Modal asiment

6,279 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modal asiment

 1. 1. PENGENALAN Sosialisasi merupakan proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai,sikap, kemahiran yang dipunyai oleh keluarga/ masyarakat bagi membentuk personalitinyayang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi dapat membantuseseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna. Sosialisasi dapat membantu mengekalkan idea-idea,nilai-nilai dan pola-pola tingkahlaku yang menyatukan masyarakat supaya terus kekal walaupun ahli-ahli masyarakatnya silihberganti. Melalui sosialisasi kebudayaan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasikepada generasi yang lain. Tanpa sosialisasi seseorang tidak dapat berinteraksi,bekerja dalamsatu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Sosialisasi berlaku secara sedar dan tidak sedar. Walaupun kanak-kanak diajar carabertingkah laku mengikut budayanya namun nilai-nilai yang baik dan buruk dirumah,sekolah atau masyarakat turut mempengaruhi mereka. Proses sosialisasi berlaku dalam tiga jenis. Pertama ,sosialisasi primer (permulaan)iaitu proses ini berlaku pada peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak mempelajari konsepdiri,psikomotor,penaakulan dan kemahiran bahasa daripada keluarganya. Kedua,sosialisasisekunder (penyertaan) iaitu berlaku pada peringkat kanak-kanak,remaja dan dewasa.padaperingkat ini akan berlaku proses pengembangan konsep diri,menerima konsep baru,berlakuperubahan dan penyesuaiaan akibat daripada interaksi dengan rakan sebayasekolah,mediamassa dan masyarakat. Ketiga sosialisasi semula(resosialisasi).Proses ini mungkin berlakuatau tidak berlaku pada seseorang.Sosialisasi semula ini berlaku akibat daripada perubahansecara drastik,mendadak,radikal atau terpaksa yang dialami oleh seseorang.Misalnya berlakuakibat kemalangan,revolusi, peperangan, perubahan kepercayaan, bencana ,ketagihan dadahdan perubahan politik.Konsep kendiri sikap dan taakulan seseorang itu akan berubah dengancepat akibat daripada situasi diatas. Antara agen yang membentuk dan mempengaruhi sosialisasi ialah guru, keluarga ,sekolah, rakan sebaya, media massa , dan komuniti atau masyarakat. 1
 2. 2. Peranan dan tanggungjawab agen sosialisasi dalam Pendidikan Moral : 1. KELUARGA Keluarga merupakan agen sosial yang banyak mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.Ibu bapa akan mengajar anak-anak berhubung dengan apa yang harus dilakukan danapa yang tidak boleh dilakukan.Daripada ibu bapa anakanak akan mempelajarikemahiran,sikap,norma dan nilai-nilai. Keperibadian anak-anak banyak bergantung kepadadidikan ibu bapa.Ibu bapa yang tegas melahirkan anak-anak yang kuat disiplin.Didikan ibubapa yang yang longgar banyak menghadapi masalah.Keluarga yang porak peranda latarbelakangnya tidak akan berjaya melahirkan anak-anak yang optimis sudut pandangannyadalam kehidupan.Terdapat dua jenis keluarga dalam sesebuah masyarakat iaitu keluarga asasdan keluarga kembangan. (a) Keluarga Asas Terdiri daripada bapa, ibu yang ada ikatan perkahwinan yang sah dan mempunyai anak-anak sendiri atau anak angkat dan tinggal bersama.Tanggungjawab membentuk tingkah laku anak-anak dijalankan sepenuhnya oleh ibu dan bapa. Anak-anak waktu lahirnya adalah ibarat kain putih,tidak ada noda dan dosa.Terpulang kepada ibu bapa mencorakkannya.Ibu bapa senang membentuk perwatakan anak-anak mereka semenjak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.Kebanyakkan proses interaksi anak-anak berlaku di rumah . Ibu bapa menjadi model utama yang boleh dicontohi anakanak. (b) Keluarga kembangan Keluarga kembangan ialah keluarga yang terdiri daripada sebuah atau beberapa keluarga asas dan ahli-ahli keluarganya dan tinggal bersama.Tanggungjawab mendidik anak-anak dan menjaga ahli keluarga yang sakit dijalankan bersama disamping membantu ekonomi keluarga.Oleh itu pemupukan nilai dilakukan bukan sahaja oleh ibu bapa tetapi juga oleh anggota keluarga yang lain seperti datuk,nenek,bapa dan ibu saudara serta sepupu. Kesimpulannya, ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadapperkembangan moral seseorang kanak-kanak pada peringkat awal. Kanak-kanak 2
