Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i Finland 2022

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteRajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
Statistik om gränsöverskridande
hälso- och sjukvård i Finland 2022
15.6.2023
Innehållsförteckning
1. Sjukvårdskostnader som uppstått i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som
utbetalats för dessa
2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ
3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och
ersättningar som utbetalats för dessa
4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt
Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa
5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz
och information om kostnaderna
6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett
förhandstillstånd (€)
7. Statlig ersättning för vårdkostnader och kostnader för brådskande socialtjänster
8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland
samt Schweiz
9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat
10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
2
1. Sjukvårdskostnadersom uppstått i EU-/EES-länderna, Storbritannien och
Nordirland samt Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa
Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar €
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Fysioterapi 31 22 49 4 606 6 416 10 726 680 607 1 384
Tandläkararvoden 2 182 1 892 3384 1 127 728 895 175 1 603 897 108 272 90 935 162 110
Läkemedel 1 335 836 1 551 260 942 181 915 338 540 98 451 69 488 141 445
Läkararvoden 839 807 1 274 387 337 366 983 441 021 36 525 35 097 54 139
Resor 597 633 801 424 655 416 572 256 088 226 837 184 749 144 126
Undersökning och
vård
1 200 1 200 1912 137 738 159 415 162 894 31 209 28 097 41 554
Nödvändig vård 2 376 3 352 3863 2 867 569 4 272 381 3 822 141 2 016 999 3 241 913 3 042 497
• Kostnaderna som anges i tabellen har uppkommit vid antingen
• akut insjuknande (vårdbehovet uppkommit under en utlandsvistelse) eller
• uppsökande av planerad vård på eget initiativ (klienten rest utomlands för att få vård utan ett förhandstillstånd enligt EU-förordningarna)
• FPA för inte statistik över antalet personer. Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan
omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor.
• Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen
som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Om du blir sjuk utomlands
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
3
2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård
på eget initiativ
År 2022
Land Kostnader € Ersättningar €
1. Estland 1 473 900 154 400
2. Spanien 265 500 22 500
3. Tyskland 114 200 4 500
4. Polen 35 200 3 900
5. Belgien 13 600 4 500
År 2021
Land Kostnader € Ersättningar €
1. Estland 1 282 000 144 000
2. Tyskland 104 000 5 000
3. Spanien 88 500 7 500
4. Cypern 41 000 3 000
5. Belgien 37 000 5 000
• Kostnaderna avser det pris som klienten debiterats i utlandet och som hen har ansökt om ersättning för hos FPA.
• År 2022 ersatte FPA kostnader för vård som man uppsökt på eget initiativ, när vården hade getts i ett EU-/EES-land eller i Schweiz. Vårdkostnaderna
ersattes på samma sätt som vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Från och med början av 2023 betalar FPA ersättning
högst så mycket som motsvarande vård skulle ha kostat i kundens eget välfärdsområde i Finland.
• Läkemedelskostnaderna ersätts samma sätt som läkemedel som köps i Finland.
• Resekostnaderna ersätts som om klienten hade rest till verksamhetsenheten närmast sin hemadress och fått nödvändig behandling där.
• Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen
som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året.
• Största delen av ersättningarna för sjukvårdskostnader utomlands avser ersättningar för tandvård i Estland.
Närmare information om vården finns inte tillgänglig.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Söka planerad vård utomlands
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
4
3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna,
Storbritannien och Nordirland eller Schweiz och ersättningar som
utbetalats för dessa
Antalet avgöranden st. Kostnader €
(som klienten själv betalat)
Beviljade ersättningar €
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Fysioterapi 19 34 34 7 471 7 131 19 556 607 620 1 047
Tandläkararvoden 27 43 38 11 488 28 235 34 583 1 234 2 494 1 883
Läkemedel 230 328 439 87 089 43 461 108 864 36 777 11 708 22 520
Läkararvoden 391 661 1 045 470 347 600 233 686 948 40 140 48 378 59 155
Resor 53 28 44 70 199 290 235 30 263 15 0 430
Undersökning och
vård
315 566 693 268 503 481 484 520 607 24 210 37 424 39 488
• Kostnaderna har uppkommit vid akut insjuknande och de ersattes på samma sätt som vård som getts inom den privata hälso- och
sjukvården i Finland. Från och med början av 2023 betalar FPA inte längre ersättning för kostnaderna från sjukvården som getts utanför
EU-/EES-länderna, Storbritannien, Nordirland och Schweiz.
