחב‬ ‫והים‬ ‫הטיילת‬ ‫ובין‬ ‫רוטשילד‬ ,‫העיר‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ .‫הטיילת‬ ‫חלקי‬ ‫משאר‬ ‫שמושכת‬ ‫מטיילת‬ ‫חלק‬ - “‫הגדול‬ ‫”המקום‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫הוא‬ ,‫הבנתי‬ ‫לפי‬ ,‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫כי‬ ‫למקום‬ ‫מגיעים‬ ‫אנשים‬ ,‫שני‬ ‫ומצד‬ ‫עניין‬ ‫מוקד‬ ‫ומהווה‬ ‫שונים‬ ‫ממקומות‬ ‫אנשים‬ ‫אליה‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫לשבת‬ ,‫ואינטימי‬ ‫יומי‬ ‫יום‬ ‫מקום‬ ,“‫קטן‬ ‫”מקום‬ ‫גם‬ ‫בעיניהם‬ ‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫הוא‬ ,‫ההורים‬ ‫קבוצת‬ :‫מרכזיות‬ ‫קבוצות‬ ‫שלוש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫פוקדות‬ ‫הפארק‬ ‫את‬ .‫שייך‬ ‫ולהרגיש‬ ‫והילדים‬ ‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫יושבים‬ ‫ההורים‬ .‫המשחקים‬ ‫מתקני‬ ‫ליד‬ ‫שמתרכזים‬ ,‫אמהות‬ ‫לרוב‬ ‫פעמים‬ .‫וצעקות‬ ‫צחוק‬ ‫דרך‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫הקולות‬ ‫אווירת‬ ‫את‬ ‫ומשנים‬ ‫במגרש‬ ‫משחקים‬ ‫כששימחה‬ ,‫בנכדים‬ ‫ובוהות‬ ‫עצמן‬ ‫עם‬ ‫יושבות‬ ,‫נכדיהן‬ ‫עם‬ ‫מגיעות‬ ‫סבתות‬ ‫גם‬ ‫רבות‬ ‫היא‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫במקום‬ ‫משתמשת‬ ‫שכבר‬ ‫השניה‬ ‫הקבוצה‬ .‫פניהן‬ ‫על‬ ‫מרוחה‬ .‫בלילה‬ ‫ובעיקר‬ ‫כחבורות‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫שמבקרים‬ ,‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫הפארק‬ ,‫אליהם‬ ‫הצטרפתי‬ ,‫בעבר‬ ,‫אני‬ ‫גם‬ .‫זרים‬ ‫מרתיעים‬ ‫ומעט‬ ‫צועקים‬ ‫הם‬ ‫הזקנים‬ ‫קבוצת‬ ,‫השחמט‬ ‫שולחנות‬ ‫את‬ ‫שבנו‬ ‫מאז‬ ‫אך‬ ,‫בערב‬ 20:00 ‫לאחר‬ ‫שלנו‬ ‫הבילוי‬ ,‫במקום‬ ‫שמשתמשת‬ ‫נוספת‬ ‫קבוצה‬ ,‫הזקנים‬ ‫קבוצת‬ .‫הערב‬ ‫בשעות‬ ‫גם‬ ‫שם‬ ‫ישובים‬ ‫עוד‬ ‫ומי‬ ‫המקום‬ ‫בסביבת‬ ‫גרים‬ ‫רובם‬ .‫ומתאמנת‬ ‫משחקת‬ ,‫השחמט‬ ‫שולחנות‬ ‫ליד‬ ‫יושבת‬ ‫בראיון‬ ‫לי‬ ‫סיפרו‬ ‫חלקם‬ .‫ולשחק‬ ‫חברים‬ ‫לבקר‬ ‫כדי‬ ‫לפארק‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫בסביבה‬ ‫גר‬ ‫שלא‬ ‫הזקנים‬ ‫רוב‬ .‫המשפחה‬ ‫במקום‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫זמנם‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫והם‬ ‫רחוק‬ ‫גרה‬ ‫שמשפחתם‬ ‫למגרש‬ ‫ילדיהן‬ ‫עם‬ ‫הבאות‬ ‫אמהות‬ ‫של‬ ‫נשית‬ ‫בולטות‬ ‫לעומת‬ ,‫גברים‬ ‫הם‬ ‫לשם‬ ‫שבאים‬ .‫המשחקים‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫תלוי‬ ,‫שונות‬ ‫ואישיות‬ ‫חברתיות‬ ‫משמעויות‬ ‫עם‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ .‫הזקנים‬ ‫של‬ ‫לסיפורם‬ ‫להיצמד‬ ‫בחרתי‬ ‫אני‬ .