Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ศิลปะการจับจีบผ้า
ลายจีบกระทบ
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ
1.	นำผ้ามาคลุมโต๊ะโดยให้ชายผ้า

ทั้ง 4 ด้านยาวเท่ากัน จากนั้นดึงผ้า...
10 ศิลปะการจับจีบผ้า

4. ดึงผ้าย้อนกลับไปทางซ้ายให้ตึง
แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะด้วยเข็มหมุด
เป็นจุดที่ 2
5. ดึงผ้าจากจุดที่ 2...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 11
7. กลัดเข็มหมุดที่มุมผ้าทั้ง 2 ด้าน

ติดกับขอบโต๊ะ
8. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดต่อไปแล้ว
ทำลายจ...
12 ศิลปะการจับจีบผ้า
ลายจีบตาม
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 13
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ
1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงผ้าให้
เรียบตึงแล้วพับผ้าส่วนเกินเข้าม...
14 ศิลปะการจับจีบผ้า

4.	ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 โดยรอบ
ขอบโต๊ะ แล้วจัดตกแต่งให้สวยงาม


5.	ควรให้ชายผ้าระบายอยู่เหนือจาก
พื้...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 15
ลายจีบตาม 2 ชั้น
16 ศิลปะการจับจีบผ้า
1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงผ้าให้
เรียบตึงแล้วพับผ้าส่วนเกินเข้าด้านใน
แล้วกลัดด้วยเข็มหมุดให้เรียบร้...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 17
4. ดึงผ้าให้ตึงผ่านจุดที่ 2 ประมาณ 

8 นิ้ว กลัดเข็มหมุดติดกับขอบโต๊ะ
จากนั้นทำซ้ำตั้งแต่ข...
18 ศิลปะการจับจีบผ้า
ลายผีเสื้อ
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 19
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ
1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงผ้าให้
เรียบตึงแล้วพับผ้าส่วนเกินเข้าม...
20 ศิลปะการจับจีบผ้า
5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 กับผ้าที่พับ
ทบไว้ทั้งหมด แล้วค่อยๆ จับจีบชายผ้า
ด้านล่างขึ้นมาทีละน้อยจนถึงข...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 21
ลายผีเสื้อซ้อน
22 ศิลปะการจับจีบผ้า
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ

1.	นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงให้ตึง
แล้วเก็บผ้าส่วนเกินเข้ามุมให้เรียบร้อย
จา...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 23
5. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา
ทีละน้อยจนถึงขอบผ้าด้านบนสุดแล้ว

กลัดเข็มหมุดให้ติดกั...
24 ศิลปะการจับจีบผ้า
ลายผีเสื้อ 2 ชั้น
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 25
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ
1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะโดยให้ชาย
ผ้าทั้ง 4 ด้านยาวเท่ากับความสูงข...
26 ศิลปะการจับจีบผ้า
4. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดที่ 3 ประมาณ
10 นิ้ว กลัดติดกับขอบโต๊ะแล้วจับผ้า
พับทบกันให้มีความยาวประมาณ 5
...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 27
7. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา
ทีละน้อย โดยให้อยู่ในระดับต่ำกว่า

ขั้นตอนที่ 6 แล้วใช...
28 ศิลปะการจับจีบผ้า
ลายผีเสื้อ 2 ชั้นต่างระดับ
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 29
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ
1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะแล้วเก็บผ้า
ส่วนเกินให้เรียบร้อย เริ่มทำลา...
30 ศิลปะการจับจีบผ้า
4. จับผ้าพับทบกันความยาวประมาณ
5 นิ้ว แล้วใช้เข็มหมุดกลัดผ้าติดกับ
ขอบโต๊ะ

5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-4...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 31
7. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 6 กับผ้าที่พับ
ทบไว้โดยรอบขอบโต๊ะ

