Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helsingin syyttäjänvirasto / Päätös syyttämättä jättämisestä 4.7.2014 / Sue Laakso

1,355 views

Published on

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Helsingin syyttäjänvirasto / Päätös syyttämättä jättämisestä 4.7.2014 / Sue Laakso

  1. 1. 1 HELSINGIN SYYTTÄJÄNVIRASTO Osasto 3 PL 318 00181 Helsinki Puhelin 029 56 22360 Fax 029 56 22203 PÄÄTÖS 14/1557 syyttämättä jättämisestä Asianro 4.7.2014 R 13/7951 Syyttämättä jätetty LAAKSO SUE MARIANNE 13.08.1963 Tutkitut tai epäillyt rikokset ja lainkohdat VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN 2.9.2011 -13.5.2012 HELSINKI 8010/R/0039877/12 Rikoslaki 40 luku 9 § 1, Rikoslaki 40 luku 10 § 1 Tapahtumatiedot Sue Laakso on kuultu syylliseksi epäiltynä siihen, että hän toimiessaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sosiaalityöntekijänä ja erään lapsen lastensuojeluasioista vastaavan sosiaalityöntekijän työparina tahallaan tai toissijaisesti huolimattomuuttaan olisi rikkonut säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa laiminlyömällä toimia lapsen edun mukaisesti ja selvittää lastensuojeluilmoitusten 2.9.2011, 23.10.2011, 8.11.2011, 28.11.2011, 24.4.2012 ja 11.5.2012 johdosta asian mukaisesti ja huolellisesti, mistä asiassa on kysymys, mitkä ovat lapsen kasvuolosuhteet ja lastensuojelun tarve ja mikä on lapsen isän kyky huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta ja ryhtyä lastensuojelulain mukaisiin kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin. Päätös Asiassa ei ole näyttöä rikoksesta tai todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Perustelut Sue Laakso on esitutkinnassa epäiltynä kuultuna kertonut toimineensa vastuusosiaalityöntekijän työparina kyseisen lapsen asiassa. Laakson mukaan työparina toimiminen tarkoittaa sitä, että vastuusosiaalityöntekijä tarvittaessa pyytää työparin mukaan neuvotteluihin, kotikäynnille ja tilanteen mukaan työpari käy vastuullisen sosiaalityöntekijän kanssa läpi tulleita ilmoituksia ja neuvottelun kulkua. Laakson mukaan yhdessä asioista keskustellaan mutta vastuusosiaalityöntekijä asioista lopulta päättää ja vie niitä eteenpäin. Sue Laakso on kertonut, että lapseen kohdistuvan pahoinpitelyepäilyn käsittelyssä vastuusosiaalityöntekijä vie asiaa eteenpäin keskusteltuaan
  2. 2. 2 johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Laakso on esitutkinnassa muistanut osallistuneensa edellä mainituista lastensuojeluilmoituksista 28.11.2011, 24.4.2012 ja 11.5.2011 tehtyjen ilmoitusten käsittelyyn. Ilmoituksen 28.11.2011 käsittelystä Laaksolla ei ollut tarkempia muistikuvia eikä tietoa, mihin mahdollisiin toimenpiteisiin asian vuoksi ryhdyttiin. Laakso on kertonut, että isän tapaamisella 11.5.2012 käytiin läpi 24.4.2012 ja 11.5.2012 tehdyt lastensuojeluilmoitukset. Laakso on lisäksi kertonut, että 24.4.2012 tehty lastensuojeluilmoitus ei tullut hänelle tietoon ennenkuin asian käsittelyn yhteydessä 11.5.2012. Esitutkinnassa niinikään epäiltynä kuullun johtavan sosiaalityöntekijän kertomuksesta käy esille vastaava työnjaon periaate kuin, mitä Sue Laakso on kertonut lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja työparin välillä olevan. Helsingin sosiaaliviraston selvityksestä 25.6.2014 käy myös esille, että työparin tehtävänä on olla apuna/ tukena tarvittaessa asiakastilanteissa, jotta asiakastilanteissa saadaan mahdollisimman monipuolinen ja kattava kuva perheen tilanteesta. Erillistä tehtäväkuvaa työparille ei ole määritelty. Esitutkinnassa saatujen selvitysten perusteella on todettava, että johtavan sosiaalityöntekijän kertomus on yhteneväinen Laakson kertomuksen kanssa koskien lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja tämän työparin työnjakoa. Lastensuojelulain 24 § asettaa lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle vastuun valvoa lapsen edun toteutumista. Esitutkinnassa selvitetyn perusteella ei ole tullut esille tilannetta, jossa Sue Laakso olisi ollut tilanteessa, jossa hän olisi ottanut työparina lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle kuuluvan päätösvastuun tai että hän olisi laiminlyönyt vastuunsa kyseisessä tilanteessa. Valviran lausunnossa 26.9.2013 Dnro 1329/05.02.02.02/2012 ei ole kirjattu epäasianmukaisuutta Sue Laakson toiminnassa. Edellä olevan perusteella päätän jättää ryhtymättä asiassa syytetoimenpiteisiin Sue Laaksoa kohtaan. Allekirjoitus Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi Jakelu Syyttämättä jätetty Asianomistaja Poliisi
  3. 3. 3 OHJEITA ASIANOSAISILLE ASIANOSAISTEN HUOMIOON OTETTAVAKSI 1. Tämä päätös ei vapauta mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. 2. Kun virallinen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta, ellei asianomistaja ole peruuttanut syyttämispyyntöänsä tai muuten luopunut syytteen nostamisesta. 3. Virallinen syyttäjä saa peruuttaa päätöksensä ja nostaa syytteen, jos asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan päätös on perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin.

×