สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน  ่
สร้า งความสัม พัน ธ์ใ น   ครอบครัว ครอบครัว   หมายถึง กลุ่ม คนตั้ง แต่ 2 คนขึ้น ไปมาเกี่ย วพัน กัน โดยการแต่ง งานและส...
สร้า งความสุข ให้ค รอบครัว ได้ง ่า ยๆ10 วิธ ี   1.  "หัว เราะ" ไปด้ว ยกัน     เสียงหัวเราะคือวิธหนึ่งที่สามารถทำาให...
   2.  "ขอบคุณ "กัน และกัน    หลายครั้งที่มีปญหา           ั   ไม่ว่าจะเป็นใคร  ก็ตาม คนในครอบครัวอาจหลง...
 3.  "แบ่ง ปัน "ความสุข ให้ล ูก บ้า ง ของขวัญจากพ่อแม่ทวิเศษอีกอย่างหนึงคือการ             ี่       ่ ...
     4. "สุข " อย่า งพอเพีย ง บางครั้งปัญหาทางด้านการงานของ แต่ละครอบครัว ก็เป็นตัวการสำาคัญที่ บันทอนความสุขได้มากทีเดี...
ทั้งนี้ ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทำาลายความสุขของครอบครัว ก็ควรจัดระเบียบความคิดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า แค่ไม่เป็น...
5. "มารยาท" เพิม สุข        ่  บทบาทของพ่อแม่ที่ สำาคัญคือการสอนและ ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสิง ่ สำาคัญที่เด็กส่วนใหญ่มัก...
  6.หลายครั้งที่พี่น้องอาจ า น        "ปรับ "บ้        ให้ม ีก ฎทะเลาะกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่...
"เชือ มั่น " กัน   7.  ่และกั เด็กๆอาจมีความเชื่อมันในตัว   น          ่         เองค่อนข้างสูงกว่าผู้ใหญ่...
 8.  "ชื่น ชม" มากกว่า ติเ ตีย น   การชืนชมในที่นี้ไม่     ่ ได้หมายความว่า ต่อ ให้ลูกทำาผิดก็บอกว่า ไม่ผิด เข้าข้าง...
  9. ลด "กัง วล" คำานึงอยูเสมอว่า ไม่ว่าจะเจอปัญหา     ่          หนักหนาแค่ไหน แต่คนในครอบครัวก็ยังคงเป็นกำาลังใจแ...
 ดังนั้น หากมีปญหาอะไรก็        ัควรแยกแยะเวลางานและเวลาครอบครัวเท่าที่จะทำาได้ถ้าสิงไหนที่สามารถบอกเล่า   ่และปร...
   10.   "ช่ว ยเหลือ " สิ่งที่สำาคักัน่สดนอกเหนือจากที่กล่าวมา       ญที และกัน         ุ          ...
เคล็ดลับทั้ง 10 ข้อนี้ หลายคนอาจบอกว่าพูดง่าย คิดง่าย แต่ทำายาก ซึ่งหากลองเปลี่ยนทัศนคติว่า ทำายากแต่ก็ทำาได้ เชื่อว่า ไม่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว111

710 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว111

 1. 1. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน ่
 2. 2. สร้า งความสัม พัน ธ์ใ น ครอบครัว ครอบครัว หมายถึง กลุ่ม คนตั้ง แต่ 2 คนขึ้น ไปมาเกี่ย วพัน กัน โดยการแต่ง งานและสืบ สายโลหิต ได้แ ก่พ อ แม่ล ูก อาจจะมีบ ุค คล ่อื่น ทีเ ป็น ญาติห รือ มิใ ช่ญ าติอ าศัย อยูด ้ว ยกัน ่ ่แต่ล ะคนถือ ว่า เป็น สมาชิก ของครอบครัว
