Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Carmel Catalog 2011

3,544 views

Published on

קטלוג 2011 של הוצאת כרמל

Published in: Education, Travel, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Carmel Catalog 2011

 1. 1. ‫ב רכות לעמינדב דיקמ על זכייתו‬ ‫בפרס טשרניחובסקי לשנת 2102‬ ‫קטלוג יוני 2102‬ ‫בהוצאת כרמל שבוע הספר נמש כל השנה:‬‫הנחה קבועה בשיעור של 02 03 אחוזי מהמחיר הקטלוגי!‬‫להזמנות: טל 9589256 20, 8750456 20; פקס: 0561156 20‬ ‫‪books@carmelph.co.il ;www.carmelph.co.il‬‬
 2. 2. ‫התוכ‬ ‫3‬ ‫ספרי חדשי‬ ‫7‬ ‫מתורגמי‬ ‫51‬ ‫מפתח הספרי )לפי שמות המחברי (‬ ‫74‬ ‫מפתח הספרי )לפי סדר האל ֿבית(‬ ‫97‬ ‫עתידי לראות אור‬ ‫‪ Ó‬בשיתו המפעל לתרגו ספרי מופת‬ ‫• בקטלוג מופיע המחיר הקטלוגי ולצדו מחיר לאחר 02 אחוזי הנחה‬‫• קנייה דר האתר )‪ (www.carmelph.co.il‬מקנה 03 אחוזי הנחה על כל‬ ‫הספרי‬
 3. 3. ‫ספרי חדשי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אדי ס – לידתו של מיתוס/ מעי מזור )עיו (‬ ‫ֶ‬ ‫אד , סלע, מי , מדבר:‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫המאבק המתמיד נגד המדבר במזרח התיכו / אריה ש. איסר )עיו (‬ ‫אהר מגד: חסד החיי – דיוקנו של ב ֿהאר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫כסופר עברי/ נורית גוברי )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אור מלא אהבה/ רונית ישראלי )פרוזה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫איריס הבר/ לואיז גליק )שירה(‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אפשר ג לכתוב על פריס/ יואב ורדי )שירה(‬ ‫אר האש/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫סילביה אי ָ ָגי ֶה )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫ר ר‬ ‫בארוקו: אנתולוגיה משירת אירופה במאה השבעֿעשרה/‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫עמינדב דיקמ )מבחר, תרגו והערות( ‪) Ó‬שירה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בגלוי ובסתר/ שמואל גורדו )פרוזה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫במבו המראות/ יערה ב ֿדוד )עיו (‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫ב המאה שעברה/ מרדכי )מורלה( ברֿאו )עיו (‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫גארי ברתיני: בחיי המוסיקה בישראל/ מיכל זמורהֿכה ‪) Ó‬עיו (‬ ‫גרש שלו ויוס וייס:‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫חליפת מכתבי 8491 4691/ נוע זדו )עור ( )עיו (‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫האיש מבבל/ דידו )ש. דידובסקי( )שירה(‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫האל ה ִ ראי/ ל אלווארז ‪) Ó‬עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫האתגר של השפינוציז / יוס ב ֿשלמה )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הבשורה על פי תומא | הימנו הפנינה/ אמיר אור )מתרג ( )שירה(‬ ‫"הדר הממוצעת" – ראשית צמיחת הדתיות המודרנית/‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫אפרי חמיאל )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ההתחלה – נ מה עמק: אוטוביוגרפיה משפחתית/ רות נצר )עיו (‬ ‫ֵ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫היהדות, סיפור שלא נגמר/ שמואל רהט )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫היינו יכולות לנסוע/ מעי רוגל )פרוזה, מקומי סדרה לספרות עברית(‬ ‫הכמיהה למימוש עצמי:‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫עיו מחודש בדרמה המודרנית/ בלהה בלו )עיו (‬ ‫המפקד: מנח בגי כמנהיג של ארגו גרילה עירונית/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫יעקב מרקוביצקי )עיו (‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫המשרת/ יאיר זקובי )עיו (‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫הנה האיש: מכתבי / פרידרי ניטשה )עיו (‬ ‫העבודה/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ני ָ ל חרק בסקי )פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫ַ‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫הקריה בשנות כינונה: 8491 5591/ ניר מ )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫השומר/ טר טרי )פרוזה(‬ ‫ֶ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫השכונה/ נת ינאי )פרוזה(‬ ‫התגשמות של ָ ב ה – אר ישראל: מקו של ֵכר, דמיו והגשמה/‬ ‫ז‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫שושי סר ְ ר )עיו (‬ ‫ֶֶ‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫התחייה/ לב טולסטוי ‪) Ó‬פרוזה(‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫ואת לכ רחמי / מנח זהרי )עיו (‬ ‫3 | ספרים חדשים‬
 4. 4. ‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫וִילט/ שרלוט ברונטה ‪) Ó‬פרוזה(‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫זמ , חמדה וערפל/ דליה יאירי )שירה(‬‫00.47 ₪‬ ‫00.29 ₪‬ ‫חיילי שוקולד/ אבישי כ" )פרוזה(‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫חשיבותה של איֿרצינות/ אבנר זיו ואריה סובר )עורכי ( )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫טנגו באחד במאי/ אירית ר קופר )פרוזה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כמו כול / בתֿשבע קראוס )פרוזה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כרישו התקבצות העלי / נעמי ול )פרוזה(‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫כתובת – כתב עת לשירה וביקורת 5 )שירה(‬‫00.23 ₪‬ ‫00.04 ₪‬ ‫כתובת – כתב עת לשירה וביקורת 6 )שירה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫לעשות שלו ע הפלסטיני / אהוד מנור )עיו (‬ ‫לקס הבא אזדקק לכנפיי : 111 סיפורי קצרצרי /‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אלכס אפשטיי )פרוזה, מקומי סדרה לספרות עברית(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫לרקוד ע אותיות/ יעקב ברזילי )שירה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מדוע לא רצחת את המל ?/ ס ש. רקובר )פרוזה(‬ ‫מחצית היו – נגי מחפ ז:‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫יצירה, מפגשי , תרגומי / ששו סומ )עיו (‬ ‫מלאכי במקרא: האמונה במלאכי בישראל לאור מסורות מקראיות/‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫אלכסנדר רופא )עיו (‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מלחמת גאליה/ גאיוס יוליוס קיסר )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ממשל, הו ושלטו ברוסיה/ ברו גור גורבי )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה/ יהודה ליבס )שירה, דבריֿ (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מסילווסטר עד זקני ציו : מבוא לפילולוגיה/ יוחנ גלוקר )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מסע סנטימנטלי בצרפת ובאיטליה/ לורנס סטר ‪) Ó‬פרוזה(‬ ‫מרטי בובר: מבט מקרוב – שיחות ע יהודית בוברֿאגסי/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫לימור שריר )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מ ֶ ה/ רבקה מרי )שירה(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫נקודת שבירה/ איתי צור )פרוזה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סבא ֶ ַס ס קראתי לו/ רינה עוזיאל בלומנטל )פרוזה(‬ ‫ג‬ ‫סול יעקב: מחשבות יהודיות/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫בנגי )יחיאל בנימי ( גרובר ויעקב י כה )עיו (‬ ‫סלסטינו לפני השחר/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ר ְי ַלד רנס ‪) Ó‬פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫ֵָ‬ ‫ֶ נְ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫עד שחמלה תתעורר: בודהיז , מדיטציה, אהבה/ תור גונ )פרוזה(‬ ‫על אמונה, על אהבה וג על אמנות:‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מחקרי בחכמת ישראל/ לאה נעמי פוגלמ )עיו (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫על הגבול/ מיכאל ורשבסקי )עיו (‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על היחס בי דת לבי מיסטיקה/ יוס ב ֿשלמה )עיו (‬ ‫על ש : היסטוריה ופוליטיקה של שמות רחובות בישראל/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מעוז עזריהו )עיו (‬ ‫עלי זית וחרב כר יא: קו התל – עיוני בתפיסות ההתיישבות‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫האיסטרטגית ביישוב העברי/ ניר מ )עור (‬ ‫עמדה 42 – ביטאו לספרות 1102/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי ( )שירה, כרמל | עמדה(‬ ‫עמדה 52 – ביטאו לספרות 1102/‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫אריק א., ר יגיל ועמוס אדלהייט )עורכי ( )שירה, כרמל | עמדה(‬ ‫4 | ספרים חדשים‬
 5. 5. ‫00.07 ₪‬ ‫00.78 ₪‬ ‫ֶ פי/ כרמלה סרנגה ופנינה נדיבי )פרוזה(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫קצ ב/ אפרי גוטקינד )שירה(‬ ‫ָ‬ ‫קשרי והקשרי – גישת המערכות האינטרסובייקטיבית בטיפול זוגי/‬ ‫ֶ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫דיוויד ֶ ד ק )עיו (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קתרסיס 51 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור ( )עיו (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קתרסיס 61 – כתב עת לביקורת/ יוחנ גלוקר )עור ( )עיו (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫רגע – מבחר שירי / ויסלבה שימבורסקה )שירה(‬‫00.49 ₪‬ ‫00.811 ₪‬ ‫שירי / זביגנייב הרברט )שירה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שני סיפורי מסע/ בוריס ֶר ס ורומ ָטר )פרוזה, כרמל | עמדה(‬ ‫וֶ‬ ‫ג‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫ר החלומות הביא דמות / ישראל פינקל )שירה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תורת החיתוכי / שבא סלהוב )שירה, דבריֿ (‬ ‫5 | ספרים חדשים‬
 6. 6. ‫יצירת מופת חדשה בסדרת הקלאסיקה הרוסית‬‫הרומ התחייה, המובא כא בתרגומה החדש והרהוט של דינה מרקו , הוא יצירה רחבת‬ ‫יריעה, שעל כתיבתה שקד לב ניקולאייבי טולסטוי שני רבות עד שנדפס לבסו‬ ‫בשנת 9981. פרסומו חולל בשעתו סערה רבתי, ומחברו הואש בכפירה באלוהי . א‬‫מ הפולמוס הציבורי שהתעורר בעקבותיו, ומגל המחאה נגד נידויו מ הכנסייה‬‫הפרבוסלבית הרוסית, יצא טולסטוי כמנצח. ע זאת התחייה אינו רק מונומנט היסטורי:‬‫במארג שלו, רב הגיבורי ועלילותֿהמשנה, שמבנהו הוא מלאכתֿמחשבת ספרותית,‬ ‫הוא מוש את הלב לקרוא בו ג בזמננו.‬‫טולסטוי מגולל ברומ זה‬‫לסירוגי את סיפורו של‬‫דמיטרי ֶכלי ד ב ואת סיפורה‬ ‫נ‬‫מסל בה,‬ ‫ַ ָ‬ ‫ֶקטרי ָה‬ ‫יָ ֶ נ‬ ‫של‬‫שגורלותיה ממחישי אותה‬‫לידהֿמחדש רוחנית – אותה‬‫"תחייה" שביסוד עול ֿ‬‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫הרעיונות‬ ‫טולסטוי. למ פגישת האהבי‬ ‫הראשונה שלה ה מתחילי‬‫לעשות את דרכיה הנפרדות,‬‫המצטלבות לבסו , אל‬ ‫התחייה; א על ס החיי‬ ‫החדשי המצפי לה ה‬ ‫ַ‬‫נפרדי זה מזו, והרומ נשאר‬‫ללא התרה, ללא סו , כמוהו‬ ‫כחיי שדבר אינו מסתיי בה‬ ‫אחת ולתמיד.‬
 7. 7. ‫מתורגמי‬ ‫איטלקית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אגוסטינו/ אלברטו מורביה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אימה ב"לה סקאלה"/ דינו בוצאטי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫איֿציות/ אלברטו מורביה ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ארבעה משוררי איטלקיי בני זמננו/ גאיו שילוני )מתרג (‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫דקאמרו / גובאני בוקאצו ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫האדישי / אלברטו מורביה ‪Ó‬‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫הברבור/ סבסטיאנו ואסאלי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הגבינה והתולעי – עולמו של טוח ב המאה הששֿעשרה/ קרלו גינצבורג‬‫₪‬ ‫00.97‬ ‫₪‬ ‫00.99‬ ‫הקי היפה/ צזארה אב ֶה ‪Ó‬‬ ‫ֶז‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הרפתקאותיו של פינוקיו/ קרלו קולודי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ִזקנה/ איטאלו סבבו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬ ‫00.15‬ ‫00.46‬ ‫יהד תי – מחשבות על היהדות של אינטלקטואל אירופי/ ל אלקא‬ ‫ֶ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫כתבי בפרוזה/ גאקומו ליאופרדי ‪Ó‬‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫לקראת ירושלי / קרלו מריה מרטיני‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מסע סנטימנטלי קצר/ איטאלו סבבו‬ ‫ֶ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27‬ ‫משקפי הזהב/ גורגו בסני‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סיפורי מסכות/ לואיגי פירנדלו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫פוטוריסטי וחדשני אחרי / אריאל רטהאוז )עור ומתרג (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫קשה לאד לדבר על עצמו – שיחות ע נטליה גינצבורג/ נטליה גינצבורג‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫תודעתו של זנו/ איטאלו סבבו ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬ ‫אלבנית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הפירמידה/ אסמעיל קאדרה‬ ‫אנגלית‬ ‫00.95‬ ‫00.47‬ ‫אבי, רומולוס/ ריימונד ֵייטה‬ ‫ג‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אבני לאיברה/ הרייט דויר‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫אהבה ראשונה/ יודורה ולטי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אות השני/ נתניאל הותור‬‫₪‬ ‫00.16‬ ‫₪‬ ‫00.67‬ ‫אי הדולפיני הכחולי )מהדורה שנייה( )ילדי ונוער(/ סקוט אודל‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אי מה לקנא – חיי היו ֿיו בקוריאה הצפונית/ ברברה דמיק‬ ‫ֵ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫איריס הבר/ לואיז גליק‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלקטרה בשביל האזליאות/ סילביה פלאת‬ ‫אזל‬ ‫ארבע יצירות/ סמואל בקט‬‫₪‬ ‫00.95‬ ‫₪‬ ‫00.47‬ ‫אשליה אמריקנית/ איא שפירו‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫באסוציאציה חופשית )פגישות(/ אנתוני מולינו )עור (‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גוד האלמוני/ תומס הארדי‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫דיוויד ועו החול )ילדי ונוער(/ אדוארד אורמונדרויד )פגישות(‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫האל ה ִ ראי/ ל אלווארז ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫החברה המיסטית: חזו חברתי מתפתח/ פיליפ וקסלר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הטורקי ואמא שלי/ מרי הל סטפניאק‬ ‫7 | מתורגמים‬
