การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

11,900 views

Published on

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • Be the first to comment

การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 1. 1. การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้ น ตัวแปรเดียว
 2. 2. การเปลียนประโยคภาษาให้ อย่ ูในรูปประโยคสั ญลักษณ์
 3. 3. • เกมส์ มีเงิน 10 บาท เก่ งมีเงินมากกว่ าเกมส์ 5 บาท เก่ ง มีจะมีเงิน 10+5 บาท• ถ้ าเกมส์ มีเงิน x บาท เก่ งมีเงินมากกว่ าเกมส์ 5 บาท เก่ ง มีจะมีเงิน x+5 บาท• นําหวาน อายุ 14 ปี ถ้ าเสกโลโซ อายุเป็ นห้ าเท่ าของนําหวาน เสกโลโซ จะมีอายุเป็ น 5 × 14 ปี• ถ้ านําหวานอายุ y ปี เสกโลโซอายุเป็ นห้ าเท่ าของนําหวาน เสกโลโซ จะมีอายุเป็ น 5 × y ปี
 4. 4. • ลูกเสือกองหนึ#งมี 15 คน แบ่ งออกเป็ นสองหมวด หมวดแรกมี 7 คน หมวดที#สองจะมี 15-7 คน• ถ้ าลูกเสือกองหนึ#งมี 15 คน หมวดแรกมี x คน หมวดที#สองจะมี 15-x คน• โรนัลโดเป็ นนักฟุตบอล เดือนแรกยิงประตูได้ 3 ลูกเดือนที#สองยิงประตูได้ เป็ นสามเท่ าของเดือนแรกเดือนที#สอง โรนัลโดยิงประตูได้ 3 × 3 ลูก
 5. 5. โรนัลโดเป็ นนักฟุตบอล เดือนแรกยิงประตูได้ y ลูกเดือนที#สองยิงประตูได้ เป็ นสามเท่ าของเดือนแรกเดือนที#สอง โรนัลโดยิงประตูได้ ก# ีลูกเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ ได้ เป็ น 3 × y
 6. 6. นายเสือฟา มีรถ 15 คัน ้ เสียไป x คัน ปั จจุบันจะเหลือรถกี#คันเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ เป็ น 15-x
 7. 7. แข่ งขันปิ งปองสองปี ชนะทังหมด 7 ครั งการแข่ งขันปิ งปองปี แรกชนะ 2 ครั งปี ที#สองชนะกี#ครั งเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ ได้ เป็ น 7 = 2 + x
 8. 8. สองเท่ าของราคาก๋ วยเตี2ยว มีค่าเท่ ากับ 40เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ ได้ เป็ น 2x = 40
 9. 9. ห้ าเท่ าของราคารถคันหนึ#งมีค่าเท่ ากับ 3500เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ ได้ เป็ น 5x = 3500
 10. 10. ครึ#งหนึ#งของราคาหมวก มีค่าเท่ ากับ 100เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ ได้ เป็ น x = 100 2
 11. 11. ราคาสุนัขเป็ นสิบเท่ าของราคาไก่ซึ#งราคาของสุนัขรวมกับไก่ เป็ นเงิน 800 บาทเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์ ได้ เป็ น 10x + x =800
 12. 12. โจทย์ ปัญหาเกียวกับจํานวน
 13. 13. BEANอ่ อนกว่ าRONALDO 7 ปีถ้ าทั+งสองคนมีอายุรวมกัน 100 ปีจงหาอายุของBEAN ให้ x แทนอายุของ BEAN ดังนั+น RONALDO มีอายุ x + 7 ปี ทั+งสองคนมีอายุรวมกันคือ x + ( x + 7 ) โจทย์ กาหนดให้ ท+งสองคนมีอายุรวมเป็ น 100 ปี ํ ั จะเขียนสมการได้ เป็ น x + (x +7) = 100
 14. 14. จงหาจํานวนคู่สามจํานวนทีเรียงติดกันและมีผลบวกเป็ น 306 ให้ x แทนจํานวนแรก ดังนั+นจํานวนทีสองเป็ น x+2 จํานวนทีสามเป็ น x+4 ผลบวกของทั+งสามจํานวนคือ x+(x+2)+(x+4) โจทย์ กาหนดให้ ผลบวกของทั+งสามจํานวนเป็ น 306 ํจะเขียนสมการได้ เป็ น x+(x+2)+(x+4)=306
 15. 15. ผลต่ างของหกเท่ าของจํานวนๆหนึ#งกับ8 มีค่าเท่ ากับ1ให้ x แทนจํานวนๆหนึ#งดังนันหกเท่ าของจํานวนๆหนึ#งเป็ น 6xผลต่ างของหกเท่ าของจํานวนๆหนึ#งกับ8 เขียนเป็ น 6x-8โจทย์ กาหนดให้ ผลต่ างของทังสองจํานวนเป็ น 1 ํจะเขียนสมการได้ เป็ น 6x–8 = 1หกเท่ าของผลต่ างของจํานวนๆหนึ#งกับ8 มีค่าเท่ ากับ1ให้ x แทนจํานวนๆหนึ#งดังนันผลต่ างของจํานวนๆหนึ#งกับแปดเขียนเป็ น x-8หกเท่ าของผลต่ างของจํานวนๆหนึ#งกับแปดเขียนเป็ น 6(x–8)โจทย์ กาหนดให้ หกเท่ าของผลต่ างเป็ น 1 ํจะเขียนสมการได้ เป็ น 6(x–8) = 1

×