 3. 3. สร้า งความสุข ให้ค รอบครัว ได้ง ่า ยๆ10 วิธ ี  1. "หัว เราะ" ไปด้ว ยกัน   เสียงหัวเราะคือวิธหนึ่งที่สามารถทำาให้ ี ทุกคนในครอบครัวได้ใกล้ชดกันมากขึ้น ดัง ิ นั้นการที่ใครสักคนแบ่งปันเรื่องราว สนุกสนานน่าขำามาให้คนในบ้านได้หัวเราะ ไปพร้อมกัน หรือการนั่งดูรายการตลกใน ช่วงเวลาว่างด้วยกันทั้งครอบครัวก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
 4. 4.    2. "ขอบคุณ "กัน และกัน   หลายครั้งที่มีปญหา ั ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ตาม คนในครอบครัวอาจหลงลืมช่วง เวลาดีๆไปบ้าง ดังนั้นการที่เราไม่ลืมคำา ว่า "ขอบคุณ"และ"ขอโทษ" ก็ทำาให้ ความรู้สกดีๆยังคงอยูต่อไป อย่าลืมว่า ึ ่
 5. 5.  3. "แบ่ง ปัน "ความสุข ให้ล ูก บ้า ง ของขวัญจากพ่อแม่ทวิเศษอีกอย่างหนึงคือการ ี่ ่ ที่ทั้งสองแบ่งปันความรักให้ลกได้เรียนรู้ว่า ูพ่อกับแม่รักกันมากแค่ไหน ขณะเดียวกันก็ควรสอนให้ลูกรูจักรักแท้ที่พ่อมีให้แม่ ้ซึ่งการพูดให้ลกรู้ ูคงไม่สำาคัญเท่ากับการแสดงออกให้ลกเห็น ูและถ้าลูกรับรู้ได้ว่า พ่อกับแม่รักกันแค่ไหนพวกเขาก็จะมีความสุขและมองความรักในแง่ดีอกด้วยี
 6. 6.      4. "สุข " อย่า งพอเพีย ง บางครั้งปัญหาทางด้านการงานของ แต่ละครอบครัว ก็เป็นตัวการสำาคัญที่ บันทอนความสุขได้มากทีเดียว ทั้งๆที่ ่ หลายคนอาจเถียงว่า ไม่ได้ให้ความ สำาคัญกับเงินและงานมากกว่าลูก แต่ ณ เวลานั้น หัวหน้าครอบครัวหลายคน อาจมองไม่เห็นตัวเอง จนทำาให้สาเหตุ ของปัญหาด้านการเงินและความไม่รู้ จักพอเป็นบ่อเกิดของปัญหาซึงพาลหา ่ เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลูก-เมียได้งาย ่
 7. 7. ทั้งนี้ ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทำาลายความสุขของครอบครัว ก็ควรจัดระเบียบความคิดและเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า แค่ไม่เป็นหนี้ ไม่อยากมีอยากได้จนเกินตัว ครอบครัวก็สุขสมบูรณ์ได้ด้วยความพอเพียง อย่าไปดิ้นรนเพื่อวัตถุนอกกายเพียงแค่ให้เป็นหน้าเป็นตา ในขณะที่ครอบครัวกำาลังจะพังอีกเลย
 8. 8. 5. "มารยาท" เพิม สุข ่  บทบาทของพ่อแม่ที่ สำาคัญคือการสอนและ ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสิง ่ สำาคัญที่เด็กส่วนใหญ่มัก พลาดกันก็คอเรื่อง ื มารยาท ดังนั้นหากพ่อ แม่สอนให้ลกรู้จัก ู มารยาทโดยวิธีการที่ ไม่ใช่การต่อว่าลูก ลูกก็ จะรูจักปรับปรุงและน้อม ้ รับในสิงที่พ่อแม่สอน ซึ่ง ่ อาจกล่าวได้วาการที่พ่อ ่ แม่สอนลูก แล้วลูกนำาไป ปฏิบตินั้น ก็คอความสุขที่ ั ื พ่อแม่จะได้กลับมา ขณะ ที่ลกๆเอง ถ้าเขามี ู มารยาทนอกจากคนใน
 9. 9.   6.หลายครั้งที่พี่น้องอาจ า น "ปรับ "บ้ ให้ม ีก ฎทะเลาะกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างการเล่นในบ้านหรือการ  พูดจายุแหย่ตามประสาเด็กซึ่งทำาให้พ่อแม่หลายคนปวดหัวไปตามๆกัน       ดังนั้นวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พ่อแม่ควรตั้งกฎระเบียบให้ลูกๆและเพื่อนๆที่จะมาเล่นใน
