Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ

สไลด์ประกอบคำบรรยาย หัวข้อการปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อ 18 ธ.ค.2560

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ

 1. 1. การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ปส.2
 2. 2. สวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK 102) เตรียมทหาร (นตท.25) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.41) ปริญญาโท : อาชญาวิทยาและงาน ยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก : ปรัชญา (Dissertation Title : Adorno On Jazz Music; A Critical Study) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บตส.32
 3. 3. สว.กิจการต่างประเทศ บช.ปส. สว.ผ.1 กก.2 ป. นว.ผู้ช่วยผบ.ตร. รองผกก.ป.สน.มักกะสัน ผกก.ฝ่ายสวัสดิการ 3 สก. รองผบก.สท. รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รองผบก.น.4 ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ผบก.ปส.2
 4. 4. 3 เรื่อง...วันนี้ ทำอะไร ทำอย่างไร แนวทางแนะนำ
 5. 5. การปฏิบัติการข่าวสารในภาวะวิกฤติ
 6. 6. การปฏิบัติการข่าวสาร
 7. 7. การปฏิบัติการข่าวสาร = information operation = IO
 8. 8. information Operation Psychological Operation Propaganda Media Relations Deception
 9. 9. information Operation การปฏิบัติการเชิงรุกและรับ โดยใช้เทคโนโลยีสมัย ใหม่ เพื่อลดค่า ทำลาย ปฏิเสธ ลวง มีอิทธิพลเหนือ หรือขยายผลต่อระบบเครือข่าย ศูนย์สั่งการ ระบบ ฐานข้อมูล ความสามารถในการประมวลผล และ ระบบการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้าม กองทัพบกสหรัฐอเมริกา
 10. 10. information Operation การปฏิบัติการที่มุ่งสร้างผลกระทบหรือสร้างอิทธิพล ต่อกระบวนการตกลงใจ ข่าวสาร ระบบสารสนเทศ ของฝ่ายตรงข้าม หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รวมไปถึง การปฏิบัติการเพื่อป้องกันข่าวสาร และระบบ สารสนเทศของฝ่ายเรา กองทัพบกไทย
 11. 11. information Operation เชิงรุก เชิงรับ เข้าไปใช้ประโยชน์ (ล่วงรู้่ความลับ จากข้อมูล ของฝ่ายตรงข้าม ควบคู่กับการทำลาย ศักยภาพข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม เน้นที่การปกป้องข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตน
 12. 12. IO สามระยะ ก่อนวิกฤติ-สถานการณ์ปกติ ขณะสถานการณ์วิกฤติ สร้างเนื้อสร้างตัว ฟื้นฟู-กอบกู้ ภาคตั้งรับ หลังวิกฤติ
 13. 13. iO เอาชนะข้าศึก-ฝ่ายตรงข้าม เพื่อ ทางการทหาร
 14. 14. ความชอบธรรมในการปฏิบัติ - สังคมยอมรับ เพื่อ iO ตำรวจ-DSI
 15. 15. เป็นไปตามระเบียบ - กฎหมาย ความชอบธรรม มีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจน สังคมยอมรับได้
 16. 16. เป็นไปตามระเบียบ - กฎหมาย แผนรักษาความสงบ (กรกฎ/๕๒) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
 ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
 ๓) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ.๒๔๕๗
 ๔) พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
 ๕) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.๒๕๕๐
 ๖) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.๒๕๕๑
 ๗) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๔๘
 ๘) พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒
 ๙) คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่๑๗๙/๒๕๕๒เรื่องการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อํานาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความม่ันคง ภายในราชอาณาจักร ลง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๑๐) แผนท่ีประเทศไทย มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ทุกระวาง
 17. 17. มีขั้นตอนในการปฏิบ้ติที่ชัดเจน
 18. 18. สังคมยอมรับได้ การปฏิบัติการข่าวสาร
 19. 19. การปฏิบัติการข่าวสาร = information operation = IO
 20. 20. การกระทำใดๆ กับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การปฏิบัติการของฝ่ายเราสัมฤทธิผล
 21. 21. การกระทำการใด ๆ •ล่วงรู้ •ดำเนินกรรมวิธีข่าว •เผยแพร่
 22. 22. ล่วงรู้ •รับรู้ข่าวเปิด •สืบหาข่าวลับ •จับกระแสสังคม
 23. 23. ดำเนินกรรมวิธี ข่าวสาร • รวบรวมข้อมูลที่เป็นจริง • ตัดข่าวลบ เพิ่มข่าวบวก • สร้างข้อมูลลวง • โฆษณาชวนเชื่อ
 24. 24. เผยแพร่ •สื่อสาธารณะ แบบดั้งเดิม •สื่อใหม่
 25. 25. ภาวะวิกฤติ = ?