• FPA för inte statistik över antalet personer. Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna.
Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor..
• Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har
behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Om du blir sjuk utomlands
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
5
4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-
länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som
utbetalats för dessa
År 2022
Land Kostnaderna som klienten
själv betalat (€)
Ersättningar (€)
1. Thailand 438 000 42 000
2. Turkiet 386 000 19 000
3. USA 358 000 5 000
4. Hongkong 93 000 1 000
5. Singapore 93 000 3 000
År 2021
Land Kostnaderna som klienten
själv betalat (€)
Ersättningar (€)
1. Thailand 1 764 000 41 000
2. USA 912 000 9 000
3. Turkiet 346 000 12 000
4. Indonesien 280 000 3 000
5. Hongkong 177 000 2 000
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
6
5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land,
Storbritannien och Nordirland eller Schweiz och information om
kostnaderna
År Antalet
avgöranden st.
Beviljade st. Avslag st. Lämnats utan
utredning st.
Sjukvårdsdistrikten har betalat för vård enligt
förhandstillstånd, €
2022 143 81 62 2 1 125 230
2021 152 93 55 4 707 198
2020 111 74 34 3 816 657
2019 176 102 69 5 659 419
2018 215 103 104 8 468 966
• När vissa villkor uppfylls kan FPA bevilja ett förhandstillstånd för vård i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz.
FPA beviljar förhandstillstånd enligt ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården.
• När en patient får vård utomlands på grundval av ett förhandstillstånd, fakturerar vårdgivarlandet FPA för de faktiska kostnaderna och
debiterar en klientavgift av patienten. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den offentliga hälso- och sjukvården för dem.
• Vårdpriserna kan variera mycket: en enskild behandling kan kosta 100–100 000 euro. Således beror även eurobeloppen av hurdan
behandling som getts vid olika tillfällen.
• Förhandstillstånd har i första hand beviljats för graviditet och förlossning, ögonsjukdomar och cancersjukdomar. Flest förhandstillstånd
har man beviljat till Estland.
• Statistiken sammanställs enligt året då den offentliga hälso- och sjukvården har betalat till FPA kostnader för vård enligt förhandstillstånd.
Patienten som har sin hemvist i Finland har fått vården tidigare, till och med det föregående året.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Söka planerad vård utomlands
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
7
6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt
Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€)
År FPA har fakturerat €
2022 11 313
2021 81 318
2020 5 207
2019 195 009
• Ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Nordirland eller Schweiz kan bevilja patienter ett förhandstillstånd för vård
som ges i Finland.
• När en patient har ett förhandstillstånd betalar hen klientavgiften inom den finländska offentliga hälso- och
sjukvården för vården. Den offentliga hälso- och sjukvården fakturerar FPA för de faktiska vårdkostnaderna. FPA
betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den stat som beviljat förhandstillståndet för beloppet.
• Det finns inga uppgifter om antalet patienter som kommit till Finland med förhandstillstånd.
• Statistiken sammanställs enligt året då FPA har fakturerat kostnader för vård av patienter som kommit från utlandet
till Finland. Patienten som har sin hemvist utomlands har fått vården tidigare, till och med det föregående året.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Vem betalar för din vård?
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
8
7. Statlig ersättning för vårdkostnader och kostnader för brådskande
socialtjänster
År Antalet fakturor Ersättningar €
2022 44 299 26,06 M€
2021 37 405 25,80 M€
2020 26 135 22,03 M€
2019 25 644 20,63 M€
2018 23 898 19,59 M€
• Syftet med den statliga ersättningen är att ersätta ur statens medel
1) vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården när vård har getts till en person
• som inte har en hemkommun i Finland eller
• som har en hemkommun i Finland, men vars sjukvårdskostnader betalas av ett annat EU-/EES-land,
Storbritannien, Nordirland eller Schweiz.