8. ใช้นิ้วกดปลายแหลมทั้ง 2 ด้าน

...
32 ศิลปะการจับจีบผ้า
10. กลัดเข็มหมุดให้ติดกัน

11. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 9-10 โดยไล่
ระดับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยๆ
ไล่ร...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 33
12. ภาพสำเร็จ
34 ศิลปะการจับจีบผ้า
ลายโบ
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 35
ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ
1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะโดยให้ชาย
ผ้าทั้ง 4 ด้านยาวเท่ากับความสูงข...
36 ศิลปะการจับจีบผ้า
4. จับผ้าพับทบกันความยาวประมาณ
10 นิ้ว แล้วกลัดเข็มหมุดติดกับขอบ
โต๊ะ

5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-4 โดยร...
รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 37
7. เมื่อจับจีบขึ้นมาจนถึงมุมผ้าด้านบน
สุดแล้วใช้เข็มหมุดกลัดให้ติดกัน
8. ทำซ้ำตามขั้นตอนที...
38 ศิลปะการจับจีบผ้า
10. ภาพสำเร็จ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การผูกผ้า

 • Login to see the comments

การผูกผ้า

 1. 1. ศิลปะการจับจีบผ้า ลายจีบกระทบ
 2. 2. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้ามาคลุมโต๊ะโดยให้ชายผ้า ทั้ง 4 ด้านยาวเท่ากัน จากนั้นดึงผ้าให้ เรียบตึง 2. พับผ้าส่วนเกินเข้ามุมให้เรียบร้อย แล้วกลัดด้วยเข็มหมุดให้แน่น ทำเช่น เดียวกันทั้ง 4 มุม 3. เริ่มทำลายโดยการนำผ้าอีกผืนมา พับให้มีความยาวเท่ากับความสูงของ โต๊ะ โดยให้ด้านที่มีความมันวาวอยู่ ด้านนอก กลัดปลายผ้าด้วยเข็มหมุด ติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดเริ่มต้น
 3. 3. 10 ศิลปะการจับจีบผ้า 4. ดึงผ้าย้อนกลับไปทางซ้ายให้ตึง แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะด้วยเข็มหมุด เป็นจุดที่ 2 5. ดึงผ้าจากจุดที่ 2 เข้าหามุมโต๊ะให้ ตึงแล้วใช้เข็มหมุดกลัดติดกับขอบโต๊ะ เป็นจุดที่ 3 6. จับผ้าพับทบกันให้มีความยาว ประมาณ 12 นิ้ว แล้วกลัดด้านที่เป็น สันทบติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดที่ 4 จากนั้นกางผ้าที่พับทบไว้ให้มีลักษณะ แบนราบขนานกับขอบโต๊ะ โดยให้ กึ่งกลางของผ้าอยู่ตรงส่วนกลาง
 4. 4. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 11 7. กลัดเข็มหมุดที่มุมผ้าทั้ง 2 ด้าน ติดกับขอบโต๊ะ 8. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดต่อไปแล้ว ทำลายจีบกระทบตามขั้นตอนที่ 6-7 โดยรอบขอบโต๊ะ จากนั้นจัด ตกแต่งให้สวยงาม 9. ภาพสำเร็จ
 5. 5. 12 ศิลปะการจับจีบผ้า ลายจีบตาม
 6. 6. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 13 ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงผ้าให้ เรียบตึงแล้วพับผ้าส่วนเกินเข้ามุม แล้วกลัดด้วยเข็มหมุดให้เรียบร้อย จากนั้นเริ่มทำลายโดยการนำผ้าสีเข้ม มากลัดติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดเริ่มต้น โดยให้ด้านที่มีความมันวาวอยู่ด้าน นอก 2. ดึงผ้าไปยังจุดต่อไปให้ตึง โดยให้มี ความยาวระหว่างจุดประมาณ 6 นิ้ว แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะ 3. จับผ้าย้อนกลับไปทางขวา ความ ยาวประมาณ 3 นิ้ว แล้วกลัดติดกับ ขอบโต๊ะ จากนั้นดึงให้ตึงไปยังจุดต่อไป ทางซ้ายแล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะ
 7. 7. 14 ศิลปะการจับจีบผ้า 4. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 โดยรอบ ขอบโต๊ะ แล้วจัดตกแต่งให้สวยงาม 5. ควรให้ชายผ้าระบายอยู่เหนือจาก พื้นขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว เพื่อจะได้ไม่ กองที่พื้น และทำให้ผ้าทิ้งตัวสวยงาม 6. ภาพสำเร็จ
 8. 8. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 15 ลายจีบตาม 2 ชั้น
 9. 9. 16 ศิลปะการจับจีบผ้า 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงผ้าให้ เรียบตึงแล้วพับผ้าส่วนเกินเข้าด้านใน แล้วกลัดด้วยเข็มหมุดให้เรียบร้อย จากนั้นทำลายโดยการนำผ้าลูกไม้มา ซ้อนบนสีเข้ม โดยให้ชายผ้าลูกไม้ยาว ลดหลั่นกับผ้าด้านในให้สวยงาม กลัด ปลายผ้าติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดเริ่มต้น 2. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดต่อไป ความ ยาวประมาณ 8 นิ้ว หรือตามต้องการ แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดที่ 1 3. จับผ้าย้อนกลับไปทางขวามือ ประมาณ 3 นิ้ว แล้วกลัดติดกับขอบ โต๊ะเป็นจุดที่ 2
 10. 10. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 17 4. ดึงผ้าให้ตึงผ่านจุดที่ 2 ประมาณ 8 นิ้ว กลัดเข็มหมุดติดกับขอบโต๊ะ จากนั้นทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 โดย รอบขอบโต๊ะ 6. ภาพสำเร็จ 5. จัดตกแต่งลายให้สวยงาม
 11. 11. 18 ศิลปะการจับจีบผ้า ลายผีเสื้อ
 12. 12. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 19 ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงผ้าให้ เรียบตึงแล้วพับผ้าส่วนเกินเข้ามุม และกลัดด้วยเข็มหมุดให้เรียบร้อย จากนั้นเริ่มทำลายโดยการนำผ้าอีก ผืนมาพับให้มีความยาวเท่ากับความ สูงของโต๊ะ และให้ผ้าที่เหลือทิ้งชาย อยู่ด้านนอก กลัดปลายผ้าติดกับ ขอบโต๊ะด้วยเข็มหมุดเป็นจุดเริ่มต้น 2. ดึงผ้าลากไปยังจุดต่อไป แล้วจับ ผ้าพับทบกันให้มีความยาวประมาณ 4 นิ้ว แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะ 3. จับผ้าพับทบกันตามขั้นตอนที่ 2 โดยรอบขอบโต๊ะโดยเว้นระยะห่าง ระหว่างลายเท่าๆ กัน 4. กางผ้าที่พับทบไว้ให้มีลักษณะแบน ราบขนานกับขอบโต๊ะ โดยให้กึ่งกลาง ของผ้าอยู่ตรงส่วนกลาง จากนั้นกลัด เข็มหมุดที่มุมผ้าทั้ง 2 ด้านติดกับขอบ โต๊ะ
 13. 13. 20 ศิลปะการจับจีบผ้า 5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 กับผ้าที่พับ ทบไว้ทั้งหมด แล้วค่อยๆ จับจีบชายผ้า ด้านล่างขึ้นมาทีละน้อยจนถึงขอบผ้า ส่วนบนสุด แล้วใช้เข็มหมุดกลัดผ้าที่ จับจีบขึ้นมาให้ติดกัน จะได้ลายที่มี ลักษณะคล้ายผีเสื้อ 6. จัดตกแต่งลายให้สวยงาม 7. ภาพสำเร็จ
 14. 14. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 21 ลายผีเสื้อซ้อน