 8. 8. ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הטחנה על הנהר פלוס/ גורג אליוט ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הלנה מטרויה רוקדת על הדלפק/ מרגרט אטווד‬‫00.97 ₪‬ ‫00.99 ₪‬ ‫המנחשי / מרגרט לורנס ‪Ó‬‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫הנסי המאושר ומעשיות אחרות/ אוסקר ויילד‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הסגת גבול/ חא אוזמה אסלא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫העול מצטמצ לתמונה מוכרת/ וויליא קרלוס וויליאמס‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫השועל | הבתולה והצועני/ ד"ה לורנס‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫וִ ילט/ שרלוט ברונטה ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ‬‫00.76 ₪‬ ‫₪‬ ‫00.48‬ ‫חוצה ברגל את האטלנטי/ בילי קולינס‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫חורשלילה/ דזונה בארנס ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חזרה ממחר/ גורג ריצי ע אליזבת שריל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫חטאו של לורד ארתור סביל וסיפורי אחרי / אוסקר ויילד‬ ‫ֶ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫חיי סמיואל גונסו / גימס בוזוול ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫טורקי צעיר/ מוריס פרחי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טיול/ הנרי דייוויד תורו‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫כול כא דיברו שפת סימני / נורה אל גרוס‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫כשמשיות קי בסופת הוריק – מבחר שירי / מאיה אנגלו‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫לב החשכה/ גוז קונרד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מבחר כתבי / גונת סוויפט ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מג אכילס ושירי אחרי / וויסט היו אוד‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מה אמרו הצועני לסבתי/ צארלס סימיק‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫מול פלנדרס/ דניאל דפו ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מלא האב / מרגרט לורנס‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מסע סנטימנטלי בצרפת ובאיטליה/ לורנס סטר ‪Ó‬‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫סוניטות מ הפורטוגזית/ אליזבת בארטֿבראונינג‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סטייש איילנד/ שיימוס היני‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫סיפורי י – השות הסודי ועוד סיפורי / נמרוד אשל )מתרג (‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עד שהאצבעות יתחילו לדמ / צרלס בוקובסקי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עקב הברזל/ גק לונדו‬ ‫קשרי והקשרי – גישת המערכות האינטרסובייקטיבית בטיפול זוגי/‬ ‫ֶ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫דיוויד ֶ ד ק‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫רובינזו קרוזו/ דניאל דפו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫רצח, תעלומה וחתונה/ מארק טווי‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫שירת עצמי/ וולט ויטמ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תמיד על ס דמעות/ אירווינג לייטו‬ ‫תפילה לבובי – סיפורה של א המנסה‬ ‫ֵ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫להשלי ע התאבדות בנה ההומוסקסואל/ לירוי ארונס‬ ‫גרמנית‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אגנס/ פטר שטא‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אהבה – הבית הנשכח/ רגינה שר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אלגיות דואינו – הסונטי אל אורפאוס/ ריינר מריה רילקה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אראסמוס מרוטרד / סטפ צווייג‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫בית הג / תומס הורלימ‬ ‫ַ‬ ‫00.36‬ ‫00.97‬ ‫בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו/ אינג רג כמ‬ ‫ַ‬ ‫8 | מתורגמים‬
 9. 9. ‫בתו יומיי – הרטה ריי ועקבות של חיי יהודיי‬ ‫ַ‬‫00.85 ₪‬ ‫00.37 ₪‬ ‫בעיירה מירצצ שלאג שבאוסטריה/ הרטה ריי‬ ‫ִ ְ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הגול / גוסטב מיירניק‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הכופר מסואנה/ גרהארט האופטמ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫הליד הגרמני – מהייד עד הינדמית/ עדה ברודסקי )עורכת( ‪Ó‬‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫הנה האיש: מכתבי / פרידרי ניטשה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫העלמה שטארק/ תומס הורלימ‬ ‫ַ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הקדושה/ רודול אוטו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫השיירה וסיפורי אחרי / וילהל האו ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫יוני בדשא/ וולפגנג קפ ‪Ó‬‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ייסורי ורתר הצעיר/ יוה וולפגנג גתה‬ ‫אזל‬ ‫כל הערי השלוות שלכ / ריינר מריה רילקה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫להבנת קפקא/ הנס דיטר צימרמ‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫לפני המבול – ברלי 8191 3391/ אוטו פרידרי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מכתבי אל משורר צעיר/ ריינר מריה רילקה‬‫00.47 ₪‬ ‫00.29 ₪‬ ‫נטוש על הרי הלבב/ ריינר מריה רילקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ניטשה – חיי הגות/ רידיגר ספרנסקי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫נת החכ / גוטהולד אפרי לסינג‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫סיפור על ילדה זקנה/ יני ארפנבק‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫פרופסור ליכטנברג מאוהב/ גרט הופמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫קולות מראקש/ אליאס קנטי‬‫00.66 ₪‬ ‫00.28 ₪‬ ‫קי 6291/ ריינר מריה רילקה, מרינה צבטייבה ובוריס פסטרנק‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה/ ריינר מריה רילקה ‪Ó‬‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫שירי גרדו / כריסטיא מורגנשטר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫שנת השלושי / אינג רג כמ ‪Ó‬‬ ‫ַ‬ ‫דנית‬‫₪‬ ‫00.76‬ ‫₪‬ ‫00.48‬ ‫העת הזאת | חזרה | ההבדל בי גאו לשליח/ סר קירקגור‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫שיר טריטוריה – ציורי ירושלמיי / ִ יה טפדרו‬ ‫ַ‬ ‫הולנדית‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫הלא ידוע שנזכרתי בו/ רטכר קופלנד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫השומר/ טר טרי‬ ‫ֶ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מלו פרובלמט/ דימיטרי ורהלסט‬ ‫00.111‬ ‫00.931‬ ‫סתיו ימיֿהביניי / יוהא האוזינחה‬ ‫הונגרית‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אבק אד / אר ֶה ס‬ ‫ֶ ְנ ֵ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חלי החסידה/ מיאהי בבי ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עזראל/ קארוי פאפ‬ ‫טורקית‬ ‫אותי שיגעה אהבת – אנתולוגיה של שירי סופיי מאת יונוס אמרה/‬ ‫ֶ ֶ‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫דניס אוזלוו, אברה מזרחי וסלי אמאדו‬ ‫יוונית מודרנית‬ ‫00.34‬ ‫00.45‬ ‫על ֶ בל ח ְ מל/ י ס ֶנְ ט רה‬ ‫ֵ ו ָ‬ ‫ַ ֶ ַ ַ‬ ‫א‬ ‫ִ‬ ‫9 | מתורגמים‬
