Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Social media police spokeman

Download to read offline

ประกอบการบรรยาย วิชาสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารองค์กร

 • Be the first to like this

Social media police spokeman

 1. 1. สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารองค์กร พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รรท.ผบก.ปส.2 บช.ปส.
 2. 2. สวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK 102) เตรียมทหาร (นตท.25) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.41) ปริญญาโท : อาชญาวิทยาและงาน ยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก : ปรัชญา (Dissertation Title : Adorno On Jazz Music; A Critical Study) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บตส.32
 3. 3. สว.กิจการต่างประเทศ บช.ปส. สว.ผ.1 กก.2 ป. นว.ผู้ช่วยผบ.ตร. รองผกก.ป.สน.มักกะสัน ผกก.ฝ่ายสวัสดิการ 3 สก. รองผบก.สท. รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รองผบก.น.4 ผบก.ภ.จว.สระแก้ว รรท.ผบก.ปส.2 บช.ปส.
 4. 4. What…? Why…? How…?
 5. 5. ทำหน้าที่สื่อสาร ให้คนสองกลุ่ม...”เข้าใจ”
 6. 6. คนสองกลุ่ม ตำรวจ ประชาชน
 7. 7. สื่อสารองค์กร ภายนอก ภายใน
 8. 8. ภายนอก สร้างความเข้าใจ ทำงานตำรวจ บอกกล่าวผลงาน
 9. 9. ภายใน เข้าใจตรงกัน ทำงานสำเร็จ
 10. 10. การปฏิบัติการข่าวสาร = information operation = IO
 11. 11. การกระทำใดๆ กับข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การปฏิบัติการของฝ่ายเรา สัมฤทธิผล
 12. 12. การกระทำการใด ๆ • ล่วงรู้ • ดำเนิน กรรมวิธีข่าว • เผยแพร่
 13. 13. ล่วงรู้ • รับรู้ข่าวเปิด • สืบหาข่าวลับ • จับกระแสสังคม
 14. 14. ดำเนินกรรมวิธี ข่าวสาร • รวบรวมข้อมูล ที่เป็นจริง • ตัดข่าวลบ เพิ่มข่าวบวก • สร้างข้อมูลลวง
 15. 15. เผยแพร่ • สื่อสาธารณะ แบบดั้งเดิม • สื่อใหม่
 16. 16. What…? Why…? How…?
 17. 17. Why…?
 18. 18. Why…? หน้าที่ตามคำสั่ง เป็นตำรวจ
 19. 19. HOW…?
 20. 20. แต่เดิมทำยังไง ?
 21. 21. แนวโน้ม...สื่อแบบดั้งเดิม
 22. 22. กำไรสุทธิลดลงกว่า
 1,764.42 ล้านบาท *ผลการดำเนินงานประจำ ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 23. 23. ในปี 2016 มีบางช่องปิดตัว บางช่องปรับลดพนักงาน หลายช่อง ขาดทุน และบางช่องมีแนวโน้มจะปิดตัวเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ ไหว และมีแนวโน้มว่าอาจจะมีทีวีดิจิทัลที่ปิดตัวตามไป
 credit : ผู้จัดการออนไล
 24. 24. ส่วนหนึ่งเพราะคนดูทีวีในมือถือมากขึ้น
 25. 25. Marie Claire ปิดตัวแล้ว หลังอยู่ คู่แผงหนังสือมา นาน 13 ปี credit : นสพ.แนวหน้า
 26. 26. ทุกวันนี้ล่ะ ?
 27. 27. Social Media
 28. 28. 1 DIGITAL IN 2017 GLOBAL OVERVIEWA COLLECTION OF INTERNET, SOCIAL MEDIA, AND MOBILE DATA FROM AROUND THE WORLD
 29. 29. 28 SOURCES: INTERNETWORLDSTATS; INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU); INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; FACEBOOK; NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES. GLOBAL AVERAGE INTERNET PENETRATION BY COUNTRYJAN 2017 NATIONAL INTERNET PENETRATION FIGURES 99% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 88% 87% 85% 82% 82% 79% 73% 72% 71% 70% 67% 66% 66% 60% 59% 58% 53% 53% 52% 51% 51% 50% 37% 35% UNITEDARAB EMIRATES JAPAN UNITED KINGDOM CANADA SOUTH KOREA GERMANY UNITED STATES FRANCE AUSTRALIA HONGKONG SPAIN SINGAPORE ARGENTINA RUSSIA POLAND MALAYSIA SAUDI ARABIA THAILAND BRAZIL ITALY TURKEY MEXICO PHILIPPINES CHINA VIETNAM SOUTH AFRICA NIGERIA INDONESIA GLOBAL AVERAGE EGYPT INDIA ที่ 18 ของ ค่าเฉลี่ยของ