 15. 15. 22 ศิลปะการจับจีบผ้า ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะ ดึงให้ตึง แล้วเก็บผ้าส่วนเกินเข้ามุมให้เรียบร้อย จากนั้นเริ่มทำลายโดยการนำผ้า 2 สีมาซ้อนกันโดยให้ชายผ้าที่อยู่ด้านใน ยาวเท่ากับความสูงของโต๊ะ ส่วนผ้าที่ อยู่ด้านนอกยาวลดหลั่นกันไปให้ สวยงาม แล้วกลัดปลายผ้าติดกับขอบ โต๊ะเป็นจุดเริ่มต้น 2. จับผ้าพับทบกันให้มีความยาว ประมาณ 4 นิ้ว แล้วกลัดเข็มหมุดติด ไว้เป็นจุดที่ 1 3. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดต่อไปแล้วพับ ทบผ้าตามขั้นตอนที่ 2 รอบขอบโต๊ะ โดยเว้นระยะห่างระหว่างลายเท่าๆ กัน 4. กางผ้าที่พับทบไว้ทั้งหมดให้มี ลักษณะแบนราบขนานกับขอบโต๊ะ โดยให้กึ่งกลางของผ้าอยู่ตรงส่วน กลาง แล้วกลัดเข็มหมุดที่มุมผ้าทั้ง 2 ด้าน
 16. 16. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 23 5. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา ทีละน้อยจนถึงขอบผ้าด้านบนสุดแล้ว กลัดเข็มหมุดให้ติดกัน จะได้ลายที่มี ลักษณะคล้ายผีเสื้อ 6. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 5 กับผ้าที่พับ ทบไว้โดยรอบโต๊ะ จากนั้นจัดตกแต่ง ลายให้สวยงาม 7. ภาพสำเร็จ
 17. 17. 24 ศิลปะการจับจีบผ้า ลายผีเสื้อ 2 ชั้น
 18. 18. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 25 ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะโดยให้ชาย ผ้าทั้ง 4 ด้านยาวเท่ากับความสูงของ โต๊ะ ดึงให้เรียบตึงแล้วเก็บผ้าส่วนเกิน ให้เรียบร้อย 2. เริ่มทำลายโดยการนำผ้าสีชมพูมา พับให้มีความยาวเท่ากับความสูงของ โต๊ะ กลัดปลายผ้าติดกับขอบโต๊ะด้วย เข็มหมุดเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นดึงผ้า ให้ตึงลากไปยังจุดต่อไปประมาณ 10 นิ้ว แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดที่ 1 3. จับผ้าพับทบกันให้มีความยาว ประมาณ 5 นิ้ว กลัดติดกับขอบโต๊ะ เป็นจุดที่ 2
 19. 19. 26 ศิลปะการจับจีบผ้า 4. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดที่ 3 ประมาณ 10 นิ้ว กลัดติดกับขอบโต๊ะแล้วจับผ้า พับทบกันให้มีความยาวประมาณ 5 นิ้ว กลัดติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดที่ 4 ทำ เช่นนี้โดยรอบขอบโต๊ะ 5. กางผ้าที่พับทบไว้ให้มีลักษณะแบน ราบขนานกับขอบโต๊ะ โดยให้กึ่งกลาง ของผ้าอยู่ตรงส่วนกลาง แล้วกลัดมุม ผ้าทั้ง 2 ด้านติดกับขอบโต๊ะ 6. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา ทีละน้อยจนถึงขอบผ้าด้านบนสุด แล้ว ใช้เข็มหมุดกลัดผ้าที่จับจีบขึ้นมาให้ติด กัน จะได้ลายที่มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ
 20. 20. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 27 7. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา ทีละน้อย โดยให้อยู่ในระดับต่ำกว่า ขั้นตอนที่ 6 แล้วใช้เข็มหมุดกลัดผ้า ที่จับจีบขึ้นมาให้ติดกัน 8. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 6-7 สลับลาย สูงต่ำโดยรอบขอบโต๊ะแล้วจัดตกแต่ง ให้สวยงาม 9. ภาพสำเร็จ
 21. 21. 28 ศิลปะการจับจีบผ้า ลายผีเสื้อ 2 ชั้นต่างระดับ