 10. 10. ‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫ח ֵ י איסמעיל פריק ָ ָ ה/ ר ה ַל ָאקי‬ ‫ֵ גַנ ִ‬ ‫ַ ִ ְ ִַ ִֶ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כל השירי / קוסטנדינוס קוואפיס ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫לכבוד הכבוד/ יורגוס יואנו‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫נשיקת הבוגד/ מיירה פאפאתנסופולו‬ ‫יוונית עתיקה‬ ‫אזל‬ ‫אודיסאוס והסירנות וסיפורי יווניי אחרי / נת שפיגל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הבשורה על פי תומא | הימנו הפנינה/ אמיר אור )מתרג (‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חכמת יוו / נת שפיגל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫טיפוסי / תיאופראסטוס ‪Ó‬‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫תולדות מלחמת היהודי ברומאי / יוס ב מתתיהו ‪Ó‬‬ ‫יידיש‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אהבה חלומה – שירי , יידיש מול עברית/ נעמי פוגלמ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫הברנש הקט )ספריית חוליות 1(/ מנדלי מוכר ספרי‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫השט בגוריי/ יצחק בשביס זינגר‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫חורב קרשב/ יצחק בשביס זינגר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫כינ ס ד מי ת – מבחר שירי / אברה סוצקבר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫מאוצר סיפורי הנסתר )ספריית חוליות 3(/ דער נסתר ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מעשיות בחרוזי )ספריית חוליות 2(/ דער נסתר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫משירי טווס הזהב/ איציק מאנגר‬ ‫פינות כחולות – איציק מאנגר – חיי שיר ובלדה/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אלכסנדר שפיגלבלאט‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫ל קער ללה ב/ לאה גרינשטיי‬ ‫ְְ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫שירת היחיד בניוֿיורק/ בנימי הרשב )עור ומתרג (‬ ‫יפנית‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫שמש קפואה – אסופת שירי האיקו מודרניי / סאישי ימגוצי‬ ‫לטינית‬‫00.98 ₪‬ ‫00.111 ₪‬ ‫אינאיס/ פובליוס ורגיליוס מרו‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫דברי הימי )בשיתו מוסד ביאליק(/ קורנליוס טאקיטוס‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫מלחמת גאליה/ גאיוס יוליוס קיסר‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫נאו על כבוד האד / גובני פיקו דלה מירנדולה‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫ספריֿהשני )בשיתו מוסד ביאליק(/ קורנליוס טאקיטוס‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫רפואות האהבה/ פובליוס אובידיוס נאזו‬ ‫נורווגית‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בצפונו של כדור העול / רול יאקובס‬ ‫סינית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ספר התמורות )איֿצינג(/ יורי גראוזה ויפה אלו )מתרגמי (‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫צללי ומכחול – "שירת הערפל" של סי / רביב אני )מתרג (‬ ‫סנסקריט‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫(‪Ó‬‬ ‫הבהגווד גיטא/ איתמר תאודור )מתרג‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מזמורי מ הריגֿוֶדה/ עמר פטר )מתרג ( ‪Ó‬‬ ‫ָ‬ ‫ִ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫שירת השורש של דר האמצע/ נאגארג נה‬ ‫01 | מתורגמים‬
 11. 11. ‫ספרדית‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אינדיאני על ההר – סיפור על נחלת דמי / חורחה איקאסה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אל תצי מתחת למיטה/ חוא חוסה מי ַאס‬ ‫ִ י‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫א כי כבר מאוחר/ אנטוניו גמונדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ארמדילי – תמונות מקרב תתֿקרקעי/ רודולפו פוגוויל‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אר האש )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(/ סילביה אי ָ רגירה‬ ‫ָ ֶ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אתה אינ שירה/ רוסריו קסטיאנוס‬ ‫בונסאי | חייה הפרטיי של העצי )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלחנדרו סמברה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בית הנייר/ קרלוס מריה דומינגס‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫בעל בבל | מכתב אהבה/ פרננדו ארבאל‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דו כריסטובל וסניוריטה רוסיטה/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫דו פרלימפלי ואהבתו לבליסה בג ביתו/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הב החורג )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(/ חוא חוסה סאר‬ ‫ֶָ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הגש הצהוב/ חוליו לימסארס‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫המשורר אומר את האמת/ פדריקו גרסיה לורקה ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫העבודה/ ני ָ ל חרק בסקי )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫ַ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫זיכרו השלג/ חוליו לימסארס‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חיילי סלמיס/ חווייר סרקס‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫חמש נובלות אקזמפלריות/ מיגל דה סרוונטס‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫טרילוגיה לא רצונית – המקו | העיר | פריז/ מריו לבררו‬ ‫ירושלי של האנדי – אקוודורי כותבי על ישראל/‬ ‫00.15‬ ‫00.46‬ ‫ירו אביטוב וחוליו פאסוס )עורכי (‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ירח של זאבי / חוליו לימסארס‬‫₪‬ ‫00.17‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לפני ש ֵרד הלילה/ ריְ נַלד רנָס ‪Ó‬‬ ‫ֵ‬ ‫ֶ ְ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫לקרוא ולכתוב/ אריאל ברמני‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫מיטת הע / לואיסה קסטרו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫משורר בניו יורק/ פדריקו גרסיה לורקה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סאמה/ אנטוניו די בנדטו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫סו המשחק/ חוליו קורטאסר‬ ‫00.57‬ ‫00.49‬ ‫סיפור התלאות של פרסילס וסיחיסמונדה/ מיגל דה סרוונטס ‪Ó‬‬ ‫סיפורי מ"אמצע העול " – אנתולוגיה של ספרות אקוודוריאנית/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫קרלוס אאולסטיה )עור (‬ ‫סלסטינו לפני השחר/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫ריְ ַלד ר ָס ‪) Ó‬פרוזה, אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬ ‫ֵנ‬ ‫ֶ נְ‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫פדרו פארמו/ חוא רולפו‬ ‫פטהֿמורגנה של אהבה ע הרכב מוזיקלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫)אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(/ הר ריברה לטלייר‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫ְ לטר ַאנִ י/ ח רמ חימ ֶס‬ ‫ִ ֵנ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ֶ וֲ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫קטעי מסרט איל / חוליו לימסארס‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫שתי נובלות – סלו יופי | דמקה סינית/ מריו בייטי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫תותי ושוקולד/ סנל פאס‬ ‫סרבית‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫ג ומאייר/ דוד אלבחרי‬ ‫11 | מתורגמים‬