‫שואלים‬ ‫להזדקן‬ ‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫שח‬ ‫שמשחקים‬ ‫זקנים‬ ‫בשלושה‬ ‫מתבוננת‬ ¨‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בשעת‬ ¨“‫שלי‬ ‫ב“מקום‬ ‫נמצאת‬ ‫אני‬ ¨‫באפי‬ ‫עולה‬ ‫הים‬ ‫ריח‬ Æ‫ואוכלים‬ ‫ברוסית‬ ‫שמדברים‬ ‫אנשים‬ ‫מסביבם‬ Æ‫לשולחן‬ ‫צמוד‬ ‫ויושבים‬ ¨‫מט‬ ‫שומעת‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ¨‫בעשן‬ ‫האוויר‬ ‫את‬ ‫וממלאות‬ ¨‫בכביש‬ ¨‫למעלה‬ ‫שחולפות‬ ‫מכוניות‬ ‫שאין‬ ‫כנראה‬ ¨‫אחת‬ ‫במילה‬ ‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫צריכה‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ Æ‫אחר‬ ‫משולחן‬ ‫הקוביות‬ ‫שקשוק‬ ‫את‬ ®‫השדה‬ ‫יומן‬ ‫©מתוך‬ Æ“‫”רוגע‬ ‫אומרת‬ ‫הייתי‬ ,‫הים‬ ‫את‬ ‫ברשימה‬ ‫וכללו‬ ,‫בשבילם‬ ‫טוב‬ ‫שהמקום‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ציינו‬ ‫עימם‬ ‫ששוחתי‬ ‫אנשים‬ .‫יחדיו‬ ‫שמשחקים‬ ‫טובים‬ ‫וחברים‬ ‫בטיילת‬ ‫הפארק‬ ‫מיקום‬ ,‫השולחן‬ ‫משחקי‬ ‫שולחנות‬ ‫לזה‬ ‫מעבר‬ ‫אך‬ ‫הספסלים‬ ‫עם‬ ‫מסוימת‬ ‫בעייתיות‬ ‫שיש‬ ‫גילינו‬ ‫האדריכלית‬ ‫ליאת‬ ‫עם‬ ‫בסיור‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬ ‫יתרונותיו‬ ‫את‬ ‫מניתי‬ .‫מאוד‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫משרת‬ ‫המקום‬ ‫שזה‬ ‫הבנתי‬ ‫כי‬ ‫העיר‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫שינדוד‬ ‫למודל‬ ‫להיות‬ ‫להפוך‬ ‫שיכול‬ ‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫קיים‬ ‫מה‬ .‫לביקורת‬ ‫להעמידו‬ ‫צורך‬ ‫ואין‬ “‫טוב‬ ‫”מקום‬ ‫כמו‬ .‫מסביבי‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫בוקע‬ ‫הקוביות‬ ‫ורעש‬ ‫שיערי‬ ‫את‬ ‫מעיפה‬ ‫הרוח‬ ,‫ערביים‬ ‫שעת‬ .‫שולחן‬ ‫משחקי‬ ‫ומשחקים‬ ‫השולחנות‬ ‫לחמשת‬ ‫מסביב‬ ‫יושבים‬ ‫זקנים‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ,‫תמיד‬ .‫לרוסית‬ ‫דבריי‬ ‫את‬ ‫מתרגמת‬ ‫קסניה‬ ,‫עצמי‬ ‫את‬ ‫ומציגה‬ ‫השולחנות‬ ‫לאחד‬ ‫ניגשת‬ ‫אני‬ ‫לשתף‬ ‫נכונות‬ ‫מראה‬ ‘‫בז‬ ‫בצבע‬ ‫ומכנסים‬ ‫כחולה‬ ‫שירט‬ ‫טי‬ ,‫לבן‬ ‫שיער‬ ‫עם‬ ,‫הגברים‬ ‫אחד‬ ‫אוהבים‬ ‫”אנחנו‬ :‫כי‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫הפארק‬ ‫אל‬ ‫מגיע‬ ‫שהוא‬ ‫לי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ .‫ברוסית‬ ,‫פעולה‬ ‫איתנו‬ Æ‫מהשמש‬ ‫עלינו‬ ‫שמגן‬ ‫הגגון‬ ‫ואת‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ¨‫הים‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫גם‬ ‫אני‬ Æ‫כאן‬ ‫לשחק‬ ‫מביט‬ ‫הוא‬ .‫במקום‬ ‫משהו‬ ‫שישפרו‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫אותו‬ ‫שואלת‬ ‫אני‬ .“‫ליד‬ ¨‫כאן‬ ‫גר‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫כל‬ ‫לכאן‬ ‫באים‬ ‫אנחנו‬ÆÆ‫שהוא‬ ‫כמו‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫”אני‬ :‫ועונה‬ ‫פניו‬ ‫את‬ ‫מקמט‬ ,‫בפליאה‬ ‫בי‬ ‫חברו‬ ‫עם‬ ‫שישוב‬ ,70 ‫כבן‬ ‫נראה‬ ,‫נוסף‬ ‫לאדם‬ ‫ניגשת‬ ‫אני‬ .“‫הביתה‬ ‫הולכים‬ ‫ואז‬ ‫משחקים‬ ¨‫יום‬ .