 3. 3. akan diasuh menerusi proses praktis pemeliharaan dan menerusi tingkah lakuyang akan diteladani. Asuhan memainkan peranan yang penting dalam prosess o s i a l i s a s i i n d i v i d u . I b u b a p a ya n g bersikap penguasaan serta autokratik akanmendapati anak-anaknya begitu taat pada arahan tetapi menjadi pasif dalamtingkah laku mereka. Sebaliknya, ibubapa yang mengamalkan sikap bebas akanmendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan-santun, tidak bertanggungjawabdan tidak boleh berdikari.Ibubapa yang mengamalkan cara demokrasi dan membincangkanmasalah-masalah dengan anak-anak mereka serta mempertimbangkan pendapat anak-anak,apabila membuat keputusan-keputusan penting, akan mendapati anak-anak merekamenpunyai keyakinan diri yang tinggi. Kanak-kanak ini juga akan menjadi lebih aktif, cerdasdan lebih bersopan santun.Selain itu, saiz keluarga juga akan mempengaruhiproses sosialisasi individu,iaitu dengan interaksi secara lisan dan fizikal antara individu,contohnya di antara adik beradik. 2. RAKAN SEBAYA Rakan sebaya seseorang kanak-kanak terdiri daripada mereka yang sebaya dengannyaserta berkongsi minat dan aktiviti yang sama.Kumpulan rakan sebaya kebanyakkannya daristatus sosial yang sama .Apabila mencapai peringkat remaja pengaruh rakan sebayabertambah penting kerana mereka menghabiskan masa bersama lebih banyak daripadabersama ibu bapa.Individu ini cenderung untuk mengikuti pandangan,nilai dan sikap rakan-rakan sebaya mereka. Rakan sebaya yang tinggi sahsiahnya akan dapat membentukkumpulannya kearah peribadi yang mulia dan begitulah sebaliknya jika tersalah memilihkawan. (a) Rakan sekolah Rakan sekolah boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Rakan sekolah ialah kumpulan individu yang mempunyai umur dan taraf sosial yang hampir sama. Mereka mempunyai minat dan matlamat yang sama dalam alam persekolahan .Contohnya bermain,belajar,hobi dan lain-lain aktiviti secara bersama selaras dengan kehendak budaya dan iklim sekolah. 3
 4. 4. (b) Rakan luar sekolah Adalah kumpulan rakan sebaya dalam kumpulan bermain,satu geng atau satu clique. Aktiviti-aktiviti kumpulan lebih berbentuk acara sukarela.Mereka belajar berdikari dan membentuk peraturan, nilai dan norma-norma kumpulan tersendiri.Ahli kumpulan remaja biasanya mempunyai subbudaya tertentu,cara bercakap,jenis-jenis pakaian,muzik,nilai dan norma kumpulan rakan sebayanya.Mereka cuba menghayati subbudaya ini supaya mereka diterima dan disanjung oleh kumpulannya.Kadang- kadang nilai dan norma ini bertentangan dengan nilai dan norma keluarga atau tradisi.Ini akan menimbulkan bibit-bibit konflik antara golongan tua dan golongan muda. 3. GURUSeseorang guru mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri kerana ada guru yang bersifatautokratik,demokratik dan laissez-faire.Guru yang autokratik tidak bersedia mendengarpandangan dan pendapat murid.Murid akan menjadi pasif serta tidak terdorong untukmemberi pendapat. Suasaan sosio emosinya yang dipenuhi ketegangan tidak menggalakkan interaksi gurudan murid.Guru yang demokratik memberi kesan yang positif kerana pelajar-pelajar diberiruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka.Suasana sosio emosi yangdemokratik akan menggalakkan perkembangan yang positif dan meningkatkan kemahiransosial. Guru Pendidikan Moral mempunyai tanggungjawab yang penting. Selain daripadaperlu menyampaikan pelajarannya dengan berkesan. Beliau perlu menjadi contoh kepadapelajarnya. Guru pendidikan moral bukan sahaja mengajarkan nilai-nilai moral kepadamurid-murid tetapi harus menghayatu serta mengamalkannya. Mereka ialah „Role Model‟yang merupakan kayuukur kepada perkembangan moral pada pandangan pelbagai pihak,khususnya pelajar-pelajat di sekolah tersebut. Sehubungan itu, tugas menyemai danmemupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru PendidikanMoral. Peranan utama guru ialah sebagai seorang pendidik. Dalam merealisasikan matlamatpendidikan negara, seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid iaitu 4