 12. 12. ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫העלמה/ איוו אנדרי ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫מצוקות נעורי / דנילו קיש‬ ‫00.15‬ ‫00.46‬ ‫צינק/ דוד אלבחרי‬‫ִ‬ ‫ערבית‬‫₪‬ ‫00.15‬ ‫₪‬ ‫00.46‬ ‫נסיכי חא אלספא/ מגיד אליאס‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫עולמו של הנביא מוחמד/ עמנואל קופלבי )עור ומתרג (‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫ריקוד אחרו / ואסיני אלֿאערג‬ ‫פולנית‬ ‫אחרי מהפכות רבות – מבחר מ השירה הפולנית שאחרי 5491/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דוד וינפלד ורפי וייכרט )עורכי ומתרגמי (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ברברי בג / זביגנייב הרברט‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫טבע דומ ע רס / זביגנייב הרברט‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מחשבות על האושר/ ינינה בזוסטובסקה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫רגע – מבחר שירי / ויסלבה שימבורסקה‬‫00.49 ₪‬ ‫00.811 ₪‬ ‫שירי / זביגנייב הרברט‬ ‫פורטוגזית‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אר סהרורית/ מיא קואוטו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הווידוי של לוסיו/ מריו דה סאֿקרנירו‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫הרהורי על הריסות/ נונו זודיסה‬ ‫00.95‬ ‫00.47‬ ‫חיות/ מיגל טורגה‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫כל חלומות העול / פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫מה עשיתי מ החיי ? – שירי אלורו דה קמפוש/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫מהחלו הגבוה ביותר/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬ ‫00.76‬ ‫00.48‬ ‫על העמוד היציב – שירי ריקרדו ריש/ פרננדו פסואה ‪Ó‬‬ ‫פינית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אהבה קטנה/ אילה פננ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫דלת לחלו / אונו קיילאס‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫האי/ ראיה סייקינ‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫החבל/ ויו מרי‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫היונה והפרג/ טימו ק מוקה‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫הפרפר חוצה את הכביש/ א ָה קיל ִ י‬ ‫ְ‬ ‫ֶו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫השיר על ילדי סיביר/ טימו ק מוקה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫טבילת הדרקו / אווה טיקה‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫כ ֿדבש | שחורי/ אינ לינ‬ ‫ֵ ֵ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כשסבא גלש לפינלנד/ דניאל כ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מהר, לבד ועכשיו/ סירקה טורקה‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫עמוק בלב היער/ סירקה טורקה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫שיבת הב / אווה טיקה‬ ‫צרפתית‬ ‫אזל‬ ‫אופאלינוס או האדריכל/ פול ואלרי ‪Ó‬‬‫00.13 ₪‬ ‫00.93 ₪‬ ‫איֿהאלימות, כפי שהסברתי לבנותי/ זאק סמל‬‫00.301 ₪‬ ‫00.921 ₪‬ ‫אלבר קאמי – חייו/ אוליביה טוד‬ ‫21 | מתורגמים‬
 13. 13. ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ביצות/ אנדרה זיד‬‫00.47 ₪‬ ‫00.39 ₪‬ ‫ג ֿעד לאישה/ אמיל זולה ‪Ó‬‬ ‫ָ‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫דומיניק/ אז פרומנט ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫האיש הזר שדומה לי – שיחות ע מרטי דה ראבודי/ זא דניאל‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫האקסיסטנציאליז הוא הומניז / זא ֿפול סארטר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫המבט השני – נוסעי וברבארי בספרות/ ז ס ְ ל‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫הגזענות/ אלבר ממי‬‫00.701 ₪‬ ‫00.431 ₪‬ ‫הווידויי / זא זאק רוסו ‪Ó‬‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הזיות של מטייל בודד/ זא זאק רוסו ‪Ó‬‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫הי התיכו / פרנ ברודל‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫הכובד והחסד/ סימו וייל ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫הכומר מטור/ אונורה דה בלזאק‬ ‫הלוח החרו | התקדמות באהבה אטית למדי | לאלי | מ המפורסמות/‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫זא פולא‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫המיתוס של השיבה הנצחית/ מירצה אליאדה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫המשיסה/ אמיל זולה ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫הערות על הסינמטוגרא )מהדורה שנייה ומתוקנת(/ רובר ברסו‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫ה טמרו / מרגריט דה נוואר ‪Ó‬‬ ‫ֶ ֶַ‬‫₪‬ ‫00.74‬ ‫₪‬ ‫00.95‬ ‫הרהורי על הגליוטינה/ אלבר קאמי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫זכרונות הוורד/ קונסואלו דה סנטֿאקזופרי‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫זכרונותיו של מטור | הלווייתו של דוקטור מתור / גוסטב פלובר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫חיי לואי הקדוש/ זא זואנוויל‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫טריסט ואיסולד/ זוז בדיה ‪Ó‬‬‫₪‬ ‫00.26‬ ‫₪‬ ‫00.77‬ ‫יומו האחרו של נידו למוות | קלוד ֶה/ ויקטור הוגו‬ ‫ג‬ ‫יצירת המופת הנעלמה | הנערה שעיניה זהב | אדו קורנליוס/‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אונורה דה בלזאק ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫להפ / זוריסֿקרל הויסמנס ‪Ó‬‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫לוסיי לוו / סטנדאל ‪Ó‬‬ ‫לכתוב | מותו של הטייס האנגלי | שבי הקס של לול ו. שטיי |‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫סג הקונסול/ מרגריט דיראס‬‫₪‬ ‫00.74‬ ‫₪‬ ‫00.95‬ ‫מאמר על המתודה/ ר ֶה דקארט‬ ‫נ ֶ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מוחא השוטה מוחא החכ / טאהר ב ֿגלו‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫מורבזי / בלז סנדרר ‪Ó‬‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫מחזה הפיות/ אד דה לה האל‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫מכתבי לידיד גרמני/ אלבר קאמי‬ ‫00.97‬ ‫00.99‬ ‫מנזר פרמה/ סטנדאל ‪Ó‬‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫נאומי בשוודיה/ אלבר קאמי‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫נגמה/ כאתב יאסי‬ ‫00.36‬ ‫00.97‬ ‫ספר החיזיו / כריסטי דה פיז‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫על הנשי וסיפורי קצרי / דני דידרו‬ ‫ֶ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫על הקריאה/ מרסל פרוסט‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫פסול די / אונורה דה בלזאק‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫קו לב / רנה שאר ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ראש גזר/ זול רנאר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שיח השנאה/ אנדרה גלוקסמ‬ ‫31 | מתורגמים‬