‫המקום‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ‫מדוע‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫אליהם‬ ‫ומפנה‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ¨‫היום‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ¨‫מבוגרים‬ ‫כבר‬ ‫אנחנו‬ ¨‫פנסיונרים‬ ‫”אנחנו‬ ∫± ‫גבר‬ Æ‫שלנו‬ ‫החברים‬ ‫עם‬ ‫שולחן‬ ‫משחקי‬ ‫לשחק‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫לכאן‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ ‫אז‬ Æ“‫עובדים‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אנחנו‬ “ø‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫אוהבים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫”אז‬ ∫‫כריסטינה‬ ‫גם‬ ‫מהם‬ ‫חלק‬ ¨‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫לכאן‬ ‫מגיעים‬ ‫ושגם‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫את‬ ¨‫הים‬ ‫”את‬ ∫± ‫גבר‬ Æ®‫©צוחק‬ “‫הרבה‬ ‫רבים‬ “‫המבוגר‬ ‫לגילם‬ ‫יחסית‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫ששותים‬ ‫אנשים‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ®‫ביחד‬ ‫©צוחקים‬ÆÆ‫”כן‬ ∫≤ ‫גבר‬ ¨‫נקי‬ ‫הוא‬ ¨‫עצמו‬ ‫הפארק‬ ‫ואת‬ ‫השח≠מט‬ ‫פסל‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫גם‬ ‫”אני‬ ∫®‫©מתפרץ‬ ± ‫גבר‬ Æ“°‫בשבילנו‬ ‫עשה‬ ‫הוא‬ ‫יפה‬ ‫מקום‬ ‫איזה‬ ‫תראי‬ Æ‫שלנו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בזכות‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ “ø‫כאן‬ ‫משנים‬ ‫הייתם‬ ‫”ומה‬ ∫‫כריסטינה‬ “‫ושבורה‬ ‫מלוכלכת‬ ‫היא‬ ¨‫”הגדר‬ ∫≤ ‫גבר‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ¨‫מושלם‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ °°‫”כלום‬ ∫®‫©בהתלהבות‬ ± ‫גבר‬ “°‫בשבילנו‬ ‫במיוחד‬ “ø‫זאת‬ ‫”ובכל‬ ∫‫כריסטינה‬ “ø‫שח≠מט‬ ‫פסל‬ ‫עוד‬ ‫”אולי‬ ∫± ‫גבר‬
 10. 10. ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ 18 ‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫סטור‬ ‫וקרוליין‬ ‫חפיד‬ ‫בן‬ ‫שרה‬ ‫אביטן‬ ‫רננית‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכלית‬ ‫אפטר‬ ‫איציק‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫סביבתיות‬ ‫בבעיות‬ - ‫באקולוגיה‬ ‫שנעסוק‬ ‫חשבנו‬ ‫כי‬ ,‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫על‬ ‫למחקר‬ ‫יצאנו‬ ‫שידברו‬ ‫אנשים‬ ‫וחיפשנו‬ ‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫אל‬ ‫הגענו‬ ‫ולכן‬ ,‫החוף‬ ‫על‬ ‫ולכלוך‬ ‫המים‬ ‫זיהום‬ ‫מה‬ ‫על‬ ,‫הים‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫החוף‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫רוצים‬ ‫שאנשים‬ ‫גילינו‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ .‫הים‬ ‫על‬ ‫איתנו‬ .‫בים‬ ‫לשחות‬ ‫כדי‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫באים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫מחפשים‬ ‫שהם‬ ‫שמתקיימים‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫ולהתבונן‬ ‫הים‬ ‫אל‬ ‫הגב‬ ‫את‬ ‫לסובב‬ ‫אמורות‬ ‫שאנחנו‬ ‫הבנו‬ .