• 2) kostnader för brådskande socialtjänster för kommuner när dessa har ordnat mat, läkemedel eller nödboende för
en person som fått avslag på sin asylansökan
• FPA betalar ut statlig ersättning fyra gånger per år baserat på ansökningar.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Statlig ersättning
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
9
8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra
EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz
År Fakturor som Finland skickat,
antal
Ersättning som erhållits
M€
Fakturor som Finland mottagit,
antal
Ersättning som betalats
M€
2022 9 066 5,4 M€ 46 689 10,4 M€
2021 12 154 6,0 M€ 28 167 13,2 M€
2020 9 835 6,6 M€ 25 111 24,6 M€
2019 10 690 9,5 M€ 40 192 24,3 M€
2018 9 934 10,1 M€ 35 685 18,1 M€
• Tabellen anger de kostnader som EU- och EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz fakturerar för sjukvård som ges till
personer. I kostnaderna ingår de faktiska sjukvårdskostnaderna och fasta belopp som är kalkylmässiga kostnader.
• Ersättningen för vårdkostnaderna betalas direkt mellan staterna. Patienten betalar den lokala klientavgiften men inte de faktiska
vårdkostnaderna.
• Fakturorna för kostnaderna är i omlopp vid en annan tidpunkt än när vården gavs. Patienten har kunnat få vården redan flera år tidigare.
• År 2022 övergick Finland till elektroniskt informationsbyte vid ersättning av sjukvårdskostnader mellan staterna. Detta innebar ökning i
antalet inkomna fakturor men inte i eurobelopp, då helhetskostnaderna för en enskild faktura har varit mindre än tidigare.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Vem betalar för din vård?
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
10
9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA
utfärdat
År Antalet europeiska sjukvårdskort
2022 2 178 837
2021 2 116 295
2020 2 104 361
2019 2 078 088
2018 1 977 781
• FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet till personer som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars vårdkostnader
Finland ansvarar.
• Kortet hämtas vid FPA och gäller två år i taget. Om grunderna för utfärdande av kortet uppfylls, skickas ett nytt kort
automatiskt när man en gång beställt kortet.
• Med kortet får man medicinskt nödvändig vård i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz under en
tillfällig vistelse, till exempel en resa. För patienten kostar vården lika mycket som den lokala klientavgiften.
• Ytterligare information på FPA webbplats: Det europeiska sjukvårdskortet
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
11
10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande
hälso- och sjukvård i Finland
• Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd om användningen av hälsotjänster i
Finland och utomlands.
• Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA.
• Kontaktpunkten betjänar på webbplatsen och via e-post:
• EU-terveydenhoito.fi
• EU-hälsovård.fi
• EU-healthcare.fi
• EU-dearvvašvuođadikšun.fi
• EU-terveydenhoito.fi på teckenspråk
• EU-hälsovård.fi på teckenspråk
• E-post: yhteyspiste(at)kela.fi
• Kontaktpunkten finns även på:
• Twitter: @rajayhteyspiste
• Facebook: https://www.facebook.com/rajayhteyspiste/
15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA
12
1 of 12

Recommended

Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021 by
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
19 views12 slides
Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 Finland by
Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 FinlandStatistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 Finland
Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 FinlandRajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
5 views7 slides
Sjukvårdsersättnings direktersattninsforfarande by
Sjukvårdsersättnings direktersattninsforfarandeSjukvårdsersättnings direktersattninsforfarande
Sjukvårdsersättnings direktersattninsforfarandeKela
187 views26 slides
Arkivering av elektroniska intyg och förmedling av dem till mottagare utanför... by
Arkivering av elektroniska intyg och förmedling av dem till mottagare utanför...Arkivering av elektroniska intyg och förmedling av dem till mottagare utanför...
Arkivering av elektroniska intyg och förmedling av dem till mottagare utanför...THL
100 views18 slides
Flyttning utomlands by
Flyttning utomlands Flyttning utomlands
Flyttning utomlands Kela
351 views28 slides

More Related Content

More from Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022 by
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
91 views12 slides
Tilastotietoa omatoimisesta hammashoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ... by
Tilastotietoa omatoimisesta hammashoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ...Tilastotietoa omatoimisesta hammashoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ...