 14. 14. ‫שירת הכוכבי – אנתולוגיה משירת צרפת במאה הט"ז/‬‫00.78 ₪‬ ‫00.901 ₪‬ ‫עמינדב דיקמ )עור ומתרג ( ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫76 שירי / פול וֶרל ‪Ó‬‬ ‫ֶ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫תקווה עכשיו – השיחות מֿ0891/ בני לוי וזא פול סארטר‬ ‫קטלנית‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫טריפטי עברי/ קרלס דוארטה‬‫₪‬ ‫00.36‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫/ מרסה רודורדה ‪Ó‬‬ ‫כיכר היהלו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ראי שבור/ מרסה ר ד רדה‬ ‫ֵָ‬ ‫ְֶֶ‬ ‫רוסית‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אנשי שאר רוח/ אנדרי פלאטונוב )כרמל | עמדה(‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫דוֿקרב וסיפורי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הא אדמה מרובה נחוצה לאד וסיפורי אחרי / לב טולסטוי ‪Ó‬‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫היבטי של הזיווג הרוחני/ אלכסנדר גולדשטיי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫הכפר סטפאנציקובו ותושביו/ פיודור דוסטוייבסקי‬‫00.07 ₪‬ ‫00.88 ₪‬ ‫הנזיר השחור וסיפורי אחרי / אנטו צכוב‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫התחייה/ לב טולסטוי ‪Ó‬‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫חאגי מוראט/ לב טולסטוי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫יו הפטרו הקדוש וסיפורי מוקדמי אחרי / אנטו צכוב‬ ‫00.19‬ ‫00.411‬ ‫כל הכתבי : כר ראשו – הסיפורי / איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫כל הכתבי : כר שני – מחזות, תסריטי וסיפורי מ העיזבו /‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪Ó‬‬ ‫כל הכתבי : כר שלישי – מסות, זיכרונות ונאומי /‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איסאק באבל ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫לווית / מיכאיל גרובמ‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫מזמורי ישני / אולגה סדקובה‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מכתב לאמא/ סרגי יסני‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫מספרי מכושפי / יורי ריטחא‬ ‫ֶ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫מעשה מגעיל | הבעל הנצחי/ פיודור דוסטוייבסקי ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫משמעות האהבה/ ולדימיר סולוביוב‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫סיפור על הדבר החשוב ביותר ועוד סיפורי / ייבגני זמיאטי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ערבה/ אנטו צכוב‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫קייב )רוסית(/ יעקב אורלנד‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫רשימות חור על רשמי קי | כתבי מ המחתרת/ פיודור דוסטוייבסקי‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫שדי / פיודור דוסטוייבסקי ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫שני עשר כסאות/ איליה איל וייבגני פטרוב‬ ‫שוודית‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫מתיקות/ טורני לינדגר‬ ‫שפות אירופה‬ ‫בארוקו: אנתולוגיה משירת אירופה במאה השבעֿעשרה/‬‫00.721 ₪‬ ‫00.951 ₪‬ ‫עמינדב דיקמ )מבחר, תרגו והערות( ‪Ó‬‬ ‫41 | מתורגמים‬
 15. 15. ‫מפתח הספרי לפי שמות המחברי‬ ‫א‬ ‫אאולסטיה קרלוס )עור (/ סיפורי מ"אמצע העול " –‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אנתולוגיה של ספרות אקוודוריאנית‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אביחי אברה / מעשה בשני אברה‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אביטוב ירו / האורות של מיאמי )כרמל | עמדה(‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אביטוב ירו / הומלס )כרמל | עמדה(‬ ‫אביטוב ירו )עור (/‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫ירושלי של האנדי – אקוודורי כותבי על ישראל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אביטוב ירו / כשגימי ביקש שיקברו אותו בעמידה‬‫₪‬ ‫00.17‬ ‫₪‬ ‫00.98‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ אחד אלוהינו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ בואי כלה – סיפורי חתונה‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ הקשב! – אנתולוגיה של סיפורי צבא‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אביטוב ירו ויגיל ר )עורכי (/ טע החיי – סיפורי אוכל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אב טובֿישראלי אילנה/ בי מי למי‬‫00.15 ₪‬ ‫₪‬ ‫00.46‬ ‫אב יסמי / אישה באלכסו‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫אגוסי מרגורי/ אנה פרנק היקרה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אגמו תמר/ שדות אדומי : עד תלֿחי – חיי בנימי מונטר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אדלהייט עמוס/ איגרת מפלסטינה )כרמל | עמדה(‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אדלהייט עמוס/ מסכת קי לסמדר וחליל )כרמל | עמדה(‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אדמו הניה/ כעונות החולפות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אד ויויא / משני הצדדי )סדרת כבר(‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אהרו ֿארנסט, אור/ אי | שקט‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אהרוני ליאורה/ הלבישוהו דגי‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אהרונסו שלמה/ סבא או חורי שחורי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אובידיוס נאזו פובליוס/ רפואות האהבה‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אודל סקוט/ אי הדולפיני הכחולי )מהדורה שנייה( )ילדי ונוער(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אוד וויסט היו/ מג אכילס ושירי אחרי‬ ‫אוזלוו דניס, מזרחי אברה ואמאדו סלי / אותי שיגעה אהבת –‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אנתולוגיה של שירי סופיי מאת יונוס אמרה‬ ‫ֶ ֶ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אוזמה אסלא חא / הסגת גבול‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אוחנה דוד/ הומניסט בשמש – קאמי וההשראה הי ֿתיכונית‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אוטו רודול / הקדושה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אולייר גילה/ מש לכא ועכשיו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אולייר גילה/ מי נודדי‬ ‫אולשטיי עלית/ תנורי ט ָק טה בעיר כבושה –‬ ‫ֶר ָ‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫סיפורה של ילדה קטנה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫הבשורה על פי תומא | הימנו הפנינה/ אמיר אור )מתרג (‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אורגד דורית/ טרז מחכה לאות‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אורגד דורית/ שעות מכושפות‬‫00.24 ₪‬ ‫00.25 ₪‬ ‫אוריה יהודית/ רשימותיה של חוה‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אורלנד יעקב/ קייב )עברית(‬ ‫51 | מפתח הספרים לפי שמות המחברים‬