‫החוף‬ ‫על‬ ‫דווקא‬ ‫קטן‬ ‫פארק‬ ‫כוללת‬ ‫החוף‬ ‫כשרצועת‬ ,‫הטיילת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בחלק‬ ‫נמצא‬ ‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫)רובם‬ ‫זקנים‬ ‫יש‬ ‫הבוקר‬ ‫במהלך‬ .‫וחול‬ ‫בטון‬ ‫שביל‬ ,‫מסעדות‬ ‫שתי‬ ,‫שירותים‬ ,‫כסאות‬ ‫עם‬ .‫מקום‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫הספספלים‬ ‫על‬ ‫מצטופפים‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫פוקר‬ ‫לשחק‬ ‫שמגיעים‬ (‫גברים‬ ‫בפינת‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫לשחק‬ ‫מנסות‬ ‫ואמהות‬ ,‫החוף‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫אנשים‬ ‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫החוף‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫ערב‬ ‫לקראת‬ .‫נוח‬ ‫ולא‬ ‫קטן‬ ‫המתחם‬ ‫אבל‬ (‫ומגלשה‬ ‫)נדנדה‬ ‫המשחקים‬ ‫על‬ ‫לרוץ‬ ‫או‬ ‫המתח‬ ‫עמודי‬ ‫על‬ ‫להתאמן‬ ‫כדי‬ 20-30 ‫גילאי‬ ‫בסביבות‬ ,‫וצעירים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ .‫ולשתות‬ ‫החול‬ ‫על‬ ‫לשבת‬ ‫כדי‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ‫מגיעות‬ ‫ובלילה‬ ‫החוף‬ ‫המשתמשים‬ ‫בחיי‬ ‫החוף‬ ‫משמעות‬ ‫שהחוף‬ ‫הבנו‬ ,‫אישית‬ ‫הרגשה‬ ‫מתוך‬ ‫וגם‬ ,‫בחוף‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫ששוחנו‬ ‫השיחות‬ ‫בעקבות‬ ‫אנשים‬ .‫לו‬ ‫שיפריעו‬ ‫מבלי‬ ‫אוהב‬ ‫שהוא‬ ‫במה‬ ‫ולעסוק‬ ,‫חופשי‬ ‫להרגיש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מאפשר‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫דווקא‬ .‫שופטים‬ ‫או‬ ‫אותם‬ ‫מנדים‬ ‫שלא‬ ‫מרגישים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫החוף‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫ולהיות‬ ‫משחק‬ ‫לשחק‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫מרגישים‬ ‫הם‬ ‫החוף‬ ‫של‬ ‫המשותף‬ ‫שהחוף‬ ‫ולמרות‬ ,‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫משרת‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫אולם‬ .‫באמת‬ .‫נוחות‬ ‫וחוסר‬ ‫צפיפות‬ ‫תחושת‬ ‫יש‬ ,‫פתוח‬ ‫הוא‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫שמייצג‬ ‫שם‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,“‫ותקווה‬ ‫כושר‬ ,‫”פוקר‬ ‫הזה‬ ‫לחיבור‬ ‫לקרוא‬ ‫בחרנו‬ ‫ובפני‬ ‫פוקר‬ ‫שמשחקים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫בפנים‬ ‫כשהסתכלנו‬ .‫בו‬ ‫המשתמשים‬ ‫בעיני‬ ‫המקום‬ ‫שהם‬ ‫תקווה‬ ‫להם‬ ‫נותן‬ ‫שהחוף‬ .‫תקווה‬ ‫הים‬ ‫בחוף‬ ‫מחפשים‬ ‫שהם‬ ‫הבנו‬ ,‫המתאמנים‬ ‫שהם‬ ‫משהו‬ ‫להם‬ ‫יספק‬ ‫שהחוף‬ ‫רצינו‬ .‫בבית‬ ‫הישיבה‬ ‫מלבד‬ ‫דברים‬ ‫עוד‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ .‫פוקר‬ ‫ולשחק‬ ‫להתאמן‬ ‫ראוי‬ ‫ומקום‬ ‫תקווה‬ .‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬ 19 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫הצבעים‬ ‘‫קולאז‬ ‫את‬ ‫שמבטא‬ ‫ציור‬ ‫ציירתי‬ ‫ניתן‬ ‫שיהיה‬ ‫כדי‬ “‫הטוב‬ ‫ב“מקום‬ ‫שיש‬ ‫שם‬ .