Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Police and research

Download to read offline

สไลด์ ประกอบคำบรรยายหัวข้อ การนำการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  วิชาระเบียบการวิจัยอาชญาวิทยา และการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย  คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 5127 อาคาร 51 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สไลด์ประกอบการสอนนี้ จำเป็นต้องตัดเนื้อหาบางส่วนออก เพื่อความเหมาะสมกับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเพื่อเป็นการรักษาความลับของทางราชการ

 • Be the first to like this

Police and research

 1. 1. ตำรวจ กับ การวิจัย พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รรท.ผบก.ปส.2 บช.ปส.
 2. 2. สวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK 102) เตรียมทหาร (นตท.25) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.41) ปริญญาโท : อาชญาวิทยาและงาน ยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก : ปรัชญา (Dissertation Title : Adorno On Jazz Music; A Critical Study) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บตส.32
 3. 3. สว.กิจการต่างประเทศ บช.ปส. สว.ผ.1 กก.2 ป. นว.ผู้ช่วยผบ.ตร. รองผกก.ป.สน.มักกะสัน ผกก.ฝ่ายสวัสดิการ 3 สก. รองผบก.สท. รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา รองผบก.น.4 ผบก.ภ.จว.สระแก้ว รรท.ผบก.ปส.2 บช.ปส.
 4. 4. วิจัย Research
 5. 5. การวิจัย เป็นกระบวนการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ อย่างมีระบบระเบียบ และมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535: 14)
 6. 6. การวิจัย กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการพยายามค้นหาคำตอบ หรือหาความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระเบียบและมีหลักเกณฑ์ทาง วิทยาศาสตร์ (scientific methods) (นันทวัน สุชาโต, 2537: 7)
 7. 7. การวิจัย กระบวนการแสวงหา หรือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นนัยทั่วไป อย่างมีระบบแบบแผนโดยวิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540: 2)
 8. 8. การวิจัย กระบวนการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ต้องการ ศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอันถูกต้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540: 1)
 9. 9. Research (Oxford)The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions.
 10. 10. Research (Cambridge)a detailed study of a subject, especially in order to discover (new) information or reach a (new) understanding
 11. 11. Research Re+Search Systematically For Specific Purpose
 12. 12. งานตำรวจ
 13. 13. งานตำรวจ สอบสวน ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน จราจร อำนวยการ
 14. 14. สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด เพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ ป.วิ อาญา มาตรา 2(11)
 15. 15. สืบสวน การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไป ตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ป.วิ อาญา มาตรา 2 (10)
 16. 16. เครือข่ายธุรกรรมการเงิน
 17. 17. เครือข่ายการสื่อสารของผู้ต้องหา
 18. 18. เครือข่าย เอกอ้วน
 19. 19. เริ่มคดี ม.ค.59 ได้ข้อมูลจาก สายลับว่ามีกลุ่มบัญชีที่ ทำธุรกรรมการเงินให้ กับเครือข่ายยาเสพติด / เฝ้าติดตามสืบสวน ภ.1 จับกุมผตห.คดียาบ้า 1 ล้านเม็ด สืบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับคดีที่เผ้าติดตาม คดีเครือข่ายเอกอ้วน
 20. 20. สืบสวนขยายผลเพิ่ม เติมจนทราบว่าผู้ที่อยู่ เบื้องหลังคือ นายเอกอ้วน ปฏิบัติการ”ผลพวง แห่งความโลภ”จับกุม นายเอกอ้วนพร้อม พวกรวม 11 รายรวมทรัพย์สินที่ยึดได้ ในคดีนี้ทั้งสิ้น 200 ล้านบาท นำข้อมูลที่ได้จากการ สอบสวนมาสืบสวน ขยายผล
 21. 21. กวาดล้างเครือข่าย ออกหมายจับผู้ที่ทำ ธุรกรรมการเงินให้กับ เครือข่ายนี้อีก 2 ราย คาดว่าน่าจะจับกุมตัว มาดำเนินคดีได้ เร็วๆ นี้
 22. 22. ข้อมูลธุรกรรมการเงิน
 23. 23. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
 24. 24. ผู้ต้องหาคดี 1,000,000 เม็ด ศาลชั้นต้นพิพากษา...ประหารชีวิต
 25. 25. มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ยึด ได้ในขณะนี้
 26. 26. 200 ล้านบาท
 27. 27. การป้องกันและปราบปราม การป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้น หากเกิดขึ้น ต้องสามารถปราบปรามจับกุมมาดําเนินคดีให้ได้ โดยทั่วไปมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ จึงจําเป็นจะต้องศึกษาและปรับใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุม ชุน สังคม และประเทศ คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานี ตำรวจ พ.ศ.2557 (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.)
 28. 28. งานอำนวยการ
 29. 29. ศปก. ศูนย์ปฏิบัติการ
 30. 30. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 31. 31. การพิจารณาความชอบ
 32. 32. งานงบประมาณ
 33. 33. องค์กรต้องการ...การเปลี่ยนแปลง
 34. 34. บทสรุป วิจัย คือต้นแบบทางอุดมคติ ของกิจการตำรวจทุกแขนง วิจัย ต้องถูกนำมาใช้ในภารกิจตำรวจ ทุกแขนงอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิจัย คือหัวใจสำคัญของการปฏิรูป องค์กรตำรวจ
 35. 35. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ (แรก) e-mail : cop41@hotmail.com yingyos@me.com Website : www.yingyos.com Social Network: Line; rak2541 FB; www.facebook.com/yingyos www.facebook.com/PoliceTalk Twitter: @DrRak Mobile Phone: 08 1618 9246

สไลด์ ประกอบคำบรรยายหัวข้อ การนำการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  วิชาระเบียบการวิจัยอาชญาวิทยา และการบังคับใช้กฎหมาย หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย  คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 5127 อาคาร 51 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สไลด์ประกอบการสอนนี้ จำเป็นต้องตัดเนื้อหาบางส่วนออก เพื่อความเหมาะสมกับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเพื่อเป็นการรักษาความลับของทางราชการ

Views

Total views

249

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

184

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×