 16. 16. ‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אורלנד יעקב/ קייב )רוסית(‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫אורמונדרויד אדוארד/ דיוויד ועו החול )ילדי ונוער(‬‫00.021 ₪‬ ‫00.051 ₪‬ ‫אור עמיר ורגב רפי/ אר בחאקי – קרקע וביטחו בישראל‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אורנ עוזי/ הצירופי השמניי בלשו ֿהספרות העברית החדשה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אחיטוב עופר/ נוה לרוח‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אטווד מרגרט/ הלנה מטרויה רוקדת על הדלפק‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אידל משה/ מקובלי של לילה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אידל שושנה/ אהבת הלוטוס‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אידל שושנה/ ימי כנוריי‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אידר דרור/ אלתרמ – בודלר פריס – תל אביב‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אייז אסתר/ אמי תפרה כוכבי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אייטמטוב צינגיס/ גמילה‬‫00.54 ₪‬ ‫00.65 ₪‬ ‫איילו רבקה/ אשה מצמחת בט‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אילו אלי/ עיד הקולות כבר החל‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אילו לאה/ אלי ואנוהו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אילו אלי/ קריסטל בגדד‬ ‫אילטוב זיניאדה, שמאי שמואל והורובי תמר/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫משבח למופ"ת – סיפורו של מאבק חינוכי‬‫00.96 ₪‬ ‫00.68 ₪‬ ‫אילני אשר/ התנקשויות פוליטיות‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איל איליה ופטרוב ייבגני/ שני עשר כסאות‬ ‫אילתי שלו / לחצות את הנהר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫)מהדורה רביעית מתוקנת ומורחבת, בשיתו יד וש (‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אילתי שלו / לחצות את הנהר‬ ‫איסר אריה ש./ אד , סלע, מי , מדבר:‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫המאבק המתמיד נגד המדבר במזרח התיכו‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫איסר אריה ש. וזהר מתניה/ והרעב כבד באר‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אי ָ ָגי ֶה סילביה/ אר האש‬ ‫ר ר‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫איקאסה חורחה/ אינדיאני על ההר – סיפור על נחלת דמי‬‫₪‬ ‫00.95‬ ‫₪‬ ‫00.47‬ ‫אית זהר/ מה יש )סדרת כבר(‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אית ֿאברה חלי/ נופי הבית‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אית ֿפלו מרי / תאנה על ש הסלע‬‫00.36 ₪‬ ‫₪‬ ‫00.97‬ ‫אלֿאערג ואסיני/ ריקוד אחרו‬ ‫אלבו ד )עור (/ שירת מרי –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אנתולוגיה ביוגרפית על מירי ב ֿשמחו ושירתה‬‫00.05 ₪‬ ‫00.26 ₪‬ ‫אלבחרי דוד/ ג ומאייר‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלבחרי דוד/ צינק‬ ‫ִ‬ ‫אלד יאיר/ משיחיות? עבודה זרה! –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ההיגיו הפנימי של המסכת במשנה‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫אלווארז ל/ האל ה ִ ראי ‪Ó‬‬‫00.62 ₪‬ ‫00.23 ₪‬ ‫אלו יונה/ אי רשעי בעול‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אלטשולר איתי/ אמסור ל יער‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אלטשולר איתי/ לחצות את המדבר בצעד‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אליאדה מירצה )עור (/ מילו הדתות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אליאדה מירצה/ המיתוס של השיבה הנצחית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אליאס מגיד/ נסיכי חא אלספא‬ ‫61 | מפתח הספרים לפי שמות המחברים‬
 17. 17. ‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אליטוב זיניאדה, שמאי שמואל והורובי תמר )עורכי (/רשת מופת‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אליוט גורג/ הטחנה על הנהר פלוס ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אליצור יובל/ 13 דמויות ממעצבי דור המדינה‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אליצור יובל/ האיו מבפני – החברה הישראלית בצבת החרדי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אליצור יובל/ ישראל והאתגר הגלובלי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אלירז ישראל/ מחברות חור )סדרת כבר(‬‫00.45 ₪‬ ‫00.86 ₪‬ ‫אלכסנדר פ. מתיאס/ השימוש בעצמי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אלמלח איבו / פטל וד‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אל גרוס נורה/ כול כא דיברו שפת סימני‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אלעד איתי/ תב נְ ה ָה‬ ‫ָ ָר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אלפי יוסי/ טביעות אצבע של אמא‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אלפי יוסי/ כמו פרידות – שירי חדשי‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ חמישי צדיקי‬‫00.04 ₪‬ ‫00.05 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ מאורות מעול החסידות‬‫00.25 ₪‬ ‫00.56 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ ממלכת החכמה‬‫00.24 ₪‬ ‫00.35 ₪‬ ‫אלפסי יצחק/ שרי התורה – מאורות מעול הרבנות‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אלקא ל / יהד תי – מחשבות על היהדות של אינטלקטואל אירופי‬ ‫ֶ‬‫00.26 ₪‬ ‫00.87 ₪‬ ‫אלקדֿלהמ אילנה/ לבדה היא אורגת – קריאה ביצירת נורית זרחי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אלקדֿלהמ אילנה )עורכת(/ זהויות ישראליות‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אלרואי גיל/ השנה אלמד לרקוד‬‫00.05 ₪‬ ‫00.36 ₪‬ ‫אמיכלֿייבי עדה/ האפוקליפסה יוצאת לדר‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫אמיר אהר / הסתננות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אמיר אהר / ושבו העבי לאחר הגש‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אמיר אהר )עור (/ אחרת‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אמיר אהר )עור (/ הספר השחור‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אמיר בטי / כל אשר לי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אנגלו מאיה/ כשמשיות קי בסופת הוריק – מבחר שירי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אנדרי איוו/ העלמה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אני רביב )מתרג (/ צללי ומכחול – "שירת הערפל" של סי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אנצל מולי ש/ חיו מ השמש‬‫00.68 ₪‬ ‫00.801 ₪‬ ‫אנקורי צבי/ כדקל במדבר‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אנקורי צבי/ ערמוני אשתקד‬‫00.75 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫אסולי אביחי/ צווחה ראשונה של תינוק‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אסתר חיה/ אלוה מדבר מבשרי‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אסתר חיה/ אקדמות הש – מחברת ראשונה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אסתר חיה/ מעשה תהו‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫אסתר חיה/ צפור היכלות‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אסתר חיה/ צרחת ה ֹפי‬ ‫ְִַ ַ ִ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אסתר חיה/ שרפה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אפטרמ סוז / הי‬ ‫ִ‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫אפרת אלישע/ גיאוגרפיה של כיבוש‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אפשטיי אלכס/ לקס הבא אזדקק לכנפיי : 111 סיפורי קצרצרי‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ארבאל פרננדו/ בעל בבל | מכתב אהבה‬ ‫ארבל בנימי , טרקל יוס ומנשה סופיה )עורכי (/ בניֿאד וחיות אחרות‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫באספקלריה היסטורית‬ ‫71 | מפתח הספרים לפי שמות המחברים‬