 5. 5. dengan memberi ilmu, memberi pendedahan dan pengalaman serta mendidik murid-muridnyaberakhlak mulia. Guru berperanan dalam mengajar, menyampai maklumat, berbincang,mengendalikan bengkel dan sebagainya. Hal ini kerana guru merupakan insan yangdipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid dengan segala ilmu pengetahuansupaya mereka dapat mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri mereka iaitu darisegi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Guru juga perlu mendedahkan murid-muridnya dengan pengalaman-pengalamantertentu. Antaranya pengalaman mengembara, ikhtiat hidup di hutan, dan menyertaipertandingan. Hal ini adalah berkaitan dengan kegiatan kokurikulum di sekolah. Seterusnya,guru juga berperanan dalam mendidik murid-muridnya berakhlak mulia supaya merekamenjadi insan yang mulia. Dalam hal ini, pendidikan moral dan agama adalah penting. Guruhendaklah mendidik pelajarnya cara berhubung, berkomunikasi, adab makan, adabberpakaian, adab bergaul dan sebagainya supaya mereka menjadi insan yang berilmu danbersahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di samping itu, guru juga berperanan sebagai penasihat kepada ibu bapa. Guruharuslah menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya perkembangan murid disekolah dan di rumah dapat diikuti. Sehubungan itu, guru haruslah mengetahui latar belakangkeluarga muridnya. Guru juga bertanggungjawab dalam menyimpan semua maklumat yangdiberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka dantidak membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.Hal ini kerana guru merupakan insan yang paling dipercayai oleh ibu bapa dalam menjagadan mendidik anak mereka di rumah dengan cara yang terbaik dan berkesan. Sekiranya ibu bapa mempunyai masalah berkaitan dengan anak mereka, gurumerupakan insan yang terbaik untuk mereka meluahkan perasan dan masalah serta memintanasihat dan dorongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh yang demikian,peranan guru ketika ini amatlah penting dalam memberi nasihat, dorongan dan bimbingankepada ibu bapa supaya mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anakmereka dan membantu anak mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran sertapengembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial anak mereka. Kesimpulannya, guru merupakan insan terpenting dalam merealisasikan FalsafahPendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Hal ini kerana guru berperanansebagai seorang pendidik, pembimbing, jurulatih, kaunselor, penasihat dan role model kepada 5
 6. 6. murid-murid dan masyarakat. Oleh yang demikian, guru perlu mempunyai kemahiranprofesional seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, menyediakan bahan pengajaranpembelajaran, mengajar, mengurus, menilai, berkomunikasi, menangani masalah danberusaha ke arah perkembangan kendiri. Hal ini supaya mereka dapat mendidik danmelahirkan anak bangsa yang berkualiti, berpengetahuan, bersahsiah dan seimbang dari segijasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 4. SEKOLAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN Sekolah adalah agen mempersiapkan diri pelajar dengan persekitarannya. Institusipendidikan merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan untuk mencapai objektif pendidikansecara berterusan. Faktor-faktor persekitaran akan mempengaruhi input organisasipendidikan dan output organisasi pendidikan tersebut akan digunakan oleh alam sekitarnya..Semua ini dipengaruhi oleh perubahan dalam bidang ekonomi, politik, sosiologi masyarakatdan perubahan dasar kerajaan. Sesuatu perubahan tidak sahaja berasaskan suatu himpunankeadaan : perubahan di dalam dan di luar sistem sekolah atau sebuah sekolah juga perludifikirkan.Citarasa dan kehendak manusia berbeza-beza. Manusia memberikan nilai-nilaitertentu kepada sesuatu perkara. Kegiatan ko kurikulum pula berubah daripada permainanbola sepak dan sepak takraw kepada permainan skuasy, golf, bowling dan renang. Semua inimenjadi agenda utama dalam perubahan pendidikan kerana mutu sukan negara dalam sukan-sukan ini semakin meningkat. Kanak-kanak menghabiskan masa enam hingga lapan jam setiap hari di sekolah.Inibermakna individu-individu,kemudahan-kemudahan dan budaya sekolah akanmempengaruhi sosialisasi seseorang kanak-kanak. Guru juga sangat berpengaruhdisekolah.Gaya penampilan,sikap kepimpinannya memainkan peranan dalam prosessosialisasi individu.Cara pentadbiran sekolah,persekitaran serta budaya sekolah jugaberperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak atau pelajar. (a) Pentadbir Pentadbir yang efektif adalah penting untuk mewujudkan suasana mendorong pengajaran yang bermakna dan menyeronokkan.Pentadbir hendaklah berupaya membentuk satu struktur dan amalan yang mengintegrasikan maklum balas,membuat 6
 7. 7. refleksi dan amalan-amalan dan tindak balas yang diterima berlandaskan aspek-aspekberikut: mengesan kecekapan pentadbiran sekolah. menilai budaya moral sekolah. menilai secara moral guru-guru dibawah pentadbirannya.(b) Budaya, Iklim dan FizikalBudaya sekolah merangkumi aspek-aspek seperti ilmu,insan,moral budayakerja,budaya komunikasi,budaya bilik darjah dan budaya kepimpinan. Dua faktorutama membentuk budaya sekolah ialah input sekolah yang berunsurkan sumber iaitusaiz bilik darjah,nisbah guru-pelajar,pembelajaran setiap pelajar,keadaan bangunansekolah,bentuk kurikulum,bahan kurikulum,bahan pengajaran dan pembelajaran dankemudahan fizikal yang lainFaktor kedua ialah faktor-faktor proses pengurusansekolah iaitu kepimpinan pentadbiran, kepimpinan guru,tahap penyeliaan,misi danvisi sekolah, perasaan kekitaan dan iklim pengajaran dan pembelajaran.Kerjasama yang erat antara pihak sekolah,ibu bapa dan masyarakat setempatmembantu keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah pada tahap maksimum.Iklim sekolah ialah sifat dan suasana yang terdapat dalam sesebuah sekolah.Iklimsekolah sangat penting untuk melahirkan insan yang baik dan dapat membantuperkembangan pelajar selaras dengan FPN iaitu melahirkan insan yang seimbang darisegi jasmani,emosi, rohani dan intelek.(JERI).Aspek yang mempengaruhi iklim sekolah ialah aspek fizikal sekolah,aspek sosialsekolah dan aspek budaya sekolah.Aspek fizikal sekolah meliputi semuainsfrastruktur yang terdapat di kawasan sekolah seperti bangunan,padang,tandasbengkel,makmal,pusat sumber,kantin dan lain-lain.ada beberapa ciri keberkesananpengurusan aspek fizikal sekolah iaitu kebersihan,keselamatan,keselesaan dankeindahan persekitaran.Pengurusan fizikal yang berkesan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaranpelajar dan guru dalam suasana yang tenteram,selesa,harmoni danmenyeronokkan.Keadaan fizikal sesebuah sekolah memainkan peranan penting dalammencorakkan tingkah laku pelajar-pelajarnya. 7