 22. 22. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 29 ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะแล้วเก็บผ้า ส่วนเกินให้เรียบร้อย เริ่มทำลายจีบ ตามรอบขอบโต๊ะเป็นชั้นแรก (ดูขั้นตอน และภาพประกอบลายจีบตามหน้า 12) จากนั้น นำผ้าตาดมาพับให้มีความยาวเท่ากับ ความสูงของโต๊ะ แล้วกลัดปลายผ้าติด กับขอบโต๊ะเป็นจุดที่ 1 3. ดึงผ้าไปยังจุดที่ 3 โดยเว้นระยะ ห่างระหว่างจุดประมาณ 5 นิ้ว กลัด ผ้าติดกับขอบโต๊ะ 2. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดที่ 2 ประมาณ 10 นิ้วแล้วกลัดให้ติดกับขอบโต๊ะ จากนั้นจับผ้าพับทบกันความยาว ประมาณ 2 นิ้ว แล้วกลัดให้ติดกับ ขอบโต๊ะ
 23. 23. 30 ศิลปะการจับจีบผ้า 4. จับผ้าพับทบกันความยาวประมาณ 5 นิ้ว แล้วใช้เข็มหมุดกลัดผ้าติดกับ ขอบโต๊ะ 5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-4 โดยรอบ ขอบโต๊ะ จะมีลักษณะดังรูป 6. กางผ้าที่พับทบไว้ให้มีลักษณะแบน ราบขนานกับขอบโต๊ะ โดยให้กึ่งกลาง ผ้าอยู่ตรงส่วนกลาง แล้วกลัดเข็มหมุด ตรงจุดกึ่งกลางให้ติดกับขอบโต๊ะ
 24. 24. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 31 7. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 6 กับผ้าที่พับ ทบไว้โดยรอบขอบโต๊ะ 8. ใช้นิ้วกดปลายแหลมทั้ง 2 ด้าน เข้าด้านใน แล้วตกแต่งให้สวยงาม 9. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา จนได้ความสูงพอประมาณ
 25. 25. 32 ศิลปะการจับจีบผ้า 10. กลัดเข็มหมุดให้ติดกัน 11. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 9-10 โดยไล่ ระดับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วค่อยๆ ไล่ระดับต่ำลงมาให้สวยงามและให้ ลายด้านซ้ายและขวาสมดุลกัน
 26. 26. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 33 12. ภาพสำเร็จ
 27. 27. 34 ศิลปะการจับจีบผ้า ลายโบ
 28. 28. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 35 ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ 1. นำผ้าสีขาวมาคลุมโต๊ะโดยให้ชาย ผ้าทั้ง 4 ด้านยาวเท่ากับความสูงของ โต๊ะ ดึงให้เรียบตึงแล้วเก็บผ้าส่วนเกิน ให้เรียบร้อย 3. ดึงผ้าให้ตึงไปยังจุดต่อไปประมาณ 4 นิ้ว แล้วกลัดติดกับขอบโต๊ะ 2. เริ่มทำลายโดยการนำผ้าสีเขียวมา พับให้มีความยาวเท่ากับความสูงของ โต๊ะ โดยให้ด้านที่มีความมันวาวอยู่ ด้านนอก จากนั้นกลัดปลายผ้าด้วย เข็มหมุดติดกับขอบโต๊ะเป็นจุดเริ่มต้น
 29. 29. 36 ศิลปะการจับจีบผ้า 4. จับผ้าพับทบกันความยาวประมาณ 10 นิ้ว แล้วกลัดเข็มหมุดติดกับขอบ โต๊ะ 5. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-4 โดยรอบ ขอบโต๊ะ เพื่อความสวยงามควรเว้น ระยะห่างระหว่างจุดเท่าๆ กัน 6. ค่อยๆ จับจีบชายผ้าด้านล่างขึ้นมา ทีละน้อย
 30. 30. รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร 37 7. เมื่อจับจีบขึ้นมาจนถึงมุมผ้าด้านบน สุดแล้วใช้เข็มหมุดกลัดให้ติดกัน 8. ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 6-7 โดยรอบ ขอบโต๊ะ 9. จัดตกแต่งลายให้สวยงาม
 31. 31. 38 ศิลปะการจับจีบผ้า 10. ภาพสำเร็จ

×