 26. 26. ภาวะวิกฤติ = วิกฤติการณ์ = สถานการณ์ฉุกเฉิน
 27. 27. กระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ อาจทำให้ประเทศ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศอยู่ใน ภาวะคับขัน มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม ป.อาญา การรบหรือการสงคราม ภาวะวิกฤติ
 28. 28. ปชส. กำหนดจุดปฏิบัติงาน-สถานที่-แนวทาง ให้สื่อ แต่งตั้งโฆษก วางแผน-กำหนดยุทธศาสตร์ แถลงสรุปภาพรวม-กำหนดกฎเกณฑ์ในการ ให้ข่าว กำหนดพื้นที่ควบคุม จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
 29. 29. ปชส. ปจว. ชุดรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปชส. ประจำ บก.สน. ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนย์แถลงข่าว หรือศูนย์สื่อ มวลชนประจำหน่วยปกติ เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
 30. 30. การเผยแพร่
 31. 31. แต่เดิมทำยังไง ?
 32. 32. แนวโน้ม...สื่อแบบดั้งเดิม
 33. 33. กำไรสุทธิลดลงกว่า
 1,764.42 ล้านบาท *ผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 34. 34. ในปี 2016 มีบางช่องปิดตัว บางช่องปรับลดพนักงาน หลายช่อง ขาดทุน และบางช่องมีแนวโน้มจะปิดตัวเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ ไหว และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีทีวีดิจิทัลที่ปิดตัวตามไป
 credit : ผู้จัดการออนไลน์
 35. 35. ส่วนหนึ่งเพราะคนดูทีวีในมือถือมากขึ้น
 36. 36. credit : นสพ.แนวหน้า
 37. 37. credit : นสพ.แนวหน้า
 38. 38. ทุกวันนี้ล่ะ ?
 39. 39. Social Media
 40. 40. 1 DIGITAL IN 2017 GLOBAL OVERVIEWA COLLECTION OF INTERNET, SOCIAL MEDIA, AND MOBILE DATA FROM AROUND THE WORLD
 41. 41. 28 SOURCES: INTERNETWORLDSTATS; INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU); INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; FACEBOOK; NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES. GLOBAL AVERAGE INTERNET PENETRATION BY COUNTRYJAN 2017 NATIONAL INTERNET PENETRATION FIGURES 99% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 88% 87% 85% 82% 82% 79% 73% 72% 71% 70% 67% 66% 66% 60% 59% 58% 53% 53% 52% 51% 51% 50% 37% 35% UNITEDARAB EMIRATES JAPAN UNITED KINGDOM CANADA SOUTH KOREA GERMANY UNITED STATES FRANCE AUSTRALIA HONGKONG SPAIN SINGAPORE ARGENTINA RUSSIA POLAND MALAYSIA SAUDI ARABIA THAILAND BRAZIL ITALY TURKEY MEXICO PHILIPPINES CHINA VIETNAM SOUTH AFRICA NIGERIA INDONESIA GLOBAL AVERAGE EGYPT INDIA ที่ 18 ของโลก ค่าเฉลี่ยของโลก
 42. 42. 30 SOURCES: INTERNETWORLDSTATS; INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU); INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; FACEBOOK; NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES. GROWTH IN INTERNET USERSJAN 2017 YEAR-ON-YEAR CHANGE IN THE NUMBER OF INTERNET USERS IN EACH COUNTRY vs. JANUARY 2016 51% 27% 27% 23% 21% 16% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% INDONESIA PHILIPPINES MEXICO INDIA THAILAND BRAZIL SAUDI ARABIA GLOBAL AVERAGE HONGKONG POLAND CHINA SOUTH AFRICA MALAYSIA SPAIN VIETNAM UNITEDARAB EMIRATES ITALY TURKEY FRANCE JAPAN RUSSIA UNITED STATES UNITED KINGDOM SINGAPORE SOUTH KOREA ARGENTINA AUSTRALIA CANADA GERMANY NIGERIA ที่ 5 ของโลก ค่าเฉลี่ยของโลก
 43. 43. *ข้อมูล มกราคม 2017
 44. 44. คัดเฉพาะที่คุ้นหู
 45. 45. คนใช้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั่วโลกผู้ใช้ประมาณ 1,900 ล้านคน ในไทยผู้ใช้ประมาณ 47 ล้านคน
 46. 46. คนใช้มากเป็นอันดับ 7 ของโลก ทั่วโลกผู้ใช้ประมาณ 600 ล้านคน ในไทยผู้ใช้ประมาณ 11 ล้านคน
 47. 47. 217Mบัญชีทั่วโลก 83%ของผู้คนไทยที่เล่นเน็ตผ่านมือถือใช้ LINE อันดับ 2ของโลกรองจากญี่ปุ่น *ข้อมูล ม.ค.2017 คนใช้มากเป็นอันดับ 15 ของโลก
 48. 48. มีผู้ใช้ 1,325 ล้าน คน ในทุกๆ 1 นาที มีการอัพโหลดวีดีโอรวม 300 ชั่วโมง ในทุกๆวัน จะมีคนดูมากถึง 4,950 ล้านวิว ในแต่ละเดือนมีคนดูยูทูปเป็นเวลาทั้งสิ้น 3.25 พันล้าน ชั่วโมง *ข้อมูล ก.ย.2016