 8. 8. 5. MASYARAKAT Masyarakat ditakrifkan sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bersosial bersamadi sesuatu tempat dengan adanya peraturan,aturan serta menjalankan amalan hidup untukkepentingan bersama. ,Kelompok ini mempunyai pemimpin ,peraturan dan norma-normatertentu untuk mewujudkan satu keadaana yang harmonis.Jika pemimpin menekankan nilaikerajinan dan peningkatan produktiviti akan menghasilkan ahli-ahli yang bersikap tekun,rajinmembut sesuatu dengan bersungguh tanpa cepat putus asa.Slogan seperti ” 1 Malaysia:rakyatdidahulukan,pencapaian diutamakan” ,”Malaysia Boleh”dan ”Cemerlang,Gemilang danTerbilang ”sering dilaungkan oleh pemimpin kita bertujuan untuk membentuk masyarakatyang dinamik dan progresif serta mengamalkan nilai-nilai murni ,cekap bersih dan amanah. Masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan mempunyai peranan yang tidak kurangpentingnyadalam membentuk personaliti anggotanya. Ahli psikologi MargaretMead telah menjalankankajian keatas beberapa masyarakat primitif. Mead mendapatidalam masyarakat Samoa terdapat zaman perantaraan yang harmoni antara zamankanakkanak dan dewasa. Mereka dibimbing oleh masyarakat sekeliling dan hidup ditentukandengan jelas melalui p e m u a f a k a t a n d a n t i d a k t e r d a p a t p u n c a - p u n c a ya n gn ya t a b a g i m e n i m b u l k a n s e b a r a n g k e r u n s i n g a n . J a r a n g t e r d a p a t p r b u a t a n kurang bermoral di dalam masyarakat tersebutkerana setiap anggotanya dianggap sebagai ahli keluarga terdekat yang perludijagai dengan sempurna. Kajian beliau di AmerikaSyarikat adalah sebaliknya.Masyarakatnya tidak mempedulikan hal orang lain menyebabkan pelbagaiperbuatan kurang bermoral dari peringkat kanak-kanak lagi. Menurut Kohlberg (1981)pula kanak-kanak perlu berinteraksi dngan masyarakat tidak kira tahap umur kerana inimembolehkan m e r e k a pertingkahlaku sesuai dengan norma-norma masyarakatseperti orang dewasa. Masyarakat yang sensitive melahirkan kanak-kanak yangpeka t e r h a d a p k e a d a a n sekeliling. 8
 9. 9. 6. MEDIA MASSA Adibah Amin (1990) menghujahkan bahawa keruntuhan dan pembinaan mora bolehberlaku melalui pengaruh media massa. Media massa merupakan satu mekanisme yangmempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam pembentukan keperibadianmanusia. Ia merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanamdan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. Media massa mampumencorakkan hati budi, mentaliti dan sahsiah umat khasnya yang beroperasi 24 jam. Mediamassa tersebut perlu bebas dari cengkaman faham sekularisme, budaya komersial yangmelampau, faham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berpoya-poya. Media massa hendaklah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yangselaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. Para petugas media massa hendaklah meningkatkanrasa akauntabiliti, tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk memihak dan menegakkannilai-nilai luhur seperti kebenaran dan kejujuran. Melalui buku, majalah, akhbar, radio, dntelevisyen,harus kita popularkan tooh-tokoh benar atau rekaan yang boleh member inspirasikepada generasi muda untuk mengikut jejak langkahnya. Cerita-cerita di radio dan televisyenharus dipertingkatkan lagi hingga tercipta deretan “hero” dan “heroin” yang wajar dijadikanteladan dan dapat mengilhamkan kanak-kanak serta remaja untuk membina sifat-sifat yangterpuji. Sebelum ini kita telah pun berbicara mengenai keruntuhan akhlak anggota masyarakat,khususnya generasi muda hari ini yang wajar dicari jalan solusinya. Faktor-faktor yangmendorong kepada kemelut ini juga telah kita kongsi bersama. Selain faktor dalamanmanusia itu sendiri, faktor-faktor luaran juga dikenal pasti menjadi barah penyakit sosialyang harus dihapuskan segera. Antara faktor luaran tersebut ialah peranan media massa yangmenjadi topik utama dalam artikel kali ini. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sejak beberapa abad lampau hinggalah pada zamanmilenium ini, teknologi media telah diterima dan diperkasa oleh manusia sebagai suatu"kuasa baru" dalam kehidupan seharian mereka. Bermula dengan perkembangan mendadakmedia cetak pada sekitar abad ke-16, dituruti media elektronik pada abad ke-19 dan kiniledakan media internet, media massa terus mengukuhkan posisinya sebagai sarana pentingmanusia untuk pelbagai perkara, seiring dengan peredaran zaman dan kemajuan peradabandunia. 9