‫בעיר‬ ‫אפורים‬ ‫למקומות‬ ‫להעתיקם‬ ‫על‬ - “colorful freedom” ‫הוא‬ ‫הציור‬ ‫בטבע‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫ועל‬ ‫הטבע‬ ,“‫שלי‬ ‫ב“מקום‬ ‫כמו‬ .‫שלי‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫וצורות‬ ‫צבעים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ ,‫בציור‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫של‬ ‫המשחק‬ ‫כלי‬ .‫בזה‬ ‫זה‬ ‫המשתלבים‬ ‫אלא‬ ,‫ממשחק‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫אינו‬ ‫מט‬ ‫השח‬ ‫המקום‬ ‫בציור‬ .‫לזקנים‬ ‫משיכה‬ ‫מוקד‬ ‫גם‬ ‫להגביל‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫גדר‬ ‫אין‬ ‫וכאן‬ ‫בים‬ ‫משתלב‬ ‫השמיים‬ ‫וצבע‬ ‫הים‬ ‫צבע‬ .‫המקום‬ ‫את‬ ‫חיות‬ ‫מוסיפה‬ ‫והשמש‬ ‫אחידות‬ ‫יוצרים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫בציור‬ “‫ה“פלמה‬ .‫הצבעים‬ ‫לכל‬ ‫במקום‬ ‫שמתקיימים‬ ‫החיים‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫עץ‬ .‫העין‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫תפקידו‬ – ‫והדשא‬ ‫גם‬ - ‫מיוחד‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫שזה‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫בשבילי‬ ‫וגם‬ ‫לאחרים‬ .‫בישראל‬ ‫אליו‬ ‫שהגעתי‬ ‫הראשון‬ ‫המקום‬ ‫המקום‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ - ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫היום‬ ‫בנסיעה‬ ‫בו‬ ‫מבקרת‬ ‫שהייתי‬ ‫האחרון‬ ‫שהוא‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ,‫לישראל‬ ‫שלי‬ ‫הראשונה‬ .‫בליבי‬ ‫הראשון‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫תופס‬ ‫היה‬ 1 ‫תמונה‬
 11. 11. ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ 21 20 ‫שלושה‬ ,‫בנים‬ ‫שלושה‬ ,‫שמשיות‬ ‫ארבע‬ :“‫פשוטים‬ ‫לאנשים‬ ‫”אימון‬ :‫כותרת‬ - 1 ‫תמונה‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫החולצה‬ .‫לכולם‬ ‫מקום‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫השביל‬ ‫על‬ ‫מתאמן‬ ‫נוסף‬ ‫גבר‬ .‫מתחים‬ ,‫הים‬ ‫בשביל‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫החוף‬ ‫אל‬ ‫שהגיעו‬ ‫אנשים‬ .‫רגלים‬ ‫לניקוי‬ ‫מתקן‬ ‫ובצד‬ ,‫לידו‬ ,‫הריצפה‬ .‫הספורט‬ ‫בשביל‬ ‫אלא‬ ‫כבר‬ ‫נראה‬ ‫הוא‬ ,‫הריצפה‬ ‫על‬ ‫שוכב‬ ‫גבר‬ :“‫קטן‬ ‫מקום‬ ,‫מעייף‬ ‫”אימון‬ :‫כותרת‬ - 2 ‫תמונה‬ .‫מתאמן‬ ‫שגם‬ ,‫נוסף‬ ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫לידו‬ ‫עמודים‬ ‫שני‬ ‫יש‬ .‫המגלשה‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫החולצה‬ ,‫עייף‬ ‫היינו‬ ‫מה‬ .‫במשחקים‬ ‫לשחק‬ ‫מקום‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫אביו‬ ‫על‬ ‫מסתכל‬ ‫הילד‬ ,‫ילד‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫ומשכללות‬ ‫הילד‬ ‫בשביל‬ ‫המשחקים‬ ‫מגרש‬ ‫את‬ ‫מגדילות‬ ‫היינו‬ ?‫בתמונה‬ ‫משנות‬ ‫גם‬ ,‫ההליכה‬ ‫שביל‬ ‫גם‬ ,‫שם‬ ‫קטן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הכל‬ .