Tilastotietoa omatoimisesta hammashoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ...Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
76 views7 slides
Omatoimisen hammashoitoon hakeutumisen tilastoja 2021 by
Omatoimisen hammashoitoon hakeutumisen tilastoja 2021Omatoimisen hammashoitoon hakeutumisen tilastoja 2021
Omatoimisen hammashoitoon hakeutumisen tilastoja 2021Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
90 views7 slides
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja 2021 by
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja 2021Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja 2021
Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja 2021Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
156 views12 slides
Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke by
Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hankePotilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke
Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hankeRajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
936 views9 slides

More from Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste(9)

Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i Finland 2022

 • 1. Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022 15.6.2023
 • 2. Innehållsförteckning 1. Sjukvårdskostnader som uppstått i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ 3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa 5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz och information om kostnaderna 6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€) 7. Statlig ersättning för vårdkostnader och kostnader för brådskande socialtjänster 8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz 9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat 10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 2
 • 3. 1. Sjukvårdskostnadersom uppstått i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar € 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Fysioterapi 31 22 49 4 606 6 416 10 726 680 607 1 384 Tandläkararvoden 2 182 1 892 3384 1 127 728 895 175 1 603 897 108 272 90 935 162 110 Läkemedel 1 335 836 1 551 260 942 181 915 338 540 98 451 69 488 141 445 Läkararvoden 839 807 1 274 387 337 366 983 441 021 36 525 35 097 54 139 Resor 597 633 801 424 655 416 572 256 088 226 837 184 749 144 126 Undersökning och vård 1 200 1 200 1912 137 738 159 415 162 894 31 209 28 097 41 554 Nödvändig vård 2 376 3 352 3863 2 867 569 4 272 381 3 822 141 2 016 999 3 241 913 3 042 497 • Kostnaderna som anges i tabellen har uppkommit vid antingen • akut insjuknande (vårdbehovet uppkommit under en utlandsvistelse) eller • uppsökande av planerad vård på eget initiativ (klienten rest utomlands för att få vård utan ett förhandstillstånd enligt EU-förordningarna) • FPA för inte statistik över antalet personer. Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Ytterligare information på FPA webbplats: Om du blir sjuk utomlands 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 3
 • 4. 2. Länderna i topp 5: sjukvårdskostnader och ersättningar vid planerad vård på eget initiativ År 2022 Land Kostnader € Ersättningar € 1. Estland 1 473 900 154 400 2. Spanien 265 500 22 500 3. Tyskland 114 200 4 500 4. Polen 35 200 3 900 5. Belgien 13 600 4 500 År 2021 Land Kostnader € Ersättningar € 1. Estland 1 282 000 144 000 2. Tyskland 104 000 5 000 3. Spanien 88 500 7 500 4. Cypern 41 000 3 000 5. Belgien 37 000 5 000 • Kostnaderna avser det pris som klienten debiterats i utlandet och som hen har ansökt om ersättning för hos FPA. • År 2022 ersatte FPA kostnader för vård som man uppsökt på eget initiativ, när vården hade getts i ett EU-/EES-land eller i Schweiz. Vårdkostnaderna ersattes på samma sätt som vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Från och med början av 2023 betalar FPA ersättning högst så mycket som motsvarande vård skulle ha kostat i kundens eget välfärdsområde i Finland. • Läkemedelskostnaderna ersätts samma sätt som läkemedel som köps i Finland. • Resekostnaderna ersätts som om klienten hade rest till verksamhetsenheten närmast sin hemadress och fått nödvändig behandling där. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Största delen av ersättningarna för sjukvårdskostnader utomlands avser ersättningar för tandvård i Estland. Närmare information om vården finns inte tillgänglig. • Ytterligare information på FPA webbplats: Söka planerad vård utomlands 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 4