 10. 10. Kehadiran pelbagai media jaringan sosial pada alaf ini seperti Facebook, Twitter,MySpace, Friendster dan Blog pula sememangnya telah memeriahkan lagi kehidupanmanusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain, hinggakan kebanyakandaripada kita kini sudah tidak dapat lari daripada memanfaatkannya untuk pelbagai aktivitiyang dilakukan. Kajian terkini juga telah menunjukkan aktiviti melalui media-media jaringansosial tersebut telah menjadikan generasi muda sebagai para pengguna dan pengunjungutamanya. Bukan itu sahaja, malah para pengkaji peranan media dalam dan luar negara jugatelah bersetuju bahawa media sosial telah menjadi salah satu faktor utama kemenanganBarrack Obama dalam Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2008, selain turutmenyumbang dalam tsunami politik yang melanda Malaysia berikutan kejayaan parti-partikomponen Pakatan Rakyat menawan beberapa negeri dan menafikan majoriti dua pertigaBarisan Nasional di Parlimen dalam pilihan raya umum pada tahun yang sama. Kepentingan media massa, sama ada dalam bentuk bercetak, elektronik mahupunberinternet pada zaman pascamoden ini diakui bukan sahaja mampu bertindak sebagaipenyebar maklumat, berita dan sebagainya, malah turut berupaya mencetus minda rakyat,hatta menjadi penentu agenda sesuatu negara dan masyarakat. Hal ini terzahir melaluikenyataan Cohen, seorang tokoh komunikasi terkemuka yang pernah menyatakan, "Dalambanyak keadaan, media tidak berupaya mempengaruhi orang ramai menentukan bagaimanauntuk berfikir tetapi yang mengajaibkan ialah media berjaya mempengaruhi pembacanyauntuk menentukan apa yang perlu difikirkan". Malah, media massa yang pelbagai bentuk ini sebenarnya boleh dimanfaatkan dalamusaha dakwah. Bagi para pendakwah, media massa telah menyediakan ruang dan peluangyang seluas-luasnya untuk mereka menyebarkan Islam, menyeru manusia kepada kebaikandan mencegah daripada kemungkaran. Melalui teknologi media baru yang serba canggih,usaha dakwah kini dapat diperkayakan dengan pendekatan yang lebih kreatif menerusigabungan multimedia, bunyi, video, foto, grafik dan capaian internet, yang mana sudahtentulah kerahmatan Islam dan syariah dapat diserlahkan dengan lebih menarik kepadapelbagai bangsa dan kelompok manusia di atas muka bumi ini. Namun, pada setiap manfaatada saja mudarat yang menjadi temannya. Dalam hal ini, melalui beberapa kajian yang 10
 11. 11. dijalankan, media massa turut telah dibuktikan menjadi penyumbang utama kepadakeruntuhan moral dalam kalangan generasi muda. Program-program televisyen contohnya, lebih mengutamakan unsur hiburan daripadailmu dan maklumat. Filem-filem Barat dan Hindustan yang dihidangkan kepada masyarakatkhalayak bukan saja telah menghakis nilai ketimuran, malah terselit secara nyata atau tersiratadegan-adegan lucah, yang mana sudah tentu akhirnya menjadi ikutan mereka yangmenontonnya. Kebanjiran video lucah yang mudah didapati di pasaran gelap, kandunganmajalah hiburan yang memaparkan foto-foto figura yang mendedahkan aurat yangketerlaluan serta menjolok mata serta penganjuran konsert-konsert penyanyi dari negaraBarat pula menambah lagi krisis nilai yang telah sedia ada. Natijahnya bukanlah sukar untukkita jangkakan. Gejala zina dan budaya hedonisme adalah antara hasilnya. Justeru, selain kekuatan dalaman individu itu sendiri dalam mendepani cabaran mediamassa, ibu bapa juga perlu proaktif mengawal dan memberikan perhatian yang serius kepadajenis