‫מוצלח‬ ‫אימון‬ ‫בשביל‬ ‫האימון‬ ‫מתקני‬ .‫מספק‬ ‫מרחב‬ ‫אין‬ ,‫המתקנים‬ ‫לשחק‬ ‫נהגו‬ ‫שבו‬ ‫וחלל‬ ‫קפה-מסעדה‬ ‫בית‬ ‫בעבר‬ ‫שהיה‬ ‫חלל‬ ,‫קטן‬ ‫מבנה‬ ‫גם‬ ‫ממוקם‬ ‫בחוף‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫כעת‬ .‫וצעקו‬ ‫צחקו‬ ,‫וערבית‬ ‫עברית‬ ‫דיברו‬ ,‫שם‬ ‫ישבו‬ ‫הם‬ .‫ערב‬ ‫בכל‬ ‫פוקר‬ ‫מה‬ .‫פוקר‬ ‫לשחק‬ ‫מקום‬ ‫לאנשים‬ ‫ואין‬ ‫סגורה‬ ‫החנות‬ ‫ובלילה‬ ‫כיסאות‬ ‫להשכרת‬ ‫לחנות‬ ‫באופן‬ ,‫הספסלים‬ ‫על‬ ,‫בחוץ‬ ‫פוקר‬ ‫לשחק‬ ‫עברו‬ ‫פשוט‬ ‫בחוף‬ ‫שהמשתמשים‬ ‫הוא‬ ‫שגילינו‬ .‫שולחנות‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ברירה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫נוח‬ ‫לא‬ ‫מתקן‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ ‫אך‬ ,‫להם‬ ‫זקוקים‬ ‫שהמשתמשים‬ ‫הבסיסיים‬ ‫המתקנים‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫החוף‬ ‫אולם‬ ,‫מקלחות‬ ‫יש‬ ,‫מלוכלכים‬ ‫וגם‬ ‫נעולים‬ ‫לרוב‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫שירותים‬ ‫יש‬ :‫למשל‬ ,‫בעיה‬ ‫יש‬ .‫לשביל‬ ,‫לצד‬ ‫ניתזים‬ ‫המים‬ ,‫שכן‬ ‫ואלה‬ ‫עובדות‬ ‫לא‬ ‫רובן‬ ‫אנשים‬ ‫מה‬ - ‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫רואות‬ ‫שאנחנו‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫הסברנו‬ .‫רננית‬ ‫עם‬ ‫נפגשנו‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫שפותר‬ ‫תכנון‬ ‫להציע‬ ‫ניסתה‬ ‫רננית‬ .‫בו‬ ‫מוצאים‬ ‫אנשים‬ ‫ומה‬ ‫בו‬ ‫מחפשים‬ :‫שבנתה‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫מסבירה‬ ‫היא‬ .‫ומשחק‬ ‫ספורט‬ ‫של‬ ‫כאתר‬ ‫למרחב‬ ‫להתייחס‬ .‫הזאת‬ ‫ומותאמים‬ ‫שמאפשרים‬ ‫מרחבים‬ ‫מיני‬ ‫מעין‬ ‫לעגן‬ ‫הקיים‬ ‫החוף‬ ‫של‬ ‫המרחב‬ ‫בתוך‬ ‫”ניסיתי‬ ‫השביל‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫כולל‬ ‫המתחם‬ .‫נוספות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫ספציפיות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫שולחנות‬ ,‫לילדים‬ ‫שעשועים‬ ‫מתקני‬ ,(‫כרגע‬ ‫צפוף‬ ‫קצת‬ ‫)שהוא‬ ‫הקיים‬ ‫צל‬ ‫הוא‬ ‫החשוב‬ ‫שהדבר‬ ‫חושבת‬ ‫ואני‬ ,‫אופניים‬ ‫ושביל‬ ‫ספורט‬ ‫מתקני‬ ,‫פוקר‬ - ‫המבוגרת‬ .“‫במקום‬ ‫אפשרית‬ ‫לא‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫בלי‬ ‫כי‬ ‫הללו‬ ‫הפעולות‬ ‫לכל‬ ‫וקירוי‬ **** ‫דבר‬ ‫אחרית‬ ‫שנערכה‬ ‫הפרידה‬ ‫במסיבת‬ .‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫פרויקט‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫להיפרד‬ ‫נאלצה‬ ‫קרוליין‬ :‫במשפט‬ ‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ ‫ותרומתה‬ ‫המחקר‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫סיכמה‬ ‫קרולין‬ ,‫הגולשים‬ ‫בחוף‬ .“‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫כשאנשים‬ ‫יותר‬ ‫יפה‬ ‫”הים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ 2 ‫תמונה‬

×