 • 5. 3. Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa Antalet avgöranden st. Kostnader € (som klienten själv betalat) Beviljade ersättningar € 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Fysioterapi 19 34 34 7 471 7 131 19 556 607 620 1 047 Tandläkararvoden 27 43 38 11 488 28 235 34 583 1 234 2 494 1 883 Läkemedel 230 328 439 87 089 43 461 108 864 36 777 11 708 22 520 Läkararvoden 391 661 1 045 470 347 600 233 686 948 40 140 48 378 59 155 Resor 53 28 44 70 199 290 235 30 263 15 0 430 Undersökning och vård 315 566 693 268 503 481 484 520 607 24 210 37 424 39 488 • Kostnaderna har uppkommit vid akut insjuknande och de ersattes på samma sätt som vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Från och med början av 2023 betalar FPA inte längre ersättning för kostnaderna från sjukvården som getts utanför EU-/EES-länderna, Storbritannien, Nordirland och Schweiz. • FPA för inte statistik över antalet personer. Antalet avgöranden avser antalet beslut som utfärdats till klienterna. Ett avgörande, eller beslut, kan omfatta ett eller fler ingrepp, undersökningar, behandlingar, läkemedel eller resor.. • Statistiken sammanställs enligt beslutsdagen. Ersättning ska ansökas inom sex månader efter att man betalat kostnaderna. Därmed har behandlingen som finns med i statistiken kunnat ges redan det föregående året. • Ytterligare information på FPA webbplats: Om du blir sjuk utomlands 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 5
 • 6. 4. Länderna i topp 5: Sjukvårdskostnader som uppstått utanför EU-/EES- länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz och ersättningar som utbetalats för dessa År 2022 Land Kostnaderna som klienten själv betalat (€) Ersättningar (€) 1. Thailand 438 000 42 000 2. Turkiet 386 000 19 000 3. USA 358 000 5 000 4. Hongkong 93 000 1 000 5. Singapore 93 000 3 000 År 2021 Land Kostnaderna som klienten själv betalat (€) Ersättningar (€) 1. Thailand 1 764 000 41 000 2. USA 912 000 9 000 3. Turkiet 346 000 12 000 4. Indonesien 280 000 3 000 5. Hongkong 177 000 2 000 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 6
 • 7. 5. Förhandstillstånd som beviljats i Finland för vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz och information om kostnaderna År Antalet avgöranden st. Beviljade st. Avslag st. Lämnats utan utredning st. Sjukvårdsdistrikten har betalat för vård enligt förhandstillstånd, € 2022 143 81 62 2 1 125 230 2021 152 93 55 4 707 198 2020 111 74 34 3 816 657 2019 176 102 69 5 659 419 2018 215 103 104 8 468 966 • När vissa villkor uppfylls kan FPA bevilja ett förhandstillstånd för vård i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland eller Schweiz. FPA beviljar förhandstillstånd enligt ett utlåtande från den offentliga hälso- och sjukvården. • När en patient får vård utomlands på grundval av ett förhandstillstånd, fakturerar vårdgivarlandet FPA för de faktiska kostnaderna och debiterar en klientavgift av patienten. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den offentliga hälso- och sjukvården för dem. • Vårdpriserna kan variera mycket: en enskild behandling kan kosta 100–100 000 euro. Således beror även eurobeloppen av hurdan behandling som getts vid olika tillfällen. • Förhandstillstånd har i första hand beviljats för graviditet och förlossning, ögonsjukdomar och cancersjukdomar. Flest förhandstillstånd har man beviljat till Estland. • Statistiken sammanställs enligt året då den offentliga hälso- och sjukvården har betalat till FPA kostnader för vård enligt förhandstillstånd. Patienten som har sin hemvist i Finland har fått vården tidigare, till och med det föregående året. • Ytterligare information på FPA webbplats: Söka planerad vård utomlands 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 7
 • 8. 6. FPA:s fakturering av EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz för vård som getts på grundval av ett förhandstillstånd (€) År FPA har fakturerat € 2022 11 313 2021 81 318 2020 5 207 2019 195 009 • Ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Nordirland eller Schweiz kan bevilja patienter ett förhandstillstånd för vård som ges i Finland. • När en patient har ett förhandstillstånd betalar hen klientavgiften inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården för vården. Den offentliga hälso- och sjukvården fakturerar FPA för de faktiska vårdkostnaderna. FPA betalar kostnaderna och fakturerar i sin tur den stat som beviljat förhandstillståndet för beloppet. • Det finns inga uppgifter om antalet patienter som kommit till Finland med förhandstillstånd. • Statistiken sammanställs enligt året då FPA har fakturerat kostnader för vård av patienter som kommit från utlandet till Finland. Patienten som har sin hemvist utomlands har fått vården tidigare, till och med det föregående året. • Ytterligare information på FPA webbplats: Vem betalar för din vård? 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 8