 30. 30. 30 SOURCES: INTERNETWORLDSTATS; INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU); INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; FACEBOOK; NATIONAL REGULATORY AUTHORITIES. GROWTH IN INTERNET USERSJAN 2017 YEAR-ON-YEAR CHANGE IN THE NUMBER OF INTERNET USERS IN EACH COUNTRY vs. JANUARY 2016 51% 27% 27% 23% 21% 16% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% INDONESIA PHILIPPINES MEXICO INDIA THAILAND BRAZIL SAUDI ARABIA GLOBAL AVERAGE HONGKONG POLAND CHINA SOUTH AFRICA MALAYSIA SPAIN VIETNAM UNITEDARAB EMIRATES ITALY TURKEY FRANCE JAPAN RUSSIA UNITED STATES UNITED KINGDOM SINGAPORE SOUTH KOREA ARGENTINA AUSTRALIA CANADA GERMANY NIGERIA ที่ 5 ของ ค่าเฉลี่ยของ
 31. 31. *ข้อมูล มกราคม 2017
 32. 32. คัดเฉพาะที่คุ้นหู
 33. 33. คนใช้มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั่วโลกผู้ใช้ประมาณ 1,900 ล้านคน ในไทยผู้ใช้ประมาณ 47 ล้านคน
 34. 34. คนใช้มากเป็นอันดับ 7 ของโลก ทั่วโลกผู้ใช้ประมาณ 600 ล้านคน ในไทยผู้ใช้ประมาณ 11 ล้านคน
 35. 35. 217Mบัญชีทั่วโลก 83%ของผู้คนไทยที่เล่นเน็ตผ่าน มือถือใช้ LINE อันดับ 2ของโลกรองจาก ญี่ปุ่น *ข้อมูล ม.ค.2017 คนใช้มากเป็นอันดับ 15 ของโลก
 36. 36. มีผู้ใช้ 1,325 ล้าน คน ในทุกๆ 1 นาที มีการอัพโหลด วีดีโอรวม 300 ชั่วโมง ในทุกๆวัน จะมีคนดูมากถึง 4,950 ล้านวิว ในแต่ละเดือนมีคนดูยูทูปเป็น เวลาทั้งสิ้น 3.25 พันล้าน ชั่วโมง*ข้อมูล ก.ย.2016
 37. 37. Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer เกิด พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เกิด พ.ศ. 2524–2543 เกิด พ.ศ. 2508–2523 เกิด พ.ศ. 2489–2507 แต่ละช่วงวัย ใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกัน
 38. 38. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 13 Gen Z Gen Y Gen X Baby Boomer ความตื่นตัวและตระหนัก (Awareness) เกิด พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป เกิด พ.ศ. 2524–2543 เกิด พ.ศ. 2508–2523 เกิด พ.ศ. 2489–2507 อันดับหนึ่งแต่ละช่วงวัย ใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกัน ผลสำรวจปีนี้ คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านสมาร์ตโฟน 6.2 ชั่วโมง/วัน (ปี 2558 5.7 ชั่วโมง/วัน)
 39. 39. Baby BoomerGen Z Gen XGen Y 40.2 53.2 44.3 31.8 45.3 44.7 48.9 ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห ชั่วโมง/สัปดาห
 40. 40. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 Thailand Internet User Profile 2016 54 ภาพ 9 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน ัวข้อกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตว่าปัจจุบันนี้คนไทย นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในการ ื่อ ารผ่าน ื่อ ังคมออนไลน์มากที่ ุด ในการ �ารวจครั้งนี้จึง แบ่งการน�าเ นอผลออกเป็น2มิติได้แก่มิติของความนิยมในการใช้งาน ื่อ ังคมออนไลน์ แต่ละประเภท และมิติของความถี่ในการใช้งาน ื่อ ังคมออนไลน์แต่ละประเภท 57.6% 35.5% 13.7% 11.4% 97.3% 94.6%94.8% จากผลการ �ารวจ ดังแ ดงในภาพ 9 จะเ ็นได้ว่า ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ื่อ ังคมออนไลน์ยอดนิยม 5 อันดับ อันดับแรก ได้แก่ YouTube มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ Facebook และ Line มีผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 94.8 และ 94.6 ตามล�าดับ เป็นที่น่า ังเกตว่า ื่อ ังคมออนไลน์ทั้ง 3 อันดับแรก ทิ้ง ่างอันดับ 4 และอันดับ 5 อย่างเ ็นได้ชัด โดยอันดับ 4 คือ Instagram และอันดับ 5 คือ Twitter มีผู้ใช้งานเพียง ร้อยละของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
 41. 41. เปรียบเทียบตามความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ Gen Z อันดับที่ 1 Gen Y Gen X Baby Boomer อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 98.6% 91.4%93.8% 98.8% 97.2%97.9% 96.2% 95.3% 93.9% 91.5% 86.5%89.3% ร้อยละของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต รายเจนเนอเรชั่น เปรียบเทียบตามความนิยม ของสื่อสังคมออนไลน์
 42. 42. Why…Social Media ? They’re Free of Charge They’re friendly to use They’re the Media of this ERA
 43. 43. ภ. / ภ.จว. ควรทำอย่างไร ?
 44. 44. การจัดตั้งทีม I.O. กำหนดบทบาท ผลิตงาน แชร์ ออนไลน์ เลือกคน ฝึกฝนลูกข่าย วิเคราะห์ สื่อมวลชน
 45. 45. ชอบหรือใช้สื่อสังคม ออนไลน์เป็นประจำ ควรมีคุณสมบัติ 3 ข้อดังนี้ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทีม I.O. สนใจใฝ่รู้ รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่างๆ รวมถึงสนใจใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน สังคม มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ Social Media ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะการคิด ถ้อยคำในการบรรยาย หรือ การนำเสนอต่างๆ 1 2 3
 46. 46. ของเจ้าหน้าที่ในทีม I.O.. บทบาทและหน้าที่ จัดเก็บข้อมูล คอยจัดเก็บข้อมูลที่ลูกข่ายส่งมา อย่างเป็นระบบ เรียบเรียงถ้อยคำ มีความสามารถในการเลือกใช้ ถ้อยคำ เพื่อใช้ในการสื่อสารใน โอกาสต่างๆ หัวหน้าทีม จับตาสังคมในระดับบก. คอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในความรับผิดชอบของตน จับตาสังคมท่ัวไป คอยเฝ้าดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ภายนอกความรับผิดชอบของตน เป็นผู้ควบคุมการทำงานของทีม
 47. 47. รู้ว่า I.O. คืออะไร เรื่องใดบ้างที่ควรทำ I.O. การเผยเเพร่และ ตรวจสอบ รวมถึงการต่อต้าน I.O. และการ หาข้อมูลที่จะใช้ในงาน I.O. ภาพที่ใช้ในงาน I.O. ทั้งการถ่ายภาพที่ใช้ในงาน I.O. และการวิเคราะห์ภาพ เพื่อจะนำมาใช้งาน การเขียนหัวข้อ รวมไปถึงการเขียนเนื้อหา ให้น่าสนใจ 4 ข้อที่เจ้าหน้าที่ I.O. ควรทราบ เพื่อใช้ในการทำงาน และในการ ฝึกฝน ลูกข่าย 1 2 3 4
 48. 48. 8 ขั้นตอนในการผลิตงาน I.O. ถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง หรือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปก็ สามารถถ่ายภาพเพื่อใช้ในการ I.O. ได้ กก.รวบรวม เมื่อเจ้าหน้าที่ I.O. ของกก.ได้รับ ภาพถ่ายที่ลูกข่ายส่งมาให้แล้ว ก็รวบรวมเพื่อนำส่งให้กับทีม บก. 1 2
 49. 49. กก.ส่งให้ทีมบก. โดยให้ส่งเป็นภาพต้นฉบับ ไม่ ผ่านโปรแกรมหรือแอพฯแต่ง ภาพใดๆ ทีมบก.จัดเก็บข้อมูล นำภาพหรือข้อมูลที่ได้รับมาจัด เก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ ประโยชน์ในการนำมาใช้ ระดมสมอง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งภายในความรับผิดชอบของ บก.และในสังคมทั่วไป เลือกการนำเสนอ ว่าจะสื่อเรื่องอะไร และใช้ข้อมูล อะไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ต้องการ 3 4 5 6
 50. 50. เผยแพร่ ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสือม วลชนหรือทางสื่อสังคมออนไลน์ ประเมินผล วิเคราะห์ ประเภทของสื่อ และแนวทาง การนำเสนอต่างๆ ว่าวิธีใดได้ผลมาก น้อยเพียงใด และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการนำเสนอครั้งต่อๆไป 7 8
 51. 51. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ (แรก) e-mail : cop41@hotmail.com yingyos@me.com Website : www.yingyos.com Social Network: Line; rak2541 FB; www.facebook.com/yingyos www.facebook.com/PoliceTalk Twitter: @DrRak Mobile Phone: 08 1618 9246

ประกอบการบรรยาย วิชาสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารองค์กร

Views

Total views

231

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

168

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×