 10. 10. "เชือ มั่น " กัน   7. ่และกั เด็กๆอาจมีความเชื่อมันในตัว น ่        เองค่อนข้างสูงกว่าผู้ใหญ่ พ่อ แม่กควรให้อิสระกับลูกในการ ็ ตัดสินใจและเชื่อมันในตัวลูก ่ แต่อิสระในทีนไม่ได้ ่ ี้ หมายความว่า พวกเขาจะอะไร ก็ได้ไร้ขอบเขต ความเชื่อมั่น ในที่นหมายถึงพ่อแม่ควรให้ลูก ี้ ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่พวกเขา อยากทำาโดยอยู่ในสายตาของ พ่อและแม่เพือให้เขาเรียนรู้สิ่ง ่ ต่างๆผ่านประสบการณ์ด้วย ตนเอง ไม่ใช่บังคับลูกเสียทุก
 11. 11.  8. "ชื่น ชม" มากกว่า ติเ ตีย น   การชืนชมในที่นี้ไม่ ่ ได้หมายความว่า ต่อ ให้ลูกทำาผิดก็บอกว่า ไม่ผิด เข้าข้างลูกอย่าง ไม่มีเหตุผล แต่การ ชื่นชมที่พ่อแม่ควรทำา คือการที่ประสบความ สำาเร็จหรือสามารถทำา อะไรบางอย่างที่น่า ยินดี พ่อแม่ก็ควรให้ กำาลังใจลูก แม้ว่ามัน จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็ตาม เพราะในที่สด ุ แล้ว เมื่อลูกได้รับกำาลัง
 12. 12.   9. ลด "กัง วล" คำานึงอยูเสมอว่า ไม่ว่าจะเจอปัญหา ่        หนักหนาแค่ไหน แต่คนในครอบครัวก็ยังคงเป็นกำาลังใจและรออยู่ทบ้านเสมอ ดังนั้นหากพ่อแม่ ี่เครียดจากการทำางาน ก็ไม่ควรเอาปัญหาไปที่บานด้วยเพราะจะทำาให้ ้บรรยากาศเสียเข้าไปใหญ่ ลองนึกดูว่า ถ้าลูกๆกำาลังรอพ่อแม่กลับบ้านเพื่อนั่งทานข้าวเย็นพร้อมกัน แต่กลับต้องพบว่า พ่อหงุดหงิด เรื่อง
 13. 13.  ดังนั้น หากมีปญหาอะไรก็ ัควรแยกแยะเวลางานและเวลาครอบครัวเท่าที่จะทำาได้ถ้าสิงไหนที่สามารถบอกเล่า ่และปรึกษากันและกันได้ก็ไม่ควรเก็บปัญหานั้นไว้คนเดียวเพราะทุกคนในครอบครัวไม่มใครทิ้งใครได้แน่นอน ีความกังวลจะลดลงได้ถ้ามีใครสักคนรับฟัง
 14. 14.    10. "ช่ว ยเหลือ " สิ่งที่สำาคักัน่สดนอกเหนือจากที่กล่าวมา ญที และกัน ุ        นั้น การอยู่ร่วมกันเป็นทีมที่มีความสามัคคีกัน นับเป็นสิงสำาคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้น ่การที่ครอบครัวพร้อมใจช่วยเหลือกันและกันเปรียบเสมือนเป็นทีมเดียวกัน แน่นอนว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคแบบใด ครอบครัวที่แข็งแรงแบบนี้ก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้ด้วยดี และในที่สุด อุปสรรคต่างๆก็ไม่สามารถทำาลายมวลความสุขของทุกคนในครอบครัวลงไปได้แม้แต่น้อย
 15. 15. เคล็ดลับทั้ง 10 ข้อนี้ หลายคนอาจบอกว่าพูดง่าย คิดง่าย แต่ทำายาก ซึ่งหากลองเปลี่ยนทัศนคติว่า ทำายากแต่ก็ทำาได้ เชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นกี่เคล็ดลับ ถ้าทุกคนอยากทำาให้ครอบครัวมีสุข ก็สามารถทำาได้โดยปราศจากข้ออ้างใดๆแน่นอน เพียงแค่ให้ทุกคนในบ้านร่วมมือกัน

×