 • 9. 7. Statlig ersättning för vårdkostnader och kostnader för brådskande socialtjänster År Antalet fakturor Ersättningar € 2022 44 299 26,06 M€ 2021 37 405 25,80 M€ 2020 26 135 22,03 M€ 2019 25 644 20,63 M€ 2018 23 898 19,59 M€ • Syftet med den statliga ersättningen är att ersätta ur statens medel 1) vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården när vård har getts till en person • som inte har en hemkommun i Finland eller • som har en hemkommun i Finland, men vars sjukvårdskostnader betalas av ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Nordirland eller Schweiz. • 2) kostnader för brådskande socialtjänster för kommuner när dessa har ordnat mat, läkemedel eller nödboende för en person som fått avslag på sin asylansökan • FPA betalar ut statlig ersättning fyra gånger per år baserat på ansökningar. • Ytterligare information på FPA webbplats: Statlig ersättning 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 9
 • 10. 8. Skulder och fordringar för sjukvårdskostnader mellan Finland och andra EU-/EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz År Fakturor som Finland skickat, antal Ersättning som erhållits M€ Fakturor som Finland mottagit, antal Ersättning som betalats M€ 2022 9 066 5,4 M€ 46 689 10,4 M€ 2021 12 154 6,0 M€ 28 167 13,2 M€ 2020 9 835 6,6 M€ 25 111 24,6 M€ 2019 10 690 9,5 M€ 40 192 24,3 M€ 2018 9 934 10,1 M€ 35 685 18,1 M€ • Tabellen anger de kostnader som EU- och EES-länder, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz fakturerar för sjukvård som ges till personer. I kostnaderna ingår de faktiska sjukvårdskostnaderna och fasta belopp som är kalkylmässiga kostnader. • Ersättningen för vårdkostnaderna betalas direkt mellan staterna. Patienten betalar den lokala klientavgiften men inte de faktiska vårdkostnaderna. • Fakturorna för kostnaderna är i omlopp vid en annan tidpunkt än när vården gavs. Patienten har kunnat få vården redan flera år tidigare. • År 2022 övergick Finland till elektroniskt informationsbyte vid ersättning av sjukvårdskostnader mellan staterna. Detta innebar ökning i antalet inkomna fakturor men inte i eurobelopp, då helhetskostnaderna för en enskild faktura har varit mindre än tidigare. • Ytterligare information på FPA webbplats: Vem betalar för din vård? 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 10
 • 11. 9. Antalet europeiska sjukvårdskort (EHIC) som FPA utfärdat År Antalet europeiska sjukvårdskort 2022 2 178 837 2021 2 116 295 2020 2 104 361 2019 2 078 088 2018 1 977 781 • FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet till personer som är sjukförsäkrade i Finland eller för vars vårdkostnader Finland ansvarar. • Kortet hämtas vid FPA och gäller två år i taget. Om grunderna för utfärdande av kortet uppfylls, skickas ett nytt kort automatiskt när man en gång beställt kortet. • Med kortet får man medicinskt nödvändig vård i EU-/EES-länderna, Storbritannien och Nordirland samt Schweiz under en tillfällig vistelse, till exempel en resa. För patienten kostar vården lika mycket som den lokala klientavgiften. • Ytterligare information på FPA webbplats: Det europeiska sjukvårdskortet 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 11
 • 12. 10. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland • Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands. • Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land. I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA. • Kontaktpunkten betjänar på webbplatsen och via e-post: • EU-terveydenhoito.fi • EU-hälsovård.fi • EU-healthcare.fi • EU-dearvvašvuođadikšun.fi • EU-terveydenhoito.fi på teckenspråk • EU-hälsovård.fi på teckenspråk • E-post: yhteyspiste(at)kela.fi • Kontaktpunkten finns även på: • Twitter: @rajayhteyspiste • Facebook: https://www.facebook.com/rajayhteyspiste/ 15.6.2023 Statistik om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland 2022. Källa: FPA 12