rancangan yang ditonton di televisyen atau laman-laman yang dilayari di internet olehanak-anak mereka di rumah supaya mereka tidak terdedah dengan anasir-anasir yang bolehmeruntuhkan pertahanan rohani mereka. Sedarlah kita, anak-anak ini lazimnya bersifat kurang matang apabila berhadapandengan sesuatu cabaran. Mereka amat mudah terpedaya dengan apa juga cabaran yang ada disekeliling mereka. Oleh hal yang demikian, kita selaku ibu bapalah yang bertanggungjawabmemastikan anak-anak kita sentiasa dibimbing agar berjaya mengelak daripada terpedayadengan sebarang bentuk anasir buruk yang datang dari persekitaran yang akan merosakkanmasa depan mereka. 11
 12. 12. Kesimpulan Secara kesimpulannya, pembentukan sahsiah diri seseorang itu dipengaruhiolehpelbagai faktor dalaman dan luaran. Baik dan buruknya bergantung kepada seseorang itud i m a n a s e s e o r a n g p e r l u t e l i t i s e b e l u m m e m b u a t a p a - a p a keputusan keranaia melibatkan sahsiah diri masing-masing . Secara keseluruhannya , secara sedar atau tidak, kebanyakanmasalah yang melanda pelajar pada masa kini adalah disebabkan konflik atau tekanan yang wujud didalam alam persekitaran . Proses modenisasi atau pembangunanyang pesat telahmengubah cara hidup masyarakat kita khasnya golongan remaja. Begitu juga denganinstitusi kekeluargaan yang sudah tidak dianggap penting lagi justeru meningkatnya kadarperceraian. Sebagai contoh, Berita Harian bertarikh 20 Oktober 1998 melaporkan Jabatan KebajikanM as ya r a k a t N e g er i Te r en gga n u m e nd ap at i k e run t uh a n i n st i t us i k el u a r gaadalah punca utama kepada peningkatan masalah moral di kalanganr em aj a b aw ahum u r d i n e ge ri t e r s eb u t . R at a- r at a m a s ya r a k at ki t a m ul a bersikap individualistikdan materialistik.Penghayatan nilai-nilai murni oleh masyarakat majmuk perlu diteruskan dandipupuk agar diamalkan bagi membendung serta mengatasi gejala sosial dalammasyarakathari ini. Kesemua agama dan budaya masyarakat yang merupakanentiti terbesar dalamnegara kita iaitu Melayu, Cina dan India menyeru sertamengajak penganutnya agarberakhlak mulia. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkanpe ri l a k u m e r ek a m e nj u ru s k e a r ah negatif. Kerajaan telah berusaha dalam menanganipermasalahan tersebut dansentiasa menyuburkan serta membuka ruang perbincangan danpercambahanminda agar masyarakat sedar tentang tanggungjawab masing-masing.Oleh sebab itu setiap warganegara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai positif yang adadalam ajaran agama masing-masing. Pada pandangan saya, nilai boleh mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatuada kalanya mencerminkan sikap seseorang. Nilai moral sesuatu masyarakat boleh disorotkandaripada sumber agama, tradisi atau kebudayaan, kelompok pendatang, dan systemperundangan. Kemerosotan nilai dan kehancuran system nilai masyarakat berpunca daripadafahaman baharu, masyarakat majority tidak mempertahankan nilai-nilai murni yang penting,dan perubahan nilai dalam masyarakat yang meruntuhkan nilai-nilai hidup yang baik. 12
 13. 13. RUJUKANBuku 1. Abd.Rahim Abd. Rashid. (1993). Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum KBSM . Selangor. Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka 2. Abdul Rahman MD. Aroff, Lee Hoon,Chong. (1994) ,Pendidikan Moral. Kuala Lumpur.Longman Malaysia Sdn. BhdWebsite/ Internet1. http://www.ipislam.edu.my/uploaded/ModulKPLI/PenMoralKPLISR.pdf2. http://asnahhamid.blogspot.com/3. http://www.scribd.com/doc/18763750/Media-Massa4. http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi5. http://alfinnitihardjo.ohlog.com/sosialisasi.oh112677.html6. http://www.scribd.com/doc/57272186/Agen-Agen-Moral7. http://treebuilder.blogspot.com/2011/01/peranan-sekolah-dalam-merealisasikan.html 13

×