 18. 18. ‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ארגוב טלי/ ציפור בודד על גג – עיוני בשירת יאיר ה רבי‬ ‫ארדו אורה/ אתה, אני והמלחמה שהיתה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫ארדו אורה/ המוזה והמחשב שלה‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫ארדו אורה/ רומ באר אבותינו‬ ‫ארונס לירוי/ תפילה לבובי –‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫סיפורה של א המנסה להשלי ע התאבדות בנה ההומוסקסואל‬‫ֵ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫אריאל ורד/ זמ עביר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אריאל חנה/ כספר הפתוח‬ ‫אריאלי שאול/ תפסת מרובה לא תפסת – גישות במאבק על‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫גבולותיה של מדינת ישראל‬‫00.59 ₪‬ ‫00.911 ₪‬ ‫אריו חנה/ חותמה של המדינה שבדר‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫אריק א. ואדלהייט עמוס/ אופציה פואטית 2 משוררי )כרמל | עמדה(‬‫00.55 ₪‬ ‫00.96 ₪‬ ‫אריק א. יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 51 – אופציה פואטית‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אריק א. יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 61‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אריק א. יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 71‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 81‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/ עמדה 91‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עמדה 02 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫עמדה 12 – ביטאו לספרות 9002 – אוונגרד עברי‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עמדה 22 – ביטאו לספרות 0102‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫עמדה 32 – ביטאו לספרות 0102‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫עמדה 42 – ביטאו לספרות 1102/‬ ‫אריק א., יגיל ר ואדלהייט עמוס )עורכי (/‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫עמדה 52 – ביטאו לספרות 1102‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אריק א./ פואמת התאהבות )כרמל | עמדה(‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫אריק א./ תר פרוע )כרמל | עמדה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫ר ָס ר ְי ַלד / לפני שֵרד הלילה ‪Ó‬‬ ‫ֵנ ֶ נ ְ‬ ‫ר ָס ר ְינלד / סלסטינו לפני השחר ‪/Ó‬‬ ‫ֵנ ֶ ַ ְ‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫)אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ארפנבק יני/ סיפור על ילדה זקנה‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫אשד רחל/ רגש הוא מותרות‬‫00.43 ₪‬ ‫00.24 ₪‬ ‫אשד רחל/ שקופה בחלו‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫אשל נמרוד )מתרג (/ סיפורי י – השות הסודי ועוד סיפורי‬‫00.64 ₪‬ ‫00.85 ₪‬ ‫אשרי אס / משמאל למונה ליזה‬ ‫ב‬‫00.19 ₪‬ ‫00.411 ₪‬ ‫באבל איסאק/ כל הכתבי : כר ראשו – הסיפורי ‪Ó‬‬ ‫באבל איסאק/‬‫00.87 ₪‬ ‫00.89 ₪‬ ‫כל הכתבי : כר שני – מחזות, תסריטי וסיפורי מ העיזבו ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫באבל איסאק/ כל הכתבי : כר שלישי – מסות, זיכרונות ונאומי ‪Ó‬‬ ‫81 | מפתח הספרים לפי שמות המחברים‬
 19. 19. ‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫באייב חס / הנשק: אזמל – סיפורו של רופא צצני תחת אש‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫בארטֿבראונינג אליזבת/ סוניטות מ הפורטוגזית‬‫00.85 ₪‬ ‫00.27 ₪‬ ‫בארנס דזונה/ חורשלילה ‪Ó‬‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בבי מיאהי/ חלי החסידה‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בבלי ד / חלומות והזדמנויות שהוחמצו‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בדיה זוז / טריסט ואיסולד ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בהטֿרצו נעמי/ מחוללי‬‫00.16 ₪‬ ‫00.67 ₪‬ ‫בוגני אמי/ פגישה ע מחנ‬‫00.74 ₪‬ ‫00.95 ₪‬ ‫בוזוול גימס/ חיי סמיואל גונסו ‪Ó‬‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בוטבול גב"י/ אסירי תקווה‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בוצאטי דינו/ אימה ב"לה סקאלה"‬ ‫בונהֿתמיר בת שבע/ חיי ע ה ֶני –‬ ‫ג‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫חמישי שנות מחקר בגנטיקה של עדות ישראל‬‫00.99 ₪‬ ‫00.421 ₪‬ ‫בוקאצו גובאני/ דקאמרו ‪Ó‬‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בוקובסקי צרלס/ עד שהאצבעות יתחילו לדמ‬‫00.83 ₪‬ ‫00.84 ₪‬ ‫בורמ רות/ אהבה בחירוק שיניי‬‫00.15 ₪‬ ‫00.46 ₪‬ ‫בזוסטובסקה ינינה/ מחשבות על האושר‬ ‫בזיז אורנא/ הכלי לעול לא יוכלו להכיל את השפע –‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫חייו ויצירתו של דוד שחר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בזרנו מאיה/ מדרי תיירי בעיר זרה‬‫00.341 ₪‬ ‫00.971 ₪‬ ‫ביאליק חיי נחמ / ק ל ִ ר – ִ ירי פזְמ נ ת לילדי‬ ‫ִ ִָ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֵ ַ‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ביבר יהואש/ אורחי לא קרואי‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫ביברמ רו / תעלומה שאינה נפתרת תו שעות‬ ‫בייטי מריו/ שתי נובלות –‬‫00.35 ₪‬ ‫00.66 ₪‬ ‫סלו יופי | דמקה סינית )אלדורדו ספרות לטינוֿאמריקנית חדשה(‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫בילוטינסקי לוצינה/ הבזקי זיכרונות‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בילסקי רפאלה/ חתולי הרחוב שלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫בילסקי רפאלה/ מקס האושר‬‫00.95 ₪‬ ‫00.47 ₪‬ ‫בכמט יהודה/ מ ט ַ ח ִי‬ ‫ַ‬ ‫ִ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כמ אינג רג/ שנת השלושי ‪Ó‬‬ ‫ַ‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫כמ אינג רג/ בעיות של היצירה הספרותית בת זמננו‬ ‫ַ‬‫00.57 ₪‬ ‫00.49 ₪‬ ‫בלו בלהה/ הכמיהה למימוש עצמי: עיו מחודש בדרמה המודרנית‬ ‫אזל‬ ‫בלומנטל אלחנ / בכל דרכ דעהו‬‫00.76 ₪‬ ‫00.48 ₪‬ ‫בלומנטל עוזיאל רינה/ סבא ֶ ַס ס קראתי לו‬ ‫ג‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫בלומרט רות/ גולי על כוכב זר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלומרט רות/ מודע מזמ אחר‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלזאק אונורה דה/ הכומר מטור‬ ‫בלזאק אונורה דה/ יצירת המופת הנעלמה | הנערה שעיניה זהב |‬‫00.17 ₪‬ ‫00.98 ₪‬ ‫אדו קורנליוס ‪Ó‬‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫בלזאק אונורה דה/ פסול די‬‫00.53 ₪‬ ‫00.44 ₪‬ ‫ב אליהו נחמה/ פע בירושלי‬‫00.36 ₪‬ ‫00.97 ₪‬ ‫ב ֿאליעזר איתי/ על אודות יונת‬‫00.34 ₪‬ ‫00.45 ₪‬ ‫ב ֿארי אלכס/ ימי סמויי‬‫00.83 ₪‬ ‫00.74 ₪‬ ‫ב ֿאריה יגאל/ האר שהבטיחה‬‫00.93 ₪‬ ‫00.94 ₪‬ ‫ב ֿגלו טאהר/ מוחא השוטה מוחא החכ‬ ‫91 | מפתח הספרים לפי שמות המחברים‬

×