 49. 49. Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer เกิด พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เกิด พ.ศ. 2524–2543 เกิด พ.ศ. 2508–2523 เกิด พ.ศ. 2489–2507
 50. 50. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 13 Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer เกิด พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เกิด พ.ศ. 2524–2543 เกิด พ.ศ. 2508–2523 เกิด พ.ศ. 2489–2507 อันดับหนึ่งแต่ละช่วงวัย ใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกัน ผลสำรวจปีนี้ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านสมาร์ตโฟน 6.2 ชั่วโมง/วัน (ปี 2558 5.7 ชั่วโมง/วัน)
 51. 51. Baby BoomerGen Z Gen XGen Y 40.2 53.2 44.3 31.8 45.3 44.7 48.9 ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห
 52. 52. ภาพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน ัวข้อกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตว่าปัจจุบันนี้คนไทย นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการ ื่อ ารผ่าน ื่อ ังคมออนไลน์มากที่ ุด ในการ �ารวจครั้งนี้จึง แบ่งการน�าเ นอผลออกเป็น2มิติได้แก่มิติของความนิยมในการใช้งาน ื่อ ังคมออนไลน์ แต่ละประเภท และมิติของความถี่ในการใช้งาน ื่อ ังคมออนไลน์แต่ละประเภท 57.6% 35.5% 13.7% 11.4% 97.3% 94.6%94.8% จากผลการ �ารวจ ดังแ ดงในภาพ 9 จะเ ็นได้ว่า ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ื่อ ังคมออนไลน์ยอดนิยม 5 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ YouTube มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ Facebook และ Line มีผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 94.8 และ 94.6 ร้อยละของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
 53. 53. เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ Gen Z อันดับที่ 1 Gen Y Gen X Baby Boomer อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 98.6% 91.4%93.8% 98.8% 97.2%97.9% 96.2% 95.3% 93.9% 91.5% 86.5%89.3% ร้อยละของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
 54. 54. IO ทำเมื่อไร ?
 55. 55. ควรทำ 3 ระยะ 1.ช่วงก่อนวิกฤติ 2.ช่วงเกิดวิกฤติ 3.ช่วงหลังวิกฤติ
 56. 56. การจัดตั้งทีม I.O. กำหนดบทบาท ผลิตงาน แชร์ ออนไลน์ เลือกคน ฝึกฝนลูกข่าย วิเคราะห์ สื่อมวลชน
 57. 57. ชอบหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจำ ควรมีคุณสมบัติ 3 ข้อดังนี้ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทีม I.O. สนใจใฝ่รู้ รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่างๆ รวมถึงสนใจในเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ Social Media ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะการคิดถ้อยคำใน การบรรยาย หรือการนำเสนอต่างๆ 1 2 3
 58. 58. ของเจ้าหน้าที่ในทีม I.O.. บทบาทและหน้าที่ จัดเก็บข้อมูล คอยจัดเก็บข้อมูลที่ลูกข่ายส่งมาอย่าง เป็นระบบ เรียบเรียงถ้อยคำ มีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคำ เพื่อใช้ในการสื่อสารในโอกาสต่างๆ หัวหน้าทีม จับตาสังคมในระดับบก. คอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในความรับผิดชอบของตน จับตาสังคมท่ัวไป คอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายนอกความรับผิดชอบของตน เป็นผู้ควบคุมการทำงานของทีม
 59. 59. รู้ว่า I.O. คืออะไร เรื่องใดบ้างที่ควรทำ I.O. การเผยเเพร่และ ตรวจสอบ รวมถึงการต่อต้าน I.O. และการหา ข้อมูลที่จะใช้ในงาน I.O. ภาพที่ใช้ในงาน I.O. ทั้งการถ่ายภาพที่ใช้ในงาน I.O. และการวิเคราะห์ภาพเพื่อจะนำมา ใช้งาน การเขียนหัวข้อ รวมไปถึงการเขียนเนื้อหาให้น่า สนใจ 4 ข้อที่เจ้าหน้าที่ I.O. ควรทราบ เพื่อใช้ในการทำงาน และในการ ฝึกฝน ลูกข่าย 1 2 3 4
 60. 60. การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบก.ปส.2
 61. 61. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ (แรก) e-mail : cop41@hotmail.com yingyos@me.com Website : www.yingyos.com Social Network: Line; rak2541 FB; www.facebook.com/yingyos www.facebook.com/SkCommander Twitter: @DrRak Mobile Phone: 08 1618 9246

×